SULIT 3764/1 Teknologi Kejuruteraan Kertas 1 Ogos 2008 1 ½ jam

3764/1
NAMA :............................................................................. TINGKATAN :....................

SEKLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008
Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
Kertas 1 Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan 2. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan 3. Jawab semua soalan 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan 5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah

4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 100 / 100 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

1449/1

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.

3764/1 @ 2008Hak Cipta SBP

1449/1

[Lihat sebelah SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful