P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד תוחנמ גנ רשא ןטבמ דידי שדק

ןטבמ דידי שדיק רשא
ב דומע זלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
ןנבר ונת : ה רמוא למ : הלימה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא . רמוא ןבה יבא : לש ותירבב וסינכהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא
וניבא םהרבא . םירמוא םידמועה : םיבוט םישעמלו הפוחל הרותל סנכי ךכ תירבל סנכנש םשכ . רמוא ךרבמהו : שדיק רשא
ןטבמ דידי , םש וראשב קוח , שדק תירב תואב םתח ויאצאצו . לע תאז רכשב ןכ , ונקלח יח לא , וניראש תודידי ליצהל הוצ
תחשמ , ה התא ךורב ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל ' תירבה תרוכ .

ב דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
דידי ןב - םהרבא הז , ביתכד + : י והימרי " א + יתיבב ידידיל המ

שר " ב דומע זלק ףד תבש תכסמ י
ןטבמ דידי שדיק רשא - חצי ק דידי ירק , תבהא רשא םש לע ) בכ תישארב .(
ןטבמ - וז הוצמל שדקתנ דלונש םדוקד , ביתכד ) םש / תישארב / זי ( וגו ךתשא הרש לבא ' ונייה ותא יתירב תא יתומיקהו
הלימ . וראשב - ורשבב . םש - הלימ לש קח . ויאצאצו - וירחא . תואב םתח - שדק תירב לש וז .
חשמ וניראש תודידי ליצהל הוצ ת - םנהיגמ , וב םימ ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב תא םג ביתכד ) ט הירכז (

דידי ךרע ךורעה רפס
ידי ד שא ר יק ד ש י ד י ד ןטבמ יפ ' ר ב ש ר י ר א הז בקעי וניבא ד ביתכ ב הי בהאו תא בקעי אוהו קמה דו ש ןמ ןטבה ו ע נדו ו
יעמב ומא ש נ מא ר ו ר ב ובעי ד צ יע ר לכ ו ' קש וד תש ז ר ע ו לש בא ר ה ם וניבא ב ו מת צ א כו רב ה ו כז ר וסינכהל רבב תי ו לש
א רב םה א ב ני ו ונאבשכו א ךרבל ל ק ד תשו אשה ר תמיתחו אצ אצ י ו אב ו ת רב תי ק דו ש אל ת אצמ הז אל באב ר םה אלו
יב צ קח אלא קעיב ב • שירב ׳מג ד פ ר ק לכ תוחנמה ב וא ת ) ד ף כ ג ( אבי י ד י ד ב ן דידי נביו ה דידיל וקלחב לש י ד י ד פכתיו ר ו
ב ו ידי ד י ם :

תופסות ב דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ
דידי ןב - ארקיעמד לארשי לע שדקמה תיבב ללפתמ היהש הימריב ארקד היטשפ יתיבב ידידיל המ היב ביתכד םהרבא ןב
ירמאדכ םהרבאב ושרוד ןאכו יתיבב ידידיל המ הירתב ביתכו הזה םעה דעב ללפתת לא התאו ביתכ ' שודקה ואצמש ךומסב
דמוע היהש םהרבאל אוה ךורב שדקמה תיבב ר רמוא ןטבמ דידי שדיק רשא הלימ לש הכרבב רמואש המו " ונייהד ת
םהרבא ביתכו ויתעדי יכ םהרבאב ביתכד שרדמב שרודש ןטבה ןמ אוה ךורב שודקה ושדקו אכה ןנירמאדכ דידי ארקנש
הז םש וראשב קוח ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב הימריב קחצי לונ אלש דע קחצי אוה ךורב שודקה וארקש םתח ויאצאצו ד
הז שדוק תירב תואב בקעי ביתכדכ ) בכ היעשי ( הז דידי םישרפמ שיו אינב ינבו אינב ןנימגרתמו תועיפצהו םיאצאצה
קחצי הז ראש בקעי ולא ויאצאצו םיטבשה .

ב דומע זלק ףד תבש תכסמ תופסות
ןטבמ דידי - ר רמוא " אוהש ת םהרבא דידי ארקנש וניבא רמאנש ) אי הימרי ( יל המ קרפב תוחנמב ןנישרדדכ יתיבב ידיד
תוחנמה לכ ) ד ' גנ : םשו ( אוה םש וראשב קוח םירכזנ תובאה תשלשו קחצי אוה שדק תירב תואב םתח ויאצאצו בקעי
ויאצאצו וינבו אוה אינב ינבו אינב תועיפצהו םיאצאצה ןתנוי םגרתש ומכ ) בכ היעשי ( ויאצאצ יאצוי רמולכ .

ג ךרכ רהוז ) ארקיו ( ימש תשרפ ב דומע טל ףד ינ
אד ידודל ךלוה קחצי ירקאד ןטבמ דידי

ר " ירה לע ן " ב דומע הנ ףד תבש תכסמ ף
תחשמ וניראש תודידי ליצהל הוצ . שרפ ךכ וב םימ ןיא רובמ ךיריסא יתחלש ךתירב םדב תא םג ביתכד םנהיגמ " ז י " ל
רו " ז ת " יפ ל ' ב םהרבא הז יתיבב ידידיל המ ןנישרדדכ דידי ארקנ םהרבאד פ ' הצמ תואב תוחנמה לכ ) ב גנ ףד ( וז הכרבבו
בקעי הז שדק תירב תואב םתח ויאצאצו קחצי הז םש ויראשב קח םהרבא הז דידי תובאה השלש ריכזמ או " ןל אנמו ת
י ןטבה ןמ שדקתנש םהרבאב " זגב היל ןניפליד והל םיק אמלידד ל " ןלהלו ויתעדי יכ ביתכ םהרבאב העידי העידיד ש
רמוא אוה ) הימרי א ( ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב :

זי קרפ תישארב תופסותה ילעבמ םינקז תעד ) םגו םירוטה לעב םש (
) אכ ( קחצי תא םיקא יתירב תאו . יקא " ןוקירטונ ם א רש ק שדי י דיד מ ןטב :

חקורל הליפתה רודיס ישוריפ ] גמק [ גכשת דומע הלימה תוכרב
אב " שדק רשא םלועה ךלמ וניקלא י ןטבמ דידי
11
י שדיקש דידי ארקנש קחצ
12
, תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק
קחצי
13
. ןטבמ , ביתכד ושדקו ועידוה ןטבב ורצי םרט
14
הרש ךל דלת רשא קחצי תא םיקא יתירב תאו , שדקוה ןטבמ ירה
ומשל
15
.
www.swdaf.com 1
סב " ד תוחנמ גנ רשא ןטבמ דידי שדק
קוח תארקנ הלימה םש וראשב קוח
16
ביתכד
17
םש ורשב ראשב הלימה קוחל בקעיל הדימעיו , שאר קחצי המלו
ל הנומשל םילומינ , רמאנש יפל
18
תרשל ינחלוש לא ברקי אל רשב לרעו בל לרע , ךושמ וא התימ תמחמ ויחא ותמש ןהכ
הלרעב
19
, לוהמ ארבנ ךכל תונברק בירקי ןושארה םדא ךאיהו
20
. ןיבירקמ חנ ינב אלהו רמאת םאו , גו בויאב וניצמ ןכש ' ויער
ז ' זו םירפ ' םיליא
21
הבקנו רכז העבש העבש דגנכ חנ תשרפב םיבותכה , חבזמה םוקממ ארבנ ןושארה םדא לבא
22
, בירקהו
לודג ןהככ הירומה רהב חבזמה לע
23
. הלימה לע והוצ קחצי דלונש םדוק הנשו , הלוע קחציש יפל , ךורב שודקה ינפל יולגו
אוה ] דיתעש [ חבזמה ותוא יבג לע ותולעהלו ותווצל
24
, ש םדוק אוה ךורב שודקה הלימה לע והויצ ךכל ןמ תדלוי אהת אל
איה הסואמ הלרעש לרע ונדועב םהרבא
25
, חבזמה יבג לע ותולעהל דיתעש ינפמ , ונממ רבעתתש םדוק והויצ ךכל . חנו
לוהמ דלונ
26
םימת היב ביתכד
27
, יתמחינ יכ והז ) ם ( חנו םיתישע יכ ) אלא ( ה יניעב ןח אצמ '
28
לוהמ דלונש , הז ךמל הארשכו
םדאכ לוהמ דלונ הז רמא
29
, ] הז [ ונישעממ ונימחני
30
. לוהמ דלונ ונב םשו
31
םלש ךלמ היב ביתכד
32
, ויתחת םש בירקה ךכל
םדא בירקהש חבזמה לע , תונברק בירקהש ןיינמו
33
נש ' ןוילע לאל ןהכ אוהו
34
, הביתה ןמ אצישכ אלא בירקהש וניצמ אלו
ה חריו ' חחינה חיר תא
35
, םש ילהאב ןכשיו חנ רמא ךכל
36
, ] ה ךורב ' םש יהלא
37
םש ומש ןוכשל
38
.[ לוהמ דלונ בקעיו
39

םת שיא בקעיו היב ביתכד
40
, לוהמ דלונש יפל שמישו ויחאב ןטקה אוה םש בקעי רמא , םש ילהאב ןכשיו וכרבו , הנקא ךכל
הנוהכב שמשל הרוכבה
41
, דובעל רוסא לרעו הלרע ךשומש ושע שמשי לאו
42
. ךרבתנו לוהמ דלונ ןושארה םדא הרמא הקברו
לונ התאו לוהמ תד , י שובל ' הכרבה לבקו ןושארה םדא ידגב
43
. יתכו ןברק היה קחציש יפלו '
44
הצרי האלהו ינימשה םוימ , ךכל
לומי םימי תנמש ןבמ , םש וראשב קח והז .

ד ןמיס הלימ תוכלה טקלה ילובש רפס
ןטבמ דידי שדק רשא . ז המלש וניבר " יפ ל ' הז קחצי תבהא רשא םש לע היל ירק דידיו . ןטבמ . וז הוצמל שדקתנ דלונש םדוק .
הלימ ונייהו קחצי תא םיקא יתירב תאו ביתכדכ : םש וראשב . לש הז תואב םתח וירחא ויאצאצו הלימ לש קוח םש ורשבב
שדוק תירב רבדל ךמס ןינתונ שיו ר ןטבמ דידי שדק רשא " םיקא יתירב תאו םש לע םיקא ת ר יפמ קחצי תא ' ב ןנחלא " ר
ז המלש " ל . ק םישרפמ שיו הז ןטבמ דידי שד בקעי םימואל ינשו ביתכד ןטבמ שדוקמ אוהו בקעי תא בהואו ביתכד
הז אצמת אל שדוק תירב תואב םיאצאצ תמיתחו ראשה תשודק לע ךרבל ונאבשכו ועשרל הזו וקדצל הז ודרפי ךיעממ
בקעיב אלא קחציב אלו םהרבאב אל . לוהמ אוהשכ דלונש םישרפמ שיו . לע היל שירד אתקיספבו בא םהר בקהו וניבא " ה
העידי איתאד ןטבמ ושדק ] העידי [ הימרימ הוש הריזגמ . יכ ביתכ םהרבאבו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב ביתכ הימריבד
םרטב שדקתנ םהרבא ףא ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ביתכדכ ןטבמ ושדק הימרי המ וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי
םחרמ ותאצ :

הלימ תוכלה םייח תוחרוא
יפ ' ב הלימה תכר :
בה לש ודידי היהש קחצי הז ןטבמ דידי " לומנ ויבא םהרבא היה ירהש השודקב ותדילו ותרוה התיהש ןטבב שדקתנו ה
לאעמשי דלונשכ ןכ היה אלש המ הרש תא רשבל ךאלמה אבשכ . ןוקירטונ םיקא קחצי תא םיקא יתירב תאו רבדל ןמיסו
א ' ק רש ' שד י ' מ דיד ' ןטב . ז ךורעה לעבו " ר םשב ל ' ז םינואג ונבו ארירש " בקעי הז בתכ ל היה אוהו בקעי תא בהאו ביתכד
ריעצ דובעי ברו ביתכד ןטבה ןמ שדוקמ . בקעיב אלא קחציב אלו םהרבאב אצמנ אל שדק תירב תואב םיאצאצ תמיתחו . קח
םלוע קחל רשבב הנתנש הלימה וז םש וראשב . ד " כ הלימה הנתנש רמולכ תיראשו רתומ ןושל םש וראשב קח א ריסהל יד
םדאה רתומ ) ונורתיו ( םדאב רתומ הלרעהש .

היתוכרבו הלימ םהרדובא רפס
חאו " אב ךרבמ כ " מא י " שדק רשא ה ןטבמ דידי ) פ תוכרב אתפסות " םש תבש ו .( הז דידי קחצי ותבהא םש לע , שדוקמ היהו
הלימב םהרבא שדקתנ הרש הרבעתנש םדוקש ןטבמ . רמאנש דלונש ינפל ומש ארקנש דועו ) רב א ' זי ' אכ ( םיקא יתירב תאו
רמוגו הרש ךל דלת רשא קחצי תא . ןטבמ דידי שדק רשא ןוקירטונ םיקא . יפ םש וראשב קח ' הלימ לש קח םש ורשבב .
ךלמ תריזג אלא ונל עודי םעט הב ןיאש קח רמאו . לש היהש וז תירב תואב אוה ךורב שודקה םמתח וירחא ויאצאצו
ארקו הלימב בותכ תירבו תוא שדוק םש לע שדק תירב הל ) וט אי הימרי ( ךילעמ ורבעי שדק רשבו . תוחנמב שרדנ אוהו
הלימה לע רו " א הז ןטבמ דידי שדק רשא שריפ ת " רמאנש דידי ארקנש א ) םש הימרי ( דידיל המ / ידידיל / יתיבב . וראשב קח
קחצי הז םש . ומכ םיאצאצ םה םינב ינבד וינבו בקעי הז שדק תירב תואב םתח ויאצאצו ) שי בכ היע , דכ ( תועיפצהו םיאצאצה
אינב ינבו אינב . ןאכ םירכזנ תובא השלשה הנהו . רקיע ןושארה שוריפהו הלימה רכשב שריפ תאז רכשב ןכ לע . ונקלח יח לא
ונרוצ . ע תומשה ולא רמא " ש ) הת ' דפ , ג ( םש לע ראש יבג ונרוצ ונקלח רמאו איה רשבה תדובע הלימו יח לא לא וננרי ירשבו
) גע םש , כ ו ( םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ יבבלו הראש הלכו . ע תודידי ליצהל הוצ " ש ) אי הימרי , וט ( אנה ידידיל המ '
עו םהרבאל " ש ) בי הימרי , ז ( היביוא ףכב ישפנ תודידי תא יתתנ . םש לע שדוק ערז ) ו היעשי , גי ( התבצמ שדק ערז .
ונירשבב םש רשא ותירב ןעמל תחשמ ונראש . יפ ' ימ לכש םנהיגמ הירכזב רמאנש ומכ םנהיגל סנכנ וניא לוהמ אוהש ) הירכז
ט , אי ( וב םימ ןיא רובמ ךירסא יתחלש ךתירב םדב תא םג . אב " ע תירבה תרוכ י " ש ) ח ט הימחנ ( תירבה ומע תורכו . יתאצמו
במרהל הלאש תבושתב " תודידי ליצהל םישודקל תיוצכ הוצ ונרוצ דעל ונקלח יח לא תאז רכשב ןכ לע סרוג אוהש ם ונראש
תחשמ . ךערז ןיבו ךיניבו יניב יתירב תא יתומיקהו הלימ יבג בותכש ומכ דעל ונקלח יח לא רזח הלימה רכשב םש שרפמו
רמוגו םיהלאל ךל תויהל םלוע תירבל םתורודל ךירחא . חאו " ונראש תודידי ליצהל הוצ ונרוצ התא רמואו םשה תאמ לאוש כ
רו תחשמ " ןמ הביבח איהש שפנה לע תודידי ל רו רשא רסח םישודקל תיוצש ןינעו לכה " ול המודו םישודקל תיוצ רשאכ ל
רבכשב םגשב . יפ ךכ ' במרה " וז הכרב ם .
www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->