BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Báo cáo "Dự án thành lập trường mầm non tư thục chất lượng cao Sao Mai"

MỤC LỤC

Tóm tắt dự án 1. Tên dự án: Dự án thành lập trường mầm non tư thục chất lượng cao Sao Ma !. "h# dự án $à thực h %n: &h'm 1! (. &g)*n $+n: &g)*n $+n tự c': ,-- tr %) .. /0a 1 2m tr 2n 3ha dự án: 4115 "T. 6h) /7 Th0 M8 /9nh : M; Tr9 S7ng /à< 4h=m >?ng< M; Tr9< T@ A êm< >à nB C0 trD: ThEo 1ánh g á t@ 7ng F chard AEEch< G ám 1+c "7ng tH "I F chard Jll K C Etnam< ch)Hên $L M)Nn lO Pất 1Bng KNn cho P Qt: M8 /9nh 1ang trR thành 3h) 17 th0 mS c' t+c 1B phát tr 2n ch'ng mTt. &Um R 3h) $ực r9a phDa TVH c#a >à &B < gần 1ường 4h=m >?ng< M8 /9nh 1ược 10nh hưSng trR thành tr)ng tVm thW ha c#a thành ph+ $S rất nh L) tr)ng tVm thưXng m= . 3hách K=n ,. Thờ g an thực h %n dự án: &Ym !--Z 5. Sự cần th Qt phN c' dự án: "7ng tác M)Nn lO nhà nưSc 1+ $S ho=t 1Bng n)7 d=H tr[ R các trường< lSp< cX KR g áo dục mầm non< nhất là cX KR mầm non ngoà c7ng lập chưa 1ược chTt ch###BOT_TEXT###lt; th Q) 1*ng PB< c' nX P)7ng l]ng^ 1_ `)ất h %n t9nh tr=ng ta l% tr[ trong mBt lSp hbc< nh'm hbc cao hXn Ko $S M)H 10nh^ chất lượng n)7 d=H tr[ chưa 1ược M)an tVm 3 2m tra< g ám Kát thường `)Hên^ c7ng tác 1ào t=o< P* dưcng $L ch)Hên m7n ngh %p $ụ cho 1B ngd g áo $ ên< c7 n)7 d=H tr[< ngườ làm c7ng tác cấp dưcng chưa 30p thờ < chưa 1áp Wng Hê) cầ) chất lượng^ chDnh Kách chYm lo cho g áo $ ên chậm 1ược 1 L) chenh^ cX KR $ật chất t= mBt K+ phường : `_ Ka) 3h ch a tách chưa 1ược 1ầ) tư 1fng mWc^ mBt K+ h %n tượng P=o hành 1+ $S tr[< t)H 3h7ng phg P Qn nhưng 1_ gVH PWc `fc trong dư l)ận. >Xn nha trong 1 L) 3 %n 3 nh tQ phát tr 2n< các Pậc phụ h)Hnh 1Tc P %t là nhhng ngườ tr[ t)g 1a phần 3h7ng c' nh L) thờ g an chYm K'c tr[ nên $ %c thành lập các trường mầm non chất lượng cao là $ %c làm cần th Qt g'p phần g N M)HQt Pà toán $L thờ g an cho các g a 19nh. i. Mục 1Dch dự án:

/áp Wng nh) cầ) chYm K'c n)7 d=H tr[ cho các g a 19nh c' th) nhập cao nhưng th Q) thờ g an. : Mục t ê) c#a dự án: j &Vng cao chất lượng chYm K'c n)7 d=H tr[ j T=o 1 L) 3 %n $L thờ g an làm $ %c cho các g a 19nh j Aợ nh)ận c#a ch# 1ầ) tư Z. 6Q ho=ch 1ầ) tư: /0a 1 2m: 4115 "T. 6h) /7 Th0 M8 /9nh : M; Tr9 S7ng /à< 4h=m >?ng< M; Tr9< T@ A êm< >à nB D %n tDch mTt PUng .--m! &hà `VH ( tầng 3 ên c+. D %n tDch `VH dựng !i-m!ktầng - , phlng hbc rmng r_ < 1Nm PNo cho KWc 3h]E $à an toàn cho tr[<mm phlng hbc rBng 5-m! - 1 phlng làm $ %c - 1 phlng h %) trưRng< 1 nhà PQp K=ch K\ rBng r_ thoáng mát 1Nm PNo $% K nh. - "ác lSp hbc 1ược trang P0 Pàn ghQ< th Qt P0 1* d?ng hbc tập 1fng M)H cách< 1ầH 1# - "' ng)*n nưSc K=ch nnưSc máHo $à c7ng tr9nh $% K nh 3hpp 3Dn. - 6h7ng g an KVn $ườn 1(-m! Dự 3 Qn K\ c' Z lSp trong 1' c' ! nh'm tr[ $à 5 lSp mq) g áo 1Nm PNo chất lượng chYm K'c $à g áo dục cao: - ! nh'm tr[: 1'n nhận các chá) t@ !.:(5 tháng t)g - 5 . lSp mq) g áo: 1'n nhận các chá) (:5 t)g Tr[ 3h 1Qn trường K\ 1ược chYm K'c Pán trf $S nhhng 1 L) 3 %n chYm K'c t+t nhất PR 1B ngd g áo $ ên c' tr9nh 1B ch)Hên m7n< 3 nh ngh %m cao< Hê) nghL Hê) tr[< 1_ M)a 1ào t=o $S nhhng t ê) ch)rn r êng.

Phần I: Nghiên cứu các c n cứ ch! "#u h$nh th%nh dự án &ầu tư
I' &gh ên cW) 1 L) 3 %n $s m7 Nnh hưRng 1Qn Kự h9nh thành $à thực h %n dự án 1ầ) tư
1&gh ên cW) m7 trường $s m7: 1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô:

 Trong nhhng nYm M)a< nLn 3 nh tQ nưSc ta l ên tục phát tr 2n. Th# 17 >à &B cdng phát tr 2n 3h7ng ng@ng. DưS 1VH là PNng K+ l %) $L GD4kngườ c#a cN nưSc $à >à &B , nYm gần 1VH.

&Ym "N nưSc >à &B

!--( i<1 Z<,!

!--. Z<. 11<i5

!--, t<t 1,<.

!--5 11<! !-<,

!--i 1(<. !t<5

Đơn vị: triệu đồng GD4kngườ c#a >à &B tYng 1L) M)a các nYm $à trong nYm !--i lSn gấp hXn !<! lần GD4kngườ c#a cN nưSc cho thấH mWc 1B phát tr 2n c#a thành ph+. /ờ K+ng cá nhVn 1ang ngàH 1ược nVng cao K\ t=o th)ận lợ cho ho=t 1Bng c#a dự án.  T)H nh ên ta l% l=m phát cdng là mBt $ấn 1L cần M)an tVm 12 dự án ho=t 1Bng c' h %) M)N. &Ym !--i ta l% l=m phát c#a nưSc ta là 11<!iu. Trong 1' g á các mTt hàng t ê) d?ng th Qt HQ) tYng cao K\ là Pất lợ 3h Qn cho các ch phD M)Nn lO< n)7 d=H tr[ tYng. G á `Yng dầ) tYng cao 3h Qn các ch phD $ận tN t)H nh ên nhhng g a tYng trong ch phD c' th2 P? 1vp PUng $ %c 1 L) chenh mWc hbc phD ph? hợp trên cX KR mWc phD ch)ng cho các trường mầm non $à các trường mầm non chất lượng cao n' r êng. 1.2 Môi trường chính trị, ph p !u"t: C %c thực h %n dự án t)Vn th# ngoà $ %c phN t)Vn th# các $Yn PNn pháp lO trong lsnh $ực 1ầ) tư như A)ật 1ầ) tư< các ngh0 10nh c#a chDnh ph# $à các $Yn PNn l ên M)an cln phN t)Vn th# các $Yn PNn pháp l)ật c' l ên M)an 1Qn ho=t 1Bng trong lsnh $ực g áo dục mầm non:  A)Vwt g axo d)wc ngàH ! tháng 1! nYm 1ttZ  A)Vwt g axo d)wc nKya 1g o nYm !--!  A)ật INo $%< "hYm K'c $à G áo dục tr[ Em ngàH 1, tháng 5 nYm !--.  A)ật PNo $%< chYm K'c $à g áo dục tr[ Em nKya 1g o nYm !--,  / L) l% trường Mầm non t= z)HQt 10nh K+ !ik!---kz/:IGD{/T ngàH !- tháng i nYm !--- c#a IB trưRng IB G áo dục $à /ào t=  z)HQt 10nh -!k!--Zkz/:IGD/T &gàH Pan hành: !!:-1:!--Z z)H 10nh $L ch)rn nghL ngh %p g áo $ ên mầm non  &gh0 10nh c#a >B 1*ng IB trưSng K+ (i.:>|IT ngàH 11:11:1tt1 z)H 10nh ch t Qt th hành AụVt PNo $%< "hYm K'c $à G áo dục tr[ Em  z)HQt 10nh tk!--1kz/:IGD{/T ngàH !Z tháng Z nYm !--1 $L $ %c Pan hành M)H chQ tg chWc $à hbat 1Bng c#a các trường ngoà c7ng lập ntrDch HQ) Ian hành M)H chQ trường< lSp mầm non tư thụco  z)HQt 10nh K+ (1 k !--,k z/ } IGD{/T ngàH !-:1-:!--, n CL Pan hành z)H 10nh 1 L) 3 %n t+ th 2) cho các lSp M&< lSp MG $à nh'm tr[ 1Bc lập...o  z)HQt 10nh: CL $ %c Pan hành z)H chQ Th Qt P0 g áo dục trong trường mầm non< trường phg th7ng n S+ .1k!---kz/:IGD/T ngàH -ik-tk!--- o  Th7ng tư: >ưSng dqn chQ 1B M)Nn lO tà chDnh 1+ $S các 1Xn $0 ngoà c7ng lập ho=t 1Bng trong lsnh $ực GD:/T n S+ ..k!---kTTATkIT"o

 z)HQt 10nh: CL $ %c Pan hành z)H chQ Th Qt P0 g áo dục trong trường mầm non< trường phg th7ng n S+ .1k!---kz/:IGD/T ngàH -ik-tk!--- o  Th7ng tư: >ưSng dqn chQ 1B M)Nn lO tà chDnh 1+ $S các 1Xn $0 ngoà c7ng lập ho=t 1Bng trong lsnh $ực GD:/T n S+ ..k!---kTTATkIT"o
1.# Môi trường v$n h%&, '( h)i:

Trong các nYm M)a c#a nưSc ta t)H c' các chDnh Kách 12 3 Lm chQ t+c 1B tYng dVn K+ Kong con K+ nàH $qn R mWc 3há cao: 1<!1uknYm. ThEo K+ l %) th+ng 3ê !--i - DVn K+: Z,<!5!<(,5 - "X cấ) 1B t)g : -:1. t)g : !t<.u nnam 1!.,!..-tZ^ nh 11.Z-i.i5(o 1,:5. t)g : 5,u nnam !5<.i,<1,5^ nh !i.!(t.,.(o trên 5, t)g : ,<5u nnam 1<t!Z<,5Z^ nh !.i1..(t-o - Ta l% K nh: 1t<,Z K nhk1<--- dVn CS nhhng K+ l %) th+ng 3ê như trên th9 K+ tr[ Em trong 1B t)g mầm non là 3há lSn là HQ) t+ th)ận lợ cho dự án. ThEo th+ng 3ê $L t9nh tr=ng KWc 3h]E c#a tr[ Em< h %n naH R >à &B : - Ta l% tr[ K)H d nh dưcng R tr[ Em là 1!<!u - T9nh tr=ng th Q) $ tam n ~ R tr[ dưS , t)g là !.<,u /Tc P %t 1 L) 1áng Páo 1Bng h %n naH là h %n tượng P=o hành tr[ Em như 1_ 1ược 1ưa t n trên các phưXng t %n th7ng t n 1= chfng. &hư $ậH là các cX KR mầm non h %n naH chưa thật Kự 1áp Wng nh) cầ) chYm K'c tr[ 1l h] Kự ra 1ờ c#a các trường mầm non chất lượng cao. !. z)H ho=ch< 3Q ho=ch 3 nh tQ phát tr 2n: Trong 1 L) 3 %n nLn 3 nh tQ phát tr 2n như h %n naH< "hDnh ph# 1ang ch# trưXng `_ hB h'a g áo dục< nVng cao chất lượng các Pậc hbc.  z)HQt 10nh K+ 151k!--!kz/:TTg ngàH 1, tháng 11 nYm !--! c#a Th# tưSng "hDnh ph# CL mBt K+ chDnh Kách phát tr 2n g áo dục mầm non  &gh0 M)HQt K+ -,k!--,k&z:"4 ngàH 1Z tháng . nYm !--, c#a "hDnh ph# $L 1rH m=nh `_ hB h'a các ho=t 1Bng g áo dục< H tQ< $Yn h'a $à th2 dục< th2 thao  "7ng $Yn K+ .,t(kGDM& nCk$ Tr 2n 3ha Wng dụng phần mLm d nh dưcng mầm non &)tr 3 dKo  "7ng $Yn K+ t(1ZkGDM& nCk$ Tr 2n 3ha Wng dụng "&TT trong g áo dục mầm non /*ng thờ thEo 1ánh g á ch)ng h %n naH M8 /9nh n10a 1 2m thực h %n dự áno 1ang trR thành 3h) 17 th0 mS c' t+c 1B phát tr 2n ch'ng mTt. &Um R 3h) $ực r9a phDa TVH c#a >à &B < gần 1ường 4h=m >?ng< M8 /9nh 1ược 10nh hưSng trR thành tr)ng tVm thW ha c#a thành ph+ $S rất nh L) tr)ng tVm thưXng m= < 3hách K=n. /VH K\ là 1 L) 3 %n th)ận lợ cho các nYm ho=t 1Bng c#a dự án. 6h) $ực M8 /9nh 1ang 1ược 1ầ) tư rất lSn 12 phát tr 2n cX KR h= tầng nưSc tDnh K\ c' Dt nhất ! ta •SD 1ược 1g $ào Pất 1Bng KNn R 3h) $ực M8 /9nh trong , nYm tS o.

 6h) tg hợp ThE Manor $S các cYn hB cao cấp dành cho nhhng g a 19nh c' th) nhập cao.  6h) cYn hB< $Yn phlng $à 3hách K=n $S ( cao +c< trong 1' c' tla nhà i- tầng cao nhất cN nưSc $à ! tla nhà .i tầng "7ng tH 6aEngnam n>àn z)+co... dự 3 Qn 1ta •SD  MBt c7ng tH >àn z)+c 3hác là "harm$ t cdng $@a 3hR c7ng `VH dựng Dự án >à &B 4la€a< $S mBt 3hách K=n , Kao (5- phlng $à mBt cao +c $Yn phlng cho th)ê rBng ,..--- m!. "ách 1' 3h7ng `a< Tập 1oàn 6)mho cdng `fc t Qn 1ầ) tư `VH dựng 6h) tr 2n l_m M; Tr9 12 thaH thQ Tr)ng tVm tr 2n l_m G Nng C•.  6h) 1ất .<( ha phDa Ka) Tr)ng tVm >B ngh0 M)+c g a 1ược Tập 1oàn F $ Era n&hật INno nhvm 1Qn $S mục t ê) 1ầ) tư ,-- tr %) •SD `VH dựng tg hợp 3hách K=n< cYn hB $à $Yn phlng. ‚ phDa trưSc< 3h) 1ất !( ha cdng 1_ 1ược l ên doanh g ha C glacEra $à ƒr ` n&hật INno $à •ƒA nS ngaporEo lập dự án `VH dựng 1.--- cYn hB< $S $+n 1ầ) tư dự 3 Qn là !(, tr %) •SD.  Tập 1oàn Dầ) 3hD M)+c g a C %t &am n4Etro C %t &amo $ào c)+ nYm naH K\ 3hR c7ng `VH dựng 3hách K=n , Kao $S 3hoNng ,-- phlng gần 3h) $ực KVn $ận 1Bng M8 /9nh n>à &B o.  Trong lsnh $ực $Yn phlng< Pên c=nh tla tháp C glacEra To„Er 1_ 1 $ào ho=t 1Bng< trong , nYm tS < M8 /9nh $à 3h) $ực lVn cận K\ 1'n nhận mBt lo=t cao +c $Yn phlng mS th)Bc các dự án như "gng TVH< >ano Aandmar3 To„Er< C mEco< "ro„nE 4la€a...< $S tgng d %n tDch $Yn phlng cho th)ê lên tS gần ,--.--- m!. &h9n ch)ng M)a $ %c phVn tDch các 1 L) 3 %n c#a m7 trường $s m7 phần lSn là mang 1Qn th)ận lợ cho dự án.

II' Nghiên cứu th( t)ường: 1 4hVn tDch 3há M)át th0 trường tgng th2< phVn 1o=n th0 trường $à `ác 10nh th0 trường mục t ê): DưS 1VH là PNng K+ l %) $L K+ trường hbc< g áo $ ên $à hbc K nh t= thờ 1 2m (-ktk!--i t= >à &B !--( !--. !--, !--5 !--i Trường hbc (1(!! ((( (,5 (iZ G áo $ ên .,(! .Z5, ,(t, ,5Z( ,ti1 >bc K nh Z-1,( Zti,t tit,( 1-Zi5. 1(1-iS+ l %) cho thấH t)H K+ lượng các trường mầm non trên 10a Pàn thành ph+ c' nh L) Kong l= chưa 1áp Wng nh) cầ) chYm K'c $à g áo dục tr[ h %n naH nth7ng M)a K+ l %) R phần 1ánh g á $L m7 trường $Yn h'a `_ hB 1_ 1L cập R trêno /Tc P %t 1Qn 1ầ) nYm !--Z trên 10a Pàn >à &B mS che thD 1 2m i trường mầm non chất lượng cao do 1' chưa th2 1áp Wng hQt nh) cầ) c#a các Pậc phụ h)Hnh. Sa) 3h t Qn hành phVn 1o=n th0 trường thEo th) nhập c#a các g a 19nh c' tr[ trong 1B t)g mầm non chfng t7 c' K+ l %): - G a 19nh c' th) nhập cao trên trên i tr %)ktháng: !tu - G a 19nh c' th) nhập tr)ng P9nh t@ (:i tr %)ktháng: .(u - G a 19nh c' th) nhập thấp dưS ( tr %)ktháng: !Zu trong 1' th) nhập $à thờ g an chYm K'c $à g áo dục tr[ Em l= ! HQ) t+ c' m+ M)an h% ngh0ch. &hhng ngườ c' th) nhập cao hầ) hQt c' rất Dt hoTc 3h7ng c' thờ g an 12 chYm K'c tr[. ThEo 3hNo Kát c#a chfng t7 M)a các cBng tác $ ên $à M)a các trang „EP< c' t!u các g a 19nh c' th) nhập cao ntrên i tr %)kthángo 1*ng O ch trN hbc phD cho con cá c#a hb t@ 1 tr %):1., tr %)ktr[ktháng 12 c' 1ược m7 trường chYm K'c< g áo dục c' chất lượng. z)a 1' dự án hưSng 1Qn th0 trường mục t ê) là các hB g a 19nh c' th) nhập cao< Pận rBn< th Q) thờ g an nhưng l)7n mong m)+n 1ược con cá 1ược chYm K'c 1ầH 1# toàn d %n. ! SNn phrm c#a dự án: CS 10nh hưSng thành lập trường mầm non chất lượng cao< chfng t7 mang tS cho các g a 19nh c' tr[ trong 1B t)g mầm non cX hB chYm K'c $à g áo dục con cá t+t nhất M)a 1' $qn 1Nm PNo thờ g an làm $ %c 12 1Nm PNo tà chDnh c#a g a 19nh. Trường mầm non Sao Ma nhận tr[ Em t@ !. tháng t)g 1Qn 5 t)g . "hfng t7 mang 1Qn nhhng 1 L) 3 %n chYm K'c t+t nhất cho tr[:  4hlng hbc c#a tr[ 1ược trang P0 1ầH 1# các t %n ngh0 phục $ụ cho lSp hbc. - /* chX : Mm phlng hbc 1L) 1ược trang P0 1* chX ph? hợp $S nh'm t)g $à K+ hbc K nh trong lSp. - Trang trD: Trong phlng hbc c#a tr[ 1ược trang trD 1…p< $) nhBn ph? hợp $S Kự phát tr 2n tVm lO c#a tr[.

- Trang th Qt P0: Trong phlng hbc K\ 1ược trang P0 h %n 1= $à t %n ngh < c' h% th+ng camEra 3Qt n+ †ntErnEt 12 phụ h)Hnh c' th2 thEo d• < g ám Kát ho=t 1Bng chYm K'c $à g áo dục c#a tr[. - Trường c' phlng r êng 12 tg chWc các ho=t 1Bng $Yn th2.  "' 7 t7 1ưa 1'n tr[ : &hà trường cox `E 12 phục $ụ $ %c 1ưa 1'n tr[ 1Qn t@ng 10a 1 2m. 6hoNn phD nàH K\ 1ược ch a 1L) thEo M)_ng 1ường 1 c#a t@ng tr[.  "' KVn chX cho tr[: Trường c' 1 KVn chX 12 tr[ t Qp `fc $S ánh Káng mTt trờ $à tập th2 dục hàng ngàH thEo chưXng tr9nh hbc.  >% th+ng trang „EP 12 thEo d• 3Qt M)N hbc tập< thực 1Xn hàng ngàH cho tr[.  "hYm K'c KWc 3h]E - Trường c' Pác Ks nh thường `)Hên 3hám< 3 2m tra< tư $ấn $à 3ê 1Xn m ;n phD. - T# th)+c trang P0 1ầH 1# các th)+c KX cW) $à 1 L) tr0 P%nh th7ng thường - "Vn< 3hám KWc 3h]E 10nh 3‡ $à hàng tháng. Th7ng Páo 30p thờ tS phụ h)Hnh 12 c?ng ph+ hợp. - "hQ 1B chYm K'c 1Tc P %t $S tr[ mS +m dậH hoTc 3h7ng tYng cVn. - 6hám KWc 3h]E toàn d %n ! lầnknYm m ;n phD - /* d?ng cá nhVn: "+c< Pàn chN < 3hYn mTt< g ưXˆng< g7x < chYn r êng cho t@ng tr[  "hưXng tr9nh 1ào t=o 1ược phVn ch a ph? hợp thEo t@ng 1B t)g - *r+ t, 2- th ng đến .u/i # tu0i &hhng ho=t 1Bng 1Tc P %t 1ược th Qt 3Q 12 g fp tr[ trN ngh %m $S nh L) cNm `fc $à nhận thWc 3haxc nha)< h9nh thành hành $ nhận thWc thQ g S `)ng M)anh< h9nh thành nhhng 38 nYng thao tác hàng ngàH $à thDch thf $S các ho=t 1Bng hla nhập. Ta l% g áo $ ên : tr[: 1:5 - *r+ t, t, 1 tu0i đến # tu0i 4hát tr 2n th2 chất: &goà nhhng Pà tập th2 d)wc $à các $ận 1Bng cX PNn dành cho tr[ mầm non thEo chưXng tr ˆnh ch)ng< nhà trường 1ầ) tư `VH dựng mBt lo=t các Pà tập r‰n l)H%n tư thQ< phong cách 1 1WngŠ Tr[ 1ược chX < 3hám phá tự do $à tr[ 1ược tham g a các ho=t 1Bng phát tr 2n th2 chất R trong lSp< ngoà trờ $à phoˆng tập. G áo dục Vm nh=c nR mWc 1B KX Kấpo: "' g áo $ ên ch)Hên $L Vm nh=c 12 d=H tr[ 1*ng thờ 3Qt hợp Vm nh=c $ào mm Pà hbc như là mBt c7ng cụ hm trợ 12 phát tr 2n ng7n ngh c#a tr[. 4hát tr 2n toàn d %n: Tr[ 1ược tham g a ho=t 1Bng c?ng g áo $ ên 12 hbc h] cho 1Qn 3h c' 3hN nYng chX 17c lập 12 phát tr 2n cá nhVn. - *r+ t, #12 tu0i 4hát tr 2n ng7n ngh: Tr[ 1ược Ky dụng ng7n ngh m… 1[ trong hbc tập cdng như tr[ 1ược d=H t Qng ~nh th7ng M)a các ch)Hên g a g Nng d=H t Qng ~nh 4hát tr 2n nhhng 38 nYng trD t)% c+t l• : Tr[ 1ược tham g a các chưXng tr9nh t n hbc ph? hợp $S lWa t)g 3Qt hợp $@a chX $@a hbc 4hát tr 2n nYng 3h Q): Tr[ 1ược chbn 1 m7n nYng 3h Q) Hê) thDch: 1àn< mfa hoTc $\ 4hát tr 2n các 38 nYng K+ng: 68 nYng g ao t Qp< r‰n l)H%n tDnh 3 ên nhqn.. /Tc P %t c' các chưXng tr9nh ngo= 3h'a 1 thYm c7ng $ ên< các d tDch l0ch Ky.. 12 tr[ hoàn th %n thêm các 38 nYng K+ng< thêm Hê) th ên nh ên< l0ch Ky..

TDnh cá nhVn: MBt PNn gh nhận `pt $L ho=t 1Bng $à M)á tr9nh phát tr 2n c#a tr[ 1ược lư) trong h* KX $à 1ược 1ánh g á $L Kự phát tr 2n c#a tr[ thEo t@ng tháng $à 3‡ hbc. /ào t=o 10nh hưSng: "h)rn P0 tVm thQ cho tr[ $ào lSp 1 $à thDch Wng t+t $S ho=t 1Bng hbc tập $à các m+ M)an h% `_ hB ngàH càng mR rBng. Ta l% g áo$ ên } tr[: 1:1 &goà ra nhà trường cln c' các chưXng tr9nh hm trợ cha m… trong $ %c chYm K'c $à g áo dục con cho các g a 19nh c' con lần 1ầ) $S các P)g n' ch)H%n 10nh 3‡ 12 trao 1g $L chQ 1B d nh dưcng< P Qn 1g tVm lO< các 10nh hưSng 12 tr[ phát tr 2n toàn d %n...  /Tc P %t nhận chYm K'c tr[ m)Bn hXn ! t Qng Ko $S g ờ M)H 10nh n15h!-o t=o 1 L) 3 %n cho các g a 19nh 3h7ng c' 1 L) 3 %n 1'n con KSm Dự Páo c)ng cầ) th0 trường $L KNn phrm c#a dự án trong tưXng la : INng K+ l %) $L K+ trường hbc< g áo $ ên $à hbc K nh t= thờ 1 2m (-ktk!--i t= >à &B !--( !--. !--, !--5 !--i Trường hbc (1(!! ((( (,5 (iZ G áo $ ên .,(! .Z5, ,(t, ,5Z( ,ti1 >bc K nh Z!1,( Zti,t tit,( 1-Zi5. 1!.-iThEo PNng K+ l %) cho thấH tr)ng P9nh mm trường mq) g áo K\ c' 3hoang (-- tr[ $à ta l% c7:tr[ tr)ng P9nh 3hoNng 1 c7k!1 tr[ như $ậH là M)á cao. / L) nàH 1_ lO g N cho Kự th Q) chất lượng trong chYm K'c $à g áo dục tr[ R lWa t)g mầm non h %n naH. Do 1' 1l h] Kự ra 1ờ c#a các trường mầm non n' ch)ng $à các trường mầm non chất lượng cao n' r êng là 1 1 L) tất HQ). ThEo th+ng 3ê c#a chfng t7 < t!u g a 19nh c' th) nhập cao 1*ng O K\ tYng ch t ê) cho hbc phD c#a con cá 3h 1ưa con 1Qn các trường chất lượng cao 12 1Nm PNo rUng con cá m9nh 1ược hưRng nhhng 1 L) 3 %n chYm K'c $à hbc tập t+t nhất. 34& v56 phương ph p ng67i 8u9 thông k: tiến h5nh .4 đ6 n cung1c;u v< việc ch$m 8%c gi 6 .=c m;m n6n tr6ng n$m 2>>?: T@ PNng K+ l %) ta thấH K+ lượng hbc K nh cdng như trường hbc tYng dần M)a các nYm.  Dự 3 Qn K+ hbc K nh trong nYm !--Z - Aượng hbc K nh tYng lên M)a các nYm tưXng Wng i.5-5 nnYm !--.o^ Z.1t. nnYm !--,o^ 1-.Z11 nnYm !--5o $à 1,.(-5 nnYm !--io - Aượng tYng tr)ng P9nh ni.5-5 j Z.1t. j 1-.Z11 j 1,.(-5o : . ‹ 1-..Z- nhbc K nho - Dự 3 Qn K+ hbc K nh nYm !--Z 1!..-i- j 1-..Z- Œ 1(..,,- nhbc K nho  Dự 3 Qn K+ trường hbc nYm !--Z - S+ trường hbc tYng lên M)a các nYm tưXng Wng 1! nnYm !--.o^ 11 nnYm !--,o^ !( nnYm !--5o $à !! nnYm !--io - Aượng tYng tr)ng P9nh n1! j 11 j !( j !!o : . Œ 1i ntrườngo - Dự 3 Qn K+ hbc K nh nYm !--Z (iZ j 1i Œ (t, ntrườngo (

&hư $ậH trong nYm !--Z nh9n ch)ng< th9 nh) cầ) các trường mầm non dự 3 Qn $qn cao. /VH là cX KR th)ận lợ cho dự án ho=t 1Bng h %) M)N. . Cấn 1L t Qp th0 Do 1Tc 1 2m $à tDnh chất c7ng $ %c c#a 1+ tượng 3hách hàng hưSng 1Qn là các g a 19nh c' th) nhập cao $à c' rất Dt thờ g an chYm K'c con cá < chfng t7 1_ `VH dựng nhhng phưXng án t Qp th0 $à M)Nng cáo trên các phưXng t %n ph? hợp. •T Qn hành M)Nng cáo trên t $ < Páo chD< m=ng †ntErnEt 12 g S th %) $L cX KR $ật chất $à chưXng tr9nh 1ào t=o t= Sao Ma •T Qn hành phát tờ rX t= K ê) th0 nnX mà các Pà m… c' Dt thờ g an thường l) tS 12 m)a Kvmo hoTc t= nhhng chm d@ng 1‰n 1]< nhhng cya hàng M)ần áo< thực phrm.. dành r êng cho tr[ Em. •/Yng 3O trEo PYng r7n M)Nng cáo t= nhhng nX 17ng ngườ M)a l= •/Tc P %t ngoà h9nh thWc thanh toán hbc phD trực t Qp< chfng t7 chấp nhận h9nh thWc ch)H2n 3hoNn •6h 1_ 1 $ào ho=t 1Bng< 3h)HQn 3hDch các Pậc phụ h)Hnh 1_ hà llng $S chất lượng chYm K'c g áo dục R Sao Ma g S th %) cho nhhng ngườ M)En P Qt< t@ 1' K\ nhận 1ược nhhng ư) 1_ như tTng crm nang chYm K'c tr[< tTng ph Q) m)a Kvm... •/Tc P %t $S nhhng ngườ chưa lập g a 19nh< hoTc 1_ lập g a 19nh nhưng chưa K nh con 3h cam 3Qt KSm K\ cho con hbc R Sao Ma K\ 1ược nhhng ư) 1_ như g Nm hbc phD.. , 6hN nYng c=nh tranh $à ch Qm lsnh th0 trường c#a dự án Trên 10a Pàn >à &B h %n naH mS che c' i trường thD 1 2m m7 h9nh mầm non chất lượng cao< $à trong 1' các trường 1L) 3h7ng 1áp Wng 1ược 1ầH 1# như chưXng tr9nh 1ào t=o toàn d %n R Sao Ma . /Tc P %t trong 3h) $ực M8 /9nh h %n naH che c' 1 trường mầm non c7ng lập. CS ư) thQ là các trường 1_ 1ược thành lập t@ trưSc< 1_ c' 1 lượng hbc K nh gn 10nh< phụ h)Hnh thường 1_ 1'ng hbc phD cN 3‡ hoTc cN nYm< các Em cdng 1_ M)En P=n M)En lSp th9 $ %c Sao Ma thVm nhập $à ch Qm lsnh th0 trường K\ gTp nh L) 3h' 3hYn. T)H nh ên dựa trên Kự 3hác P %t $L chất lượng< Sao Ma 1ưa 1Qn cho các Pậc phụ h)Hnh nhhng chất lượng r êng $ượt trB < $à 3h7ng ng@ng nVng cao chất lượng 12 3h•ng 10nh $0 trD< t=o n Lm t n cho các Pậc phụ h)Hnh. - Trường c' `E 1ưa 1'n cho tr[ - "' h% th+ng camEra 3Qt n+ †ntErnEt< c' trang „EP cập nhật các th7ng t n 12 tYng Kự tưXng tác g ha phụ h)Hnh< g a 19nh $à các chá) - "' chưXng tr9nh 1ào t=o phát h)H 3hN nYng phát tr 2n c#a tr[ - "' 1B ngd g áo $ ên nh L) 3 nh ngh %m< Hê) nghL $à 1Tc P %t trưSc 3h t)H2n dụng 1_ M)a 1ào t=o ! tháng thEo các t ê) ch)rn c#a Sao Ma - "' g áo $ ên nưSc ngoà d=H ngo= ngh cho tr[ - "' cán PB H tQ g à) 3 nh ngh %m< c' tr9nh 1B ch)Hên m7n cao chYm K'c KWc 3h]E cho tr[< 1*ng thờ 3h7ng ng@ng ngh ên cW) chQ 1B d nh dưcng t+ ư) cho tr[ CS nhhng 3hác P %t $L chất lượng $à nhhng t ê) ch)rn r êng $ượt trB < Sao Ma 3h 1 $ào ho=t 1Bng K\ trR thành trường mầm non chất lượng cao c' )H tDn< chYm K'c $à g áo dục tr[ toàn d %n $à là nX các Pậc phụ h)Hnh mong m)+n cho con $ào hbc.

P*+N II'N,*I-N C./ 0*12 C3N* 04 T*/5T C62 78 9N:

1.Mô tả sản phẩm của dự án SNn phrm c#a dư án là d0ch $ụ chYm K'c< g áo dục< 1ào t=o tr[ lWa t)g mầm non $S chất lượng cao. /+ tượng phục $ụ ch# HQ) là các hB g a 19nh c' th) nhập cao< c' nh) cầ) chYm K'c các Pp mBt cách toàn d %n. "ác phlng hbc 1ược trang P0 h %n 1= < c' h% th+ng camEra M)an Kát< các Pậc phụ h)Hnh c' th2 Hên tVm $@a làm $ %c $@a thEo d• t9nh h9nh c#a các Pp M)a h% th+ng ntErnEt. &goà ra< mm phlng hbc c' h% th+ng ch Q) Káng< 1 L) hla nh %t 1B< 1Nm PNo ánh Káng $à nh %t 1B ph? hợp cho các Pp. Mm Pp c' t# cá nhVn 12 1* d?ng r êng< các $ật dụng cá nhVn c#a t@ng Pp 1ược Kvp `Qp 3hoa hbc 12 các Pp d; dàng nhận P Qt $à Ky dụng. G ường c#a các Pp c' chYn< ga< g+ K=ch K###BOT_TEXT###lt; $% K nh. Trong ngàH các Pp 1ược hbc< chX < `Em T $ < K nh ho=t tập th2 thEo g ờ g ấc ph? hợp $S t@ng lWa t)g ./* chX $à dụng cụ hbc tập c#a các Pp c' chất lượng

t+t< 1Nm PNo $% K nh $à an toàn. "ác Pp 1ược t Qp `fc $S các lo= nh=c cụ< nhhng Pp c' nYng 3h Q) K\ KSm 1ược phát h %n $à hbc nh=c $S chưXng tr9nh ph? hợp $S lWa t)g . >àng ngàH các Pp 1ược 1ưa 1'n PUng `E r êng c#a trường. Trường K\ th7ng Páo l0ch K nh ho=t t@ng t)ần< t@ng ngàH M)a trang „EP< các $0 phụ h)Hnh c' th2 tham 3hNo t= „EPK tE c#a trường< thực 1Xn hàng ngàH c#a các Pp cdng 1ược th7ng Páo cụ th2. Trường cln P+ trD 1 phlng hbp rBng r_ < t %n lợ 12 tg chWc hbp< hB thNo $S các $0 phụ h)Hnh $L phưXng pháp g áo dục $à chYm K'c tr[ hợp lD 3hoa hbc. "ác Pp hbc R lSp cdng 1ược 1Nm PNo t)H%t 1+ an toàn $S h% th+ng Páo 1Bng 3hrn cấp trong trường hợp 3h7ng maH `NH ra Kự c+.

!."ựa ch#n h$nh th%c &'( t) Tr@ cX KR h= tầng 1 th)ê< cln l= toàn PB trang th Qt P0 1* d?ng $à các dụng cụ d=H $à hbc 1ược nhà trường 1ầ) tư mS toàn PB.

*."ựa ch#n +, th(-t côn. n.h/ ch0 dự án SNn phrm c#a dự án là lo= h9nh d0ch $ụ c' chất lượng cao $9 $ậH các Hê) cầ) 1Tt ra cdng phN 1Nm PNo< cụ th2:

*.1. 12( c'( &34 564 các t7an. th48t 9: "ác trang th Qt P0 phN 1Nm PNo Hê) cầ) h ên 1= < thDch hợp $S 3hD hậ) C %t &am. C9 các Pp rất h Q) 1Bng $à tl ml nên các th Qt P0 phN 1ược lvp 1Tt 1Nm PNo an toàn cho các Pp< 3Dch thưSc nh] gbn< PLn< t %n dụng. /+ $S các lo= máH m'c th Qt P0 Ky dụng 1 %n< phN ư) t ên lựa chbn lo= máH c' mWc t ê) hao nYng lượng Dt< 17 PLn cao< an toàn 3h Ky dụng. "ác lo= Pàn ghQ phN 1ược th Qt 3Q ph? hợp $S 3Dch thưSc c#a các Pp< tránh M)á cao hoTc M)á thấp Ko $S $'c dáng c#a Pp. /* chX $à 1* d?ng hbc tập 3Dch thDch trD Káng t=o c#a tr[< chất l %) hợp $% K nh< 3h7ng c' các c=nh Kvc nhbn gVH ng)H h 2m cho Pp. "amEra M)an Kát $à h% th+ng Páo 1Bng phN c' chất lượng t+t< nh=H< 1Tt R nhhng $0 trD thDch hợp 12 d; dàng M)an Kát $à phát h %n 3h c' Kự c+ `NH ra.

@3&nh m=c c c tr&ng thiết Aị ch6 .4 n: Danh Ž)ất `W mục th Qt P0 "amEra M)an Kát &hật INn TDnh nYng 3s th)ật S+ lượng •Sc tDnh 1Xn Tgng gá phD 5,‘ iZ-‘ ch

C:m;): d<m; d=ng >? t)ần' 1! : 1k.• SonH ""D< .!- TC A nEK< +ng 3Dnh

(<5mm .: /B nh=H Káng t+ th 2) 1A)`k’1.!< tự 1Bng cVn chenh ánh Káng trvng< IA" : &g)*n : D" 1!C “ 1-u ,--m~ MáH tDnh $ MalaHK a Dlng "4•: Int;@ C;@;)<n 7 k T+c 1B "4•: , A'B,*C k "achE A! K €E: DEB0F k "h pKEt Ma nPoard: GiG HHEIJ k ” M)ang nƒpt cal dr $Eo: 7K7LMNO k D)ng lượng ” cWng: PQ,F k G ao t Qp g cWng: G2T2 k S+ $lng M)aH g cWng: RBQQMPO k D)ng lượng F~M: BDHOF k Ao= F~M: 77M L L k D)ng lượng F~M gvn t+ 1a: E,F k "ard màn h9nh: NnS<:)d L L k D)ng lượng PB nhS 1* hba: EBPOF k G ao t Qp card h9nh: NnS<:)d k "ard m=ng: EQTEQQTEQQQOS?U k "ard •†’†: 0hVng WXm th;<< k "ard Vm thanh: NnS<:)d L L k >% 1 L) hành cà K–n: PCL7NG k Ao= màn h9nh: CMT L ERinch k 6 2) 1 L) hla : 6 2) trEo tường TDnh nYng: >ft rm< †on Vm< Abc 3h7ng 3hD< Th7ng g '< T Qt 3 %m nYng lượng< Tự 3hR 1Bng 3h c' 1 %n l= < "hQ 1B $ận hành 3h ng#< / L) 3h 2n t@ `a< >…n g ờ tvt mR< A)*ng g ' tự 1Bng ! ch L)< IB lbc 3hD 3háng 3h)rn 6Dch thưSc<trbng lượng 6Dch thưSc dàn ngoà nmmo : 5,-`,--`!.6Dch thưSc dàn trongnmmo : i!-`!,-`!-Trbng lượng dàn ngoà n3go : !t Trbng lượng dàn trongn3go : t T# l=nh &hật INn Tgng d)ng tDch: ERH@Yt k S+ cya: BcZ: k 6 2) ( cya: Fên ?h[i k "h L) rBng : DADmm k "h L) cao : E\EQmm k "h L) KV): DPDmm k TDnh nYng: 0hVng d]ng CIC< 0hZ m]i< ,i^ _m< 0hVng &óng tu"#t< k "ấ) t=o: Ng n &Vng @=nh< Ng n &ựng ):u `u[< Ng n &á< 11(1.‘ 1,i-‘

/ L) hla

&hật INn

..5-!..--C&D .5.-!..--C&D

(.5,-.--C&D

1-.t,-.--C&D

T$ G ường cho Pp T@ 1!:(5

>àn z)+c Màn h9nh ph•ng< !t• C %t &am

(..,-.--C&D 5--.---

1(.Z--.--C&D 1...--.---

ILn< nh…< chất l %) 3h7ng gVH 1Bc h= < d; !. dàng la) ch? < thDch hợp $S 3hD hậ) C %t &am. "hYn< g+ < ga làm PUng chất l %)

tháng T@ ( tS 5 t)g T# nhVn cá C %t &am

cotton< mà) Kvc ngB nghsnh< 3Dch cc ph? hợp $S tr[ Em t5 &h]<gbn< t %n dụng< thDch hợp $S tr[ Em 1!,--.--!--.--1--.---

.Z.---.--!..---.--1!.---.---

IB dụng C %t &am cụ hbc tập IB chX IB d?ng nhVn 1* C %t &am 1* C %t &am cá

4h? hợp $S t@ng 1B t)g < phát h)H tDnh Káng 1!t=o< tư d)H 1Bc lập cho Pp "hất l %) 3h7ng 1Bc h= < ph? hợp $S 1B 1!t)g < "hất l %) t+t< thDch hợp $S tr[ nh] 1!-

1--.--,-.---

1!.---.--5.---.---

Iàn ghQ C %t &am cho g áo $ ên $à hbc K nh MáH ch Q) &hật INn

&h…< PLn< ph? hợp< t %n dụng

1.-

1--.---

1..---.---

"ường 1B Káng !--- ~&S† A)mEnK ./B 1 tưXng phNn: ,-- : 1 ./B phVn g N ŽG~ n1-!. ` i5Zo. "7ng ngh% tự 1Bng cNm P Qn thEo ánh Káng thQ h% thW ! nDaHl ght C E„ !o—."X chQ PNo $% P'ng 1‰n 3h ngvt ng)*n 1Bt ngBt nD rEct 4o„Er ƒ˜˜o—.Trbng lượng 1.Z 3g "7ng K)ấtn•o: EPQa k Ao= : B'Q< k Tần K+ 1 th) K'ng t+ 1a n3>€o: BQW*C k Tần K+ th) K'ng t+ th 2) n>€o: \D*C k •~™: Ba2b k S+ Aoa: B k Trbng lượngn3go: : k Mà) Kvc: O%u &;n k TrR 3hángnšo: Hc k MWc 1B Vm thanhndPo: dDdS k "h L) caonmmo: BdQ k "h L) dà nmmo: BAP k "h L) rBngnmmo: \H T "Nm P Qn Páo 3h' < cNm P Qn Páo gaK< nh %t< 1 PUng h*ng ngo= < M)a $7 t)HQn< h% th+ng ch)7ng Páo 1Bng< P9nh dự trh cW) h]a t= chm IQp gaK 1Nm PNo an toàn< $ật dụng nhà PQp t %n lợ < hợp $% K nh D)ng lượng g Tt t.- 6g Tvt ng)*n tự 1Bng 1

1i.---

1i.---

Aoa 1à

/à Aoan

1.Z5-.--C&D

1.Z5-.--C&D

>% th+ng /à Aoan Páo 1Bng

!.5--.--C&D

!.5--.--C&D

Dụng cụ C %t &am nhà PQp MáH g Tt &hật INn

t.,--.--C&D ..,,-.---

t.,--.--C&D ..,,-.---

I9nh nưSc n'ng

$à t Qt 3 %m 1 %n. A*ng g Tt PUng thpp 3h7ng ge n( lSpo. "hWc nYng $vt cực 3h7 3Qt hợp $S ( l)*ng 3hD thg . MVm g Tt >HPr d 3háng 3h)rn. "h+ng `ovn M)ần áo. "hWc nYng an toàn tr[ Em. Mực nưSc t+ 1a ,1 lDt. Aượng nưSc t ê) thụ nt ê) ch)rno 11t lDt. "7ng K)ất t ê) thụ n•atto G Tt ,,-<Cvt ..,.&g)*n 1 %n !!-C : ,->€ >àn z)+c MáH nưSc n'ng trực t Qp."7ng K)ất 5,--•< ! 1 %n thQ !!-C. &g• nưSc n'ng 1ược lvp $ào $l n'ng l=nh nm `Ero $à c' th2 Ky dụng 1*ng thờ cho P*n tvm< la$aPo< $l KEn... "' trang P0 ch+ng g ật JA"I 1 %n ty ! cực< t+c 1B ngvt -.-(5 g VH. MáH phát 1 %n nh ên l %) `Yng 1 : ModEl: ›D 5,--I : T+c 1B: 1,--Clngkphft : / %n áp: !!-Ck,->€ : "7ng K)ất: ,6•

C&D

!.---.--C&D

..---.--C&D

MáH phát †tal a 1 %n

i.---.--C&D

i.---.--C&D

&h=c cụ

/Wc< C %t "ác nh=c cụ g fp tr[ t Qp cận gần hXn $à &am< phát h)H nYng 3h Q) Vm nh=c. MBt K+ nh=c 4hápŠ cụ cX PNn thường d?ng trong các trường mầm non< c' th2 Pg K)ng 1 $à nh=c cụ cao cấp. *.!.Ph);n. án 93 t7< .4á0 542n 5= cán 9> ?(ản @<

(-.---.--C&D

(-.---.--C&D

Teng cfng:AED'BP

QQQ&

Cấn 1L nàH K\ 1ược `Em `pt 3s R phần Ka). T)H nh ên< Hê) cầ) ch)ng 1Tt ra là 1B ngd g áo $ ên phN M)a 1ào t=o< nh %t t9nh< Hê) tr[< c' llng 3 ên tr9 nhqn n= $à ch0) 1ược áp lực c7ng $ êc. "ác nhVn $ ên làm c7ng tác phục $ụ phN là ngườ c' trách nh %m< Hê) nghL< Hê) tr[< c' lưXng tVm< 1=o 1Wc nghL ngh %p. Thường `)Hên c' 1:! cán PB làm c7ng tác M)Nn lD t= trường.

A.N.(Bn thực phẩmC các &B dDn. th48t E8( &g)*n thực phrm d?ng 12 chQ P Qn Pha Yn cho tr[ g*m các lo= ra) M)N< th0t< cáŠ.do nhà trường 3D hợp 1*ng trực t Qp $S cX KR z)ang M nh: ch)Hên c)ng cấp thực phrm cho các K ê) th0 lSn< cya hàng trên 10a Pàn< 1Nm PNo ng)*n g+c< hợp $% K nh< t ê) ch)rn chất lượng. &hhng 1* d?ng th Qt HQ) như: t_ g ấH< Kha tvm cho Pp< phấn r7mŠ.1ược nhà trường m)a c#a nhhng h_ng c' tên t)g < 1Nm PNo chất lượng < ph? hợp $S Pp. •Sc tDnh ch phD m)a thực phrm $à các 1* d?ng th Qt HQ) 3hoNng Š tr %) C&D 1 tháng &h) cầ) thực phrm $à các nh) HQ) phrm cần th Qt hàng tháng c#a trường:

I

Thực ?h_m

"7ng tH z)ang M nh t.---1k3g 5----1k3g Z----1k3g !,---1k3g 1Z---1kchục 1----1klDt .,---1k3g i---1k3g ,----1k3g .----1k3g i---1k3g t---1k3g .(-3g !--3g 1,-3g !--3g 1!-- M)N 11!,lDt ,- 3g 1,3g ,-3g !,3g 1,-3g !--3g !.!,-.---1 1-,.---1 !.,--.---1 1.---.---1 1.-,-.---1 1.Z--.---1 1.---.---1 !!,.---1 (.Zi-.---1 1!.---.---1 1!.---.---

1 ! ( . , 5 i Z t 111 1! 1( 1. II 1 ! ( . , 5

G=o Th0t hEo Th0t Pl "á TrWng Sha Th0t gà /ậ) T7m Mực Fa) `anh Trá cVH Iánh 3…o &ưSc 3hoáng Nhu "#u ?h_m Sha tvm 4hấn thXm Žà P7ng IBt g Tt &ưSc `N $N G ấH $% K nh S ê) th MEtro

1-----1kth?ng 1- th?ng 1,---1kP9nh 1, P9nh

.-.--- 1kcha .-.---1k lb Z.---1k Pánh (,.---1ktf .-.---1kcha 1!-.---1k th?ng

! cha , lb 1- Pánh ( tf ! cha . th?ng

Z-.---1 !--.---1 Z-.---1 1-,.---1 Z-.---1 .Z-.---1

III

Teng cfng

\A'EDD'QQQ&

F.C; sG hH t'n. F.1.NIn. @)Jn. Dự án Ky dụng nYng lượng 1 %n. "ác th Qt P0 1 %n nhà trường lựa chbn là nhhng th Qt P0 t Qt 3 %m 1 %n< do 1' tgng mWc t ê) hao nYng lượng 1 %n là hoàn toàn c' th2 1áp Wng 1ược $à $qn

1Nm PNo tDnh 3 nh tQ. T)H nh ên nhà trường $qn trang P0 thêm 1 máH phát 1 %n 1L phlng 3h gTp Kự c+ mất 1 %n 1Bt ngBt< $qn c' th2 d)H tr9 $ %c chYm K'c các Pp. F.!.N)6c &g)*n nưSc 1ược Ky dụng là ng)*n nưSc K=ch th)Bc h% th+ng c)ng cấp nưSc c#a thành ph+. >% th+ng thoát nưSc 1Nm PNo t ê) ch)rn $% K nh m7 trường. /ường +ng cấp thoát nưSc 1ược th Qt 3Q hợp lD< 1Nm PNo 1áp Wng nh) cầ) t ê) th) nưSc< 3h7ng W 1bng nưSc thN trong trường F.*. Nh( c'( 5-n tả4C h/ th3n. .4a0 thôn. Trường P+ trD ! `E 7t7 P)K 12 1ưa 1'n hbc K nh hUng ngàH< 3h) $ực 3h7ng g an M)anh trường c' g ao th7ng 3há th)ận lợ do 1' trường 3h7ng phN 1ầ) tư thêm cho $ấn 1L g ao th7ng c#a dự án K.L:a &4Mm thực h4/n dự án Dự án nhUm $ào 1+ tượng 3hách hàng c' th) nhập cao do 1' >à &B là lựa chbn 1ầ) t ên 12 thực h %n dự án. Thành ph+ tưXng 1+ phát tr 2n Ko $S mTt PUng ch)ng c#a cN nưSc. Th) nhập c#a ngườ dVn nh9n ch)ng cdng cao hXn< 1Tc P %t là mBt PB phận ngườ dVn c' th) nhập cao hXn h•n. 6h) $ực Ms /9nh c' nhhng 1 L) 3 %n th)ận lợ cho dự án như: là 3h) $ực 1ang 1ược M) ho=ch thành 3h) 17 th0 mS c' t+c 1B phát tr 2n ch'ng mTt. &Um R 3h) $ực r9a phDa TVH c#a >à &B < gần 1ường 4h=m >?ng< M8 /9nh 1ược 10nh hưSng trR thành tr)ng tVm thW ha c#a thành ph+ $S rất nh L) tr)ng tVm thưXng m= < 3hách K=n. /VH K\ là 1 L) 3 %n th)ận lợ cho các nYm ho=t 1Bng c#a dự án. &goà ra< mật 1B dVn K+ R 3h) $ực Ms /9nh tưXng 1+ thoáng< 3h7ng M)á 17ng 1fc< g ao th7ng th)ận lợ < 3h7ng c' h %n tượng tvc ngh\n< c' th2 P+ trD 1ược 3h7ng g an 12 tr[ tự do $ận 1Bng chX 1?a. /0a 1 2m nàH cln gần cX KR c)ng cấp thực phrm z)ang M nh< là ng)*n c)ng cấp thực phrm hUng ngàH cho trường. Ms /9nh tập tr)ng 3há nh L) hB g a 19nh c' mWc th) nhập 3há< ngườ nưSc ngoà 1ang K nh K+ng $à làm $ %c t= 3h) $ực nàH cdng nh L).~n n nh t= 3h) $ực Ms /9nh cdng rất 1Nm PNo. C9 $ậH M)HQt 10nh 1Tt trường R 3h) $ực nàH là mBt lựa chbn hợp lD. Do g á Pất 1Bng KNn t= >à &B 3há 1vt< $ %c `VH dựng 1 c7ng tr9nh rất t+n 3pm< $9 $ậH nên th)ê 10a 1 2m 12 g Nm PSt ch phD 1ầ) tư< 10a 1 2m c)+ c?ng 1ược chbn là tla nhà : 4115 "T. 6h) /7 Th0 M8 /9nh< 1VH là 1 tla nhà ( tầng< d %n tDch mTt PUng .--m!< d %n tDch `VH dựng !i-m!< 3h7ng g an KVn $ườn 1(-m!< c7ng tr9nh $% K nh 3hpp 3Dn. S+ phlng 1# P+ trD cho các lSp $à phlng làm $ %c. Dự tDnh hợp 1*ng th)ê nhà trong 1- nYm< g á th)ê là 1, tr %) 1*ngk tháng N.Lánh .4á tác &>n. mô4 t7)On. của dự án N.1.Mô4 t7)On. tự nh42n Dự án 3h7ng gVH Nnh hưRng `ấ) 1Qn m7 trường tự nh ên< ng)*n nưSc thN K nh ho=t c#a trường là 3h7ng 1áng 32 $à 1_ c' 1ường +ng thoát nưSc n+ $S h% th+ng nưSc thN c#a thành ph+< 3h7ng c' h %n tượng nưSc thN tràn lan nhhng 3h) $ực M)anh trường gVH Nnh hưRng 1Qn 1ờ K+ng ngườ dVn M)anh $?ng. N.!.Mô4 t7)On. PQ h>4

Dự án c' tác 1Bng tDch cực 1+ $S m7 trường `_ hB M)anh 3h) $ực. &hờ c' trường mầm non< các Pp trong 1B t)g 1ược chYm K'c $à g áo dục thEo nhhng t ê) ch)rn chất lượng cao< 1áp Wng nh) cầ) c#a các g a 19nh. "ác Pp 1ược chYm K'c $) chX $à hbc tập trong m7 trường lành m=nh< h %n 1= < P+ m… các Pp c' thêm thờ g an< Hên tVm làm $ %c< 3h7ng nhhng 1=t 1ược h %) M)N cao trong c7ng $ %c< mà cln c' th2 M)an tVm nh L) hXn 1Qn các $ấn 1L `_ hB 3hác như g fp 1c ngườ ngh‰o< g fp 1c nhhng ngườ c' hoàn cNnh 3h' 3hYnŠ R.":ch t7$nh thực h4/n dự án 4hưXng pháp KX 1* G~&TT:

"7ng $ %c 1.T Qn hành th)ê 10a 1 2m !.M)a Kvm trang th Qt P0 (.Avp 1Tt h% th+ng 1 %n ..Avp 1Tt 1ường +ng cấp thoát nưSc ,.Avp 1Tt trang th Qt P0 5.Ivt 1ầ) 1 $ào ho=t 1Bng

T)ần 1

T)ần !

T)ần (

T)ần .

T)ần ,

Phần IIIT Nghiên cứu WhY: c=nh te chức `u[n @g h% nhin Uự dự án &ầu tư 1T *$nh thức te chức h% ngu"ên tắc te chức `u[n @g ch! "#u T ê) chD lựa chbn h9nh thWc tg chWc M)Nn lO : TDnh chất c#a dự án là 1ầ) tư mS $9 thQ K\ `VH dựng m7 h nh tg chWc d=ng mBt doanh ngh %p 1Bc lập : z) m7 dự án: $S tgng $+n 1ầ) tư ,--tr %) là $+n tự K\ lựa chbn m7 h9nh tg chWc g Nn 1Xn $à gbn nh… : MWc 1B r# ro c#a dự án: $S $ %c ngh ên cW) các 1 L) 3 %n $s m7 c#a dự án cho thấH dự án hoàn toàn 3hN th $à 1B r# ro 3h7ng cao< $à nhdng r# ro 1' c' th2 3hvc phục 1ược T@ 1' 1ưa ra h9nh thWc tg chWc c#a dự án là tg chWc M)Nn lO thEo chWc nYng $à nh %m $ụ : th Qt lập các phlng Pan dựa trên chWc nYng $à nh %m $ụ r êng P %t BT Cj cấu te chức `u[n @g h% hận h%nh dự án &ầu tư

/VH là dự án `VH dựng trường mầm non tư thục $9 thQ $ %c `ác 10nh c] cấ) tg chWc 3há 1Xn g Nn $à d; t Qn hành. "?ng $S $ %c lựa chbn h9nh thWc tg chWc M)Nn lO thEo chWc nYng $à nh %m $ụ t@ 1' ta c' KX 1* tg chWc M)Nn lO

> %) trưRng
&hVn $ ên hành chDnh

> %) ph'

Th# M)s /B ngd g áo $ ên &hVn $ ên cấp dưcng

Iác Ks

Aao c7ng

INo $%

Aá `E

> %) trưRng c' th2 là ch# 1ầ) tư hoTc là ngườ 1ược nhượng M)HLn c' nghsa $ụ 1 L) hành $à M)Nn lO mb c7ng $ %c c#a trường. /B ngd g áo $ ên là nhhng ngườ K\ trực t Qp tr7ng nom< chYm K'c $à d=H dm tr[. MBt Pác Ks nh c' trách nh %m 3hám chha nhhng 3h 3hrn cấp haH 3hám 10nh 39 cho tr[< 1VH là ngườ phN c' tr9nh 1B ch)Hên m7n $L H< t+t ngh %p 1= hbc H 3hoa. &goà ra 1' c' th2 là ngườ 3 2m thường `)Hên 3 2m tra 3hr) phần Yn c#a tr[ 1[ 3hr) phần Yn hàng ngàH 1# d nh dưcng< hợp lO Aao c7ng $à nhhng ngườ PNo $% c' trách nh %m dbn d…p $à tr7ng nom trường. ! lá `E c' nh %m $ụ 1ưa 1'n hbc K nh n nQ) g a 19nh c' nh) cầ)o t=o mb 1 L) 3 %n t+t nhất cho các Pậc phụ h)Hnh. AT 7ự Wi#n nhin Uự h% cj cấu @:< &fng : CS mTt PUng , phlng hbc trong 1' 1 phlng dành cho các chá) t@ !.:(5 tháng t)g $à . phlng dành cho các chá) t@ (:5 t)g . Trong 1 L) 3 %n h %n naH th9 trường K\ mR c#a hang ngàH $ào lfc ih(- Káng $à tan hbc $ào .h(-œ ch L) 12 ph? hợp $à t=o 1 L) 3 %n th)ận lợ cho các phụ h)Hnh phN làm $ %c trong g ờ hành chDnh. &hà trường nhận tr7ng $à d=H các chá) t@ thW ! 1Qn thW i hàng t)ần tr@ nhhng ngàH l; tQt.

CS phlng dành cho các chá) t? !.:(5 tháng t)g th9 c' th2 t Qp nhận t@ 1!: 1, chá) $S ( c7 chYm K'c< cln $S . phlng cln l= < mm phlng c' th2 t Qp nhận t@ 1,:!- chá) $S ! c7 chYm K'c $à g Nng d=H mm phlng C9 1VH là trường mầm non tư thục $9 thQ 1l h] các g áo $ ên phN c' ch)Hên m7n< tr9nh 1B trong lsnh $ực chYm K'c $à n)7 d=H tr[< c?ng $S 1' là trách nh %m $à llng Hê) thưXng tr[. /l h] trường phN t)H2n nhhng g áo $ ên c' 3 nh ngh %m $à c' PUng cấp< trong K+ 1' K\ 1ược 1 hbc nhhng lSp 1ào t=o r êng 12 nVng cao 3 nh ngh êm $à 3 Qn thWc. Dự 3 Qn trường K\ nhận các g áo $ ên trong nưSc< ngoà ra K\ c' thêm ! c7 g áo ngườ nưSc ngoà 12 d=H t Qng anh cho tr[. C9 trường 1_ t)H2n 1ược các g áo $ ên 1# tr9nh 1B $9 thQ ch phD 1ào t=o K\ 3h7ng t+n 3pm< $à dự 3 Qn ch phD 1ào t=o trong ! nYm 1ầ)< các ngh %p $ụ Kư ph=m cho các g áo $ ên là (- tr %) \T Chi ?hY nhin @ực "h phD nhVn lực g*m: ch phD lưXng cX PNn< phụ cấp< t Ln thưRng< phfc lợ < ch phD 1ào t=o t)H2n dụng.. Ta c' PNng lưXng hàng nYm cho các nhVn $ ên n1Xn $0 C&/o AưXng hàng tháng > %) trưRng 4h' h %) trưRng G áo $ ên j GC trong nưSc j GC nưSc ngoà Iác Ks Th# M)s &hVn $ ên cấp dưcng &hVn c7ng PNo $% Tà `Q lá `E 1ưa 1'n hbc K nh 1., !., ! ! ,trknYm ,trknYm .5 i!., 1Z ,trknYm 5(. ( K+ lượng 1 1 phụ cấpkngườ ZtrknYm itrknYm tgng phD ,5 .( ch

(.! ! ! 1.,

! 1 1 ( !

,trknYm ,trknYm ,trknYm ,trknYm ,trknYm

Z! !t !t Zi .5

Tgng cBng:111Z tr %) 1*ngk nYm

Phần IKTNghiên cứu WhY: c=nh t%i chYnh c!: dự án
CS 3Qt M)N ngh ên cW) 3hDa c=nh th0 trường ta c' th2 dự tDnh hbc phD c#a t@ng hbc K nh Tr[ t@ !.:(5 tháng t)g :15-----1ktháng Tr[ t@ ( tS 5 t)g : 1.,----1ktháng CS tr[ 1ược 1ưa 1'n tS trường thEo nh) cầ) c#a phụ h)Hnh< mưc th) thêm là (-.---1kchá)k tháng Dự 3 Qn nh) cầ) nàH là i,:Z- chá) 7<:nh thu h%ng n m
n1Xn $0: tr %) 1*ngo Năm Học phi Phụ thu Tổng 2009 1918.08 25.92 1944 2010 2131.2 28.8 2160 2011 2131.2 28.8 2160 2012 2131.2 28.8 2160 2013 2131.2 28.8 2160 2014 2131.2 28.8 2160 2015 2131.2 28.8 2160 2016 2131.2 28.8 2160 2017 2131.2 28.8 2160 2018 2131.2 28.8 2160

F[ng chi ?hY h%ng n m
n1Xn $0: tr %) 1*ngo

chi phí Thực ph m Nhu c!u "#u ph m $%&ng Năng '%(ng Thu) *+, *i-m Tổng

2009 399.384 11.07 1006.2 22.5 180 1619.154

2010 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2011 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2012 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2013 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2014 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2015 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2016 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2017 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

2018 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

F[ng tYnh Whấu h:< h%ng n m
n1Xn $0: tr %) 1*ngo

Năm .,m/0, 12" 3i tính 4i5u h6, T7 '8nh Ti 3i 12" chi#u Tổng

2009 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2010 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2011 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2012 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2013 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2014 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2015 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2016 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2017 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

2018 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

Fá< cá< thu nhậ? các n m
n1Xn $0: tr %) 1*ngo

9,: c,: thu nh,p ;:,nh thu .hi phí h<ng năm =h>u h,: Tổng chi phí $(i nhu?n t0%@c thu# Thu) thu nh?p $(i nhu?n A,u thu#

2009 1944 1619.154 12.5374 1631.691 312.3086 87.44641 224.8622

2010 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2011 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2012 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2013 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2014 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2015 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2016 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2017 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

2018 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

F[ng cin &>i thu chi
n1Xn $0: tr %) 1*ngo

.hB ti)u $( nhu?n A,u thu# =hCu h,: 4!u t% ;6ng ti5n TB Au>t chi#t Eh>u NPG HII

2008

2009 224.862 12.5374

2010 265.25 12.5374

2011 265.25 12.5374

2012 265.25 12.5374

2013 265.25 12.5374

2014 265.25 12.5374

2015 265.25 12.5374

2016 265.25 12.5374

2017 265.25 12.5374

2018 265.25 12.5374

500 D500 15F 859.03 51F 237.4 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787

z)a phVn tDch tà chDnh< dự án 1ầ) tư trên 1=t h %) M)N 3nh tQ cao. &hư $ậH `pt trên tất cN các 3hDa c=nh c#a dự án< 1VH là mBt dự án 3hN th .

Related Interests

  QQQ&

  Cấn 1L nàH K\ 1ược `Em `pt 3s R phần Ka). T)H nh ên< Hê) cầ) ch)ng 1Tt ra là 1B ngd g áo $ ên phN M)a 1ào t=o< nh %t t9nh< Hê) tr[< c' llng 3 ên tr9 nhqn n= $à ch0) 1ược áp lực c7ng $ êc. "ác nhVn $ ên làm c7ng tác phục $ụ phN là ngườ c' trách nh %m< Hê) nghL< Hê) tr[< c' lưXng tVm< 1=o 1Wc nghL ngh %p. Thường `)Hên c' 1:! cán PB làm c7ng tác M)Nn lD t= trường.

  A.N.(Bn thực phẩmC các &B dDn. th48t E8( &g)*n thực phrm d?ng 12 chQ P Qn Pha Yn cho tr[ g*m các lo= ra) M)N< th0t< cáŠ.do nhà trường 3D hợp 1*ng trực t Qp $S cX KR z)ang M nh: ch)Hên c)ng cấp thực phrm cho các K ê) th0 lSn< cya hàng trên 10a Pàn< 1Nm PNo ng)*n g+c< hợp $% K nh< t ê) ch)rn chất lượng. &hhng 1* d?ng th Qt HQ) như: t_ g ấH< Kha tvm cho Pp< phấn r7mŠ.1ược nhà trường m)a c#a nhhng h_ng c' tên t)g < 1Nm PNo chất lượng < ph? hợp $S Pp. •Sc tDnh ch phD m)a thực phrm $à các 1* d?ng th Qt HQ) 3hoNng Š tr %) C&D 1 tháng &h) cầ) thực phrm $à các nh) HQ) phrm cần th Qt hàng tháng c#a trường:

  I

  Thực ?h_m

  "7ng tH z)ang M nh t.---1k3g 5----1k3g Z----1k3g !,---1k3g 1Z---1kchục 1----1klDt .,---1k3g i---1k3g ,----1k3g .----1k3g i---1k3g t---1k3g .(-3g !--3g 1,-3g !--3g 1!-- M)N 11!,lDt ,- 3g 1,3g ,-3g !,3g 1,-3g !--3g !.!,-.---1 1-,.---1 !.,--.---1 1.---.---1 1.-,-.---1 1.Z--.---1 1.---.---1 !!,.---1 (.Zi-.---1 1!.---.---1 1!.---.---

  1 ! ( . , 5 i Z t 111 1! 1( 1. II 1 ! ( . , 5

  G=o Th0t hEo Th0t Pl "á TrWng Sha Th0t gà /ậ) T7m Mực Fa) `anh Trá cVH Iánh 3…o &ưSc 3hoáng Nhu "#u ?h_m Sha tvm 4hấn thXm Žà P7ng IBt g Tt &ưSc `N $N G ấH $% K nh S ê) th MEtro

  1-----1kth?ng 1- th?ng 1,---1kP9nh 1, P9nh

  .-.--- 1kcha .-.---1k lb Z.---1k Pánh (,.---1ktf .-.---1kcha 1!-.---1k th?ng

  ! cha , lb 1- Pánh ( tf ! cha . th?ng

  Z-.---1 !--.---1 Z-.---1 1-,.---1 Z-.---1 .Z-.---1

  III

  Teng cfng

  \A'EDD'QQQ&

  F.C; sG hH t'n. F.1.NIn. @)Jn. Dự án Ky dụng nYng lượng 1 %n. "ác th Qt P0 1 %n nhà trường lựa chbn là nhhng th Qt P0 t Qt 3 %m 1 %n< do 1' tgng mWc t ê) hao nYng lượng 1 %n là hoàn toàn c' th2 1áp Wng 1ược $à $qn

  1Nm PNo tDnh 3 nh tQ. T)H nh ên nhà trường $qn trang P0 thêm 1 máH phát 1 %n 1L phlng 3h gTp Kự c+ mất 1 %n 1Bt ngBt< $qn c' th2 d)H tr9 $ %c chYm K'c các Pp. F.!.N)6c &g)*n nưSc 1ược Ky dụng là ng)*n nưSc K=ch th)Bc h% th+ng c)ng cấp nưSc c#a thành ph+. >% th+ng thoát nưSc 1Nm PNo t ê) ch)rn $% K nh m7 trường. /ường +ng cấp thoát nưSc 1ược th Qt 3Q hợp lD< 1Nm PNo 1áp Wng nh) cầ) t ê) th) nưSc< 3h7ng W 1bng nưSc thN trong trường F.*. Nh( c'( 5-n tả4C h/ th3n. .4a0 thôn. Trường P+ trD ! `E 7t7 P)K 12 1ưa 1'n hbc K nh hUng ngàH< 3h) $ực 3h7ng g an M)anh trường c' g ao th7ng 3há th)ận lợ do 1' trường 3h7ng phN 1ầ) tư thêm cho $ấn 1L g ao th7ng c#a dự án K.L:a &4Mm thực h4/n dự án Dự án nhUm $ào 1+ tượng 3hách hàng c' th) nhập cao do 1' >à &B là lựa chbn 1ầ) t ên 12 thực h %n dự án. Thành ph+ tưXng 1+ phát tr 2n Ko $S mTt PUng ch)ng c#a cN nưSc. Th) nhập c#a ngườ dVn nh9n ch)ng cdng cao hXn< 1Tc P %t là mBt PB phận ngườ dVn c' th) nhập cao hXn h•n. 6h) $ực Ms /9nh c' nhhng 1 L) 3 %n th)ận lợ cho dự án như: là 3h) $ực 1ang 1ược M) ho=ch thành 3h) 17 th0 mS c' t+c 1B phát tr 2n ch'ng mTt. &Um R 3h) $ực r9a phDa TVH c#a >à &B < gần 1ường 4h=m >?ng< M8 /9nh 1ược 10nh hưSng trR thành tr)ng tVm thW ha c#a thành ph+ $S rất nh L) tr)ng tVm thưXng m= < 3hách K=n. /VH K\ là 1 L) 3 %n th)ận lợ cho các nYm ho=t 1Bng c#a dự án. &goà ra< mật 1B dVn K+ R 3h) $ực Ms /9nh tưXng 1+ thoáng< 3h7ng M)á 17ng 1fc< g ao th7ng th)ận lợ < 3h7ng c' h %n tượng tvc ngh\n< c' th2 P+ trD 1ược 3h7ng g an 12 tr[ tự do $ận 1Bng chX 1?a. /0a 1 2m nàH cln gần cX KR c)ng cấp thực phrm z)ang M nh< là ng)*n c)ng cấp thực phrm hUng ngàH cho trường. Ms /9nh tập tr)ng 3há nh L) hB g a 19nh c' mWc th) nhập 3há< ngườ nưSc ngoà 1ang K nh K+ng $à làm $ %c t= 3h) $ực nàH cdng nh L).~n n nh t= 3h) $ực Ms /9nh cdng rất 1Nm PNo. C9 $ậH M)HQt 10nh 1Tt trường R 3h) $ực nàH là mBt lựa chbn hợp lD. Do g á Pất 1Bng KNn t= >à &B 3há 1vt< $ %c `VH dựng 1 c7ng tr9nh rất t+n 3pm< $9 $ậH nên th)ê 10a 1 2m 12 g Nm PSt ch phD 1ầ) tư< 10a 1 2m c)+ c?ng 1ược chbn là tla nhà : 4115 "T. 6h) /7 Th0 M8 /9nh< 1VH là 1 tla nhà ( tầng< d %n tDch mTt PUng .--m!< d %n tDch `VH dựng !i-m!< 3h7ng g an KVn $ườn 1(-m!< c7ng tr9nh $% K nh 3hpp 3Dn. S+ phlng 1# P+ trD cho các lSp $à phlng làm $ %c. Dự tDnh hợp 1*ng th)ê nhà trong 1- nYm< g á th)ê là 1, tr %) 1*ngk tháng N.Lánh .4á tác &>n. mô4 t7)On. của dự án N.1.Mô4 t7)On. tự nh42n Dự án 3h7ng gVH Nnh hưRng `ấ) 1Qn m7 trường tự nh ên< ng)*n nưSc thN K nh ho=t c#a trường là 3h7ng 1áng 32 $à 1_ c' 1ường +ng thoát nưSc n+ $S h% th+ng nưSc thN c#a thành ph+< 3h7ng c' h %n tượng nưSc thN tràn lan nhhng 3h) $ực M)anh trường gVH Nnh hưRng 1Qn 1ờ K+ng ngườ dVn M)anh $?ng. N.!.Mô4 t7)On. PQ h>4

  Dự án c' tác 1Bng tDch cực 1+ $S m7 trường `_ hB M)anh 3h) $ực. &hờ c' trường mầm non< các Pp trong 1B t)g 1ược chYm K'c $à g áo dục thEo nhhng t ê) ch)rn chất lượng cao< 1áp Wng nh) cầ) c#a các g a 19nh. "ác Pp 1ược chYm K'c $) chX $à hbc tập trong m7 trường lành m=nh< h %n 1= < P+ m… các Pp c' thêm thờ g an< Hên tVm làm $ %c< 3h7ng nhhng 1=t 1ược h %) M)N cao trong c7ng $ %c< mà cln c' th2 M)an tVm nh L) hXn 1Qn các $ấn 1L `_ hB 3hác như g fp 1c ngườ ngh‰o< g fp 1c nhhng ngườ c' hoàn cNnh 3h' 3hYnŠ R.":ch t7$nh thực h4/n dự án 4hưXng pháp KX 1* G~&TT:

  "7ng $ %c 1.T Qn hành th)ê 10a 1 2m !.M)a Kvm trang th Qt P0 (.Avp 1Tt h% th+ng 1 %n ..Avp 1Tt 1ường +ng cấp thoát nưSc ,.Avp 1Tt trang th Qt P0 5.Ivt 1ầ) 1 $ào ho=t 1Bng

  T)ần 1

  T)ần !

  T)ần (

  T)ần .

  T)ần ,

  Phần IIIT Nghiên cứu WhY: c=nh te chức `u[n @g h% nhin Uự dự án &ầu tư 1T *$nh thức te chức h% ngu"ên tắc te chức `u[n @g ch! "#u T ê) chD lựa chbn h9nh thWc tg chWc M)Nn lO : TDnh chất c#a dự án là 1ầ) tư mS $9 thQ K\ `VH dựng m7 h nh tg chWc d=ng mBt doanh ngh %p 1Bc lập : z) m7 dự án: $S tgng $+n 1ầ) tư ,--tr %) là $+n tự K\ lựa chbn m7 h9nh tg chWc g Nn 1Xn $à gbn nh… : MWc 1B r# ro c#a dự án: $S $ %c ngh ên cW) các 1 L) 3 %n $s m7 c#a dự án cho thấH dự án hoàn toàn 3hN th $à 1B r# ro 3h7ng cao< $à nhdng r# ro 1' c' th2 3hvc phục 1ược T@ 1' 1ưa ra h9nh thWc tg chWc c#a dự án là tg chWc M)Nn lO thEo chWc nYng $à nh %m $ụ : th Qt lập các phlng Pan dựa trên chWc nYng $à nh %m $ụ r êng P %t BT Cj cấu te chức `u[n @g h% hận h%nh dự án &ầu tư

  /VH là dự án `VH dựng trường mầm non tư thục $9 thQ $ %c `ác 10nh c] cấ) tg chWc 3há 1Xn g Nn $à d; t Qn hành. "?ng $S $ %c lựa chbn h9nh thWc tg chWc M)Nn lO thEo chWc nYng $à nh %m $ụ t@ 1' ta c' KX 1* tg chWc M)Nn lO

  > %) trưRng
  &hVn $ ên hành chDnh

  > %) ph'

  Th# M)s /B ngd g áo $ ên &hVn $ ên cấp dưcng

  Iác Ks

  Aao c7ng

  INo $%

  Aá `E

  > %) trưRng c' th2 là ch# 1ầ) tư hoTc là ngườ 1ược nhượng M)HLn c' nghsa $ụ 1 L) hành $à M)Nn lO mb c7ng $ %c c#a trường. /B ngd g áo $ ên là nhhng ngườ K\ trực t Qp tr7ng nom< chYm K'c $à d=H dm tr[. MBt Pác Ks nh c' trách nh %m 3hám chha nhhng 3h 3hrn cấp haH 3hám 10nh 39 cho tr[< 1VH là ngườ phN c' tr9nh 1B ch)Hên m7n $L H< t+t ngh %p 1= hbc H 3hoa. &goà ra 1' c' th2 là ngườ 3 2m thường `)Hên 3 2m tra 3hr) phần Yn c#a tr[ 1[ 3hr) phần Yn hàng ngàH 1# d nh dưcng< hợp lO Aao c7ng $à nhhng ngườ PNo $% c' trách nh %m dbn d…p $à tr7ng nom trường. ! lá `E c' nh %m $ụ 1ưa 1'n hbc K nh n nQ) g a 19nh c' nh) cầ)o t=o mb 1 L) 3 %n t+t nhất cho các Pậc phụ h)Hnh. AT 7ự Wi#n nhin Uự h% cj cấu @:< &fng : CS mTt PUng , phlng hbc trong 1' 1 phlng dành cho các chá) t@ !.:(5 tháng t)g $à . phlng dành cho các chá) t@ (:5 t)g . Trong 1 L) 3 %n h %n naH th9 trường K\ mR c#a hang ngàH $ào lfc ih(- Káng $à tan hbc $ào .h(-œ ch L) 12 ph? hợp $à t=o 1 L) 3 %n th)ận lợ cho các phụ h)Hnh phN làm $ %c trong g ờ hành chDnh. &hà trường nhận tr7ng $à d=H các chá) t@ thW ! 1Qn thW i hàng t)ần tr@ nhhng ngàH l; tQt.

  CS phlng dành cho các chá) t? !.:(5 tháng t)g th9 c' th2 t Qp nhận t@ 1!: 1, chá) $S ( c7 chYm K'c< cln $S . phlng cln l= < mm phlng c' th2 t Qp nhận t@ 1,:!- chá) $S ! c7 chYm K'c $à g Nng d=H mm phlng C9 1VH là trường mầm non tư thục $9 thQ 1l h] các g áo $ ên phN c' ch)Hên m7n< tr9nh 1B trong lsnh $ực chYm K'c $à n)7 d=H tr[< c?ng $S 1' là trách nh %m $à llng Hê) thưXng tr[. /l h] trường phN t)H2n nhhng g áo $ ên c' 3 nh ngh %m $à c' PUng cấp< trong K+ 1' K\ 1ược 1 hbc nhhng lSp 1ào t=o r êng 12 nVng cao 3 nh ngh êm $à 3 Qn thWc. Dự 3 Qn trường K\ nhận các g áo $ ên trong nưSc< ngoà ra K\ c' thêm ! c7 g áo ngườ nưSc ngoà 12 d=H t Qng anh cho tr[. C9 trường 1_ t)H2n 1ược các g áo $ ên 1# tr9nh 1B $9 thQ ch phD 1ào t=o K\ 3h7ng t+n 3pm< $à dự 3 Qn ch phD 1ào t=o trong ! nYm 1ầ)< các ngh %p $ụ Kư ph=m cho các g áo $ ên là (- tr %) \T Chi ?hY nhin @ực "h phD nhVn lực g*m: ch phD lưXng cX PNn< phụ cấp< t Ln thưRng< phfc lợ < ch phD 1ào t=o t)H2n dụng.. Ta c' PNng lưXng hàng nYm cho các nhVn $ ên n1Xn $0 C&/o AưXng hàng tháng > %) trưRng 4h' h %) trưRng G áo $ ên j GC trong nưSc j GC nưSc ngoà Iác Ks Th# M)s &hVn $ ên cấp dưcng &hVn c7ng PNo $% Tà `Q lá `E 1ưa 1'n hbc K nh 1., !., ! ! ,trknYm ,trknYm .5 i!., 1Z ,trknYm 5(. ( K+ lượng 1 1 phụ cấpkngườ ZtrknYm itrknYm tgng phD ,5 .( ch

  (.! ! ! 1.,

  ! 1 1 ( !

  ,trknYm ,trknYm ,trknYm ,trknYm ,trknYm

  Z! !t !t Zi .5

  Tgng cBng:111Z tr %) 1*ngk nYm

  Phần IKTNghiên cứu WhY: c=nh t%i chYnh c!: dự án
  CS 3Qt M)N ngh ên cW) 3hDa c=nh th0 trường ta c' th2 dự tDnh hbc phD c#a t@ng hbc K nh Tr[ t@ !.:(5 tháng t)g :15-----1ktháng Tr[ t@ ( tS 5 t)g : 1.,----1ktháng CS tr[ 1ược 1ưa 1'n tS trường thEo nh) cầ) c#a phụ h)Hnh< mưc th) thêm là (-.---1kchá)k tháng Dự 3 Qn nh) cầ) nàH là i,:Z- chá) 7<:nh thu h%ng n m
  n1Xn $0: tr %) 1*ngo Năm Học phi Phụ thu Tổng 2009 1918.08 25.92 1944 2010 2131.2 28.8 2160 2011 2131.2 28.8 2160 2012 2131.2 28.8 2160 2013 2131.2 28.8 2160 2014 2131.2 28.8 2160 2015 2131.2 28.8 2160 2016 2131.2 28.8 2160 2017 2131.2 28.8 2160 2018 2131.2 28.8 2160

  F[ng chi ?hY h%ng n m
  n1Xn $0: tr %) 1*ngo

  chi phí Thực ph m Nhu c!u "#u ph m $%&ng Năng '%(ng Thu) *+, *i-m Tổng

  2009 399.384 11.07 1006.2 22.5 180 1619.154

  2010 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2011 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2012 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2013 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2014 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2015 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2016 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2017 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  2018 443.76 12.3 1118 22.5 180 1776.56

  F[ng tYnh Whấu h:< h%ng n m
  n1Xn $0: tr %) 1*ngo

  Năm .,m/0, 12" 3i tính 4i5u h6, T7 '8nh Ti 3i 12" chi#u Tổng

  2009 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2010 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2011 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2012 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2013 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2014 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2015 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2016 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2017 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  2018 1.248 2.512 4.6024 1.095 1.38 1.7 12.5374

  Fá< cá< thu nhậ? các n m
  n1Xn $0: tr %) 1*ngo

  9,: c,: thu nh,p ;:,nh thu .hi phí h<ng năm =h>u h,: Tổng chi phí $(i nhu?n t0%@c thu# Thu) thu nh?p $(i nhu?n A,u thu#

  2009 1944 1619.154 12.5374 1631.691 312.3086 87.44641 224.8622

  2010 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2011 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2012 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2013 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2014 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2015 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2016 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2017 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  2018 2160 1779.06 12.5374 1791.597 368.4026 103.1527 265.2499

  F[ng cin &>i thu chi
  n1Xn $0: tr %) 1*ngo

  .hB ti)u $( nhu?n A,u thu# =hCu h,: 4!u t% ;6ng ti5n TB Au>t chi#t Eh>u NPG HII

  2008

  2009 224.862 12.5374

  2010 265.25 12.5374

  2011 265.25 12.5374

  2012 265.25 12.5374

  2013 265.25 12.5374

  2014 265.25 12.5374

  2015 265.25 12.5374

  2016 265.25 12.5374

  2017 265.25 12.5374

  2018 265.25 12.5374

  500 D500 15F 859.03 51F 237.4 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787 277.787

  z)a phVn tDch tà chDnh< dự án 1ầ) tư trên 1=t h %) M)N 3nh tQ cao. &hư $ậH `pt trên tất cN các 3hDa c=nh c#a dự án< 1VH là mBt dự án 3hN th .

  "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/218912450","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=218912450&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":101614112,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101614112/108x144/47c855ef6b/1399996834?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101614112/216x288/92ff0c5cde/1399996834?v=1","title":"Quang Cao Mam Non","short_title":"Quang Cao Mam Non","author":"hiendoan1990","tracking":{"object_type":"document","object_id":101614112,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+BwtUZXXpxmvBJFs3t9UxN+bins="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101614112/Quang-Cao-Mam-Non"},{"type":"document","id":100122262,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100122262/108x144/7b7ebde8ef/1342355861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100122262/216x288/67bed20dd3/1342355861?v=1","title":"pg_8124","short_title":"pg_8124","author":"TRÚC LÂM","tracking":{"object_type":"document","object_id":100122262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bcD6sR68x3GdIiNvVBkDrInHzTw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100122262/pg-8124"},{"type":"document","id":149697039,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149697039/108x144/fef321fecd/1387556368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149697039/216x288/6f3adff2ae/1387556368?v=1","title":"Asce 7-10 Ch 28 Method 2","short_title":"Asce 7-10 Ch 28 Method 2","author":"mjlazo","tracking":{"object_type":"document","object_id":149697039,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K9eZ6lAv+dbo2uZIeDpBEvVLgFo="},"url":"https://www.scribd.com/document/149697039/Asce-7-10-Ch-28-Method-2"},{"type":"document","id":56354594,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56354594/108x144/54f282f983/1306407572?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56354594/216x288/d8e8092fcb/1306407572?v=1","title":"Trường mầm non-K2G","short_title":"Trường mầm non-K2G","author":"damsan1989","tracking":{"object_type":"document","object_id":56354594,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JCNVAQBhD6dQyBEL4ZCoYRcXRxw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/56354594/Trường-mầm-non-K2G"},{"type":"document","id":75556051,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75556051/108x144/cb7c954749/1399944567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75556051/216x288/dda034698c/1399944567?v=1","title":"ECCS Report No 039","short_title":"ECCS Report No 039","author":"Cpm102","tracking":{"object_type":"document","object_id":75556051,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"C0DJMtNmdYhmQVUctJ6w3RQdPTc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75556051/ECCS-Report-No-039"},{"type":"document","id":233136247,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233136247/108x144/20c1d27836/1404873403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/233136247/216x288/721a4985c9/1404873403?v=1","title":"Mot So Bien Phap Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Giao Vien o Truong Mam Non Hong Thai Tay","short_title":"Mot So Bien Phap Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Giao Vien o Truong Mam Non Hong Thai Tay","author":"Kim Phung","tracking":{"object_type":"document","object_id":233136247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MapmGhsZZ/X0HM2PqYuVhfnJcN0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/233136247/Mot-So-Bien-Phap-Nang-Cao-Chat-Luong-Doi-Ngu-Giao-Vien-o-Truong-Mam-Non-Hong-Thai-Tay"},{"type":"document","id":56163985,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56163985/108x144/798eafd302/1537104824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56163985/216x288/bf5696c13c/1537104824?v=1","title":"maitrise bael 91","short_title":"maitrise bael 91","author":"Dhafer Cherif","tracking":{"object_type":"document","object_id":56163985,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eGfal0VwZAJd3ivXimq+7Srdce0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/56163985/maitrise-bael-91"},{"type":"document","id":36478545,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36478545/108x144/0fc87f1c7c/1515120042?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36478545/216x288/1776d11913/1515120042?v=1","title":"Layout of Steel Truss","short_title":"Layout of Steel Truss","author":"CivilEngClub","tracking":{"object_type":"document","object_id":36478545,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RSgbZ8JiZfxau1/aYzhOO/msEFk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/36478545/Layout-of-Steel-Truss"},{"type":"document","id":191065538,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/191065538/108x144/a8f9a19ce8/1417082337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191065538/216x288/26f32a6d31/1417082337?v=1","title":"Huong Dan Su Dung ANSYS I","short_title":"Huong Dan Su Dung ANSYS I","author":"Linh Tran","tracking":{"object_type":"document","object_id":191065538,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UKuUFdVw16K6BHW9g4cY8t3P+YY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/191065538/Huong-Dan-Su-Dung-ANSYS-I"},{"type":"document","id":154731014,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154731014/108x144/ac28d6aaae/1386994999?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154731014/216x288/aab87f1750/1386994999?v=1","title":"Bao Cao Thu Hoach Thuc Tap Su Pham Mam Non","short_title":"Bao Cao Thu Hoach Thuc Tap Su Pham Mam Non","author":"Joshua Anderson","tracking":{"object_type":"document","object_id":154731014,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OPHQu5TXZL+XhT8qb1+sgHuaXnU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/154731014/Bao-Cao-Thu-Hoach-Thuc-Tap-Su-Pham-Mam-Non"},{"type":"document","id":218913314,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913314/108x144/af931d469c/1397780016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913314/216x288/8aea5f0dcd/1397780016?v=1","title":"Cẩm Nang và Chiến Lược dành cho Học Tập","short_title":"Cẩm Nang và Chiến Lược dành cho Học Tập","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913314,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T9DldMsuSbsFTH/0fMSjQimEbgM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913314/Cẩm-Nang-va-Chiến-Lược-danh-cho-Học-Tập"},{"type":"document","id":218913353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913353/108x144/5301cba42b/1397779956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913353/216x288/189678a893/1397779956?v=1","title":"Hạt Giống Tâm Hồn","short_title":"Hạt Giống Tâm Hồn","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UCcTRSLM+N4Sv9vTOHy1hsK9Wt4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913353/Hạt-Giống-Tam-Hồn"},{"type":"document","id":218913108,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913108/108x144/9615647faf/1425949859?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913108/216x288/5fa85abf0a/1425949859?v=1","title":"Fomica Cẩm nang ôn luyện Toán Lý Hóa","short_title":"Fomica Cẩm nang ôn luyện Toán Lý Hóa","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913108,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Sch+5djj/2QZbDmM/LnRkmYTys0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913108/Fomica-Cẩm-nang-on-luyện-Toan-Lý-Hoa"},{"type":"document","id":218913467,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913467/108x144/bd2cab9946/1446877130?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913467/216x288/0875b9006e/1446877130?v=1","title":"Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc","short_title":"Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913467,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nHLlnWZyAtnMzzT/Q98m11UZCis="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913467/Phương-Phap-Học-Tập-Sieu-Tốc"},{"type":"document","id":218913174,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913174/108x144/e554708101/1440214954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913174/216x288/f00537b262/1440214954?v=1","title":"Fomica Hành Trình Đại Học","short_title":"Fomica Hành Trình Đại Học","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913174,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Av91qXPvqntzuBqB9h7ciw4K8w8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913174/Fomica-Hanh-Trinh-Đại-Học"},{"type":"document","id":175922668,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922668/108x144/940a362416/1536553496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922668/216x288/6528e74d58/1536553496?v=1","title":"Solutions of The Audit Process. Principles, Practice and Cases","short_title":"Solutions of The Audit Process. Principles, Practice and Cases","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922668,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XDzzTqMiBQoQRPZ/t9XpArPh3+g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/175922668/Solutions-of-The-Audit-Process-Principles-Practice-and-Cases"},{"type":"document","id":175922670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922670/108x144/93f20ccccb/1501995538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922670/216x288/16a65012ff/1501995538?v=1","title":"ST104a Vle","short_title":"ST104a Vle","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eWWr2ooN51X2RoHsHLYCCAcqEBY="},"url":"https://www.scribd.com/document/175922670/ST104a-Vle"},{"type":"document","id":175922667,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922667/108x144/2cf11bde1d/1431211149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922667/216x288/ef7dbe62b4/1431211149?v=1","title":"File 2 - EMFSS Programme Specification and Regulations","short_title":"File 2 - EMFSS Programme Specification and Regulations","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922667,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y7JuI7rQwwgNaj7bneryzIEIGjI="},"url":"https://www.scribd.com/document/175922667/File-2-EMFSS-Programme-Specification-and-Regulations"},{"type":"document","id":218912719,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218912719/108x144/e4d4978438/1441592528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218912719/216x288/92ae37845e/1441592528?v=1","title":"Đơn xin thành lập Trường Mẫu Giáo Hương Sen","short_title":"Đơn xin thành lập Trường Mẫu Giáo Hương Sen","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218912719,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EO0hasuOkEUjUi/gwv+7iT9xnXA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218912719/Đơn-xin-thanh-lập-Trường-Mẫu-Giao-Hương-Sen"},{"type":"document","id":175922671,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922671/108x144/dc8a22842d/1506617053?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922671/216x288/088da75faf/1506617053?v=1","title":"AC3091_vle Financial reporting","short_title":"AC3091_vle Financial reporting","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922671,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G4HV267jSQnVi+GCNKwN7sctLxM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/175922671/AC3091-vle-Financial-reporting"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"R35qLUs08n37iGURlAJOMBuHxJs=","module_id":"7nzqQnLUJqef6qKVly9/po/QtAM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"document","id":101614112,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101614112/108x144/47c855ef6b/1399996834?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101614112/216x288/92ff0c5cde/1399996834?v=1","title":"Quang Cao Mam Non","short_title":"Quang Cao Mam Non","author":"hiendoan1990","tracking":{"object_type":"document","object_id":101614112,"track":"similar_to","doc_uuid":"+BwtUZXXpxmvBJFs3t9UxN+bins="},"url":"https://www.scribd.com/doc/101614112/Quang-Cao-Mam-Non"},{"type":"document","id":100122262,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100122262/108x144/7b7ebde8ef/1342355861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100122262/216x288/67bed20dd3/1342355861?v=1","title":"pg_8124","short_title":"pg_8124","author":"TRÚC LÂM","tracking":{"object_type":"document","object_id":100122262,"track":"similar_to","doc_uuid":"bcD6sR68x3GdIiNvVBkDrInHzTw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100122262/pg-8124"},{"type":"document","id":149697039,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149697039/108x144/fef321fecd/1387556368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149697039/216x288/6f3adff2ae/1387556368?v=1","title":"Asce 7-10 Ch 28 Method 2","short_title":"Asce 7-10 Ch 28 Method 2","author":"mjlazo","tracking":{"object_type":"document","object_id":149697039,"track":"similar_to","doc_uuid":"K9eZ6lAv+dbo2uZIeDpBEvVLgFo="},"url":"https://www.scribd.com/document/149697039/Asce-7-10-Ch-28-Method-2"},{"type":"document","id":56354594,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56354594/108x144/54f282f983/1306407572?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56354594/216x288/d8e8092fcb/1306407572?v=1","title":"Trường mầm non-K2G","short_title":"Trường mầm non-K2G","author":"damsan1989","tracking":{"object_type":"document","object_id":56354594,"track":"similar_to","doc_uuid":"JCNVAQBhD6dQyBEL4ZCoYRcXRxw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/56354594/Trường-mầm-non-K2G"},{"type":"document","id":75556051,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75556051/108x144/cb7c954749/1399944567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75556051/216x288/dda034698c/1399944567?v=1","title":"ECCS Report No 039","short_title":"ECCS Report No 039","author":"Cpm102","tracking":{"object_type":"document","object_id":75556051,"track":"similar_to","doc_uuid":"C0DJMtNmdYhmQVUctJ6w3RQdPTc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75556051/ECCS-Report-No-039"},{"type":"document","id":233136247,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233136247/108x144/20c1d27836/1404873403?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/233136247/216x288/721a4985c9/1404873403?v=1","title":"Mot So Bien Phap Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Giao Vien o Truong Mam Non Hong Thai Tay","short_title":"Mot So Bien Phap Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Giao Vien o Truong Mam Non Hong Thai Tay","author":"Kim Phung","tracking":{"object_type":"document","object_id":233136247,"track":"similar_to","doc_uuid":"MapmGhsZZ/X0HM2PqYuVhfnJcN0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/233136247/Mot-So-Bien-Phap-Nang-Cao-Chat-Luong-Doi-Ngu-Giao-Vien-o-Truong-Mam-Non-Hong-Thai-Tay"},{"type":"document","id":56163985,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56163985/108x144/798eafd302/1537104824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56163985/216x288/bf5696c13c/1537104824?v=1","title":"maitrise bael 91","short_title":"maitrise bael 91","author":"Dhafer Cherif","tracking":{"object_type":"document","object_id":56163985,"track":"similar_to","doc_uuid":"eGfal0VwZAJd3ivXimq+7Srdce0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/56163985/maitrise-bael-91"},{"type":"document","id":36478545,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36478545/108x144/0fc87f1c7c/1515120042?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/36478545/216x288/1776d11913/1515120042?v=1","title":"Layout of Steel Truss","short_title":"Layout of Steel Truss","author":"CivilEngClub","tracking":{"object_type":"document","object_id":36478545,"track":"similar_to","doc_uuid":"RSgbZ8JiZfxau1/aYzhOO/msEFk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/36478545/Layout-of-Steel-Truss"},{"type":"document","id":191065538,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/191065538/108x144/a8f9a19ce8/1417082337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191065538/216x288/26f32a6d31/1417082337?v=1","title":"Huong Dan Su Dung ANSYS I","short_title":"Huong Dan Su Dung ANSYS I","author":"Linh Tran","tracking":{"object_type":"document","object_id":191065538,"track":"similar_to","doc_uuid":"UKuUFdVw16K6BHW9g4cY8t3P+YY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/191065538/Huong-Dan-Su-Dung-ANSYS-I"},{"type":"document","id":154731014,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154731014/108x144/ac28d6aaae/1386994999?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154731014/216x288/aab87f1750/1386994999?v=1","title":"Bao Cao Thu Hoach Thuc Tap Su Pham Mam Non","short_title":"Bao Cao Thu Hoach Thuc Tap Su Pham Mam Non","author":"Joshua Anderson","tracking":{"object_type":"document","object_id":154731014,"track":"similar_to","doc_uuid":"OPHQu5TXZL+XhT8qb1+sgHuaXnU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/154731014/Bao-Cao-Thu-Hoach-Thuc-Tap-Su-Pham-Mam-Non"}],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Đề án thành lập trường mầm non Sao Mai.doc","track_opts":{"compilation_id":"R35qLUs08n37iGURlAJOMBuHxJs=","module_id":"gEgvAkzeWifJ6yc1Y6X4pnPPlP0=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":218913314,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913314/108x144/af931d469c/1397780016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913314/216x288/8aea5f0dcd/1397780016?v=1","title":"Cẩm Nang và Chiến Lược dành cho Học Tập","short_title":"Cẩm Nang và Chiến Lược dành cho Học Tập","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913314,"track":"from_user","doc_uuid":"T9DldMsuSbsFTH/0fMSjQimEbgM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913314/Cẩm-Nang-va-Chiến-Lược-danh-cho-Học-Tập"},{"type":"document","id":218913353,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913353/108x144/5301cba42b/1397779956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913353/216x288/189678a893/1397779956?v=1","title":"Hạt Giống Tâm Hồn","short_title":"Hạt Giống Tâm Hồn","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913353,"track":"from_user","doc_uuid":"UCcTRSLM+N4Sv9vTOHy1hsK9Wt4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913353/Hạt-Giống-Tam-Hồn"},{"type":"document","id":218913108,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913108/108x144/9615647faf/1425949859?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913108/216x288/5fa85abf0a/1425949859?v=1","title":"Fomica Cẩm nang ôn luyện Toán Lý Hóa","short_title":"Fomica Cẩm nang ôn luyện Toán Lý Hóa","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913108,"track":"from_user","doc_uuid":"Sch+5djj/2QZbDmM/LnRkmYTys0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913108/Fomica-Cẩm-nang-on-luyện-Toan-Lý-Hoa"},{"type":"document","id":218913467,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913467/108x144/bd2cab9946/1446877130?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218913467/216x288/0875b9006e/1446877130?v=1","title":"Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc","short_title":"Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913467,"track":"from_user","doc_uuid":"nHLlnWZyAtnMzzT/Q98m11UZCis="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913467/Phương-Phap-Học-Tập-Sieu-Tốc"},{"type":"document","id":218913174,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913174/108x144/e554708101/1440214954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218913174/216x288/f00537b262/1440214954?v=1","title":"Fomica Hành Trình Đại Học","short_title":"Fomica Hành Trình Đại Học","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218913174,"track":"from_user","doc_uuid":"Av91qXPvqntzuBqB9h7ciw4K8w8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218913174/Fomica-Hanh-Trinh-Đại-Học"},{"type":"document","id":175922668,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922668/108x144/940a362416/1536553496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922668/216x288/6528e74d58/1536553496?v=1","title":"Solutions of The Audit Process. Principles, Practice and Cases","short_title":"Solutions of The Audit Process. Principles, Practice and Cases","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922668,"track":"from_user","doc_uuid":"XDzzTqMiBQoQRPZ/t9XpArPh3+g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/175922668/Solutions-of-The-Audit-Process-Principles-Practice-and-Cases"},{"type":"document","id":175922670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922670/108x144/93f20ccccb/1501995538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922670/216x288/16a65012ff/1501995538?v=1","title":"ST104a Vle","short_title":"ST104a Vle","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922670,"track":"from_user","doc_uuid":"eWWr2ooN51X2RoHsHLYCCAcqEBY="},"url":"https://www.scribd.com/document/175922670/ST104a-Vle"},{"type":"document","id":175922667,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922667/108x144/2cf11bde1d/1431211149?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922667/216x288/ef7dbe62b4/1431211149?v=1","title":"File 2 - EMFSS Programme Specification and Regulations","short_title":"File 2 - EMFSS Programme Specification and Regulations","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922667,"track":"from_user","doc_uuid":"Y7JuI7rQwwgNaj7bneryzIEIGjI="},"url":"https://www.scribd.com/document/175922667/File-2-EMFSS-Programme-Specification-and-Regulations"},{"type":"document","id":218912719,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/218912719/108x144/e4d4978438/1441592528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/218912719/216x288/92ae37845e/1441592528?v=1","title":"Đơn xin thành lập Trường Mẫu Giáo Hương Sen","short_title":"Đơn xin thành lập Trường Mẫu Giáo Hương Sen","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":218912719,"track":"from_user","doc_uuid":"EO0hasuOkEUjUi/gwv+7iT9xnXA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/218912719/Đơn-xin-thanh-lập-Trường-Mẫu-Giao-Hương-Sen"},{"type":"document","id":175922671,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175922671/108x144/dc8a22842d/1506617053?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175922671/216x288/088da75faf/1506617053?v=1","title":"AC3091_vle Financial reporting","short_title":"AC3091_vle Financial reporting","author":"letuan2212","tracking":{"object_type":"document","object_id":175922671,"track":"from_user","doc_uuid":"G4HV267jSQnVi+GCNKwN7sctLxM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/175922671/AC3091-vle-Financial-reporting"}],"title_link":null,"title":"More From letuan2212","track_opts":{"compilation_id":"R35qLUs08n37iGURlAJOMBuHxJs=","module_id":"naBrdI/qnZABMpW2uM7mgfknq68=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/218912450","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=tiHywd%2B5UVxxceQHqphDjt%2FWqvo%3D&authenticity_token=291623Iw6%2F%2FhjXNNLAqv4h3jKVGpmZTs9YCYVM2HF5OPbHf56H9Ll1dBLXiigmfzGeUaGzttO7TEoWd3%2FiG4lg%3D%3D&expires=1538000955&wordDocumentId=218912450&wordUploadId=223224387"},"renewal_nag_props":null}-->