SO — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Primljeno: 2 0 -03- Z014 Org. jed. Klasffikacijska oznaka:

ou-]U
Urudžbeni broj:

\^-0\h%5
''

<rfrj<1
Pnl. Vrij.

HRVATSKI SABOR KLASA: 021-12/14-18/163 URBROJ: 65-14-02 Zagreb, 18. ožujka 2014.

tf'\<i~o]

i_

-—

IO

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.

MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru Zagreb, 18. ožujka 2014.

6S

-

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKI
r T g

SABOR
6

ZAGREB,
KlasiiikiieiK^r^naka"
UrudžbenrtCroj'

Sv.

Ma r ka

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko, molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sab ora proslijedite moje zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Repub like Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

MIRELA HOLY, zastupnica u Hrvatskom saboru Zagreb, 18. ožujka 2014. PREDSJEDNIK VLADE RH GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade, obratili su mi se inženjeri kemije koji rade na poslovima savjetovanja u zaštiti okoliša. Problem je u tome što iako su članovi udruženja kemijskih inženjera i potpuno stručno osposobljeni za izradu studija i elab orata iz područja zaštite okoliša ne mogu dob iti ovlaštenje za specifične poslove koje uob ičajeno izdaju komore. Naime, udruženje kemijskih inženjera nije komora i nema mogućnost davanja ovlaštenja za specifične poslove. U Narodnim novinama 23/2014 izašao je Pravilnik o gospodarenju otpadom u kojem u članku 21. stavku 2 piše, citiram: 'Elaborat u prilogu sadrži presliku dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata i presliku dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elab orata.' Iako su kemijski inženjeri ispred Akademije i udruženja kemičara uputili Ministarstvu gospodarstva sav potreb an materijal za osnivanje komore odb ijeni su i tako će im b iti ugrožena egzistencija i bavljenje poslom za koje su kvalificirani. Ovo je apsurdna situacija jer mnogi kemijski inženjeri koji se b ave ovim poslovima imaju ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša. Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja: Zbog čega je ovim Pravilnikom omogućeno da posao na izradi elab orata odrađuju samo oni inženjeri koji imaju komore? Radi li se o propustu i hoće li nadležno Ministarstvo korigirati Pravilnik u toj odredbi? S poštovanjem,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful