P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ה תטיש במר " ם ב ןילקלקמ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמו תבש הק - זק

www.swdaf.com 1
א קרפ תבש תוכלה ם"במר
זי הכלה
ןירוטפ ןילקלקמה לכ המהבב וא וריבחב ז לבחש ירה דציכ , התחשה ךרד םילכ רבש וא ןפרש וא םידגב ערק םא ןכו ךרד
התחשה ,רוטפ הז ירה הרפעל אלא ךירצ וניאו המוג רפח ותנווכו ליאוה הכאלמ השעש יפ לע ףא רוטפו לקלקמ הז ירה
רוטפ לקלקל .

ח קרפ תבש תוכלה ם"במר
ז הכלה
ןכו קרפמ םושמ בייח המהבה תא בלוחה ,שדה ה תדלות אוה ירה קרפמהו ,עקרק ילודגב אלא השיד ןיאו בייח תרגורגכ שדה
ךירצ היהיש אוהו ,קרפמ םושמ בייח רוע ול שיש יחב לבוחה ,הרובחה ןמ אציש םדל רוטפ דבלב קיזהל ןווכתנ םא לבא
לקלקמ אוהש ינפמ .תרגורגכ איצוהש בלחב וא םדב היהיש דע בייח וניאו , איצויש בלחב וא םדב היהיש דע בייח וניאו /ד"בארה תגשה/+
+.ןיקולח ןרועיש ןיקשמה ראשו העימג ידכ בלח אלהו תרגורגכ ןרועיש ןיקשמה יכו א"א .תרגורגכ
ח הכלה
,םהב אצויכו ףועו היחו המהבב לבוחב םירומא םירבד המב תחנ ינפמ בייח קיזהל ןווכתנש יפ לע ףא וריבחב לבוחה לבא
בייח ונממ איצוהש םדל ךירצ וניאש יפ לע ףאו ,ןקתמכ אוה ירהו ותמח הככשו ותעד הררקתנ ירהש וחור . /ד"בארה תגשה/+
הל ןיוכתנש יפ לע ףא וריבחב לבוחה לבא .וחור תחנ ינפמ בייח קיז לע המיא ליטהל אל םא וידגב תעירק וליפא ירהש ויתופוסא ןיהימתמו וירבד םיאלפנ המכ א"א
ז"ע דבוע והוארק ותיב ישנא (הק תבש) וריבחב לבוח ש"כו (וליפאו) המיקנל +.

י קרפ תבש תוכלה ם"במר
י הכלה
ריפת יתש רופתל תנמ לע תוריפת יתש רופתל ידכ ערוקה ,בייח תו ערוקה ,לקלקמ אוהש ינפמ רוטפ הדיספהל ערוקה לבא
רבדב תככוש ותמחו ליאוהו ורצי חוניו הז רבדב ותעד תא בשיימש ינפמ בייח וילע עורקל בייח אוהש תמ לע וא ותמחב
בייחו ןקתמכ אוה ירה הז .בייח כ תבשב ראוצה תיב חתופהו ,

בי קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
לכ ריעבמה רפאל ךירצ אהיש אוהו ,בייח אוהש , התחשה ךרד ריעבה םא לבא א ריעבמהו ,לקלקמ אוהש ינפמ רוטפ
ותעד הררקתנ ירהו ואנושמ םקנהל ותנווכש ינפמ ,תיחשמ אוהש יפ לע ףא בייח ותריד ףרושה וא וריבח לש ושידג
מ תעשב וריבחב לבוחכו ,בייח אוהש ותמחב וא ותמ לע ערוקכ השענו ותמח הככשו ןרצי לצא ןה םינקתמ ולא לכש הביר
ערה הז ירה םימב ופרצל ידכ לזרבה תא םמחמה ,בייח הז ירה ריאהל ןיב םמחתהל ןיב םיצעה תא וא רנה תא קילדמה ןכו ,
.בייחו ריעבמ תדלות תגשה/ .םיתש בייח ולישבת תחת ריעבה םאו א"א .רפאל ךירצ היהיש אוהו בייח אוהש לכ ריעבמה /ד"בארה תגשה/+ ריעבמהו /ד"בארה
ערה ןרצי לצא ןה ןינקתמ ולא לכש 'וכו וריבח לש ושידג חור תוערו לבה הז לכ א"א . ומכ לשבמ םושמ אל המלו א"א .בייחו ריעבמ תדלות הז ירה /ד"בארה תגשה/ .
טפב הכמ אוה לבא הבכמ וניא םימב ופרצמהו תלחגה תא םמחמהו ,(דע תבש) טימק רדהו יפר אפרמד אנותאל אתכיס ףורצד וב ןיא בויח מ"מ ומוסח תא רמוגש שי
+.אוה ןנברד

ח קרפ תבש תוכלה הנשמ דיגמ
ח הכלה
.'וכו ןהב אצויכו היחו המהבב לבוחב א"דב [ח] בר תעד שוריפ המקנ ךרד ורבח לש המהבב לבוחב ףא בייחל אוה וני
ותעד הררקתנש ינפמ בייח םדל ךירצ וניאש פ"עאש ושידג ריעבמה יבג ב"י קרפבו ותמחב ערוקה יבג 'י קרפ ראבתיש ומכו
ןילקלקמה לכו רוטפ ותמ לעו ותמחב ערוקה םש ונינשש ('ב ה"ק םש) גרואה 'פבש איגוסמ ול אצי הזה ןידהו .וריבח לש
ותמ ץוריתב וקחדו העירק ידי אצי תבש ללחש יפ לע ףאו בייח ותמ לע ולבאבו ותמחב ערוקה אינתד אתיירבמ ושקהו ןירוטפ
הדוהי 'ר אתיירב הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רטפד ש"ר 'ינתמ ש"ר אה הדוהי 'ר אה ותמח יבג וצרית ףוסבלו .(ותמחו)
.בייחמד ל וליפא הלוע ץוריתה הזש ל"ז י"שריפ ותמ תישוק (ותמחו) ןקתמב הדוהי 'רל היל תעמשד רמיא ושקהו
א"ב ש"ר אינת אהו ירש ימ ג"הכו ןנישקאו ורציל חור תחנ דיבע אקד אוה ןקתמ ימנ אה וצריתו היל תעמש ימ לקלקמב
יתיב ישניאא אתמיא ימרימל יעב אקד אכירצ אל וצריתו םילולג דבועכ ךיניעב יהי 'וכ ותמחב וילכ ערוקה רמוא ה . ש"ממו
בייח אוהש הפוגל הכירצ הניאש הכאלמב הדוהי 'רכ קסופ אוהש ןויכש וניבר דמל ורציל חור תחנ דיבע אקד אוה ןקתמ
בייחו ורצי לצא ןקתמ ארקנ הז ירה סעכו המקנ ךרד רבדה השוע אוהש לכ הילע . תושקהל וצר אל ירש ימ ג"הכו ש"מו
רמול אלא ורצי לצא ןקתמ אוהש ורמאש ןידה לע לוחב ףא הז רבדו אתיירבב רמול םהל היהש רמולכ ירש ימ ימנ לוחבו
רוסא ערוק ונש ןאכבש דועו .'ט קרפ הריכזאו גוזה יפ לטונ יבג (:ד"צ םש) עינצמה קרפ אתיירבב הזב אצויכב וריכזהש ומכו
תס תונשל םהל היה אלו הז רתומ ךכ רתומ הז לוחבש םשכש הארנו ותמ לע ולבאב ערוק לצא ותמחב לוחב ףא אוהש רבד ם
םילולג דבועכ יעב אקד ןוגכו לוחב רומג רתומ ונממ קלחש וא לוחב רומג רתומ אוהש רבדב תרבדמ אתיירבהש וצריתו
לוחב רבדה תצק רוסיא וריכזה אל ךכיפלו היתיב ישניאא היתמיא ימרמל ןיוש ןלוכ תבש בויח ןינעלו וניבר תעדל ל"נכ . .
נורחאה םישרפמהו ל"ז י"שר לבא אוה ןקתמ ואל ירש אלד ןויכד רמול ץוריתה לע השקמ אוהש ושריפ םי וצריתו
תוגשהה תעד הזו .היתיב ישניאא אתמיא אמרימל דיבע אקד ןוגכו אקודב אוה ירשד אנווגב בייחמד אתיירבד םש כ"כו
והוארק המיא ליטהל אל םא וידגב תעירק וליפא ירהש ויתופוסא םיהימתמו וירבד םיאלפנ המכ א"א לבוח ש"כ םילולג דבוע
:כ"ע ,המקנל וליפאו וריבחב


ד"סב ה תטיש במר " ם ב ןילקלקמ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמו תבש הק - זק
www.swdaf.com 2
א קרפ תבש תוכלה ם"במר
ה הכלה
או הכאלמ ןללגב השעתש רשפא ןתיישע תעשבו תבשב ןתושעל םירתומה םירבד ןיוכתנ אל םא ,השעת אלש רשפ
רתומ הז ירה הכאלמ התואל ץירח רופחל ןיוכתי אלש דבלבו תבשב ב ןהב אצויכו לדגמו אסכו הטמ א םדא ררוג דציכ ,
תבשב םיבשע יבג לע םדא ג ךלהמ ןכו ,ןיוכתנ אלש יפל ךכב ששוח וניא עקרקה ורפח םא ךכיפלו ,ןתרירג תעשב עקרקב
א רוקעל ןיוכתי אלש דבלבו רישהל ןיוכתי אלש דבלבו וב אצויכו תוריפה רפעב וידי ץחורו ,ששוח וניא ורקענ םא ךכיפל ,ןתו
,תורורצ רישמש יפ לע ףא תבשב הב סנכהל רתומ הקוחד הצרפ ,ששוח וניא רשנ םא ךכיפל ,רעישה וניאש רבד לכ ןכו
רתומ הז ירה הז ןוגכ ןיוכתמ .
ו הכלה
דוש הכאלמ וללגב תישענו השעמ השע יאש עודי רבדהש ,בייח הל ןיוכתנ אלש יפ לע ףא השעמ ותוא ליבשב השעת יא
הכאלמ התוא השעת אלש רשפא א תבשב ושאר ךתחו ןטקל וב קחשל ףוע שארל ךרצש ירה דציכ , ע " פ ד ותמגמ ףוס ןיאש
ןכו וליבשב אב תומה אלא היחיו יחה שאר ךותחיש רשפא יאש עודי רבדהש בייח דבלב ףועה תגירהל .הזב אצויכ לכ
ז הכלה
הילע ה בייח הכאלמ לש הפוגל ךירצ וניאש יפ לע ףא תבשב הכאלמ השועה לכ אוהש ינפמ רנה תא הבכש ירה דציכ ,
ירהו הכאלמ יוביכהש ינפמ ,בייח רנ לש שרח עקבי אלש ידכ וא ףרשי אלש ידכ וא דבאי אלש ידכ הליתפל וא ןמשל ךירצ
וניאש יפ לע ףאו תובכל ןיוכתנ ןכו ,בייח הז ירה הליתפה ינפמ וא שרחה ינפמ וא ןמשה ינפמ אלא הבכ אלו יובכה ףוגל ךירצ
ךירצ וניאש יפ לע ףאו בייח םיבר ןהב וקוזי אלש ידכ תלחגה תא הבכמה וא םיברה תושרב תומא עברא ץוקה תא ריבעמה
ב אצויכ לכ ןכו בייח הז ירה קזהה קיחרהל אלא הרבעהה ףוגל וא יובכה ףוגל הכאלמ השועה לכ /ד"בארה תגשה/+ .הז
ןנירמאדמ רטופ אוהש ש"רכ קספ ל"ז =לאננח וניבר= ח"ר א"א .הילע בייח הכאלמ לש הפוגל ךירצ וניאש יפ לע ףא תבשב
+.הילע רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רמאד ל"ס ש"רכ אבר לטונ קרפ

י קרפ תבש תוכלה ם"במר
זי הכלה
תבשב ןיחש סיפמה ידכ בייח הז ירה הכמה יפ ביחרהל האופרב ןינווכתמ ןהש ןישוע ןיאפורהש ךרדכ הכמה יפ ביחרהל
,אפורה תכאלמ איה וזש שיטפב הכמ םושמ רתומ הז ירה הבש החילה הנממ איצוהל הסיפה םאו וזו /ד"בארה תגשה/+ .
+.הנוב תכאלמ אנירחא אחסנ /א"א/ .['וכו] תכאלמ איה
גכ הכלה
סנכנש יבצ חתפה לע דחא בשי ,ןיבייח םינש והולענו לוענל לוכי דחא ןיא םא ,ןירוטפ םינש והולענ ,בייח וינפב דחא לענו תיבל
ול ךלהו ןושארה דמעש יפ לע ףא ודצב בשיו ינשה אבו והאלמו ןושארה בשי ,בייח ינשה והאלמו ינשה בשיו והאלמ אלו
ב בשיל ול רתומו םולכ ק השע אל ינשהו בייח ןושארה אצמנו ורמשל ותיב לעונל המוד הז המל ,יבצה חקולו ברעה דע ומוקמ
.רתומו ךשחתש דע הרמשמו בשוי ויפנכ תחת רופצ ול הסנכנ ,םולכ השע אלש וכותב רומש יבצ
הכ הכלה
ו ,* תבשב םתוא דוצל רתומ ןיכשונו ליאוה ןיתיממ ןניאש יפ לע ףא ןהב אצויכו םיברקעו םישחנ ןוגכ ןיקיזמה םישמר אוה
ןתכישנמ לצנהל ןיוכתיש .וקיזי אלש ידכ ןרשוק וא ןהילע ףיקמ וא ןהילע ילכ הפוכ ת השוע אוה דציכ ,

י קרפ תבש תוכלה יולה םייח 'ר
זי הכלה
בייח הז ירה הכמה יפ ביחרהל האופרב ןינווכתמ ןהש ןישוע םיאפורהש ךרדכ הכמה יפ ביחרהל ידכ תבשב ןיחש סיפמה ל"ז
.ל"כע רתומ הז ירה הבש החילה הנממ איצוהל הסיפה םאו 'וכו
דציכ ןתכישנמ לצנהל ןיוכתיש אוהו תבשב ןתוא דוצל רתומ 'וכו ןהב אצויכו םיברקעו םישחנ ןוגכ ןיקיזמה םישמר ל"ז ה"כהבו
ףד תבשב אתיאד אהמ השקה םש הנשמ דיגמבו .ל"כע וקיזי אלש ידכ ןרשוק וא ןהילע ףיקמ וא ןהילע ילכ הפוכ השוע אוה
ב אסרומ סיפמה אהא הל ינתמד אכיא ב"ע ז"ק 'ר רמא אנת ןאמ ,רוטפ החל הנממ איצוהל םא בייח הפ הל תושעל םא תבש
םא תבשב שחנ דצה אהא הל ינתמד אכיאו ,הילע רוטפ הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ רמאד איה ןועמש 'ר בר רמא הדוהי
ש הכאלמ רמאד איה ןועמש 'ר בר רמא הדוהי 'ר רמא אנת ןאמ בייח האופרל םא רוטפ ונכשי אלש וב קסעתמ הכירצ ןיא
,הילע רוטפ הפוגל יתרת ךנהב קספ ךיא כ"א הילע בייח הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמד םש א"פב קספד ם"במרה כ"או
מ"מה ירבדב םש ןייע ,דוצל וא הפ הל תושעל ןיוכתמ וניאשכ רתומד שחנ תדיצו אסרומ סיפמד .
מ רב רוסא לבא רוטפ תבשד ירוטפ לכ לאומש רמאק [א"ע] 'ג ףד תבשב הנהו תדיצו יבצ תדיצ ןה ולאו רתומו רוטפד תלת ינה
,אסרומ סיפמו שחנ הכירצ ןיאש הכאלמד םש ב"מ ףדב קסופ ומצעב לאומש ירהד ג"הב םשב 'סותה םש ושקה רבכו
ת"דמ הרומג הכאלמ יוהד ןויכ ארעצ םושמ שחנ תדיצו אסרומ סיפמל והל ירש ךיאו הילע בייח הפוגל .
ב תמאב הנהד ,הזב רמול הארנהו החיל הנממ איצוהל קר הפ הל תושעל ןיוכתמ וניאשכ אוה הרתיהד אסרומ סיפמ ,
,ירשד אוה זא דבלב החילה הנממ איצוהל אוה ותנווכ םא קרו בייח הפ הל תושעל םאד 'ינתמב אידהל ןכ ןנתדכו אה כ"או
ןכא ,הישיר קיספ יוהד בג לע ףאו ,ע"וכל תבשב רוטפד ןיוכתמ וניאש רבד תמאב יוהד אצמנ איה ךורעה תעד ירה
ראובמה יפל שחנ תדיצד ךהב ןכו ,יתכוד המכב דועו ג"ק ףד תבש 'סותב אבוה ,רתומ היל אחינ אלד הישיר קיספד
ל"כע ןתכישנמ לצנהל ןיוכתיש אוהו תבשב ןתוא דוצל רתומ ל"זו בתכש ם"במרה ירבדב . ןיוכתמ וניאד אצמנ אה כ"או
אה כ"או ,דבלב ומצע ליצהל קר דוצל ללכ ע"וכל תבשב רוטפד היל אחינ אלד הישיר קיספב ןיוכתמ וניאש רבד יוה
ןיוכתמ וניאש רבד יוה אהו הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ןידב והל ילתד איגוסה ע"צ ז"פלד אלא .ךורעה תעדל תבשבד ,
.ע"צו ,ע"וכל הרותה ןמ רתומ
ד"סב ה תטיש במר " ם ב ןילקלקמ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמו תבש הק - זק
www.swdaf.com 3
אוהש ינפמ םיתש בייח קודצ 'רב א"ר םושמ רמוא א"בשר תאטח בייח תבשב םילחג התוחה ר"ת [א"ע] 'כ ףד תותירכב הנהו
ןועמש 'רכ הל רבס ק"תו ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנש ןוגכ רמא ישא בר 'וכו תונותחתה תא ריעבמו תונוילעה תא הבכמ
בס קודצ 'רב א"רו רוטפ ןיוכתמ וניאש רבד רמאד אה ירהד ושקה םש 'סותבו ,בייח ןיוכתמ וניאש רבד רמאד הדוהי 'רכ הל ר
,םיתש בייחד אכה רמאק ךיאו ןנברדמ קר אוה תבשב רוסא ןיוכתמ וניאש רבדד ,הישיר קיספ יוהד אנווגב ירייאד וצריתו
ישיר קיספב ש"ר הדומ אהד ע"וכל ריעבמ םושמ אכה בייח היה תמאב ןיוכתמ וניאש רבד םושמ יאו ןויכד אלא ,בייחד ה
הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמב י"רו ש"רד אתגולפב אילתו הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ יוה אה כ"א הרעבההל ךירצ ןיאד
הכאלמ תמאב אוה ושוריפו ןיוכתמ וניאש רבד ןושל 'מגה אכה טקנ אקוד ואלד אצמנ אה ז"פלו ,אל םא הילע ןיבייח םא
הפוגל הכירצ ןיאש "במרב ש"ועי ןכא . תוגגשמ ם ,ז י ריעבהלו תובכל ןיוכתנ םא קרד תבשב םילחג התוחהד ךהב קספש ב
,תחא אלא בייח וניא ןהילאמ ורעבוה םא אה ,םיתש בייחד אוה עאו " ג הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמד קספ ירה ם"במרהד
שו ,הילע ןיבייח " מ יגוסהל שרפמד ' דד אתגולפב אילתד הטשפכ יכו ,ןיוכתמ וניאש רב ןו בדד ל"יקד רתומ ןיוכתמ ןיאש ר
התכודל 'סותה תישוק ארדה ז"פלו ,ריעבהלו תובכל ןיוכתנ םא קר םיתש בייח וניאד ם"במרה קספד אוה יכה םושמ .
ע"וכל תבש יבג ןנברדמ קר רוסא וניא ןיוכתמ וניאש רבדד אה הנהד ,רמול הארנו ב"ע] ד"ל ףד אמוי 'סותב ראובמכ ,
,יתכוד המכב דועו [ינה ה"ד יוה אה תבשחמ תכאלמ ביתכ תבש יבגד םושמ הזב םעטה תכאלמ יוה אל ןיוכתמ וניאשכו
,תבשחמ ת"דה רקיעב תמאב הז אוה רוסא וא רתומ יא הלוכ הרותה לכב ןיוכתמ וניאש רבדד אתגולפה רקיע לבא ,
הרותה ןמ רוסאד ל"ס ןיוכתמ וניאש רבד רסאד ןאמו ב תציצק יבג [א"ע] ג"לק ףד תבשב אידהל ראובמכו , רבד ד"מלד תרה
,איגוסהב םש ןייע ןכ ארקהל היל יקומדכו ,ת"דמ רוסא רוסא ןיוכתמ וניאש אמעטמ ןנברדמ קר אוה ורוסיא תבש יבגד אלא
,תבשחמ תכאלמ יוה אלד םושמ אנירחא תבשחמ תכאלמ ןידו ,הרותה לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןיד ,םה םיניד ינשו
תבשד . ןיקולח םיניד ינש ךנהד הארנ ןהו ,ונוצרו ותנווכב יולת רקיעה ןיוכתמ וניאש רבד ןידבד ,ידדהמ םניד דוסיב ןה
אל םא הזל ןיוכתמ םא ותנווכב יולת מ"מ ,תעדב רבדה תא השוע אוהו רבדה השעיש יאדוב עדוי םא וליפאו ראובמכו ,
סא רמא אברו תרתומ רמא ייבא וחרכ לעב םדאל האבה האנה רמתיא [ב"ע] ה"כ ףד םיחספב אידהל אלד יגילפ יכ 'וכו הרו
םא מ"מ האנהה ול עיגמש יאדוב עדויש ג"עאד ירה ,רוסאד יגילפ אל ע"וכ הנווכ רתב ליזאד ש"רד אבילאו ןיוכימ אקו רשפא
קלוח השנה דיג 'פב ן"רה ןכא ,הישיר קיספ יוה אלד אכיה ירייאד ובתכש םש 'סותב ןייעו ,ירש ןיוכתמ וניא םאו רוסא ןיוכתמ
ד ל"סו הז לע ,הישיר קיספב םג ןיוכתמ וניאש רבד בושחו ינאש האנה רוסיא תולכאממ ד"יפב ם"במרה תעד אוה ןכו
קיספב םגד מ"ש םירבדה םתסדמו ,ירש ןיוכימ אק אלו וחרכ לעב םדאל ול האבה האנהד אמתסב קספש ב"יה תורוסא
רתומ הישיר רד אתגולפב 'מגה הל ילתדמ מ"מ ינאש האנה רוסיאד בג לע ףא ןכא . אהימ מ"ש ןיוכתמ וניאש רבדב ש"רו י"
ןיוכמ וניאש לכ מ"מ יאדו האנהה ול האבד ג"עאד ןניזחדכו ,אתלימ אילת ותנווכו הידיד אתוחינב ןיוכתמ וניאש רבדד ןידהד
,ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוה האנהל תעדב םא יכ ,ןוצרו הנווכב ללכ יולת וניד דוסי ןיא תבשחמ תכאלמ ןידב כ"אשמ
השועש הבשחמו תעדב הכאלמה תא השעיש תבשחמ תכאלמד אניד ךה דוסי והזו ,הכאלמה תא ףד תותירכב וניצמדכו ,
דמעו וקיחב ול תחנומ ןבא התיה [ב"ע] ו"כ ףד ק"בבו ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמד םושמ רוטפ תבשב קסעתמד [ב"ע] ט"י
תישענ אל ינה לכבו ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמ רוטפ תבש ןינעל הלפנו רקיע והזד םושמ ונייהו ,ללכ ותעדב הכאלמה
,תעדו הבשחמב תישענ אהת הכאלמהש תבשחמ תכאלמד שוריפה תכאלמ אבישח אלד ןיוכתמ וניאד אכיה ימנ אכה כ"או
הזל ןיוכיש ןניעב ותנווכד אל לבא ,ללכ ותעדב הכאלמה תישענ אלד םושמ אוה וניד רקיע כ"ג תבשחמ .
ובמד הישיר קיספב הארנ ז"פלו קולח ,היל אחינב אקווד ונייהד הזב ךורעה תעדד ,בייחד ש"ר הזב הדומד 'מגב רא
אהיש אוה וניד רקיעד ,הלוכ הרותה לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןידבד ,ןיוכתמ וניאש רבד ןידמ תבשחמ תכאלמ ןיד הזב
יאהו הישיר קיספ יוהד יהנ יכה ואל יאו ,היל אחינב יולתד אוה םש ,הזל ותנווכו ונוצר לכ מ"מ לבא ,רוריבב השעי רוס
ללכ ןניעב אלד תבשחמ תכאלמ ןידב לבא ,רתומד ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוהו ,יוה אל אהימ ןיוכתמ היל אחינ אלד
הישיר קיספ יוהד לכד םא יכ ,היל אחינב ללכ יולת וניד ןיא כ"א ,ותבשחמו ותעדב הכאלמה השעתש אלא ,ותנווכו ונוצר
ומש ול העודי הכאלמהו תבשחמ תכאלמ ללכב איוהו ותעדב הכאלמה תישענ ירקימ תושעהל תחרכ רבדד ,אצמנ ז"פלו .
