SULIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1 Ogos 2 jam

1223/1

Dua Jam
--__________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan di halaman 12. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 wajib dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakan di halaman 12. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikat bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

SULIT

2

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

[Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

Lihat sebelah SULIT

SULIT

3

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan. 1 Contoh amalan khurafat ialah A B C D 2 menyembah bulan atau matahari membuang ancak bagi menghalau hantu meminta bantuan daripada makhluk halus menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran

Lahir pada tahun 1870 M di Kg Seronok, Bayan Lepas Pulau Pinang. Terkenal dengan gelaran Haji Muhammad Matahari. Tokoh di atas adalah pengasas ajaran sesat A B C D Bahai Taslim Qadiani Anti Hadis • • Membanyakkan ucapan talbiah Memakai pakaian ihram berwarna putih

3

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A B C D 4 sunat haji wajib haji rukun haji syarat wajib haji

Hukum menyebut mahar ketika akad adalah A B C D Harus Sunat Wajib Makruh
Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT 5 Maksud meratapi kematian ialah A B C D 6

4

tidak reda dengan takdir Allah SWT kecewa dan sedih kerana kematian tersebut menganggap diri penyebab kepada kematian tersebut meraung-meraung sambil melakukan perkara yang menyeksa tubuh badan

Rasulullah SAW menggunakan cincin yang berukir nama baginda SAW sewaktu menandatangani surat yang dikirim kepada pembesar kerana mereka tidak membaca surat kecuali yang bercop mohor. Pernyataan di atas merupakan antara cara Rasulullah SAW melaksanakan adab amar makruf nahi mungkar yang dinamakan sebagai A B C D cara diplomasi memberi hadiah menggunakan cap mohor memilih waktu dan tempat yang sesuai

7

Selain terkenal sebagai seorang ilmuwan, Imam Abu Hanifah r.h juga merupakan seorang A B C D Sejarawan Usahawan Dermawan Sasterawan

8.

Anak angkat boleh mendapat harta melalui cara berikut kecuali A B C D Hibah Wasiat Hadiah Pusaka

9.

Berikut adalah syarat-syarat sah akikah I II III IV niat akikah ketika menyembelih menyembelih binatang al-an’am pada hari ke tujuh kelahiran sahaja memenuhi syarat-syarat sembelihan

10.

A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV Tujuan Islam menganjurkan supaya diadakan walimatulurus selepas akad nikah
Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT ialah I II III IV A B C D 11

5

memberi makan kepada orang ramai menghebahkan sesebuah perkahwinan melahirkan rasa gembira atas ikatan perkahwinan menunjukkan setiap orang Islam mampu mengadakan kenduri I dan II II dan III III dan IV I dan IV

• •

menuduh seorang yang baik melakukan zina gagal mengemukakan empat orang saksi

Pernyataan di atas adalah berkenaan dengan A B C D 12 li’an Zihar Qazaf Musahaqah

Berikut merupakan kesan perbuatan liwat kecuali A B C D memecahbelahkan masyarakat merebaknya penyakit berbahaya meruntuhkan institusi perkahwinan melahirkan keturunan yang tidak sah

13

• •

Mengelakkan kemudaratan isteri sekiranya perkahwinan diteruskan Peringatan kepada suami agar bertanggungjawab terhadap hak isteri

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D ila’ lian talak fasakh

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

Lihat sebelah SULIT

SULIT 14

6

Antara sumbangan khalifah Uthman al-Affan r.a dalam pentadbiran negara ialah A B C D menyusun pentadbiran majlis syura menubuhkan pasukan polis dan tentera laut mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu naskhah membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi

15

Berapa kali sumpah yang perlu dilafazkan oleh suami dalam proses lian ? A B C D 3 4 5 6

16

Pilih faktor-faktor yang membawa kepada kemerosotan Kerajaan Abbasiah. I II III IV A B C D Kegawatan ekonomi Kelemahan pemerintah Perselisihan aliran fahaman agama Mendapat tekanan daripada pihak atasan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

17

Apakah nama gerakan yang diperjuangkan oleh Syeikh Tahir Jalaluddin ? A B C D Al-Islah Muhammadiah Al-Ihkwan Al-Muslimin Al-Jam’iyah Al-Islamiah Y Kesalahan yang tiada peruntukan hukuman tertentu

18

X Kesalahan yang ada hukuman di dunia dan peringatan azab di akhirat

Apakah akibat jika seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan Y ? A B C D Dipenjarakan Menjadi fasik Dihukum hudud Terkeluar dari Islam
Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT 19

7

Budaya saling memberi dan bertukar-tukar hadiah sesama rakan akan A B C D dikenali oleh orang ramai menambahkan kasih sayang menyenangkan orang lain untuk berkawan memudahkan mendapat pertolongan orang

20

Antara tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak ketika mereka berumur sepuluh tahun ialah I II III IV A B C D memisahkan dari tempat tidur memukul jika enggan bersolat mengajar batas-batas pergaulan menunjukkan cara makan, minum, dan tidur I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 Abu Hanifah r.h merupakan ulama pertama yang menyusun kitab _________ mengikut bab dan fasal dengan baik dan tersusun.

Soalan 22 hingga soalan 24 berdasarkan jadual di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kelayakan hak Hadanah a. ibu saudara sebelah ibu b. saudara perempuan seibu sebapa c. anak perempuan kepada saudara perempuan Susunan Hak Hadanah 22. 23. 24. 25 26 27 Hukum mandi bagi orang yang baru memeluk agama Islam ialah __________. ______________ ialah pasangan yang setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Idah bagi perempuan yang kematian suami ialah ___________.
Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT

8

28

_______________ ialah orang yang berkuasa untuk mengahwinkan seseorang perempuan.

Soalan 29 hingga soalan 31 berdasarkan jadual di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kesalahan Minum Arak 30. Y Mencuri 29 30 31 32 33 34 Hukuman 29. X Rejam sampai mati 31. Z

X dalam jadual di atas ialah ___________ Y dalam jadual di atas ialah ___________ Z dalam jadual di atas ialah ___________ Disunatkan _________ di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan. Proses lian hendaklah dilakukan di hadapan ____________. Pembunuhan Khalifah Uthman bin al-Affan r.a adalah disebabkan perbuatan golongan ___________.

Soalan 35 hingga soalan 36 berdasarkan rajah di bawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ahlu Sunnah

Nama lain Ahli Sunnah wal Jamaah

35.______

As-Salafus Saleh

36.______

37

Kitab yang menjadi pegangan utama pengikut Mazhab Maliki selepas al-Quran
Lihat sebelah SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT dan hadis ialah __________.

9

Berbincang dengan baik Cara berhikmah Adab Amar Makruf dan Nahi Mungkar

38. 38 39 40

X

X dalam rajah di atas adalah __________________. __________ ialah sebuah perpustakaan yang dijadikan sebagai pusat penterjemahan pada zaman Kerajaan Abbasiah. Pada zaman Kerajaan Umaiyah kota ___________ menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu.

Bahagian B
1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

[60 markah] 1 (a) Sabda Rasulullah SAW :

‫رواه البخاري‬

Hadis di atas menerangkan tentang perbuatan nifak. (i) (ii) Apakah maksud nifak ? Senaraikan empat sifat munafik berdasarkan hadis di atas. [2 markah]

[4 markah] (iii) Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda dapat mengawal diri daripada perbuatan nifak. [4 markah] (b) Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan al-Quran dan al-Sunnah. (i) (ii) Jelaskan dua kesan negatif ajaran sesat terhadap orang yang mengamalkannya. [4 markah] Terangkan dua langkah yang berkesan untuk menangani ajaran sesat dalam masyarakat. [4 markah]

(iii) Nyatakan dua contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. [2 markah] 2 (a) (i) (ii) (iii ) Apakah maksud hutang ? Jelaskan dua hikmah Islam mengharuskan hutang. [2 markah] [4 markah]

Remaja masa kini gemar berhutang untuk keseronokan dan kemewahan hidup. Cadangkan cara untuk mengawal gejala tersebut. [4 markah]

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

Lihat sebelah SULIT

SULIT (b) Firman Allah SWT :

11

                       
3 - ‫سورة النساء‬

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan amalan berpoligami. (i) (ii) (c) Nyatakan dua syarat berpoligami. Jelaskan dua hikmah keharusan berpoligami dalam Islam. [4 markah] Terangkan peraturan yang perlu dipatuhi ketika mengambil anak angkat. [4 markah] Para khalifah Abbasiah amat mengambil berat tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi. (i) (ii) (b) Terangkan dua program yang telah dilaksanakan oleh khalifah untuk memajukan bidang berkenaan. [4 markah] Sebagai seorang pelajar jelaskan dua kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi. [4 markah] [2 markah]

3

(a)

Amalan berniaga merupakan amalan yang mulia dan dituntut dalam Islam. (i) (ii) Terangkan dua bentuk perniagaan yang dilarang dalam Islam. [4 markah] Jelaskan dua adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam selain daripada amanah. [4 markah] Tuliskan nama sebenar Ibnu Khaldun. [2 markah]

(c)

(i) (ii)

Nyatakan asas penting dalam pembinaan negara menurut Ibnu Khaldun. [2 markah]

4

(a)

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin telah membuat beberapa pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. (i) (ii) (iii Nyatakan dua daripada pembaharuan tersebut. Jelaskan dua ciri kepimpinan Khulafa al-Rasyidin. [2 markah] [4 markah]
Lihat sebelah SULIT

Terangkan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

SULIT ) (b) al-Rasyidin.

12

[4 markah]

Islam telah menggaris beberapa panduan ketika menziarahi jenazah. (i) (ii) Nyatakan dua adab menziarahi jenazah. [2 markah]

Terangkan dua perkara yang dilarang ketika menziarahi jenazah. [4 markah]

(c)

Jelaskan dua sifat kesederhanaan Imam Malik r.h yang boleh dicontohi oleh pelajar. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A
NAMA : _________________________________________________ TINGKATAN : ____________________

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

Lihat sebelah SULIT

SULIT
NO. KAD PENGENALAN

13
ANGKA GILIRAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

21_____________________________ 22_____________________________ 23_____________________________ 24_____________________________ 25_____________________________ 26_____________________________ 27_____________________________ 28_____________________________ 29_____________________________ 30_____________________________ 31_____________________________ 32_____________________________ 33_____________________________ 34_____________________________ 35_____________________________ 36_____________________________ 37_____________________________ 38_____________________________ 39_____________________________ 40_____________________________

Bahagian A B

Markah

Kod Pemeriksa

SULIT

1223/1 © 2008 Hak Cipta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Kluster

Lihat sebelah SULIT SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful