SULIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
___________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Ogos
1 2/3 jam

1223/2

Satu jam empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Soalan hendalah dijawab pada kertas jawapan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
1223/2 © 2008 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

2

Jawab semua soalan
1

(a)

Firman Allah SWT :







     



 











Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT mengurniakan berbagai-bagai
nikmat di muka bumi ini untuk kesenangan manusia .

1223/2

(i)

Senaraikan empat daripada nikmat tersebut

[4 markah]

(ii)

Nyatakan dua bentuk balasan Allah SWT terhadap golongan yang tidak
bersyukur dengan nikmat Allah SWT.
[2 markah]

(iii)

Mengapakah Allah SWT membinasakan umat-umat terdahulu .

[2 markah]

SULIT

SULIT

3
(b)

Sabda Rasulullah SAW :

َ َ‫ع‬
ُ ْ ‫سو‬
َ ‫ َقا‬،‫ل‬
َ ‫ه َقا‬
‫ه‬
ِ ‫ل الل‬
ِ ‫ن أِبي هَُري َْرة َر‬
ُ ‫ل َر‬
ُ ْ ‫ه عَن‬
ُ ‫ي الل‬
َ ‫ض‬
ْ
ّ
َ
َ ‫شوا وَل‬
َ
َ
ُ ‫ج‬
َ ‫دوا وَل ت ََنا‬
ُ ‫س‬
َ َ ‫ ل ت‬:‫م‬
َ ‫حا‬
َ َ‫ه عَلي ْهِ و‬
َ ‫سل‬
ُ ‫صّلى الل‬
َ
َ
ُ
‫ض‬
ُ ْ‫داب َُروا وَل َ ب َي ْعَ ب َع‬
َ َ ‫ضوا وَل َ ت‬
ُ َ‫ت ََباغ‬
ْ ‫ضك‬
ٍ ْ‫م عَلى ب َي ِْع ب َع‬
َ
ُ َ‫و‬
‫ه‬
ُ ‫مأ‬
ْ ِ ‫عَباد َ اللهِ ا‬
ِ ‫كوُنوا‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
ُ ‫م‬
ُ ِ ‫سل ِم ِ ل َ ي َظ ْل‬
ُ ْ ‫خو ال‬
ُ ِ ‫سل‬
ُ ْ ‫ ال‬.‫واًنا‬
َ ‫خ‬
‫شي ُْر إ َِلى‬
ْ َ ‫وَل َ ي‬
ِ ُ ‫وى هَهَُنا وَي‬
ْ َ ‫ه وَل َ ي‬
ُ ‫حِقُر‬
ُ ُ ‫ه وَل َ ي َك ْذِب‬
ُ ُ ‫خذ ُل‬
َ ‫ الت ّْق‬،‫ه‬
َ ّ ‫ث مرات بحسب امرىٍء من ال‬
‫حِقَر‬
ْ َ‫ن ي‬
ْ ‫شّر أ‬
َ
َ ِ
ِ ْ ِ ْ َ ِ ٍ ّ َ َ َ ‫صد ْرِهِ ث َل‬
ْ
َ
ْ
ُ
ّ ‫ ك‬.‫م‬
‫ه‬
َ َ‫أ‬
َ ِ ‫سل ِم‬
ٌ ‫حَرا‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
ُ ‫م‬
ُ َ‫م د‬
ُ ‫سل ِم ِ عَلى ال‬
ُ ‫ل ال‬
َ ِ ‫سل‬
ُ ‫خاهُ ال‬
‫ه‬
ِ َ‫ه و‬
ُ ‫عْر‬
ُ ‫ض‬
ُ ُ ‫مال‬
َ َ‫و‬.

Hadis di atas menjelaskan sifat yang menghalang perpaduan dan kemajuan umat
Islam.
(i)

Nyatakan dua sifat tersebut.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya bersifat seperti di atas.
[4 markah]
(iii) Terangkan cara untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat.
[2 markah]
(c)
A

   
    

B

C

    

 

D

   


Lengkapkan potongan ayat di atas dengan pilihan jawapan yang betul daripada
jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis abjad berkenaan sahaja.


(1)
   
        

(2)
    
(3)
   
(4)

[4 markah]

1223/2

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
2
(a)

4
Firman Allah SWT :







    
   

 






 



Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT berkuasa memberi hidayah kepada
sesiapa sahaja yang dikehendakiNya.

(b)

(i)

Apakah maksud hidayah Allah SWT ?

[2 markah]

(ii)

Senaraikan dua contoh hidayah yang dianugerahkan kepada manusia?
[2 markah]

(iii)

Nyatakan dua sebab seseorang itu sukar menerima hidayah Allah SWT.
[2 markah]

(iv)

Bagaimanakah anda dapat mengekalkan hidayah yang diberikan oleh
Allah SWT .
[4 markah]

Sabda Rasulullah SAW :

ُ ‫سو‬
َ ‫ما َقا‬
‫ل‬
َ َ‫ل أ‬
ِ ‫مَر َر‬
ُ ‫خذ َ َر‬
َ ُ‫ه عَن ْه‬
ُ ‫ي الل‬
َ ُ‫ن ع‬
َ ‫ض‬
ْ َ‫ع‬
ِ ْ ‫ن عَب ْدِ اللهِ ب‬
َ ‫من ْك ِِبي فََقا‬
‫ن ِفي الد ّن َْيا‬
َ َ‫ه عَل َي ْهِ و‬
َ ِ‫م ب‬
َ ّ ‫سل‬
ُ ‫صّلى الل‬
َ ِ‫الله‬
ْ ُ‫ل ك‬
َ َ‫ل و‬
َ ّ ‫ك َأ َن‬
ُ ‫مَر ي َُقو‬
َ ِ‫ل إ‬
‫ذا‬
َ ْ‫ب أ َو‬
َ ‫كا‬
ٌ ْ ‫ك غَرِي‬
َ ‫عاب ُِر‬
َ ُ‫ن ع‬
ُ ْ ‫ن اب‬
ٍ ْ ‫سب ِي‬
َ َ ‫أ َمسيت فَل َ تنتظر الصباح وإ‬
‫ر‬
ْ َ ‫صب‬
َ ‫ح‬
َ ْ َ ْ
ْ ‫ذا أ‬
ِ ِ ‫ت فَل َ ت َن ْت َظ‬
ِ ِ ََْ
َِ َ َ ّ
َ ِ ‫موْت‬
َ ِ ‫حَيات‬
َ ‫ض‬
َ ِ ‫حت‬
.‫ك‬
ُ َ‫ساَء و‬
ِ َ‫ك و‬
ِ ‫مَر‬
ِ ‫ن‬
ِ ْ ‫خذ‬
َ ‫ن‬
ّ ‫ص‬
َ ‫م‬
َ ِ‫ك ل‬
َ ِ‫ك ل‬
َ ْ ‫ال‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
(‫)رواه البخاري‬
Hadis di atas menerangkan kehidupan manusia ibarat seorang perantau.
(i)

Huraikan persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan
kehidupan seorang perantau?
[2 markah]

1223/2

SULIT

SULIT

5

(ii)

Nyatakan dua teknik pengurusan masa yang efektif

(iii)

Jelaskan maksud potongan hadis berikut :

[2 markah]

َ ِ ‫موْت‬
َ ِ ‫حَيات‬
((‫ك‬
ِ َ‫و‬
َ ‫ن‬
َ ِ‫ك ل‬
ْ ‫م‬

2] markah]
(c)

Susun semula ayat al-Quran berikut mengikut tertib seperti dalam surah Luqman
ayat 17.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja mengikut susunan ayat yang betul.


 



  



 

(1)
(2)
(3)
(4)

[4 markah]
3

(a)

Firman Allah SWT :

















 
1223/2

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

6
Ayat di atas menekankan kepentingan sifat tawakal ketika berdakwah.

(b)

(i)

Apakah pengertian tawakal

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua peranan tawakal dalam berdakwah.

[4 markah]

(iii)

Sebagai seorang pelajar , bagaimanakah anda menerapkan sifat tawakal
dalam kehidupan seharian ?
[2 markah]

Sabda Rasulullah SAW :

َ َ‫ع‬
ُ ‫سو‬
َ ‫ َقا‬, ‫ل‬
َ ‫ه َقا‬
‫ه‬
َ ‫ه‬
ِ ‫ل الل‬
ِ ‫ن أِبى هَُريَرةَ َر‬
ُ ‫ل َر‬
ُ ‫عن‬
ُ ‫ضى الل‬
ْ
ّ
َ
ّ
‫م‬
َ َ‫ه عَليهِ و‬
َ ‫سل‬
ُ ‫صلى الل‬
َ :
َ
ُ َ ‫ب ل َ َيقب‬
‫مَر‬
ّ ِ ‫ل إل ّ ط َي ًّبا وَإ‬
ٌ ّ ‫ن الله ت ََعاَلى ط َي‬
ّ ِ‫إ‬
َ ‫هأ‬
َ ‫ن الل‬
َ
... ‫سِلين‬
ِ ‫مؤ‬
َ ‫مر‬
ُ ‫مَرب ِهِ ال‬
َ ‫ما أ‬
َ ِ‫ن ب‬
ُ ‫ال‬
َ ‫مِني‬
Hadis di atas menjelaskan kewajipan memakan makanan yang halal.
Berdasarkan hadis di atas :
(i)

Nyatakan ciri makanan yang halal menurut Islam.

(ii)

Jelaskan akibat memakan makanan yang haram terhadap akhlak individu.
[2 markah]

(iii)

Terangkan dua pengajaran yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam
kehidupan seharian.
[4 markah]

 
 
(c)

1223/2




[2 markah]

 



Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

SULIT

SULIT

7  
   
     
 
    
 

     

(1)


     
(2)
     (3)   
     
(4)

    
 
 
           
[4 markah]

4

(a)

Firman Allah SWT :

 
  
  



     
   

30 : ‫النور‬
Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah SWT tentang batas-batas
pergaulan dalam Islam
(i)
(ii)

Nyatakan perintah Allah kepada lelaki beriman dalam ayat di atas?
[2 markah]
Terangkan maksud ayat di bawah :

( (‫ن‬
َ ‫ه‬
َ ‫ما َيصن َُعو‬
ّ ِ‫إ‬
َ ِ ‫خِبيٌر ب‬
َ ‫ن الل‬

(iii)
(iv)

1223/2

2]
markah]
Jelaskan dua cara memelihara maruah diri sebagaimana yang dituntut oleh
Islam.
[4 markah]
Terangkan dua punca berlakunya gejala sosial dalam masyarakat hari ini.
( 4 markah)
[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

8
(b)

Firman Allah SWT :



  
 

 

 
  



 


Berdasarkan ayat di atas , tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid
berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mad Silah Qasirah
Ikhfa’ Hakiki
Idgham Mislain
Wajibul Ghunnah
[4 markah]

(c)

Tukarkan perkataan berikut dalam tulisan jawi.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Memelihara alam
Elektronik moden
Modal insan
Jawatankuasa majlis
[4 markah]

5

(a)

Firman Allah SWT :



   
 


  
 


   
Ayat di atas menyatakan ,orang yang beriman sentiasa mentaati perintah Allah
SWT dan meninggalkan laranganNya .
(i)

Nyatakan empat amalan sunat bagi meningkatkan keimanan kepada
Allah SWT
[4 markah]

(ii)

Terangkan maksud potongan ayat di bawah .

‫دا‬
َ
ً ‫ج‬
ّ ‫س‬
ُ ‫خّروا‬

2]

markah]
1223/2

SULIT

SULIT

9
(iii) Jelaskan dua kelebihan
seorang pelajar.
markah]
(b)

melakukan amalan sunat dalam kehidupan
[4

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.

    
   
     
        
                         

              
 (i) 
(iii)
(ii)
         
          
   
              
       

71: ‫العراف‬
[6 markah]

(c)

Tulis semula pernyataan di bawah dengan tulisan jawi

i

Era globalisasi kini , ilmu sains

ii

Mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks

iii

Akan terkeluar dari arus perdana dunia

iv

Melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain
[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

1223/2

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1223/2

10

SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.