1.7.

JEDNOLIKO USPORENO GIBANJE

13.7.2008.

Šimun Tomas

1

Jednoliko usporeno gibanje uzroči stalna sila čiji je smjer suprotan od smjera gibanja tijela. onda se takvo gibanje naziva jednoliko usporeno gibanje. vlaka. tj. 2 .Ako se tijelu tijekom gibanja brzina u jednakim vremenskim intervalima smanjuje za jednake vrijednosti. Dakle. Primjeri takvog gibanja su mogući pri zaustavljanju automobila. smjera brzine. zrakoplova itd. prilikom jednoliko usporenog gibanja tijelu se brzina (v) postupno (jednoliko) smanjuje sve dok se tijelo potpuno ne zaustavi.

(vidi simulaciju) 3 .Primjer jednoliko usporenog gibanja je zaustavljanje automobila.

s tim da je kod toga gibanja akceleracija negativna.Za jednoliko usporeno gibanje vrijede isti obrasci kao i za jednoliko ubrzano gibanje s početnom brzinom. Dakle: v  v0  at 2 v  v0  2as 1 2 s  v0 t  at 2 4 .

v. t v 5 . a.t-graf jednoliko usporenog gibanja m v/  s v0 t -a v0 v= 1 0 1 -1 -2 2 3 at v0 a=konst.Grafički prikaz jednoliko usporenog pravocrtnog gibanja a.t-graf jednoliko usporenog gibanja m a/ 2  s  3 2 v.t-graf i s.t-graf jednoliko usporenog gibanja nacrtaju se pomoću obrazaca toga gibanja na isti načina kao u dosada prikazanim primjerima.t-graf.

Iz v.t-grafa jednoliko usporenog gibanja može se odrediti put kod toga gibanja. Prijeđeni put brojčano odgovara iscrtkanoj površini na grafu. onda v.t-graf ima sljedeći izgled: m v/   s sP v0t 2 v0 sP v0t 2 at 6 t . m v/  s at v0 1 s  P  v0t  at 2 2 1 2 s  P  v0t  at 2 v t/s t Kada je konačna brzina kod toga gibanja jednaka nuli (v=0).