You are on page 1of 72

Pemikiran Islam

ABU HURAIRAH
Al-Sayyid Abd al-Husain Syarafuddin al-Musawi al-Amili

Diterjemahkan dari buku Abu Hurairah Karya Syrafuddin al-Musawi al- Amili Cetakan PeerMahomed Ebrahim rust Kara!hi" Pakistan" #$$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Hak terjemahan dilindun'i undan'-undan' All ri'hts reser(ed &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Cetakan Pertama) *ebruari" #$%$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Edisi +ahasa ,n''eris Abu Hurairah" % *ebruari #$%$- $ .abi al-Awwal #/$$0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Edisi +ahasa Melayu 0 Co1yri'ht 2

Bismillahi al-Rahman al-Rahim

Abu Hurairah

PRAKATA

Kami merasa sun''uh ban''a kerana da1at men'emukakan sebuah risalah men'enai kajian tentan' kehidu1an Abu Hurairah" salah seoran' sahabat 3abi 4s0a0w50 Kitab ini meru1akan sebuah rin'kasan yan' diada1tasi dari1ada kitab berbahasa ,n''eris yan' diambil dari1ada sumber asalnya berbahasa Arab berjudul 6 Abu Hurairah"7 tulisan tokoh 1emikir ,slam yan' terkenal dan termasyhur dalam 8aman moden ini" iaitu al-Sayyid Abd al-Husain Syarafuddin al-Musawi" yan' mem1erolehi kemasyhurannya den'an 1enerbitan kitab men'andun'i soal-jawabnya den'an Ketua dan .ektor 9ni(ersiti al-A8har" :ahirah" Mesir men'enai 1ersoalan-1ersoalan yan' berhubun' den'an 1erbe8aan di antara ke1er!ayaan atau akidah madhhab Syiah dan Sunni dalam ,slam di bawah tajuk al-Murajaat. Pen'aran' tersebut" se1erti yan' 1ara 1emba!a sendiri menyedari bahawa den'an memba!a kitab ini" telah mem1erlihatkan 1en'etahuannya yan' menyeluruh dalam 1elba'ai 1enulisan ,slam mulai den'an al-:ur;an" dan meran'kumi semua koleksi hadith yan' dikenali seba'ai Sahih atau Musnad dan seba'ainya" tafsiran al-:ur;an" sejarah" bio'rafi tokoh-tokoh muslim" termasuklah kehidu1an dan 1ersonaliti tokoh-tokoh hadith dan lain-lain0 Ketika beliau berbi!ara den'an mana-mana tokoh" 1rinsi1 atau hujah" beliau kelihatan mem1erhatikan semua 1erkara yan' berkaitan den'an subjek dalam ham1ir seluruh sumber yan' terda1at dalam dunia 1enulisan ,slam dan beliau telah men'ambil 1ertimban'an terhada1 semua material sebelum membentuk atau menyatakan 1enda1atnya dan membolehkan 1ara 1emba!a itu sendiri membuat ke1utusan akhirnya0 Se!ara bersahaja" beliau memiliki 1emikiran yan' kritikal" den'annya beliau se!ara lo'ik da1at sam1ai ke1ada kebenaran sele1as melakukan kajian terhada1 semua material atau bahan men'enai subjek tersebut0 Cara beliau berhujah adalah mudah dan kelihatan beliau tidak memaksa 1ara 1emba!a untuk menerima 1enda1atnya sebaliknya" hanya membawa mereka meneliti fakta-fakta yan' dibentan'kannya dari1ada 1elba'ai sumber dan mentafsirkannya den'an !ara yan' mudah ba'i 1ara 1emba!a untuk bersetuju den'annya dalam kesim1ulannya den'an !ara yan' bebas dan den'an kekuatan bukti-bukti dan kenyataankenyataan0 <leh kerana 1en'aran' sendiri telah menjelaskan" beliau berfikir untuk men'eluarkan kitab men'enai Abu Hurairah 7 ini" kerana sahabat ini dari1ada sekalian sahabat" telah meriwayatkan hadith-hadith dikatakan dari1ada 3abi 4s0a0w5 6 jauh lebih banyak 7 dari1ada mana-mana tokoh" bahkan 6 melampaui batas 7 berbandin' den'an 1eriwayatan oleh Ahl al-+ait" em1at oran' khalifah yan' terawal" dan ju'a sembilan oran' Ummahat al-Muminin 4isteri-isteri .asulullah 4s0a0w5 semuanya" manakala hadithnya kera1 kali di1etik dan dirujuk oleh tokoh-tokoh besar hadith muslim 4Sunni5 seba'ai sumber 1elba'ai ke1er!ayaan dalam ,slam" dan ju'a 1erundan'an ,slam yan' dikenali Syariah0 =usteru" adalah menjadi suatu kewajiban untuk melakukan kajian terhada1 kesahihan hadith-hadith yan' diriwayatkannya dan untuk itu" menjadi kewajiban ju'a untuk men'kaji kehidu1an dan 1erwatakannya ba'i menilai keboleh1er!ayaan terhada1nya dalam 1ersoalan yan' amat 1entin' ini0 Pen'aran' telah mendalami kedua-dua as1ek" bilan'an 4kuantitatif5 dan ju'a kandun'an 4kualitatif5 1eriwaatan hadithnya0 Dalam 1erbin!an'an men'enai kedua-dua as1ek itu" beliau telah meninjau latar belakan' kehidu1annya" se1erti masa memeluk ,slam" tem1oh masa dia bersama-sama den'an 3abi 4s0a0w5" status sosial 1ada masa itu seba'ai 1erbandin'an den'an sahabat-sahabat yan' lain" yan' akan menunjukkan sama ada dia berada dalam situasi lebih baik berbandin' yan' lain untuk menden'ar hadithhadith dari1ada 3abi 4s0a0w50 Dalam 1erbahasannya men'enai kehidu1an tokoh yan' dikaji itu" 1en'aran' se!ara umumnya telah membaha'ikannya ke1ada dua baha'ian) Pertama) >aman kehidu1an 3abi 4s0a0w5 dan em1at oran' khalifah ,slam yan' terawal0 Kedua) >aman 1emerintahan +ani 9maiyyah0 Dalam 1erin'kat 1ertama kehidu1annya" Abu Hurairah ham1ir tidak dikenali dan tidak 1ula diketahui" dia hidu1 di kalan'an Ahl al-Suffah 4iaitu oran'-oran' yan' mem1unyai a1a-a1a dan hidu1 di kawasan serambi masjid 3abi 4s0a0w55 di Madinah dan melalui kehidu1an mereka den'an menerima sedekah dan kebajikan oran' lain0 =elaslah" dalam tem1oh masa ini" dia tidak mem1unyai 1eluan' untuk menden'ar hadith-hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 berbandin' den'an sahabat-sahabat Ahl al-Suffahnya yan' lain dan dia tidak mun'kin meriwayatkan lebih banyak dari1ada oran' lain0 Abu Hurairah adalah oran' yan' bermastautin di ?aman dan datan' ke Madinah untuk men'anuti ,slam dalam tahun berlakunya Peran' Khaybar" iaitu dalam tahun % H0 =usteru" dia da1at menikmati bersama-sama 3abi 4s0a0w5 selama kira-kira / tahun sahaja dan itu 1un dalam keadaan ter1en!il dan terasin'0 Semasa 8aman em1at oran' khalifah ju'a" dia kelihatan terus dalam keadaan ter1in''ir dan hidu1 dalam keadaan kehinaan berbe8a den'an tokoh-tokoh terkemuka yan' lain 1ada masa itu0 Se1erti yan' di!atatkan oleh sejarah" Muawiyah yan' sedan' meran!an' menda1atkan kekuasaan duniawi ke atas seluruh ne'ara ,slam" meram1asnya dari1ada tan'an Ali 4a0s5" ternyata telah da1at men'esan ketokohan dalam diri Abu Hurairah yan' boleh memberikan keuntun'an ke1adanya dalam 2

Abu Hurairah

1elba'ai ran!an'annya untuk menyanjun'i keti'ati'a oran' khalifah dan untuk meruntuhkan kedudukan Ali 4a0s5 dan 1ara 1enyokon'nya den'an a1a !ara sekali1un dan men'emban'kan naun'annya terhada1nya0 idak lama kemudian" Abu Hurairah dilihat keluar dari1ada kehidu1annya ke'ela1an dan kehinaan ke1ada ke'emerla1an dan 1en'hormatan yan' tin''i0 @ajar ju'a disebutkan di sini bahawa kebanyakan hadith diriwayatkan Abu Hurairah 1ada masa ini dan san'at sedikit diriwayatkan 1ada 8aman keti'a-ti'a oran' khalifah0 Hal ini meman' terserlah kerana Muawiyah telah men'eluarkan arahan umum bahawa sesia1a sahaja yan' men'hasilkan hadith-hadith berkaitan den'an keistimewaan keti'a-ti'a oran' khalifah terawal atau dalam keadaan seum1amanya yan' boleh merendahkan kedudukan dan keistimewaan Ali 4a0s5 akan diberikan 'anjaran yan' lumayan0 Mem1erolehi 'anjaran lumayan dan kedudukan yan' san'at tin''i kerana meriwayatkan hadith-hadith yan' da1at memenuhi 1ermintaan 1ara 1emerintah telah mendoron' Abu Hurairah untuk men'abadikan semua kemahirannya ke1ada tu'as yan' men'untun'kan0 ,nilah alasan menyebabkan semua hadith yan' diriwayatkannya" walau1un dihubun'kan ke1ada 3abi 4s0a0w5 mem1unyai 1embinaan bentuknya yan' tersendiri dan san'at mudah dikesani seba'ai hadith 1alsu hasil dari1ada 1emikirannnya sendiri0 Selain itu" 1en'kajian yan' kritikal yan' dilakukan oleh 1en'aran' men'enai as1ek kuantitatif hadith-hadith Abu Hurairah den'an jelas menunjukkan bahawa semuanya adalah rekaan semata-mata0 Pen'aran' tidak hanya membataskan diri den'an membuat kajian berbentuk umum tentan' bilan'an atau tabiat hadith-hadith yan' diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahkan kajian dilakukan se!ara kritikal terhada1 AB buah hadith satu demi satu den'an se!ara ter1erin!i" den'an memberikan rujukan men'enai 1en'aran'nya" ahli sejarawan" ahli hadith" 1ara 1entafsir yan' sah dan lain-lain yan' menunjukkan kajiannya yan' luas dan 1enda1atnya yan' mendalam di suatu sisi" dan keikhlasan seba'ai tokoh 1enyelidik di suatu sisi yan' lain0 Dalam 1emeriksaan hadith yan' kritikal" 1en'aran' telah berjaya menunjukkan bahawa hadith-hadith itu bukan sahaja tidak boleh di1er!ayai bahkan memberikan imej yan' buruk ke1ada ,slam dan .asulullah 4s0a0w5" kerana semuanya bukan sahaja tidak boleh diterima akal yan' waras bahkan turut berbe8a den'an ke1er!ayaan dan 1rinsi1 asas ,slam yan' telah diterima baik se1erti hadith yan' menunjukkan bahawa Allah meletakkan kaki-3ya ke dalam neraka untuk memenuhinya seolah-olah Dia 4Allah5 mem1unyai an''ota dan terdiri dari1ada baha'ian-baha'ian" atau1un hadith yan' menyebutkan bahawa 3abi Musa 4a0s5 menam1ar malaikat maut sehin''a tersembol salah satu matanya seolah-olah 1ara malaikat be'itu biada1 dan in'kar ke1ada 1erintah-3ya" ketika Dia 4Allah5 men'utuskan malaikat maut untuk mematikannya" mereka menam1arnya dan menyebabkannya ber1atah kembali ke1ada Allah tan1a da1at men!abut nyawa yan' Allah telah 1erintahkan itu0 Kata-kata tidak di1erlukan untuk mem1erlihatkan bahawa hadith-hadith tersebut dalam a1a !ara sekali1un tidak wajar diterima seba'ai katakata 3abi 4s0a0w5 yan' sahih" kerana dasar ajaran ba'inda yan' tidak da1at di'an''u'u'at adalah Keesaan Allah 4al-Tawhid5 dan kemaksuman 1ara malaikat dari1ada kelemahan sifat manusiawi0 Sele1as membin!an'kan AB buah hadith" 1en'aran' telah men'abadikan bab masin'-masin' ke1ada as1ek-as1ek 1entin' Abu Hurairah yan' lain se1erti) 4#5 abiatnya meriwayatkan hadith seolah-olah dia sendiri menden'arnya dari1ada 3abi 4s0a0w5 walau1un sebenarnya dia tidak 1ernah menden'arnya dari1ada ba'inda 4s0a0w50 4C5 Dakwaan Abu Hurairah men'enai kehadirannya dalam 1eristiwa-1eristiwa tertentu sedan'kan berdasarkan fakta-fakta sejarah yan' telah dibuktikan" dia tidak 1ernah hadir sama sekali0 4/5 Penolakan hadith Abu Hurairah oleh tokoh-tokoh terkemuka 1ada 8amannya dan lain-lain" se1erti Ali 4a0s5" 9mar" A;isyah dan lain-lain0 =elas kelihatan Abu Hurairah tidak be'itu memberikan 1erhatian terhada1 kritikan terhada1 riwayatnya oleh tokoh-tokoh terkemuka 1ada 8amannya dan dia !uba berdalih men'enainya0 Pen'aran' telah melakukan 1enelitian terhada1 1andan'an Abu Hurairah sendiri men'enai 1erkara itu dan men'emukakan 'ambaran sebenar ke1ada 1ara 1emba!a su1aya mereka da1at membuat kesim1ulan yan' adil iaitu kebanyakan hadith riwayatnya ternyata tidak memenuhi 1iawaian 4standard5 keboleh1er!ayaan dan den'an demikian" tidak da1at diterima seba'ai sahih0 idaklah 1erlu di1erkatakan la'i bahawa ketika membahaskan 1ersoalan tersebut den'an 1enuh ketelitian" 1en'aran' turut men'ambil dari1ada atau merujuk ke1ada 1enda1at-1enda1at atau fakta-fakta yan' di!atatkan den'an banyaknya oleh 1ara 1enulis terkemuka yan' terawal dalam kitab-kitab mereka yan' telah dian''a1 seba'ai berautoriti oleh umat muslim keseluruhannya dan yan' telah membentuk asas dan dasar 1en'kajian dalam 1en'ajian ,slam0 Selaku seoran' tokoh ulama yan' berkedudukan tin''i" 3

Abu Hurairah

1en'aran' den'an be'itu berhati-hati men'elakkan diri dari1ada men'emukakan sebaran' 1enda1at tan1a haD0 Seba'ai tambahan ke1ada 1erkara-1erkara yan' disenaraikan di atas" 1en'aran' turut sama mem1eruntukkan sebuah bab men'enai a1a yan' dikatakan keistimewaan Abu Hurairah dan membin!an'kannya den'an 'aya akademik yan' sama se1erti yan' dilakukan terhada1 1erkara lain yan' dibahaskan dalam kitab ini0 +eliau tidak men'ambil semua yan' di1erkatakan tentan' 1erwatakan tokoh yan' dikaji dan menyelidiki 1erkara itu se!ara kritikal berdasarkan fakta-fakta sejarah dan hadith-hadith yan' boleh di1er!ayai0 +ab ini bertajuk 6 Keistimewaan Abu Hurairah07 Di akhir kitab ini sebelum membi!arakan kematian Abu Hurairah" keturunannya yan' terselamat dan lain-lain" 1en'aran' telah meletakkan sebuah bab bertajuk 6 Ke'anjilan Abu Hurairah"7 den'an beliau memasukkan semua tabiat atau sifat semulajadinya yan' melen'ka1kan 'ambaran ke1eribadian dan mem1erlihatkan dirinya yan' sebenarnya0 +ab akhir membi!arakan kematiannya dan keturunannya yan' terselamat yan' lebih meru1akan fakta berbandin' 1enilaian kritikal0 Sekali1un demikian" keteran'an men'enai salat jena8ah" 1en'ebumian dan lain-lain sekali la'i membuktikan kenyataan bahawa Abu Hurairah keluar dari keadaannya yan' tidak diketahui dan teta1 berada dalam keadaan tidak dikenali 1ada 8aman 3abi 4s0 a0w5 dan keem1at-em1at oran' khalifah" ke1ada keadaan yan' !uku1 terkenal" ternama dan dimuliakan kerana hubun'annya den'an 1ara 1emerintah +ani 9maiyyah yan' terus mem1erlihatkan ke!enderun'an mereka terhada1nya sehin''a sele1as kematiannya" dan keadaan tersebut sudah 1asti bukanlah tan1a sebab" dan kerana itulah biasanya dia memberikan khidmatnya ke1ada mereka menerusi riwayat hadithnya yan' memenuhi matlamat 1olitik dan matlamat-matlamat yan' lain berdasarkan 1eren!anaan mereka0 Peermahomed Ebrahim Trust merasakan bahawa kitab ini akan da1at memberikan 1andan'an yan' adil dan saksama ke1ada 1ara 1emba!a tentan' 1eribadi tokoh ya' dibin!an'kan iaitu Abu Hurairah" seba'aimana ia dilihat dalam keteran'an-keteran'an yan' di!atat oleh 1ara sejarawan" ahli hadith" 1entafsir dan ahli bio'rafi" dan membolehkan mereka membuat ke1utusan untuk diri mereka sendiri sama ada boleh di1ertahankan" dibela atau dibenar untuk menerima hadith-hadith yan' diriwayatkan oleh Abu Hurairah se!ara bersendirian seba'ai sahih dan boleh di1er!ayai0 <leh kerana bebera1a 1erkataan Arab yan' men'andun'i 1en'ertian bersifat teknikal dalam sumber 1enulisan ,slam di'unakan dalam teks tan1a diterjemahkan ke1ada +ahasa ,n''eris" sebuah 'losari telah ditambahkan di akhirnya untuk mem1erjelaskan 1en'ertiannya0

Peme'an' Amanah" PEE.MAH<MED E+.AH,M .9S Kara!hi" % *ebruari #$%$M0 $ .abi al-Awwal #/$$H0

KANDUNGAN:
#0 C0 /0 A0 E0 F0 %0 G0 $0 #B0 ##0 Kajian men'enai kehidu1annya seba'ai sahabat dan 1eriwayat hadith 3abi 4s0a0w5 3ama dan keturunan Abu Hurairah Permulaan kehidu1an" keislaman dan 1ersahabatan0 Abu Hurairah di se1anjan' kehidu1an 3abi 4s0a0w5 Abu Hurairah disebat semasa 1emerintahan dua oran' khalifah yan' ketidakjujurannya0 Abu Hurairah semasa Khilafah 9thman Abu Hurairah semasa Khilafah Ali 4a0s5 Sika1 Abu Hurairah Dalam Pe1eran'an Siffin Abu Hurairah semasa 1emerintahan Muawiyah Sokon'an +ani 9maiyyah terhada1 Abu Hurairah Peranan Abu Hurairah menyokon' +ani 9maiyyah

awal

kerana

5 #C0 #/0 #A0 #E0 #F0 #%0 #G0 #$0 CB0 C#0 CC0 C/0 CA0 CE0 CF0 C%0 CG0 C$0 /B0 /#0 /C0 //0 /A0 /E0 /F0 /%0 /G0 /$0 AB0 A#0 AC0 A/0 AA0 AE0 AF0 A%0 AG0 A$0 EB0 E#0 EC0

Abu Hurairah

+ilan'an hadith Abu Hurairah yan' keterlaluan As1ek kualiti hadith Abu Hurairah Hujah-hujah selanjutnya men'enai hadith ini Melihat Allah 1ada Hari :iyamat den'an mata 8ahir dalam 'ambaran yan' berbe8a-be8a Persoalan melihat Allah 3eraka tidak akan 1enuh sehin''alah Allah memasukkan kaki-3ya ke dalam neraka Allah turun ke lan'it dunia 1ada setia1 malam 3abi Sulaiman menentan' ke1utusan ba1anya" 3abi Dawud 3abi Sulaiman bertukar'anti #BB oran' wanita dalam satu malam 3abi Musa 4a0s5 menumbuk mata malaikat maut +atu melarikan 1akaian Musa dan Musa men'ejarnya dari belakan' kemudian +ani ,sra;il melihat Musa tidak ber1akaian 9mat manusia yan' takut telah memohon 1erlindun'an ke1ada Adam" seterusnya 3uh" ,brahim" Musa dan ,sa 1ada hari :iyamat" men'hara1kan syafaat mereka dan mereka 1ula berduka!ita0 Kera'uan 1ara nabi dan rasul" kesalahan 3abi Hut 4a0s5 dan kemuliaan 3abi ?usuf 4a0s5 men'atasi 3abi Muhammad 4s0a0w5 +elalan' emas jatuh ke atas 3abi Ayyub ketika sedan' mandi dan !elaan Allah terhada1nya kerana menyembunyikannya dalam 1akaiannya0 Pendedahan keaiban Musa" ketika semut men''i'itnya" dia membakar seluruh saran'nya0 3abi terlu1a salat dua rakaat 3abi 4s0a0w5 memukul" menyebat"men!ela dan melaknat oran' yan' tidak se1atutnya0 Ian''uan syaitan ke1ada 3abi 4s0a0w5 semasa mendirikan salat 3abi 4s0a0w5 tertidur sehin''a terle1as waktu salat subuh Hembu dan seri'ala ber!aka1 dalam bahasa Arab yan' fasih Abu +akr menjadi ketua 1erwakilan Haji tahun $H dan Abu Hurairah diwakilkan untuk men'umumkan +ara;ah 1ada tahun yan' sama Malaikat ber!aka1 den'an 9mar @arisan 1usaka 3abi 4s0a0w5 adalah sadaDah Abu alib didakwa en''an men'u!a1kan dua kalimah syahadat 4syahadatain5 Perin'atan 1ertama 1ada Hari al-Dar 4Yaum al-Dar5 <ran' berkulit hitam 4Habsyi5 bermain-main dalam masjid berdekatan 3abi 4s0a0w5 Pembatalan sebelum tiba masa men'amalkannya Melakukan 1erbuatan dalam jan'ka masa yan' tidak memadai0 Manusia bertukar bentuk menjadi tikus A1abila sesebuah hadith ditolak di hada1annya" dia men'atakan bahawa dia menden'arnya dari1ada *adl bin Abbas" bukannya dari1ada 3abi 4s0a0w5 Dua buah hadith ber!an''ah antara satu sama lain Dua oran' bayi yan' baru lahir ber!aka1 tentan' 1erkara yan' tidak diketahui Abu Hurairah ditu'askan men'uruskan 8akat atau fitrah seba'ai amanah sementara syaitan datan' men!urinya selama / malam Penerimaan ,slam oleh ,bu Abu Hurairah den'an doa 3abi 4s0a0w5 dan ju'a doa 3abi 4s0a0w5 a'ar kedua-duanya di!intai oran'-oran' mu;min dan oran'-oran' mu;min 1ula di!intai kedua-duanya Hamba Abu Hurairah semasa 1en'hijrahannya Cerita don'en' bermatlamat untuk mem1erlihatkan kebaikan bersaDadah Sebuah la'i !erita khayalan tentan' kebaikan memenuhi sum1ah Don'en' keti'a tentan' akibat baik mensyukuri nikmat dan akibat buruk menafikannya Cerita khayalan keem1at menunjukkan akibat 1en'aniayaan yan' buruk Cerita khayalan kelima menunjukkan kebaikan berbuat baik Cerita khayalan den'an tujuan yan' sama se1erti yan' terdahulu

E/0 EA0 EE0 EF0 E%0

Kekufuran melam1aui batas yan' Allah am1uni <ran' berdosa bertaubat ke1ada Allah kemudian kembali melakukan dosa berulan' kali lalu Allah men'atakan ke1adanya) 6 +uatlah a1a yan' kamu suka" kerana Aku telah men'am1unimu07 Abu Hurairah men'aitkan !erita atau riwayatnya sendiri ke1ada 3abi 4s0a0w5 Abu Hurairah mendakwa dia hadir sedan'kan dia sebenarnya tidak hadir Penolakan hadith-hadith Abu Hurairah oleh tokoh-tokoh terawal 5

6 EG0 E$0 FB0 F#0 FC0 F/0

Abu Hurairah

Protes Abu Hurairah terhada1 oran'-oran' yan' menyalahkannya +ebera1a muji8at 3abi 4s0a0w5 yan' menakjubkan Sekilas 1andan' tentan' kebaikan Abu Hurairah +ebera1a 1erkara baru tentan' Abu Hurairah Kematian Abu Hurairah dan keturunannya yan' masih selamat Ilosari

Abu Hurairah

BISMILLAHI AL-RAHMAN AL-RAHIM

ABU HURAIRAH
1. Kajian mengenai kehidupannya sebagai sahabat dan periwayat hadith abi !s."a.w#
,ni meru1akan kajian men'enai kehidu1an seoran' sahabat yan' meriwayatkan hadith-hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 den'an jumlah yan' 1alin' banyak0 Kitab-kitab hadith yan' sahih dan diakui oleh kebanyakan oran' ,slam turut sama men!atatkan hadith dari1adanya den'an jumlah yan' be'itu besar hin''a dian''a1 keterlaluan0 Dalam men'hada1i kedua-dua keadaan yan' keterlaluan ini" kami merasa wajar untuk meneliti kesahihan sumber-sumbernya kerana hubun'annya yan' ra1at den'an keilmuan dan kehidu1an bera'ama kita" khususnya 1ara 1en'ikut em1at madhhab ,slam yan' diketahui umum" telah men'ambil banyak hadith tersebut dalam 1erkara-1erkara berhubun' den'an dasar-dasar keimanan dan ju'a hukum-hakam syariah0

$. ama dan keturunan Abu Hurairah


Keturunan Abu Hurairah tidak be'itu jelas sehin''a menyebabkan ramai yan' berselisih 1enda1at men'enai namanya dan nama ba1anya" dan dia lebih dikenali den'an nama 'elarannya0 +a'aimana1un" dia dikaitkan den'an Dus yan' berasal dari1ada 1uak ?aman iaitu dari1ada Dus bin Adnan0 Men'enai ba1anya" namanya disebutkan seba'ai 9mair0 Dia meru1akan anak ke1ada ,bn Amir bin Abd->isy Syari bin arif dan lain-lain" akhirnya dihubun'kan den'an Dus0 3ama ibunya 1ula ialah 9maimah0 Dia meru1akan anak 1erem1uan ke1ada Safih bin Haris bin Syabi bin Abi Sab dan sekali la'i berakhir den'an Dus0 Dia lebih dikenali seba'ai Abu Hurairah kerana seekor anak ku!in' yan' dikaitkan den'an be'itu lumrah0 ,ni kerana dalam bahasa Arab" Hurairah bermaksud anak ku!in'0

%. Permulaan kehidupan& keislaman dan persahabatan


Abu Hurairah melalui 8aman mudanya di tem1at kelahirannya di ?aman dan teta1 berada di sana sehin''a berusia lebih dari /B tahun dalam keadaan jahil" 1erkemban'an mental yan' lembab" melarat" terasin'" bersendirian" 1a1a kedana dan ter1aksa memberikan 1erkhidmatan ke1ada lelaki dan wanita untuk meneruskan hidu1nya sam1ai ke taha1 memadai den'an menda1at roti untuk dimakan dan ber1uashati den'an keadaan hidu1nya yan' serba daif0 @alau ba'aimana1un" a1abila kedudukan 3abi 4s0a0w5 bertambah baik sele1as 1e1eran'an +adr" 9hud" Ah8ab dan lain-lain" lelaki ini yan' tidak mem1unyai a1a-a1a turut datan' menden'ar sele1as 1e1eran'an Khaybar dan memeluk ,slam di tan'an 3abi 4s0a0w5 yan' su!i0 Semua ahli sejarah berse1akat" hal tersebut berlaku 1ada tahun ke-%H-#/M0 <leh itu" jan'ka masa 1ersahabatannya den'an 3abi 4s0a0w5 se1erti yan' di!eritakan oleh tokoh hadith yan' terkemuka" al-+ukhari adalah tidak lebih dari / tahun sahaja0

'. Abu Hurairah di sepanjang kehidupan abi !s."a.w#


Sele1as memeluk ,slam" Abu Hurairah membawa dirinya tin''al bersama-sama den'an oran'oran' miskin di Suffah" yan' bersumberkan !atatan Abu al-*ida; dalam kitab sejarahnya" al-Mu htasar terdiri dari1ada oran'-oran' faDir yan' tidak mem1unyai kediaman dan 1erlindun'an" dan tidur di serambi masjid 3abi 4s0a0w50 <leh kerana mereka men'habiskan masa di serambi masjid" akhirnya mereka dikenali seba'ai Ahl al-Suffah 41en'huni serambi masjid50 A1abila 3abi 4s0a0w5 makan malam" ba'inda akan men'ajak sekum1ulan dari1ada mereka makan bersama-samanya dan meminta 1ara sahabat yan' lain membenarkan kum1ulan-kum1ulan lain 1ula berkon'si makanan den'an mereka0 Abu 7

8 4s0a0w50

Abu Hurairah

Hurairah meru1akan seoran' yan' dikenali umum di antara mereka" dan teta1 berada di situ sehin''a akhir hayat 3abi

+erdasarkan hadith yan' di!atatkan dalam Sahih al-+ukhari" Abu Hurairah sendiri telah men!eritakan" biasanya dia berada bersama-sama 3abi 4s0a0w5 bertujuan untuk menda1atkan makanan0 erda1at bebera1a kenyataan oleh Abu Hurairah dalam kitab-kitab hadith menunjukkan kemiskinan yan' be'itu berat memaksanya hidu1 den'an a1a sahaja yan' di1erolehinya seba'ai salah seoran' Ahl alSuffah" dan den'an !ara itu dia menerima kebajikan dan sedekah yan' diberikan oleh oran' ramai0 =afar bin Abi alib meru1akan oran' yan' 1alin' murah hati bersedekah ke1ada oran'-oran' miskin0 <leh kerana Abu Hurairah menda1at banyak kelebihan dari1ada sifat murah hati =afar" dia men'an''a1 =afar seba'ai oran' yan' terbaik dari1ada yan' lain selain dari1ada 3abi 4s0a0w50 Hal ini di!eritakan bahawa =afar bin Abi alib suka membantu oran'-oran' miskin" duduk bersama-sama dan berbual-bual den'an mereka hin''akan 3abi 4s0a0w5 men''elarkannya Abd al-Masa in 4hamba oran'oran' miskin50 Abu Hurairah teta1 berada di Suffah" sian' dan malam" dan tidak 1ernah 1er'i ke tem1attem1at lain kerana bimban' akan kela1aran0 ,tulah sebabnya dia tidak disebutkan dalam mana-mana 1e1eran'an" atau bahkan ju'a dalam sebaran' 1eristiwa 1erdamaian" ke!uali ada disebutkan bahawa dia melarikan diri dari1ada sariyyah 4eks1edisi5 Mutah" dan dalam 1e1eran'an tersebut" 1elindun'nya yan' utama iaitu =afar bin Abi alib telah mati syahid sele1as kedua-dua tan'annya !edera 1arah0

(. Abu Hurairah disebat semasa pemerintahan dua orang khali)ah yang awal kerana ketidakjujurannya
Sekali la'i" nama Abu Hurairah tidak disebutkan dalam 1eristiwa semasa 1emerintahan khalifahkhalifah 1ertama dan kedua" ke!uali 1ada tahun C#H ketika khalifah kedua" 9mar ibn al-Khattab melantiknya seba'ai 'abenor +ahrain teta1i 1ada tahun C/H" 9mar telah meme!atnya dan melantik 9thman bin Abi al-As haDafi 1ula untuk men''antikannya0 Khalifah bukan setakat meme!at Abu Hurairah" bahkan ju'a memerintahkannya men'embalikan sejumlah #B BBB dirham ke +ait al-Mal yan' telah disalah'unakan olehnya0 Kata-kata 9mar ke1ada Abu Hurairah dalam 1erkara ini meman' wajar dinyatakan di sini0 ,bn Abd al-.abbih telah men!atatkan 1eristiwa itu dalam kitabnya" !"d al-#arid" bahawa 9mar ibn al-Khattab telah men'hantar utusan ke1ada Abu Hurairah den'an kata-katanya) 6 Aku menda1at tahu semasa aku melantikmu seba'ai 'abenor +ahrain" kamu tidak mem1unyai se1asan' kasut 1un" teta1i telah sam1ai ke1ada 1en'etahuanku bahawa kamu telah membeli kuda den'an har'a # FBB dinar07 Abu Hurairah memjawab) 6 Aku mem1erolehi kuda yan' !e1at membiak" yan' aku terima sebaha'iannya seba'ai hadiah07 Kemudian 9mar berkata) 6 Aku akan berikan a1a yan' !uku1 ba'imu0 ,ni sudah melam1aui batas0 +erikan balik07 Dia menjawab) 6 ,ni bukan hakmu07 Halu 9mar berkata) 6 Demi Allah" aku akan menyebat belakan'mu07 Sambil men'atakannya" 9mar berjalan menuju ke arah Abu Hurairah den'an tali sebatnya dan menyebatnya sehin''a berdarah0 Kemudian 9mar berkata) 6 Kembalikan07 Abu Hurairah menjawab) 6 Aku akan membuat tuntutan di hada1an Allah07 9mar berkata) 6 Perkara tersebut hanya akan berlaku sekiranya en'kau men'ambilnya den'an !ara yan' halal dan membayarnya den'an baik0 Aku akan men'embalikanmu ke1ada ibumu 49maimah5 seum1ama 1emelihara kaldai07

*. Abu Hurairah semasa +aman pemerintahan ",thman


Semasa 8aman 1emerintahan 9thman" Abu Hurairah men'abdikan dirinya ke1ada keluar'a Abu al-As dan seluruh +ani 9maiyyah0 =usteru itu" dia be'itu ra1at den'an Marwan dan menjadi 1en'am1u keluar'a Abi Muit 4iaitu +ani 9maiyyah5 yan' meletakkan kemuliaan ke1ada kehinaan dan kehormatan 1ula ke1ada kenistaan0 Pada ketika 9thman dike1un' dalam rumahnya semasa 1enentan'an terhada1nya berlaku" Abu Hurairah turut bersama-sama den'annya teta1i dia hanya memasuki rumah itu sele1as Khalifah 49thman5 men'arahkan oran'-oran'nya su1aya tidak melawan" sebaliknya berdamai0 Abu Hurairah meman' men'etahui bahawa oran'-oran' yan' memberontak hanya men'hendakinya0 ,nilah yan' mendesaknya su1aya terus berada bersama-sama den'an oran'-oran' yan' terke1un' itu0 @alau a1a1un keadaannya" 1eran!an'annya yan' teliti itu men'hasilkan ke1utusan yan' dikehendakinya kerana +ani 9maiyyah dan rakan-rakannya mulai menden'ar kata-katanya dan berusaha den'an 1elba'ai !ara untuk menyebarkan hadith riwayatnya0 9ntuk ke1entin'an dirinya" Abu Hurairah akan men'ada-adakan hadith yan' boleh men''embirakan +ani 9maiyyah0 Sebaha'ian ke!il hadith-hadith seum1amanya yan' diriwayatkan oleh Abu Hurairah untuk mereka 4+ani 9maiyyah5 8

Abu Hurairah

dikatakan dari1ada sabda 3abi 4s0a0w5 se1erti dikemukakan di bawah) 4#5 Setia1 nabi mem1unyai teman ra1atnya dari kalan'an umatnya dan teman ra1atku ialah 9thman0 Semua ulama; hadith berse1akat menolak hadith ini kerana sumber Abu Hurairah ter'antun' ke1ada ,shaD bin 3aji yan' meru1akan salah seoran' 1eriwayat Abu Hurairah" teta1i al-Dhahabi telah menunjukkan bahawa hadith ini ditolak dalam kitabnya Mi$an al-!tidal semasa 1erbin!an'an men'enai ,shaD0 4C5 Abu Hurairah berkata) Aku menden'ar 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 9thman seoran' yan' 1emalu sehin''a malaikat 1un turut malu ke1adanya07 4/5 Di!eritakan dari1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Setia1 nabi mem1unyai teman di syur'a dan temanku di syur'a ialah 9thman07 Hadith ini ju'a ditolak sama sekali0 Para 1endokon' Abu Hurairah dalam hal ini" bersumber ke1ada 9thman bin Khalid bin 9mar bin Abdullah bin al-@alid bin 9thman bin Affan" yan' meru1akan salah seoran' 1erawi yan' men'ambil hadith terus dari1ada Abu Hurairah teta1i sekali la'i al-Dhahabi membuktikan bahawa hadith tersebut ditolak dalam kitabnya" Mi$an al-!tidal yan' bersumber dari1ada 9thman bin Khalid0 4A5 Abu Hurairah berkata) 6 Aku meman''il .uDaiyyah" anak 1erem1uan .asulullah 4s0a0w5 yan' ju'a meru1akan isteri 9thman semasa di tan'annya ada sikat0 Dia berkata ke1adaku) 6 3abi 4s0a0w5 baru sahaja 1er'i sewaktu tadinya aku menyikatkan rambutnya0 +a'inda bertanya ke1adaku) 6 +a'aimanakah kamu da1ati Abu Abd-Allah 49thman5"7 lalu aku menjawab) 6 +aik07 Kemudian ba'inda bersabda) 6 Muliakanlah dirinya" sesun''uhnya di kalan'an sahabatku" dia mem1unyai akhlak yan' seru1a den'anku07 Men'enai hadith ini" al-Hakim dan al-Dhahabi berse1akat bahawa walau1un ran'kaian 1erawinya 4sanad5 tidak dira'ui" teta1i kandun'an hadith 4matan5 hadith itu tidak da1at diterima sama sekali kerana .uDaiyyah menin''al dunia 1ada tahun /H" semasa Peran' +adr sedan'kan Abu Hurairah memeluk ,slam hanya sele1as 1enaklukan kota Khaybar0 Dalam 1erkara-1erkara tertentu" Abu Hurairah !uba menyelewen'kan maksud sebenar hadith untuk memuji-muji seseoran' dari kalan'an +ani 9maiyyah0 Contohnya" terda1at sebuah hadith yan' diterima" dikatakan 3abi Muhammad 4s0a0w5 bersabda) 6 Akan terjadi sele1asku nanti" fitnah dan 1erselisihan 1enda1at07 <ran' ramai bertanya) 6 A1akah yan' tuan 1erintahkan kami lakukan nanti" wahai .asulullahJ7 Halu ba'inda bersabda sambil men'isyaratkan ke1ada Ali 4a0s5) 6 Kamu hendaklah mematuhi Amir 4ketua5 ini dan 1ara sahabatnya"7 teta1i Abu Hurairah telah men'ubahkan 1erkataan 6 .asulullah men'isyaratkan ke1ada Ali 4a0s5 7 ke1ada 6 9thman 7 untuk men''embirakan +ani 9maiyyah termasuk keluar'a Abi al-As" Muit dan Abi Sufyan0 +ani 9maiyyah telah men'urniakan hadiah yan' banyak di atas !adan'annya itu0

-. Abu Hurairah semasa +aman pemerintahan "Ali !"a.s#


Pada 8aman 1emerintahan Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5" Abu Hurairah berdiam diri dan bersembunyi sama se1erti 1ada 1ermulaan hidu1nya dahulu0 Dia tidak menyertai tentera Ali 4a0s5" sebaliknya menasihat dan membantu musuh-musuhnya0 Pada ketika Muawiyah meran!an'kan 1emberontakan menentan' Ali 4a0s5" Abu Hurairah dan al-3uman bin +asyir berada bersama-sama Muawiyah di Syria0 Muawiyah men'utuskan kedua-duanya ke1ada Ali 4a0s5" meminta beliau 4a0s5 menyerahkan 1ara 1embunuh 9thman ke1adanya su1aya dia da1at men'adili mereka0 Muawiyah tahu bahawa Ali 4a0s5 tidak akan berbuat demikian teta1i dia bermaksud a1abila kedua-duanya kembali nanti" mereka akan menjadi saksi terhada1 keen''anan Ali 4a0s5 menyerahkan 1ara 1embunuh 9thman dan dia akan mendakwanya di khalayak ramai di Syria" den'an mem1ersalahkan Ali 4a0s5 dalam 1erkara ini" dan menyokon' ran!an'an Muawiyah menentan' Ali 4a0s50 Muawiyah berkata ke1ada mereka berdua) 6 Per'ilah ke1ada Ali dan beritahu ke1adanya den'an nama Allah bahawa sekiranya beliau 4a0s5 menyerahkan 1ara 1embunuh 9thman yan' berada dalam 1erlindun'annya ke1ada kita" 1e1eran'an di antara kita tidak akan terjadi0 Sebaliknya" kalau beliau 4a0s5 en''an" kamu menjadi saksi-saksi Allah ke atasnya dan berada di hada1an oran' ramai untuk men!eritakan semuanya07 =usteru" kedua-duanya 1er'i menemui Ali 4a0s50 Kemudian" Abu Hurairah berkata ke1ada beliau) 6 @ahai Abu al-Hasan" sesun''uhnya Allah telah men'urniakan keutamaan dan kemuliaan ke1adamu dalam ,slam kerana en'kau meru1akan se1u1u .asulullah 4s0a0w50 Kami telah diutuskan oleh se1u1umu den'an suatu 1ermintaan" bahawa 1e1eran'an sudah semakin ham1ir" dan Allah boleh men'hentikan 1ermusuhan ini sekiranya en'kau menyerahkan 1ara 1embunuh se1u1unya iaitu 9thman ke1ada Muawiyah" su1aya dia boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dan Allah 9

10

Abu Hurairah

nanti akan da1at menyatukan dan mententeramkan kedua-dua belah 1ihak0 Den'an demikian" umat manusia akan terselamat dari1ada fitnah dan 1er1e!ahan0 Seterusnya" al-3uman menyusul den'an mene'askan 1erkara seum1amanya0 Sele1as itu" Ali 4a0s5 berkata ke1ada mereka berdua) 6 =an'an berkata se1erti ini la'i0 Al-3uman" beritahukan ke1adaku" adakah en'kau oran' yan' terbaik untuk memberikan 1etunjuk dari kalan'an kaummu" AnsarJ7 Dia lalu menjawab) 6 idak07 Hantaran itu" Ali 4a0s5 1un men'atakan) 6 Ketahuilah bahawa setia1 oran' dari kalan'an kaummu telah men'ikutiku ke!uali bebera1a oran' yan' tersisih0 Adakah kamu mahu dirimu termasuk dalam 'olon'an yan' tersisihJ7 Al-3uman membalas) 6 Mo'a-mo'a Allah men'urniakan kebaikan ke1adamu0 Sesun''uhnya aku datan' untuk berada di 1ihakmu dan teta1 bersama-samamu0 Muawiyah telah menyuruhku men'u!a1kan semua ini ke1adamu" sedan'kan aku berhara1 menda1at 1eluan' menemuimu dan turut menyertaimu0 Aku bermohon ju'a a'ar Allah mewujudkan 1ersefahaman di antara kamu berdua0 Seandainya 1enda1atmu berbe8a" aku rela bersama-samamu dan akan teta1 berada di 1ihakmu07 Ahli-ahli sejarah men!atatkan bahawa Ali 4a0s5 tidak ber!aka1 den'an Abu Hurairah yan' kemudiannya kembali ke Syria dan memberikan amaran ke1adanya tentan' situasi tersebut0 Halu Muawiyah men'arahkannya memberikan 1erin'atan ke1ada oran' ramai men'enai hal tersebut dan dia terus melaksanakannya se1erti yan' diin'ini Muawiyah0 Al-3uman teta1 bersama-sama Ali 4a0s5 teta1i kemudian" dia melarikan diri ke Syria 4Syam5 dan men!eritakan semuanya ke1ada oran' ramai di sana0

.. /ikap Abu Hurairah dalam peperangan /i))in


Pada masa 1e1eran'an berlaku den'an be'itu hebat di antara Ali 4a0s5 den'an Muawiyah" Abu Hurairah menjadi semakin resah dan 'elisah0 Pada awal 1er'olakan itu" dia benar-benar yakin Ali 4a0s5 akhirnya akan menan'0 @alau ba'aimana1un" dalam usahanya menyisihkan diri" dia telah !uba sedaya u1aya untuk meme!ahbelahkan oran' ramai dari1ada menolon' Ali 4a0s5 den'an !ara rahsia0 Contohnya" 1ada suatu hari dia men!eritakan sebuah hadith yan' bermaksud) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 *itnah akan timbul nanti" oran' yan' teta1 dalam keadaan duduk adalah lebih baik dari1ada oran' yan' berdiri 4melibatkan diri5" oran' yan' berdiri lebih baik dari1ada oran' yan' berjalan" oran' yan' berjalan 1ula lebih baik dari1ada oran' yan' berlari" dan sesia1a yan' menemui tem1at 1erlindun'an atau tem1at menyelamatkan diri hendaklah berlindun' ke1adanya07# Abu Hurairah teta1 tidak berubah sehin''alah 1uak Khawarij ban'kit menentan' Ali 4a0s5 manakala 1enduduk ,raD 1ula turut men'in'karinya" sedan'kan di 1ihak Muawiyah menda1at kekuatan baru menerusi kekuasaannya ke atas Mesir den'an terbunuhnya Muhammad bin Abu +akr 4bin Abi :uhafah5" usahanya menimbulkan ka!au-bilau dan huru-hara dalam kerajaan Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5" serta 1en'hantaran +usr bin Abi Arta;at ke Hija8 dan ?aman den'an kekuatan tentera seramai /BBB oran' untuk melakukan a1a sahaja kerosakan dan kemusnahan" membunuh oran' ramai" membakar" meruntuhkan tem1at-tem1at su!i dan menawan an''ota keluar'a oran'-oran' mu;min seba'ai suatu 1en'ajaran ke1ada oran' yan' hidu1 dan menjadi bahan 1erbin!an'an 'enerasi terkemudian0 Pada akhir keadaan yan' tidak menentu itu" +usr menda1at baiah 4sum1ah taat setia5 1ara 1enduduk Hija8 dan ?aman untuk Muawiyah0 Dalam 1ertemuan ini" Abu Hurairah membon'karkan a1a yan' ter1endam di lubuk hatinya ke1ada +usr dan dari situ" +usr menda1at tahu bahawa Abu Hurairah meman' menyokon' Muawiyah dalam usahanya menda1atkan taat setia oran' ramai untuk Muawiyah0 =usteru" semasa menin''alkan tem1at itu" +usr melantik Abu Hurairah seba'ai 'abenor Madinah dan memerintahkan 1ara 1enduduknya mentaatinya0 Dari saat inilah" Abu Hurairah mulai mendirikan sembahyan' den'an 1ara 1enduduk di sana dan menjadikan dirinya seba'ai 'abenor sehin''alah =ariyah bin :udamah menuju ke sana bersama-sama tentera berkuda seramai CBBB oran' seba'ai 'abenor Ali 4a0s50 Abu Hurairah melarikan diri dari keadaan tersebut0 Kemudian" =ariyah men'atakan) 6 Seandainya aku da1at menan'ka1 6 ku!in' 7 itu" aku akan meman!un' ke1alanya07 =ariyah berada di Hija8 ketika berita men'enai kesyahidan Ali 4a0s5 sam1ai ke1adanya0 <leh itu" beliau meminta baiah 1enduduk Madinah untuk ,mam al-Hasan 4a0s5 dan kembali ke Kufah0 Pada masa ini" Abu Hurairah datan' semula ke Madinah dan mulai bersembahyan' den'an oran' ramai0

Ibn Hanbal, Musnad, II, h.282 (Hadith ini berlawanan dengan ayat al-Quran, surah al-Hujurat (49): 9: !a"a #erangilah g$l$ngan yang berbuat aniaya itu sehingga g$l$ngan itu "e!bali "e#ada #erintah %llah.&)
1

10

11 Muawiyah0

Abu Hurairah

+a'aimana1un" dia teta1 merasa bimban' sehin''alah seluruh keadaan telah bertukar

menyebelahi

0. Abu Hurairah semasa +aman pemerintahan 1u"awiyah


>aman 1emerintahan Muawiyah terbukti memberikan banyak 1eluan' ke1ada Abu Hurairah kerana kebanyakan hasratnya da1at di1enuhi0 Dia mulai menyam1aikan berma!am-ma!am hadith untuk menyokon' dan menyatakan kelebihan Muawiyah walau1un 4hadith itu5 aneh dan melu!ukan0 Hantaran itu" 8aman ini dikenali seba'ai 8aman 1en!i1taan hadith-hadith 1alsu bertujuan untuk merendah-rendahkan +ani Hasyim0 +e'itu ju'a" 1elba'ai bentuk kebatilan ditujukan ke1ada 3abi 4s0a0w5 dan oran' ramai mereka-rekakan hadith kerana mereka diminta berbuat demikian" manakala Abu Hurairah meru1akan tokoh 1emalsu hadith yan' 1alin' terkenal di kalan'an mereka0 Di sini" dikemukakan bebera1a !ontoh hadith 1alsu) 4#5 Abu Hurairah meriwayatkan) 6 Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Allah mem1er!ayai / oran' berhubun' den'an wahyu-3ya" iaitu aku" malaikat =ibril dan Muawiyah07 4C5 Abu Hurairah meriwayatkan) 6 .asulullah 4s0a0w5 men'anu'erahkan anak 1anah ke1ada Muawiyah sambil bersabda) Ambillah anak 1anah ini hin''alah en'kau bertemu den'anku di syur'a07 4/5 Abu al-Abbas al-@alid bin Ahmad al->u8ani telah men!eritakan dari1ada Abu Hurairah" dalam kitabnya Syajarat al-a"l" bahawa dia meriwayatkan) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Sesun''uhnya" ba'i Abu +akr sebuah kubah dari1ada mutiara 1utih den'an em1at 1intu0 ,a dilindun'i den'an rahmat Allah" baha'ian luarnya adalah keam1unan Allah manakala baha'ian dalamnya keredhaan Allah" setia1 kali dia merindui Allah" dibukakan 1intu ba'inya dan da1atlah dia melihat Allah a88a wa jalla07 4A5 ,bn Hibban telah men!eritakan dari1ada Abu Hurairah menerusi ran'kaian 1erawi" bahawa dia meriwayatkan) 6 Pada ketika malaikat =ibril berada di sisi .asulullah 4s0a0w5" kebetulan Abu +akr melintas" lalu =ibril berkata) 6 ,nilah Abu +akr al-SiddiD07 .asulullah 4s0a0w5 bertanya) 6 Adakah kamu men'enalinya" =ibrilJ7 Halu dijawab) 6 ?a" sesun''uhnya dia 4Abu +akr5 lebih masyhur di lan'it dari1ada di bumi0 Para malaikat menamakannya Halim %uraisy 4bermaksud oran' :uraisy yan' 1alin' 1enyantun50 Sesun''uhnya dia adalah wa8ir 4menteri5 semasa hidu1mu dan dia adalah khalifahmu sele1as kewafatanmu07 4E5 ,bn Hibban men!eritakan dari1ada Abu Hurairah menerusi seran'kaian meriwayatkan) 1erawi bahawa dia

6 A1abila .asulullah 4s0a0w5 sam1ai ke 'ua dalam 1erjalanan ba'inda ke Madinah" Abu +akr meme'an' tem1at letak kekan' kuda0 .asulullah kemudian bersabda) 6 Patutkah aku memberikan khabar 'embira ke1adamu" wahai Abu +akrJ Sesun''uhnya Allah taala menjelma ke1ada makhluk-makhluk-3ya 1ada hari :iyamat se!ara umum dan menjelma ke1adamu se!ara khusus K7 4F5 Al-Khatib men!eritakan dari1ada Abu Hurairah menerusi seran'kaian 1erawi bahawa dia berkata) .asulullah 4s0a0w5 bersabda) L Pada suatu hari a1abila Abu +akr dilahirkan" 1ara malaikat merasa sun''uh 'embira dan Allah melihat ke arah syur'a MAdn dan berfirman) Demi kemuliaan dan kebesaranKu" tidak akan masuk ke syur'a ini ke!uali oran' yan' men!intai anak yan' baru lahir ini0L

11

12

Abu Hurairah

4%5 ,bn Adi men!eritakan dari1ada Abu Hurairah menerusi seran'kaian 1erawi bahawa dia meriwayatkan) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Ketika aku dian'katkan ke lan'it" maka setia1 kali aku merentasi lan'it aku temui tulisan ter!atat) Muhammad .asulullah dan Abu +akr al-SiddiD07

4G5 Abu al-*arj ibn al-=aw8i telah men!eritakan dari1ada 1ara 1erawi yan' sam1ai ke1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa) 6 .asulullah 4s0a0w5 men!eritakan ke1adamu bahawa syur'a dan neraka salin' berban''a-ban''a antara mereka" maka kata neraka ke1ada syur'a" aku lebih berkuasa dari1adamu" maka Allah menyam1aikan wahyu ke1ada syur'a su1aya berkata) 6 Kelebihanku adalah kerana Allah men'hiasiku kerana Abu +akr07 4$5 Al-Khatib men!eritakan menerusi 1ara 1erawi yan' sam1ai ke1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa) .asulullah 4s0a0w5 keluar sambil meme'an' Ali bin Abi alib 4a0s5" ketika Abu +akr dan 9mar maju ke hada1an untuk menyambutnya" 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 @ahai Ali" adakah en'kau men!intai kedua-dua oran' tua 4syai h5 iniJ Katanya) 6 ?a07 .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Cintailah kedua-duanya dan kamu akan da1at masuk syur'a07 4#B5 Sekali la'i" al-Khatib men!eritakan dalam kitabnya" Tari h Ba&hdad dan ,bn Syahin dalam Sunannya" menerusi dua !ara sam1ai ke1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Sesun''uhnya di lan'it dunia ini terda1at GB ribu malaikat memohon am1unan ke1ada sesia1a yan' men!intai Abu +akr dan 9mar" dan di lan'it kedua" GB ribu malaikat 1ula melaknati sesia1a yan' memben!i Abu +akr dan 9mar07 4##5 Al-Khatib men!eritakan menerusi 1ara 1erawi sam1ai ke1ada Abu Hurairah" dia meriwayatkan bahawa) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Sesun''uhnya ba'i Allah di lan'it itu %B ribu malaikat melaknati oran'-oran' yan' men!ela Abu +akr dan 9mar07 Semua hadith itu ditolak oleh tokoh-tokoh tersebut yan' men!atatkannya dalam kitab-kitab mereka se1erti dinyatakan di atas0 Selanjutnya al-Allamah =alal al-Din al-Suyuti telah memasukkan semua hadith ini dalam kelom1ok hadith-hadith 1alsu den'an menyebutkannya menerusi nama-nama 1erawinya dan memetik teks 4matan5 se1enuhnya dalam kitabnya" 'aaliyat al-Masnuah" teta1i tokohtokoh tadi tidak menemui sebaran' kesalahan Abu Hurairah dalam 1erkara ini" hanya men!ela oran' yan' men!eritakan dari1adanya tan1a men'hormati oran'-oran' yan' telah menemui .asulullah 4s0a0w5 dan oran'-oran' ,slam yan' telah meriwayatkan hadith-hadithdari1adanya0 Demikian ju'a mereka telah lakukan terhada1 hadith-hadith 1alsu Abu Hurairah0 Sebenarnya mereka tidak mam1u menyesuaikan keadaan hadith-hadith itu" den'an sebaha'ian ke!ilnya dinyatakan di bawah) Contoh riwayatnya" aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 ,ni =ibril menyam1aikan ke1adaku dari1ada Allah" bahawa tidak men!intai Abu +akr dan 9mar melainkan oran' mu;min yan' bertaDwa dan tidak memben!i kedua-duanya melainkan munafiD terkutuk07 Hadith ini termasuk dalam hadith-hadith 1alsu yan' ditolak oleh kesemua ahli ilmu dan tokoh hadith terkemuka" al-Dhahabi telah menyebutkan dalam kitabnya" Mi$an al-!tidal menerusi ,brahim bin Malik al-Ansari dan menyatakan bahawa ia adalah batil 4sesat50 Den'an !ara inilah" sesia1a men'hada1i kebenaran den'an kebatilan akan ru'i0 Dia men'atakan) .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Allah men!i1takanku dari 3ur-3ya dan men!i1takan Abu +akr dari 3ur-Ku" dan men!i1takan 9mar dari 3ur Abu +akr" seterusnya men!i1takan 12

13 syur'a07

Abu Hurairah

umatku 4seluruh umat ,slam5 dari 3ur 9mar" sedan'kan 9mar ialah lam1u 4siraj5 Ahli

Hadith ini ju'a ditolak sama sekali se1erti hadith sebelumnya0 Al-Dhahabi telah menyebutkannya men'enai Ahmad al-SamarDandi dalam Mi$an al-!tidal0 Kalau diteliti ternyata ia sememan'nya batil dan ber!an''ah den'an al-:ur;an0 +a'i oran'-oran' yan' men'hada1i kebenaran den'an kebatilan sudah 1asti akan ke!ewa0 Katanya) Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Abu +akr dan 9mar meru1akan oran'oran' yan' 1alin' baik dari1ada 'olon'an terdahulu 4al-Awwalin5 dan terkemudian 4alA hirin507 Hadith tersebut ju'a ditolak sama se1erti dua buah hadith sebelumnya0 Al-Dhahabi telah menyebutkannya dalam Mi$an al-!tidal men'enai =irun bin @aDid al-AfriDi dan men'an''a1nya seba'ai batil0 Abu Hurairah meriwayatkan) .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Para sahabatku se1erti bintan'-bintan'" sesia1a yan' men'ikuti mana-mana di antara mereka akan menda1at hidayat 41etunjuk507 Al-Dhahabi telah men!atatkan hadith tersebut men'enai =afar bin Abd al-@alid al-:adi dalam kitabnya Mi$an al-!tidal dan membuktikan bahawa hadith tersebut adalah salah sebuah hadith !i1taan dan rekaan Abu Hurairah0 .iwayat Abu Hurairah turut menyebutkan .asulullah 4s0a0w5 seba'ai bersabda) 6 elah diturunkan dalam kitab al-,njil tentan' sifatku dan sifat 1ara sahabatku iaitu Abu +akr" 9mar" 9thman dan Ali se1erti tanaman yan& m(n&(luar an tunasnya ma a tunas itu m(njadi an tanaman itu uat lalu m(njadi b(sarlah ia dan t(&a lurus di atas )* * nya+ tanaman itu m(ny(nan& an hati )(nanam-)(nanamnya (rana Allah h(nda m(nj(n& (l an hati *ran&-*ran& afir ,d(n&an ( uatan *ran&-*ran& mumin-.7 4Perkataan-1erkataan yan' diitalikkan adalah ayat al-:ur;an" surah al-*ath 4AG5)C$05 Kedua-dua buah kitab" Sahih al-+ukhari dan Sahih Muslim men'andun'i sejumlah hadith yan' dihubun'kan oleh Abu Hurairah den'an !ara se1erti ini dan di!eritakan 1ula se1erti itu0

12. /okongan 3ani ,maiyyah terhadap Abu Hurairah


+a'aimana +ani 9maiyyah mem1er'unakan Abu Hurairah untuk men!a1ai tujuan mereka da1at di1erhatikan den'an jelas sekiranya ditinjau keadaannya sebelum mereka berkuasa dan semasa mereka berkuasa0 Sebelum +ani 9maiyyah menduduki tam1uk 1emerintahan" Abu Hurairah meru1akan seoran' yan' hina dan merem1at" men!ari kutu di bajunya se1erti yan' di!atatkan oleh Abu 3uaim men'enai Abu Hurairah dalam kitabnya" Hilyat al-Awliya0C Semasa 1emerintahan +ani 9maiyyah" keadaan Abu Hurairah berubah sama sekali setelah mereka men'eluarkannya dari1ada ke'ela1an kejahilan ke1ada kemuliaan" memakaikannya den'an 1akaian sutera bersulam benan' emas atau 1erak dan kain ka1as yan' bermutu0 Mereka membina istana untuknya di al-ADiD untuk didiami dan men'urniakannya berba'ai-ba'ai kesenan'an0 Mereka menyebarkan kemasyhurannya ke merata-rata tem1at dan menjulan' namanya tin''i sehin''a dia dilantik seba'ai 'abenor tanah su!i Madinah0 Semua ini di!atatkan dalam kitab-kitab yan' mutabar se1erti Sahih al-+ukhari" Taba"at ,bn Sad" al-!sabah ,bn Hajar" al-Maarif ,bn :utaybah" Musnad Ahmad ibn Hanbal dan seba'ainya0 Kemun!aknya adalah 1ada 8aman kea'un'an +ani 9maiyyah" dia men'ahwini +usrah bint Iha8wan bin =abir bin @ahb al-Ma8aniyyah" saudara 1erem1uan 9tbah bin Iha8wan" tokoh 1eran' yan' terkenal 1ada 8aman Khalifah 9mar yan' menjadikannya seba'ai ketua dalam bebera1a sariyyah 4eks1edisi5 ketenteraan dan kemudian melantiknya seba'ai 'abenor +asrah0 Abu Hurairah berkahwin den'annya sele1as kematian 9tbah0 Perlu ju'a dinyatakan bahawa 1ada mulanya" Abu Hurairah biasanya menjadi hamba ke1adanya semata-mata untuk menda1atkan makanan dan dia tidak 1ernah terfikir akan berkahwin den'annya0 Cerita-!erita men'enainya boleh dida1ati dalam bebera1a buah kitab sejarah se1erti al-!sabah ,bn Hajar" Hilyat al-Awliya Abu 3uaim" Taba"at ,bn Sad dan lain-lain yan' mem1erlihatkan bahawa dalam bebera1a 1eristiwa" Abu Hurairah men'atakan 1ada mulanya" biasanya dia
2

%bu 'uai!, Hilyat al-Awliya, I, h. (8).

13

14

Abu Hurairah

memberikan khidmatnya ke1ada +usrah bint Iha8wan ketika dia memerlukan sesuatu dari1adanya se1erti menaikkannya ketika dia hendak menun''an' dan menyambutnya ketika dia 1ulan'" teta1i sele1as men'ahwininya" Abu Hurairah teta1 melakukan tu'as yan' sama ke1adanya0

11. Peranan Abu Hurairah menyokong 3ani ,maiyyah


Para 1emerintah +ani 9maiyyah be'itu mem1erhambakan Abu Hurairah den'an 1elba'ai kurniaan sehin''a dia menjadi 1enyam1ai dakyah mereka dalam 1emerintahan ,slam seba'ai 1emerintah yan' berhak dan memberikan sokon'an dalam semua !ita-!ita 1olitik dan akti(iti mereka0 <leh itu" di satu 1ihak dia mereka!i1ta hadith-hadith yan' men!eritakan kelebihan mereka" manakala di dalam hadith-hadith yan' lain 1ula" memuji-muji kedua-dua oran' khalifah yan' terdahulu menurut !itarasa Muawiyah dan 1uak 1enderhakanya yan' bertujuan menentan' Ali 4a0s5 dan Ahl al-+ait .asulullah 4s0a0w5 yan' tidak mun'kin da1at di!a1ai tan1a men'an'kat kedudukan kedua-dua oran' khalifah tersebut0 +erdasarkan kitab Syarh .ahj al-Bala&hah"/ Abu =afar al-,skafi telah menyatakan bahawa Muawiyah menu'askan bebera1a oran' sahabat dan tabiin meriwayatkan hadith-hadith yan' men!a!i Ali 4a0s5 dan mendesak oran' ramai su1aya menjauhkan diri mereka dari1adanya serta memaksa mereka melakukan sesuatu men'ikut kehendak dan kein'inannya" dan mereka men!i1takan a1a sahaja yan' dihajatkan untuknya0 Iolon'an ini terdiri dari1ada Abu Hurairah" Amr bin al-As" al-Mu'hirah bin Syubah dari kalan'an sahabat" manakala 9rwah bin al->ubayr dan lain-lain dari kalan'an tabiin0 Dalam kitab tersebut"A Abu =afar al-,skafi berkata) Pada tahun al-=amaah ,Am al-/amaah5" Abu Hurairah telah datan' ke ,raD bersama-sama den'an Muawiyah dan terus ke masjid Kufah0 A1abila dia melihat oran' ramai datan' menyambutnya" dia 1un berlutut dan sele1as batuk bebera1a kali" dia 1un berkata) 6 @ahai 1ara 1enduduk ,raD" a1akah kamu sekalian menyan'ka aku berdusta ke1ada Allah dan .asul-3ya dan san''u1 membakarkan diriku den'an a1i nerakaJ Demi Allah" sesun''uhnya aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Setia1 nabi mem1unyai tanah haram" dan sesun''uhnya Madinah adalah tanah haramku0 Sesia1a yan' melakukan kekotoran 4hadth5" laknat Allah" malaikat dan manusia seluruhnya akan ditim1akan ke atasnya"7 lalu dia berkata) 6 Aku bersaksi bahawa sesun''uhnya Ali telah melakukan kekotoran 4ahdath5 di tanah ini07 Ketika kata-kata tersebut sam1ai ke1ada 1en'etahuan Muawiyah" dia telah memberikan hadiah dan kemuliaan ke1adanya serta melantiknya menjadi 'abenor Madinah0 Diriwayatkan oleh Sufyan al- hauri dari1ada Abd al-.ahman bin :asim dari1ada 9mar bin Abd al-Ihaffar" semasa Abu Hurairah sam1ai ke Kufah bersama-sama Muawiyah" dia duduk berdekatan 1intu Kindah dan oran' ramai lalu men'erumuninya0 Kemudian seoran' 1emuda yan' datan' dari Kufah" dikatakan dia ialah al-Asba'h bin 3ubatah" lalu bertanya) 6 @ahai Abu Hurairah" den'an nama Allah aku in'in menasihatimu" adakah en'kau menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda ke1ada Ali bin Abi alib 4a0s5) Demi Allah" 1erwalikanlah oran' yan' mewalikannya dan musuhilah sesia1a yan' memusuhinyaJ7 Kata Abu Hurairah) 6 Demi Allah" meman' benar07 Halu katanya) 6 Aku bersaksi demi Allah" sesun''uhnya kamu 4Abu Hurairah5 telah mem1erwalikan musuhnya dan en'kau memusuhi walinya"7 kemudian dia 4al-Asba'h5 ban'un dan berlalu dari situ0 Dalam bebera1a 1eristiwa yan' lain" Abu Hurairah telah men'hasilkan hadith-hadith yan' mem1ertahankan 'olon'an munafiD dari kalan'an +ani 9maiyyah" bertujuan untuk men'hindari keaiban mereka dan a'ar a'ama teta1 ter1elihara dari1ada sifat kemunafikan mereka" manakala manusia seluruhnya teta1 terselamat dari1ada ran!an'an jahat mereka0 <leh itu" Abu Hurairah be'itu ra1at den'an Marwan dan Muawiyah serta teman-temannya yan' lain" dan dia men'atakan) 6 Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Demi Allah" sesun''uhnya Muhammad itu hanyalah seoran' manusia" ba'inda marah se1erti kemarahan oran' lain" seandainya terda1at oran' mu;min yan' 1ernah aku hina atau !a!i" hendaklah kamu membayar kifarat untuknya dan seba'ai suatu !ara mendekatkan diri 4"urbah5nya ke1adamu 1ada Hari :iyamat07 Sebenarnya" Marwan dan anak-anaknya telah 1er'i lebih jauh la'i dalam men'an'kat kedudukan Abu Hurairah melebihi tokoh-tokoh se8amannya sehin''a kesannya da1at dilihat dan dirasai den'an jelas
3 4

%l-Hu!aidi, Syarh Nahj al-Balaghah, I, h. (*8. +ihat: %l-Hu!aidi, Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.(*9.

14

15

Abu Hurairah

hin''a ke hari ini" kerana Marwan dan lain-lain berusaha bersun''uh-sun''uh memberikan keutamaan ke1ada semua hadith yan' direka!i1ta oleh Abu Hurairah sehin''a ia benar-benar diterima umum0 Dalam usaha untuk menunjukkan bahawa Abu Hurairah seba'ai seoran' 1erawi hadith yan' boleh di1er!ayai" Marwan telah men''unakan taktik 1emutarbalikan0 Dia menyam1aikan !erita den'an menyuruh 1enulisnya 4>uai8aah5 duduk di suatu tem1at yan' tidak diketahui oran'" sedan'kan dia sendiri akan men'emukakan soalan ke1ada Abu Hurairah dan 1enulisnya akan men!atatkan jawa1an yan' diberikan oleh Abu Hurairah0 Kemudian" setelah setahun berlalu" Marwan akan menanyakan masalah-masalah yan' seru1a itu semula dan 1ada masa tersebut" Abu Hurairah akan memberikan jawa1an yan' sama0 Cerita-!erita seum1ama ini disebarkan ke1ada 'olon'an elit 41enduduk Syria5 sehin''a ia menda1at li1utan atau 1ublisiti yan' be'itu meluas" bahkan al-Hakim sendiri men!eritakan dalam kitabnya" al-Mustadra 0i

1$. 3ilangan hadith Abu Hurairah yang keterlaluan


Ahli hadith berse1akatE bahawa Abu Hurairah meriwayatkan jumlah hadith yan' terbanyak iaitu sebanyak E/%A buah hadith0 Dalam Sahih al-+ukhari sahaja" terda1at AAF buah hadith0 Kalau kita men'kaji hadith-hadith yan' diriwayatkan oleh kesemua em1at oran' khalifah" kita akan da1ati jumlah hadith mereka keseluruhannya kuran' C% N dari1ada hadith yan' diriwayatkan oleh Abu Hurairah se!ara bersendirian" kerana hadith-hadith dari1ada riwayat Abu +akr berjumlah #AC" 9mar berjumlah E/%" 9thman sebanyak #AF dan Ali 4a0s5 sebanyak EGF" den'an jumlah kesemuanya #A## buah hadith" sedan'kan dari1ada Abu Hurairah seoran' sahaja adalah sebanyak E/%A buah hadith diriwayatkan se1erti yan' telah disebutkan tadi0 Malahan 1ara 1en'kajinya sudah tentu merasa hairan melihat 1erbe8aan yan' sedemikian besar" terutamanya memandan'kan dia a'ak lewat memeluk ,slam" keturunan ba1a dan ibunya 1ula tidak diketahui" yan' 1asti menjadikan jumlah hadithnya sedikit" sedan'kan dari sudut yan' lain 1ula" keem1at-em1at oran' khalifah tersebut berada dalam kedudukan yan' jauh lebih baik0 ,ni kerana mereka memeluk ,slam lebih awal" keistimewaan mereka den'an 1en'libatan dalam bidan' 1erundan'an dan kedudukan mereka yan' baik selama lebih kuran' EC tahun" iaitu C/ tahun dihabiskan bersama-sama .asulullah 4s0a0w5 dan C$ tahun la'i sele1as ba'inda mentadbirkan urusan umat ,slam dan urusan umat-umat yan' lain" 1enaklukan kerajaan Kisra dan :aisar" 1emban'unan bandar" 1erluasan tanah dan kawasan baru" 1enyebaran dakwah ,slam ke1ada 1ara 1enduduk dan ne'arane'ara lain" 1enyam1aian hukum-hakam dan amalan 4sunan5 di kalan'an mereka dan 1emban'unan kawasan yan' luas0 +a'aimana mun'kin hadith-hadith riwayat Abu Hurairah boleh men!a1ai bebera1a kali 'anda melebihi jumlah riwayat keem1at -em1at oran' khalifah tadiJ Abu Hurairah tidak lan'sun' boleh disamakan den'an A;isyah F walau1un dia ju'a banyak meriwayatkan hadith kerana dia dikahwinkan den'an .asulullah 4s0a0w5 #B tahun sebelum Abu Hurairah memeluk ,slam0 <leh itu" dia berada di tem1at 1enurunan wahyu dan al-:ur;an serta tem1at 1ertemuan malaikat =ibril dan Mika;il selama #A tahun dan hanya menin''al dunia sedikit lebih awal dari1ada Abu Hurairah0 Kedua-dua tokoh tersebut berbe8a dalam 1ersahabatan dan 1ersaksian den'an .asulullah 4s0a0w50 Dalam 1ersahabatan" 1erbe8aannya meman' jelas manakala dalam 1ersaksian" 1enyaksian A;isyah adalah serentak den'an 1enden'aran" sedan'kan akalnya men'atasi 1enden'arannya0 Pemikiran yan' lebih mudah untuk menerima dan !e1at menan'ka1 4sesuatu50 Pada ketika dia terden'ar sesuatu" terus sahaja di'ubah menjadikannya sebuah syair0 9rwah 1ernah men!eritakan bahawa dia tidak menemui seoran' jua 1un yan' lebih men'etahui dari1ada A;isyah dalam 1erkara yan' berhubun' den'an ilmu fiDh" 1erubatan dan syair0 MasruD men!eritakan bahawa 1ara 1emim1in dari kalan'an sahabat besar biasa bertanyakannya men'enai hukum fara;id0 Selanjutnya" dia mem1unyai ramai 1endokon' dan 1enyokon' dalam 1emerintahan ,slam0 Den'an bantuan mereka" dia da1at memim1in suatu ketumbukan tentera yan' kuat ke +asrah yan' dikenali dalam sejarah seba'ai Peran' =amal" bersem1ena unta yan' ditun''an'inya semasa memim1in tenteranya itu0 Di sam1in' semua faktor tadi" jumlah hadith dari1adanya jauh lebih ke!il bahkan hanya seten'ah sahaja dari1ada jumlah hadith Abu Hurairah0 Malahan seandainya hadith-hadith dari1ada A;isyah di!am1urkan hadith-hadith dari1ada 9mm Salamah yan' hidu1 lebih lama sehin''alah sele1as 1eristiwa Karbala;" kemudian di!am1urkan la'i den'an hadith-hadith dari1ada semua Ummahat al-Muminin 4ibu-ibu 'olon'an mu;minin5" ju'a termasuk al-Hasan dan al-Husayn" *atimah 4a0s5 serta kesemua em1at oran' khalifah" jumlah keseluruhannya masih la'i kuran' berbandin' den'an yan'
+ihat: al-Isabah, I,, h. 24-. (.ila lihat baris a"hir, di/eta" di bahagian te#inya, "itab al-Istiab) Ibn 0%bd al-1arr, al-Istiab - !engenai 0%isyah bersu!ber"an dari#ada Ibn .yihab bahawa 2asulullah (s.0a.w) !engahwininya #ada bulan .yawal, tahun "e-)- sele#as "enabian ( bithah) iaitu ( tahun sebelu! Hijrah.
5 6

15

16

Abu Hurairah

diriwayatkan oleh Abu Hurairah0 Perkara ini tentunya boleh dian''a1 keterlaluan" khususnya ke1ada oran'-

oran' yan' berakal0 Sehubun'an den'an itu" Abu Hurairah mendakwa bahawa 3abi 4s0a0w5 telah menyam1aikan hadith-hadith ke1adanya yan' tidak diberitahukan olehnya ke1ada oran' lain dan kerana itu teta1 berada dalam fikirannya0 =usteru" Abu Hurairah berkata) 6 Aku menerima dua kantun' berisi hadith" salah satunya sudah aku koson'kan teta1i kalau aku koson'kan yan' satu la'i" ten''orokku 1asti ter1utus07% Abu Hurairah berkata la'i) 6 Kalaulah aku memberitahumu se'ala a1a yan' aku tahu" tentulah oran' akan melontarkan batu ke1adaku dan men'atakan Abu Hurairah 'ila07 Dia berkata) 6 Kalau aku men!eritakan ke1adamu se'ala yan' ter1endam dalam diriku" tentulah manusia akan melontariku den'an najis binatan' 4al-bar507 Selanjutnya dia berkata) 6 <ran' ramai berkata) @ahai Abu Hurairah" en'kau sudah melam1aui batas0 Demi Dia yan' diriku ini di tan'an-3ya" seandainya aku men!eritakan semua a1a yan' aku den'ari dari1ada .asulullah 4s0a0w5 ke1adamu" tentulah kamu melontariku den'an tom1okan najis binatan' 4al-"asy 2 al-ma$abil5" kemudian kamu tidak la'i da1at melihatku07G Dia berkata la'i) 6 Aku men'hafal banyak hadith dari1ada .asulullah 4s0a0w5 yan' aku tidak sam1aikan ke1adamu" seandainya aku menyam1aikannya" tentulah kamu semua akan merejamiku den'an batu07$ Menurut Abu 3uaim"#B Abu Hurairah berkata) 6 Aku men'hafal lima 4E5 karun' hadith dari1ada .asulullah 4s0a0w5" hanya dua 4C5 karun' sahaja yan' aku dedahkan0 Seandainya aku dedahkan karun' yan' keti'a" kamu akan merejamiku den'an batu07 idak da1at di1astikan kena1a .asulullah 4s0a0w5 menyam1aikan hadith-hadith ba'inda ke1ada oran' yan' tidak san''u1 mendedahkannya ke1ada oran' ramai" takut 1ula direjami den'an batu atau dilontari najis binatan' dan berba'ai-ba'ai la'i0 Dari sudut lain 1ula" menurut ,bn Sad"## Abu Hurairah selalu men'atakan) 6 Abu Hurairah tidak 1ernah menyembunyikan atau menulis sesuatu a1a 1un0 +a'aimana mun'kin kata-katanya da1at dihubun'kan den'an semua omon'an koson' tersebut07 Seterusnya" kalaulah dia tidak mendedahkan sejumlah besar hadith 3abi 4s0a0w5 kerana takut direjami den'an batu atau dilontari den'an najis atau kotoran" tidak mun'kin da1at diterima sika1 ini den'an adanya banyak hadith yan' diriwayatkan olehnya0 Seba'ai !ontoh) +ukankah dia yan' men!eritakan bahawa 3abi 4s0a0w5 lu1a dan bersembahyan' dua rakaat dari1ada sembahyan' em1at rakaat" dan a1abila ba'inda ditanya sama ada terlu1a atau memendekkannya 4"asr5 den'an sen'aja" ba'inda menafikan kedua-duanya0 O O O O O O +ukankah dia yan' men!eritakan bahawa 3abi 4s0a0w5 selalu memukul" men!a!i" melaknat dan menyebat oran'-oran' yan' tidak 1atut menerimanya ketika sedan' marah0 +ukankah dia yan' men!eritakan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Kami lebih wajar berada dalam kera'uan berbandin' den'an ,brahim07 +ukankah dia yan' men'ada-adakan !erita tentan' 3abi Hut 4a0s5 yan' dikatakan tidak beriman ke1ada Allah0 +ukankah dia yan' menyifatkan 3abi Adam" 3uh" ,brahim" Musa dan ,sa 4a0s5 den'an sifatsifat yan' sama sekali tidak layak ba'i mereka0 +ukankah dia yan' menuduh 3abi Musa 4a0s5 menam1ar malaikat maut sehin''a tersembul biji matanya" dan 3abi Musa 4a0s5 berlari dalam keadaan bertelanjan' melintasi kaum +ani ,srail yan' melihat kemaluannya itu0 +ukankah dia yan' men!eritakan bahawa 3abi Sulaiman 4a0s5 menukarkan ke1utusan ayahnya" serta en''an meneruskan 1emerintahan menurut kehendak Allah0 <leh kerana itu" dia sentiasa 'a'al dalam 1emerintahannya0 +ukankah dia yan' men!eritakan tentan' Allah" a1a yan' tidak layak sama sekali den'an-3ya sama ada berdasarkan akal yan' waras atau hukum syarak se1erti neraka 4 al-.ar5 tidak akan merasa 1uas sehin''alah Allah memasukkan kaki-3ya ke dalam neraka0 Allah mem1erlihatkan diri-3ya ke1ada manusia 1ada Hari :iyamat dalam bentuk yan' tidak diketahui oleh mereka" Dia 4Allah5 kemudian berfirman) 6 Akulah uhan yan' Maha

%l-1u"hari, Sahih, I, h. 24. (Kitab al- ilm; Bab Hifz al-ilm) Hadith "etiga dengan sanadnya sa!#ai "e#ada %bu Hurairah. (Ibn .a0d, aba!at, I,, (bab II), h. *3.) 9 %l-Ha"i!, al-Mustadra", III, h. *-94 al-5hahabi, al"his - dan di"ata"an $leh al-Ha"i! sebagai hadith sahih. 10 %bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya, h. (8). 11 Ibn .a0d, aba!at, II, (bab 2), h. ))9.
7 8

16

17

Abu Hurairah

Kuasa07 Mereka berkata) 6 Kami berlindun' den'an Allah dari1adamu07 Kemudian Dia 4Allah5 akan datan' semula dalam keadaan yan' diketahui oleh mereka kemudian" mereka semua berkata) 6 Kamukah uhan kami07 +ukankah dia yan' meriwayatkan bahawa 3abi Adam 4a0s5 di!i1takan dalam surah 4bentuk5 Allah atau Allah men!i1takan 3abi Adam 4a0s5 menurut keadaan diri-3ya0 Panjan'nya FB hasta 4dhiraah5 dan lebarnya %B hasta0 Abu Hurairah telah men!eritakan semua hadith karut tersebut teta1i dia tidak 1ernah direjam den'an batu" dilontar den'an najis binatan' atau kekotoran0

Menurut Sahih al-+ukhari"#C Abu Hurairah mendakwa" tiada seoran' 1un di antara 1ara sahabat 3abi 4s0a0w5 yan' 1alin' banyak meriwayatkan hadith melebihi dirinya" ke!uali Abd-Allah bin Amr 4bin al-As5 kerana dia selalu menulis sedan'kan Abu Hurairah tidak menulis0 Di sini dia men'atakan Abd-Allah bin Amr meriwayatkan hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 lebih banyak berbandin' den'an dirinya sendiri0 +a'aimana1un" setelah diteliti kami da1ati Abd-Allah hanya meriwayatkan hadith tidak lebih dari1ada %BB buah"#/ dan jumlah ini adalah kira-kira #-G dari1ada hadith riwayat Abu Hurairah0 Kedudukan ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah men'akui Abd-Allah bin Amr bin al-As men'atasinya dalam 1eriwayatan hadith 1ada masa-masa awal sele1as 3abi 4s0a0w5" sedan'kan kebanyakan hadith karutnya timbul semasa 1emerintahan Muawiyah dan bukannya 1ada 8aman-8aman 1emerintahan Abu +akr" 9mar atau Ali 4a0s5 yan' meru1akan di antara tokoh-tokoh yan' ditakuti oleh Abu Hurairah0

1%. Aspek kualiti hadith Abu Hurairah


Dalam kebanyakan hal" 'aya bahasa 4uslub5 yan' di'unakan dalam hadith riwayat Abu Hurairah tidak boleh diterima naluri yan' halus" ju'a ia tidak selari den'an akal yan' waras dan ilmu0 Memadailah sekiranya kami membentan'kan AB buah hadith yan' diriwayatkan dari1adanya seba'ai !ontoh den'an disertai analisis kami yan' kritikal dan ter1erin!i ba'i 1emba!a untuk membuat kesim1ulan mereka masin'-masin'0 +entuk 4surah5 Adam se1erti bentuk Allah) Di!atatkan oleh al-+ukhari dan Muslim#A dari1ada Abd al-.a88aD dari1ada Mamar dari1ada Hamman ibn Munabbih yan' berkata) ,nilah yan' di!eritakan ke1ada kami oleh Abu Hurairah dari1ada 3abi 4s0a0w5 yan' bersabda) 6 Allah men!i1takan Adam se1erti bentuk 4surah5 Allah" den'an 1anjan' badan FB hasta 4C% meter5"7 Ahmad menambah #E dari1ada sumber Said bin al-Musayyab dari1ada Abu Hurairah se!ara marfu den'an katanya) Abu Hurairah ju'a men!eritakan) 6 den'an lebar badannya % hasta 4/0#E meter507 Dia ju'a berkata) Sele1as men!i1tanya Allah berfirman) 6 Per'ilah dan u!a1kanlah salam ke1ada malaikat yan' duduk di sana dan den'arlah ba'aimana mereka menyambut salammu" kerana itulah salam ba'imu dan keturunanmu0 Halu dia 1er'i dan berkata) 6 Assalamu alai um07 Mereka menjawab) 6 Assalamualai aum wa rahmatu-llah07 Den'an !ara ini" mereka menambahkan rahmatu-llah0 <leh itu" setia1 oran' yan' masuk syur'a adalah dalam bentuk Adam 4a0s5 dan 1anjan'nya FB hasta0 Sele1asnya" mereka menjadi semakin ke!il hin''alah sekaran'0 Kritikan Sesun''uhnya Allah Maha Su!i dari1ada ru1a bentuk dan 1enyeru1aan0 Hadith ini kelihatan diambil dari1ada kitab ?ahudi iaitu kitab Perjanjian Hama 4<ld estament 2 al-Ahd al-%adim5 yan' menyebutkan 1erkara yan' sama den'an 1erkataan yan' sama iaitu 6 Allah men!i1takan manusia se1erti bentuk-3ya sendiri07#F
%l-1u"hari, Sahih, I, h.22 (Kitab al-ilm). 5ari#ada 6ahb bin 7unabbih dari#ada saudaranya Ha!!a! dari#ada %bu Hurairah. 13 %l-Qastalani, Irsyad al-Sari fi Syarh Sahih al-Bu"hari, I, h.(3(. 14 %l-1u"hari, Sahih, I,, n$.), h.*3 (Kitab al-Istizan)4 7usli!, Sahih# II, h.48) (Kitab al-$annah)4 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.()*. 15 %l-Qastalani, Irsyad al-Sari, ,II, h.9- (Kitab Bidi al-"hal!).
12

ari"h Baghdad, II, h.2(* - !engenai 7uha!!ad bin al-Husayn al-7atba"hi di#eti" dari#ada "itab 8erjanjian +a!a (al-Ahd al-%adim).
16

17

18

Abu Hurairah

Sun''uh dikesali Abu Hurairah men'emukakan ajaran ?ahudi dalam a'ama ,slam den'an memasukkan hadith ini0 akwilan yan' 1alin' te1at ke1ada hadith ini adalah kita hendaklah men'embalikan 'antinama 4damir5 6 hu 0 dalam 1erkataan suratu-hu ke1ada Adam 4a0s5 dan bukannya ke1ada Allah0 =usteru" ia bermaksud bahawa Allah 4s0w0t5 men!i1takannya di syur'a men'ikut bentuknya 4Adam5 4dan bukannya men'ikut bentuk Allah5" den'an maksud Adam di!i1takan sekali'us dalam bentuknya yan' sem1urna tan1a melalui 1erin'kat-1erin'kat s1erma" se'um1al darah" janin tan1a ran'ka" diikuti janin den'an ran'ka" kemudian den'an da'in'" menjadi bayi" kanak-kanak" remaja dan dewasa den'an bentuk 1anjan' dan lebarnya yan' sem1urna0 +a'aimana1un" takwilan ini tidak te1at kerana hadith yan' sama diriwayatkan dari1ada Abu Hurairah den'an kata-kata) 6 Adam di!i1takan se1erti al-Rahman 4iaitu Allah50 Al-:astalani men'atakan kata 'antinama diri 4damir5 6 hu 7 1ada 1erkataan suratu-hu kembali ke1ada Allah dan bukan ke1ada 3abi Adam 4a0s50 erda1at ju'a dalam hadith-hadith lain diriwayatkan dari1ada Abu Hurairah bahawa Allah di1erlihatkan seba'ai berfirman ke1ada 3abi Musa 4a0s5) 6 Aku men!i1takan mereka 4manusia5 menurut bentuk-Ku07 <leh itu" hadith yan' meneta1kan ru1abentuk dan 1enyeru1aan ba'i Allah tidak boleh diterima sama sekali0

1'. Hujah4hujah selanjutnya mengenai hadith ini


,1- Seandainya tin''i 3abi Adam 4a0s5 FB hasta" tentulah lebarnya #% #-% hasta men'ikut bentuk fi8ikal se1erti yan' la8im kita ketahui" atau1un sekiranya lebarnya % hasta" tin''i se1atutnya ialah CA #-C hasta kerana lebar badan seseoran' manusia biasa ialah C-% dari1ada tin''inya0 +a'aimana Abu Hurairah boleh men'atakan Adam 4a0s5 mem1unyai ketin''ian FB hasta dan lebarnya % hasta0 Kita tidak se1atutnya menjadikan Adam 4a0s5 dari1ada susuk tubuhnya kerana Allah dalam al-:ur;an telah berfirman) 6 Sesun''uhnya Kami 4Allah5 men!i1takan manusia den'an sebaik-baik kejadian07 ,2- 9!a1an salam Assalamu alai um disyariatkan oleh ,slam kerana .asulullah 4s0a0w5 1ernah bersabda) 6 Kaum ?ahudi tidak 1ernah merasa den'ki 4hasad5 sesuatu a1a 1un terhada1 kamu seba'aimana den'kinya mereka ke1ada al-salam07 Kena1akah 1ula Abu Hurairah men'atakan Allah berfirman ke1ada Adam 6 1er'ilah dan u!a1kanlah salam ke1ada 1ara malaikat0007 ,3- Men'enai kata-kata Abu Hurairah) 6 Sele1as Adam" mereka 4umat manusia5 mulai men'e!il sehin''a sekaran'"7 tidaklah 1erlu diberikan komentar0

1(. 1elihat Allah pada Hari 5iyamat dengan mata +ahir dalam gambaran yang berbe+a4 be+a
Al-+ukhari"#% Muslim#G dan Ahmad#$ telah men!eritakan men'atakan) <ran' ramai bertanya ke1ada .asulullah 4s0a0w5) dari1ada Abu Hurairah yan'

6 +olehkah kami melihat uhan kami 4Allah5 1ada hari :iyamatJ +a'inda 1un lalu menjawab) 6 Adakah kamu merasa sukar atau sakit melihat matahari yan' tidak disela1uti awanJ Mereka menjawab) 6 idak07 Kemudian ba'inda bertanya) 6 Adakah kamu merasa sakit melihat bulan 1enuh tan1a dilindun'i awanJ7 Mereka menjawab) 6 idak07 Kemudian ba'inda bersabda) 6 Kamu akan da1at melihat-3ya sama se1erti itu 1ada hari :iyamat0 Allah 4s0w0t5 akan men'him1unkan semua manusia dan akan memerintahkan mereka" 6 setia1 oran' hendaklah men'ikuti sia1a yan' disembahnya07 =usteru itu" oran' yan' menyembah matahari akan 1er'i ke1ada matahari" oran' yan' menyembah bulan akan 1er'i ke1ada bulan" oran' yan' menyembah syaitan atau iblis akan 1er'i ke1ada iblis0 Hanya kamu ini akan teta1 bersama den'an kemunafikan mereka0 Hantas" Allah datan' ke1ada mereka dalam bentuk yan' tidak diketahui oleh mereka0 Dia akan berkata) 6 Akulah uhanmu07 Mereka akan berkata) 6 Kami berlindun' den'an Allah dari1adamu0 Kami akan teta1 berada di sini sehin''a uhan kami datan' ke1ada kami0 A1abila Dia datan' kami akan da1at men'enali-3ya0 Halu Allah datan' ke1ada mereka dalam bentuk yan' mereka ketahui dan berkata) 6 Akulah uhanmu07 Mereka kemudian men'akuinya) 6 Kamulah uhan kami"7 kemudian mereka menuruti-3ya dan Dia 4Allah5 akan membentan'kan titian neraka0
%l-1u"hari, Sahih, I,, h.924 I, h.)--. 7usli!, Sahih, I, h.89. 19 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.23*.
17 18

18

19

Abu Hurairah

Selanjutnya" Abu Hurairah men'atakan bahawa .asulullah 4s0a0w5 bersabda) 6 Akulah oran' 1ertama yan' akan melaluinya den'an doa 1ara rasul 1ada hari itu) 6 ?a Allah" selamatkanlah" selamatkanlah"7 dan dia akan menda1at duri se1erti al-syau" al-sadan. Pernahkan kamu melihat al-syau" al-sadanJ Mereka men'atakan) 6 Pernah07 Seterusnya" .asulullah 4s0a0w5 bersabda) Mereka akan menjadi se1erti duri 4al-syau" al-sadan- yan' tidak diketahui oleh seoran' jua 1un tentan' besarnya ke!uali Allah0 Kemudian manusia akan diasin'kan men'ikut amalan-amalan mereka0 Ada di kalan'an mereka yan' akan binasa kerana amalan mereka dan yan' lain akan berjaya0 A1abila Allah selesai membuat ke1utusan di antara 1ara hamba-3ya dan in'in men'eluarkan sesia1a sahaja dari neraka" yan' mem1ersaksikan bahawa 6 iada uhan melainkan Allah"7 Dia Allah5 memerintahkan malaikat men'eluarkan mereka dan da1at men'enali mereka den'an kesan-kesan sujud" dan diharamkan neraka men'ha1uskan kesan-kesan sujud 1ada anak-anak Adam" malaikat akan men'eluarkan mereka" kemudian air yan' dikenali seba'ai air kehidu1an 4ma al-hayah5 akan dituan'kan ke atas mereka untuk membolehkan mereka hidu1 se1erti biji benih yan' tumbuh di saliran air0 in''allah seoran' lelaki men'arahkan terus ke neraka" katanya) 6 @ahai uhanku" udaranya menyesakkanku" bahan'nya membakarku" jauhilah wajahku dari a1i0 Dia terus merintih ke1ada Allah0 Allah akan berkata) 6 Seandainya aku berikan ke1adamu" en'kau akan meminta yan' lain 1ula07 Halu dia berkata) 6 idak demi kemuliaan-Mu" aku tidak akan meminta yan' lain07 Kemudian Allah men'hindari wajahnya dari a1i0 Sele1as bebera1a ketika" dia lalu berkata) 6 @ahai uhanku" ham1irkanlah diriku ke1ada syur'a07 6 A1akah en'kau san'ka" en'kau tidak akan meminta yan' lain dari1ada-KuJ Celaka kamu" wahai anak Adam" 1andai en'kau meni1u daya0 idak berhenti-henti dia meminta-minta lalu Allah berkata) 6 Seandainya aku berikan ke1adamu" en'kau akan meminta yan' lain 1ula"7 dia berkata) 6 idak demi kemuliaan-Mu" aku tidak akan meminta yan' lain la'i07 Setelah bersum1ah dan berjanji tidak akan meminta-minta la'i" Allah men'ham1irkannya ke 1intu syur'a0 A1abila dia melihat a1a yan' ada di dalamnya" dia teta1 berdiam diri untuk bebera1a lama dan kemudian berkata la'i) 6 @ahai uhanku" masukkanlah aku ke syur'a"7 lalu Allah berkata ke1adanya) 6 A1akah en'kau fikir" en'kau tidak akan meminta sesuatu yan' lain nantiJ Celakalah en'kau" wahai anak Adam" 1andai en'kau meni1u daya0 Kemudian dia berkata) 6 ?a uhanku" jan'anlah en'kau jadikan hamba-Mu" makhluk yan' 1alin' malan'07 Dia terus menyeru sehin''a akhirnya Allah ketawa0 A1abila Allah ketawa terhada1nya" Dia 1un membenarkannya masuk ke syur'a0 A1abila dia masuk ke dalamnya" dia akan ditanya) 6 Mintalah yan' ini"7 dan dia akan memintanya" seterusnya dikatakan ke1adanya) 6 Mintalah yan' itu"7 dan dia akan meminta yan' itu sehin''alah semua 1ermintaannya di1enuhi0 Hantas" Allah berkata ke1adanya) 6 Semua ini adalah untukmu" oran'oran' lain yan' se1erti dirinya akan bersama-sama den'annya07 Muslim men!eritakan hadith ini menerusi sumber 41erawi5 lain0 .iwayatnya se1erti berikut) Pada hari :iyamat" Allah mendekati umat-3ya yan' terdiri dari1ada oran'-oran' baik dan oran'-oran' jahat0 Allah berada dalam bentuk yan' 1alin' rendah dari a1a yan' 1ernah dilihat oleh mereka0 Dia berkata ke1ada mereka) 6 Akulah uhanmu"7 mereka menjawab) 6 Kami berlindun' den'an Allah dari1adamu07 Hantas Allah berkata) 6 Adakah sebaran' tanda" den'annya en'kau da1at men'enali-3yaJ7 Mereka berkata) 6 ?a07 Halu" Dia mem1erlihatkan tulan' kerin'-3ya 4sa"50 Kemudian" setia1 oran' yan' selalu sujud ke1ada Allah den'an rela akan dii8inkan oleh Allah bersujud manakala setia1 oran' yan' sujud ke1ada Allah kerana takut dan ber1ura-1ura akan diinjak-injak0 +a'i oran'-oran' yan' bersujud akan menundukkan ten'kok mereka dan ketika mereka men'an'kat ke1ala mereka" mereka da1at melihat Allah yan' men'ubahkan diri-3ya ke1ada bentuk yan' 1ernah mereka lihat dahulu0 Hantaran itu" Dia berkata) 6 Akulah uhanmu"7 dan mereka men'akui) 6 En'kaulah uhan kami07 Kemudian dia 1er'i ke titian neraka0 Hadith ini a'ak 1anjan'0 Al-+ukhari telah merin'kaskannya dalam tafsiran surah 3uh0 Hafa8nya se1erti berikut) 6 Aku menden'ar .asulullah 4s0a0w5 bersabda) Allah akan mem1erlihatkan tulan' kerin'-3ya 4sa"50 Kemudian setia1 oran' yan' beriman" lelaki dan 1erem1uan bersujud ke1ada3ya teta1i oran'-oran' yan' bersujud di dunia ini den'an ber1ura-1ura akan tersin'kir0 Mereka turut bersujud teta1i kembali den'an belakan' mereka diinjak-injak07 Kritikan Hadith ini !uku1 membin'un'kan oran'-oran' yan' bijaksana0 Adakah ia mem1erlihatkan bahawa Allah men''unakan bentuk-bentuk yan' berlainan" yan' boleh diakui oleh seseten'ah oran' sedan'kan oran' lain 1ula tidak mahu men'akuinyaJ Adakah oran' ramai melihat bahawa Allah mem1erlihatkan tulan' kerin'-3ya seba'ai suatu bukti den'an menin''alkan an''ota-an''ota badan yan' lainJ Adakah 1atut ba'i Allah ber1indah dari satu tem1at ke suatu tem1at yan' lain a'ar Dia 4Allah5 da1at datan' menemui manusia 1ada kali 19

20

Abu Hurairah

1ertama dan seterusnyaJ Adakah mun'kin Allah ketawaJ A1akah 1entin'nya kata-kata se1erti ituJ Adakah ia sebenarnya sabda 3abi s0a0wJ Demi Allah yan' menurunkannya 43abi Muhammad 4s0a0w55 seba'ai 3abi" hal se1erti ini tidak mun'kin sama sekali berlaku0

1*. Persoalan melihat Allah


+erdasarkan riwayat Abu Hurairah" umat ,slam mem1erlihatkan ke1er!ayaan mereka yan' menyokon' kemun'kinan melihat Allah di dunia dan di akhirat0 Men'enai melihat Allah di alam akhirat 1ada Hari :iyamat" mereka semuanya men'akuinya" teta1i kebanyakan dari1ada mereka tidak 1er!aya ke1ada hakikat da1at melihat Allah di alam dunia ini0 Mereka ju'a 1er!aya bahawa hanya oran'oran' yan' beriman" lelaki dan wanita da1at melihat Allah 1ada Hari :iyamat" manakala oran'-oran' kafir" lelaki dan wanita tidak akan da1at melihat Allah0 Sekaran'" oran'-oran' yan' menyifatkan kewujudan jasad Allah 1er!aya bahawa mereka boleh melihat Allah 1ada Hari :iyamat menerusi 1en'lihatan mata" den'an jasad Allah berada di hada1an mereka0 Den'an kata-kata lain" mereka boleh melihat Allah se1erti mereka melihat sesama mereka" teta1i mereka tidak boleh melihat wajah Allah kerana mereka tidak boleh men'hada1 matahari atau bulan tan1a dilindun'i oleh awan0 <ran' yan' menyifatkan kewujudan jasad Allah 1er!aya bahawa 1ada hari :iyamat" mereka boleh melihat Allah teta1i bukannya den'an 1en'lihatan mata biasa atau den'an !ara Allah datan' ke1ada mereka atau den'an !ara ada1tasi atau1un den'an !ara ini atau itu" teta1i Allah boleh dilihat den'an !ara yan' tidak diketahui manusia0 ,a meru1akan suatu !ara yan' san'at istimewa menerusi 1en'lihatan mata oran'-oran' muPmin lelaki dan wanita di hada1an Allah tan1a sebaran' 1enjelasan tentan' ba'aimana atau tan1a sebaran' 1eneta1an arah0 ,ni tentunya sesuatu yan' tidak da1at diterima akal dan sesuatu yan' tidak da1at masuk ke dalam khayalan manusia ke!uali dibayan'kan bahawa Allah akan men'anu'erahkan suatu 1en'lihatan istimewa ke1ada oran'-oran' mu;min yan' tidak di1erolehi oleh mereka dalam kehidu1an di dunia" manakala mereka da1at melihat se1erti melihat den'an akal fikiran0 ,ni boleh men'elakkan kita dari1ada berde1an den'an banyak kontro(ersi dan ia boleh membataskannya ke1ada 1erbahasan dari se'i bahasa semata-mata0

1-. eraka tidak akan penuh sehinggalah Allah memasukkan kaki4 ya ke dalam neraka
Al-+ukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari1ada Abd al-.a88aD dari1ada Mamar dari1ada Hammam dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan" 3abi 4s0a0w5 bersabda) 3eraka dan syur'a berhujah antara satu sama lain" maka neraka berkata) Aku di1enuhi oran'-oran' yan' 8alim dan kejam" manakala syur'a 1ula berkata) A1a aku 1eduli" tidak ada seoran' 1un boleh memasukiku ke!uali 'olon'an yan' lemah dan 'olon'an bawahan0 Allah a88a wa jalla berkata ke1ada syur'a) En'kau adalah rahmat-Ku" Aku kurniakan rahmat ke1ada oran'-oran' yan' Aku kehendaki dari kalan'an hamba-hamba-Ku menerusimu0 Allah berkata ke1ada neraka) Sesun''uhnya en'kau adalah a8ab-Ku" aku a8abkan oran'-oran' yan' Aku kehendaki dari kalan'an hamba-hamba-Ku menerusimu0 Setia1 satunya di1enuhi den'annya0 +a'i neraka" ia tidak akan di1enuhi sehin''alah Allah memasukkan kaki-3ya" kemudian ia akan berkata) 6 Cuku1" !uku107 Den'an itu" ia akan di1enuhi dan satu baha'iannya akan ber!antum den'an baha'ian yan' lain0CB Kritikan ernyata Abu Hurairah 1er!aya bahawa oran'-oran' yan' berdosa tidak men!uku1i untuk memenuhi neraka sedan'kan Allah a88a wa jalla menjelaskan dalam al-:ur;an bahawa 4Aku akan memenuhkan neraka jahanam0050 Abu Hurairah berusaha untuk menyatukan kedua-dua 1erkara dan !uba menyelesaikan 1ersoalan tersebut den'an men'atakan Allah ter1aksa memasukkan kaki-3ya ke dalam neraka jahannam kerana kaki Allah" menurut Abu Hurairah adalah lebih besar dari1ada neraka walau luas dan 1anjan' mana sekali1un0 <leh kerana kejahilan Abu Hurairah itu" tidak hairanlah jika dia men''abun'kan kedua-dua 1erkara yan' salin' ber!an''ah ini0 3amun den'an melakukan demikian" ternyata sekali dia telah salah
%l-1u"hari, Sahih, III, h.)23 (!engenai ta:siran surah Qa:)4 7usli! # Sahih, II, (Bab al-Nar) yang di!asu""an dengan $rang-$rang ;ali! (al-$abbarun) dan syurga yang di!asu""an dengan $rang-$rang yang le!ah (al-duafa) - !enerusi * riwayat dari#ada %bu Hurairah4 %h!ad ibn Hanbal, Musnad, II, h.()4 - dari#ada %bu Hurairah.
20

20

21

Abu Hurairah

dalam menan''a1i firman Allah dalam al:ur;an) 6 Kebenaran teta1 kebenaran" Aku hanya berkata yan' benar bahawa Aku akan memenuhkan neraka den'an kamu dan oran'-oran' yan' men'ikut kamu semuanya07 Sekiranya Abu Hurairah memikirkan ayat ini" tentulah dia akan mendahulukan akal dari1ada lidahnya dan men'elakkan diri dari1ada memberikan alasan kerana ayat ini adalah keteran'an yan' san'at jelas bahawa neraka akan di1enuhi den'an oran'-oran' yan' se1ertinya" oran'-oran' yan' berada dalam kelom1ok syaitan atau1un oran'-oran' yan' menuruti syaitan dari kalan'an manusia0 Se!ara keseluruhannya" hadith ini adalah mustahil dan ber!an''ah sama sekali den'an akal dan syarak0 +olehkah seoran' muslim mem1er!ayai Allah mem1unyai kakiJ +olehkah seoran' yan' waras bersaksi bahawa Allah meletakkan kaki-3ya ke dalam neraka untuk memenuhkannya den'an kaki-3ya ituJ A1akah hikmah berhujah den'an 1erkara tersebutJ A1akah 1entin'nya 1emikiran lemah se1erti iniJ A1akah bahasa yan' di'unakan oleh neraka dan syur'a untuk berbahas antara satu den'an yan' lainJ A1akah 1an!aindera yan' mereka 'unakan untuk memahami semua 1erkara itu atau da1at men'etahui oran'-oran' yan' masuk salah satu darinyaJ A1akah kelebihan 'olon'an 8alim 4 al-mutajabburun5 dan 1enindas 4al-musta birun5 yan' da1at diban''akan oleh neraka den'an mereka" walau1un mereka 1ada masa itu menduduki neraka yan' 1alin' bawahJ +a'aimana 1ula syur'a da1at men'etahui bahawa oran'-oran' yan' berjaya memasukinya terdiri dari1ada oran'-oran' yan' lemah sedan'kan Allah men'urniakan nimat ke1ada mereka yan' terdiri dari1ada nabi-nabi" siddiDin" syuhada; dan oran'-oran' yan' salehJ entulah seseoran' itu merasa 1elik men'etahui bahawa neraka dan syur'a mem1unyai sifat jahil dan bodohK

1.. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam


Al-+ukhari dan Muslim telah men!eritakan dari1ada saluran ,bn Syihab dari1ada Abi Abdullah al-A'hr dan Abi Salma ibn Abd al-.ahman dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan se!ara marfu den'an berkata) 6 uhan kami turun ke lan'it dunia 1ada setia1 malam sehin''alah tin''al #-/ malam0 Dia berfirman) Sesia1a yan' berdoa ke1adaku" Aku akan kabulkan 1ermintaannya itu07C# Kritikan Sesun''uhnya Allah tidak berkait lan'sun' den'an 1ersoalan turun dan naik" datan' dan 1er'i" ber'erak dan ber1indah dan semua kejadian se1erti itu0 Hadith ini dan ti'a buah hadith sebelumnya menjadi sumber 1ersoalan tajsim 4ke1er!ayaan bahawa Allah mem1unyai jasad5 dalam ,slam0 Iolon'an al-Hanabilah 4berma8hab Hanbali5 telah menimbulkan 1elba'ai bentuk bidah dan 1enyelewen'an" lebih-lebih la'i ,bn aimiyyah yan' menaiki mimbar masjid al-9mawi di kota DamsyiD 1ada hari =umaat0 Dalam khutbahnya dia memberitahu bebera1a bidahnya menerusi kata-katanya) Sesun''uhnya Allah turun ke lan'it dunia se1erti mana aku turun" dan ketika men'u!a1kan 1erkataan itu dia turun selan'kah ke bawah untuk menunjukkan ke1ada oran' ramai ba'aimana !ara Allah turun sebenarnya" !uku1 den'an se'ala syarat yan' di1erlukan untuk melakukannya se1erti Bber'erak dan melan'kah ke bawah0 Seoran' ulama 4#a"ih5 bermadhhab Maliki yan' dikenali den'an nama ,bn al->ahra; menyan''ah kata-katanya itu0 <ran' ramai ban'kit menentan' ulama Maliki itu dan memukulnya den'an teruk sehin''a serbannya jatuh0 Kemudian" mereka membawanya ke1ada :adi al-Hanabilah 4ma8hab Hanbali5 bernama ,88 al-Din ibn Muslim 1ada hari itu di kota DamsyiD yan' memerintahkan su1aya ,bn al->ahra; di1enjarakan0 Dalam 1enjara" ulama bermadhhab Maliki yan' malan' ini ju'a didera0CC

10. abi /ulaiman menentang keputusan bapanya& abi 6awud


Al-+ukhariC/ den'an sanadnya sam1ai ke1ada Abu Hurairah se!ara marfu yan' berkata)
%l-1u"hari, Sahih, I,, h.98 (Kitab al-dawa; bab al-dua nisf al-lail)4 (Kitab al-Kusuf; bab al-dua wal-salat min a"hir al-lail), I, h.)(94 7usli!, Sahih, (Bab al-targhib fi al-dua wal-zi"r fi a"hir al-lail&, I, h.28(4 %h!ad ibn Hanbal, Musnad, II, h.2*8 - dari#ada %bu Hurairah. 22 Ibn 1atutah, Kitab al-'ihlah#I, h.*3 - turut !enghadirinya dan !elihat dengan !atanya sendiri. 8er"ara ini di/erita"annya dala! "itab #enge!baraannya, "eti"a !e!bi/ara"an #ara Qadi di 5a!syi<. 23 %l-1u"hari, Sahih, (Kitab bidi al-"hal!# bab !aulu-hu taala( wa wahab-na li-)awud Sulaiman nima al-abd inna-hu awwab), II, h.)994 dan 7usli!, Sahih, (Kitab al-A!diyyah# bab bayan i"htilaf al-mujtahidin), II,
21

21

22

Abu Hurairah

Dua oran' wanita bersama-sama den'an anak mereka masin'-masin'0 Seekor seri'ala datan' dan memakan anak salah seoran' dari1ada mereka0 Sahabat wanita itu berkata) Seri'ala itu telah melarikan anakmu" manakala seoran' la'i berkata) Seri'ala itu melarikan anakmu0 Kedua-duanya 1er'i menemui 3abi Dawud untuk menda1atkan ke1utusan0 Halu 3abi Dawud men'eluarkan hukum yan' menyebelahi wanita yan' lebih tua 4al- ubra50 Kedua-dua wanita itu kemudian 1er'i menemui 3abi Sulaiman bin Dawud 4a0s5 dan men!eritakan ke1adanya" lalu 3abi Sulaiman berkata) +awakan ke1adaku sebilah 1isau untuk membelah anak ini untuk kamu berdua0 @anita yan' lebih muda 4al-su&hra5 berkata) =an'anlah lakukan0 Mo'a-mo'a Allah merahmatimu0 Anak itu adalah anaknya 4wanita yan' lebih tua50 3abi Sulaiman lalu memutuskan menyerahkan anak itu ke1ada wanita yan' lebih muda 4al-su&hra50 Abu Hurairah berkata) Aku tidak 1ernah menden'ar 1erkataan 1isau 4al-si in5 ke!uali 1ada hari ini kerana kami biasa menyebutkannya seba'ai al-midyah0 Kritikan Pertama) 3abi Dawud 4a0s5 meru1akan khalifah Allah di bumi" iaitu seoran' nabi yan' diutuskan Allah ke1ada sekalian hamba-3ya dan di1erintahkan untuk menyelesaikan masalah antara manusia den'an sebenar-benarnya 4al-ha"5 se1erti firman Allah) 6 @ahai DawudK Sesun''uhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi" maka berilah ke1utusan 41erkara5 di antara manusia den'an adil07CA Dalam ayat-ayat yan' lain 1ula" Allah memuji Dawud 4a0s5 den'an firman-3ya) 6 Dan in'atlah hamba Kami Dawud yan' mem1unyai kekuatan sesun''uhnya dia amat taat 4ke1ada uhan50 Sesun''uhnya Kami menundukkan 'unun'-'unun' untuk bertasbih bersama dia 4Dawud5 di waktu 1etan' dan 1a'i0 Dan 4Kami tundukkan 1ula5 burun'-burun' dalam keadaan terkum1ul0 Masin'-masin'nya amat taat ke1ada Allah0 Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan ke1adanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan 1erselisihan07CE *irman Allah seterusnya) 6 Dan sesun''uhnya dia mem1unyai kedudukan yan' dekat 1ada sisi Kami dan tem1at kembali yan' baik07CF Seterusnya) 6 Dan uhanmu lebih men'etahui sia1a yan' 4ada5 di lan'it dan di bumi0 Dan sesun''uhnya telah Kami lebihkan sebaha'ian nabi-nabi itu akan sebaha'ian 4yan' lain5" dan Kami berikan 8abur ke1ada Dawud07C% 3abi Dawud" seoran' nabi yan' Allah muliakannya den'an kitab 8abur dan ba'inda ter1elihara 4masum5 dari1ada sebaran' kesila1an" lebih-lebih la'i dalam memutuskan hukum dan ke1utusan se1erti yan' diturunkan oleh Allah0 6 +aran' sia1a tidak memutuskan 1erkara menurut a1a yan' diturunkan Allah" maka mereka itu adalah oran'-oran' yan' fasiD07CG Kini 3abi Sulaiman" anak 3abi Dawud menjadi 1ewaris ilmu dan hukumnya" dan ba'inda 1ula masum0 +a'aimana mun'kin 3abi Sulaiman menentan' hukum ayahnya sedan'kan ba'inda seoran' yan' 1alin' men'etahui tentan' sifat ismahnyaJ Perbuatan menentan' hukum se1erti itu boleh membawa
h.*34 %h!ad ibn Hanbal, Musnad, II, h.(22 - dari#ada hadith %bu Hurairah. 24 %l-Quran, surah .ad ((8):29. 25 %l-Quran, surah .ad ((8):)3-2-. 26 %l-Quran, surah .ad ((8):4-. 27 %l-Quran, surah al-Isra ()3):**. 28 %l-Quran, surah al-7aidah (*):43.

22

23

Abu Hurairah

ke1ada mem1ersoalkan 1erbuatan Allah yan' memilih 3abi Sulaiman seba'ai nabi dan ju'a 1ada masa yan' sama tidak men'hormati ayahnya sendiri0 Kedua) Hadith ini jelas menunjukkan 1ertentan'an di antara dua hukum yan' bersumber dari1ada dua oran' nabi0 Hal ini boleh memberikan im1likasi bahawa salah seoran' dari1ada mereka melakukan kesalahan0 Kalau hadith ini sahih" sedan'kan kesalahan adalah dite'ah dari1ada berlaku ke1ada 1ara nabi" lebih-lebih la'i dalam masalah hukum se1erti yan' diturunkan Allah 4baran' sia1a tidak memutuskan 1erkara menurut a1a yan' diturunkan Allah" maka mereka itu adalah oran'-oran' yan' fasi".5 Keti'a) >ahir hadith ini menunjukkan 3abi Dawud 4a0s5 memutuskan hukuman ke atas anak itu den'an memihak ke1ada wanita yan' lebih tua 4al- ubra5 tan1a sebaran' bukti dan hanya berdasarkan sematamata kerana dia 4wanita5 itu lebih tua 4al- ubra50 Perkara sebe'ini hanya dilakukan oleh oran'-oran' yan' jahil sahaja" yan' tidak tahu hukum-hukum syarak dan tidak 1ula memahami 1rinsi1 keadilan0 Sudah 1asti Allah dan rasul-rasul-3ya tidak termasuk dalam 'olon'an se1erti ini0 Keem1at) Hadith ini jelas mem1erlihatkan bahawa 3abi Sulaiman membuat ke1utusan menyebelahi wanita yan' lebih muda 4al-su&hra5 semata-mata kerana dia bimban' anak itu akan dibelah den'an 1isau0 Hal ini tidak mun'kin menjadi dasar hukum" lebih-lebih la'i sele1as wanita itu bersetuju menyerahkan anak itu ke1ada wanita yan' lebih tua 4al- ubra5 dan ayahnya 4Dawud5 ju'a membuat ke1utusan sama se1erti itu0 Kelima) Seseoran' itu akan terus merasa hairan terhada1 oran'-oran' yan' mem1er!ayai kebenaran Abu Hurairah 1ada ketika dia men'atakan" dia tidak 1ernah menden'ar 1erkataan 1isau 4al-si in5 disebutkan ke!uali 1ada hari itu dan 1erkataan yan' biasa mereka 'unakan ialah al-midyah0 Perkataan alsi in sebenarnya lumrah di'unakan dalam 1er!aka1an Arab berbandin' den'an 1erkataan al-midyah0 entulah tidak masuk akal" seseoran' itu tidak da1at memahami makna 1erkataan al-si in jika dibandin'kan den'an 1erkataan al-midyah" seolah-olah se1erti kebanyakan oran' tidak men'etahuinya0 ,a ju'a menunjukkan bahawa Abu Hurairah tidak 1ernah memba!a dan menden'ar firman Allah dalam surah ?usuf0C$ i'a ayat 1ada awalnya dan ayat keem1at) 6 Sesun''uhnya ada bebera1a tanda-tanda kekuasaan Allah 1ada 4kisah5 ?usuf dan saudara-saudaranya ba'i oran'-oran' yan' bertanya07/B Abu Hurairah memeluk ,slam sele1as ayat ini diturunkan iaitu sele1as tujuh tahun0 <ran'-oran' ,slam serin' memba!anya malam dan sian'" dan da1at diden'ar dalam masa bersalat dan bersendirian dan 1ada se1anjan' masa" yan' meru1akan ayat-ayat Makkiyyah) 6 dan diberikannya ke1ada masin'-masin' mereka sebuah 1isau 4si inan507/# Hal ini ju'a menunjukkan seolah-olah Abu Hurairah tidak 1ernah meriwayatkan sabda .asulullah 4s0a0w5 yan' menyebutkan) 6 Seseoran' yan' menjadi :adi untuk memutuskan hukum di antara manusia" maka sesun''uhnya dia adalah se1erti disembelih tan1a men''unakan 1isau06/C

$2. abi /ulaiman bertukarganti 122 orang wanita dalam satu malam
Al-+ukhari dan Muslim den'an isnadnya sam1ai ke1ada Abu Hurairah se!ara marfu berkata) Sulaiman ibn Dawud berkata) Aku bertukar-tukar #BB oran' wanita dalam satu malam0 Setia1 seoran' melahirkan seoran' anak yan' berjuan' ke jalan Allah0 Seoran' malaikat berkata ke1adanya) Katakanlah insya-Allah maka dia tidak berkata-kata0 Halu dia bertukar silih ber'anti den'an wanita-wanita tadi" teta1i tidak seoran' 1un dari1ada mereka melahirkan anak ke!uali seoran' wanita yan' melahirkan oran' bersifat se1aruh sahaja 4kata Abu Hurairah50 Sabda 3abi 4s0a0w5) Kalaulah dia berkata insyaAllah" dia tidak da1at melan''ar sum1ahnya dalam hal kein'inannya yan' berkobar-kobar itu0 Kritikan Hadith ini terdedah ke1ada bebera1a 1ersoalan se1erti berikut) 4(rtama) +a'aimana kuat sekali 1un seoran' lelaki itu" dia tidak akan mam1u bertukar 'anti #BB oran' wanita dalam semalam0 Perkara yan' disebutkan oleh Abu Hurairah tentan' 3abi Sulaiman ber'ilir-'ilir
.urah =usu: se!uanya diturun"an di 7a""ah "e/uali e!#at ayat yang diturun"an di 7adinah. %l-Quran, surah =usu: ()2): 3. 31 %l-Quran, surah =usu: ()2): (). 32 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.2(- - dari#ada riwayat 7uha!!ad ibn >a0:ar dari#ada .yu0bah dari#ada al-0%la dari#ada ba#anya dari#ada %bu Hurairah, diriwayat"an se/ara marfu0.
29 30

23

24

Abu Hurairah

wanita-wanita tersebut adalah berlawanan sama sekali den'an sifat semulajadi manusia dan ia tidak

mun'kin terjadi0 5(dua) idak harus ba'i 3abi Sulaiman 4a0s5 menin''alkan al-tali" 4ke1er!ayaannya ke1ada Allah dalam 1erbuatan-1erbuatannya5" tambahan la'i setelah di1erin'atkan oleh malaikat ke1adanya0 A1a 1ula yan' da1at mene'ahnya dari1ada men'u!a1kan insya Allah0 ,ni kerana ia menjadi suatu doa ke1ada Allah dan suatu !ara untuk kembali ke1ada Allah0 Hanya oran'-oran' yan' terlu1a 4al-&hafilun5 dan oran' jahil 4al-/ahilun5 sahaja yan' menin''alkan 1erbuatan tersebut kerana semuanya berada di tan'annya0 Kalau dia hendak" ia berlaku dan kalau tidak dikehendaki" ia tidak akan berlaku0 entunya jauh sekali hal ini berlaku ke1ada 1ara nabi dari1ada sifat lu1a se1erti oran'-oran' jahil kerana mereka 4a0s5 lebih mulia dan lebih utama berbandin' den'an oran'-oran' biasa 4al-mu harrufun50 Keti'a) Abu Hurairah kelihatan ra'u-ra'u tentan' bilan'an wanita 3abi Sulaiman" kerana 1ada kali 1ertama dikatakan seramai #BB oran' wanita0 Pada kali kedua dikatakan $B oran' 1ada kali keti'a dikatakan %B oran' dan kali keem1at dikatakan FB oran'0 .iwayat-riwayat ini semuanya terda1at dalam kedua-dua kitab Sahih al-+ukhari dan Muslim dan ju'a Musnad Ahmad0 Aku sendiri tidak tahu a1a yan' dikatakan oleh oran' yan' sen'aja men!ari alasan den'an oran' itu 4Abu Hurairah5J Adakah mereka men'atakan bahawa 1eristiwa ini berulan'-ulan' kali berlaku antara 3abi Sulaiman dan 1ara isterinyaJ Ada kalanya #BB kali" ada ketikanya $B kali" %B kali dan seterusnya FB kaliK Pada setia1 kali 1ula malaikat men'in'atkannya" maka dia tidak men'atakan) Aku tidak jan'ka mereka akan men'atakan 1erkara ini0 Kalau mereka men'atakan) 000Meman' benarlah" seoran' 1endusta tidak mem1unyai in'atan0

$1. abi 1usa !"a.s# menumbuk mata malaikat maut


Al-+ukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka den'an isnadnya sam1ai ke1ada Abu Hurairah yan' berkata) 6 Malaikat maut datan' menemui Musa 4a0s5" dia berkata ke1adanya) Sahutlah seruan uhanmu0 Katanya) Maka Musa menumbuk mata ,ain5 malaikat maut sehin''a terkeluar biji matanya0 Malaikat maut kembali ke1ada uhan dan berkata) Sesun''uhnya En'kau 4 uhan5 men'utuskanku ke1ada hamba-Mu yan' tidak mahu mati maka dia telah menumbuk sehin''a terkeluar mataku0 Katanya) Allah lalu memulihkan matanya semula dan berfirman) Per'ilah kembali ke1ada hamba-Ku dan katakanlah) Kalau en'kau mahu terus hidu1" !eku1kanlah tan'anmu di belakan' badan lembu0 Sebanyak mana bulu yan' en'kau 'en''am den'an tan'anmu itu" sebanyak itulah bilan'an tahun umurmu dilanjutkan07// Ahmad meriwayatkan hadith dari1ada Abu Hurairah dalam Musnadnya/A se1erti berikut) 6 Sesun''uhnya malaikat maut telah datan' menemui manusia dalam keadaan boleh dilihat" dia berkata) Musa datan' dan menumbuknya sehin''a terkeluar biji matanya07 ,bn =arir al- abari menyebutkannya dalam kitab Tari hnya0 ,ni disebutkan tentan' kewafatan 3abi Musa dalam kitabnya"/E ju'a dari1ada Abu Hurairah den'an lafa8nya) 6 Sesun''uhnya malaikat maut mendatan'i manusia dalam keadaan boleh dilihat sehin''a Musa datan' lalu menumbuknya sehin''a terkeluar biji matanya07 Dalam hadith lain disebutkan bahawa) 6 malaikat maut datan' ke1ada manusia dalam keadaan se!ara rahsia 4tersembunyi5 sele1as kematian 3abi Musa07 Kalau malaikat maut datan' ke1ada manusia dalam keadaan boleh dilihat sebelum kewafatan 3abi Musa" tentulah !erita-!erita ini banyak sekali dan diketahui umum ibarat teran'nya sinaran matahari di sian' hari0 3amun kena1akah 1ula ahli-ahli hadith dan sejarah serta 1ara 1emberi maklumat 4Ahl al-A hbar5 men'abaikan !erita ini sekiranya ia benarbenar mem1unyai ke1entin'annyaJ Kena1akah 1ula 1ara 1en!erita 4al-"assasin5 dan oran' biasa tidak memikirkannya0 Adakah mereka menin''alkan keistimewaan hadith Abu Hurairah iniJ Kami melihat hadith itu yan' men'andun'i 1erkara-1erkara yan' tidak harus ke1ada Allah taala" be'itu ju'a ke1ada 1ara nabi dan 1ara malaikat0 Adakah wajar ba'i Allah memilih nabi-3ya" seoran' yan' berkelakuan 'anas ketika marah se1erti oran'-oran' yan' 8alim" sehin''akan keresahannya itu tidak men'enal malaikat dan mereka memben!i kematian se1erti yan' dilakukan oleh oran'-oran' jahilJ
?a!i !enyebut"annya berdasar"an la:a; hadith 7usli! dari#ada %bu Hurairah !enerusi banya" saluran. 5ala! 7usli!, Sahih#II, h.(-9 (bab *adail 7usa, Kitab al-*adail)4 al-1u"hari, Sahih, (Kitab bidi al-"hal!4 bab wafat Musa), sele#as hadith al-?haydir, lebih "urang dua hala!an, lihat juga dala! II, h.)9(4 dala! Sahih, I, h.)*8, (Bab man ahabba al-dafn fi al-ard al-mu!addasah; Bab al-$anaiz&. 34 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.()*. 35 Ibn >arir al-@abari, ari"h al-+mam wa al-Mulu", II.
33

24

25

Abu Hurairah

+a'aimanakah 1erkara se1erti ini berlaku ke1ada 3abi Musa" yan' telah di1ilih oleh Allah membawa 1erutusan-3ya" diamanahkan membawa wahyu-3ya dan menem1atkannya di kalan'an ketua 1ara nabiJ +a'aimana 1ula dia memben!i kematian sedemikian ru1a den'an kedudukannya yan' be'itu muliaJ Ketakutannya den'an kedudukannya yan' ham1ir ke1ada Allah dan ke'embiraan dalam 1ertemuan den'an AllahJ A1akah 1ula dosa malaikat maut 4a0s5J Sesun''uhnya malaikat maut itu ju'a utusan Allah ke1adanya0 A1akah 1erlunya 1ukulan 4tumbukan5 itu dan !ontoh teladan dari1ada 1erbuatan itu sehin''a ter!abut mata malaikatJ Malaikat itu tidak datan' ke!uali dari1ada Allah dan ia tidak men'atakan sesuatu ke!uali 6 sahutilah 1an''ilan uhanmu"7 adakah harus ba'i 1ara rasul Ulu al-A$m melakukan 1en'hinaan terhada1 al- arubiyyin dari1ada 'olon'an malaikatJ Musa memukulnya ketika mereka menyam1aikan 1erutusan Allah 4a080w5 dan 1erintah-3yaJ Maha su!i Allah" 1ara nabi dan malaikat dari1ada 1erkara-1erkara tersebut0 Kami berle1as diri dari1ada 'olon'an Ashab al-.ass" *iraun Musa" Abu =ahal dan oran'-oran' se1erti mereka" dan kami melaknat mereka 1a'i dan 1etan'K +ukankah ia disebabkan mereka men!a!i 1ara utusan Allah 4malaikat5 ketika mereka datan' ke1ada mereka 4rasul5 den'an membawa 1erintah-3ya0 +a'aimana mun'kin diharuskan 1erbuatan mereka ke atas 1ara nabi Allah dan kesu!iannya dari1ada hambanyaJ Maha Su!i Allah" hal se1erti ini tidak lain hanyalah dusta yan' amat besar0 Diketahui umum bahawa kekuatan manusia seluruhnya di!am1urkan den'an kekuatan seluruh makhluk lain semenjak Allah men!i1takan 4dari awal5 sehin''alah hari :iyamat tidak akan da1at menandin'i kekuatan malaikat maut0 =adi ba'aimana mun'kin Musa 4a0s5 boleh melakukannyaJ +a'aimana 1ula malaikat tidak da1at menandin'inya den'an kekuatannya men!abut nyawa dan dalam keadaan dia di1erintah 1ula oleh Allah taala su1aya melakukannya" dan dari mana 1ula malaikat mem1unyai mata untuk ditumbukJ Seseoran' itu tidak harus lu1a walau1un kitab su!i Musa iaitu al- awrat men'haruskan balasan balik den'an !ara nyawa dibalas den'an nyawa" mata dibalas den'an mata" hidun' dibalas den'an hidun' dan seba'ainya0/F 3amun kita melihat malaikat maut men''unakan haknya untuk bertindakbalas0 +e'itu ju'a Allah tidak men'hukum Musa kerana menam1ar malaikat0 Sebaliknya Allah memberikan Musa kemuliaan den'an da1at memilih hidu1 atau mati berdasarkan bilan'an bulu binatan' yan' da1at di1e'an' oleh tan'annya0 Selanjutnya" a1akah alasan untuk men'hubun'kan bilan'an tahun Musa dibenarkan hidu1 den'an bulu binatan' 4lembu5 tersebutJ Sayan' sekali" Abu Hurairah membentan'kan 1erkara-1erkara yan' se'ala keu1ayaan 1ara 1enyanjun'nya 4awliyaa-hu5 tidak mam1u memahami dan akal mereka tidak 1ula men'erti termasuklah kata-katanya lebih-lebih la'i dalam hadith ini menyebutkan bahawa) 6 Malaikat maut sebelum wafat Musa datan' ke1ada manusia dalam keadaan boleh dilihat" teta1i kemudian datan' se!ara tersembunyi sele1as 3abi Musa wafat07 Mo'a-mo'a dijauhi Allah dari1ada kekalutan akal" ke!elaan kata-kata dan 1erbuatan" tiada daya dan u1ayaku melainkan dari1ada Allah yan' Maha A'un' la'i Maha Perkasa0

$$. 3atu melarikan pakaian 1usa dan 1usa mengejarnya dari belakang kemudian 3ani 7sra8il melihat 1usa tidak berpakaian
Al-+ukhari/% dan Muslim/G meriwayatkan hadith den'an sanadnya sam1ai ke1ada Abu Hurairah den'an kata-katanya) 6 +ani ,sra;il biasanya mandi berbo'el den'an masin'-masin' da1at melihat kemahuan satu sama lain" sedan'kan 3abi Musa biasanya mandi berseoran'an diri0 Mereka kata) iada sesuatu yan' boleh men'halan' Musa dari1ada mandi bersama kami ke!uali dia men'hida1i 1enyakit kulit 4hernia507 Abu Hurairah selanjutnya men!eritakan) Pada suatu ketika Musa hendak mandi dan meletakkan 1akaiannya di atas batu0 +atu itu melarikan 1akaiannya0 Musa men'ejarnya sambil menjerit) 6 Pakaianku" 1akaiankuK Sehin''alah +ani ,sra;il terlihat kemaluan Musa dan berkata) 6Demi Allah" Musa tidak ber1enyakit0 Sele1as itu" batu itu berhenti0 Musa men'ambil 1akaiannya dan memukul batu tadi dan demi Allah batu itu menjerit kesakitan enam atau tujuh kali0 Disebutkan ju'a dalam al-+ukhari dan Muslim dari1ada Abu Hurairah bahawa kejadian ini ju'a dinyatakan dalam ayat al-:ur;an0/$
36

+ihat %l-Quran, surah al-7aidah (*): 4* A da#at dilihat dala! #erenggan 2(, al-Asihhah 2), dari#ada ?itab @awrat =ahudi dan 'asrani yang !enyebut"an: 5iri dengan diri (nyawa), !ata dengan !ata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, "a"i dengan "a"i.......B& 37 %l-1u"hari, Sahih, II, h. )924 I, h. 42. 38 7usli!, Sahih, II, h. (-8. 39 %l-Quran, surah al-%h;ab (((): 99).

25

26

Abu Hurairah

Elok di1erhatikan dalam hadith ini men'andun'i banyak 1erkara yan' tidak da1at diterima akal0 Contoh) terlihatnya kemaluan 3abi Musa ke1ada kaumnya sedan'kan kedudukan dan maruahnya be'itu rendah khususnya ketika mereka melihat dia berlari dalam keadaan berbo'el dan meman''il batu sedan'kan batu itu memekakkan telin'a dari1adanya" kemudian ia berhenti dan Musa berdiri berdekatannya dalam keadaan berbo'el di hada1an kaumnya" lalu memukul batu sedan'kan kaumnya memerhatikannya den'an kemaluannya 1ula berada dalam keadaan terdedah seum1ama oran' 'ila0 Kalau sekiranya kejadian ini dian''a1 benar tentulah ia meru1akan suatu fenomena yan' datan' dari1ada Allah0 +a'aimana mun'kin 3abi Musa boleh merasa marah ke1adanya dan men'hukum batu itu kerana batu itu di1aksa ber'erak0 Selanjutnya a1akah kesan hukuman itu ke atas batuJ Elok di1erhatikan ju'a bahawa batu yan' lari bersama-sama den'an 1akaian Musa tidak boleh mem1erlihatkan Musa men!ela dirinya sendiri kerana adalah mun'kin ba'inya untuk berada 1ada tem1atnya sehin''a batu itu membawa balik 1akaiannya atau bebera1a ran!an'an alternatif dibolehkan untuk menutu1 badannya se1erti yan' dilakukan oleh manusia yan' waras dalam keadaan tersebut0 Perlu dijelaskan di sini bahawa berhubun' den'an kejadian itu se1erti yan' disebutkan dalam ayat al-:ur;an 4surah al-Ah8ab 4//5) F$5 diriwayatkan dari1ada Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5 dan ,bn al-Abbas bahawa insiden tersebut berlaku kerana tuduhan mereka terhada1 Musa den'an 1embunuhan Harun se1erti yan' dikatakan oleh al-=ubba;i0 Dikatakan ju'a bahawa ia men'enai insiden 8ina di mana :arun telah men'hasut untuk melibatkan Musa dalam 1ela!uran den'an dirinya teta1i Allah mele1askannya 4Musa5 den'an membuatkannya 4:arun5 men'atakan 1erkara sebenarnya0 Dikatakan ju'a bahawa mereka menyakiti Musa den'an menyifatkan ti1u muslihat" sihir" ke1alsuan dan ke'ilaan ke1adanya sele1as menyaksikan muji8at yan' ditunjukkannya0 Seseoran' itu tentunya merasa hairan terhada1 dua oran' ahli hadith" al-+ukhari dan Muslim yan' men!atatkan hadith ini dalam bab berkaitan keutamaan 4fadail5 Musa dan kelebihannya0 idak jelas a1akah keutamaan-keutamaan yan' terserlah dari1ada 1erbuatan Musa memukul malaikat atau a1akah kelebihan yan' 1atut dia 1erolehi den'an menjadikan oran' lain da1at melihat kemaluannya0 A1akah besarnya 1erkara tersebutJ Pastilah seseoran' nabi se1erti Musa mem1unyai keutamaan yan' unik da1at ber!aka1 den'an Allah dan den'an menjadi rasul 1ilihan Allah" tentulah men'atasi semua 1erkara tadi0

$%. ,mat manusia yang takut telah memohon perlindungan kepada Adam& seterusnya uh& 7brahim& 1usa dan "7sa pada hari 5iyamat& mengharapkan sya)a"at mereka dan mereka pula berduka9ita
Al-+ukhariAB dan MuslimA# telah men!eritakan menerusi sumber-sumber yan' berakhir den'an Abu Hurairah sebuah hadith yan' 1anjan'" antara lain men'andun'i 1erkara berikut) 6 Allah men'um1ulkan manusia yan' terdahulu 4al-awwalin5 dan yan' terkemudian 4ala hirin5 1ada hari :iyamat di atas tanah yan' satu" yan' da1at diden'ari oran' yan' meman''il mereka" mata da1at melihat mereka" matahari ham1ir den'an mereka dan justeru itu" manusia menderita kesen'saraan dan keduka!itaan0 Mereka berkata) idakkah en'kau melihat a1a yan' da1at menyam1aikan kamu semuaJ Kena1a tidak kamu men!ari oran' yan' boleh memberikan syafaat ke1adamu dari1ada uhanJ Sebaha'ian manusia berkata ke1ada yan' lain) Kamu 1erlu 1er'i ke1ada Adam" dan mereka 1er'i ke1ada Adam 4a0s5 dan berkata) En'kau ba1a sekalian manusia" Allah menjadikanmu den'an tan'an-3ya dan meniu1kan ruh-3ya ke1ada dirimu" dan memerintahkan malaikat dan mereka bersujud ke1adamu0 +erikanlah syafaMat uhanmu ke1ada kami" tidakkah kamu melihat keadaan kami iniJ idakkah kamu melihat a1a yan' menim1a kamiJ Adam berkata) Sesun''uhnya uhanku marah 1ada hari ini tidak se1erti sebelumnya" dan Dia tidak 1ernah marah sebelumnya se1erti iniK Dia mene'ahku dari1ada 1okok itu" teta1i aku in'karK ,nilah hari sendirisendiri0 Per'ilah ke1ada oran' lain07 6 Per'ilah ke1ada 3uh 4katanya50 Maka mereka datan' ke1ada 3uh 4a0s5 dan berkata) @ahai 3uh" sesun''uhnya en'kau rasul yan' 1ertama ke1ada 1enduduk dunia0 Allah men''elarkanmu hamba yan' bersyukur0 +erikanlah syafaat uhanmu ke1ada kami0 idakkah en'kau melihat keadaan kamiJ Dia berkata) Sesun''uhnya uhanku telah murka" tidak 1ernah Dia murka sebelumnya se1erti itu" dan Dia
40 41

%l-1u"hari, Sahih, III, h. )--. 7usli!, Sahih, I, h. 93.

26

27

Abu Hurairah

tidaklah murka sele1asnya se1erti ituK Aku diberikan kei8inan berdoa dan aku berdoa menentan' kaumku0 ,nilah hari sendiri-sendiri0 Per'ilah ke1ada oran' lain07 6 Per'ilah ke1ada ,brahim0 Kemudian mereka men'ham1iri ,brahim dan berkata) @ahai ,brahim" en'kau nabi Allah dan kekasih-3ya dari1ada kalan'an 1enduduk dunia0 +erikanlah syafaat uhanmu ke1ada kami0 idakkah en'kau melihat a1a yan' kami !ariJ ,brahim men'atakan ke1ada mereka) Pada hari ini" uhanku telah murka tidak se1erti sebelumnya atau1un sele1as ini0 +a'iku" aku telah men'u!a1kan ti'a 1erkara dusta0 ,nilah hari sendiri-sendiri0 Per'ilah ke1ada oran' lain07 6 Per'ilah ke1ada Musa0 Halu mereka 1er'i ke1ada Musa0 Mereka 1er'i menemui Musa dan berkata ke1adanya) @ahai Musa" en'kaulah rasul Allah yan' Dia 4Allah5 melebihkanmu den'an wahyu3ya dan berkata-kata se!ara lan'sun' den'anmu di hada1an manusia0 +erikanlah syafaat uhanmu ke1ada kami0 idakkah en'kau melihat keadaan kamiJ Musa kemudian berkata) Pada hari ini" uhanku telah murka tidak se1erti sebelum mahu1un sele1asnya0 +a'iku" aku telah membunuh manusia hidu1 yan' tidak di1erintahkan0 ,nilah hari sendiri-sendiri0 Per'ilah ke1ada oran' lain07 6 Per'ilah ke1ada ,sa0 Kemudian mereka mendekati ,sa dan berkata ke1adanya) @ahai ,sa" en'kaulah rasul Allah dan kalimah-3ya yan' di1indahkan ke1ada Maryam dan en'kaulah ruh-3ya0 En'kau ber!aka1 den'an manusia ketika masih bayi dalam katil0 +erikanlah syafaat uhanmu ke1ada kami0 idakkah en'kau melihat keadaan kami iniK ,sa kemudian men'atakan) Pada hari ini" uhanku telah murka tidak se1erti sebelum mahu1un sele1asnya0 Dia tidak akan menyebutkan dosanya0 Kemudian dia men'atakan) ,nilah hari sendiri-sendiri07 6 Per'ilah ke1ada Muhammad 4s0a0w50 Mereka kemudian men'ham1iri Muhammad 4s0a0w5 dan berkata ke1adanya) @ahai Muhammad" en'kaulah rasul Allah dan nabi yan' terakhir0 Allah telah men'am1uni semua dosamu dahulu atau1un sekaran'0 +erikanlah syafaat uhanmu ke1ada kami0 idakkah en'kau melihat keadaan kami0 Abu Hurairah seterusnya men!eritakan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) Aku akan di1indahkan dan oleh kerana aku di bawah takhta Allah" aku akan bersujud di hada1an uhanku di mana uhan akan memberikanku kekayaan-3ya dan layanan yan' baik yan' tidak diberikan 4ke1ada sesia1a5 sebelumku0 Kemudian aku diberitahu) @ahai Muhammad" te'akkanlah ke1alamu0 En'kau akan diberikan a1a sahaja yan' en'kau minta dan berilah syafaat" syafaatmu akan diterima0 Aku mene'akkan ke1alaku dan berkata) 9matku" uhanku0 9matku" uhanku0 Kemudian aku diberitahu) @ahai Muhammad" benarkanlah masuk dari kalan'an umatmu yan' ba'inya tidak ada Hari Pembalasan 1ada hari ini" melalui 1intu aiman 4keselamatan5 dari1ada 1intu-1intu syur'a dan mereka akan 1er'i bersama-sama den'an oran'-oran' lain yan' masuk dari1ada 1intu-1intu yan' lain07 Kritikan Hadith ini men'andun'i tuduhan-tuduhan se!ara lan'sun' terhada1 kedudukan 1ara nabi dan rasul yan' tin''i dan mulia kerana berdasarkan kata-kata dan 1ernyataan 3abi 4s0a0w5" 1ara nabi se!ara khusus mereka yan' berkedudukan tertin''i menikmati kedudukan yan' san'at mulia dan sekalian alam sememan'nya men'etahui 1restij mereka yan' tin''i di kalan'an manusia0 Kebesaran mereka men'undan' 1en'hormatan oran' ramai" dan khidmat mereka ke1ada kemanusiaan diakui oleh semua0 erlalu banyak sekali ayat al-:ur;an dan al-hadith yan' men!eritakan kebaikan dan keutamaan 1ara nabi dan rasul tersebut meli1uti ke!emerlan'an akal" hati dan akhlak yan' tidak ter!emar dalam kedua-dua 1ersoalan" kehidu1an dan 1en'ajaran0 3amun demikian" hadith Abu Hurairah ini telah men'ha1uskan semua kebaikan dan keutamaan mereka hin''a ke akar umbinya sehin''a ia di1enuhi kekuran'an dan keteran'an-keteran'an yan' tidak benar0 ,a sama sekali berlawanan den'an keteran'an 3abi 4s0a0w5 dan jauh sekali dari1ada keteran'an sunnah ba'inda 4s0a0w50 Kedudukan 3abi Adam 4a0s5 dalam keteran'an di atas jauh menyim1an' den'an melakukan 1erbuatan dosa yan' men'undan' kemurkaan Allah 4s0w0t50 3uh 4a0s5 kelihatan membuat 1ermohonan menentan' seseoran' ke!uali musuh-musuh Allah den'an !ara men!ari keredhaan Allah0 ,brahim 4a0s5 kelihatan ber!aka1 bohon' dan dari1ada se'ala bentuk 1endustaan kata atau 1erbuatan yan' 1asti menyebabkan kemurkaan Allah0 Mo'a dijauhi Allah bahawa Musa 4a0s5 membunuh seseoran' yan' boleh menyebabkan Allah murka terhada1nya" teta1i dia hanya membunuh seoran' sahaja yan' tidak men'andun'i kemuliaan di hada1an Allah dan tidak bernilai di mata oran' biasa0 Pada keseluruhannya" 1ara nabi dan rasul semuanya kelihatan berada 1ada 1osisi menyalahkan Allah 4s0w0t5 sehin''a Dia 4Allah5 27

28

Abu Hurairah

be'itu murka terhada1 mereka yan' tidak 1ernah murka sedemikian ru1a0

Selanjutnya" bolehkah oran' ramai 1ada Hari Akhirat berbin!an' sesama mereka dan bertindak kerana dalam hadith ini menunjukkan mereka melakukan sesuatu kerana menurut al-:ur;an 1ada hari itu" mereka seum1ama oran' yan' mabuk walau1un mereka sebenarnya tidak mabuk dan setia1 oran' memisahkan diri dari1ada saudara" ibu" ba1a" isteri dan anak-anak mereka" kerana mereka sibuk den'an urusan mereka masin'-masin'0 +a'aimana 1ula oran' ramai mendekati 1ara nabi dan rasul 1ada hari itu kerana mereka semua akan ditem1atkan di suatu tem1at yan' berbenten' yan' tidak memun'kinkan mereka da1at mendekati 1ara nabi dan rasul0 ambahan la'i" 1ersoalan besar yan' boleh dikemukakan ke1ada Abu Hurayrah adalah a1akah mereka dari1ada umat 3abi Muhammad 4s0a0w5 atau nabi dan rasul yan' lainJ Sekiranya mereka dari1ada umat 3abi 4s0a0w5 kemudian sia1akah yan' men'arahkan mereka mendekati nabi-nabi yan' lain se!ara silih ber'anti0 Sekiranya mereka dari1ada umat nabi dan rasul yan' lain" tentulah nabi yan' berkenaan tidak wajar membiarkan umatnya terka1ai-ka1ai seba'aimana yan' ditunjukkan hadith ini0

$'. Keraguan para nabi dan rasul& kesalahan abi :ut !"a.s# dan kemuliaan mengatasi abi 1uhammad !s."a.w#

abi ;usu) !"a.s#

Al-+ukhariAC dan MuslimA/ telah men'ambil riwayat menerusi 1ara 1erawi sam1ai kea1da Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Kami lebih layak berada dalam kera'uan berbandin' den'an ,brahim ketika ba'inda berkata) 6 ?a uhankuK Perlihatkanlah ke1adaku ba'aimana En'kau men'hidu1kan sesuatu yan' mati0 Allah berkata) idakkah en'kau mem1er!ayainyaJ ,brahim berkata) ?a" teta1i ia untuk menyakinkan hatiku07 Allah memberikan rahmat ke atas Hut" dia men!ari 1erlindun'an den'an sokon'an kuat" teta1i sekiranya aku teta1 dalam selama mana ?usuf berada di dalamnya" tentulah aku akan binasa07 Kritikan Hadith ini tidak boleh diterima sama sekali kerana bebera1a alasan dan hujah) 4(rtama6 ,a meneta1kan kera'uan ke1ada Khalil-Allah" ,brahim 4a0s5" sedan'kan Allah 4a080j5 berfirman dalam al-:ur;an) 6 Dan sesun''uhnya telah Kami anu'erahkan ke1ada ,brahim hidayah kebenaran sebelum 4Musa dan Harun5 dan adalah Kami men'etahui 4keadaan5nya07AA 6 Dan demikianlah Kami 1erlihatkan ke1ada ,brahim tanda-tanda kea'un'an 4Kami yan' terda1at 5 di lan'it dan di bumi dan 4Kami mem1erlihatkannya5 a'ar dia termasuk oran'oran' yan' yakin07AE Keyakinan adalah berdasarkan taha1 keilmuan" tidak mun'kin adanya kera'uan0 +erhubun' den'an ayat yan' dirujuk oleh Abu Hurairah" ia hanya merujuk bahawa ,brahim in'in melihat !ara-!ara Allah men'hidu1kan sesuatu yan' mati tan1a mem1unyai sebaran' kera'uan tentan' kekuasaan-3ya melakukannya" yan' da1at dilihat den'an ketara dari1ada 1ertanyaan Allah ke1adanya sekiranya dia tidak mem1er!ayainya dan jawa1annya adalah bahawa dia 1er!aya0 5(dua6 Kata-kata Abu Hurairah bahawa kami lebih layak berada dalam kera'uan meneta1kan bahawa kera'uan ke1ada rasulllah 4s0a0w5 dan semua nabi yan' lain dan mereka semuanya lebih 1atut berada dalam kera'uan berbandin' den'an ,brahim0 Seseoran' 'a'al memahami ba'aimana Abu Hurairah berani berkata demikian sedan'kan Allah men'atakan bahawa Dia Allah memberikan 3abi 4s0a0w5 a1a yan' tidak diberikan ke1ada ,brahim dan nabi-nabi yan' lain atau1un malaikat-malaikat al-mu"arrabun0 Sebenarnya sifat ra'u-ra'u terhada1 3abi 4s0a0w5 dinafikan se!ara menyeluruh oleh semua ulama" kerana
%l-1u"hari, Sahih, II, h.)*8. 7usli!, Sahih, I, h.3). 44 %l-Quran, surah al-%nbiya (2)): *). 45 %l-Quran, surah al-%n0a! (9): 3*.
42 43

28

29

Abu Hurairah

kedua-dua as1ek akal dan hadith menentan' tohmahan tersebut0

Keti'a) Abu Hurairah merujuk ke1ada Hut yan' men!ari 1erlindun'an 4mo'a-mo'a dijauhi Allah5 ke1ada yan' lain dari1ada Allah adalah tuduhan yan' tidak berasas sama sekali yan' tidak lan'sun' mene1ati kedudukannya yan' mulia seba'ai nabi dan 1ada masa yan' sama" menunjukkan sika1 kuran' mem1er!ayai Allah0 indakan Hut hanyalah satu !ara mem1erin'atkan keluar'a dan umatnya seba'ai !ara menyeru mereka berbuat baik dan mene'ah mereka dari1ada melakukan kejahatan seba'ai seba'ai matlamat 1erutusannya0 Keem1at) Kata-kata dalam hadith ini yan' merujuk ke1ada 3abi 4s0a0w5 seba'ai bersabda) 6 Sekiranya aku teta1 dalam 1enjara selama mana ?usuf berada di dalamnya" aku akan binasa"7 !uba men'ukuhkan kelebihan ?usuf ke atas 3abi 4s0a0w5 yan' berlawanan den'an a1a yan' di1er!ayai oleh seluruh umat ,slam dan ju'a ia ber!an''ah den'an hadith-hadith yan' sahih0

$(. 3elalang emas jatuh ke atas abi Ayyub ketika sedang mandi dan 9elaan Allah terhadapnya kerana menyembunyikannya dalam pakaiannya.
Al-+ukhariAF dan Muslim telah men'ambil riwayat menerusi suatu ran'kaian 1erawi se!ara marfu" sam1ai ke1ada Abu Hurairah yan' men'atakan) 6 3abi Ayyub sedan' mandi a1abila seekor belalan' emas jatuh ke atasnya" lalu Ayyub !uba menyembunyikannya dalam 1akaiannya0 Pada ketika itu Allah men!elanya den'an kata-katanya) 6 +ukankah Aku menjadikan kamu lebih kaya dari1ada a1a yan' kamu lihat0 Katanya) 6 +enarK Demi kemuliaan-Mu" tidak ada kekayaan yan' lebih baik dari1ada keberkatan-Mu07 iada seoran' 1un ke!uali oran' yan' buta mata hatinya boleh mem1er!ayai hadith ini0 Pertama) Pen!i1taan belalan' yan' di1erbuat dari1ada emas adalah tanda-tanda Allah yan' berlawanan den'an kebiasaan0 anda-tanda se1erti itu dibenarkan ke1ada nabi-nabi seba'ai bukti kenabian mereka a'ar umat manusia yan' menyaksikan fenomana atau kejadian luarbiasa itu mem1er!ayai kenabiannya0 Di sini 3abi Ayyub sedan' mandi seoran' diri0 =usteru" belalan' emas yan' jatuh itu bukanlah menjadi bukti kenabiannya di hada1an khalayak ramai0 Kedua) Sekiranya belalan' itu jatuh ke atasnya lalu dia menyembunyikannya dalam 1akaiannya" ia bukanah suatu kebiasaan kerana dia men'ambilnya seba'ai suatu kurniaan Allah yan' diterima den'an u!a1an 1enuh kesyukuran" kerana jika sebaliknya" tentulah dia bererti keen''anan menerimanya dan men'akui rahmat-3ya yan' tidak mun'kin dilakukan oleh 1ara nabi0 Keti'a) Sudah diketahui umum bahawa ketika nabi-nabi terima sebaran' bentuk anu'erah duniawi" mereka akan men''unakannya ke jalan Allah" untuk meneruskan ran!an'an mereka untuk kebaikan masyarakat dan oran' ramai lebih dari1ada untuk ke1entin'an diri sendiri0

$*. Pendedahan keaiban sarangnya.

abi 1usa !"a.s#& ketika semut menggigitnya& dia membakar seluruh

Al-+ukhariA% dan MuslimAG telah men'ambil suatu riwayat menerusi 1ara 1erawi sam1ai ke1ada Abu Hurairah se!ara marfu yan' men'atakan) 6 Seekor semut telah men'i'it seoran' nabi iaitu Musa bin ,mran dan ba'inda memerintahkah su1aya membakar saran'nya lalu Allah mewahyukan ke1adanya" 6 seekor semut men'i'itmu sedan'kan kamu 1ula membakar suatu umat dari1ada umat-umat yan' men'a'un'-a'un'kan uhanmuK7 Kritikan
%l-1u"hari, Sahih, I, h.42 (sebelu! Kitab al-Haid)4 II, h.)9- (sebelu! hadith al-?haydir bersa!a 7usa). %l-1u"hari, Sahih, II, h.))4. 48 7usli!, Sahih, II, h.294.
46 47

29

30

Abu Hurairah

erbukti Abu Hurairah seoran' yan' suka menimbulkan musibah ke1ada 1ara nabi Allah yan' menyakitkan mata dan telin'a0 +a'aimana1un" 1ara nabi mem1unyai taha1 kesabaran yan' san'at tin''i dan berdada la1an' terhada1 semua tuduhan yan' dilontarkan ke1ada mereka oleh oran' awam0 Di sini" wasi 3abi iaitu Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5 telah berkata dalam salah satu khutbahnya) 6 Demi Allah" sekiranya aku dikurniakan kekayaan semua tujuh 4%5 1enjuru alam di bawah lan'itnya" su1aya menyisihkan seekor semut dari1ada satu baha'ian barlinya" aku tidak akan melakukannya0 Sudah 1asti 1ada 1andan'anku duniamu ini adalah lebih ke!il dari1ada nilai sehelai daun di mulut seekor belalan' yan' memakannya0 Semua kesenan'an akan musnah dan kela8atan ju'a tidak akan berkekalan07 ,nilah 1andan'an Ali yan' bukanlah meru1akan seoran' nabi teta1i hanyalah seoran' 1en''anti 3abi 4s0a0w5 dan saksinya0 entulah seoran' nabi lebih-lebih la'i kerana Allah memilihnya seba'ai nabi3ya dan men'anu'erahi kemuliaan ke1ada Musa" da1at ber!aka1 den'an-3ya 4Allah5 se!ara lan'sun'0 Allah dan rasul-3ya terle1as sama sekali dari1ada tuduhan dan tohmahan oran'-oran' yan' jahil0 Sun''uh men'hairankan" ba'aimana oran' yan' menyakini hadith ini mem1er!ayai bahawa seoran' nabi men'hukum seekor semut den'an membakarnya sedan'kan 3abi 4s0a0w5 den'an jelas men'atakan bahawa tidak dibenarkan seseoran' 1un menyiksa sesuatu den'an hukuman bakar ke!uali Allah0 Semua berse1akat bahawa makhluk hidu1 tidak boleh dibunuh den'an dibakar seba'ai balasan0 ambahan 1ula" Abu Dawud telah men'ambil suatu riwayat den'an sanad yan' sahih berdasarkan syaratsyarat al-+ukhari dan Muslim menerusi ,bn Abbas bahawa 3abi 4s0a0w5 telah melaran' membunuh semut" lebah" burun' hud-hud dan buruk merak07

$-. abi !s."a.w# terlupa salat dua rakaat


Al-+ukhariA$ dan MuslimEB telah men'ambil riwayat dalam kitab Sahih mereka" berhubun' den'an sifat 1elu1a bahawa Abu Hurairah meriwayatkan) 6 3abi 4s0a0w5 mendirikan salah satu dari1ada salat isya; 4atau mun'kin salat asr5 den'an hanya melakukan dua 4C5 rakaat kemudian ba'inda men'u!a1kan salam dan berdiri men'hada1 tian' di baha'ian hada1an masjid lalu meletakkan tan'an di atasnya0 Di antara sahabat yan' berada di situ ialah Abu +akr dan 9mar teta1i mereka merasa san'si untuk berkata ke1adanya0 <ran' ramai lalu ber'e'as keluar dan mereka men'atakan) 6 Adakah en'kau men'Dasarkan 4memendekkan5 salatJ <ran' yan' biasa .asulullah 1an''il ialah Dhu al-Yadain yan' menanyakan) Adakah en'kau lu1a atau DasarkanJ 3abi 4s0a0w5 berkata) Aku tidak lu1a dan ju'a tidak Dasarkan 4salat50 Dia berkata) ?a" en'kau telah lu1a0 Halu dia bersalat dua 4C5 rakaat" men'u!a1kan salam" memba!a takbir dan bersujud07 Kritikan Hadith ini men'andun'i keteran'an tentan' sujud sahwi 4lu1a5 teta1i ia ditolak sama sekali kerana bebera1a alasan se1erti berikut) Pertama) Sifat 1elu1a yan' keterlaluan berlaku a1abila seseoran' itu menjauhkan kein'inan bersalat dalam fikirannya dan sibuk melayani fikiran lain dalam ke1alanya0 ,a hanya berlaku ke1ada oran'-oran' yan' tidak memberikan tum1uan semasa bersalat0 Sudah 1asti" nabi ter1elihara dari1ada 1erbuatan tersebut dan sifat terlu1a tidak 1ernah diden'ari berlaku ke1ada nabi-nabi yan' lain" a1atah la'i ke1ada nabi yan' terbaik di kalan'an mereka dan ju'a yan' terakhir sudah tentu men'atasi semua 1erkara tersebut0 Kedua) Hadith itu menunjukkan bahawa 3abi 4s0a0w5 1ada mulanya menafikan bahawa ba'inda memendekkan salat atau terlu1a melakukan salat itu den'an sem1urna0 +a'aimanakah ba'inda kemudiannya men'akui ba'inda terlu1aJ +ahkan sekiranya kita menerima keadaan tersebut iaitu ba'inda tidak terle1as dari1ada sifat 1elu1a" semua oran' ,slam berse1akat bahawa ba'inda 1asti terhindar dari1ada sifat bon'kak atau 'o1oh dalam men'u!a1kan sesuatu yan' bertentan'an den'an keadaan sebenarnya0

%l-1u"hari, Sahih, I, )4* (Bab man yu"abbir fi sajdatai al-sahw). 7usli!, Sahih, I, h.2)* (Bab al-sahw fi al-salat wa al-sujud lahu). +ihat: Ibn Hanbal, Musnad, II, h.2(44 al'awawi, Syarh Sahih Muslim, CI, h.9.
49 50

30

31

Abu Hurairah

Keti'a) Abu Hurairah kelihatan keliru dalam hadith ini kerana fikirannya ber!elaru0 Pada kali 1ertama" dia men'atakan 3abi 4s0a0w5 mendirikan salah satu salat 1etan'" sama ada 8uhur atau asr" ra'u-ra'u tentan' salah satu dari1adanya dan kemudian dia menjelaskan bahawa 3abi mendirikan salat asr" dinyatakan men'enainya 1ada kali keti'a den'an jelas" katanya) Ketika aku sedan' bersalat 8uhur den'an 3abi 4s0a0w5" 6 diteran'kan den'an jelas bahawa ia adalah salat 8uhur0 Kesemua (ersi atau riwayat tersebut di!atat dalam kedua-dua kitab Sahih al-+ukhari dan Muslim" manakala 1ara 1ensyarah ke1ada kitab Sahih mereka 1ula merasa keberatan untuk mem1erjelaskannya0 Keem1at) Hadith ini jelas menunjukkan bahawa sele1as mendirikan dua rakaat 1ertama salat" 3abi 4s0a0w5 menin''alkan tem1at salatnya" keluar 1er'i ke tian' di baha'ian de1an" ber!aka1 den'an oran' ramai dan den'an !ara itu salat 1un berakhir0 +a'aimanakah kemudian ba'inda meneruskannya semula dan melakukan dua rakaat yan' tertin''al sele1as terbatalnya salat sebelum0 Kelima) <ran' yan' disebutkan seba'ai Dhu al-?adain dalam hadith sebenarnya merujuk ke1ada Dhu alSyimalain" iaitu ibu Abd Amru" sekutu +ani >uhra" mati syahid dalam 1eran' +adr E tahun sebelum Hijrah sebelum Abu Hurairah memeluk ,slam0 ,a diakui oleh ketua +ani >uhra" Mahmud bin Muslim al>uhri se1erti disebutkan dalam al-!sabah" ,bn Hajar al-AsDalani dalam al-!stiab dan semua syarah 4keteran'an5 ke1ada kedua-dua kitab Sahih0 ,a turut diakui oleh al- ahuri dalam dua buah riwayat hadith yan' 1alin' sahih diriwayatkan olehnya dan oleh Abu Hanifah a1abila mereka menin''alkan beramal den'an hadith ini dan men'eluarkan fatwa yan' berlawanan den'anya" se1erti yan' di1erlihatkan dalam syarah Sahih Muslim oleh al-3awawi0E# Al-3asa;i ju'a menunjukkan bahawa Dhu al-?adain dan Dhu alSyimalain adalah oran' yan' sama0 Hujah yan' sama dikemukakan lebih jelas oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad0EC @ajar disebutkan ju'a bahawa bentuk atau (ersi riwayat ini se1erti yan' diambil oleh Muslim dalam Sahihnya"E/ men'andun'i kata-kata Abu Hurairah se1erti berikut) 6 .asulullah bersama-sama den'an kami telah bersalat salah satu dari1ada salat waktu sian' sama ada 8uhr atau asr Qhin''a ke akhir hadith termasuk 1erbualan di antara Dhu al-?adain 4atau Dhu al-Syimalain5 dan lain-lain kerana Dhu al?adain telah mati syahid dalam 1eran' +adr E tahun sebelum Abu Hurairah men'anuti ,slam dan datan' ke1ada 3abi 4s0a0w50 Keseluruhan hadith mereka ini tidak 1erlu di1er!ayai0

$.. abi !s."a.w# memukul& menyebat&men9ela dan melaknat orang yang tidak sepatutnya.
Al-+ukhariEA dan MuslimEE telah men'ambil riwayat dari1ada 1ara 1erawi yan' berakhir ke1ada Abu Hurairah se!ara marfu bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 ?a AllahK Muhammad hanyalah manusia biasa0 Dia marah se1erti ju'a manusia yan' lain marah0 Aku telah berjanji ke1adamu" jan'anlah kamu menentan'ku dalam 1erkara ini0 <leh itu" sekiranya ada sesia1a yan' telah aku sakiti" !a!i" !ela" laknat atau sebat" En'kau jadikanlah ia tebusan dosa 4 affarah5 ke1adanya dan suatu kurniaan ke1adanya seba'ai men'ham1irkan diri ke1ada-Mu07 Kritikan idak wajar ba'i 3abi 4s0a0w5 atau mana-mana nabi yan' lain menyakiti" menyebat" men!a!i atau melaknat sesia1a 1un yan' sama sekali tidak layak menerimanya" sama ada dalam keadaan marah atau sebaliknya0 +ahkan mereka tidak boleh merasa marah tan1a alasan0 Sudah 1astilah Allah Maha A'un' untuk men'utuskan seoran' nabi ke1ada umat manusia" yan' dikuasai sifat marah sehin''a sam1ai menyakiti" melaknat atau men!a!i oran'-oran' yan' tidak layak menerimanya" sedan'kan nabi-nabi terhindar sama sekali dari1ada berkata atau melakukan sesuatu yan' boleh men'ha1uskan sifat ismah mereka dan mereka ju'a tersisih dari1ada semua 1erkara yan' tidak sesuai ke1ada oran' yan' bijaksana0 <ran' baik dan oran' jahat men'etahui bahawa menyakiti" melaknat" men!a!i atau menyebat oran' yan' tidak layak menerimanya adalah ke8aliman dan kejahatan yan' sewajarnya dijauhi oleh semua oran' mu;min0 +a'aimana mun'kin 1erbuatan seum1ama itu dikaitkan ke1ada ketua 1ara nabi dan
%l-'awawi, Syarh Sahih Muslim, I,, h.2(*. Ibn Hanbal, Musnad, II, h.23)4 284. 53 7usli!, Sahih, I, h.2)*-2)9. 54 %l-1u"hari, Sahih, I,, h.3). 55 7usli!, Sahih, II, h.(92.
51 52

31

32

Abu Hurairah

5hatam al-.abiyyin sedan'kan ba'inda sendiri dikatakan bersabda) 6 Melaknat oran' ,slam adalah suatu keburukan07

Menurut hadith !atatan al-+ukhari"EF Abu Hurairah menyatakan bahawa dikatakan ke1ada 3abi) 6 ?a .asulullah" doakanlah melawan oran' musyrik0 3abi berkata) aku tidak diutuskan seba'ai suatu laknat teta1i seba'ai rahmat07 Demikianlah sifatnya terhada1 'olon'an musyrik0 +a'aimana mun'kin ba'inda boleh berkelakuan terhada1 oran' yan' tidak berhak menerimanya dari kalan'an mu;minJ entulah hadith ini di!i1takan semasa 8aman Muawiyah bertujuan untuk memenuhi kein'inannya" mendekatkan diri ke1ada keluar'a Abu al-As dan seluruh +ani 9maiyyah dan ju'a seba'ai tindakbalas ke1ada 3abi 4s0a0w5 yan' melaknat sekum1ulan munafiD dari kalan'an mereka dan ketua mereka sendiri" ketika mereka dida1ati men'halan'i oran' lain dari1ada jalan Allah dan menyim1an'kannya0 3abi 4s0a0w5 melaknat mereka dalam banyak tem1at untuk memberitahu kedudukan mereka yan' dilaknat dan hina a'ar umat ,slam men'etahui bahawa mereka tidak ada sesuatu a1a 1un den'an Allah dan .asul-3ya dan a'ama teta1 selamat dari1ada sifat nifaD mereka dan umat ,slam ju'a terselamat dari1ada ran!anan dan kom1lot jahat mereka0 Semua ini dilakukan oleh 3abi seba'ai sebaha'ian dari1ada 1erutusan kenabian menurut 1erintah Allah0 Cuku1 men'hairankan umat ,slam masih menyokon' mereka walau1un mereka memainkan semua bentuk ti1u helah untuk men'han!urkannya0 Mereka menelan 3abi" sele1asnya diikuti kaum kerabatnya den'an se'ala kekuatan men'ikut 1erintah mereka0 3abi 4s0a0w5 melaknat mereka a'ar Allah menjauhkan mereka dari1ada rahmat-3ya dan oran'-oran' mu;min dari1ada umatnya menjauhi mereka untuk memisahkan diri selama-lamanya dari1ada kefasiDan mereka0

$0. <angguan syaitan kepada abi !s."a.w# semasa mendirikan salat


berkata) Al-+ukhariE% dan MuslimEG menerusi 1ara 1erawi yan' berakhir den'an Abu Hurairah yan' 6 3abi 4s0a0w5 sedan' bersalat" kemudian ba'inda berkata) Syaitan mendekatiku dan !uba sedaya u1ayanya untuk men''an''u salatku" teta1i Allah membenarkan men!ekiknya dan aku berjaya merantainya a'ar kamu da1at menyebut kata-kata Sulaiman) 6 ?a uhanku" berikanlah ke1adaku kekuasaan yan' tiada seoran' 1un sele1asku memilikinya07 Kritikan Dalam hadith ini" dinyatakan bahawa 1ara nabi Allah seba'ai manusia 1ilihan Allah wajib ter1elihara dari1ada 1erkara-1erkara se1erti itu kerana keadaan tersebut berlawanan sama sekali den'an ismah dan men!emarkan kedudukan mereka0 Allah memelihara dan men'hindarkan syaitan dari1ada mendekati atau men''oda mereka0 Allah den'an jelas memberikan amaran ke1ada syaitan dalam al:ur;an) 6 Dan jika syaitan men''an''umu den'an suatu 'an''uan" maka mohonlah 1erlindun'an ke1ada Allah0 Sesun''uhnya Dia-lah ?an' Maha Menden'ar la'i Maha Men'etahui07E$ Di 1ihak yan' lain" umat ,slam sendiri men'etahui walau1un terda1at 1erbe8aan dalam ke1er!ayaan mereka bahawa syaitan tidak 'embira 1ada saat kelahiran 3abi 4s0a0w5 dan bimban' 1erutusannya seba'ai 3abi teta1i merasa 'embira den'an 1en'hijrahannya dan sekali la'i merasa 'elisah den'an kemun!ulan dan kejayaannya" hukum-hakam" 1eraturannya dan seba'ainya0 Dia tentu akan melarikan diri ketika 3abi bersalat se1erti !ahaya kilat dan menjauhkan diri dari1ada a1a yan' diserukan Allah ke1adanya tentan' hukum-hakam dan rahsia" dan Allah menjelaskan) 6 Sesun''uhnya salat mene'ah dari1ada 1erkara-1erkara yan' keji dan mun'kar07FB
%l-1u"hari, Sahih, I,, h.(9. %l-1u"hari, Sahih, I, h.)4(. 58 7usli!, Sahih, I, h.2-4. 59 %l-Quran, surah Dussilat (4)): (94 al-%0ra: (3): 2--. 60 %l-Quran, surah al-0%n"abut (29): 4*.
56 57

32

33

Abu Hurairah

Sudah diketahui umum bahawa a1abila 3abi 4s0a0w5 berdiri untuk bersalat" dia akan menum1ukan 1erhatian se1enuhnya den'an men'ene1ikan se'ala sesuatu selain dari1ada Allah den'an bantuan kekuatan ruhaninya dan memberikan tum1uan se1enuhnya ke1ada Allah semata-mata seba'ai hamba-3ya yan' mukhlis0 Ketika ba'inda men'u!a1kan takbir 1ertama salat" ba'inda meminta 1erlindun'an dari1ada Allah sebelum memulakan ba!aannya berdasarkan 1erintah Allah) 6 a1abila kamu memba!a al-:ur;an" mohonlah 1erlindun'an Allah dari1ada syaitan yan' direjam07F# =elas ternyata bahawa a1abila 3abi 4s0a0w5 memohon 1erlindun'an Allah" Allah akan menjadi 1elindun'nya0 Syaitan sendiri men'etahui hakikat ini walau1un hanya oran'-oran' yan' jahil sahaja yan' tidak men'etahuinya0 Pasti hadith Abu Hurairah ini bertentan'an sama sekali den'an kedudukan 3abi 4s0a0w5 yan' mulia dan kerana itu" kebenarannya tidak da1at diterima sama sekali0 Di sini 1ersoalan boleh dikemukakan ke1ada ahli-ahli hadith" al-+ukhari dan Muslim dan lainlain iaitu sama ada syaitan mem1unyai !iri-!iri fi8ikal untuk dirantai sehin''a ke 1a'i untuk membolehkan oran' ramai melihatnya den'an mata kasar mereka dalam keadaan tersebut0 erbukti tiada seoran' 1un akan berkata bahawa syaitan mem1unyai jisim untuk membolehkan tindakan itu dilakukan0

%2. abi !s."a.w# tertidur sehingga terlepas waktu salat subuh


Al-+ukhari dan MuslimFC men'ambil riwayat menerusi ran'kaian 1ara 1erawi sam1ai ke1ada Abu Hurairah" den'an katanya se1erti di!atatkan oleh Muslim) 6 Kami bersama-sama 3abi 4s0a0w5 mele1asi malam dalam sebuah jamuan 1erkahwinan dan tidak terja'a hin''alah terbitnya matahari0 3abi 4s0a0w5 bersabda) Setia1 oran' dari1ada kamu hendaklah membawa dirinya kerana tem1at ini didiami syaitan0 Kami melakukan demikian0 Kemudian dia meminta air lalu berwudu; kemudian bersujud sebanyak dua 4C5 kali dan kemudian menunaikan salat subuh07 Kritikan Hadith ini den'an jelas bertentan'an den'an 1etunjuk 3abi 4s0a0w5 kerana Allah berfirman) 6 Hai oran' yan' berselimut 4Muhammad5" ban'unlah 4untuk sembahyan' di malam hari ke!uali sedikit 4dari1adanya5" 4iaitu5 se1erduanya atau kuran'ilah dari se1erdua itu sedikit" atau lebih dari se1erdua itu0 Dan ba!alah al-:ur;an itu den'an 1erlahan-lahan07F/ ,ni kerana 3abi 4s0 a0w5 biasanya menunaikan salat se1anjan' malam sehin''a kakinya ben'kak0 Halu Allah mewahyukan ayat ini ke1adanya) 6 Taha" Kami tidak menurunkan al-:ur;an ini ke1adamu a'ar kamu menjadi susah" teta1i seba'ai 1erin'atan ba'i oran' yan' takut 4ke1ada Allah507FA ,nilah kedudukan 3abi 4s0a0w5 berkaitan den'an salat sunat 4malam50 +ayan'kanlah salat fardhu yan' lima dan ia 1ula meru1akan salah satu rukun ,slam0 Seterusnya Abu Hurairah sendiriFE meriwayatkan sebuah hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 yan' dikatakan bersabda) A1abila seseoran' dari1adamu tertidur" syaitan membuat ti'a 4/5 sim1ulan rambut 4"afiyah al-ras50 Sekiranya dia ban'un dan men'in'ati Allah" sim1ulan 1ertama akan terun'kai0 Sekiranya dia berwudu;" sim1ulan kedua akan terun'kai dan sekiranya dia menunaikan salat" sim1ulan keti'a 1ula akan terurai0 Kemudian dia akan men'hada1i 1a'i den'an hati yan' 1enuh ke'embiraan dan ketenan'an" jika sebaliknya dia akan merasa dirinya kotor dan malas07 Sebuah hadith yan' lain 1ula menyebutkan sabda 3abi 4s0a0w5) iadalah salat yan' lebih berat ke atas oran' munafiD dari1ada salat fajr
%l-Quran, surah al-'ahl ()9): 98. 7usli!, Sahih, I, h.2*4 (Bab %ada al-salat al-failah) 63 %l-Quran, surah al-7u;a!!il (3(): )-4. 64 %l-Quran, surah (2-): 2-(. 65 %l-1u"hari, Sahih, I, h.)(9 (Bab a!d al-syaitan ala !afiyah al-ras idha lam yasil bil-lail)4 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.)*(.
61 62

33

34 walau1un ter1aksa meran'kak0FF

Abu Hurairah

4subuh5 dan isya;0 Kalau mereka men'etahui a1a yan' terkandun' di dalamnya" mereka akan mendatan'inya

idak 1erlulah diulas den'an 1anjan' lebar" adakah .asulullah yan' menyeru oran' ramai ke1ada salat men'utamakan salat subuh" men'an!am oran' yan' tidak keluar bersalat subuh den'an an!aman membakar" membiarkan dirinya tertidur sehin''a matahari terbit dan tertin''al salat0 erda1at bebera1a ke1alsuan hadith ini) Pertama) Dijelaskan dalam berba'ai-ba'ai kitab Sahih bahawa semasa tidur hanya mata 3abi sahaja yan' tidur teta1i hatinya tidak0F% +a'aimana mun'kin 3abi tertin''al salat subuh disebabkan tertidurJ Kedua) +erdasarkan !atatan Muslim"FG kejadian dalam hadith ini berlaku ketika 3abi 4s0a0w5 dalam 1erjalanan balik dari Peran' Khaybar0 Ketika Abu Hurairah datan' menemui 3abi untuk memeluk ,slam di Madinah sele1as kembali dari Khaybar0 Den'an demikian" Abu Hurairah tidak boleh mendakwa hadir 1ada masa 1eristiwa itu berlaku0 Keti'a) Dalam hadith ini" 3abi 4s0a0w5 ditunjukkan seba'ai berkata bahawa setia1 oran' hendaklah ber'erak den'an binatan' tun''an'annya kerana syaitan telah mendiami tem1at itu" teta1i telah di1erlihatkan den'an !uku1 jelas dan teran' bahawa syaitan tidak boleh mendekati 3abi 4s0a0w5 sama sekali0 Abu Hurairah ju'a berkata) Halu kami melakukannya0 eta1i kita tahu bahawa 1ada hari-hari itu" Abu Hurairah bekerja untuk menyara hidu1 sekadar !uku1 makan0 Mana mun'kin dia mem1unyai binatan' tun''an'anJ Keem1at) Abu Hurairah kemudian berkata 3abi 4s0a0w5 meminta air" berwudu; dan bersujud sebanyak dua 4C5 kali dan kemudian bersalat subuh0 erbukti salat ini seba'ai 'anti salat yan' tertin''al0 Dalam kejadian ini" tujuan melakukan dua 4C5 kali sujud adalah tidak jelas" kerana tiada tem1at ba'inya sama sekali0 Al3awawi tidak menyebutkannya dalam tafsirannya 4syarh50 Kelima) Sudah menjadi kebiasaan ba'i 1ara 1emim1in tentera dan 1an'lima" a1abila tentera dibenarkan tidur" terda1at bebera1a ora' 1en'awal yan' teta1 berja'a untuk memerhatikan dan men'awasi sebaran' seran'an tentera0 Pastinya" 3abi 4s0a0w5 yan' dikelilin'i musuh-musuh termasuk oran'-oran' munafiD dalam kum1ulan bersama-samanya" tidak akan membiarkan 1erkara itu be'itu sahaja su1aya da1at men'elakkan dirinya dan oran'-oran'nya terdedah ke1ada seran'an atau kom1lot oran' munafiD dalam tenteranya0 Mustahil 1ara 1en'awal turut tertidur0 3abi 4s0a0w5 sebenarnya telah memberikan amaran bahawa banyak 1endustaan dan 1embohon'an akan dilakukan terhada1nya0 Keenam) Dalam kejadian ini" tentera yan' di1im1in 3abi 4s0a0w5 terdiri dari1ada FBB oran' lelaki den'an CBB ekor kuda0 Sukar untuk difahami semuanya tertidur sehin''a tiada seoran' 1un terja'a 1ada masa salat subuh sedan'kan sudah tentu terden'ar bunyi kuda meren'ek dan bunyi 'erakan mereka" khususnya 1ada waktu 1a'i a1abila mereka mulai membuat bisin' untuk makan rum1ut kerin'0 erbukti" seluruh !erita itu tidak lain hanyalah khayalan Abu Hurairah semata-mata0

%1. :embu dan serigala ber9akap dalam bahasa Arab yang )asih
bahawa) Al-+ukhariF$ dan Muslim%B men'ambil riwayat dari1ada Abu Hurairah bahawa dia meriwayatkan 6 3abi 4s0a0w5 menunaikan salat subuh dan kemudian keluar menemui oran' ramai0 Sementara itu" seoran' lelaki datan' sambil menun''an' lembu0 Dia menun''an' sambil memukulnya" lalu 4lembu itu5 dikatakan berkata) Aku tidak dijadikan untuk ini" bahkan aku di!i1ta untuk ber!u!uk tanam0 <ran' ramai berkata) Maha Su!i Allah" lembu boleh ber!aka10 3abi 4s0a0w5 kemudian berkata) 6 Aku" Abu +akr dan 9mar men'akui 1erkara ini"7 sementara kedua-duanya tidak berada di situ0 Pada masa itu" kelihatan seoran' lelaki den'an binatan' ternak" biri-biri dan kambin'0 Seekor seri'ala menyeran'nya dan
%l-1u"hari, Sahih, I, h.3( (Kitab al-Salat; Bab fadl salat al-isya) +ihat: %l-1u"hari, Sahih, II, h.)394 Ibn Hanbal, Musnad, II, h.2*). 68 7usli!, Sahih# I, h.2*4. 69 %l-1u"hari, Sahih, II, h.)3), )9-. 70 7usli!, Sahih, II, h.()94 juga Ibn Hanbal, Musnad, II, h.249.
66 67

34

35

Abu Hurairah

melarikan seekor dari1adanya0 <ran' itu lalu men'ejar dan men'ambil balik dari1ada seri'ala0 Seri'ala berkata) En'kau meram1as kambin' itu dari1adaku teta1i sia1akah yan' da1at menyelamatkannya dari1ada sin'a" ketika tidak ada 1elindun' la'i ke!uali akuJ <ran' ramai berkata) Maha Su!i Allah seri'ala ber!aka10 3abi 4s0a0w5 men'atakan) Aku" Abu +akr dan 9mar men'akui hal ini" sedan'kan kedua-duanya tiada di situ07

Kritikan Abu Hurairah kelihatan be'itu berseman'at men'hasilkan !erita yan' 1elik dan aneh0 Kita telah 1un melihat hadith-hadithnya tentan' batu melarikan 1akaian Musa" Musa menam1ar malaikat maut dan menumbuk sehin''a terkeluar biji matanya" belalan' emas jatuh ke ribaan 3abi Ayyub semasa sedan' mandi dan seba'ainya0 Kini dia men'eluarkan !erita 1elik tentan' seekor lembu dan seri'ala ber!aka1 ke1ada manusia den'an be'itu bijak dan !uku1 menyakinkan" yan' sama sekali bertentan'an den'an tabiat binatan' yan' biasa0 Sudah diketahui umum bahawa keluarbiasaan sesuatu 1erkara hanya boleh berlaku seba'ai suatu muji8at yan' membuktikan kenabian dan bukanlah sebaliknya0 Hembu atau seri'ala ber!aka1 dalam hadith ini bukanlah dalam mana-mana keadaan yan' menunjukkan muji8at seba'ai bukti kenabian0 Sebenarnya" keadaan tersebut tidak 1ernah dan mustahil berlaku ke1ada binatan'-binatan' tersebut yan' dikatakan da1at berkata-kata itu0 <leh itu" tidak ada sebaran' alasan atau hujah untuk menerima hadith ini dan men'akui kebenarannya kerana sudah menjadi 1rinsi1 yan' diterima bahawa muji8at-muji8at tidak 1ernah berlaku den'an sia-sia atau tan1a sebaran' tujuan yan' jelas0 Selanjutnya" hadith ini tidak menunjukkan sebaran' keistimewaan Abu +akr dan 9mar" bahkan kelihatan sekiranya Abu Hurairah meriwayatkan !erita itu 1ada masa mereka hidu1 dan da1at menden'arnya" sudah tentu mereka berle1as diri0 Abu Hurairah kelihatan a'ak berhati-hati untuk tidak men'u!a1kannya semasa mereka masih hidu1 dan membiarkannya sehin''alah mereka tiada0 A1abila dia men!eritakan hadith ini" ia menam1akkan sekiranya seseoran' mendustakan atau menafikannya tentulah dia akan dituduh tidak hormat ke1ada kedua-dua oran' khalifah dan oran' ramai tentu akan menentan'nya0

%$. Abu 3akr menjadi ketua perwakilan Haji tahun 0H dan Abu Hurairah diwakilkan untuk mengumumkan surah al-Baraah pada tahun yang sama
Al-+ukhari%# dan Muslim%C men'ambil riwayat dari1ada Hamid bin Abd al-.ahman bin Auf" Abu Hurairah 1ernah meriwayatkan ke1adanya bahawa semasa musim haji" 3abi 4s0a0w5 melantik Abu +akr seba'ai ketua 1erwakilan haji" setahun sebelum haji @ida0 Abu +akr 1ula men'utuskanku 1ada hari korban di kalan'an sekum1ulan oran' yan' ditu'askan membuat 1en'umuman ke1ada oran' ramai bahawa oran'-oran' kafir tidak akan dibenarkan menunaikan haji" dan ju'a melakukan tawaf dalam keadaan tidak ber1akaian sele1as tahun ini0 Al-+ukhari ju'a turut men'ambil riwayat%/ menerusi Hamid dari1ada Abu Hurairah yan' berkata) Abu +akr men'utuskanku 1ada tahun itu di kalan'an oran' yan' akan membuat 1en'umuman yan' dihantar 1ada hari haji 4al-hijjah5 untuk membuat 1erisytiharan di Mina bahawa sele1as tahun ini" tidak ada oran' kafir yan' melakukan haji dan tawaf dalam keadaan tidak ber1akaian0 Sele1as itu" 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Ali 4a0s5 men'ikutinya dari belakan' den'an 1erintah untuk men'umumkan surah Baraah tersebut" lalu dia membuat 1en'umuman bersama-sama kami di kalan'an 1enduduk Mina 1ada hari :urban0 Kritikan idak hairan Abu Hurairah dan Hamid men'hasilkan hadith 1alsu ini kerana itulah hari-hari ketika +ani 9maiyyah masih berkuasa dan 1enentan'an mereka terhada1 Ali 4a0s5 dan kaum kerabat 3abi 4s0a0w5 dan tuduhan serta tohmahan terhada1 manusia-manusia su!i be'itu lumrah bertujuan untuk menda1atkan sumber kewan'an dan kedudukan dari1ada 1ara 1emerintah0 Kita telah melihat bahawa Abu Hurairah datan' ke1ada +ani 9maiyyah untuk menda1at habuan duniawi0

71 72 73

%l-1u"hari, Sahih, I, h.)924 III, h.9-. 7usli!, .ahih, I, h.*)3.

+ihat: %l-1u"hari, Sahih, III, h.9.


35

36

Abu Hurairah

Hamid 1ula salah seoran' yan' biasanya mereka hadith se1erti itu seba'ai !ontoh) Muawiyah salah seoran' dari1ada +ani 9maiyyah dan musuh 1alin' ketat dalam 1ermusuhan dan kejahatan se!ara tersembunyi0 ,bunya Kalthum binti 9Dbah yan' meru1akan adik al-@alid bin 9Dbah dan neneknya adalah sama seba'ai ibu ke1ada 9thman bin Affan 4khalifah keti'a5" ba1a Hamid 1ula ialah Abd al-.ahman bin Auf yan' meman' diketahui menentan' Ali 4a0s5" menjadikan 9thman seba'ai khalifah 1ada hari Syura0 Seba'ai bukti ba'i menentan' kesahihan hadith ini" 1atut di1erhatikan ju'a bahawa terda1at sebuah hadith diriwayatkan oleh al-Hakim%A men'isytiharkannya seba'ai benar" turut di!eritakan oleh alDhahabi dalam Tal his men'akui kebenarannya" menunjukkan bahawa sebelum men'ikuti +ani 9maiyyah di Syria" Abu Hurairah biasanya men'atakan) Aku adalah di antara oran'-oran' yan' diwakilkan oleh 3abi 4s0a0w5 bersama-sama den'an Ali 4a0s5 untuk men'umumkan surah Baraah0 Anaknya kemudian bertanya) A1akah 1en'umuman yan' kamu buat itu" katanya) Kami biasa men'atakan) iada seoran' 1un masuk syur'a ke!uali oran' mu;min" dan sele1as tahun itu" tiada oran' kafir dibenarkan melakukan haji atau tawaf dalam keadaan tidak ber1akaian0 Sekiranya ada sebaran' 1erjanjian di antara seseoran' den'an 3abi 4s0a0w5" masanya selama A bulan Aku umumkan hal ini sehin''a suaraku menjadi tersekat-sekat07 Sekaran'" hadith di atas diakui kesahihannya oleh ahli-ahli hadith yan' terkenal dan dalam kandun'annya" tidak ada diselitkan nama Abu +akr sama sekali dan ia jelas menunjukkan bahawa oran' yan' diutuskan 1ada tahun itu oleh 3abi 4s0a0w5 untuk menunaikan haji ialah Ali 4a0s5 yan' ditu'askan men'e1alai mereka" teta1i dalam hadith yan' di1erdebatkan ini Abu Hurairah telah men'ubahkan ke1im1inan 1erwakilan itu ke1ada Abu +akr0 Seterusnya ketika Abu Hurairah dilantik oleh 3abi 4s0a0w5 bersama-sama Ali 4a0s5" ba'aimana mun'kin dia men'atakan) Abu +akr men'utuskanku 1ada musim haji tahun itu di kalan'an sekum1ulan oran'Q07 dan kena1akah dia harus men'atakan 6 sele1as itu" 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Ali 4a0s5 men'ikuti dari belakan' den'an 1erintah membuat 1en'umuman dan den'an itu dia membuat 1en'umuman bersama-sama kamiJ7 +ukankah ia meru1akan suatu kom1lot yan' li!ik untuk merahsiakan kebenaran ituJ Kebenaran tentan' seluruh 1eristiwa itu adalah se1erti yan' dinyatakan di bawah) Pertama) .in'kasnya adalah semasa surah Baraah diwahyukan ke1ada 3abi 4s0a0w5" dia mewakilkan Abu +akr memba!akannya ke1ada oran' ramai 1ada musim haji untuk memberitahu bahawa Allah dan .asul-3ya berle1as diri dari1ada 'olon'an kafir" 1enolakan semua bentuk 1erjanjian den'an mereka" melaran' mereka dari1ada men'ham1iri Kabah" meneran'kan 1en'haraman syur'a ke1ada mereka" dan tiada seoran' 1un boleh menunaikan haji dalam keadaan tan1a 1akaian0 Dia tidak da1at 1er'i jauh kerana Allah kemudian mewahyukan ke1ada 3abi 4s0a0w5) 6 iada seoran' jua 1un yan' da1at melakukan tu'as tersebut ke!uali dirimu atau1un seoran' dari1ada dirimu07 <leh itu" 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Ali 4a0s5 dan memerintahkannya memintas Abu +akr" dan men'ambil balik surah Baraah dari1adanya" kemudian terus menuju ke Makkah untuk menjalankan tu'as ba'i 1ihak Allah dan .asul-3ya di sam1in' menunaikan amanah seba'ai 1emim1in haji0 Dia ju'a memerintahkannya untuk membenarkan Abu +akr memilih sama ada terus bersama-samanya atau1un balik ke kota Madinah0 +erikut den'an itu" Ali 4a0s5 terus menun''an' unta 3abi 4s0a0w5 bernama A8ba dan memintas Abu +akr yan' menanyakannya) 6 A1a yan' en'kau bawa wahai AliJ Dijawab) 3abi 4s0a0w5 memerintahkanku bahawa aku hendaklah men'ambil balik ayat-ayat itu dari1adamu dan memba!akan 1erjanjian-1erjanjian ke1ada 'olon'an kafir dan kamu bebas sama ada untuk men'ikutiku atau kembali ke Madinah0 Abu +akr berkata) Aku lebih suka ber1atah balik ke1ada 3abi 4s0a0w5" lalu Ali meneruskan 1erjalanannya ke Makkah den'an jemaah haji Madinah sementara Abu +akr kembali ke Madinah" kemudian dia berkata) En'kau men'amanahkanku tu'as yan' di!emburui ramai oran' dan a1abila aku men'ambilnya" en'kau men'ambilnya kembali dari1adaku0 A1akah sebabnyaJ Adakah wahyu Allah diturunkan men'enaikuJ 3abi menjawab) idak" teta1i =ibril 4a0s5 datan' ke1adaku dari1ada Allah sambil memberitahu) iada seoran' 1un yan' boleh menjalankan tu'asmu ke!uali en'kau sendiri atau seoran' dari1ada dirimu0 <leh kerana Ali adalah diriku" maka tiada oran' lain yan' boleh menjalankan tu'as itu ke!uali Ali07 .iwayat ini diakui seba'ai riwayat yan' bersambun'-sambun' dirawikan dari1ada Ahl al+ayt 4a0s50
74

%l-Ha"i!, al-Mustadra", II, h.)().


36

37

Abu Hurairah

Kedua) Ahmad ibn Hanbal men!atatkan 1eristiwa ini dalam Musnadnya%E den'an kata-kata Abu +akr sendiri) 3abi 4s0a0w5 mewakilkanku surah Baraah untuk diumumkan ke1ada 1enduduk Makkah bahawa sele1as tahun ini" tiada seoran' kafir boleh melakukan haji atau tawaf dalam keadaan tan1a 1akaian" tiada seoran' 1un boleh masuk syur'a ke!uali oran' muslim" dan bahawa sekiranya terda1at 1erjanjian di antara sesia1a den'an 3abi 4s0a0w5" masanya telah diteta1kan dan bahawa Allah dan .asul-3ya berle1as diri dari1ada semua bentuk ikatan terhada1 oran' mu;min0 <leh itu" aku men'ambilnya"kemudian 3abi 4s0a0w5 berkata ke1ada Ali 4a0s5) Kejar Abu +akr" kembalikannya ke1adaku dan kamu bawalah surah tersebut07 Ali 4a0s5 melakukan demikian dan aku kembali ke Madinah0 A1abila aku di1an''il oleh 3abi 4s0a0w5" aku menan'is sambil berkata) ?a .asulullah" adakah sesuatu diwahyukan berhubun' den'an dirikuJ 3abi menjawab) idak ada yan' diwahyukan tentan' dirimu ke!uali yan' baik" teta1i aku telah di1erintah bahawa tiada oran' lain dibenarkan membawa surah itu ke!uali aku atau salah seoran' dari1ada diriku0 Ahli hadith" al-3asa;i men!eritakan suatu riwayat Ali 4a0s5 yan' menyebutkan ketika #B ayat dari1ada surah Baraah diwahyukan" 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Abu +akr dan mereka yan' lain bersamasamanya untuk memba!a ayat-ayat itu ke1ada 1enduduk Makkah0 Halu dia men'utuskanku dan berkata) 6 Kejar Abu +akr dan a1abila kamu menemuinya" ambillah balik surah itu dari1adanya" kemudian bawakannya ke1ada 1enduduk Makkah dan ba!akannya ke1ada mereka0 Halu aku men'ejarnya" men'ambil balik tulisan itu dan dia kembali ke1ada 3abi 4s0a0w5 dan berkata ke1adanya) ?a .asulullahK Adakah sesuatu telah diwahyukan men'enai dirikuJ 3abi menjawab) idak" teta1i =ibril 4a0s5 telah datan' ke1adaku dan men'atakan) iada seoran' 1un boleh melaksanakan tu'as itu ke!uali kamu 4Muhammad5 dan seoran' dari1ada dirimu07 <ran' ramai bertanya ke1ada Hasan al-+asri tentan' Ali 4a0s5 ketika dia men'atakan) A1a yan' boleh aku katakana tentan' seoran' yan' mem1unyai em1at 4A5 sifat dalam dirinya0 Dia diamanahkan surah Baraah" ju'a kata-kata 3abi 4s0a0w5 tentan' dirinya 1ada hari Peran' abuk dan sekiranya Ali 4a0s5 mem1unyai kekuran'an sesuatu" .asulullah 4s0a0w5 akan menyebutkannya" kemudian 3abi 4s0a0w5 bersabda) Dua 1erkara yan' san'at berat" Kitab Allah dan Ahl al-+aitku"7 dan tiada seoran' 1un 1ernah dijadikan ketua ke atas dirinya sementara oran' ramai dijadikan ketua-ketua ke1ada yan' lain07 ,ni adalah kata-kata al-Hasan al-+asri yan' sebenar se1erti yan' di!atatkan oleh al-Humaidi0%F Keti'a) Pen'umuman dalam 1ersoalan yan' membabitkan bebera1a 1erkara 1entin' se1erti 1enolakan 1erjanjian den'an 'olon'an kafir" mene'ah mereka dari1ada haji" men'isytiharkan bahawa 'olon'an kafir tidak akan masuk syur'a dan 1erisytiharan terbuka bahawa Allah dan .asul-3ya berle1as diri dari1ada mereka0 ,ni meru1akan 1erkara-1erkara yan' dibuat ba'i menyem1urnakan a'ama dan mene'uhkan kuasa dan autoriti umat ,slam" dan di satu 1ihak" ia menjadi bukti yan' jelas tentan' kelemahan dan ketundukan 'olon'an kafir0 =elaslah bahawa Allah men'in'inkan kemuliaan den'an menjadikan 1erisytiharan 1entin' itu diberikan ke1ada Ali 4a0s5 dan untuk itu" Dia 4Allah5 memberikan 1erintah ke1ada .asul-3ya bahawa tu'as berat itu hendaklah dijalankan hanya oleh Ali 4a0s50 ,ni diakui sendiri oleh 3abi 4s0a0w5 yan' bersabda) 6 Ali 4a0s5 bersama-sama al-:ur;an dan al-:ur;an bersama-sama Ali"7%% se1erti yan' diutarakan oleh al-Hakim%G dari1ada al-+ukhari dan Muslim" dan ju'a al-Dhahabi dalam Tal hisnya yan' men'akui kesahihan hadith tersebut0 Keem1at) +ukti sejarah menunjukkan bahawa sekum1ulan besar manusia bermusuh dan !emburu terhada1 Ali 4a0s5 kerana kelebihan dan kedudukan yan' tin''i dan ham1ir den'an 3abi 4s0a0w5 yan' tidak dinikmati oran'-oran' lain khususnya menerusi ran!an'an jahat Muawiyah dan an''ota-an''ota +ani 9maiyyah lain yan' tidak akan membiarkannya be'itu sahaja bahkan akan menimbulkan 1erasaan ben!i ke1ada Ali 4a0s5 dan an''ota-an''ota Ahl al-+ait yan' lain 4dan sama ada untuk men'ha1uskan hadithhadith .asulullah 4s0a0w5 yan' memujinya atau1un memutarbelitkannya den'an tambahan atau 1indaan kata-kata yan' boleh merendahkan kedudukannya yan' mulia" lebih-lebih la'i den'an meletakkan hadithIbn Hanbal, Musnad, I,h.2. +ihat: Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.(99. 77 %l-Qandu;i al-Hana:i, ,anabi al-Mawaddah, I, h.9--9)4 Ibn Hajar al-Haytha!i, al-Sawai! al-Muhri!ah, h.)9--)9(4 al-.yablanji, Nur al-Absar, h.89. 78 +ihat: %l-Ha"i!, al-Mustadra", III, h.)24.
75 76

37

38

Abu Hurairah

hadith seum1ama itu yan' memuji-muji keti'ati'a oran' khalifah" yan' menjadi musuh-musuhnya0

Hadith yan' diteliti ini adalah salah satu !ontoh ba'aimana den'an arahan atau1un den'an tujuan menda1atkan 'anjaran dari1ada Muawiyah" Abu Hurairah telah menukar'anti teks keseluruhan 1eristiwa itu sehin''a ia tidak menin''alkan sebaran' kesan kebaikan atau kemuliaan ke1ada Ali 4a0s5" bahkan sebaliknya merendahkan kedudukannya0 Se1erti yan' da1at dilihat dalam suatu riwayat hadith ini yan' disebutkan oleh Abu Hurairah yan' berkata) Abu +akr men'utuskanku 1ada tahun itu di kalan'an oran' ramai 1ada musim haji untuk membuat 1en'umuman di Mina bahawa tiada oran' kafir dibenarkan melakukan haji atau bertawaf tan1a ber1akaian sele1as tahun itu0 <leh itu" 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Ali 4a0s5 dari belakan' den'an 1erintah untuk membuat 1en'umuman itu" lalu dia membuat 1en'umuman bersama-sama den'an kami ke1ada oran' ramai 1ada musim haji0 Cara 1emutarbalikan hadith sahih yan' dilakukan itu boleh dilihat den'an jelas di sini0 Den'an berbuat demikian" den'an !ara yan' !eka1 menukarkan hadith rekaan Abu Hurairah" ia !uba men!a1ai dua 4C5 tujuan) Pertama) Pada hakikatnya" 1en'e1alaan 1erwakilan haji diserahkan ke1ada Abu +akr yan' men'an''a1 Ali 4a0s5 tidak benar-benar layak untuk melakukan tu'as yan' di1ersoalkan itu" dan untuk tujuan itu" Abu Hurairah dihantar den'an sekum1ulan oran' yan' se1ertinya untuk membantu0 Kedua) +aha'ian Ali 4a0s5 dalam menyem1urnakan tu'as ini tidak lebih dan bahkan tidaklah lebih baik dari1ada Abu Hurairah dan kum1ulan yan' Abu +akr hantar untuk membuat 1en'umuman sedan'kan Ali 4a0s5 teta1 berada bersama-sama mereka berkon'si melaksanakannya0 Sebenarnya" walau ba'aimana ia dibuktikan" se1erti yan' da1at dilihat lebih awal bahawa Allah tidak men'an''a1 Abu +akr layak untuk melakukannya dan kemudian memerintahkan 3abi 4s0a0w5 meman''ilnya kembali dan menyerahkan tu'as itu untuk disem1urnakan oleh C oran' sahaja" dan tidak ada oran' keti'a yan' boleh menyain'inya iaitu sama ada 3abi atau wasinya" Ali 4a0s50 Akhir sekali" 1atut diin'at bahawa semasa 1emerintahan Muawiyah" 1emalsuan hadith adalah suatu 1erkhidmatan yan' men'untun'kan" melibatkan ramai oran' dan sekutu-sekutu 1emerintah" dan mereka 1ula disokon' oleh 1emerintah yan' sebaliknya sibuk menyebarkan dakyah bahawa 1ara 1emalsu hadith itu adalah oran'-oran' yan' mem1unyai kelebihan dan alim" dan dalam 1roses 1enyebaran hadithhadith yan' dihasilkan oleh mereka ke1ada oran' ramai a'ar hadith-hadith itu da1at diketahui umum seba'ai hadith yan' sahih dan benar0 Dalam usaha memberikan ke1er!ayaan ke1ada hadith-hadith 1alsu mereka" mereka tan1a berselindun' men'aitkannya sama ada ke1ada Ali 4a0s5 sendiri atau ke1ada se1u1u yan' di1er!ayainya" Abdullah bin al-Abbas" atau1un sahabat besar dan sekutunya" =abir bin Abdullah alAnsari atau bahkan ke1ada !u!u dan 1ewaris ilmunya" ,mam Muhammad al-+aDir 4a0s50 Sebelum men'akhiri 1erbin!an'an ini" seba'ai tambahannya se1anjan' hidu1 3abi 4s0a0w5" Ali 4a0s5 tidak 1ernah diletakkan di bawah 1im1inan mana-mana oran' selain dari1ada 3abi 4s0a0w5 sendiri0 <leh itu" Ali tidak berada dalam tentera 9samah" dalam tentera Amru bin al-As" dalam kelom1ok Abu +akr dan 9mar ketika mereka ditu'askan di Khaybar se!ara silih ber'anti" dan masin'-masin' kembali den'an 'a'al" kemudian Ali 4a0s5 diutuskan den'an diletakkan kedua-duanya di bawah 1en'endaliannya dan Allah memuliakannya den'an kemenan'an0 Sekali la'i" ketika satu 'erombolan diutus ke ?aman di bawah Khalid bin al-@alid dan yan' lain-lain di bawah Ali 4a0s5" 3abi 4s0a0w5 memerintahkan bahawa a1abila kedua-duanya ber'abun'" Ali 4a0s5 akan meme'an' ke1im1inan0 Kedudukan Ali 4a0s5 yan' unik ini tan1a sebaran' kera'uan la'i telah dise1akati oleh semua0 Menurut al-Hakim" %$ ,bn al-Abbas biasanya berkata) Ali mem1unyai em1at 4A5 kelebihan yan' tidak dimiliki sesia1a 1un jua iaitu beliau meru1akan oran' yan' 1ertama di kalan'an Arab dan ju'a bukan Arab yan' menunaikan salat bersama-sama 3abi 4s0a0w5" dan .asulullah 4s0a0w5 sentiasa bersama-sama den'annya dalam setia1 1er'erakan tentera0 +e'itulah ju'a Hasan al-+asri biasanya menyebutkan) iada seoran' 1un 1ernah ditem1atkan men'atasi Ali 4a0s5 seba'ai 1emim1in" sedan'kan mereka 4yan' lain5 diletakkan di bawah ke1im1inan oran' lain0

%%. 1alaikat ber9akap dengan ",mar


79

%l-Ha"i!, al-Mustadra", III, h.))).

38

39

Abu Hurairah

Al-+ukhariGB ber!erita men'enai keutamaan 9mar" menerusi sumber-sumber yan' sam1ai ke1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 dikatakan bersabda) 6 Sebelum kamu" terda1at bebera1a oran' di kalan'an +ani ,sra;il yan' biasa berbi!ara den'an malaikat" walau1un mereka bukan nabi" dan sekiranya ada oran' yan' se1erti itu di kalan'an umatku" maka dia ialah 9marQ7 Sekali la'i al-+ukhariG# men!eritakan menerusi 1ara 1erawi yan' berakhir den'an Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 dikatakan bersabda) 6 erda1at di kalan'an umat nabi-nabi sebelummu" sahabat dalam berbi!ara 4den'an malaikat5 dan sekiranya ada oran' yan' se1erti itu di kalan'an umatku ini" tentulah dia ialah 9mar07 Kritikan erbukti ini di antara hadith-hadith 1alsu yan' direka atas desakan 1olitik dan keburukan 8aman itu den'an tujuan untuk men'an'kat kedudukan Abu +akr dan 9mar ham1ir den'an kedudukan 3abi 4s0a0w5 dan den'an tujuan untuk merendah-rendahkan keutamaan dan kedudukan Ali 4a0s5 yan' tin''i seba'ai 1en''anti 3abi 4s0a0w5 yan' benar-benar layak0 Cuku1lah dikatakan bahawa sekiranya Abu Hurairah meriwayatkan hadith ini 1ada 8aman 9mar" tali sebat khalifah tentunya akan sin''ah di belakan' badannya0 eta1i sele1as 9mar" jalan terbuka luas ba'inya untuk melakukan a1a sahaja yan' disukainya untuk men''embirakan majikannya" Muawiyah0 Selanjutnya" diketahui umum di kalan'an 1ara sarjana dan ilmuan bahawa oran'-oran' dari kalan'an umat terdahulu yan' menikmati kedudukan tin''i da1at ber!aka1 den'an malaikat terdiri sama ada nabi-nabi atau 1ara 1en''antinya0 Dalam a1a keadaan" mereka adalah manusia masumun 4ter1elihara dari1ada dosa5 sementara itu" biar1un seluruh kedudukannya yan' mulia dalam siyasah ,slam seba'ai seoran' khalifah yan' keras" 9mar bukanlah seoran' nabi atau 1en''anti nabi" dan bukan 1ula seoran' yan' masum dan terle1as dari1ada kesalahan0 <leh yan' demikian" tidak timbul 1ersoalan malaikat ber!aka1 den'annya dalam keadaan sebenar" mahu1un dalam bentuk 'ambaran semata-mata0

%'. =arisan pusaka abi !s."a.w# adalah sada>ah


Al-+ukhariGC dan MuslimG/ men!eritakan suatu riwayat yan' sam1ai ke1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 @arisan 1usakaku tidak akan dibaha'ikan se1erti dinar" a1a sahaja yan' aku tin''alkan sele1as ini" 1eruntukan isteri-isteri dan hamba-hambaku adalah beru1a sadaDah07 Kritikan erda1at riwayat hadith yan' di!eritakan dari1ada Abu +akr seoran' sahaja dari1ada 3abi 4s0a0w5 yan' menentan' warisan 1usaka *atimah al->ahra; 4a0s5 se1erti yan' dinyatakan oleh kedua-dua oran' tokoh hadith" al-+ukhari dan Muslim menerusi sumber-sumber yan' sam1ai ke1ada A;isyah yan' berkata) *atimah 4a0s5" anak 1erem1uan 3abi 4s0a0w5 telah men'un'ka1kan kata-kata berikut ke1ada Abu +akr yan' meminta baha'iannya dari1ada hak warisan 3abi 4s0a0w50 Abu +akr men'atakan) .asulullah 4s0a0w5 telah bersabda) Kami 1ara nabi tidak diwarisi" a1a sahaja yan' kami tin''alkan adalah beru1a sadaDah07 *atimah al->ahra; 4a0s5 merasa sun''uh sedih terhada1 sika1 Abu +akr dan en''an ber!aka1 den'annya sehin''a beliau 4a0s5 wafat0 Sewaktu beliau wafat" suaminya men'ebumikan jena8ahnya 1ada waktu malam 4menurut kehendak wasiatnya5 dan Abu +akr tidak dii8inkan men'hadirinya0 Seba'ai hujah *atimah 4a0s5 terhada1 hadith yan' dikemukakan itu" beliau menanyakan) Adakah en'kau 4Abu +akr5 den'an sen'aja menin''alkan kitab Allah dan men'ene1ikannya sedan'kan Allah telah berfirman)
%l-1u"hari, Sahih, II, h.)94. %l-1u"hari, Sahih, II, h.)3). 82 %l-1u"hari, Sahih, II, h.)2*. 83 7usli!, Sahih, II, h.34.
80 81

39

40

Abu Hurairah

6 Dan Sulayman telah mewarisi Dawud07GA +e'itu ju'a doa >akariyya) 6 Dan sesun''uhnya aku khuatir terhada1 mawaliku se1enin''alanku" sedan' isteriku adalah seoran' yan' mandul" maka anu'erahilah aku dari sisi En'kau seoran' 1utera" yan' akan mewarisiku dan mewarisi sebaha'ian keluar'a ?aDub dan jadikanlah dia" ya uhanku" seoran' yan' diredhai07GE Allah menjelaskan) 6 Allah mensyariatkan ba'imu tentan' 41embaha'ian harta 1usaka untuk5 anak-anakmu" iaitu baha'ian seoran' anak lelaki sama den'an baha'ian dua oran' anak 1erem1uanQ0 7GF serta 6 diwajibkan ke atasmu" a1abila seoran' di antara kamu kedatan'an 4tanda-tanda5 maut" jika dia menin''alkan harta yan' banyak" berwasiat untuk ibu ba1a dan kaum kerabatnya se!ara maruf" 4ini adalah5 kewaji1an atas oran'-oran' yan' bertaDwa07G% Hujah-hujah *atimah 4a0s5 jelas membuktikan bahawa hadith tersebut ber!an''ah den'an al:ur;an0 Kesedihannya terhada1 tindakan Abu +akr" keen''anannya berbi!ara den'annya" 1enolakannya untuk membenarkan Abu +akr men'hadiri 1emaDaman jena8ahnya membuktikan tentan'annya terhada1 kebenaran hadith itu0 Seterusnya" menurut !atatan al-+ukhari GG dikatakan bahawa semasa 8aman Khalifah 9mar" Ali 4a0s5 dan Abdullah ibn al-Abbas telah men'emukakan 1erkara itu bersama-samanya sementara 9thman" Abd al-.ahman" >ubayr dan Sad 1ula men'akuinya dan dia 49mar5 men'atakan ke1adanya) Adakah kamu tahu bahawa 3abi 4s0a0w5 1ernah bersabda) Kami 1ara nabi tidak diwarisi" a1a yan' kami tin''alkan adalah beru1a sadaDah07 Mereka tidak da1at berbuat a1a-a1a sebaliknya hanya men'akuinya kerana dalam keadaan-keadaan ini" mereka tidak mem1unyai 1ilihan lain berasaskan 1en'hormatan mereka ke1ada kedua-dua oran' khalifah tersebut0 Pada 8aman itu" Abu Hurairah ialah seoran' tokoh yan' tidak lan'sun' dikenali dan tidak ada seoran' 1un memberikan 1erhatian terhada1nya berbandin' terhada1 1ara sahabat lain yan' mem1unyai keutamaan dan kebaktian yan' jauh lebih banyak0 +a'aimana1un" keadaan dan masa telah berubah kerana kebanyakan sahabat besar keluar menyertai eks1edisi-eks1edisi ketenteraan yan' menyebabkan berlakunya 1enaklukan ne'ara-ne'ara se1erti Syria" Mesir" Afrika" ,raD" ,ran" ,ndia dan seba'ainya0 Penduduk ne'ara-ne'ara itu telah men'anuti ,slam se!ara beramai-ramai yan' kerananya" kebanyakan oran' ,slam mulai memasuki era baru0 Pada masa itu" +ani 9maiyyah yan' kini men'uasai 1emerintahan tertin''i ke atas seluruh ne'ara umat ,slam den'an sen'aja melaun'-laun'kan dan menjulan' tin''i nama Abu Hurairah untuk men!a1ai matlamat 1olitik mereka telah meran'san'kannya men'hasilkan sebaran' bentuk hadith yan' menyebelahi atau menyokon' keti'a-ti'a oran' khalifah0 Den'an !ara ini" Abu Hurairah keluar dari1ada ke'ela1an yan' sebelum itu menen''elamkannya dan dia mulai menyam1aikan hadith-hadith yan' disukai 1ara 1emerintah dan sekutu-sekutu mereka yan' suka men'am1u0 <leh itu" dia men!eritakan hadith yan' dibahaskan di sini den'an !ara yan' di'emari oran' ramai dan disokon' 1ula oleh 1ara khalifah yan' mereka sukai0

%(. Abu Talib didakwa enggan mengu9apkan dua kalimah syahadat !syahadatain#

%l-Quran, surah al-'a!l (23): )9. %l-Quran, surah 7arya! ()9): *-9. 86 %l-Quran, surah al-'isa (4): )). 87 %l-Quran, surah al-1a<arah (2): )8-. 88 %l-1u"hari, Sahih, II, h.)24.
84 85

40

41

Abu Hurairah

MuslimG$ menyam1aikan sebuah !erita dari1ada Abu Hurairah yan' men'atakan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda ke1ada ba1a saudaranya" Abu alib) 6 9!a1kanlah kalimah la ilaha illa 'lah" aku akan menjadi saksimu 1ada hari :iyamah0 Abu alib berkata) Sekiranya aku tidak bimban' akan kaum :uraisy yan' men'atakan aku melakukannya dalam keadaan terdesak" tentulah aku menyebutkannya di hada1anmu07 =usteru kerana itulah" Allah mewahyukan ayat al-:ur;an) 6 Sesun''uhnya kamu tidak akan da1at memberikan 1etunjuk ke1ada oran' yan' kamu kasihi" teta1i Allah memberikan 1etunjuk ke1ada oran' yan' dikehendaki-3ya" dan Allah lebih men'etahui oran'-oran' yan' mahu menerima 1etunjuk07$B Di tem1at yan' lain dalam Sahih Muslim" disebutkan dari1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda ke1ada ba1a saudaranya" Abu alib) 6 Sebutkanlah kalimah 'a ilaha illa 'lah" teta1i dia en''an0 =usteru itu" Allah mewahyukan ayat 4al-:ur;an5 yan' disebutkan tadi07 Kritikan +erhubun' den'an kesahihan hadith ini" 1atut di1erhatikan bahawa Abu alib wafat 1ada tahun ke-#B 4bithah5 kenabian Muhammad 4s0a0w5" / tahun sebelum Hijrah" atau1un menurut riwayat lain dikatakan 1ada tahun ke-$ dan riwayat berikutnya 1ula men'atakan 1ada tahun ke-%0 <leh yan' demikian" ia berlaku setidak-tidaknya #B tahun sebelum Abu Hurairah datan' ke Hija80 +a'aimana mun'kin Abu Hurairah men!eritakannya dari1ada 3abi 4s0a0w5 tentan' 1erihal ba1a saudara 3abi 4s0a0w5 dan menyebutkan 1er!aka1an kedua-duanya seolah-olah dia melihat mereka berdua den'an matanya sendiri" dan menden'ar mereka ber!aka1 den'an telin'anya sendiriJ erbukti hadith ini telah di1alsukan oleh musuh-musuh ke1ada keturunan Abu alib den'an tujuan untuk men'hina dan merendah-rendahkan ke1entin'annya den'an membuat dakwaan terhada1nya bahawa beliau tidak 1ernah menerima ,slam dan mati 1ula seba'ai seoran' kafir0 Para ulama dan sarjana di se1anjan' 8aman telah membuktikan tan1a sebaran' kera'uan bahawa Abu alib meru1akan seoran' ,slam yan' sebenar-benarnya se1erti yan' diteran'kan berdasarkan keteran'an" kata-kata" syair dan 1erlakuannya yan' tidaklah 1erlu dikemukakan di sini" kerana to1ik 1erbahasan di sini adalah men'enai Abu Hurairah dan bukannya Abu alib0 Sudah terbukti bahawa Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadith yan' sedan' dibahaskan di sini ke!uali den'an !ara memalsukannya0

%*. Peringatan pertama pada Hari al46ar !Yaum al-Dar#


Al-+ukhari$# dan Muslim men!eritakan dari1ada Abu Hurairah yan' men'atakan) 6 Ketika ayat) 6 dan berikanlah 1erin'atan ke1ada kaum kerabatmu yan' terdekatQ7 diwahyukan" 3abi 4s0a0w5 ban'kit dan bersabda) @ahai kaum :uraisy" aku tidak boleh menyelamatkanmu dari1ada Allah" wahai anak-anak Abd al-Manaf aku tidak da1at menyelamatkanmu dari1ada Allah" wahai Safiyah" aku tidak da1at menyelamatkanmu dari1ada Allah" wahai *atimah 4a0s5" ambillah a1a sahaja dari1adaku yan' kamu sukai" aku tidak da1at menyelamatkanmu dari1ada Allah07 Kritikan Ayat ini diwahyukan 1ada 1erin'kat awal kenabian Muhammad 4s0a0w5 sebelum dakwah se!ara terbuka di kota Makkah 1ada ketika Abu Hurairah masih la'i berada di ?aman kerana dia hanya datan' ke kota Hija8 dan men'anuti ,slam sele1as CB tahun ia diwahyukan0

7usli!, Sahih, I, h.(). %l-Quran, surah al-Qasas (28): *9. 91 %l-1u"hari, Sahih, II, h.89 (Kitab al--isayah4 Bab hal yad"hulu al-nisa&.
89 90

41

42

Abu Hurairah

idak timbul 1ersoalan Abu Hurairah men!eritakan sesuatu tentan' ayat ini atau1un tentan' !ara diwahyukannya0 Abu Hurairah telah merosakkan hadith ini dan men'ubah-ubahkan 1enyusunannya0 Hadith ini adalah salah sebuah hadith yan' diakui sahih teta1i riwayatnya menyebutkan bahawa 1ada hari wahyu tersebut diturunkan" 3abi 4s0a0w5 men'um1ulkan kaum kerabat ba'inda 4s0a0w5 yan' terdekat termasuklah ba1a saudaranya" Abu alib" Ham8ah" Abbas dan ju'a Abu Hahab yan' dilaknat0 3abi 4s0a0w5 menyeru semuanya ke1ada jalan Allah dan di antara lain" ba'inda berkata) Den'an sebab itu" kini sia1akah di antara kalian yan' bersedia memikul tan''un'jawab dalam urusanku dan menjadi saudara" wasi" wali dan 1en''anti serta khalifahku 4sele1asku5J =usteru itu" Ali 4a0s5 yan' 1alin' muda di antara mereka men'atakan) Aku" wahai .asulullah 4s0a0w5" aku san''u1 memikul tan''un'jawabmu0 Halu 3abi 4s0a0w5 meme'an' dan men'an'kat tan'an Ali 4a0s5 sambil men'umumkan) Sesun''uhnya inilah saudara" wasi" wali" imam dan khalifah 4sele1asku5 di kalan'anmu" maka hendaklah kamu menden'ar dan mentaatinya0

%-. ?rang berkulit hitam !Habsyi# bermain4main dalam masjid berdekatan abi !s."a.w#
Al-+ukhari men'ambil riwayat dari1ada Abu Hurairah yan' berkata) 6 Di kalan'an kami terda1at oran' Habsyi 4mereka5 bermain-main di dalam masjid berdekatan 3abi 4s0a0w5 lalu datan' 9mar den'an men'ambil batu dan melontarkannya ke1ada mereka0 3abi lalu mene'ahkan sambil berkata wahai 9mar07 Menurut 1enda1atku" sesun''uhnya .asulullah san'at menjauhi 1ermainan dan terle1as dari1ada 1erbuatan sia-sia 4al-abath50 +a'inda san'at men'etahui 1erkara-1erkara yan' dilaran' Allah dan .asul3ya dari1ada menyediakan ruan' untuk oran'-oran' yan' jahil bersuka ria 4al-lahw5 dalam masjid di hada1annya sendiri0 Masanya di1enuhi 1erkara-1erkara ukhrawiyah dan duniawi yan' lebih berhar'a" dan tidak ada ruan' untuk berseronok0 Allah memelihara ba'inda dari1ada 1erbuatan menyibukkan masjid yan' mulia den'an 1erkara1erkara yan' sia-sia" keseronokan atau 1erbuatan yan' melalaikan 4la&ha50$C %.. Pembatalan sebelum tiba masa mengamalkannya Al-+ukhari meriwayatkan dari1ada Abu Hurairah yan' berkata) 6 .asulullah men'utuskan kami dalam suatu 1erutusan0 +a'inda berkata) Sekiranya kamu menemui si fulan dan si fulan hendaklah kamu membakar kedua-duanya0 4Katanya5 Kemudian .asulullah berkata ke1ada kami ketika kami hendak keluar) Sesun''uhnya aku memerintahkan kamu semua su1aya membakar si fulan dan si fulan0 Sesun''uhnya a1i tidak da1at menim1akan a8ab melainkan Allah taala" lalu sekiranya kamu berjum1a den'an mereka berdua" 4kamu5 bunuhlah mereka07 Kritikan ,ni adalah hadith 1alsu kerana ia men'andun'i 1embatalan sebelum tiba waktu melakukannya0 ,a sama sekali mustahil berlaku ke1ada Allah taala dan ke1ada .asul-3ya 4s0a0w5 seba'aimana diakui dalam hal ini" bahawa .asulullah berkata) +akarlah fulan dan fulan0 Dia berkata demikian dari1ada Allah yan' menyatakan) 6 tidaklah sesuatu yan' diu!a1kannya itu melainkan ia wahyu yan' diwahyukan07 +a'aimana mun'kin terbatal kata-kata tersebut sebelum tiba masa untuk men'amalkannya0 +ukankah 1embatalan dan 1eristiwa itu sendiri memberikan im1likasi kejahilanJ Allah ?an' Maha A'un' terle1as dari1ada kata-kata manusia yan' 8alim0

%0. 1elakukan perbuatan dalam jangka masa yang tidak memadai.


Al-+ukhari men'ambil riwayat dari1ada Abu Hurairah se!ara marfu yan' men'atakan)
%l-Quran, surah al-?ah:i ()8): *.

92

42

43

Abu Hurairah

6 Di1ermudahkan al-:ur;an ke1ada Dawud ketika dia meminta 1elana diletakkan di atas kudanya sedan'kan dia sem1at memba!a al-:ur;an sebelum 1elana itu sem1at diletakkan07

Kritikan Pada 1enda1atku) Kenyataan ini mustahil berlaku dilihat dari dua sudut) Pertama) Al-:ur;an diwahyukan ke1ada 5hatam al-.abiyyin wa al-Mursalin Muhammad 4s0a0w5 dan tidak mun'kin sebelumnya0 +a'aimanakah 3abi Dawud 4a0s5 boleh memba!anya0 Mereka ber1enda1at bahawa maksud al-:ur;an di sini merujuk ke1ada kitab al->abur dan alawrat0 ,a dinamakan al-:ur;an kerana berlakunya muji8at den'an kedua-duanya se1erti berlaku hal yan' sama ke1ada al-:ur;an yan' diturunkan ke1ada Muhammad 4s0a0w50 Pada 1enda1atku) Dalam jawa1an itu ada 1andan'an lain kerana mereka membawa kata-kata Abu Hurairah dalam hal ini bukannya se1erti yan' dikehendaki0 @a Allahu alam0 Kedua) Masa meletakkan 1elana di atas belakan' binatan' itu tidak memun'kinkan berkesem1atan memba!a al-:ur;an" sama ada yan' dimaksudkan itu diturunkan ke1ada .asulullah 4s0a0w5 atau1un yan' dimaksudkan itu al->abur atau al- awrat0 A1a yan' 1asti dari se'i lo'ik akal adalah bahawa 1erbuatan itu tidak da1at diterima berlaku 1ada waktu yan' terlalu sin'kat0 ,nilah kesalahan yan' tidak da1at dira'ukan sama sekali0 =usteru" tidak se1erti 1enjelasan al-Allamah al-:astalani dalam 1erkara ini dalam kitabnya" !rsyad al-Sari katanya) Hadith ini membuktikan bahawa Allah memendekkan masa ke1ada sesia1a yan' dikehendaki-3ya dari kalan'an hamba-3ya se1erti mana ia men''ulun' tem1at ba'i mereka 4katanya50 Al-3awawi berkata sebaha'ian mereka memba!a em1at 4A5 hatamat 1ada sebelah malam dan A hatamat 1ada sebelah sian'0 Kamu da1at melihat Abu al- ahir di :uds al-Syarif 1ada tahun GF%0 Aku menden'ar dari1adanya kerana ketika itu dia memba!a kedua-duanya lebih dari1ada #B hatamat bahkan Syaikh al-,slam al-+urhan bin Abi Syarif berkata ke1adaku) Dia memba!a #E hatamat sian' dan malam 4katanya5) ,nilah 1ersoalan yan' tidak ada ruan' untuk men'etahuinya ke!uali den'an anu'erah Allah dan lafa8 tersebut berakhir0

'2. 1anusia bertukar bentuk menjadi tikus


Al-+ukhari$/ dan Muslim$A telah men'ambil riwayat dari1ada Abu Hurairah yan' men'atakan) 6 Sekum1ulan manusia tertentu dari kalan'an +ani ,srail dida1ati hilan' dan tidak diketahui a1a yan' mereka telah lakukan0 Aku tidak melihat mereka ke!uali bebera1a ekor tikus0 Sekiranya susu unta diletakkan di hada1an mereka" mereka tidak akan meminumnya" teta1i sekiranya susu kambin' ditem1atkan di hada1an mereka" mereka akan meminumnya07 Kritikan ,ni !ontoh kebodohan yan' 1alin' jelas yan' sudah sewajarnya dibuan' jauh-jauh dari1ada ,slam se!e1at dan sebanyak mun'kin0 idaklah 1erlu di1ertikaikan la'i bahawa mem1er!ayai 1eristiwa itu bertentan'an sama sekali den'an akal dan ternyata ia mem1erbodoh-bodohkan umat ,slam0

'1. Apabila sesebuah hadith ditolak di hadapannya& dia mengatakan bahawa dia mendengarnya daripada @adl bin "Abbas& bukannya daripada abi !s."a.w#
Muslim$E telah men'ambil riwayat menerusi Abd al-Malik bin Abu +akr bin Abd al-.ahman bahawa Abu +akr men!eritakan) Aku terden'ar Abu Hurairah men!eritakan bahawa sesia1a yan' berada
%l-1u"hari, Sahih, II, h.)49. 7usli!, Sahih, II, h.*(9. 95 7usli!, Sahih, I, h.4)2.
93 94

43

44

Abu Hurairah

dalam keadaan berhadath besar 4se1erti junub5 tidak harus ber1uasa0 Aku menyam1aikannya ke1ada Abd al.ahman bin Hars0 Dia tidak bersetuju dan tidak da1at menerimanya lalu Abd al-.ahman dan aku bersama-sama menemui A;isyah dan 9mm Salamah0 Abd al-.ahman menanyakan 1erkara itu ke1ada kedua-duanya" lalu mereka men'atakan bahawa ketika .asulullah 4s0a0w5 berada dalam keadaan berhadath besar 4se1erti junub5 menjelan' subuh" disebabkan 1erkara lain dari1ada tidur" biasanya ba'inda ber1uasa0 Kemudian" kami menemui Marwan yan' meru1akan 'abenor Muawiyah di Madinah0 Abd al-.ahman menyebutkan 1erkara itu ke1adanya0 Marwan berkata) Kena1a kamu tidak 1er'i ke1ada Abu Hurairah dan merujuk ke1adanya tentan' a1a yan' di!eritakan0 Hlau kami 1un 1er'i berjum1a Abu Hurairah0 Abd al-.ahman men!eritakan 1erkara itu ke1adanya lalu dia berkata) Adakah kedua-dua wanita itu memberitahumu se1erti itu0 Katanya) ?a0 Abu Hurairah berkata) Mereka lebih men'etahui0 Kemudian Abu Hurairah berdalih den'an men'atakan riwayat itu diambilnya dari1ada *adl bin Abbas yan' men'atakan) Aku menden'arnya dari1ada *adl bin Abbas dan bukannya dari1ada .asulullah 4s0a0w50 Sudah diketahui umum bahawa *adl bin Abbas wafat semasa 8aman 1emerintahan Abu +akr sedan'kan 1erkara ini berkaitan den'an 8aman Muawiyah0 +a'aimana mun'kin Abu Hurairah boleh men'atakan) 6 Aku den'arinya dari1ada *adl bin Abbas dan bukannya dari1ada 3abiJ7 Sekiranya *adl bin Abbas masih hidu1" tentulah Abu Hurairah tidak da1at men'aitkan 1erkara itu den'annya sama sekali0 @ajar ditambah di sini bahawa 3abi 4s0a0w5 terlalu mulia" a'un' dan sem1urna berbandin' den'an tuduhan dan tohmahan yan' dilem1ari oran' ramai terhada1nya0 Mustahil 3abi 4s0a0w5 berada dalam keadaan berhadath besar 4se1erti junub5 menjelan' subuh" khususnya semasa hari-hari ber1uasa" a1atah la'i berjanabah waktu malam tidak berlaku ke1ada 3abi kerana itu adalah 1erbuatan syaitan yan' tidak mam1u men'hasut manusia-manusia su!i tersebut0

'$. 6ua buah hadith ber9anggah antara satu sama lain


Al-+ukhari$F men'ambil riwayat dari1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 idak ada 1ermusuhan" tidak ada 1enyakit berjan'kit" tidak ada Q7 Seoran' Arab berkata) ?a .asululah 4s0a0w5" a1a 1ula sekiranya seekor unta di 1adan' 1asir a1abila seekor unta yan' ber1enyakit ber!am1ur den'annya dan menjadikannya ber1enyakit0 .asulullah 4s0a0w5 men'atakan) Sia1akah yan' memulakan 1enyakit ituJ7 Sebaik sahaja selesai 4hadith ini5 dan tan1a sebaran' !am1urtan'an" al-+ukhari menyam1aikan !erita dari1ada Abu Salma bahawa dia menden'ar Abu Hurairah berkata sele1as meriwayatkan !erita itu bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) <ran' sakit tidak harus bertemu den'an oran' yan' sihat07 Menden'arkan 1erkara itu" Abu Salma berkata) @ahai Abu Hurairah" bukankah kamu yan' men!eritakan bahawa tiada 1enyakit yan' berjan'kit 4merebakkan 1enyakit dari1ada sesuatu ke1ada yan' lain50 Abu Hurairah menarik balik riwayat terdahulu dan tidak da1at berkata selanjutnya0

'%. 6ua orang bayi yang baru lahir ber9akap tentang perkara yang tidak diketahui
Al-+ukhari$% dan Muslim$G telah men!eritakan dari1ada Abu Hurairah tentan' sebuah hadith yan' diriwayatkannya) 6 Di kalan'an +ani ,sra;il" ada seoran' bernama =uraih0 Suatu ketika dia sedan' bersalat ketika ibunya datan' dan meman''ilnya0 Dia berkata) Patutkah aku menyahutinya atau meneruskan salatkuJ ,bunya kemudian berkata) ?a uhan" jan'an biarkan dia mati sehin''alah dia melihat wajah 1erem1uan 1ela!ur07 Pada masa itu" =uraih berada di rumah ibadatnya0 Seoran' wanita menyerahkan dirinya ke1adanya teta1i dia tidak memberikan 1erhatian ke1adanya" lalu wanita itu 1er'i ke1ada seoran' 1en'embala dan tidur den'annya0 Kemudian wanita itu melahirkan seoran' anak dan menyatakan bahawa anak itu adalah anak =uraih0 <ran' ramai datan' ke1adanya dan meruntuhkan rumah ibadatnya sambil memalukan dan men!elanya0 =usteru" dia lalu men'ambil wudu; dan
%l-1u"hari, Sahih, I,, h.)*. %l-1u"hari, Sahih, II, h.)93. 98 7usli!, Sahih, II, h.(33.
96 97

44

45

Abu Hurairah

bersalat" lalu anak itu datan' ke1adanya0 Dia bertanyakannya) @ahai anak" sia1akah ayahmuJ Anak itu menjawab) Seoran' 1en'embala0 Kemudian oran' ramai berkata) Marilah kita bina rumah ibadat untuknya dari1ada emas0 Dia berkata) =an'an" teta1i memadailah den'an Hum1ur07

Abu Hurairah meneruskan la'i) Ada seoran' wanita yan' menyusukan anaknya yan' berasal dari kalan'an +ani ,sra;il0 Kebetulan lalu seoran' lelaki berdekatan den'annya sambil menun''an' dan mem1unyai salib0 @anita itu berkata) ?a uhan" jadikanlah anakku se1ertinya0 Anak tersebut lalu menin''alkan tetek ibunya dan 1er'i ke1ada 1enun''an' itu dan berkata) ?a uhanku" jan'anlah jadikan aku se1ertinya0 Halu dia kembali menyusu den'an ibunya0 Abu Hurairah berkata seolah-olah dia sendiri melihat 3abi 4s0a0w5 men'hisa1 jarinya lalu menyambun' kembali) Kemudian ibu anak itu melintasi 1ara hamba 1embantu sambil berkata) ?a uhanku" jan'an jadikan anakku se1erti ini0 Anak itu mele1askan tetek ibunya dan berkata) Kena1a demikianJ Dia membalas) Penun''an' itu salah seoran' 1en8alim" sementara oran' ramai menyalahkan hamba 1embantu itu yan' dikatakan terlibat men!uti dan ber8ina teta1i sebenar tidak0 Kritikan =uraih atau dua oran' anak itu bukanlah terdiri dari1ada nabi0 Hantaran itu" sesuatu kejadian luarbiasa tidak boleh berlaku ke1ada mereka kerana kejadian luarbiasa 4muji8at5 yan' menyalahi kebiasaan hanya boleh berlaku seba'ai bukti atau tanda-tanda kenabian0 Sementara itu" 1er!aka1an dua oran' anak tentan' 1erkara yan' tidak diketahui itu adalah menyalahi kebiasaan se1erti yan' disebutkan al:ur;an) 6 Maka hada1kanlah wajahmu den'an lurus ke1ada a'ama 4Allah5" 4teta1lah atas5 fitrah Allah yan' telah men!i1takan manusia menurut fitrah itu0 idak ada 1erubahan 1ada fitrah Allah0 4,tulah5 a'ama yan' lurus" teta1i kebanyakan manusia tidak men'etahui07$$

''. Abu Hurairah ditugaskan menguruskan +akat atau )itrah sebagai amanah sementara syaitan datang men9urinya selama % malam
Al-+ukhari#BB menerusi 1ara 1erawi berakhir den'an Abu Hurairah bahawa dia berkata) 6 3abi 4s0a0w5 menyerahkan amanah ke1adaku 8akat bulan .amadan0 Seseoran' telah datan' dan men'ambil baran' makanan0 Aku da1at menan'ka1nya dan berkata) Demi Allah" aku akan membawamu ke1ada 3abi 4s0a0w507 Dia berkata) Aku seoran' yan' memerlukannya dan oleh kerana aku mem1unyai tan''un'an" ke1erluanku semakin bertambah07 Halu" aku mele1askannya 1er'i0 Pa'i esoknya" 3abi 4s0a0w5 menanyakanku) Abu Hurairah" a1akah yan' en'kau lakukan terhada1 oran' yan' ditan'ka1 semalamJ Aku berkata) @ahai 3abi 4s0a0w5" dia merayu kerana ke1erluan yan' mendesak" dan kerana mem1unyai tan''un'an" lalu aku kasihan ke1adanya dan membiarkannya 1er'i07 3abi 4s0a0w5 berkata) Dia berdusta ke1adamu" dan dia 1asti datan' la'i07 =usteru aku memberikan 1erhatian ke1adanya0 Dia datan' dan mulai men'ambil baran' makanan0 Aku menan'ka1nya dan berkata) Demi Allah" aku 1asti akan membawamu ke1ada 3abi 4s0a0w507 Katanya) Aku amat memerlukannya dan kerana aku mem1unyai tan''un'an" ke1erluanku amat mendesak0 Halu aku mele1askannya 1er'i0 Keesokan 1a'inya" 3abi 4s0a0w5 bertanya ke1adaku) @ahai Abu Hurairah" a1akah lelaki yan' en'kau tan'ka1 semalam lakukanJ Aku menjawab) @ahai 3abi 4s0a0w5" dia men'eluh kerana ke1erluannya dan kerana mem1unyai tan''un'an" lalu aku kasihan ke1adanya dan membiarkannya 1er'i0 3abi 4s0a0w5 berkata) Dia berbohon' ke1adamu dan dia 1asti akan datan' kembali0 Halu aku mem1erhatikannya" 1ada kali keti'a0 Dia datan' dan men'ambil baran'an makanan0 Aku menan'ka1nya dan berkata) Aku 1asti akan membawamu ke1ada 3abi 4s0a0w50 Dia men'adu) En'kau biarkanlah aku0 Aku akan ajarkanmu a1a yan' Allah mun'kin berikan kebaikan ke1adamu0 A1abila kamu hendak tidur" kamu hendaklah memba!a ayat 5ursi0 Selama mana kamu berada di katil" Allah akan melindun'imu dan syaitan tidak akan mendekatimu sehin''a 1a'i menjelan'0
99

100

%l-Quran, surah al-2u! ((-): (-. %l-1u"hari, Sahih, II, h.29.

45

46

Abu Hurairah

Den'an itu" aku mele1askannya 1er'i0 A1abila hari mulai 1a'i" 3abi 4s0a0w5 berkata ke1adaku) A1akah tawananmu semalam lakukanJ Aku 1un men!eritakan semua !erita itu ke1adanya0 Kemudian ba'inda berkata) Mahukah kamu tahu sia1akah yan' ber!aka1 den'anmu selama / malam ituJ Aku berkata) idak0 3abi 4s0a0w5 berkata) ,a adalah syaitan07

Kritikan ,ni adalah hadith 1alsu yan' tiada seoran' 1un akan memberikan 1erhatian ke1adanya ke!uali oran'-oran' yan' bodoh0 Di sini Abu Hurairah telah mereka !erita yan' melibatkan 1embohon'an terhada1 3abi 4s0a0w5 kerana den'an menunjukkan kasihan belas terhada1 1en!uri itu" Abu Hurairah telah menerima kata-katanya dan sebaliknya menunjukkan sika1 tidak mem1er!ayai 3abi 4s0a0w5 yan' telah mem1erin'katkannya sebanyak / kali bahawa oran' itu adalah 1endusta0 Kedua) !erita itu benar-benar menunjukkan bahawa Abu Hurairah telah bersum1ah den'an nama Allah bahawa dia 1asti akan membawa 1en!uri itu ke hada1an 3abi 4s0a0w5 teta1i dia tidak memenuhi janjinya" sebaliknya men'in'karinya bukan sekali malahan ti'a kali0 Adakah Abu Hurairah men'an''a1 men'in'kari janji itu dibenarkanJ erda1at kelemahan keti'a dalam 1eriwayatan ini0 Abu Hurairah telah diberikan amanah untuk menja'a 8akat .amadan" bukannya den'an membenarkan ia di!uri0 +a'aimana 1ula dia membiarkan 1en!uri itu men'ambilnyaJ Sudah 1asti" seseoran' yan' diserahkan amanah untuk menja'a harta itu tidak mem1unyai hak untuk membenarkan sesia1a sahaja men'ambilnya" bukan sekali malahan dua dan ti'a kali0 Kita hanya mam1u berserah ke1ada Allah dari1ada mem1er!ayai !erita rekaan ini0

'(. Penerimaan 7slam oleh 7bu Abu Hurairah dengan doa abi !s."a.w# dan juga doa abi !s."a.w# agar kedua4duanya di9intai orang4orang mu8min dan orang4orang mu8min pula di9intai kedua4duanya
Muslim#B# telah menyam1aikan !erita menerusi sumbernya yan' diakui berakhir den'an Abu Hurairah bahawa dia men!eritakan) 6 Aku biasanya mendakwah ibuku ke1ada ,slam 1ada ketika dia masih seoran' kafir0 Pada suatu hari ketika aku men'ajaknya ke1adanya 4,slam5" dia menyebutkan kejahatan dan keburukan 3abi 4s0a0w5 ke1adaku0 Halu aku datan' ke1ada 3abi 4s0a0w5 sambil menan'is dan men'atakan ke1adanya) @ahai .asulullah 4s0a0w5" ibuku telah menyebutkan keburukanmu0 olon'lah doakan ke1ada Allah a'ar memberikannya 1etunjuk07 3abi 4s0a0w5 lalu berdoa) ?a AllahK +erikanlah 1etunjuk ke1ada ibu Abu Hurairah0 =usteru" aku merasa san'at 'embira0 Ketika aku sam1ai ke muka 1intu aku da1atinya terbuka0 A1abila ibuku menden'ar bunyi lan'kahku dia menjem1utku masuk ke rumah sementara itu" aku terden'ar bunyi titisan air0 Dia sedan' mandi" dan memakai 1akaiannya dan den'an se'era memakai hijabnya0 Halu dia membuka 1intu dan berkata ke1adaku) @ahai Abu Hurairah" aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan ju'a aku bersaksi bahawa Muhammad 4s0a0w5 ialah .asulullah dan 3abi-3ya0 Aku 1un kembali ke1ada .asulullah 4s0a0w5" sambil menan'is kesukaan lalu berkata ke1adanya) @ahai .asulullah 4s0a0w5K ,nilah berita yan' men''embirakan0 Allah telah mem1erkenankan doamu dan telah memberikan 1etunjuk ke1ada ibuku07 =usteru itu" 3abi 4s0 a0w5 memuji-muji Allah dan men'atakan) ,ni berita baik0 Aku kemudian berkata ke1adanya) @ahai 3abi 4s0a0w5" tolon'lah mohon doa ke1ada Allah a'ar Dia menjadikanku dan ibuku dikasihi oran'-oran' mu;min dan menjadikan mereka di!intai oleh kami07 3abi 4s0a0w5 kemudian berdoa) ?a Allah" jadikanlah hamba-Mu ini dan ibunya dikasihi hamba-hamba-Mu yan' beriman dan jadikanlah oran'-oran' mu;min dikasihi oelh mereka07 Den'an demikian" tiada oran' mu;min yan' menden'ar dan melihatku" tidak men!intaiku0 Kritikan
101

7usli!, Sahih, II, h.(*3.

46

47

Abu Hurairah

Hadith ini terdedah ke1ada bebera1a tentan'an) Pertama) Hadith ini tidak diriwayatkan terus dari1ada 3abi 4s0a0w5 menerusi mana-mana 1erawi lain ke!uali Abu Hurairah" yan' menjadi satu-satunya 1erawi hadith ini0 ,ni menjadi tanda kelemahannya0 Kedua) Dikatakan bahawa ibu Abu Hurairah masih kafir dan en''an menerima ,slam0 Dia !enderun' ke1ada ,slam hanya a1abila 3abi 4s0a0w5 berdoa untuknya0 Persoalan yan' timbul adalah a1akah motif atau tujuannya berhijrah dari ?aman yan' meru1akan tem1at lahir dan kesukaannya ke kota Madinah yan' menjadi 1usat ,slam" kediaman 3abi 4s0a0w5 dan tem1at yan' menjadi 1usat sokon'annya0 +ukankah dia dan tidak ra'u-ra'u la'i dia masih berada di ?aman berterusan menyembah berhala bersama-sama den'an oran' lain di tem1at itu umumnyaJ A1akah jawa1an ke1ada 1ersoalan ini da1at dikemukakan oleh 1ara 1eminat Abu Hurairah berikanJ Pastinya tidak ada" kerana mereka tidak da1at menafikan fakta-fakta sejarah0 Hebih-lebih la'i" tiada dalam mana-mana kitab sejarah hadith menyebutkan ibu Abu Hurairah ke!uali sekali ketika Khalifah 9mar" melu!utkan jawatan Abu Hurairah dari +ahrain" telah berkata ke1adanya) 6 ,bumu 9maimah tidak memberikanmu sebaran' kerja ke!uali memberi makan kaldai07 .ujukan dalam bentuk tun''al menyebutkan namanya sekali sahaja dan tidak ada la'i yan' lain0 Keti'a) Diketahui umum bahawa Abu Hurairah meru1akan salah seoran' ahli Suffah yan' 1a1a kedana men!ari sisa-sisa makanan di jalanan untuk menyelamatkan nyawanya0 Dia sendiri men!eritakan bahawa dia biasanya berada di ruan' antara mimbar 3abi 4s0a0w5 dan kediaman A;isyah0 <ran' ramai melintasinya sambil meletakkan kaki mereka ke atasnya den'an men'an''a1kannya oran' 'ila0 ,a sebenarnya bukanlah kerana 'ila teta1i kerana kela1aran yan' menyebabkannya demikian0 Abu Hurairah teta1 berada di Suffah R suatu tem1at di masjid 3abi 4s0a0w5 di Madinah0 +a'aimana mun'kin dia memiliki sebuah rumah miliknya sendiri di Madinah se1erti yan' disebutkan dalam hadith iniJ Keem1at) Sekiranya semua yan' Abu Hurairah !eritakan dalam hadith ini benar" ia boleh dian''a1 suatu tanda kenabian dan lamban' ,slam bahawa Allah den'an se'era mem1erkenankan doa 3abi-3ya 4s0a0w5 den'an menyia1kan 1etunjuk ke1ada ibu Abu Hurairah sedan'kan wanita ini yan' masih berada dalam keadaan kufur dan sesat berubah ke1ada mu;minah yan' beriman" bertaDwa dan len'ka1 di1enuhi 1eranan dan ajaran syariah ,slam0 Diketahui umum ju'a bahawa 1ara sahabat sama ada banyak atau sedikit telah meriwayatkan semua tanda besar dan lambin'-lamban' ,slam dan kenabian0 A1akah 1ula yan' da1at men'halan' mereka dari1ada men!eritakan 1eristiwa ini" sekiranya ia benar0 Hakikatnya ba'aimana1un menunjukkan tiada seoran' 1un men!eritakannya melainkan Abu Hurairah se1erti seolah-olah tiada seoran' 1un 1ernah menden'ar atau melihat ibunya ke!uali dirinya0 Kelima) Sekiranya kenyataan Abu Hurairah benar bahawa Allah menjadikannya dan ibunya di!intai semua oran' mu;min dan menjadikan oran'-oran' mu;min di!intai mereka berdua" lalu men'a1akah ahli kaum kerabat 3abi 4s0a0w5 iaitu Ahl al-+aitnya yan' meru1akan ketua sekalian mu;min dan #C oran' ,mam su!i dari kalan'an mereka memandan' rendah kedudukannya" menolak hadith-hadith yan' disam1aikan olehnya dan tidak memberikan 1erhatian atau 1enekanan lan'sun' den'an dia sendiri adalah sebuah 1arti" sehin''akan Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5 berkata) 6 Sesun''uhnya oran' yan' men'adakan 1endustaan 1alin' banyak 4atau katanya manusia yan' 1alin' banyak berbohon'5 terhada1 .asulullah 4s0a0w5 ialah Abu Hurairah al-Dusi07 Selanjutnya" sekiranya Abu Hurairah di!intai oran'-oran' mu;min dan dia men!intai oran'-oran' mu;min" kena1a Khalifah 9mar meman''ilnya 1ada ketika melu!utkannya dari +ahrain) @ahai musuh Allah dan musuh al-:ur;an" kamu telah menyalah'unakan harta Allah007 +a'aimana musuh Allah dan musuh al-:ur;an menjadi oran' yan' dikasihi atau 1en!inta semua oran' mu;min" dan semasa 8aman 3abi 4s0a0w50 9mar telah memukulnya di baha'ian dadanya dan dia jatuh tidak sedarkan diri" manakala sele1as 3abi 4s0a0w5" dia memukulnya den'an tali sebat sehin''a berdarah di baha'ian belakan' badannya dan men'ambil balik #BBB dirham yan' telah disalah'unakan dari1ada harta umat ,slam 4iaitu harta awam5 dan menyim1annya kembali dalam 1erbendaharaan0 Kemudian" kali keti'a dia memukulnya den'an berkata) @ahai Abu Hurairah" kamu telah men'hubun'kan terlalu banyak hadith ke1ada 3abi 4s0a0w5 dan aku akan memeran'imu kerana kamu berdusta terhada1 .asulullah 4s0a0w507 Pernah 1ada satu masa" dia berkata ke1adanya) Hebih baik kamu tin''alkan men!eritakan hadith-hadith atau jika tidak" aku akan 47

48

Abu Hurairah

membuan'mu ke bumi Dus 4ard Dus5 atau ke tanah monyet 4bi-ard al-"irdah50#BC

erda1at 1ertelin'kahan yan' ham1ir sama antaranya den'an yan' lain se1erti Abdullah bin al-Abbas" A;isyah dan seum1amanya yan' tidak selaras den'an konse1si !inta antaranya den'an yan' lain0 Meman'" se1anjan' bebera1a tahun yan' akhir !inta wujud di antaranya den'an ahli-ahli keluar'a Amru bin al-As" keluar'a Abu Muit dan keluar'a Abu Sufyan0 Mereka tertarik untuk menyayan'inya kerana hadith-hadithnya yan' banyak menyokon' kekuasaan 1alsu mereka manakala dia 1ula tertarik menyayan'i mereka kerana keistimewaan yan' mereka tunjukkan ke1adanya di mana mereka men'eluarkannya dari1ada keadaan tidak dikenali ke1ada kedudukan yan' masyhur dan terkenal0 Contohnya" Marwan bin Hakam menjadikannya seba'ai timbalannya di Madinah ketika dia tiada di sana0 Seterusnya" Marwan inilah yan' men'ahwinkan Abu Hurairah den'an +usra binti Iha8wan0 3amun ba'i keluar'a Abu al-As dan Abu Sufyan" Abu Hurairah tidak da1at memberikan 1erhatian ke1adanya0 Ketika Abu Hurairah men'hida1i 1enyakit yan' membawa maut" Marwan merawatnya den'an 1enuh 1en'hormatan dan 1erhatian terhada1nya0 Ketika dia !uba untuk menda1atkan maklumat tentan' keadaan kesihatannya" dia akan mendoakan 1enyakitnya 1ulih0 Dia ju'a men'unjun'inya 1ada hari-hari terakhirnya0 Ketika dia menin''alkannya dan berlalu" seoran' lelaki men'ikutinya dan memberitahunya bahawa Abu Hurairah telah mati0 Ketika jena8ahnya diusun'" Marwan berada di hada1an yan' lain sementara anak-anak 9thman sedan' men'usun' keranda sehin''a mereka sam1ai ke al-+aDi0 Di sana al-@alid bin 9tbah bin Abi Sufyan memim1in salat jena8ah0 Kemudian dia men'utuskan berita kematiannya ke1ada se1u1unya" Muawiyah yan' men'arahkan a'ar 1en''antinya hendaklah dikurniakan #B BBB dirham dan a'ar mereka dilayani den'an 1enuh kebaikan0 Contoh-!ontoh ini menunjukkan 1erhatian istimewa mereka ke1adanya0 Adakah mereka semua oran'-oran' mu;min yan' menurut Abu Hurairah" dijadikan untuk men!intainya dan dia 1ula men!intai merekaJ A1alah malan'nyaK

'*. Hamba Abu Hurairah semasa penghijrahannya


Al-+ukhari#B/ telah menyam1aikan riwayat menerusi sumber-sumbernya sam1ai ke1ada Abu Hurairah bahawa dia men!eritakan) 6 A1abila aku menuju ke1ada 3abi 4s0a0w5" aku merasakan dalam 1erjalanan itu) 6 Malam yan' 1anjan' dan menjemukan" walau1un aku terselamat dari1ada tem1at kekufuran07 Katanya la'i) Semasa dalam 1erjalanan" seoran' hambaku lari00 Kemudian aku sam1ai ke1ada 3abi 4s0a0w5 dan memberikan salam ke1adanya0 Ketika aku bersamasama ba'inda" hamba itu mun!ul0 3abi 4s0a0w05 berkata ke1adaku) @ahai Abu Hurairah" inikah hambamuJ Aku berkata) Dia kini bebas demi Allah" lalu aku membebaskannya0 Sudah 1asti Abu Hurairah membin'un'kan 1emahaman oran' ramai ketika dia !uba men'atakan bahawa dia dibesarkan seba'ai anak yatim" ber1indah seba'ai seoran' 1eminta sedekah" bekerja den'an lelaki dan wanita tersebut untuk menda1atkan makanan untuk men'alas 1erutnya" biasa men'endalikan tun''an'an mereka ketika mereka menun''an' dan menurunkan mereka ketika mereka hendak turun" dan kemudian 1ada masa yan' sama dia mendakwa memiliki hamba yan' dibebaskannya atas nama Allah0 Kelihatan kedudukannya adalah bahawa dia men!eritakan hadith ini se1anjan' hari-hari terakhir dalam hidu1nya ketika dia mem1erolehi layanan istimewa Marwan dan keluar'a Abu Sufyan" hin''a menyebabkannya terlu1a keadaannya sendiri semasa hari-hari 1er1indahannya atau sebelum atau1un sele1as itu ketika dia tidak mem1unyai a1a-a1a" memberikan khidmat ke1ada oran' ramai untuk men'isi 1erutnya dan bukan 1ula seoran' yan' dikenali ramai0

'-. Aerita dongeng bermatlamat untuk memperlihatkan kebaikan bersa>adah


4s0a0w5) Muslim#BA telah menyam1aikan !erita dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan dari1ada 3abi 6 Ada seoran' lelaki di sebuah tanah yan' tandus0 Dia terden'ar suara di awan men'atakan) Aku akan menyirami taman si-1olan dan si-1olan07 Kemudian awan itu
+ihat: Ibn 0%sa"ir, Kanz al-+mmal, ,, h.2(9 (Hadith al-.aib bin =a;id4 n$.48*3). %l-1u"hari, Sahih, III, h.*. 104 7usli!, Sahih, II, h.*((.
102 103

48

49

Abu Hurairah

berlalu dan menurunkan air ke atas taman itu sementara oran' itu berdiri di sana menyirami air den'an 1enyodoknya0 Dia berkata ke1adanya) @ahai hamba Allah" sia1akah namamuJ Dia memberitahu nama si-1olan dan si-1olan0 ,a adalah nama yan' sama se1erti yan' diden'arinya dalam awan0 Kemudian ditanya) Kena1akah kamu bertanya namaku07 Katanya) 6 ,ni kerana aku terden'ar suatu suara di awan yan' menyebutkan 1emilik air itu0 Aku diberitahu) 6 Aku akan men'airi taman si-1olan dan si1olan" den'an menyebut namamu0 Halu" a1akah yan' kamu hendaklah lakukan men'enainyaJ =awabnya) <leh kerana kamu telah memberitahuku semua ini" aku akan 1erhatikan a1a hasilnya dan kemudian mensadaDahkan #-/ dari1adanya07

Kritikan ,ni adalah sesuatu kejadian yan' mustahil berlaku kerana ia berlawanan den'an tabiat semulajadi" teta1i Abu Hurairah telah men'emukakan khayalannya den'an matlamat untuk menjelaskan kebaikan bersadaDah dan telah men'aitkannya ke1ada 3abi 4s0a0w5 men'ikut kehendaknya tatkala men!eritakan !erita-!erita khayalannya0 Kita hanya da1at menyebutkan 'a hawla wa la "uwwata illa bi-'lahil aliyyil-a$im0

'.. /ebuah lagi 9erita khayalan tentang kebaikan memenuhi sumpah


Al-+ukhari#BE telah men!eritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 Seoran' lelaki dari1ada +ani ,sra;il meminta seoran' yan' lain dari1ada +ani ,sra;il su1aya meminjamkannya #BBB dinar0 Dia memintanya membawakan saksi yan' akan mem1ersaksikannya0 Dijawab) Cuku1lah Allah menjadi saksi0 Kemudian katanya) Dalam hal ini" kamu bawalah seoran' 1enjamin07 Dia berkata) 6 Cuku1lah Allah seba'ai 1enjamin07 Katanya) 6 Kamu benar"7 lalu dia meminjamkannya untuk suatu jan'kamasa tertentu0 <ran' itu menuju ke laut le1as dan menjalankan urusnia'anya0 Kemudian dia men!ari alat 1en'an'kut untuk membawanya sam1ai ke1ada oran' itu 1ada masa yan' dijanjikan" teta1i dia menjum1ai alat 1en'an'kut itu0 Halu dia men'ambil kayu 1anjan' den'an membuat suatu luban' di dalamnya" meletakkan #BBB dinar ke dalamnya bersama-sama seke1in' nota untuk sahabatnya dan sele1as menutu1nya" dia membawanya ke laut0 Hantas" dia melaun'kan) 6 ?a Allah" 1astinya En'kau men'etahui bahawa aku meminta si-1olan dan si-1olan meminjamkanku #BBB dinar0 Dia memintaku menda1atkan 1enjamin dan aku berkata) Memadailah Allah seba'ai 1enjamin lalu dia bersetuju0 Kemudian dia memintaku mendatan'kan saksi dan aku berkata) Memadailah Allah seba'ai saksi dan dia ju'a bersetuju0 Kemudian" aku !uba da1atkan alat 1embawa untuk men'embalikan wan'nya teta1i aku tidak menda1atinya" lalu aku sekaran' ini menyerahkannya ke1adamu07 Hantaran itu" dia membuan'kannya ke dalam laut sehin''a ia tidak la'i kelihatan" dan dia 1ula kembali0 Sekaran'" oran' yan' meminjamkan wan' itu ke1ada lelaki tersebut sedan' men!ari alat 1en'an'kut yan' telah lama hilan'0 Ketika dia terjum1a alat 1en'an'kut itu" yan' men'andun'i wan'nya" dia membawanya 1ulan' ke1ada kaum keluar'anya" malan'nya a1abila dia memoton'nya dia menjum1ai duit dan seke1in' nota0 Kritikan Suatu yan' 1asti adalah ia terlalu jauh dari1ada kebenaran sama sekali untuk di1er!ayai0 Membuan' beribu dinar ke laut tidak da1at diterima dalam ,slam dan tidak da1at diterima akal" dan tidak ju'a da1at mele1askan 1eminjam itu dari1ada tan''un'an untuk membayar balik hutan' sekiranya duit tidak sam1ai ke1ada 1emberi 1injaman0 Ho'ik akal menunjukkan ia adalah 1erbuatan bodoh atau 'ila dan men'an''a1kannya tidak 1atut berlaku sama sekali0 @alau1u sekiranya ia diandaikan insiden itu sebenarnya berlaku di kalan'an +ani ,sra;il atau sesia1a jua" 3abi 4s0a0w5 tentulah tidak akan men!eritakannya tan1a sebaran' 1erin'atan a'ar tidak melakukan" kerana sekiranya ba'inda men!eritakannya tan1a sebaran' 1erin'atan R se1erti (ersi riwayat itu menyatakan R umatnya 1asti

105

%l-1u"hari, Sahih, II, h.29.

49

50 mun'kin berlaku sama sekali0

Abu Hurairah

ter1eran'ka1 dalam kesalahan" dan 1erbuatan men'abaikannya ba'i 3abi 4s0a0w5 meru1akan sesuatu yan' tidak

ambahan 1ula" Abu Hurairah mereka!i1ta !erita khayalan den'an tujuan su1aya memenuhi janji dan men'aitkannya ke1ada 3abi 4s0a0w5 menjelaskan 1erihal dirinya sendiri0

'0. 6ongeng ketiga tentang akibat baik mensyukuri nikmat dan akibat buruk mena)ikannya
Al-+ukhari#BF men!eritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 erda1at ti'a 4/5 oran' dari1ada +ani ,srail" seoran' 1en'hida1 kusta" seoran' berke1ala botak dan seoran' buta" yan' Allah bertujuan untuk men'uji0 Halu Dia men'utuskan malaikat ke1ada mereka0 Dia datan' ke1ada si 1en'hida1 kusta dan berkata) 6 A1akah 1erkara yan' 1alin' kamu in'iniJ7 Katanya) <ran' men'an''a1ku kotor0 <leh itu" aku in'in mem1unyai warna dan kulit yan' !antik0 Halu malaikat men''osoknya dan berlalu 1er'i0 Dia dikurniakan warna dan kulit yan' !antik0 Kemudian dia berkata) A1akah sesuatu yan' amat men'hendakiJ =awabnya) 69nta07 Halu dia memberikannya seekor unta yan' jinak" sambil berkata) 6Mo'a Allah merahmatimu den'annya07 Kemudian dia 4malaikat5 1er'i ke1ada oran' yan' berke1ala botak dan berkata) 6 A1akah yan' san'at in'inkanJ Katanya) 6 .ambut yan' !antik kerana oran' ramai memandan'ku jijik0 Dia 1un men''osoknya den'an memberikannya rambut yan' !antik0 Kemudian katanya) A1akah 1ula sesuatu yan' kamu in'in milikiJ Katanya) 6 Seekor lembu07 Halu dia men'urniakannya seoran' lembu yan' buntin' dan berkata) 6 Mo'a Allah memberkatimu den'annya07 Kemudian dia 4malaikat5 1er'i ke1ada si buta dan berkata) 6 A1akah yan' kamu san'at in'inkanJ Dia berkata) 6 Aku hara1 Allah men'embalikan 1en'lihatanku07 Halu dia menya1unya dan Allah men'embalikan 1en'lihatan ke1adanya0 Kemudian dia berkata) 6 A1akah sesuatu yan' in'in kamu milikiJ7 Katanya) 6 Kambin'07 Halu" dia memberikannya seekor kambin' yan' ham1ir melahirkan anak0 =usteru kedua-dua binatan' itu membiak manakala yan' ini ju'a turut demikian0 Seoran' mem1unyai sekawan unta" yan' lain 1ula lembu manakala yan' keti'a kambin'0 Kemudian malaikat datan' ke1ada si 1en'hida1 kusta dalam keadaan asalnya dan berkata ke1adanya) Aku seoran' yan' amat memerlukan sesuatu0 Sumber 1enda1atanku semakin merosot se1anjan' 1erjalananku dan hari ini tiada sesia1a yan' da1at aku ham1iri ke!uali Allah dan kamu0 Aku memohon ke1adamu atas nama Allah yan' men'anu'erahimu warna kulit yan' !antik dan bersih dan untaunta yan' kamu miliki a'ar da1at membantuku dalam 1erjalananku0 Dia membalas) Ada banyak 1ermintaan0 Katanya) Aku kenal kamu0 +ukankah kamu seoran' 1en'hida1 kustaJ <ran' ramai memandan'mu kotor jijik dan men'ene1ikanmu0 Kemudian Allah memberikanmu semua ini0 Katanya) Aku warisinya dari1ada oran' tuaku0 Katanya) Sekiranya kamu berdusta" Allah akan jadikanmu se1erti keadaanmu sebelumnya07 Kemudian dia mendekati si ke1ala botak dalam keadaan asalnya dan berkata ke1adanya seba'aimana yan' dikatakan ke1ada oran' yan' 1ertama dan dia memberikan jawa1an yan' ham1ir sama lalu akhirnya dia men'un'ka1kan kata-kata) Sekiranya kamu berdusta" Allah akan menjadikanmu se1erti keadaanmu sebelumnya07 Halu dia men'ham1iri si buta dalam keadaan asalnya dan berkata) Aku seoran' 1eminta sedekah dan musafir0 Sumberku sudah semakin merosot se1anjan' 1erjalanan dan tiada oran' yan' da1at aku dekati ke!uali Allah dan kamu0 Aku mohon ke1adamu den'an nama Allah" yan' men'embalikan 1en'lihatanmu" seekor kambin' yan' den'annya aku da1at akhiri 1erjalanan ini0 Katanya) Aku buta teta1i Allah men'embalikan 1en'lihatanku0 Aku tidak 1unya a1a-a1a0 Dia menjadikanku kaya0 Halu kamu ambillah a1a sahaja yan' kamu kehendaki0 Demi Allah" aku tidak akan menahanmu den'an sesuatu yan' aku ambil atas nama Allah0 Dia kemudian berkata) Ambillah a1a sahaja yan' kamu ada" kerana aku datan' untuk men'uji kamu semua0 Allah 'embira den'an kamu dan murka den'an kedua-dua sahabatmu07 Kritikan
106

%l-1u"hari, Sahih, II, h.)3-.

50

51

Abu Hurairah

=elaslah ini meru1akan !erita khayalan yan' direka oleh Abu Hurairah dari1ada sekian banyak !erita yan' 1ada masa ini ditulis dan di1o1ularkan" dan ia bertujuan untuk men''ambarkan akibat bersyukur atas kurniaan Allah dan ju'a akibat men'kufuri nikmat-3ya0

(2. Aerita khayalan keempat menunjukkan akibat penganiayaan yang buruk


Al-+ukhari#B% dan Muslim#BG telah men!eritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 Seoran' wanita ter1aksa masuk neraka kerana seekor ku!in' yan' diikatkannya dan tidak diberi makan dan tidak dibenarkan 1ula makan seran''a-seran''a di bumi07 Kritikan Hadith ini dinafikan A;isyah" kerana a1abila dia da1at tahu men'enainya" dia 1un berkata) 6 Seoran' mu;min lebih bernilai di hada1an Allah berbandin' 1erkara tersebut hin''a Dia boleh men'hukumnya kerana seekor ku!in'0 <leh itu" sekiranya kamu meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 kamu harus memberikan 1erhatian a1a yan' kamu !eritakan07 =elaslah ini ju'a meru1akan !erita khayalan yan' menerusinya dia !uba menunjukkan akibat buruk melakukan 1en'aniayaan dan layanan yan' tidak baik0

(1. Aerita khayalan kelima menunjukkan kebaikan berbuat baik


Al-+ukhari#B$ men!eritakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 Allah men'am1uni 1erem1uan 1ela!ur yan' melintasi seekor anjin' yan' berdiri di te1i sebuah luban' 4berair5 dalam keadaan daha'a yan' amat san'at0 Halu dia menan''alkan kasutnya" men'ikatkannya den'an kain 1enutu1 muka dan menimba air den'annya dan memberi anjin' itu minum0 <leh kerana itu" Allah men'am1uninya seba'ai balasan07

($. Aerita khayalan dengan tujuan yang sama seperti yang terdahulu
Al-+ukhari##B men!eritakan dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 Seoran' lelaki sedan' berjalan di jalanan a1abila dia merasa terlalu daha'a0 Dia melintasi sebuah tela'a" turun ke dalamnya" minum dan keluar dari1adanya0 Kemudian dia terlihat seekor anjin' ter!un'a1-!un'a1 dan menjilat tanah kerana daha'a0 Halu dia turun ke dalam tela'a dan men'isi kasutnya den'an air dan membawanya ke atas den'an mulut0 Kemudian dia memberi minum anjin' itu0 Allah men'har'ai 1erbuatannya dan men'am1uni dosa-dosanya07 Kritikan Cerita ini dan !erita sebelumnya" kedua-duanya adalah !erita don'en' dan khayalan belaka yan' dihasilkan oleh Abu Hurairah untuk menunjukkan akibat baik den'an melakukan 1erbuatan yan' baik dan sifat men'asihani dan men''alakkan amalan berbuat baik dan berakhlak mulia0

(%. Keku)uran melampaui batas yang Allah ampuni


Muslim### men!eritakan dari1ada Muammar yan' men'atakan bahawa al->uhri berkata ke1adanya)
%l-1u"hari, Sahih, II, h.)49. 7usli! # Sahih, II, h .44*. 109 %l-1u"hari, Sahih, II, h.(*4 I,, h.(9. 110 %l-1u"hari, Sahih, II, h.(*4 I,, h.(9. 111 7usli!, Sahih, II, h.444.
107 108

51

52

Abu Hurairah

6 ,8inkan aku men!eritakan dua buah hadith yan' 1elik ke1adamuJ Hamid bin Abd al-.ahman men!eritakan dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 berkata) Seoran' lelaki melakukan 1erbuatan yan' keterlaluan terhada1 dirinya0 A1abila maut mendatan'inya dia menin''alkan wasiat ke1ada anak-anaknya) 6 A1abila aku mati" bakarlah aku" kemudian han!urkankan debudebuku" dan le1askannya ke udara di lautan le1as" kerana demi Allah" sekiranya uhanku da1at men'ambilku Dia akan memberikan hukuman yan' Dia tidak 1ernah berikan ke1ada sesia1a07 Mereka 1un melakukannya berdasarkan wasiat itu0 Kemudian Allah memerintahkan bumi) 6 Keluarkan" a1a yan' kamu ada"7 dan di situ dia berdiri0 Allah kemudian berkata ke1adanya) 6 A1a yan' membuatkanmu melakukan a1a yan' telah kamu lakukan ituJ7 Dia menjawab) 6 Kemurkaanmu" ?a uhan07 Halu Allah men'am1uninya07 Al->uhri ju'a turut men'atakan bahawa Hamid bin Abd al-.ahman men!eritakan dari1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 berkata) 6 Seoran' wanita masuk neraka kerana seekor ku!in' yan' diikatkannya den'an tidak diberikan makanan dan tidak 1ula dibenarkan men!ari makanannya sendiri dari1ada seran''a di bumi07 Kritikan Men'enai wanita den'an ku!in' itu" sekiranya dia seoran' mu;minah" justeru se1erti kata A;isyah ketika menden'ar !erita ini" dia lebih bernilai di hada1an Allah untuk dihukum den'an a1i neraka kerana seekor ku!in'0 Sekiranya dia seoran' kafir" dia akan dihukum kerana itu0 Men'enai lelaki yan' melakukan 1erbuatan keterlaluan" menurut riwayat hadith ini" tidak melayakkan diberikan 1en'am1unan kerana dia bukan sahaja teta1 dalam keadaan kufur se1anjan' hidu1nya bahkan 1ada masa matinya ju'a teta1 bersika1 in'kar dan ber1utus asa terhada1 rahmat Allah dan !uba meletakkan dirinya yan' berdasarkan fikirannya" kekuasaan Allah tidak akan da1at men!a1ainya" walau1un kekuasaan Allah meli1uti se'ala sesuatu 0 <leh sebab itulah" dia membuat wasiat yan' amat buruk yan' membayan'kan sifat 1utus asa dari1ada rahmat Allah dan 1enafian kekuasaan Allah0 Sudah 1asti" oran' kafir se1ertinya tidak 1atut dan tidak layak sama sekali menda1at 1en'am1unan menurut 1erse1akatan 1enda1at0 +ahkan sekiranya diandaikan bahawa wasiat oran' yan' berdosa itu menjadi 1enyebab ke1ada 1en'am1unan" adalah tidak mun'kin bahawa 3abi 4s0a0w5 akan men!eritakannya tan1a memberikan 1erin'atan berbentuk laran'an melakukan 1erbuatan se1erti itu" kerana sekiranya dia meriwayatkannya tan1a arahan se1erti itu" seba'aimana yan' Abu Hurairah tunjukkan ba'inda lakukan" oran' mu;min akan tersesat" dan ini den'an jelas menunjukkan bahawa mustahil ia dikatakan 1erbuatan 3abi 4s0a0w50

('. ?rang berdosa bertaubat kepada Allah kemudian kembali melakukan dosa berulang kali lalu Allah mengatakan kepadanyaB 3uatlah apa yang kamu suka& kerana Aku telah mengampunimu.C
Menurut Muslim" Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa) 6 Seoran' telah melakukan dosa" lalu men'atakan) ?a Allah" am1unilah dosaku0 Allah berkata) Hamba-Ku melakukan dosa lalu kemudian menyedari bahawa dia mem1unyai uhan ?an' Maha Men'am1uni dosanya dan men'hitun' dosanya0 Kemudian oran' itu kembali 41ada asalnya5 dan melakukan dosa sekali la'i0 Halu dia berkata) ?a uhanku" am1unilah dosaku0 Allah berkata) Hamba-Ku melakukan dosa dan mem1erhitun'kannya0 Kemudian dia sekali la'i kembali 4ke1ada asalnya5 dan membuat dosa la'i sambil berkata) ?a uhanku" am1unilah dosaku0 Allah berkata) Hamba-Ku melakukan dosa dan dia menyedari bahawa dia mem1unyai uhan ?an' Maha Men'am1uni dosa dan mem1erhitun'kan dosanya0 Hakukanlah a1a sahaja yan' kamu kehendaki kerana Aku telah men'am1unimu07 Kritikan 52

53

Abu Hurairah

Hadith ini se1erti yan' terdahulu dari se'i lo'ik" tujuan dan stailnya" meru1akan salah satu yan' dikemukakan oleh Abu Hurairah dari1ada !erita-!erita khayalannya" se1erti !erita-!erita yan' 1ernah disam1aikan wanita tua" tukan'-tukan' !erita di mana dia bertujuan untuk menunjukkan kebesaran sifat Maha Pen'am1un Allah" sedan'kan hakikatnya adalah bahawa 1en'am1unan Allah dan rahmat-3ya amat luas sehin''a memerlukan mana-mana bentuk !erita don'en' untuk men'esahkan ke1er!ayaan ke1adanya0 Pada hakikatnya" ia telah di1erkukuhkan den'an akal dan ju'a menerusi ayat-ayat al-:ur;an dan hadith-hadith yan' telah diakui umum bukan sahaja di kalan'an umat ,slam teta1i ju'a semua a'ama yan' lain0 =elaslah" Allah tidak sama sekali men'hendaki manusia melakukan a1a yan' dilaran'0 +a'aimana mun'kin seseoran' boleh melakukan dosa" kemudian memohon keam1unan" seklai la'i melakukan dosa dan kemudian memohon keam1unan atas 1erlakuan dosanya dan men'ulan'inya semula sehin''a akhirnya Allah membenarkannya melakukan dosa kerana Dia 4Allah5 telah men'am1uninya0 A1akah 1ula 1erbuatannya sehin''a membolehkan seseoran' diandaikan layak untuk menda1at kei8inan untuk melakukan dosa sedan'kan telah diketahui bahawa bahkan 1ara nabi" rasul dan wali tidak diberikan kelon''aran se1erti itu0 +anyak sekali !erita-!erita khayalan 1ara 1en8alim yan' disam1aikan oleh Abu Hurairah untuk men'uran'kan kadar 1erbuatan jenayah mereka seba'ai !ontoh" dia men'atakan) 6 Aku den'ar 3abi 4s0a0w5 men'atakan) Malaikat maut mendekati seoran' yan' ham1ir mati teta1i tidak menemui sebaran' kebaikan 1ada dirinya0 Dia membuka hatinya" teta1i di situ ju'a dia tidak temui sebaran' kebaikan0 Halu dia membuka tulan' rahan'nya dan menda1ati te1i lidah menyentuh baha'ian atas rahan'nya men'u!a1kan 'a ilaha illa Allah0 Halu Allah men'am1uninya07##C Di antara riwayat-riwayat yan' men'andun'i !a!ian dan fitnah manusia ini da1atlah dikemukakan se1erti berikut) Salat telah disia1kan dan saf-saf disediakan0 A1abila 3abi 4s0a0w5 berdiri di atas kain sajdahnya" dia terin'at bahawa dia dalam keadaan junub 4yan' memerlukan mandi wajib50 Kita hanya da1at mele1askan diri dari1ada tuduhan-tuduhan se1erti itu terhada1 3abi 4s0a0w5 kerana telah diketahui umum bahawa dia 43abi5 sentiasa memelihara diri dalam keadaan bersih dan su!i 1ada setia1 masa" iaitu den'an berwudu; dan 1ada hakikatnya 1ara nabi terle1as sama sekali dari1ada kekotoran se1erti itu0 Dalam suasana yan' sama adalah riwayatnya yan' menafikan kemuliaan 3abi 4s0a0w5 ke atas Musa atau hadithnya bahawa sesia1a sahaja men'atakan bahawa 3abi 4s0a0w5 lebih utama dan mulia dari1ada ?unus bin Matta adalah 1endusta" sedan'kan seluruh umat ,slam berse1akat bahawa 3abi 4s0a0w5 meru1akan manusia 1alin' utama dan mulia dari1ada sekalian nabi" seba'aimana di1erkukuhkan den'an hujah-hujah yan' jelas" sahih dan benar0 Demikian ju'a tentan' riwayatnya menyebutkan bahawa tiada 1erbuatan seseoran' yan' menyebabkannya masuk neraka0 <ran' ramai berkata) 6 Kamu ju'a tidak termasuk" wahai 3abi0 Katanya) Aku ju'a 4tidak termasuk50##/ ,nilah batasan menentan' ayat-ayat al-:ur;an seba'ai !ontohnya) 6 ,nilah 'anjaran 1ahala ba'imu atas 1erbuatan yan' kamu lakukan07 Manakala hadith ini) iada nabi diutuskan melainkan dia biasanya memberikan binatan' makan rum1ut07##A Kenyataan itu sudah melam1aui batas den'an menjatuhkan kedudukan 1ara nabi0

+ihat: ?hatib al-1aghdadi# ari"h Baghdad, IC, h.)2*. %l-1u"hari, Sahih, I,, h.9. 114 %l-1u"hari, Sahih, II, h.22.
112 113

53

54

Abu Hurairah

Hadith ini 1ula menyebutkan) 3abi ,brahim dikhitankan sele1as melan'kaui usia GB tahun0##E

Hadith ini 1ula menyebutkan) 43abi5 ,sa melihat seseoran' men!uri lalu berkata ke1adanya" Adakah kamu men!uriJ Katanya) idak" demi Dia" tiada tuhan melainkan Dia0 =usteru dia men'akui dan men'esahkannya dan menafikan a1a yan' dilihatnya itu0##F Hadith ini 1ula) A1abila Allah men!i1takan Adam" Dia men''osok belakan'nya dan dari situ keluarlah setia1 ruh yan' akan di!i1takan sehin''a ke hari :iyamah se1erti debu" kemudian Dia menjadikan kilauan !ahaya di antara kedua mata setia1 oran' kemudian Dia meletakkannya di hada1an Adam0 Adam bertanya) Sia1akah mereka" ?a uhanku07 Allah menjawab) Keturunanmu0 Di antara mereka" Adam 1erhatikan seoran' yan' mem1unyai kilauan !ahaya antara dua matanya yan' men'hairankannya" lalu dia berkata) Sia1akah diaJ Allah berkata) ,nilah anakmu" Dawud0 Adam berkata) +era1akah usia yan' Kamu anu'erahkan ke1adanyaJ Allah berkata) FB tahun0 Katanya) ?a uhanku" tambahilah AB tahun dari1ada usiaku ke1adanya" menjadikan usianya #BB tahun0 Allah berkata) A1abila ia di!atat dan di!a1kan" ia tidak da1at diubah la'i0 Kini" a1abila usia Adam sudah sam1ai" malaikat maut datan' ke1adanya untuk mematikannya" Adam berkata) 6 +ukankah AB tahun dari1ada usiaku masih ada07 Malaikat maut berkata ke1adanya) 6+ukankah kamu telah memberikannya ke1ada anakmu" DawudJ7 Hantas" Adam menyan'kalnya dan be'itulah ju'a keturunannya0##% Demikianlah hadithnya yan' ham1ir sama den'an dia menunjukkan keadaan luarbiasa" di antara !ontoh-!ontohnya di sini sebelum menutu1 1erbin!an'an ini seba'ai tambahan ke1ada a1a yan' telah 1un di1erlihatkan dalam halaman-halaman yan' lebih awal) Pertama" hadithnya menunjukkan bahawa berdasarkan 1er!an''ahannya sendiri" dia bersama-sama den'an Ala; bin al-Hadrami a1abila dia diutus dalam suatu eks1edisi ketenteraan seramai ABBB oran' menuju ke arah +ahrain0 Halu mereka berjalan sehin''a sam1ai ke sebuah teluk yan' tidak 1ernah dilalui mahu1un direntasi0 Kemudian Ala; meme'an' tali kekan' kudanya dan melintasi 1ermukaan air sementara tenteranya men'ikutinya0 Abu Hurairah menambah) 6 Demi Allah" tiada kaki" kasut mahu1un kuku yan' basah07 Kritikan Sekiranya hadith ini benar" setia1 oran' dalam kum1ulan tentera yan' men'andun'i ABBB oran' sahabat akan men!eritakannya seba'ai suatu hadith yan' tam1ak be'itu jelas den'an 1ara 1erawi 4sanad5 yan' bersambun'-sambun'0 eta1i 1ada hakikatnya ia tidak mem1unyai kekuatan sanad ke!uali ke1ada Abu Hurairah sahaja0 A1alah malan'nyaK Kedua" hadith tentan' Mi$wad 4bekas bekalan50 Abu Hurairah berkata) Aku men'hada1i ti'a nasib malan' yan' tiada taranya dalam ,slam0 Kematian 3abi 4s0a0w5" akulah sahabatnya yan' rendah diri" 1embunuhan 9thman dan kemudian kehilan'an mi$wad0 <ran' ramai bertanya ke1adanya a1a yan' dimaksudkan mi$wad0 Katanya) 6 Kami berada bersama-sama 3abi 4s0a0w5 dalam suatu 1erjalanan a1abila ba'inda bertanyakanku) Adakah kamu mem1unyai sesuatuJ7 Aku berkata) 6 +uah tamar dalam bekas bekalanku07 Dia berkata) 6 Keluarkanlah07 Aku keluarkan tamar itu dan menyerahkannya ke1adanya0 Dia menyentuhnya dan berdoa den'annya sambil berkata) 6 +ilan' sam1ai se1uluh07 Aku bilan' sam1ai se1uluh dan mereka makan sehin''a mereka kekenyan'an0 Sele1as itu" 1erkara yan' sama berlaku sehin''a seluruh tentera da1at makan dan buah tamar itu teta1 bersama den'anku dalam bekas bekalanku0 Kemudian dia berkata) 6 @ahai Abu Hurairah" bila sahaja kamu in'in makan sesuatu dari1adanya" letakkanlah ia dalam tan'anmu dan jan'anlah ra'u-ra'u07 Halu" aku makan dari1adanya se1anjan' hayat 3abi 4s0a0w5" se1anjan' hayat Abu +akr" se1anjan' hayat 9mar" dan se1anjan' hayat 9thman" namun sebaik sahaja 9thman terbunuh aku telah kehilan'an a1a yan' ada di tan'anku dan ju'a bekas bekalanku0 Patutkah aku memberitahumu bera1a banyak aku makan dari1adanyaJ Aku makan dari1adanya sebanyak CBB muatan 4unta5K7 Kritikan
%l-1u"hari, Sahih, I,, h.9*. %l-1u"hari, Sahih, II, h.)98 (Bab wa udh"ur fi al-"itab MaryamE) 117 +ihat: %l-Ha"i!, al-Mustadra", II, h.(2*. al-5hahabi turut !engesah"annya dala! "itab Mustadra".
115 116

al"his al-

54

55

Abu Hurairah

idak ra'u-ra'u la'i bahawa 3abi 4s0a0w5 biasanya memberi makan sejumlah besar tetamu dari1ada bekalan yan' sedikit dalam bebera1a kejadian" dan ia dian''a1 seba'ai suatu muji8at dan bukti 1erutusannya0 3amun be'itu" hadith ini se!ara khusus meru1akan !i1taan Abu Hurairah seba'ai suatu !ara untuk memberikan sumban'an untuk ke1entin'an +ani 9maiyyah den'an men'ada-adakan ke'em1aran tentan' 1embunuhan 9thman den'an !ara mem1erlihatkan 1akaiannya yan' bersalut darah dan jari jemari tan'an isterinya yan' ter1oton'" dan den'an !ara itu" menyebabkan oran' ramai menan'isi dan merata1i kematiannya0 Abu Hurairah kelihatan memiliki sebuah bekas yan' jauh lebih besar dari1ada mi$wad 4bekas bekalan5nya" yan' den'annya dia da1at men'eluarkan hadith dalam a1a jua !orak" teks atau bentuk yan' dia sukai" bila sahaja dia kehendaki dan dalam keadaan ba'aimana dia !itrakan kerana kera1kali a1abila dia meriwayatkan sesuatu dia ditanya) 6 Adakah kamu menden'arnya sendiri dari1ada 3abi 4s0a0w5J7 dan dia akan menjawab) 6 idak" teta1i ia adalah dari1ada bekas Abu Hurairah07 Sudah jelas ketakjuban Abu Hurairah adalah terlalu banyak untuk da1at dimuatkan dalam satu jilid0

((. Abu Hurairah mengaitkan 9erita atau riwayatnya sendiri kepada abi !s."a.w#
Adalah menjadi kebiasaan ba'i Abu Hurairah men'aitkan 4hadith5 se!ara lan'sun' ke1ada 3abi 4s0a0w5" walau1un hadith-hadith itu diterimanya dari1ada oran' 1erantara0 Den'an kata-kata lain" dia tidak membuat sebaran' 1erbe8aan di antara a1a yan' dia den'ari sendiri dari1ada 3abi 4s0a0w5 se!ara lan'sun' dan a1a yan' dia 1erolehi menerusi oran' lain0 Contoh" riwayatnya bahawa 3abi 4s0a0w5 berkata ke1ada ba1a saudaranya" Abu alib) 6 9!a1kanlah 'a ilaha illa Allah" aku akan menjadi saksi untukmu 1ada Hari :iyamahQ07 dan seba'ainya0 Sudah diketahui umum bahawa Abu alib wafat CB tahun sebelum Abu Hurairah datan' ke kota Hija8 dari tanah tum1ah darahnya" ?aman dan kerana itu" tidak timbul 1ersoalan dia menden'arnya se!ara lan'sun' dari1ada 3abi 4s0a0w5 yan' menyebutkan demikian teta1i Abu Hurairah meriwayatkannya tan1a menyebutkan nama oran' ten'ah atau 1erantara seolahRolah dia melihat den'an matanya sendiri bahawa 3abi 4s0a0w5 berbi!ara den'an ba1a saudaranya" Abu alib dan benar-benar menden'ar kata-katanya0 Sekali la'i" Abu Hurairah men!eritakan bahawa ketika ayat 6 wa andhir asyirata- al-a"rabin"7 diwahyukan" 3abi 4s0a0w5 berdiri di antara ba1a-ba1a saudaranya sambil berkata) 6@ahai kaum :uraisy" aku tidak da1at menyelamatkanmu dari1ada AllahQ07 Di sini sekali la'i" semua ulama berse1akat bahawa ayat ini diwahyukan semasa 8aman-8aman awal kenabian ba'inda 4s0a0w5 bahkan sebelum ia diketahui umum sementara 1ada masa itu" Abu Hurairah masih la'i berada di ?aman seba'ai seoran' bukan ,slam kerana dia hanya datan' ke kota Hija8 kira-kira CB tahun sele1as 1enurunan wahyu tersebut0 +a'aimana mun'kin dia boleh mendakwa) 3abi 4s0a0w5 berdiri sambil berkata"7 seolah-olah dia hadir dalam 1eristiwa itu dan melihat semua yan' berlaku dalam kejadian itu den'an matanya sendiri dan menden'ar semua 1erkataan itu den'an telin'anya ketika ia ditutur atau diu!a1kan di tem1at itu0 Demikianlah ju'a" katanya) 3abi 4s0a0w5 selalu berdoa dalam "unutnya) 6 ?a Allah" am1unilah Salma bin HisyamS ?a Allah am1unilah @alid bin @alidS ?a Allah am1unilah Ayyasy bin Abi .abiahS ?a Allah am1unilah oran'-oran' mu;min yan' lemah 4yan' oran'-oan' kafir da1at tawan kembali dari1ada berhijrahQ057 okoh ulama semasa yan' terulun' 1ada 8aman ini" Muhammad Amin al-Misri telah ju'a merujuk ke1ada sika1 dan tabiat Abu Hurairah a1abila dia menyebutkan) Adalah jelas bahawa Abu Hurairah tidak hanya membataskan dirinya ke1ada a1a yan' dia sendiri den'ar dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahkan dia ju'a men!eritakan dari1ada 3abi 4s0a0w5 a1a yan' dia terima menerusi oran' lain0 Hakikatnya" Abu Hurairah sendiri men'akui kenyataan ini0 Contoh" ketika dia men!eritakan hadith yan' dikatakan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa seseoran' yan' berada dalam keadaan berjanabah 4berhadath besar5 1ada waktu subuh tidak harus ber1uasa" dan A;isyah serta 9mm Salmah menafikannya" dia men'embalikan hadith itu sebaliknya ke1ada *adl bin Abbas den'an men'atakan bahawa dia tidak menden'arnya dari1ada 3abi 4s0a0w5" teta1i dari1ada *adl bin Abbas0 A1akah hadith ini 1alsu atau sahih" kenyataannya adalah bahawa Abu Hurairah di sini den'an sendirinya men'akui bahawa dia mem1erolehinya dari1ada *adl dan bukannya se!ara lan'sun' dari1ada 3abi 4s0a0w50 Mun'kin da1at dihujahkan untuk menyokon' Abu Hurairah bahawa ia tidak memberikan kesan ke1ada kesahihan hadith itu sekiranya ia diterima walau1un tidak lan'sun' dari1ada 3abi 4s0a0w5 " teta1i 55

56

Abu Hurairah

menerusi seoran' 1erawi selama mana diteran'kan bersumber dari1ada 3abi 4s0a0w5 1ada akhirnya0 ,ni bukanlah alasan yan' kukuh kerana kaedah ilmu hadith men'hubun'kan ke1ada kesahihan" kejujuran dan kese1aduan semua 1erawi yan' mun'kin terlibat dalam 1eriwayatan hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 hin''a ke 1erin'kat terakhir sewaktu ia di!atatkan0 <leh yan' demikian" adalah menjadi suatu kewajiban ba'i setia1 oran' 41erawi5 yan' tidak menerima hadith itu se!ara lan'sun' dari1ada 3abi 4s0a0w5 menyatakan nama 1erawi yan' menerimanya se!ara lan'sun' dari1ada 3abi 4s0a0w5 dan ju'a nama-nama semua oran' yan' menjadi 1erawi hin''a ke1ada 1erawi yan' terakhir0 ,ni meru1akan suatu kewajiban bertujuan untuk men'uji kesahihan hadith itu menerusi 1en'libatan hanya 1ara 1erawi yan' benar dan boleh di1er!ayai" dan hal ini tidak mun'kin berlaku sekiranya nama walau1un salah seoran' dari1ada 1erantara 4oran' ten'ah5 tidak diketahui0 Kesim1ulan 1erbin!an'an ini menunjukkan bahawa oleh kerana Abu Hurairah selalu membuan'kan nama-nama 1erawi yan' menjadi 1erantaraan dalam kebanyakan hadith yan' diriwayatkannya menyebabkan ia boleh di1ersoalkan ke!uali hadith-hadith itu diakui oleh oran' lain menerusi 1ara 1erawi yan' tidak ter1utus" yan' kesahihannya da1at di1eriksa dan diuji0 <leh kerana itu" hadith-hadith yan' diriwayatkan Abu Hurairah sendirian 'a'al diterima seba'ai hadith yan' sahih dan boleh di1er!ayai0

(*. Abu Hurairah mendakwa dia hadir sedangkan dia sebenarnya tidak hadir
.iwayat-riwayat Abu Hurairah turut dira'ukan kerana dalam bebera1a keadaan" dia mendakwa hadir di tem1at itu sedan'kan sebenarnya dia tidak hadir dan tidak mun'kin da1at hadir kerana alasanalasan yan' da1at ditolak la'i0 Contoh" katanya) Aku meman''il .uDaiyyah" anak 1erem1uan 3abi 4s0a0w5" isteri 9thman ketika dia sedan' meme'an' sikat di tan'annya0 Katanya) 6 3abi 4s0a0w5 baru sahaja 1er'i dari1adaku" sele1as aku menyikat rambutnya0 Dia berkata ke1adaku) 6 +a'aimana kamu menda1ati Abu Abdullah 4iaitu 9thman507 Aku berkata) 6+aik07 Dia 1un berkata) 6 Hayanilah dia den'an 1enuh hormat kerana di kalan'an sahabatku" dia mem1unyai akhlak yan' ham1ir sama den'anku07 Al-Hakim telah men!eritakan hadith ini dalam al-Mustadra ##G den'an menyebutkan bahawa sumber hadith tersebut adalah sahih teta1i teksnya 4matan5 tidak da1at di1er!ayai kerana .uDaiyyah telah wafat / tahun sele1as Hijrah 1ada masa kemenan'an al-+adr sedan'kan Abu Hurairah memeluk ,slam sele1as kemenan'an Khaybar 1ada tahun % Hijrah0 Kenyataan yan' sama di!atatkan oleh al-Dhahabi dalam Tal his al-Mustadra men'enai hadith ini0 +erhubun' den'an sifat terlu1a 3abi 4s0a0w5" Abu Hurairah men!eritakan) Kami bersalat 8uhr atau Asr bersama-sama den'an .asulullah 4s0a0w5 a1abila ba'inda men'akhirinya den'an hanya dua rakaat0 =usteru itu" Dhu al-?adain berkata ke1ada ba'inda) 6 Adakah kamu men'Dasarkan 4memendekkan5 salat atau kamu terlu1a07 3amun demikian" Dhu al-?adain telah 1un mati syahid dalam 1e1eran'an al+adr lama dahulu sebelum Abu Hurairah men'anuti ,slam se1erti yan' telah di1erlihatkan sebelumnya0 +anyak kali ju'a" Abu Hurairah men'u!a1kan kata-kata ini untuk meraikan kejayaan) 6Kami telah menakluki Khaybar" ketika dia tidak mem1erolehi emas atau 1erak seba'ai harta ram1as 1eran' teta1i hanya bebiri dan kambin'" lembu" unta dan sedikit harta se1erti QQ07 @alau1un telah dise1akati bahawa dia meman' tidak 1ernah hadir 1ada masa 1enaklukan Khaybar0 <leh kerana itulah" 1ara 1ensyarah keduadua kitab Sahih al-+ukhari dan Muslim turut sama mera'ui kesahihan ayat tersebut) 6 kami menakluki Khaybar"7 dan hanya benar-benar da1at men'ambilnya seba'ai merujuk ke1ada umat ,slam se!ara umum0 +iasanya" dia ju'a men'atakan) 6 Kami men'ambil baha'ian dalam Peran' Khaybar bersamasama den'an 3abi 4s0a0w5Q7##$ Sebentar tadi telah 1un disebutkan bahawa Abu Hurairah tidak 1ernah hadir dalam Peran' Khaybar kerana dia men'anuti ,slam sele1as kemenan'an di Khaybar0 Dia ju'a turut berkata) 6 Aku melihat %B oran' ahli Suffah" tiada seoran' 1un mem1unyai sehelai kain menutu1i badan mereka07 Kini" fakta menunjukkan bahawa %B oran' ahli Suffah telah mati syahid dalam Peran' +i;r al-Maunah yan' meletus 1ada bulan Safar tahun A sele1as Hijrah lama sebelum Abu Hurairah menerima ,slam atau datan' dari tanah tum1ah darahnya" ?aman0 +a'aimanakah dia boleh men'atakan bahawa dia melihat merekaJ

118 119

+ihat: %l-Ha"i!, al-Mustadra", II, h.48. +ihat: %l-1u"hari, Sahih, III, h.(4.

56

57

Abu Hurairah

Sememan'nya !uku1 jelas bahawa Abu Hurairah biasanya men!eritakan dari1ada 3abi 4s0a0w5 a1a yan' dia sendiri tidak benar-benar menden'ar dari1ada ba'inda 4s0a0w5 dan dia turut menunjukkan dirinya hadir sedan'kan dia meman' tidak 1ernah hadir0 Cuku1 men'hairankan bahawa 1ara 1en'aran' Sahih telah memenuhkan kitab mereka den'an !erita-!eritanya tan1a men'ambilkira atau mem1ertimban'kan as1ekas1ek tabiatnya yan' amat 1entin' ini dalam menyam1aikan riwayat hadith tersebut" dan tidak 1ula men'uji hadith-hadith itu menurut ukuran yan' diterima1akai ba'i men'esan 1emalsuan dan reka!i1ta sementara oran' ramai 1ula 1ada umumnya hanya men'ikut 1en'aran'-1en'aran' kitab Sahih dan melakukan 1erkara yan' sama berkaitan den'an hadith-hadith tersebut tan1a men'uji kesahihan dan kebenarannya0

(-. Penolakan hadith4hadith Abu Hurairah oleh tokoh4tokoh terawal


Pada masa Abu Hurairah masih hidu1 itu sendiri" ramai oran' menolak dan memben!i !erita atau riwayatnya kerana dia men!eritakannya dalam jumlah yan' san'at besar dan telah menerima1akai 'aya atau stail rekaannya sendiri yan' a'ak aneh" yan' menimbulkan kera'uan dalam 1emikiran oran' ramai dan mereka en''an menerima hadith tersebut" dari kedua-dua as1ek" kualiti dan bilan'an 4kuantiti50 Abu Hurairah sendiri berkata dalam nada sesal dan tidak berdaya) 6 <ran' ramai men'atakan bahawa Abu Hurairah men!eritakan hadith yan' terlalu banyak" namun Allah akan ditemui jua0 Mereka ju'a men'atakan bahawa Muhajirin dan Ansar tidak meriwayatkan hadith sedemikian banyak07 Di sini dia den'an jelas menunjukkan bahawa kedua-dua as1ek" bilan'an dan kualiti riwayatnya tidak disukai oran' ramai0 Dia ju'a turut memberikan amaran ke1ada mereka den'an Allah dan Hari Pen'adilan ketika mereka semua akan menemui-3ya0 Dalam kata-katanya yan' lain" dia den'an teran' men'atakan) 6 3amun men'enai dua baris ayat dalam al-:ur;an" aku tentu tidak meriwayatkan sesuatu ke1adamu sama sekali" iaitu) 6 Sesun''uhnya oran'-oran' yan' menyembunyikan a1a yan' telah Kami turunkan beru1a keteran'an-keteran'an 4yan' jelas5 dan 1etunjuk" setelah Kami meneran'kannya ke1ada manusia dalam al-Kitab" mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati 41ula5 oleh semua 4makhluk5 yan' da1at melaknat07#CB ,a telah diriwayatkan oleh kedua-dua tokoh" al-+ukhari dan Muslim0masin'-masin' dalam kitab Sahih mereka0 Hujah yan' sama telah diteran'kan lebih lanjut oleh Abu >arrin yan' men'atakan) Abu Hurairah datan' ke1ada kami" sambil memukul-mukul dahinya den'an tan'annya seraya berkata) 6 Hihatlah di sini" adakah kamu" oran' ramai bermaksud men'atakan bahawa aku berdusta den'an nama .asulullah 4s0a0w5 bertujuan memberikan 1etunjuk ke1adamu sedan'kan aku sendiri tidak menda1at 1etunjuk07 Ketika Abu Hurairah datan' ke ,raD bersama-sama Muawiyah dan melihat sebilan'an besar oran' yan' datan' menyambutnya" dia 1un berlutut di Masjid Kufah" kemudian batuk bebera1a kali a'ar oran' ramai memberikan 1erhatian ke1adanya dan a1abila semua oran' berkum1ul di sekelilin'nya" dia men'un'ka1kan ke1ada mereka) 6 @ahai 1enduduk ,raD" adakah kamu aku berdusta terhada1 Allah dan .asul-3ya 4s0a0w5 dan menjadikan diriku layak dihumbankan ke nerakaQ7 dan kemudian dia terus melem1arkan se'ala bentuk tuduhan dan kesalahan ke atas Ali 4a0s5 hanya semata-mata untuk menyenan'kan tuannya dan ju'a musuh-musuh Ali 4a0s5 den'an kata-kata yan' 1enuh den'an 1endustaan dan rekaan0#C# ,bn :utaibah telah men!atatkan dalam kitabnya" Tawil Mu htalaf al-Hadith#CC bahawa 3i8am men'atakan bahawa 9mar" 9thman" Ali 4a0s5 dan A;isyah serin'kali mendustakan Abu Hurairah0 +ahkan ketika !uba mendebatkan 3i8am dan mem1ertahankan Abu Hurairah" ,bn :utaibah men'akui se1erti berikut) +erhubun' den'an keteran'an 3i8am bahawa 9mar" 9thman" Ali 4a0s5 dan A;isyah serin'kali men'ene1ikan Abu Hurairah" hakikatnya adalah bahawa Abu Hurairah berada dalam kum1ulan bersama-sama 3abi 4s0a0w5 untuk hanya / tahun sahaja dan oran' ramai telah meriwayatkan be'itu banyak !erita dari1adanya0 <leh yan' demikian" a1abila dia men!eritakan lebih banyak dari1ada a1a yan' di!eritakan berbandin' den'an 1ara sahabat yan' lain termasuklah sahabat-sahabat besar atau sahabat%l-Quran, surah al-1a<arah (2): )*9. +ihat: Syarh Nahj al-Balaghah, I, h.(*9. 122 +ihat: Ibn Qutaibah, awil Mu"htalaf al-Hadith, h.23.
120 121

57

58

Abu Hurairah

sahabat yan' terkemuka dalam ,slam" mereka menyalahkannya dan mendustakannya den'an men'atakan 6 ba'aimana kamu menden'ar semuanya itu se!ara bersendirian" dan sia1akah la'i yan' menden'arnya bersama-samamuJ7 A;isyah meru1akan tokoh yan' 1alin' keras mendustakannya kerana hayatnya yan' lebih 1anjan' se1erti hayatnya ju'a0 9mar ju'a turut bersika1 keras terhada1 sesia1a sahaja yan' banyak meriwayat tan1a menda1at 1en'ukuhan dan 1en'esahan terhada1 riwayat ituQ7 Den'an !ara ini ju'alah" dia 4,bn :utaibah5 men'akui keteran'an 3i8am itu0 Hanya kebenaran jualah yan' 1asti menyin'ka1kan kebenaran 1ada akhirnya0 Para sahabat besar dan bahkan oran'-oran' sele1as mereka teta1 mendustakan Abu Hurairah se1anjan' hayat mereka dan tidak tera'ak-a'ak melakukannya" teta1i kebanyakan manusia muslim yan' datan' sele1as mereka mulai men'elakkan diri dari1ada mendustakannya kerana mereka ber1e'an' ke1ada ke1er!ayaan tentan' 6 semua sahabat adalah adil"7 1ada umumnya dan en''an melakukan 1enyelidikan atau 1en'kajian terhada1 akhlak mereka seba'ai suatu 1rinsi1 asas0 Den'an !ara ini" mereka meletakkan 1elba'ai bentuk halan'an atau rintan'an ke1ada akal dan 1emikiran mereka" membutakan mata dan menutu1i telin'a mereka sama se1erti yan' di'ambarkan dalam ayat al-:ur;an) 6 Mereka tuli" bisu dan buta" maka tidaklah mereka akan kembali 4ke jalan yan' benar507#C/ @alau ba'aimana1un" 1ara ,mam di kalan'an Ahl al-+ait 4a0s5 iaitu kaum kerabat .asulullah 4s0a0w5 menilai semua sahabat berdasarkan 1enilaian sahabat terhada1 diri mereka sendiri0 <leh itu" berhubun' den'an Abu Hurairah" 1enda1at mereka adalah sama se1erti Ali 4a0s5" 9mar" 9thman dan A;isyah sebutkan di atas" dan semua 1en'ikut mereka iaitu 'olon'an Syiah sama ada yan' awal atau yan' akhir sentiasa men'ikuti mereka dalam 1erkara ini mulai 1ada 8aman Amir al-Mu;minin Ali 4a0s5 hin''a ke hari ini0 +erhubun' den'an 1enda1at tokoh-tokoh lain" 1andan'an bebera1a oran' tokoh terkemuka di!atatkan se1erti di bawah) ,mam Abu =afar Askafi men'atakan) Abu Hurairah dian''a1 seba'ai seoran' 'ila oleh 1ara ketua kami dan tidak boleh diterima seba'ai 1erawi0 +eliau ju'a men'atakan) Khalifah 9mar memukulnya den'an tali !emeti sambil berkata 6 kamu menyam1aikan riwayat yan' keterlaluan banyaknya dari1ada 3abi 4s0a0w5 dan aku 1asti akan memeran'imu kerana kamu melakukan 1enddustaan terhada1 3abi 4s0a0w507 Sufyan al- hauri men!eritakan dari1ada Mansur" dari1ada ,brahim al- aimi yan' men'atakan) <ran' ramai tidak men'akui hadith-hadith Abu Hurairah ke!uali yan' berkaitan den'an syur'a dan neraka0 Abu 9samah men!eritakan dari1ada Amasy yan' men'atakan) ,brahim meru1akan seoran' yan' boleh di1er!ayai dalam hadith0 =usteru a1abila aku menden'ar hadith" aku 1er'i ke1adanya dan menyebutkan di hada1annya0 Pada suatu hari aku membawa bebera1a buah hadith ke1adanya yan' di!eritakan dari1ada Abu Salih" seterusnya dari1ada Abu Hurairah0 Katanya) Maafkan aku dalam 1ersoalan Abu Hurairah kerana oran' ramai biasanya menolak kebanyakan hadith dari1adanya0 elah di!eritakan dari1ada Ali 4a0s5 bahawa beliau berkata) Pembohon' besar di kalan'an manusia atau katanya" di kalan'an manusia yan' hidu1 terhada1 3abi 4s0a0w5 ialah Abu Hurairah al-Dusi0 Abu ?usuf menanyakan Abu Hanifah bahawa dalam sesuatu 1ersoalan yan' kita bertembun' den'an sebuah hadith dikatakan dari1ada 3abi 4s0a0w5 teta1i berbe8a sama sekali den'an 1enda1at kita" a1akah yan' harus kita lakukan terhada1nya0 Katanya) 6 Sekiranya ia disam1aikan menerusi sanad 41erawi5 yan' benar" kita hendaklah men'amalkannya dan men'ene1ikan 1enda1at kita07 Kemudian aku berkata) 6 A1akah 1ula katamu men'enai Abu +akr dan 9mar07 Dia berkata) 6 Dalam urusan men'enai mereka" aku mene'ahmu dari1ada memberikan 1enda1at07 Aku berkata la'i) 6 Ali 4a0s5 dan 9thman 1ula07 Dia berkata) 6 Kedua-duanya sama sahaja07 A1abila dia melihat bahawa aku menamakan 1ara sahabat seoran' demi seoran'" lalu dia berkata) 6 Semua sahabat adalah adil melainkan bebera1a oran'
123

%l-Quran, surah al-1a<arah (2): )8.

58

59

Abu Hurairah

sahaja"7 den'an men'e!ualikan Abu Hurairah dan Anas bin Malik0

.in'kasnya" sudah jelas bahawa Abu Hanifah dan 1ara sahabat lain biasanya menolak hadithhadith Abu Hurairah a1abila ia ber!an''ah den'an 1enda1at mereka0 Seba'ai !ontoh) Abu Hurairah dan semua sahabat berse1akat bahawa salat akan terbatal disebabkan 1erbuatan ber!aka1 sama ada terlu1a" jahil atau kerana sesuatu yan' seolah-olah menunjukkan oran' yan' melakukannya itu sudah selesai0 Madhhab *iDh Hanafi adalah jelas dalam 1ersoalan itu dan 1enda1at yan' sama di1e'an' oleh Sufyan al- hauri0 ,ni bermakna bahawa mereka tidak memberikan 1erhatian dan 1enekanan lan'sun' ke1ada hadith Abu Hurairah di mana dia men!eritakan bahaw) 3abi 4s0a0w5 1ada suatu ketika terlu1a dan men'akhiri salat em1at rakaat dalam dua rakaat" kemudian ba'inda ban'kit dari1ada tem1at salatnya and 1er'i ke biliknya0 Kemudian ba'inda datan' kembali ketika itu ditanyakan ke1adanya) 6 Adakah kamu men'Dasarkan 4memendekkan5 salat atau terlu1a07 +a'inda membalas) Aku tidak men'Dasarkan dan bukan terlu1a07 Kemudian mereka berkata) 6 eta1i kamu melakukan dua rakaat sahaja bersama-sama kami07 Selesai soal-jawab di antara ba'inda den'an mereka" ba'inda 1er!aya a1a yan' mereka katakan0 =usteru den'an bersandarkan dua rakaat terdahulu itu" ba'inda menyem1urnakan salat kemudian bersujud sahwi 4sujud kerana terlu1a50 Atas dasar inilah" ,mam Malik" ,mam al-Syafii dan ,mam Ahmad ber1enda1at bahawa ber!aka1 kerana terlu1a semasa bersalat" atau keyakinan oran' yan' menunaikan salat bahawa dia tidak terikat la'i den'annya tidak menyebabkannya terbatal0 +a'imana1un" sebaliknya Abu Hanifah tidak menerima dan men'akui hadith Abu Hurairah kerana dia ber1enda1at salat terbatal dalam keadaan se1erti itu0 Sebelum menamatkan 1erbin!an'an" kami kemukakan di bawah ini bebera1a !ontoh yan' menunjukkan kedudukan Abu Hurairah 1ada 1andan'an bebera1a oran' sahabat) 4#5 Menurut Musaddad dalam Musnadnya" dan ,bn Hajar dalam !sabahnya" Abu Hurairah dikatakan berkata) A1abila 9mar menda1at tahu tentan' hadith-hadithku" dia men'utus ke1adaku dan berkata) Adakah kamu bersama-sama kami 1ada hari kami berada dalam rumah si-1olan dan si-1olanJ7 Aku berkata) 6 ?a07 Dia berkata) 6 3abi 4s0a0w5 berkata 1ada hari itu" baran' sia1a berdusta terhada1ku den'an sen'aja" maka sedialah tem1atnya di neraka07 ,ni meru1akan 1etunjuk 1alin' jelas bahawa Abu Hurairah bukanlah di kalan'an oran'-oran' yan' meriwayatkan hadith semasa 9mar bahkan bukan 1ula termasuk oran'-oran' yan' 9mar lihat atau den'ar meriwayatkan hadith0 3amun be'itu" a1abila dia menda1at tahu bebera1a buah hadith Abu Hurairah menerusi oran'-oran' lain dan keanehannya memeranjatkannya" dia men'hantar 1erin'atan ke1adanya untuk memberikan amaran terhada1 1erkara tersebut den'an 1embalasan neraka0 4C5 Menurut ,bn Asakir dalam kitabnya" 5an$ al-Ummal#CA 9mar 1ada suatu kali mem1erin'atkan Abu Hurairah den'an katanya) 6 Hentikanlah menyam1aikan riwayat dari1ada 3abi 4s0a0w5 atau sekiranya tidak" aku akan !am1akkanmu ke bumi Dus atau bumi monyet07 4/5 Menurut ,mam Abu =afar Askafi" se1erti yan' telah disebutkan terdahulu" 1ada suatu kali 9mar be'itu marah terhada1 Abu Hurairah kerana meriwayatkan hadith keterlaluan banyaknya dari1ada 3abi 4s0a0w5 lalu memukulnya den'an tali !emetinya sambil mem1erin'atkannya den'an kata-katanya) Kamu sudah keterlaluan" dan kerana itu aku ter1aksa menentan'mu disebabkan 1endustaanmu terhada1 3abi 4s0a0w50 4A5 9mar melu!utkannya dari +ahrain sele1as memukulnya sehin''a baha'ian belakan'nya berdarah dan dia men'ambil balik #B BBB dirham harta +ait al-Mal dari1adanya dan memberikan 1erin'atan ke1adanya den'an kata-kata yan' kesat se1erti yan' di1erlihatkan dalam keteran'an Abu Hurairah semasa 1emerintahan dua oran' khalifah0 4E5 Menurut Muslim dalam Sahihnya"#CE 9mar memukul Abu Hurairah 1ada masa hayat 3abi 4s0a0w5 be'itu teruk sehin''a jatuh terduduk0 4F5 Abu =afar Askafi telah men!eritakan bahawa ketika Ali 4a0s5 terden'ar men'enai Abu Hurairah meriwayatkan hadith" beliau berkata) 6 Dia manusia 1alin' banyak berdusta"7 atau katanya) 6 1endusta 1alin' besar terhada1 .asulullah 4s0a0w5 di kalan'an manusia yan' hidu1 ialah Abu Hurairah07
124 125

Ibn 0%sa"ir, Kanz al-+mmal, ,, h.2(9. (Hadith n$.488*). 7usli!, Sahih, I, h.(4.

59

60

Abu Hurairah

4%5 Abu Hurairah selalu men'atakan) 6 Sahabatku men!eritakan ke1adaku"7 atau 6 aku melihat sahabatku"7 atau 6 sahabatku 3abi 4s0a0w5 telah berkata ke1adaku07 A1abila ia disam1aikan ke1ada Ali 4a0s5" beliau berkata) 6 +ilakah masanya .asulullah 4s0a0w5 menjadi sahabatmu" wahai Abu HurairahJ7 4G5 Menurut al-Hakim dalam kitabnya" al-Mustadra #CF ketika hadith-hadith Abu Hurairah sam1ai ke1ada 1en'etahuan A;isyah" dia men'utuskan seseoran' ke1adanya dan berkata) 6 A1alah hadith-hadith ini yan' sam1ai ke1ada kami bahawa kamu men!eritakan sesuatu dari1ada 3abi 4s0a0w50 Adakah kamu menden'ar lain dari1ada a1a yan' kami den'ar" adakah kamu melihat lain dari1ada a1a yan' kami lihatJ7 katanya" 6 @ahai 9mm al-Mu;minin" !ermin dan lo'ammu menjauhkanmu dari1ada 3abi 4s0a0w507 4$5 Abu Hurairah men!eritakan bahawa anjin'" wanita dan kaldai membatalkan salat lalu A;isyah menolaknya den'an berkata) 6 Aku melihat 3abi 4s0a0w5 menunaikan salat di ten'ah-ten'ah katil sedan' aku 1ula berada di atas katil menjadi hadan'an antara ba'inda den'an :iblah07 4#B5 Abu Hurairah men!eritakan sebuah hadith yan' menentan' berjalan di atas sebelah kaki sahaja0 Ketika A;isyah menda1at tahu men'enainya" dia berjalan di atas sebelah kaki dan berkata 6 Aku 1asti akan menentan' Abu Hurairah dalam 1ersoalan ini07 4##5 Abu Hurairah men!eritakan bahawa sesia1a berada dalam keadaan berjunub menjelan' subuh 4dalam keadaan berhadath besar5 tidak harus ber1uasa0 Dia telah ditolak dalam hal ini oleh A;isyah dan 9mm Salmah se1erti yan' telah dinyatakan sebelumnya0 Hadith ini dan dua hadith yan' terdahulu boleh di1erolehi di dalam Tawil Mu htalaf al-Hadith oleh ,bn :utaibah0#C% 4#C5 Dua oran' menemui A;isyah dan berkata men'enai Abu Hurairah yan' telah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5 bahawa ada tanda ramalan 1ada wanita dan binatan'" yan' menjadikan A;isyah hilan' sabar dan berkata) 6 Demi Allah yan' mewahyukan al-:ur;an ke1ada Abu al-:asim 4s0a0w5" baran' sia1a meriwayatkannya dari1ada .asulullah 4s0a0w5 ber!aka1 dusta07 4#/5 Pada suatu kali" Abu Hurairah duduk di sebelah tem1at A;isyah dan men!eritakan hadith-hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 ketika A;isyah sedan' memba!a tasbih. Sele1as selesai" dia men'atakan) 6 +ukankah sesuatu yan' men'hairankan Abu Hurairah men!eritakan hadith-hadith dari1ada 3abi 4s0a0w5 dan membuatkan aku menden'arnya ketika aku 1ula sedan' sibuk memba!a Tasbih sementara dia akan 1er'i dari situ sebelum aku selesai0 Sekiranya aku da1at menan'ka1nya" aku akan menafikannya07 Hadith ini dan hadith yan' terdahulu kelihatan dalam kitab ,bn :utaibah" Tawil Mu htalaf alHadith0#CG 4#A5 Abu Hurairah meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 A1abila seseoran' dari1ada kamu terja'a dari1ada tidur" dia hendaklah membasuh kedua-dua tan'annya sebelum meletakkannya ke 1in''an kerana tiada seoran' 1un tahu ke mana kedua-dua tan'an itu 1er'i07 A;isyah menolak hadith ini dan en''an menerimanya sambil berkata) 6 A1akah yan' boleh kita lakukan den'an mihras 4bekas air yan' berat dari1ada batu yan' di1oton'50#C$ @alau ba'aimana1un" da1atlah di1erhatikan bahawa A;isyah kelihatan en''an men'akui kesahihan hadith ini kerana dia tidak yakin dan 1er!aya ke1ada Abu Hurairah0 4#E5 Abu Hurairah meriwayatkan dari1ada 3abi 4s0a0w5) 6 Sesia1a yan' men'usun' keranda hendaklah berwudu;07 ,bn Abbas tidak men'akui kesahihan hadith ini sebaliknya terus menolaknya sambil berkata) 6 7udu tidak wajib semasa men'usun' keranda kayu0 Perkara ini ju'a telah di!eritakan oleh sebilan'an besar ulama yan' ter1er!aya termasuklah ju'a Ahmad Amin dalam #ajr al-!slam0#/B
%l-Ha"i!, al-Mustadra", III, h.*-9. Ibn Qutaibah# awil Mu"htalaf al-Hadith, h.23. 128 Ibn Qutaibah, ibid, h.)29. 129 +ihat: %h!ad %!in, *ajr al-Islam, h.2*9. 130 %h!ad %!in, ibid, h.2*9.
126 127

60

61

Abu Hurairah

4#F5 ,bn 9mar selalu meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 membenarkan membunuh anjin' ke!uali anjin' yan' di'unakan untuk memburu" untuk men'awal kambin' dan bebiri atau untuk menja'a ternakan0 Disam1aikan untuk 1erhatian ,bn 9mar bahawa Abu Hurairah menambah dalam hadith itu" anjin' yan' menja'a ladin'0 ,bn 9mar tidak men'akuinya teta1i sebaliknya menolaknya den'an men'atakan) 6 Abu Hurairah mem1unyai sebuah ladan'" lalu dia men'adakan sedikit tambahan dalam hadith 3abi 4s0a0w5 bertujuan untuk menja'a anjin'nya dan ju'a ladan'nya seba'ai men'ambil sika1 berhati-hati0 Hadith ini kelihatan dalam kitab Muslim" Sahih.#/# 4#%5 ,bn 9mar tidak men'esahkan hadith Abu Hurairah men'enai landak dan terus mera'ui kesahihannya0 4#G5 ,bn 9mar terden'ar Abu Hurairah meriwayatkan hadith bahawa baran' sia1a menyertai u1a!ara 1en'usun'an jena8ah" akan menda1at satu baha'ian 1ahala lalu menyatakan) Abu Hurairah telah menyam1aikan hadith yan' keterlaluan banyaknya07 Dia tidak men'akui kesahihannya sehin''alah dia men'hantarkannya ke1ada A;isyah untuk menda1atkan 1andan'annya0 A;isyah turut meriwayatkannya dan barulah sele1as itu" dia men'akui kesahihannya0 Hadith ini telah dibuktikan benar0 Muslim telah menyebutkannya dalam kitabnya" Sahih0#/C 4#$5 Amir bin Syuraih bin Hani turut melakukan 1erkara yan' sama a1abila dia terden'ar Abu Hurairah men!eritakan bahawa) 6 +aran' sia1a men'in'ini bertemu Allah" Allah suka bertemu den'annya" dan baran' sia1a memben!i bertemu Allah" Allah ju'a tidak suka bertemu den'annya0 Dia tidak men'akui kesahihan Abu Hurairah sehin''a dia bertanya A;isyah men'enainya dan A;isyah turut meriwayatkannya sambil memahamkan maksud hadith itu ke1adanya0 Hadith ini ju'a telah dibuktikan benar0#// +erhubun' den'an 1ersoalan men'enai keadilan semua sahabat" tidak ada bukti yan' menyokon'nya0 +ahkan 1ara sahabat sendiri tidak menyedarinya0 Malahan sekiranya diandaikan hadith itu benar" kita sebaiknya men'ikutinya seba'ai 1en'hormatan ke1ada sahabat yan' kedudukan mereka tidak diketahui" dan bukannya men'hormati sahabat yan' ditolak oleh setia1 oran' termasuk 9mar" 9thman" Ali 4a0s5 dan A;isyah atau seseoran' yan' 1atut ditentan' kerana ada bukti yan' jelas sementara menentan' Abu Hurairah 1ula" kita meman' mem1unyai bukti yan' !uku1 jelas0 (.. Protes Abu Hurairah terhadap orang4orang yang menyalahkannya Abu Hurairah biasanya mem1rotes terhada1 oran'-oran' yan' mendustakannya atau men!ari kesalahannya0 Dia berkata) <ran' ramai berkata bahawa Abu Hurairah terlalu banyak menyam1aikan riwayat" hanya ke1ada Allahlah tem1at kembali0 Mereka ju'a men'atakan bahawa 'olon'an Muhajir dan Ansar tidak meriwayatkan se1erti mana dirinya0 A1a yan' 1asti saudara-saudaraku di kalan'an Muhajirin biasanya men'habiskan masa berjualbeli di 1asar manakala saudara-saudaraku di kalan'an Ansar 1ula melibatkan diri dalam hartabenda mereka0 Di 1ihak yan' lain 1ula" aku tidak 1unya a1a-a1a dan senitasa bersama-sama 3abi 4s0a0w5 sekadar untuk men'isi 1erutku0 <leh itu" aku hadir sedan'kan mereka 1ula tidak hadir dan aku men'hafal sedan'kan mereka 1ula terlu1a" dan 1ada suatu hari 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 idak ada seoran' 1un di antaramu harus men''ulun'kan kainnya sehin''a aku men'habiskan u!a1anku ini kemudian dia hendaklah menyim1annya dalam dadanya a'ar dia lu1a se'ala kata-kataku itu07 =usteru aku membentan'kan 1akaian ber!orak kerana aku tidak mem1unyai 1akaian lain sehin''alah 3abi 4s0a0w5 selesai men'u!a1kan kata-katanya" kemudian aku menyim1annya dalam dadaku0 Hantaran itu" demi Dia yan' men'utuskannya den'an kebenaran" aku tidak lu1a se'ala sesuatu dari1ada kata-katanya sehin''a ke hari ini0 Demi Allah" ba'aimana1un ba'i dua ayat al-:ur;an aku tidak akan sekali-kali men!eritakan sesuatu ke1adamu" iaitu) 6 Sesun''uhnya oran'-oran' yan' menyembunyikan a1a yan' telah Kami turunkan beru1a keteran'an-keteran'an 4yan' jelas5 dan 1etunjuk" setelah Kami meneran'kannya ke1ada manusia dalam al-Kitab" mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati 41ula5 oleh semua 4makhluk5 yan' da1at melaknati0 Ke!uali mereka yan' telah taubat dan men'adakan 1erbaikan dan meneran'kan 4kebenaran5" maka terhada1 mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah ?an' Maha Penerima taubat la'i Maha Penyayan'07#/A

+ihat: 7usli!, Sahih, I, h.92*. 7usli!, Sahih, I, h.(494 al-Ha"i!, al-Mustadra", III, h.*)-. 133 Ibid. 134 %l-Quran, surah al-1a<arah (2): )*9-)9-.
131 132

61

62

Abu Hurairah

A1a yan' 1asti" Abu Hurairah ter1aksa mem1erlihatkan hadith ini untuk menentan' oran'-oran' yan' mendustakannya dalam kedua-dua 1erkara berkaitan bilan'an hadith dan ju'a kandun'an 4kualiti5 hadith tersebut0 3amun a1a yan' jelas ini meru1akan hadith 1alsu yan' 1alin' buruk dan jauh menyim1an' dari1ada kebenaran0 idaklah 1erlu ia diberikan 1erhatian sama sekali namun 1ada hakikatnya kedua-dua oran' tokoh hadith besar telah memasukkannya seba'ai hadith yan' sahih den'an senan' hati" be'itu jelas sekali berdasarkan ke1ada 1e'an'an mereka yan' men'an''a1 baik tentan' sahabat se!ara keseluruhan walau1un den'an melakukan demikian" mereka jelas sekali berlawanan den'an lo'i! dan bahkan keadilan itu sendiri0 erda1at bebera1a 1erkara 1okok untuk men''olon'kan hadith itu seba'ai hadith 1alsu) Pertama) Abu Hurairah men'andaikan bahawa jual dan beli di 1asar menjauhkan 'olon'an Muhajirin dari1ada 3abi 4s0a0w5 sementara 1en'libatan 'olon'an Ansar 1ula dalam urusan hartabenda mereka menjadikan mereka berada dalam keadaan se1erti itu ju'a0 3amun demikian" a1akah 1ula nilai 1enda1at ini di hada1an ayat al-:ur;an yan' !uku1 jelas dan ketara ini yan' menyebutkan) 6 Haki-laki yan' tidak dilalaikan oleh 1ernia'aan dan tidak 41ula5 oleh jualbeli dari1ada men'in'ati Allah07#/E Malan' sekali kenyataan yan' sen'aja diada-adakan bahawa Abu Hurairah men'atakan dia biasanya teta1 bersama-sama di sisi 3abi 4s0a0w5 ketika ketua dan 1emim1in lain tidak hadir" dan dia men'atakan demikian tan1a sedikit 1un 1enyesalan atau san''ahan kerana 1astinya" dia melakukannya 1ada 8aman Muawiyah ketika 1ada masa itu" 9mar" 9thman" Ali 4a0s5" alhah" >ubair" Salman" Ammar" MiDdad" Abu Dhar dan lain-lain dari kalan'an kelom1ok tersebut telah tidak ada la'i0 Sememan'nya dia telah men'atakan sesuatu yan' besar0 Alan'kah jauhnya 1ersoalan tersebut dari1ada realityJ <ran' ramai sudah sedia men'etahui 1erhubun'an di antara kedudukan Ali 4a0s5 den'an 3abi 4s0a0w5 iaitu hubun'an darahnya" keluarbiasaannya" sentiasa bersama-sama den'an 3abi 4s0a0w5 dalam ketenteraan semenjak masih kanak-kanak" 3abi 4s0a0w5 mendaka1kannya ke dadanya" menem1atkannya di tem1at tidurnya a'ar menyentuhi tubuhnya su1aya Ali 4a0s5 da1at men!iumi bauan kenabiannya" dan 3abi 4s0a0w5 biasanya men'unyahkan sesuatu lalu memberi Ali 4a0s5 makan0 =usteru" tidak ditemui sebaran' bentuk 1endustaan dalam kata-katanya atau kekuran'an dalam 1erbuatannya0 Allah ju'a telah menem1atkan Ali 4a0s5 dari se'i akhlak dan budi 1ekerti yan' ham1ir sama den'an 3abi 4s0a0w5" sementara Ali 4a0s5 1ula biasanya men'ikuti 3abi 4s0a0w5 se1erti seekor anak unta men'ikuti lan'kah ibunya0 3abi 4s0a0w5 1ada setia1 hari men'an'kat kedudukannya semakin lama semakin tin''i dalam ilmu dan akhlak" den'an memerintahkannya men'ikuti jejak lan'kahnya0 Pada masa-masa tersebut" hanya terda1at dua oran' sahaja iaitu Ali 4a0s5 dan 9mm al-Mu;minin Khadijah sentiasa berada bersama-sama den'an .asulullah 4s0a0w50 =usteru itu" Ali 4a0s5 menyaksikan !ahaya wahyu dan men!iumi haruman kenabian ba'inda0 Seba'ai tambahan ke1ada keistimewaan-keistimewaan tersebut" beliau ju'a meru1akan 1intu ilmu .asulullah 4s0a0w5" 1emberi hukum yan' terbaik di kalan'an manusia muslim" 1enyim1an rahsia .asulullah 4s0a0w5" 1ewaris kekuasaan ba'inda" 1en''anti ke1im1inan ba'inda" 1en'elak se'ala kebimban'an 3abi 4s0a0w5" 1emilik 1enden'aran yan' sentiasa sedar" 1emilik kha8anah ilmu dalam kitab Allah0 Adakah mun'kin oran' yan' mem1unyai ke1eribadian se1erti ini melu1akan sebaran' 1erbuatan atau 1erkataan .asulullah 4s0a0w05 yan' dikatakan di1elihara oleh Abu Hurairah dalam in'atannya" atau1un beliau menyembunyikan se'ala sesuatu sedankan Abu Hurairah 1ula mendedahkannya0 Sesun''uhnya ini meru1akan tuduhan yan' amat berat0 Hanjutan dari itu ju'a" di kalan'an 'olon'an Muhajirin" hanya terda1at sedikit sahaja bilan'an oran' yan' melibatkan diri dalam jualbeli di 1asar0 Seba'ai !ontoh" mereka ialah Abu Dhar" MiDdad" Ammar dan %B oran' ahli Suffah yan' meru1akan sahabat Abu Hurairah dan se1erti yan' telah disebutkannya" tidak 1ernah memiliki sehelai kain 1un 1ada diri mereka sedan'kan dia sendiri memiliki kedua-duanya" kain !awat dan ju'a selimut0 +a'aimana mun'kin da1at diterima akal kebanyakan mereka tidak meriwayatkan hadith-hadith sam1ai ke taha1 se1erti Abu Hurairah lakukan atau sam1ai ke taha1 keterlaluan sama se1erti yan' dilakukan Abu Hurairah0 Sebenarnya" jumlah keseluruhan hadith mereka jauh lebih sedikit berbandin' hadith-hadith yan' se!ara khusus diriwayatkan Abu Hurairah seoran' diri0 Keadaan yan' sama ju'a berlaku ke1ada 'olon'an Ansar0 Kebanyakan mereka bukanlah oran' berada dan berharta" se1erti Abu Hurairah andaikan itu0 Di kalan'an mereka ada yan' lan'sun' tidak memiliki a1a-a1a se1erti Salman al-*arisi yan' dikatakan oleh .asulullah 4s0a0w5) 6 Salman ialah dari1ada kami" Ahl al-+ait"7 dan telah di!atatkan men'enainya dalam kitab al-!stiab" bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Sekiranya a'ama itu berada di bintan' Surayya" Salman akan da1at men!a1ainya07 Sementara
135

%l-Quran, surah al-'ur (24): (3.

62

63

Abu Hurairah

itu sekali la'i dalam kitab al-!stiab" A;isyah men'atakan sesuatu men'enainya) 6 Pada suatu malam 3abi 4s0a0w5 men'i8inkan Salman seoran' diri menden'arnya sedemikian lama hin''a dibimban'i dia mun'kin men'atasi yan' lain07 Selanjutnya" menurut kitab al-!stiab la'i" Ali 4a0s5 men'atakan sesuatu men'enai dirinya) 6 Pasti" Salman seum1ama HuDman al-Hakim kerana dia memiliki keilmuan masa silam dan masa de1an0 Dia meru1akan lautan ilmu yan' tidak 1ernah ketandusan07 +erhubun' den'an dirinya ju'a" Kab al-Ahbar men'atakan se1erti yan' di!atatkan dalam kitab al-!stiab) 6 Salman 1enuh den'an ilmu 1en'etahuan dan kebijaksanaanQ007 dan oran' ramai sudah sedia men'etahui bahawa Abu Ayyub al-Ansari tidak memiliki sebaran' harta duniawi" ke!uali se1asan' seli1ar" untuk menjauhkannya dari1ada ilmu atau 1erbuatan-1erbuatan yan' saleh0 Kedudukan yan' sama terda1at 1ada diri Abu Said al-Khudri" Abu *adl al-Ansari dan tokoh-tokoh lain seum1ama mereka yan' kesemuanya di kenali termasuk di kalan'an tokoh ilmuan dan 1emim1in 'olon'an Ansar0 Perlu ju'a diin'at bahawa masa 3abi 4s0a0w5 bukanlah dihabiskan be'itu sahaja" teta1i setia1 masa ba'inda" sama ada sian' atau malam di1eruntukkan untuk 1erkara-1erkara tertentu den'an teratur0 <leh itu" untuk tujuan menyam1aikan ilmu ba'inda telah teta1kan masa tertentu yan' tidak bertembun' den'an urusan berjualbeli di 1asar atau1un masa-masa melibatkan urusan hartabenda0 Den'an demikian" 'olon'an Muhajirin dan ju'a Ansar tidak 1ernah men''a'alkan diri untuk hadir 1ada masa itu kerana mereka benar-benar memerlukan ilmu bukan se1erti yan' dibayan'kan oleh oran'-oran' yan' berfikiran !etek0 Kedua" sekiranya 3abi 4s0a0w5 men'atakan sesuatu ke1ada 1ara sahabatnya bahawa sesia1a yan' membentan'kan kain mereka sehin''a selesai kata-kataku dan seba'ainya Q0 Adalah benar" seba'aimana yan' ditunjukkan oleh Abu Hurairah" sudah tentulah mereka akan melom1at ke atasnya den'an 1enuh seman'at" kerana 1en'hormatan tidak boleh di1erolehi semata-mata den'an melakukan 1erjalanan atau ilmu boleh dijamin hanya den'an men'habiskan wan'0 Hebih dari itu" a1akah yan' ada di sana untuk men'halan'i mereka dari1ada men!a1ainya atau men'hentikan mereka dari1ada membentan'kan kain mereka untuk men'ejarnyaJ Kena1akah mereka men'elakkan diri dari1ada melakukan demikian kerana ia samalah se1erti menjauhkan diri dari1ada men!ari ilmu dan menyembunyikan sesuatu yan' 3abi 4s0a0w5 men'ajak mereka ke1adanya0 Sudah 1asti" ia bukanlah demikian dan kita tidak da1at fikirkan demikian men'enai mereka" khususnya kerana mereka semua meman' berseman'at men'ikuti 1erintah .asulullah 4s0a0w5 dan men'ejar a1a sahaja yan' ba'inda seru ke1adanya0 Keti'a" sekiranya riwayat Abu Hurairah itu meman' benar" 1ara sahabat sewajarnya bertaubat dan menyesal den'an be'itu sekali kerana men!uaikan diri untuk men!a1ai kemuliaan yan' san'at besar dan mem1erolehi ilmu yan' be'itu banyak0 Keke!ewaan mereka akan ber1anjan'an kerana ke'a'alan membentan'kan kain mereka ke1ada 3abi 4s0a0w5 walau1un tiada masalah atau usaha di1erlukan untuk melakukannya0 Sebenarnya mereka sudah se1atutnya mem1ersalahkan satu sama lain dan meletakkan kesalahan ke1ada satu sama lain kerana memilih untuk tidak melakukannya0 Pada masa yan' sama" mereka se1atutnya merasa !emburu terhada1 Abu Hurairah kerana kejayaannya men'atasi mereka biar1un sebenarnya dia hanya mem1unyai sehelai kain sahaja sementara tiada seoran' 1un di kalan'an mereka yan' memiliki dua helai kain atau lebih0 <leh kerana kita tidak 1ernah bertembun' den'an sesuatu se1erti itu" ia menunjukkan den'an jelas bahawa seluruh !erita atau riwayat ini meru1akan !erita rekaan Abu Hurairah0 Keem1at" sekiranya benar a1a yan' di!eritakan oleh Abu Hurairah" oran' lain yan' 3abi 4s0a0w5 turut sam1aikan kata-kata ba'inda dalam kejadian membentan'kan kain mereka itu harus turut menyam1aikan riwayat tersebut0 Sebenarnya mereka 1atut men'an''a1 !erita itu seba'ai salah satu tanda kenabian" lambin' kemuliaan ,slam dan bukti yan' menyokon' a'ama itu0 Cerita atau riwayat men'enainya tentulah teta1 berlanjutan dan mereka 1asti menjadikannya teran' benderan' seum1ama matahari di sian' hari0 <leh kerana 1erkara itu tidak 1ernah wujud" kita hanya da1at men'an''a1kannya seba'ai rekaan Abu Hurairah0 Kelima" terda1at ke1elba'aian dalam riwayat tentan' kejadian ini oleh Abu Hurairah sendiri0 Menurut keteran'an Araj yan' kelihatan dalam Sahih al-+ukhari"#/F Abu Hurairah meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda 1ada suatu hari ke1ada 1ara sahabat ba'inda) 6 idak wajar ba'i setia1 seoran' dari1ada kamu membentan'kan kainnya sehin''a kata-kataku ini berakhir dan kemudian membun'kuskanya ke arah dadanya a'ar dia tidak lu1a sesuatu dari1ada kata-kataku itu07 =usteru" aku membentan'kan kain ber!orakku kerana aku tidak mem1unyai kain yan' lain selain darinya sehin''a 3abi
136

%l-1u"hari, Sahih, II, h.(4.

63

64

Abu Hurairah

4s0a0w5 men'akhiri kata-kata ba'inda dan aku membun'kuskannya ke dadaku0 Demi Dia yan' men'utuskannya den'an kebenaran" sam1ai ke hari ini aku tidak lu1a sesuatu dari1ada kata-kata ba'inda itu0 Di tem1at yan' lain 1ula se1erti di!atatkan oleh al-MaDbari" dia meriwayatkannya se1erti berikut) Aku berkata" wahai .asulullah 4s0a0w5" aku menden'ar sebuah hadith dari1adamu dan aku terlu1a men'enainya07 Kata ba'inda) 6 +entan'kan kain selimutmu07 Kemudian dia 'erakkan tan'an di atasnya" lalu berkata) 6 +un'kuskanlah07 Aku membun'kuskannya" dan sele1as dari itu aku tidak la'i terlu1a0 Kini" menurut bentuk riwayat yan' diberitahu oleh Araj" 1erkara itu berlaku di antara 3abi 4s0a0w5 dan 1ara sahabatnya menunjukkan bahawa 3abi 4s0a0w5 meman''il semua sahabat a'ar membentan'kan 1akaian mereka seba'ai suatu 1emahaman tentan' sifat terlu1a mereka" sedan'kan dalam bentuk riwayat yan' lain di!atatkan menerusi al-MaDbari" 1erkara itu berlaku di antara Abu Hurairah seba'ai seoran' darinya dan 3abi 4s0a0w5 menunjukkan bahawa Abu Hurairah men'adu ke1ada 3abi 4s0a0w5 tentan' sifat 1elu1anya0 Selanjutnya" bentuk riwayat yan' lain menerusi Araj merujuk ke1ada tidak melu1akan u!a1an kata-kata 3abi 4s0a0w5 manakala bentuk riwayat yan' di!atatkan menerusi alMaDbari merujuk ke1ada bebas dari1ada sifat 1elu1a se!ara umumnya" iaitu setia1 1erkara sama ada ia meru1akan hadith atau sesuatu yan' lain0 Masih ada satu la'i bentuk riwayat hadith ini0 Muslim telah men!eritakan dalam Sahihnya"#/% dari1ada ,bn Musayyab di mana Abu Hurairah dikatakan telah men'atakan) 6 Sele1as hari itu aku tidak la'i terlu1a sesuatu yan' 3abi 4s0a0w5 !eritakan ke1adaku07 +entuk riwayat ini meneran'kan keadaan lebih bebas dari1ada sifat 1elu1a berbandin' den'an bentuk riwayat menerusi Araj teta1i lebih kuran' sedikit berbandin' den'an al-MaDbari0 Kemudian terda1at bentuk riwayat ,bn Sad dalam kitabnya" Taba"at#/G bersumberkan Amr bin Mardas bin Abd al-.ahman al-=undi menunjukkan bahawa Abu Hurairah berkata) 3abi 4s0a0w5 berkata ke1adaku" 6 bentan'kanlah 1akaianmu07 Halu aku membentan'kannya0 Kemudian ba'inda men!eritakan ke1adaku se1anjan' hari0 Kemudian aku membun'kuskan 1akaianku ke arah dadaku and aku tidak la'i terlu1a sesuatu dari1ada kata-kata ba'inda0 Di sini adalah wajar di1erlihatkan bahawa kata-kata 6 ba'inda men!eritakan se1anjan' hari 6 kelihatan hanya dalam bentuk riwayat ini dan tidak ada dalam riwayatriwayat yan' lain0 Kitab al-!sabah oleh ,bn hajar men'andun'i suatu la'i bentuk riwayat hadith bersama den'an yan' lain dan menunjukkan bahawa Abu Hurairah 1er'i menemui 3abi 4s0a0w5 sewaktu ba'inda sakit0 Halu dia memberikan salam ke1adanya ketika dia sedan' berdiri dan 3abi 4s0a0w5 bersandar ke dada Ali 4a0s5 manakala tan'an Ali 4a0s5 di dada .asulullah 4s0a0w5 men'urut-urutkannya0 Kaki 3abi 4s0a0w5 diluruskan0 3abi 4s0a0w5 berkata) 6 Datan' ke mari" wahai Abu Hurairah07 Dia 1er'i lebih dekat0 Kata ba'inda) 6 Datan'lah lebih ham1ir" wahai Abu Hurairah07 Dia datan' lebih dekat0 +a'inda sekali la'i berkata) 6 Dekatlah la'i wahai Abu Hurairah07 Dia 1un mendekatkan diri lebih ham1ir sehin''a jarinya men!e!ah jari 3abi 4s0a0w50 Kemudian ba'inda berkata) 6 Duduklah07 Halu dia 1un duduk0 Kemudian ba'inda berkata) 6 Hetakkanlah 1akaianmu di sebelah berdekatan den'anku07 Abu Hurairah meme'an' 1akaiannya" membukanya dan membentan'kannya dekat 3abi 4s0a0w50 3abi 4s0a0w5 kemudian berkata ke1adanya) 6 Haruskah aku memberitahumu !ara bertindak yan' kamu tidak 1atut tin''alkan selama hayatmu07 Katanya) 6 Silalah beritahu07 Kemudian ba'inda berkata) 6 Kamu hendaklah mandi 1ada hari =umaat dan hendaklah melakukannya 1ada awal 1a'i dan tidak melibatkan diri dalam 1erkara-1erkara yan' sia-sia0" dan aku nasihatkan ke1adamu ber1uasa selama / hari setia1 bulan kerana ia seolah-olah se1erti ber1uasa selama se1anjan' tahun0 Dan aku nasihatkanmu mendirikan dua rakaat salat subuh" tidak sekalikali menin''alkannya" walau1un kamu mendirikan salat se1anjan' malam" kerana salat dua rakaat itu men'andun'i banyak keistimewaan0 3abi 4s0a0w5 men'ulan'inya sebanyak / kali" kemudian ba'inda berkata) 6 +un'kuslah 1akaianmu07 Halu aku membun'kusnya ke dadaku0 Menurut Abu Hurairah se1erti di1etik oleh ,bn Hajar dalam kitabnya" al-!sabah+#/$ Abu ?ala turut men!eritakan menerusi al-@alid bin =ami bahawa Abu Hurairah meriwayatkan) Aku men'adu ke1ada 3abi 4s0a0w5 men'enai kelemahan in'atanku sewaktu ba'inda berkata) 6 +ukalah kain selimutmu07 Kemudian dia membukanya sambil berkata) 6Sekaran' 'ulun'kanlah ia ke dadamu07 Aku lalu men''ulun'kannya0 Sele1as dari itu" aku tidak 1ernah lu1a mana-mana hadith0
137 138 139

+ihat: 7usli!, Sahih, II, h.(*8. Ibn .a0d, aba!at, I,, h.*9. Ibn Hajar, al-Isabah, h.(8) (dala! "eterangan !engenai %bu Hurairah)

64

65

Abu Hurairah

Sekali la'i" menurut ,bn Hajar dalam al!sabahnya" Abu ?ala seterusnya men!eritakan menerusi ?unus bin 9baid dari1ada Hasan al-basri dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Sesia1a yan' men'ambil dari1adaku suatu ayat" dua ayat atau ti'a dari1adanya a'ar men'ikat mereka dan menyebarkannya07 =usteru" aku membentan'kan kain selimutku di hada1an ba'inda sementara aku ber!aka10 Seterusnya aku men''ulun'kannya0 Aku hara1 aku tidak melu1akan sesuatu dari1ada kata-kata ba'inda0 ,mam Ahmad ju'a turut meriwayatkan bentuk hadith ini0 Abu 3uaim ju'a dalam kitabnya" Hilyat al-Awliya"#AB di!eritakan dari1ada Abdullah bin Abi ?ahya dari1ada Said bin Abi Hind dari1ada Abu Hurairah yan' meriwayatkan bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 @ahai Abu Hurairah" tidak mahukan en'kau menanyakanku 1erkara-1erkara 1entin' di bahuku dan berhar'a yan' rakan-rakanmu tanyakan0 Aku berkata) 6 Aku mohon ke1adamu su1aya men'ajarkan kami a1a yan' Allah telah memberitahumu07 Kemudian aku men'eluarkan 1akaian berwarna di belakan'ku dan membentan'kannya di antara diriku dan dirinya0 ,a se1erti aku masih melihat Kemudian 3abi 4s0a0w5 men!eritakan ke1adaku sedan'kan aku menden'arnya den'an 1enuh 1erhatian0 Kemudian ba'inda menyuruhku men'ambil balik 1akaian dan men''ulun'kannya ke arah diriku0 Seba'ai kesudahannya" aku tidak 1ernah terlu1a la'i suatu 1atah 1erkataan dari1ada a1a yan' disam1aikan ke1adaku0 Kini" sesia1a yan' men'kaji hadith ini dalam se'ala bentuknya seba'ai diriwayatkan menerusi 1elba'ai ran'kaian 1erawinya" dia akan menda1ati 1erbe8aan dalam 1erkataan dan ju'a dari se'i lo'ik den'an setia1 sumber 1erawi dan melihat bahawa tiada 1erkataan mahu1un lo'ik membawanya ke1ada satu matlamat bahkan ia tidak ju'a menuju ke arah yan' sama kerana setia1 satu dari1adanya ber!an''ah di antara satu sama lain0 <leh yan' demikian" hadith ini den'an jelas bukanlah hadith yan' sahih0 Keenam" Abu Hurairah berkata) Halu aku membentan'kan 1akaian ber!orakku itu" kerana aku tidak ada 1akaian yan' lain0 ,ni bermaksud bahawa dia berkeadaan telanjan'0 Kedudukan ini sudah tentu tidak da1at diterima0 9ntuk menyelesaikan kedudukan ini" al-:astalani dan >akariyya al-Ansari dalam syarah-syarah mereka !uba mentafsirkannya den'an maksud dia membentan'kan sebaha'ian sahaja dari1ada 1akaian itu0 +a'aimana1un" ini tidak da1at disokon' oleh kata-kata Abu Hurairah sendiri0 Ketujuh" dalam kandun'an hadith itu sendiri !erita yan' di'ambarkan dalam hadith yan' sedan' dibin!an'kan menunjukkan !erita don'en' 1ada umumnya direka oleh seseoran' yan' tidak berilmu tin''i dan ia tidaklah sama sekali berbe8a dari1ada !i1taan 1ara 1enjahat0 Dalam mana-mana keadaan" ia sama sekali tidak boleh diambil kira seba'ai muji8at .asulullah 4s0a0w50

(0. 3eberapa mu"ji+at abi !s."a.w# yang menakjubkan


Muji8at 3abi 4s0a0w5 yan' hakiki membin'un'kan bukan sahaja oran' yan' bijaksana den'an !ahaya kebenarannya dan men'alahkan 1ara 1en8alim yan' besar di bumi ini den'an ke!emerlan'an sifat tabiinya dan 1enerimaan kejadian itu hin''a menyebabkan mereka menundukkan ke1ala mereka dalam keadaan men'aku kalah dan men'akui kebesarannya0 Di sini ada bebera1a !ontoh muji8at) 4#5 Ketika 3abi 4s0a0w5 men'utuskan Ali 4a0s5 ke ?aman" ba'inda mene1uk dada Ali 4a0s5 den'an tan'an ba'inda sambil berkata) 6 ?a Allah" berilah 1etunjuk ke1ada hatinya dan 1erkukuhkan lidahnya07 Ali 4a0s5 telah men!eritakan bahawa sele1as itu beliau tidak tera'ak-a'ak membuat ke1utusan di antara dua kum1ulan0#A# 4C5 Ketika Allah mewahyukan ayat) 6 a'ar di1erhatikan oleh telin'a yan' menden'ar"7#AC 3abi 4s0a0w5 men'atakan ke1ada Ali 4a0s5) 6 Aku memohon Allah menjadikannya 1ada telin'amu07 Ali 4a0s5 telah men!eritakan bahawa sele1as itu beliau tidak la'i terlu1a se'ala sesuatu dan ba'aimana da1at beliau lu1aJ#A/
%bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya, h.(8) (dala! "eterangan !engenai %bu Hurairah). +ihat: Al-Istiab dan "itab-"itab lain. %hli-ahli hadith !en/erita"an hadith ini !enerusi rang"aian #erawi yang di#er/ayai. 142 %l-Quran, surah al-Ha<<ah (99): )2. 143 +ihat: %l-Fa!a"hsyari, al-Kasysyaf4 al-@ha0labi, afsir al- halabi, al-2a;i dan lain-lain.
140 141

65

66

Abu Hurairah

4/5 Pada 1eristiwa Khaybar" Ali 4a0s5 meme'an' 1anji-1anji" 3abi 4s0a0w5 berkata) 6 ?a Allah" 1erkuatkanlah dia terhada1 ke1anasan mahu1un kesejukan07 Ali 4a0s5 berkata) 6 Sele1as dari itu" keadaan 1anas atau1un sejuk tidak la'i memberikan masalah ke1adaku07 Pada hakikatnya" sele1as itu Ali 4a0s5 biasanya keluar 1ada musim sejuk den'an dua helai 1akaian" sehelai kain dan selimut manakala 1ada musim 1anas 1ula den'an baju 1anjan' luar yan' a'ak tebal" mem1erlihatkan kebenaran muji8at 3abi 4s0a0w5 dan menin''alkan kesan yan' berkekalan0 Keteran'an ini diberikan oleh ,mam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya" ju'a oleh ,bn Abi Syaibah" ,bn =arir dan lain-lain dan diakui benar dalam kitab Munta hab 5an$ al-Ummal 1ada baha'ian te1i kitab Musnad oleh ,mam Ahmad ibn Hanbal0#AA 4A5 Ketika =abir men'adu ke1ada 3abi 4s0a0w5 men'enai hutan' ba1anya" dia 1er'i bersama-sama den'annya ke kawasan 1embantin'annya dan ber1usin' men'elilin'inya sambil berdoa men'hara1kan kemurahan di dalamnya0 Kemudian dia duduk di sana dan 1ara 1emiutan' ju'a turut datan' ke sana0 +a'inda membayar semua hutan' ke1ada mereka sementara bakinya masih ada untuk =abir dalam jumlah yan' sama den'an a1a yan' mereka kuti1 itu0 4E5 A1abila .asulullah 4s0a0w5 berkehendakkan kebaikan ke1ada seseoran'" ba'inda akan berdoa untuknya" dan sekiranya berkehendakkan keburukan ba'inda akan memohon keburukan untuknya seba'aimana ba'inda lakukan terhada1 Muawiyah ketika ba'inda bersabda) 6 Allah tidak akan memenuhkan 1erutnya" atau seba'aimana ba'inda lakukan terhada1 Hakam bin Abi al-As0 Dalam mana-mana keadaan" kita tidak da1ati mana-mana 1erbuatan 3abi 4s0a0w5 se1erti yan' 1ernah dila1orkan oleh Abu Hurairah yan' terlalu jauh dari1ada kebijaksanaan ba'inda yan' be'itu terserlah yan' dari1adanya" mata oran' yan' sesat turut mem1erolehi !ahaya" dan darinya mer!u ketin''ian 1etunjuk biasanya mun!ul" se1erti menyelesaikan kesukaran yan' membin'un'kan dan menyim1an'kan diri menerusi loron'-loron' ke'ela1an dan kejahilan0

*2. /ekilas pandang tentang kebaikan Abu Hurairah


Kami telah meneliti semua kitab hadith yan' mutabar untuk men!ari kemuliaan Abu Hurairah sekiranya ada diriwayatkan oleh 3abi 4s0a0w5" teta1i malan'nya kami tidak menemui sesuatu ke!uali Abu Hurairah sendiri seba'aimana da1at dilihat den'an jelas dari1ada !ontoh berikut0 Pen'aran' kitab al-!stiab men'atakan sesuatu men'enainya) Abu Hurairah men'anuti ,slam 1ada tahun berlakunya Peran' Khaybar" men'ambil baha'ian dalam 1eran' itu bersama-sama 3abi 4s0a0w5 dan kemudian mera1atkan diri selamanya den'an .asulullah 4s0a0w5 bukannya kerana !intakan ilmu" sekadar ber1uashati hanya untuk men'isi 1erutnya0 =usteru" tan'annya biasanya berada 1ada tan'an .asulullah 4s0a0w5 dan dia biasanya 1er'i bersama ba'inda ke mana sahaja ba'inda 1er'i0 Dia meru1akan oran' yan' 1alin' kuat in'atan di kalan'an semua sahabat 3abi 4s0a0w50 Dia hadir menden'ar 3abi 4s0a0w5 kerana tiada oran' lain di kalan'an semua Muhajirin dan Ansar hadir" kerana 'olon'an Muhajirin sibuk dalam men'ejar 1ernia'aan sedan'kan 'olon'an Ansar 1ula melibatkan diri dalam 1ernia'aan harian0 3abi 4s0a0w5 sendiri menyaksikan bahawa dia men'in'ini ilmu dan hadith se1erti dikatakannya ke1ada ba'inda) 6@ahai .asulullah 4s0a0w5 Aku telah menden'ar banyak hadith dari1adamu dan aku bimban' mun'kin aku lu1a07 3abi 4s0a0w5 berkata ke1adanya) 6 +entan'kanlah 1akaianmu07 Aku lalu membentan'kannya dan 3abi 4s0a0w5 men''erakkan tan'an ba'inda ke atasnya dan kemudian berkata) 6 Iulun'kanlah ia07 Sele1as itu" aku tidak lu1a se'ala sesuatu0 Kelebihan-kelebihan ini dan yan' lain-lain se1ertinya meru1akan kandun'an 4teks5 hadith-hadith yan' Abu Hurairah sendiri !eritakan dan kita tidak 1ula da1at men!ari mana-mana autoriti untuknya ke!uali dirinya sendiri0 Perkara yan' sama ju'a membabitkan semua as1ek yan' di!eritakan dari1adanya seba'aimana kebanyakan ulama sudah 1un sedia maklum0 Marilah kita men'analisis kenyataan tersebut0 <leh kerana Abu Hurairah men'anuti ,slam dalam tahun berlakunya Peran' Khaybar" ia dibuktikan menerusi riwayat-riwayat selain dari1ada dirinya sendiri" namun be'itu sama ada Abu Hurairah men'ambil baha'ian dalam 1e1eran'an tersebut bersama-sama den'an .asulullah 4s0a0w5 " kami tidak 1ula temuinya diriwayatkan oleh mana-mana oran' yan' lain selain dari1ada Abu Hurairah sahaja" dan 1ara !endikiawan dan ilmuan yan' telah menjelaskan dakwaannya yan' men'akui kehadirannya dalam 1e1eran'an itu den'an !ara yan' berbe8a-be8a0

144

Ibn Hanbal, al-Musnad, ,, h.44.

66

67

Abu Hurairah

Dalam 1ersoalan dia mendekatkan diri ke1ada 3abi 4s0a0w5 dan terus berada di situ bukannya kerana !intakan 1en'etahuan dan merasa 1uas den'an hanya men'isi 1erutnya dan tan'annya dalam 'en''aman tan'an 3abi 4s0a0w5" oleh yan' demikian dia akan 1er'i ke mana sahaja 3abi 4s0a0w5 1er'i" inilah 1erkara yan' Abu Hurairah dakwakan teta1i 1emberatan untuk membuktikan kesahihannya ter'antun' ke1adanya0 Dalam hubun'an ini" dia berkata) 6 Aku datan' ke Madinah sementara 3abi 4s0a0w5 1ula di Khaybar" dan 1ada masa itu aku berusia lebih /B tahun0 =usteru aku tin''al den'annya sehin''a ba'inda wafat0 +iasanya aku ber'ilir-'ilir den'annya dalam rumah isteri-isterinya0 Aku bekerja seba'ai oran' suruhannya" aku ber1eran' dalam 1e1eran'an bersama den'annya dan melakukan haji den'annya0 Aku men'atasi semua manusia dalam ilmu men'enai hadith-hadithnya0 Demi Allah" terda1at oran' yan' bersama den'annya lebih awal berbandin' den'anku" teta1i setelah men'etahui keakrabanku den'annya biasanya mereka menanyakanku tentan' hadith-hadithnya0 Mereka termasuklah 9mar" 9thman" Ali 4a0s5" alhah" >ubair QQ 6 dan lain-lain0 Sika1 Abu Hurairah yan' tidak sedikit 1un merasa malu meriwayatkan hadith se1erti itu benarbenar memeranjatkan" kerana ia jelas sekali berlawanan den'an kenyataan dan jauh sekali dari1ada kebenaran" teta1i ba'i mereka yan' benar-benar men'etahui fakta tersebut akan men'etahui bahawa dia tidak meriwayatkan hadith itu 1ada 8aman 1ara sahabat terdahulu" ulama dan an''ota-an''ota masyarakat yan' 1entin'0 Hanya sele1as kematian ham1ir semua sahabat itu dan 1enaklukan bumi yan' lain se1erti Syria" ,raD" Mesir" Afrika dan ,ran ketika sebilan'an besar sahabat berkuran'an sementara bilan'an oran' muslim di kawasan yan' dikuasai bertambah dan mereka tidak 1ernah men'etahui sesuatu 1ada 8aman 3abi 4s0a0w5" lalu Abu Hurairah memberanikan diri den'an mulai meriwayatkan hadith0 Cara ini sebenarnya meru1akan masa ketika kebanyakan 1endusta menda1ati diri mereka berada bersama di alam yan' baru di mana hanya bebera1a oran' sahaja men'etahui kedudukan 1ada 8aman awal ,slam0 Mereka menda1ati oran' ramai di 1ersekitaran yan' baru hanya bersetuju sahaja den'an mereka dan menerima seba'ai suatu ibadat a1a sahaja yan' mereka den'ar dari1ada mereka0 ,ni adalah kerana 1ada 1andan'an kum1ulan baru ini" 1ara 1endusta tersebut mewakili kum1ulan terakhir dari kalan'an sahabat besar 3abi 4s0a0w5 yan' dikatakan 1emelihara se'ala 1erbuatan dan 1eme'an' amanah 1erutusan ba'inda 4s0a0w5 yan' baik" yan' kerana itu bertan''un'jawab ke1ada 1enyebarannya0 Pada masa yan' sama" 1emerintahan +ani 9maiyyah men'abadikan se'ala usaha untuk menyokon' mereka dan dalam keadaan inilah ia men''alakkan mereka untuk men!eritakan se'ala bentuk hadith yan' salah dan tidak da1at dibuktikan" walau1un hadith itu mun'kin ber!an''ah den'an hukum-hakam ,slam atau tidak da1at diterima akal" atau1un 1enuh den'an kekejian atau 1endustaan" kerana ia bersesuaian den'an tujuan dan 1erintah dalam 1olisi mereka yan' 8alim kerana mereka menjadikan a'ama Allah seba'ai dalih atau helah" men'an''a1 semua makhluk Allah seba'ai 1en'ikut setia mereka manakala harta Allah seba'ai hak milik mereka0 Den'an !ara ini" kum1ulan 1endusta ini memberikan khidmat seba'ai alat 1emerintah jahat dan 8alim ini0 Di 1ihak mereka 1ula" 1ara 1emerintah tersebut menaun'i dan dan membantu mereka den'an men''unakan 1elba'ai !ara menerusi kekuasaan mereka yan' 8alim itu se!ara berleluasa0 ,ni kerana 1ara 1endusta tersebut terbukti menjadi an''ota yan' berkhidmat ke1ada mereka" iaitu seba'ai lidah ke1ada tuntutan mereka dan mata ke1ada semua 1eran!an'an mereka yan' da1at dilihat0 =elaslah bahawa oran'oran' se1erti inilah yan' dikatakan oleh al-:ur;an seba'ai) 6 Maka ke!elakaan yan' besarlah ba'i oran'-oran' yan' menulis al-Kitab den'an tan'an mereka sendiri" lalu dikatakannya) 6 ,ni dari1ada Allah07#AE Demi Allah" seseoran' yan' memberikan 1erhatian se!ara serius akan merasa hairan tokoh-tokoh hadith yan' terkemuka se1erti al-+ukhari" Muslim" Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain dalam kelom1ok yan' sama" yan' men''unakan akal fikiran untuk men'kaji teta1i kemudian tunduk akur se1erti oran'-oran' yan' bisu dan bebal berhada1an den'an a1a yan' Abu Hurairah dan lain-lain yan' seum1ama mereka in'inkan0 erlalu banyak 1ersoalan menjelma dalam benak fikiran di sini0 Contohnya" adakah mereka mem1unyai keberanian untuk men'etahui bila Ali 4a0s5" 9mar" 9thman" alhah" >ubair dan lain-lain dari kalan'an tokoh-tokoh terdahulu 1ernah bertanya sesuatu ke1adanyaJ Adakah 1ersoalan yan' mereka tanyakannya 1ada masa ja'a" tidur atau dalam keadaan khayalJ A1akah 1ula hadith yan' mereka tanyakanJ Sia1akah la'i selain dari1ada Abu Hurairah telah meriwayatkan 1erkara tersebut men'enai merekaJ Pen'aran' kitab terkemuka manakah telah menyebutkan nama salah seoran' dari1ada mereka yan' meriwayatkan dari1ada Abu Hurairah walau1un sebuah hadith sekali1unJ +ilakah 1ula mereka ber'antun' ke1ada riwayatnyaJ

145

%l-Quran, surah al-1a<arah (2): 39.

67

68

Abu Hurairah

Kenyataannya adalah bahawa kami tidak 1ernah menda1atinya meriwayatkan 4hadith5 semasa mereka masih ada" atau dia berani menyam1aikan riwayat di hada1an mereka0 Di satu 1ihak la'i" mereka biasanya merendah-rendahkan kedudukannya dan serin'kali 1ula mendustakannya seba'aimana yan' telah dibi!arakan den'an 1anjan' lebar dalam halaman-halaman terdahulu0 Marilah kita terus men'analisis 1etikan dari1ada kitab al-!stiab. +erkenaan den'an kenyataannya bahawa Abu Hurairah meru1akan tokoh yan' 1alin' kuat hafalan di kalan'an semua sahabat 3abi 4s0a0w5" ia hanya diambil dari1ada hadithnya yan' terdahulu) 6 Aku meru1akan oran' yan' 1alin' men'etahui hadith dari sekalian oran'07 +erhubun' men'enai keteran'an" 6 dia hadir menden'ar 3abi 4s0a0w5 kerana tiada seoran' 1un dari kalan'an 'olon'an Muhajirin dan Ansar men'hadirkan diriQ7 ia diambil dari1ada riwayat yan' dia kemukakan men'enai 1embentan'an kainnya dan 1ersoalan tersebut telah1un dibin!an'kan den'an 1anjan' lebar untuk menunjukkan ke1alsuannya0 +erkenaan den'an kenyataannya bahawa 3abi 4s0a0w5 sendiri menyaksikan bahawa dia suka akan ilmu dan hadith adalah diambil dari1ada keteran'an Abu Hurairah sendiri) Aku kata" @ahai .asulullah 4s0a0w5" sia1akah oran' yan' bernasib baik diberikan syafaatmuJ +a'inda membalas) 6 Ketika aku mem1erhatikan kein'inanmu ke1ada hadith" aku fikir tidak ada oran' lain ke!uali en'kau berada dalam kedudukan yan' baik untuk menanyakan soalan ini07 ,a telah di!eritakan oleh al-+ukhari dalam kitab Sahihnya menerusi al-MaDbari dari1ada Abu Hurairah0 ,bn Hajar turut memasukkannya ke dalam kitabnya" al-!sabah merujuk ke1ada Abu Hurairah0 urut sama di!eritakan dalam kitab yan' sama bahawa Abu Hurairah biasanya berkata) 6 Aku teta1 berada bersama 3abi 4s0a0w5 selama / tahun ketika tiada seoran' 1un ke!uali aku yan' amat suka akan hadith-hadith dari1ada ba'inda07 Seba'aimana yan' telah di1erlihatkan dalam halaman-halaman terdahulu" keistimewaankeistimewaan yan' didakwanya itu termasuklah se1erti berikut) O O O O +ekas bekal 4Mi$wad5 yan' dari1adanya seramai lebih dari1ada CBB oran' da1at makan0 Hambanya yan' dibebaskan atas nama Allah0 Dua buah bekas ilmunya" salah satunya dia bukakan manakala yan' kedua dia tidak bukakannya0 Doa 3abi 4s0a0w5 untuknya dan untuk ibunya0 Dia berjalan di atas air sehin''a melintasi seluruh teluk tan1a dibasahi air walau1un sebelah kaki0

Dilihat dari analisis setia1 dari1ada keistimewaan tersebut yan' dikemukakan dalam halaman-halaman sebelumnya" seseoran' sudah tentu akan ketawa dan menan'is 1ada masa yan' sama0 Dalam keadaan yan' amat menyedihkan ini kita hanya da1at men'u!a1kan ayat al-:ur;an berikut) 6 !nna li-'lah wa inna ilaihi rajiun 4Dari1ada Allah kita datan' ke1ada Allah 1ula kita kembali507

*1. 3eberapa perkara baru tentang Abu Hurairah


4#5 ,mam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya#AF" sebuah riwayat Abu Hurairah menerusi Muhammad bin >iad yan' berkata) Ketika Marwan menjadi 'abenor di Madinah dalam 8aman kekuasaan Muawiyah" biasanya dia melantik Abu Hurairah menjalankan kewajibannya0 Kemudian Abu Hurairah biasanya men'hentakkan kakinya dan melaun'kan) 6 Sila beri laluan" sila beri laluan" 'abenor datan'" 'abenor datan'07 4C5 ,bn :utaibah al-Daynawari telah men!eritakan dalam kitabnya" al-Maarif#A% men'enai Abu Hurairah dari1ada Abu .afi yan' berkata) Marwan menlantik Abu Hurairah melaksanakan kewajibannya seba'ai 'abenor di Madinah0 Dia kemudian akan menun''an' kaldai den'an meletakkan 1elana keras dan menutu1 ke1alanya den'an 1ele1ah tamar0 Sekiranya dia berjum1a seseoran'" dia akan berkata) 6 olon' beri jalan" 'abenor datan'07 Kadan'-kala dia melintasi kanak-kanak yan' sedan' bermain 1ermainan 'a'ak 1ada waktu malam0 Mereka tidak da1at melihat sesuatu sehin''alah dia berada di khalayak mereka0 Kemudian dia akan men'hentakkan kakinya0 Di!eritakan ju'a oleh ,bn Sad dalam kitab Taba"at"#AG men'enai Abu Hurairah dari1ada bebera1a sumber0

146 147 148

Ibn Hanbal, Musnad, II, h.4(. Ibn Qutaibah, al-Maarif, h.94. Ibn .a0d, aba!at, I,, (1ab II), h.9.

68

69

Abu Hurairah

4/5 Abu 3uaim men!eritakan dalam kitabnya" Hilyat al-Awliya"#A$ men'enai Abu Hurairah den'an sumbernya sam1ai ke1ada halabah bin Abi Malik al-:ar8i yan' men!eritakan) Abu Hurairah mun!ul di 1asar membawa seikat kayu yan' dijunjun' di atas ke1alanya sedan'kan 1ada masa itu dia sedan'kan menjalankan kewajiban seba'ai 1en''anti Marwan" lalu dia melaun'kan) 6berilah laluan untuk 'abenor" wahai ,bn Abi Malik07 Aku berkata ke1adanya) ,ni dah !uku1 untukmu07 Dia berkata sekali la'i) 6 berilah laluan ke1ada 'abenor"7 dan ikatan kayu itu berada di atas ke1alanya0 4A5 Abu 3uaim turut men!eritakan dalam Hilyat al-Awliya"#EB men'enai Abu Hurairah menerusi Ahmad ibn Hanbal" dari1ada Abi 9baidah Haddad" dari1ada 9thman al-Syahham dari1ada farDad al-Sabkhi yan' men!eritakan) 6 Abu Hurairah sedan' melakukan awad sambil berkata) 6 Celakalah 1erutku ini" a1abila aku memenuhkannya" ia menyusahkanku dan a1abila aku men'oson'kannya ia men!elakakanku07 4E5 Al->amakhsyari men!eritakan dalam kitabnya" Rabi al-Abrar bahawa Abu Hurairah biasanya men'atakan) 6 ?a Allah" kurniakanlah 'i'i yan' da1at men'unyah" 1erut yan' hadam dan isi 1erut atau usus yan' mudah koson'07 4F5 Dalam kitab yan' sama" di!eritakan bahawa Abu Hurairah suka akan Mu$irah0 Mu$irah ialah sejenis makanan yan' disediakan bersama susu yan' menjadikannya masam0 =usteru" biasanya dia makan bersamasama Muawiyah" teta1i a1abila sam1ai waktu salat" dia akan mendirikan salat yan' diimamkan Ali 4a0s50 A1abila ditanyakan ke1adanya dikatakan) 6 Mu$irah Muawiyah sun''uh enak dan indah sedan'kan salat di belakan' Ali 4a0s5 memberikan 1ahala yan' lebih07 <leh kerana alasan inilah" dia dikenali Syai h alMu$irah0 Cerita ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah ada dalam Peran' Siffin" teta1i dia teta1 mem1ertahankan ke1utusan yan' tidak memihak di antara kedua-dua kum1ulan den'an dua wajah dan dua lidah" yan' bertujuan a'ar dia tidak memudaratkan dirinya untuk 1er'i ke1ada 1arti atau kum1ulan yan' menan' 1ada akhirnya0 Masih terda1at satu tem1at di antara Syria dan ,raD berdekatan Siffin" sebuah binaan yan' dikenali seba'ai tem1at Abu Hurairah0 <ran' ramai men!eritakan bahawa se1anjan' bebera1a hari dalam Peran' Siffin" Abu Hurairah biasanya menunaikan salat bersama oran'-oran' Ali 4a0s5" sementara makan 1ula bersama-sama Muawiyah dan ketika 1e1eran'an bertambah hebat" dia akan 1er'i ke kawasan berbukit yan' berham1iran0 A1abila ditanya men'enainya dia berkata) Ali lebih men'etahui 4alim5" manakala Muawiyah 1ula lebih selamat07 4%5 Abu 3uaim men!eritakan dalam kitabnya"#E# Hilyat al-Awliya dari1ada Abu 9thman al-3ahdi bahawa 1ada suatu ketika" Abu Hurairah dalam 1erjalanan ketika oran' ramai berhenti dan bersedia menyia1kan makanan0 Mereka men!ari Abu Hurairah yan' sedan' sibuk menunaikan salat0 Halu dia berkata) 6 Aku ber1uasa07 Ketika mereka ham1ir selesai" dia 1un datan' dan mulai makan0 <ran' ramai melihat ke1ada .asulullah 4s0a0w5 yan' berkata) 6 Kena1akah kamu melihatku0 Dia telah memberitahuku bahawa dia ber1uasa07 =usteru Abu Hurairah berkata) 6 Dia benar0 Aku terden'ar 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 +er1uasa 1ada seluruh bulan .amadan ditambahi ber1uasa / hari dalam setia1 bulan menjadikan seseoran' seolaholah ber1uasa se1anjan' masa"7 dan aku telah ber1uasa / hari dalam bulan itu0 Hantaran itu" aku makan seba'ai men'uran'kan kesukaran dari1ada Allah dan sedan' ber1uasa untuk menambahkan lim1ah rahmat dari1ada-3ya07 4G5 Al-+ukhari telah men!eritakan dalam kitab Sahihnya#EC dari1ada Muhammad bin Sirin" dan demikianlah ju'a Abu 3uaim telah men!eritakan dalam kitabnya" Hilyat al-Awliya+#E/ bahawa) 6 Kami bersama-sama Abu Hurairah dan dia ber1akaian den'an dua helai" di1erbuat dari1ada kain dari1ada tumbuhan rami yan' den'annya dia 'unakan untuk membersihkan hidun'nya0 Kemudian dia berkata) 6 Alan'kah 'embiranya Abu Hurairah sedan' membersihkan hidun'kan den'an kain tumbuhan rami" biar1un kamu telah menyaksikanku berden'kur di tem1at antara mimbar 3abi 4s0a0w5 dan rumah A;isyah sedan'kan sesia1a 1un boleh datan' dann meletakkan kakinya ke ten'kukku kerana 1er!aya aku 'ila0 Sebenarnya ia bukanlah kerana 'ila teta1i lebih kerana kela1aran07 4$5 Perkara baru men'enainya adalah dia biasanya bermain sidr sejenis 1ermainan0 ,bn al-Athir menulis tentan' 1en'ertiannya dalam kamus besarnya" al-.ihayah se1erti berikut) Seseoran' telah dikatakan
%bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya, %bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya, 151 %bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya, 152 %l-1u"hari, Sahih, I,, h.)3*. 153 %bu 'u0ai!, Hilyat al-Awliya,
149 150

I, h.(82. I, h.(82. I, h.(89. I, h.(39.

69

70

Abu Hurairah

men!eritakan) 6 Aku lihat Abu Hurairah bermain SidrQ7 Kemudian dia menambahkan) 6 Sidr ialah sejenis 1ermainan melibatkan 1erjudianQ7 Kamus besar" 'isan al-Arab turut memberikan 1en'ertian yan' sama ke1ada 1erkataan tersebut den'an tambahan bahawa terda1at sebuah hadith oleh ?ahya ibn Abi Kathir men'enainya hin''a dikatakan) 6 Sidr meru1akan 1ermainan syaitan yan' lebih rin'an bermaksud bahawa ia 1erbuatan syaitan07 4#B5 +erbi!ara men'enai 1en'ertian A"rab dalam kitab Hayat al-Hayawan" al-Damiri menyatakan bahawa ia 1ermainan 6 syatranj 7 4!atur5 sambil menambahkan bahawa Saluki men!eritakan ia sah dari1ada 9mar ibn al-Khattab" khalifah kedua" Abu +asr serta Abu Hurairah" manakala Abu Hurairah bermain 1ermainan ini sudah lumrah diketahui dalam kitab-kitab hukum ,slam0 Dia ju'a turut men'atakan bahawa Ajiri telah men!eritakan dari1ada Abu Hurairah bahawa 3abi 4s0a0w5 bersabda) 6 Sekiranya kamu melintasi oran'oran' yan' sedan' bermain den'an 1ermainan !atur dan sila1 mata" jan'an berikan salam ke1ada mereka07

*$. Kematian Abu Hurairah dan keturunannya yang masih selamat


Kematian Abu Hurairah berlaku di istana dekat AbiD0 Dia kemudian dibawa ke kota Madinah di mana anak-anak 9thman bin Affan 4Khalifah keti'a5 men'usun' kerandanya ke maDam al-+aDi seba'ai balasan terhada1 1en'hormatannya ke1ada ba1a mereka0 Salat jena8ahnya di1im1in oleh al-@alid bin 9tbah bin Abi Sufyan" 'abenor Madinah" kerana Marwan di1e!at0 Al-@alid memim1in salat jena8ahnya sele1as mendirikan salat Asr bersama-sama oran' ramai0 Mereka yan' hadir terdiri dari1ada ,bn 9mar" Abu Said al-Khudri dan yan' lain-lain se1erti mereka0 Al-@alid kemudian menulis ke1ada ba1a saudaranya" Muawiyah" seoran' khalifah memberitahunya tentan' kematian Abu Hurairah dan dia membalas balik) 6 Carilah oran'-oran' yan' masih ada dan bayarkanlah mereka #B BBB dinar0 =a'alah kaum kerabatnya dan berbuat baiklah den'an mereka" kerana dia meru1akan salah seoran' yan' membantu 9thman dan bersama-sama den'annya dalam rumahnya0 Kematiannya berlaku 1ada tahun E% atau menurut sumber lain EG manakala yan' lain-lain menyebutkan E$ Hijrah 1ada usianya %G tahun0 Di antara kaum kerabatnya yan' masih ada yan' kami ketahui ialah anaknya" Muharrir bin Abu Hurairah dan anak 1erem1uannya yan' dia selalu sebutkan) 6 +a1aku tidak membenarkanku memakai emas kerana takutkan a1i neraka07 Diketahui ju'a bahawa Muharrir mem1unyai seoran' anak bernama 3aim0 Dialah yan' men!eritakan tentan' datuknya bahawa dia memiliki tali den'an #BBB biji manik dan dia tidak akan tidur ke!uali dia menyebutkan men'enainya0 Di!eritakan ju'a dari1adanya bahawa seseoran' bertanya ke1ada 3abi 4s0a0w5) 6 +erilah nasihat ke1adaku tentan' a1a yan' 1atut aku tukarkanJ7 3abi 4s0a0w5 berkata) ) Kamu 1atut berurusan dalam urusan 1akaian kerana ia men''embirakan 1enjual kain bahawa oran' ramai 1atut ber1akaian !antik dan men'ikut stail moden07 ,bn Sad telah menyebutkan Muharrir dalam kitabnya" Taba"at dan menunjukkan susur'alur keturunannya yan' berkait den'an Dus0 Dia mati semasa 1emerintahan 9mar bin Abd al-A8i80 Dia san'at sedikit meriwayatkan hadith0

*%. <losari
+ani 9maiyyah Kaum kerabat dan keturunan 9maiyyah dikenali seba'ai +ani 9maiyyah termasuklah ran'kaian khalifah diketuai Muawiyah yan' berkuasa sele1as kesyahidan Ali 4a0s5 dan 1erjanjian damai den'an ,mam al-Hasan 4a0s50 Permulaan kenabian 3abi Muhammad 4s0a0w5 @an' emas bersamaan den'an CB Dirham @an' 1erak 3ama di'unakan ke1ada hukum-hakam ,slam dalam 1elba'ai subjek0 >akat yan' wajib dikeluarkan oleh setia1 muslim yan' berada 1ada Hari .aya Aid al-*itri R # Syawwal Men8iarahi Kabah 4+aitullah di Makkah5 den'an melakukan 70

+ithah Dinar Dirham *iDh *itrah Haj atau Hajj

71 Hanafi

Abu Hurairah

=unub 4dari1ada =anabat5 Kursi 4ayat :unut .akaat

Syahadatain asbih

9mmah 9mmat

atau

9mm al-Mu;minin 4=amak 9mmahat al-Mu;minin5 @udu; >akat

amalan-amalannya Merujuk ke1ada madhhab fiDh ,slam yan' men'ikuti tafsiran hukum ,slam yan' dihubun'kan ke1ada Abu Hanifah al-3uman bin habit" yan' kini meru1akan kum1ulan majoriti umat ,slam Keadaan seseoran' sebelum melakukan mandi wajib sele1as men'adakan hubun'an kelamin atau men'eluarkan mani Ayat al-:ur;an yan' di dalamnya 1erkataan ursi 4bermaksud kerusi5 disebutkan +aha'ian salat yan' dilakukan seseoran' yan' bersalat untuk memohon ke1ada Allah men'urniakan 'anjaran tertentu seba'aimana dia kehendaki +aha'ian yan' membaha'ikan setia1 baha'ian salat 1ada umumnya terdiri dari1ada 1erbuatan berdiri sementara waktu" ruku" dua sujud dan akhirnya duduk sementara waktu den'an setia1 satu disertai ba!aan-ba!aan tertentu0 Dari se'i bahasa" dua 1enyaksian iaitu menyaksikan dalam bentuk tertentu bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu rasul Allah0 Dari se'i bahasa" men'a'un'kan atau membesarkan Allah0 =u'a di1akai merujuk ke1ada suatu tali yan' 1ada kebiasaannya men'andun'i #BB biji manik di'unakan untuk men'ulan'ulan'kan 1erkataan atau kalimah tertentu yan' diba!a untuk men'a'un'kan atau membesarkan Allah0 Kata nama di'unakan ke1ada sekum1ulan oran' yan' men'ikut 3abi 4s0a0w5 iaitu oran'-oran' ,slam meru1akan umat 3abi Muhammad 4s0a0w50 <leh yan' demikian" ia ju'a turut di'unakan ke1ada umat muslim se!ara keseluruhannya0 Dari se'i bahasa" ibu kaum mu;minin0 Ielaran 1elen'ka1 di'unakan ke1ada seoran' atau bebera1a oran' isteri 3abi Muhammad 4s0a0w5 dalam bentuk bilan'an tun''al atau jamak men'ikut 1eristiwa0 Membasuh tan'an" muka dan lain-lain men'ikut !ara yan' telah ditentukan 1ada umumnya ketika hendak menunaikan salat seba'ai suatu tuntutan awal0 Men'eluarkan !ukai yan' telah diwajibkan ,slam ke atas harta0

71

%l-Ha"i!, al-Mustadra", III, h. *)-.