ןיוכתמ וניאש רבדד ל"סד י"רלו ,הלוכ הרותה לכ ומכ הניד תבש םג ךורעה תעדל היל אחינ אלד הישיר קיספב ןיוכתמ וניאש
לכב איה ירהד ןויכ ,וילע ןיבייחו רוסא תבשב םג הלוכ הרותה לכב ת"דמ רוסא ןיוכתמ וניאש רבד ןיד קרו ,תבשחמ תכאלמ ל
.היב וניאש רבד רמאד י"רלד םש אתיאד ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנב תותירכד איגוסה בטיה אבשיתמ התעמו
ןויכ ינאש אכהד ,ןנברדמ אלא רוסא וניא י"רל םג ןיוכתמ ןיאש רבד תבשבד המ ות השק אלו ,בייחמ יבויח רוסא ןיוכתמ
שיר קיספ יוהד לכ לש ןיוכתמ וניאש רבד ןיד קרו ,היל אחינ אלד בג לע ףאו תבשחמ תכאלמ ללכב יוה ריפש כ"א הי
ותנווכו ותבשחמו הידיד אתוחינב יולתד הרותה , ןיוכתמ וניאש רבד ללכב אהיש היל אחינ אלד ךה ינהמד אוה הזל והזו ,
וניאש רבד רמאד י"רלד ,ןועמש 'רו הדוהי 'רד אתגולפב 'מגה הל ילתד ,רטפימד אוה ש"רל קרו ,בייחמ יבויח םג רוסא ןיוכתמ
הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמבד בג לע ףאו רוטפד ןהילאמ ורעבוהו תובכל ןיוכתנב קספש ם"במרה תעד ימנ בשוימו
רבדבו ,תותירכד איגוסהכו ןיוכתמ וניאש רבד יוהד קרו ,איה הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ואל אכהד ןויכ ,בייחמ יבויח
ניאש ירשד ש"רכ ל"יק אה ןיוכתמ ו .רטפימד ש"כו ,[א"ע] ה"צ ףד תבשב ראובמכו
וניאש רבד ללכב יוהד םושמ הלעמל ונבתכש ומכו ,שחנ תדיצו אסרומ סיפמ לאומש ריתמד אה בטיה בשוימ ירה ז"פלו
[ב"ע] א"צ ףד םיחבזב ל"סד הימעטל לאומשו ,היל אחינ אל יוה אה הזבש הישיר קיספהד ,ללכ ןיוכתמ וניאש רבדד
היל אחינ אלד הישיר קיספב םגו ,רתומ הלוכ הרותה לכב םג ןיוכתמ , םש םיחבזד איגוסה רואיבב ךורעב ראובמכו אהו ,
ל"סד הל רמאקד אוה בר ירה םתהד םושמ ונייה ,הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ ןידב [א"ע] ז"ק ףד תבשד איגוסה הל ילתד
א ןיוכתמ וניאש רבדד [א"ע] ב"מ ףד תבשב ראובמכו תבשב םג אבויח םג אכיא היל אחינ אלד הישיר קיספב אליממו ,רוס
,הפוגל הכירצ ןיאש הכאלמ יוהד אמעטמ קר רטפימ אלו ,ונאבהש תותירכד איגוסהב קיספד ךורעה תעדכ ותעדד ם"במרהו
דמ ןכ חכומדכו ,הלוכ הרותה לכב רתומד ל"יקד ןיוכתמ וניאש רבד ללכב יוה היל אחינ אלד הישיר תוגגשמ ז"פב וירב
הליחתכל ןירתומ שחנ תדיצו אסרומ סיפמד לאומשכ קספ ריפש ןכ לע ,ונאבהש .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->