Marea Evanghelie a lui Ioan vol. 9 Capitolul 73 Explicarea Domnului despre "mâncarea trupului S u !

i " utul sângelui S u"

[1] Acum, ucenicii au spus: "Doamne și Învățătorule, această lecție pe care Tu ne-ai dat-o poate fi ine !nțeleasă, dar odată, !n "apernaum, erau at#t de mulți oameni din toate re$iunile din %urul &erusalimului urm#ndu-Te și atunci c#nd Tu ai dat o !nvățătură similară cu privire la m#ncatul cărnii Tale și ăutul s#n$elui Tău, a fost !n mod clar o !nvățătură $rea, și anume pentru acei oameni care nu au !nțeles cuv#ntul Tău simplu, clar așa cum ar fi tre ui să fie !nțeles !n conformitate cu sensul său adevărat, și de aceea mulți ucenici din acea vreme Te-au părăsit' (oi !nșine nu am !nțeles la !nceput, dar )an$iul, care nu a fost niciodată un ucenic al Tău, ne-a dat interpretarea sa' *i dacă noi vom compara acum acea !nvățătură cu aceasta, !nseamnă la fel cu ceea ce Tu acum ne-ai e+plicat foarte ușor de !nțeles și foarte clar' ,untem drepți sau nu-" [.] /u am spus: "Într-adevăr, pentru că p#inea și carnea sunt unul și același lucru, precum și vinul și s#n$ele, și oricine va m#nca prin cuv#ntul 0eu p#inea "erurilor și va ea vinul vieții, acțion#nd !n conformitate cu acest cuv#nt, prin urmare, astfel făc#nd lucrările iu irii adevărate, cel mai altruist pentru Dumne1eu și aproapele său, de asemenea, va m#nca trupul 0eu și va ea s#n$ele 0eu, pentru că așa cum p#inea fi1ică, care este m#ncată de către oameni este sc)im ată !n om !n carne și vinul pe care !l ea este sc)im at !n s#n$e, la fel va fi de asemenea !n sufletul omului p#inea cuv#ntului 0eu sc)im ată !n carne și vinul iu irii active va fi sc)im at !n s#n$e' [2] Dar c#nd spun: "3ricine va m#nca trupul 0eu", atunci prin aceasta este, de asemenea, indicat faptul că el nu a luat cuv#ntul 0eu numai !n memoria lui și !n creierul lui, ci, !n același timp, de asemenea, !n inima lui, care este - după cum am spus de%a - stomacul sufletului, și a făcut, de asemenea, la fel cu vinul iu irii active, care nu mai este prin aceasta vin ci de%a s#n$ele vieții, pentru că memoria și rațiunea omului sunt !n relație cu inima, la fel cum $ura este !n raport cu stomacul fi1ic' At#ta timp c#t p#inea fi1ică este !ncă !ntre dinții din $ură !ncă nu este carne, ci p#ine, dar atunci c#nd este mestecată și vine !n stomac și este acolo amestecată cu sucuri $astrice, atunci este, !n ceea ce privește )rana sa fină de particule, de%a carne, deoarece aceasta corespunde trupului' Astfel, la fel, cu vinul sau cu apa, care cu si$uranță conține, de asemenea, su stanțe de vin, pentru că fără apă, care este purtată de 4ăm#nt pentru a )răni toate plantele și animalele, vița de vie ar muri' At#ta timp c#t vinul este ținut !n $ură nu se va sc)im a !n s#n$e' "u toate acestea, !n stomac cur#nd va fi sc)im at !n acesta' [5] Așa că cine ascultă cuv#ntul 0eu și !l păstrea1ă !n memoria lui, ține p#inea !n $ura sufletului' "#nd el !ncepe să se $#ndească serios la aceasta cu rațiunea sa, el mestecă p#inea cu dinții sufletului, pentru că rațiunea este pentru suflet ceea ce dinții din $ură sunt pentru omul fi1ic' [6] Atunci c#nd p#inea 0ea, astfel !nvățătura 0ea, este mestecată de rațiune, sau a fost !nțeleasă și acceptată ca adevăr deplin, aceasta, de asemenea, tre uie să fie acceptată !n inimă de dra$ostea pentru adevăr, și prin voința fermă va tre ui să fie sc)im ată !n fapte' Atunci c#nd se !nt#mplă acest lucru, atunci cuv#ntul este sc)im at !n trup și prin voința decisivă serioasă !n s#n$ele sufletului, care este ,piritul 0eu !n el, fără de care sufletul ar fi la fel de mort ca un trup fără s#n$e'
717

[8] 9oința serioasă decisivă corespunde unei capacități di$estive une a stomacului fi1ic prin care !ntre$ul trup este păstrat sănătos și puternic' "#nd puterea di$estivă a stomacului este sla ă, atunci !ntre$ul corp este de%a olnav și sla și c)iar va deveni olnav de la cel mai un și mai pur aliment' [:] /ste la fel pentru sufletul !n a cărui inimă dorința de a transforma !n fapte !nvățătura a devenit sla ă' /l nu atin$e complet puterea sănătoasă, spirituală, este divi1at, cade cu ușurință !n tot felul de !ndoieli și o iecții, și $ustă o dată aceasta și apoi din nou, un alt fel de m#ncare pentru a vedea dacă poate acela ar putea avea un efect mai un și mai !ntăritor' Dar prin faptul acesta sufletul, care o dată a devenit oarecum olnav, nu este !ncă complet a%utat' "Da", vă !ntre ați, "nu poate un suflet olnav să fie a%utat deloc-" 3 da, /u spun' Dar cum-" Capitolul 7# Sensul de a ac$iona %n con&ormitate cu Cuvântul lui Dumne'eu [1] Ascultați, atunci c#nd cineva are un stomac sla , el ia o dată o ăutură de plante, care este ine cunoscută vouă, prin care alimentele prost di$erate sunt !ndepărtate din stomac și din intestine de-a lun$ul căii ine-cunoscute, naturale' Aceste alimente prost di$erate pot fi comparate cu o iecțiile care sunt a sor ite !n suflet, adică dacă el ar tre ui să creadă acest lucru sau altul complet și ar tre ui să acțione1e !n consecință' [.] După ce stomacul fi1ic sla este curățat, atunci ce tre uie să fie făcut pentru a-l face din nou puternic și ca acesta să răm#nă puternic- 3 astfel de persoană ar tre ui să devină !ntr-adevăr activă, și !n același timp, să facă e+erciții une !n aer curat, pur' 4rin aceasta, stomacul, !n primul r#nd !și va recăpăta puterea sa deplină și sănătoasă' &ată, aceasta este ceea ce ar tre ui să facă, de asemenea, sufletul' /l tre uie să-și curețe inima lui de toate doctrinele, noțiunile și ideile false, eronate' Apoi, el ar tre ui să a soar ă adevărul așa cum /u v-am !nvățat, cu dra$oste, voință deplină și !n deplină credință, și ar tre ui să fie ocupat și activ cu aceasta, apoi prin faptul acesta el va deveni !n cur#nd mult mai puternic și, de asemenea, va deveni deplin și permanent sănătos' [2] 4rin urmare, nici unul dintre voi nu ar tre ui să fie doar ascultător, ci tre uie, de asemenea cu serio1itate și 1el să acțione1e !n conformitate cu "uv#ntul 0eu' Apoi, !ntr-un timp foarte scurt, toate o iecțiile și !ndoielile vor fi dispărut din sufletul său' [5] ,tomacul fi1ic al corpului, fiind !ntr-o stare sănătoasă, puternică, poate lua toate tipurile de alimente curate și, dacă este necesar, de asemenea, necurate !n sine, fără să sufere deteriorări, pentru că prin activitatea sa, acesta !ndepărtea1ă tot ce este necurat de la sine sau !l transformă !n ceva curat' *i aceasta este, de asemenea, ceea ce un stomac puternic și complet sănătos al sufletului face' *i astfel pentru tot ceea ce este pur e pur' *i c)iar du)oarea cea mai impură spiritual a ciumei din &ad lui nu-i poate provoca daune' [6] Atunci c#nd veți deține complet Împărăția 0ea !n voi !nșivă, veți fi capa ili să mer$eți peste șerpi și scorpioni și să eți otrava din &ad, fără a vă provoacă cea mai mică deteriorare' [8] Dacă voi toți ați !nțeles ine acest lucru acum și l-ați priceput, acum, de asemenea, veți percepe !n conformitate cu adevărul viu deplin ceea ce /u am vrut să !nțele$eți !n "apernaum cu "m#ncați trupul 0eu" și " eți s#n$ele 0eu", și de acum !nainte cu si$uranță voi nu o veți mai numi o !nvățătură $rea'
727

:] De%a !n lumea naturală vi1i ilă cau1ele profunde ale lucrurilor și multor fenomene sunt at#t de $reu de e+plicat pentru rațiunea umană pură !n așa fel !nc#t să poată răm#ne li ere de toate erorile posi ile care )rănesc superstițiile rele, și acestea să poată !n acest fel mer$e pe calea adevărului' "u c#t mai mult mai dificil va fi pentru rațiunea pură a creierului să !nțelea$ă lucrurile cerești spirituale, puterile, acțiunile și fenomenele, care sunt invi1i ile pentru oc)iul fi1ic al omului și a le face percepti ile pentru suflet' [;] 4rin urmare, /u vă spun mereu pentru: voi veți fi inițiați !n toată !nțelepciunea le$ată de condițiile de viață spirituală, cerească și de puterea și tăria sa numai atunci c#nd veți fi complet nou născuți !n ,piritul 0eu, !n maniera !n care /u pe o scară lar$ă și !n mod clar v-am indicat-o' *i !ntre ați-vă acum dacă voi, de asemenea, acum ați !nțeles complet adevărul corect, deplin de toate astea'" [<] =cenicii au spus: "Da, Doamne și Învățătorule, dacă Tu ne de1vălui secretele Împărăției lui Dumne1eu !n acest fel, ele sunt, de asemenea, pentru noi ușor de !nțeles, dar atunci c#nd vor ești !n pilde, atunci sensul cuvintelor Tale este pentru noi !ntotdeauna dificil și, uneori, deloc de !nțeles' Dar c#nd, după aceea, Tu ne e+plici pildele, noi ne dăm seama că numai dumne1eiasca !nțelepciune totală ne poate da astfel de ima$ini și pilde' 3, Doamne, noi !ți mulțumim din ad#ncul inimii noastre pentru mai mult dec#t marea Ta ră dare și dra$oste pentru noi' Dacă noi, ca oameni vom deveni vreodată sla i și o osiți pe calea spre renașterea adevărată - renașterea ,piritului Tău din noi - atunci nu ne părăsi, Doamne, ci !ntărește-ne și fă să nu mai devenim niciodată sla i' *i c#nd mintea noastră va deveni fricoasă și tristă atunci c#nd, !n viitor, Tu nu vei mai um la vi1i il printre noi, atunci vino cu mila și compasiunea Ta, și m#n$#ie-ne, și re!nvie dra$ostea noastră, credința noastră, speranța noastră și așteptările noastre'" [1>] "#rciumarul și slu%itorul lui șef vindecat au spus: "3, Doamne și Învățătorule, noi Te ru$ăm, de asemenea, ceea ce ucenicii Te-au ru$at'" [11] /u am spus: "Adevărat, adevărat, vă spun: ceea ce !i veți cere Tatălui, !n (umele 0eu, vă va fi, de asemenea, dat' =nde puteți $ăsi un tată !ntre oameni, care sunt !n mare parte răi, care i-ar da unui copil o piatră c#nd el i-a cerut o ucată de p#ine, sau care i-ar da unei fiice un șarpe, atunci c#nd ea i-a cerut un pește[1.] "#nd oamenii care sunt - după cum a spus de%a - doar răi, pot da copiilor lor toate darurile une, cu c#t mai mult Tatăl din "er, care este ,in$urul care este mai mult dec#t un, va face lucruri une pentru cei care cu dra$oste și credință !i cer ?ui' [12] 4rin urmare, !ntotdeauna puteți avea o inimă veselă și să fiți !ntr-o stare de spirit fericită, pentru că sf#ntul și mai mult dec#t unul Tată !ntotdeauna ve$)ea1ă asupra voastră și are $ri%ă de unăstarea voastră și de m#ntuirea sufletului vostru'

737

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful