" JtAtAN BtfKIT GAMBIR ai19b PtJIAU PEtfANG Tel: 04^§7:$5D0 .

Faks : 04-6582500
W$s^pnpenang.edu.my

TOgMDSRIAN PENDIDIKAN

" 1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN "
Ruj. Kami: J P N P P (MEN) 600-4/3(08) Tarikh : 12 Februari 2 0 1 4

S e m u a Pengetua dan Guru Besar, Tuan, PENCARIAN B A K A f MURID PINTAR DAN B E R B A K A T : SARINGAN PERTAMA UJIAN DALAM TALIAN UKM1 BERMULA 1 F E B R U A R I HINGGA 31 MEI 2014 Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Pencarian Bakat Murid Pintar Cerdas bagi murid b e r u m u r 8 h i n g g a 1 5 t a h u n m e l a l u i u j i a n s a r i n g a n U K M 1 t e l a h b e r m u l a p a d a 1 Februari ,dan akan berakhir pada 31 Mei 2014. P r o g r a m i n i m e m p u n y a i 3 p r o g r a m u t a m a i a i t u : a) Pencarian dan P e n g u r u s a n Bakat - Murid beragama Islam berusia 8 tahun untuk program P E R M A T A Insan di Universiti Sains Islam Malaysia. - Murid berusia 9 - 1 5 tahun untuk program P E R M A T A Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia. b) P r o g r a m P E R M A T A P i n t a r - Murid berusia 1 1 - 1 2 tahun untuk Program Pendidikan P E R M A T A Pintar peringkat Abas 1. - Murid berusia 1 4 - 1 5 tahun untuk Program Pendidikan P E R M A T A Pintar peringkat Tahap 1. - Murid berusia 1 6 - 1 7 tahun untuk Program Pendidikan P E R M A T A Pintar c) P r o g r a m P e r k h e m a h a n Cuti S e k o l a h ( P P C S ) 3. Ujian U K M 1 boleh diakses secara atas talian di laman sesawang http://ukm1.permatapintar.edu.my m a n a k a l a maklumat lanjut tentang program PERMATA Pintar boleh diperolehi melalui laman sesawang http://www.ukm.my/permatapintar. U j i a n i n i b o l e h d i a m b i l d i m a n a - m a n a s a m a a d a d i s e k o l a h , r u m a h , kafe siber d a n Iain-Iain t e m p a t y a n g boleh m e n c a p a i r a n g k a i a n internet. Murid boleh berhenti p a d a bila-bila m a s a d a n m e n y a m b u n g s e m u l a ujian tersebut s e h i n g g a t a m a t . W a l a u b a g a i m a n a p u n , m u r i d d i g a l a k k a n m e n g a m b i l u j i a n ini s e c a r a t e r u s m e n e r u s d a l a m j a n g k a m a s a 1 j a m 3 0 minit (tidak t e r m a s u k p e n d a f t a r a n murid). 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyedari masalah kemudahan infrastruktur I C T dan internet di sekolah. Oleh itu K P M m e n c a d a n g k a n agar formula berikut boleh dilaksanakan di sekolah:1 hari, 1 sekolah, 1 murid 1 hari, 10 0 0 0 sekolah x 1 murid = 10 0 0 0 murid sehari.

S e h u b u n g a n s l o g a n itu. Safellfl t j a r i p a d a lj$tr p i h a k s e k o ^ i j t i ^ a p e r l u m e n u b u h k a n jawatankuasa.6 5 2 1 2 4 2 . N o . Faksimili: 0 4 6521010. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "PENDIDIKAN PULAU PINANG DI PERSADA ANTARABANGSA" Saya yang menurut perintah.k. M a k l u m a t ini perlu d i s a m p a i k a n s e c ^ p i ' n n ^ ^ q ^ ^ l ^ ^ f j j ^ ^ u r i d b e r k ^ f j ^ | | i perlu diberi peluang m e n g a m b i l u j i a n t e r s & b u t .m e l permatapintarpenang@gmail.7. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang . Murid yang layak a k a n d i m a k l u m k a n keputusannya untuk mendudukj ujian saringan kedua U K M 2 di pusat-pusat ujian secftff \ & M M f $ a \ a m bulan Julai .5.: S e m u a Pegawai Pendidikan Daerah. 6. Bersama-sama ini disertakan borang Lampiran A mengenai Laporan Penyertaan Murid D a l a m Ujian P E R M A T A Pintar U K M 1 Analisis 8. K e p u t u s a n d i j a n g k a a k a n d i k e t a h u i p a d a . K P P . Sekian. P i h a k s e k o l a h j u g a diminta m e n g h a n t a r laporan bilangain p e n y e r t a a n murid k e a l a m a t e .t t i f a n ' J u l a i 2 0 1 4 . terima kasih. S e b a r a n g p e r t a n y a a n berkaitan p r o g r a m i n i . m e r a n g k a strategi d a n fflembuat p e m a h t a u a n bagi tujuan ini.com p a d a t a r i k h y a n g d i t e t a p k a n . s. sila b e r h u b u n g d e n g a n p e g a w a i J a b a t a n ini. d i h a r a p p i h a k s e k o l a h m e m a n j a n g k a n p e r k a r a ini k e p a d a s e m u a murid d a l a m l i h g k u n g a n u m u r b e r k e n a a n di s e k o l a h masiftjf-masing.S e p P m w 2 0 1 4 . E n c i k M u h a m a d N a w a l B i n O t h m a n d i talian 0 4 . S e t e r u s n y a m u r i d a k a n dipilih ke P P C S . .

30 SEPT 2014 ) (MURID 9 .mv .1 5 TAHUN SAHAJA) V PROGRAM PERKHEMAHAN CUTI SEKOLAH (USIM) UJIAN UKM 3 ( BULAN DISEMBER) MURID TINGKATAN 4 DAN 5 SAHAJA) r 8 JAM SEBULAN BERSAMA GURU PEMBIMBING PUSAT PENDIDIKAN PERMATA PINTAR (MURID TINGKATAN 1-5) I MELANJUTKAN PELAJARAN KE LUAR NEGARA J 1 ASASI PINTAR UKM V PUSAT PERMATA INSAN.edu. UKM2 DAN UKM3 UJIAN UKM 1 ( 1 FEB . USIM J I I M E L A N J U T K A N PELAJARAN D A L A M / LUAR N E G A R A LAYARI LAMAN WEB: http:// ukml.1 5 TAHUN) (MURID 8 TAHUN SAHAJA) I UJIAN USIM 1 11 PROGRAM PERKHEMAHAN CUTI SEKOLAH ( U K M ) (MURID 12 .CARTA ALIR UJIAN SARINGAN UKM1.permatapintar.I S T A H U N SAHAJA UJIAN UKM 2 (1JULAI .31 MEI 2014 ) MURID 8 .

21 April 2013 dan 15 Mei 2014 Bil Enrolmen Murid *(8 hingga 12 tahun)/ (13 hingga 15 tahun) Jumlah Sasaran Penyertaan 10% *Potong yang tidak berkenaan Laporan perlu dihantar p a d a 2 1 M a c 2 0 1 4 . * p [ " M a c ' W t i . 21 April 2 0 1 4 d a n 15 Mei 2 0 1 4 M a s a l a h / s e b a b penyertaan murid tidak mencapai 1 0 % daripada e n r o l m e n murid * 8hingga 12 tahun bagi sekolah r e n d a h / 1 3 hingga 15 t a h u n bagi sekolah m e n e n g a h . (Tanda tangan Pengetua/ Guru Besar) Nama : Cop Sekolah Tarikh : .Lampiran A Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Pulau Pinang Jalan Bukit G a m b i r 11700 Pulau Pinang Laporan Analisis Penyertaan Murid Dalam Ujian PERMATA Pintar UKM1 Penyertaan sehingga . Cadangan mengatasi masalah di atas.