‫בס"ד‬

‫תמיד כח‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫כיור‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫‪24 x 24‬‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫כבש‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫היו בודקין והולכין עד שמגיעין‬
‫למקום בית עושי חביתים‪...‬‬
‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪1‬‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫תפוח‬

‫דרום‬
‫מזרח‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫המחתה‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו‬
‫אלא מהלך לאור המערכה לא‬
‫היו רואין אותו ולא שומעין את‬
‫קולו עד ששומעין קול העץ‬
‫שעשה בן קטין מוכני לכיור‬
‫והן אומרים הגיע עת קידש‬
‫ידיו ורגליו מן הכיור‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מי שזכה לתרום את‬
‫המזבח הוא יתרום‬
‫את המזבח והם‬
‫אומרים לו הזהר‬
‫שמא תגע בכלי עד‬
‫שתקדש ידיך‬
‫ורגליך מן הכיור‬

‫בס"ד‬

‫תמיד כח‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫והרי המחתה נתונה במקצוע בין‬
‫הכבש למזבח במערבו של כבש‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מזרח‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪24 x 24‬‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫תפוח‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬
‫המחתה‬
‫נטל מחתת הכסף ועלה לראש‬
‫המזבח ופנה את הגחלים הילך‬
‫והילך חתה מן המאוכלות הפנימיות‬
‫‪ 3‬טפחים‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫כיור‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫תמיד כח‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫כיור‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫‪24 x 24‬‬

‫מזרח‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫החלו מעלין באפר על גבי התפוח ותפוח היה‬
‫באמצע המזבח פעמים עליו כשלש מאות כור‬
‫וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי‬
‫למזבח מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן‪:‬‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪3‬‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫המחתה‬

‫תפוח‬

‫דרום‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫ראוהו אחיו שירד והם רצו ובאו מהרו וקדשו ידיהן ורגליהן מן‬
‫הכיור נטלו את המגריפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח‬
‫האברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב סונקין אותם לצדדי המזבח‬
‫אם אין הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב על הכבש‪:‬‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫וירד הגיע לרצפה הפך‬
‫פניו לצפון הלך למזרחו‬
‫של כבש כעשר אמות‬
‫צבר את הגחלים על גבי‬
‫הרצפה רחוק מן הכבש‬
‫שלשה טפחים מקום‬
‫שנותנין מוראות העוף‬
‫ודישון מזבח הפנימי‬
‫והמנורה‪:‬‬

‫תרומת והוצאת הדשן תמיד כח‬

‫בס"ד‬

‫ויקרא פרק ו‬
‫)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫מוֹק ָדה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָכּל ַה ַלּיְ ָלה ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ֵאשׁ ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ‬
‫תּוֹרת ָהע ָֹלה ִהוא ָהע ָֹלה ַעל ְ‬
‫אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת ַ‬
‫)ב( ַצו ֶאת ֲ‬
‫תּוּקד בּוֹ‪:‬‬
‫ֹאכל ָה ֵאשׁ ֶאת ָהע ָֹלה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ָשׂמוֹ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח‪:‬‬
‫וְה ִרים ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֲא ֶשׁר תּ ַ‬
‫וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְל ַבּשׁ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ֵ‬
‫)ג( וְ ָל ַבשׁ ַהכּ ֵֹהן ִמדּוֹ ַבד ִ‬
‫ְהוֹציא ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר‪:‬‬
‫ָדים ֲא ֵח ִרים ו ִ‬
‫ָדיו וְ ָל ַבשׁ ְבּג ִ‬
‫וּפ ַשׁט ֶאת ְבּג ָ‬
‫)ד( ָ‬
‫יה ַהכּ ֵֹהן ֵע ִצים ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר וְ ָע ַר ְך ָע ֶל ָ‬
‫וּב ֵער ָע ֶל ָ‬
‫תּוּקד בּוֹ לֹא ִת ְכ ֶבּה ִ‬
‫יה ֶח ְל ֵבי ַה ְשּׁ ָל ִמים‪:‬‬
‫יה ָהעֹ ָלה וְ ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ‬
‫)ה( וְ ָה ֵאשׁ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ‬
‫תּוּקד ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח לֹא ִת ְכ ֶבּה‪ :‬ס‬
‫)ו( ֵאשׁ ָתּ ִמיד ַ‬
‫רש"י ויקרא פרק ו‬
‫)ד( והוציא את הדשן ‪ -‬הצבור בתפוח‪ ,‬כשהוא רבה ואין מקום למערכה‪ ,‬מוציאו משם‪ .‬ואין זה חובה בכל יום‪ ,‬אבל‬
‫התרומה חובה בכל יום‬
‫רש"י מסכת חולין דף צ עמוד ב‬
‫חולצו )מן התפוח( ‪+‬מסורת הש"ס‪] :‬לתפוח[‪ - +‬חולצו מן הירך ומשליכו לתפוח צבור האפר שבאמצע המזבח‬
‫שהיו גורפין האפר תמיד וצוברין שם וכשהוא רבה מוציאין אותו לחוץ והוא נקרא תפוח כדלקמן בשמעתין‪.‬‬
‫המפרש מסכת תמיד דף כח עמוד ב‬
‫תפוח ‪ -‬צבור האפר שבאמצע המזבח שהיו שורפין אפר על גבי מערכה ומעלין אותם שם וזהו נויו של מזבח והוא נקרא‬
‫תפוח על שם שהיה עגול כתפוח וחבירו במסכת עבודה זרה )דף נה( אף על פי שנוטל בידו ונותן לתפוח צבור הענבים‬
‫שבתוך הגת קרי תפוח וכשהיה רבה כל כך שלא היו יכולין לסדר המערכות כדאמרינן לקמן וראשי גיזרין הפנימיות‬
‫נוגעים בתפוח היו מוציאין אותם לחוץ כדכתיב והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה )ויקרא ו(‪.‬‬
‫רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב‬
‫הלכה ז‬
‫כשמסדר עצי מערכה גדולה מסדרה במזרח המזבח‪ ,‬ויהיה מראה שהתחיל לסדר מן המזרח‪ ,‬וריוח היה בין הגזרים‪ ,‬וראשי‬
‫הגזרים הפנימיים היו נוגעין בדשן שבאמצע המזבח והוא הנקרא תפוח‪/+ .‬השגת הראב"ד‪ /‬כשמסדר עצי המערכה וכו'‪ .‬א"א זה כתב‬
‫במקום וחזיתה מזרחה ולא כיון יפה אלא לומר שלא יהיו הגזרים הולכין צפון ודרום אלא מזרח ומערב והיינו ראשי הגזרים הפנימים נוגעין בתפוח ולא בא להוסיף‬
‫אלא שיהיו נוגעים בתפוח שלא ירחיקו מהלך רגלי הכהנים שהיה אמה שלא יקרעו ולא ישרפו בגדיהם‪ .‬ומ"ש שהדשן שהיה באמצע המזבח הוא הנקרא תפוח‬
‫מראה בדעתו שלא היה שם גבשושית אחרת אלא תל הדשן המכונס שם וטעה טעות גדולה שהרי שנינו החלו מעלים באפר ע"ג התפוח ומאחר שכהן מוציא‬
‫בכל יום כל האפר מהיכן היה שם התפוח‪ .‬וכן אמרו פעמים שעליו כשלש מאות כור והיה לו לומר פעמים שיש בו כשלש מאות אלא שהיה שם טבלא מרובעת‬
‫גבוהה אמה והיא כ"ב על ואותה אמה היא השלמת עשר אמות לגובה המזבח והיא נקראת תפוח על שם שהיתה גבוהה על כל סביביה ואפשר שהיתה אותה‬
‫הטבלא קצוצת קרנות כעין עגולה כדי להרויח מקום המערכה וכל דבר שהוא גבוה ועגול נקרא תפוח כדאמרינן בנדה מקום יש באותו מקום כעין תפוח ובע"ז‬
‫אף על פי שנטל בידו ונתן לתוך התפוח‪+.‬‬

‫הלכה י‬
‫הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצות עשה שנאמר והרים את הדשן‪ ,‬והיא עבודה מעבודות כהונה‪ ,‬ובגדי כהונה‬
‫שתורם בהן הדשן יהיו פחותין מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות שנאמר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים‬
‫את הדשן‪ ,‬אינו אומר אחרים שיהיו בגדי חול אלא שיהיו פחותין מן הראשונים‪ ,‬לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו‬
‫בבגדים שבישל בהם קדרה לרבו‪.‬‬
‫הלכה יג‬
‫אחר שירד זה שתרם רצים אחיו הכהנים ומקדשין ידיהם ורגליהם במהרה‪ ,‬ונוטלין את המגרפות ואת הצנורות ועולין‬
‫לראש המזבח‪ ,‬וכל איברי העולות ואימורי הקרבנות שלא נתאכלו כל הלילה מחזירין אותם לצדדי המזבח‪ ,‬אם אין הצדדין‬
‫מחזיקין סודרים אותם בכבש כנגד הסובב‪ ,‬ואחר כך גורפין את הדשן במגריפות מכל צדדי המזבח‪ ,‬ומעלין אותו ערימה‬
‫על גבי התפוח‪ ,‬וגורפין אותה הערימה בפסכתר‪ ,‬והוא כלי גדול שמחזיק לתך‪ ,‬ומורידין אותו למטה‪ ,‬וברגלים לא היו‬
‫מורידין אותו אלא מניחין הערימה גבוהה באמצע המזבח מפני שהוא נוי למזבח‪.‬‬
‫הלכה יד‬
‫כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה ומוציא חוץ לעיר לשפך הדשן‪ ,‬ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס‬
‫אלא כל הרוצה‪ ,‬ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful