You are on page 1of 1

Mt pht qung co cho BNP. Hin ti BNP ang c khuyn mi cho sinh vin mua bo him mutuelle vi gi u i.

Mnh va mua mutuelle cho 1 nm, gi renfort dentaire (v mnh d nh i cha rng v ning rng lun) vi gi 25,30/thng (thay v 33,73/thng). Sau khi c campusfrance hon li 264 th tnh ra mnh ch ng 40/nm cho mutuelle thi. i vi nhng ai chn formule essentielle th tng s tin nm trong mc chi tr ca CF ri nn coi nh khng tn tin. Chc cho mi ngi khng bao gi phi s dng n bo him!