P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ןיבוריע צ ב צ ןינמל ףורי

www.swdaf.com 1
א דומע בצ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
ןיאו ,הנטקב הלודג ירויד :ןיתינתממ הנימ עמש :ירמאקו יבתיו ,והייבג ייבא ביתיו ,ןנח בר רב הברו אריז יברו הבר ביתי
?דציכ .הלודגב הנטק ירויד םינפג הלודגב - ערז םאו ,הנטקה תא עורזל רוסא - ,ןירוסא ןיערז הנטקב םינפג .ןירתומ םינפג
- הנטקב טגו הלודגב השא .הלודגה תא עורזל רתומ - הלודגב טגו הנטקב השא .תשרגתמ - .תשרגתמ הניא הלודגב רובצ
הנטקב רובצ חילשו - י הלודגב רובצ חילשו הנטקב רוביצ .ןתבוח ידי ןיאצו - דיחיו הלודגב העשת .ןתבוח ידי ןיאצוי ןיא
הנטקב - הלודגב דחאו הנטקב העשת ,ןיפרטצמ - ןיפרטצמ ןיא הלודגב האוצ . - האוצ ,הנטקב עמש תאירק תורקל רוסא
הנטקב - .הלודגב עמש תאירק תורקל רתומ

יע תכסמ תופסות ב דומע בצ ףד ןיבור
ןיפרטצמ הנטקב דיחיו הלודגב העשת - ןיפרטצמ ןיא הלודגב השמחו הנטקב השמח לבא הנטקב דיחיב אקוד
(:הפ ףד םיחספ) ןילוצ דציכ קרפב ןנתד אהו אנשיל יאה טקנ אשיר בגא אלא הנטקב השמח ה"ה הנטקב העשת טקנד אפיסו
חלכ ץוחלו ףגאה ןמו םינפלכ םינפלו ףגאה ןמ לש הציחמ וליפא רמא ל"בירו הלפתל ןכו ארמגב בר םתה רמאקו ץו
יגילפ ףוריצ ןינעלד הארנ הרואכל םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב וליפא אצויד בר הדומ תאצל ןינעלד
תסנכה תיבל ץוח גמ לוקו רפוש לוק עמשו תסנכה תיב ירוחא רבוע היה (:זכ ףד ה"ר) ד"ב והואר קרפב ןנתדכ ןווכ םא הלי
אצי ובל ברכ אכהד איגוס ןכ םאד אישקו ןירמאנ ולא 'פבו (:חל ףד הטוס) םינהכה ירוחאש םע יבג ל"בירכ ל"יקד עמשמ
ל"בירד אתליממ ס"שהד אמתס יתיימו ןינעל יגילפו אכה ןנירמאדכ ןיפרטצמ ןיאד ל"ביר הדומ ףוריצלד שרפל הארנו
וכרב וא השודק תונעל כ ףד) הליגמב ל"יקד הרשעמ תוחפ השודקבש רבד ןיאד (:ג לוכי וניא ץוחלו ףגאה ןמ בר רבסקו
תכרב תיינעל רובצ ללכב יוהו תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפאד רבס ל"בירו םינפבש רובצ ללכב יוה אלד תונעל
השודקבש רבד תונעלו םינהכ .

א ךורע ןחלוש הנ ןמיס תוכרב ראשו רחשה תוכרב תוכלה םייח חרו
גי ףיעס
ויהיש ךירצ (חמ) םוקמב הרשעה לכ (טמ) םהמע רובצ חילשו דחא רגוסשכ ונייהד ,ץוחלו ףגאה ןמ חתפה ךותב דמועהו ,
.ץוחלכ ,ץוחלו * תלדה יבוע לש (אנ) * תימינפ [די] (הפש אי) (נ) םוקממ תלדה
די ףיעס
ב ירוחא דמועש ימ נ"כה בי םשמ וינפ םהל הארמו ,עברא בחר וניא וליפא ,תומוק המכ הובג וליפא ,ןולח םהיניבו (בנ) ,
הרשעל םהמע ףרטצמ . (גנ) :הגה ללכב ןניא תוילעו ןיגג [וט] ףרטצמ וניא םהילע דמועהו ,תיב .(ז"ח ג"נ י"ר)
וט ףיעס
אוה (דנ) ,חתפה ךות רובצ חילשו ,ץוחב ןתצקמו םינפב ןתצקמ םא .ןפרצמ
זט ףיעס
הלודגל האולימב הצרפנש הנטק רצח קיספמ היהש לתוכ ותוא לכ לפנו הלודגל הרוביח םוקמב הנטק הצרפנש ונייהד ,
,םהיניב םיספ לפנש הז לתוכ תיראשמ וראשנ הלודגבו (הושו רשי לתוכ טעמ 'יפ) ,הנטקה ןמ תגלפומכ הלודגה ,ןאכמו ןאכמ
לא הלודגה ןמ תגלפומ הנטקה ןיאו הלש תיוז ןרקכ איה ירה א . םא ,ךכיפל (הנ) ןיפרטצמ ,הנטקב דחאו הלודגב העשת
דחאו הנטקב העשת ויה םא לבא ,הלודגב בורהש ןויכ ,הלודגה ךותב איה וליאכ איה ירהו הלודגה רחא תררגנ הנטקהש
וזב השמחו וזב השמח וא ,הלודגב גי , ןיפרטצמ ןיא .
זי ףיעס
רובצו הנטקב רובצ חילש היה רובצו הלודגב צ"ש היה םא לבא .םהירחא ררגנ אוהש ,ןתבוח ידי ןאיצומ ,הלודגב
הנטקב (ונ) , דיחיה רחא ררגנ בורה ןיאש ,ןתבוח ידי ןאיצומ וניא .
חי ףיעס
.םיפרטצמ םניא (חנ) ,הרזעב םתצקו (זנ) [*וט] נ"כהבב הרשעה תצק םא
טי ףיעס
פרטצמ די ,נ"כהבב העשתו הביתב צ"ש (טנ) * איהש ינפמ ,'י תוהובג תוציחמ הל שיו 'ד הבחרו 'י ההובג איהש יפ לע ףא ,ןי
.גגה תרקתל תועיגמ תוציחמה ןיאשכ ילימ ינהד * בתכש ימ שיו .נ"כהב יבגל הלטב <ה>
כ ףיעס
ימ וליפא ,השודקו שידק םירמואו 'א םוקמב הרשע ויה (ס) םהמע וניאש (אס) תונעל לוכי (בס) * . ךירצש א"יו ) (גס אלש
קיספמ אהי (דס) ףוניט [זי] (הס) וא וט םיבכוכ תדובע .

הנ ןמיס הרורב הנשמ
(חמ) הרשעה לכ - דחא תיבב םהש ןויכ ולא תא ולא ןיאור ןניא םא וליפאו [םינורחא] הז רדחב םתצקמ םא לבא
פ חתפהש יפ לע ףא ןיפרטצמ םניא רחא רדחב םתצקמו םהיניב חות [ומ] הציחמכ אפוג חתפהו הצרפ םש ןיאד םושמ
םיתב ינש ל"הו הבושח [זמ] שיו ןיפרטצמ ןיא הז תא הז ןיאור ןיאו תויושר ינשב םהש לכ םהיניב תלד ןיאשכ וליפאו
[חמ] ןיאורב וליפא ןירימחמ :
(טמ) דחא - [טמ] הכוסב דחאו תיבב 'ט ויה .ןיקלוח שיו [נ] ףרטצמד א"י ןיסרופש ןוליוה רחא דחאו דחא םוקמב 'ט שישכ
הציחמ יוהילד יכיה יכ ןידס ושריפו ת"ס וא ןיליפת אכיא יא לבא אמלעב תועינצל ושריפ םא אקודו ןיפרטצמ תועינצל
ופרטצמ אלו הרשע ףוריצל הציחמ ימנ יוה ותטמ שמשל [ח"רפ] יפרטצמ ינווג לכבד דדצמ ג"מפו :
ד"סב ןיבוריע צ ב צ ןינמל ףורי
www.swdaf.com 2
(בנ) םהמע ףרטצמ - םהיניב הציחמ קספה שיד ףאד [אנ] ןמיסב ןמקל ראובמש המל המוד וינפ םהל הארמד ןויכ
תקספמה הציחמבו םישנ תרזעב םידמועה טושפ ז"פל כ"או ןיפרטצמד ולא תא ולא ןיאור ןתצקמ םאד ןומיז ןינעל ה"צק
ינפ םהל הארמו ןולח שי כ"פעאו ז"יע רובצב הלפת בשחנ הרשע ודעלב שי םאד ש"כו הרשעל םהמע ףרטצמ םשמ ו
בוט רתוי [בנ] דריש נ"כהבל דריל ול אוה לקנב םא [גנ] וניא ונינינעד ןירבוסו ןידה רקיע לע ןיקלוחש םינורחאהמ שיד
ןומיזל ללכ המוד :
(זנ) הרזעב םתצקו - ה"ה 'יפא [טנ] הרזעב דיחיו נ"כהבב 'ט םא . יריימ ט"יו ח"יו ז"י ףיעסד איההד ג"מפה בתכ
ןומיזד אימוד ןיפרטצמ שממ םיתב ינשב וליפא הז תא הז ןיאורבד הז תא הז ןיאור ןניאשב [ס] ה"צק 'יסב ןמקל שיו
לקהל שיש רשפא קחדה םוקמבו ןיאורב וליפא ןירימחמ :

הנ ןמיס הכלה רואיב
גי ףיעס
* ץוחלכ ץוחלו - ץוחל ירמגל םידמוע וליפא ףרטצהל ולכוי ולא תא ולא ןיאור םאו ןמקל רבחמה ליקהש המד אימוד
[ג"מפמ עמשמ ןכו ח"רפ] ד"י ףיעסב ולא ןיאור ינהמד וז אלוקד םינפל וסנכיש הזב רימחהל בוט רתוי הלחתכלו ולא תא
ךרדב קר הז םש בתכ אל אוהו ו"צ ןמיסב א"בשרה תבושתמ עבונ ה"צק ןמיסב ןמקל ז"מהב ןינעל ומכ ףוריצ ןינעל
רשפא :
טי ףיעס
* רטצמ 'וכו הביתב ץ"ש ןיפ - הזל א"בשרה םשב י"בב אבוהש תויארה לכ תוחדל שיד בתכש א"רגה רואיבב ןייע מ"מו
םש דמועש שמשה ןינעל רובצב הלפת ןינעל לבא ףוריצ ןינעל קר הליחתכל רימחהל ןיא א"רגה תעד יפל וליפאש ל"נ
תיבה ןמ םינפלש רדחב וליפא הז ןינעל לקהל ז"בדרה תעד ה"אלבד לקהל שי תאבהש ומכו :ש"יע ח"נ ק"סב ב"מב י

הנ ןמיס רחשה תוכרב תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
עס זי ףי
[:ה"פ] םיחספב ןנירמאד אה רבועש ימד פ"ה םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפאד
םהיניב ףנוטמ רבד קספה ןיא םא םהמע תונעל ךירצ וכרבו השודק וא שידק םירמוא רובצהש עמושו נ"כהב לצא בוחרב
נייהו דחא םוקמב הרשע שישכ לכה והז םנמא םיבכוכ תדובע וא ןיא תומוקמ ינשמ הרשע ףרצל לבא דחא רדחב ו
ןיפרטצמ שי םלועל אה כ"לאד דחא םוקמב ןיצבוקמש אלא ךייש אל הזו אירש אתניכש הרשע יב לכא אהד ןכ רמול חרכהבו
תומוקמ הרשע וא תומוקמ ינש יל המו ריעב הרשע ךירצ ץ"שה םגו דחא רדחב תויהל םלוכ םיכירצ הרשעה ףוריצד אלא
םהמע תויהל דחא רדחב :ד"סב ראבתיש יפכ םיניד יטרפ הזב שיו
כ ףיעס
םהל הארמו עברא בחר וניא וליפא תומוק המכ הובג וליפא ןולח םהיניבו נ"כהב ירוחא דמועש ימ ד"י ףיעסב י"בה וניבר בתכו
כע הרשעל םהמע ףרטצמ םושמ וינפ ףוגה לככ יוה הז ןינעב םינפה תייארד ל"סו ש"ע ןואג םשב לודגה ורפסב איבה ןכ ל"
שיו וינפ רוע ןרק יכ [טכ ,דל תומש] ביתכדכ םינפה לע איה הניכשה תארשה רקיעו אירש אתניכש הרשע יב לכד ןויכד רשפאו
יחמב םניא תוילעה םא מ"מ תיבב םידמועהל תופרטצמ ןניא תוילעד ג"עאד בתכש ימ ןפואב תואסנולכב אלא תורומג תוצ
ת"שו ב"יקס ר"אע] הזב ןימגמגמ שיו הז םע הז ןיפרטצמ הטמל דריל םהילע השקו הלעמלש ןתוא הטמלש ולא ןיאורש
ריתהלו ךומסל שי קחדה תעשב ילואו [ו"טקס ףא נ"כהבב םידמועה םע ופרטצי אל םישנ תרזעב םידמועה יאדו הז והימ
ל םישנ תרזעמ תונולח שיש ימד אלו תויושר יתש ןייווה ןה תורומג תוציחמש ןויכ ולא לש םהינפ ולא םיאורו נ"כהבה
ולאכ היל ןניבשח ןכלו בוחרב וא רצחב אלא ע"פב תיבב דמוע וניא םתהד םינפ תייארב ףרטצמד נ"כהב ירוחא דמועל
ע"פב תיבב דמועב אל לבא נ"כהבב דמוע רטצמ וניא נ"כהב ירוחא דמועהב םגו ד"עלנכ] עמשמ ןכד רתוי אלו דחא אלא ף
:[ולא םינידב ד"עלנ ןכ הלע ףיסול אלד ובהו ע"שה ןושל
גכ ףיעס
םיכירצ נ"כהבבו םירדח ינשמ ןינמל ןיפרטצמ ןיא ךכיפל ללכ ז"לז ןיפרטצמ ןיא הלודגהל האולימב הצרפנ אל הנטקה םא לבא
ףא נ"כהב לצאש רדחב וא הסינכה תיבב ונייהו הרזעב דמוע דחא םאו נ"כהבב תויהל םלוכ ןיא נ"כהבהל רדחהמ חתפ שיש
ןיפרטצמ תונעל םירחא תומוקמב םידמועה םילוכי דחא םוקמב ןינמ שישכ לבא ףוריצ ןינעל אוה הז לכד ראבתנ רבכו
רובצב םיללפתמכ םיבשחנ םהמע ןיללפתמ םאו וכרבו השודקו שידקו ןמא :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->