P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע

www.swdaf.com 1
זט קרפ ארקיו
(טכ) שֶׁ דֹחַ ל רוֹשָׂ עֶ בּ י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה שֶׁ דֹחַ בּ םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח ְ ל םֶ כָ ל ה ָ תְ י ָ הְ ו וּנּ ַ ע ְ תּ ְ בּ רָ גּ ַ ה רֵ גּ ַ הְ ו חָ רְ ז ֶ א ָ ה וּשֲׂ ע ַ ת אֹל הָ כאָ ל ְ מ לָ כְ ו םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ת ֶ א :םֶ כ ְ כוֹת
(ל) :וּר ָ ה ְ ט ִ תּ קָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל םֶ כי ֵ תאֹטּ ַ ח לֹכּ ִ מ םֶ כ ְ ת ֶ א ר ֵ ה ַ ט ְ ל םֶ כי ֵ לֲ ע רֵ פַּ כְ י הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ב י ִ כּ
(אל) ןוֹת ָ בּ ַ שׁ ת ַ בּ ַ שׁ םֶ כָ ל אי ִ ה ם ֶ תי ִ נּ ִ עְ ו םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ת ֶ א :םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח
(בל) ֵ דְ ג ִ בּ דָ בּ ַ ה י ֵ דְ ג ִ בּ ת ֶ א שַׁ בָ לְ ו וי ִ באָ תַ ח ַ תּ ן ֵ הַ כ ְ ל וֹדָ י ת ֶ א אֵ לּ ַ מְ י ר ֶ שֲׁ אַ ו וֹתֹא ח ַ שׁ ְ מִ י ר ֶ שֲׁ א ן ֵ הֹכּ ַ ה רֶ פּ ִ כְ ו :שֶׁ דֹקּ ַ ה י
(גל) ֹכּ ַ ה לַ עְ ו רֵ פַּ כְ י ַ חֵ בְּ ז ִ מּ ַ ה ת ֶ אְ ו דֵ עוֹמ ל ֶ הֹא ת ֶ אְ ו שֶׁ דֹקּ ַ ה שַׁ דּ ְ ק ִ מ ת ֶ א רֶ פּ ִ כְ ו :רֵ פַּ כְ י ל ָ ה ָ קּ ַ ה םַ ע לָ כּ לַ עְ ו םי ִ נ ֲ ה
(דל) םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח ְ ל םֶ כָ ל תאֹזּ ה ָ תְ י ָ הְ ו
:ה ֶ שֹׁמ ת ֶ א קָ וֹקְ י הָ וּ ִ צ ר ֶ שֲׁ אַ כּ שַׂ עַ יַּ ו הָ נ ָ שַּׁ בּ תַ חאַ ם ָ תאֹטּ ַ ח לָ כּ ִ מ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ לַ ע רֵ פּ ַ כ ְ ל פ

גכ קרפ ארקיו
(וכ) :רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י רֵ בַּ דְ יַ ו
(זכ) םֶ כָ ל הֶ י ְ הִ י שֶׁ דֹק אָ ר ְ ק ִ מ אוּה םי ִ רֻ פּ ִ כּ ַ ה םוֹי הֶ זּ ַ ה י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה שֶׁ דֹחַ ל רוֹשָׂ עֶ בּ ְ ךאַ ם ֶ תי ִ נּ ִ עְ ו :קָ וֹקי ַ ל ה ֶ שּׁ ִ א ם ֶ תּ ְ בַ ר ְ ק ִ הְ ו םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ת ֶ א
(חכ) ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ וּשֲׂ ע ַ ת אֹל הָ כאָ ל ְ מ לָ כְ ו :םֶ כי ֵ הֹלֱ א קָ וֹקְ י יֵ נ ְ פ ִ ל םֶ כי ֵ לֲ ע רֵ פַּ כ ְ ל אוּה םי ִ רֻ פּ ִ כּ םוֹי י ִ כּ הֶ זּ
(טכ) אֹל ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה ל ָ כ י ִ כּ הֶ נֻּ ע ְ ת : ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ ה ָ ת ְ ר ְ כִ נ ְ ו הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ
(ל) ִ תּ ְ דַ בֲ א ַ הְ ו הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה םֶ צֶ ע ְ בּ הָ כאָ ל ְ מ לָ כּ ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נּ ַ ה לָ כְ ו :הּ ָ מַּ ע בֶ ר ֶ קּ ִ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ת ֶ א י
(אל) :םֶ כי ֵ תֹב ְ שֹׁמ לֹכ ְ בּ םֶ כי ֵ תֹרֹד ְ ל םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח וּשֲׂ ע ַ ת אֹל הָ כאָ ל ְ מ לָ כּ
(בל) ןוֹת ָ בּ ַ שׁ ת ַ בּ ַ שׁ םֶ כָ ל אוּה ם ֶ תי ִ נּ ִ עְ ו :םֶ כ ְ תַּ בּ ַ שׁ וּת ְ בּ ְ שׁ ִ תּ בֶ רֶ ע דַ ע בֶ רֶ ע ֵ מ בֶ רֶ עָ בּ שֶׁ דֹחַ ל הָ ע ְ שׁ ִ ת ְ בּ םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ת ֶ א פ

טכ קרפ רבדמב
(ז) םֶ כָ ל הֶ י ְ הִ י שֶׁ דֹק אָ ר ְ ק ִ מ הֶ זּ ַ ה י ִ עי ִ ב ְ שַּׁ ה שֶׁ דֹחַ ל רוֹשָׂ ע ֶ בוּ ם ֶ תי ִ נּ ִ עְ ו :וּשֲׂ ע ַ ת אֹל הָ כאָ ל ְ מ ל ָ כּ םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ת ֶ א
(ח) ִ י ם ִ מי ִ מ ְ תּ הָ ע ְ ב ִ שׁ הָ נ ָ שׁ יֵ נ ְ בּ םי ִ שָׂ ב ְ כּ ד ָ ח ֶ א לִ יאַ ד ָ ח ֶ א ר ָ קָ בּ ן ֶ בּ רַ פּ ַ חֹחי ִ נ ַ חי ֵ ר קָ וֹקי ַ ל הָ לֹע םֶ תּ ְ בַ ר ְ ק ִ הְ ו :םֶ כָ ל וּי ְ ה
(ט) :ד ָ ח ֶ א ָ ה לִ יאַָ ל םי ִ נֹר ְ שֶׂ ע יֵ נ ְ שׁ רָ פַּ ל םי ִ נֹר ְ שֶׂ ע ה ָ שֹׁל ְ שׁ ן ֶ מ ָ שַּׁ ב הָ לוּל ְ בּ תֶ לֹס ם ָ ת ָ חְ נ ִ מוּ
(י) ָ שִּׂ ע :םי ִ שָׂ ב ְ כּ ַ ה תַ ע ְ ב ִ שְׁ ל ד ָ ח ֶ א ָ ה שֶׂ בֶ כַּ ל ןוֹר ָ שִּׂ ע ןוֹר
(אי) :םֶ הי ֵ כּ ְ סִ נ ְ ו הּ ָ תָ חְ נ ִ מוּ די ִ מ ָ תּ ַ ה תַ לֹעְ ו םי ִ רֻ פּ ִ כּ ַ ה תא ַ טּ ַ ח דַ ב ְ לּ ִ מ תא ָ טּ ַ ח ד ָ ח ֶ א םי ִ זּ ִ ע רי ִ ע ְ שׂ פ

ב דומע גע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ תשבו ,הליכאב רוסא םירופכה םוי הטמה שימשתבו ,לדנסה תליענבו ,הכיסבו ,הציחרבו ,הי הלכהו ךלמהו
ןירסוא םימכחו ,רזעילא יבר ירבד ,לדנסה תא לוענת היחהו ,םהינפ תא וצחרי הומכ ,הסגה תבתוככ לכואה .
וימגול אלמ התושהו ,התניערגכו - כואה .וימגול אלמל ןיפרטצמ ןיקשמה לכו ,תבתוככל ןיפרטצמ םילכואה לכ .בייח ל
.ןיפרטצמ ןיא התושו

א דומע דע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
לכואה לע אלא תרכ שונע ורמא אל ,ןלוכב רוסא ורמאש יפ לע ףא :אינתהו ?רוסא ינת אל תרכ שונע ינתד אכיה לכו
דבלב הכאלמ השועו התושו ! - רועישכ לבא ,רועיש יצחכב אלא ורמא אל רוסא ורמאשכ :רמאק יכה - ו ,תרכ שונע לע ףא
תרכ שונעש יפ - רוסא ינתק יכ אמיא תיעב יאו .דבלב הכאלמ השועו התושו לכוא אלא תרכ שונע ןיא - .אראשא ונתד
הטמה שימשתבו לדנסה תליענבו הכיסב הציחרב רוסאש םירופכה םויל ןיינמ :בר יבד ירפיס ראשב ףסוי ברו הבר -
ןותבש +זט ארקיו+ רמול דומלת - תובש .

א דומע וע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
.הליכאב רוסא בר רמא ?ימ דגנכ ןייונע השמח ינה הרותבש ןייונע השמח דגנכ :אדסח ארקיו+ רושעבו +טכ רבדמב+
ןנאו ?ווה השמח ינה .םכל התיהו +זט ארקיו+ ןותבש תבשו +זט ארקיו+ ןותבש תבש +גכ ארקיו+ רושעב ךאו +גכ
.איה הליכא ללכב היתש !ןנת אתיש

א דומע דע ףד אמוי תכסמ י"שר
ןותבש - ,ביתכ יוניע יבגו א תבשב רומאה ןותבשד יכיה יכו הניאו ןכשמב ויה אלש תוכאלמ ראש ןנבר היב וכמס
יתאק היתשו הליכא יוניע לע ףיסוהל םתינעו םכל אוה ןותבש ביתכד יוניע יבגד ןותבש ימנ יאה הרומג הכאלמ .

תכסמ תופסות א דומע זע ףד אמוי
'וגו וברקב םימכ אבתו ביתכד הייתשכ איהש הכיסל ןיינמ ןנתד - רמאק (.ופ ףד) תבשב אביקע 'ר רמא קרפב
יתיימ (םשו .בל ףד הדנ) םיתוכ תונב קרפבד המיתו וברקב םימכ אבתו רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא הלע
'וגו וברקב םימכ אבתו אכהמ אמיא תיעב יאו התושכ ךסה תא תוברל לארשי ינב ישדק תא וללחי אלו אינתד אתיירב
ארקיעמד השק אתשהו אל 'יפא ק"הד ל"יו רבדל רכז אלא וניאש הלבק ירבדמ היאר יתיימ רדהו אתיירואדמ היאר יתיימ
אמלעב אתכמסא ימנ וללחי אלוד ארק ימנ יא אבתוד ארקמ ןנברדמ 'ירסימל ןל הוה 'יירואד הכיס רוסאל קוספ ונל היה
שדק (:ג ףד) םיחבזד אמק קרפב ןנישרדדכל אלא אתא אשרד יאהל ואל ורקיעד ןיללחמ ןילוח ןיאו םישדק ןיללחמ םי
התימבד לבט לכוא 'ינימ ןניפלי (.גפ ףד ןירדהנס) ןיפרשנה ןה ולא פ"סבו םישדק והנתיל כ"הויד םייוניע לכד ת"רפו
ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 2
היתשו הליכאמ רבל אמלעב אתכמסא יארקו ןנברדמ אלא וכרדכ ץחור האוצבו טיטב ךלכולמ היה םאו ןמקל רמאהד
ול שיש ימ ששוח וניאו ששוח וניאו וכרדכ ךס ושארב ןיטטח לש ןמש ךסש ןהכ ןנירמא (.ז ףד) ק"פב תותירכ תכסמבו
ששוח וניאו וב לגעתמ לארשי ותב ןב (םיעמל) המורת ןינע לכב רוסא היה אתיירואד יוה יאו ןנברדמ אלא םדא רתומו
האנה ירוסיאבו המורתבו כ"הויב אלא היתשכ הכיס רסתאד ןחכשא אלד בלחב ךוסל יכ םיחספ) העש לכ קרפד איהה
לקסנה רוש לש יח בלחו אנדיבע אק ותאנה ךרדכ אלש היל רמא דע 'וכו הלרעד יקרהוגב היתרבל ףייש אניבר (:הכ ףד
םושמ רוסא המורתבו רתומ האנה יריתהד בלח לבא והנינ האנה ירוסיאד םושמ רוסא ךתוהמ אה רוטפ ותכמ יבג לע
וללחי אלוד אתכמסא אכיאד כ"הויבו אתלימד אללכ תוכלכולמ וידי וא ירש האופר םושמ לבא גונעת םושמ ורסא
ירש גונעת ליבשב וניאד אכיה .

ב דומע גע ףד אמוי תכסמ םינשי תופסות
'וכ הכיסבו הציחרבו היתשבו הליכאב רוסא םירופכה םוי . הליכאמ ץוח םייונעה ולא לכש עמשמ הרואכל
קר תרכ והב אכילדמ ןנברדמ היתשו היתשו הליכאב ארמגב ןנירמאדכ ןיטטח שישו ץוחרל הלכו ךלמל ןנירשדמ םגו
ץוחרל האוצבו טיטב תוכלכולמ וידיש ימלו ששוח וניאו וכרדכ ךס ושארב אלא תרכ ןיאש ייוחדל אכיא ינה לכ והימ
מ רוסא ןיא םגו הרותה ןמ ןה ןלוכש יפ לע ףא ארמגב ןנירמאדכ המשנ דוביא וב שיש היתשבו הליכאב אלא הרותה ן
ינהב רוזג אל ןנברדמ ךכליהו ופוג לכ תכיסו ופוג לכ תציחר איוה תובש ןותבשמ והלוכל ארמגב והל 'ישרדד אהו
ימ דגנכ םייונע 'ה ינה ןמקל ןנישרדדמ יקפנ והירקיע לבא אמלעב אתכמסא ןייוניע השמחד אנשיל יאה טקנדמ והימ
ש עמשמ ןל אנמ וא אקפנ אכיהמ טקנ אלו ימ דגנכ אמלעב אתכמסא אלא ןניא םיקוספ ןתוא ןייוניע ('ה) קיפמד עדתו
אקפנ ארק אוההמ ואל ןיחרכ לעו היתשו הליכאו הינימ רזעילא 'ר ירבד לדנסה תא לוענת היחהו אכה רמאדמ דועו
ת"המ רוסא לדנסה תליענש ןויכ רזעילא 'ר ירש יכיה כ"א ןנבר ןירסאדמ הנכס אכיל ןיחרוכ לע ןירסוא םימכחו ו ןיא
ירש רזעילא 'רו ת"המ לדנסה תליענ ירסא ןנברד יגילפ יכהבד ל"נ ת"המ רוסא לענמ תליענ יאדוד רמול הארנ ןיא םגו
ןנברדמ אלא רוסא וניא לדנס לבא ןמקל אינתד (אהד) [דועו] לדנס אלא לענמ טקנ אל יכהלו היחב היב יגילפ יכהלו
לענממ ץוח ןלוכב ןירתומ תוקונית (ב חע ףד) ארמגב לדנסו ןנבר ירזג אל קוניתל אתביר היב תיאד ידימ לכד ןניקסמו
יבגו איה ןנברדמ אלא רמימל היל הוה ורימחה אל קונית יבג אתיירואדמ יאד ןנברדמ אלא רוסיא ןאכ ןיאש עמשמ
הריזג ךייש אל קונית ולא לכמ קדקדל ל"נ ןכ ןנברדמ אלא ןניא ןייוניעה השמחד 'יפדכ רתומ רמאד ןאמל אלא . ןמ
קנד ידייאו רתומ ןנברדמ וליפאד ד"סד .רמימל אכיא יאמ הרותה ןמ רתומ שיקל שיר טקנ הרותה ןמ רוסא ןנחוי 'ר ט
:הרותה

א דומע וע ףד אמוי תכסמ םינשי תופסות
'וכ ימ דגנכ ןייוניע השמח ינה . ארקא והלוכל ךמסמ ליעלדמ ימנ עמשמ ןכו ןנברדמ םהש שריפ הנשמב ליעל
תובש ןותבשד הרותה ןמ רקיע םהל ןיאש עמשמ ימ דגנכ יעב אכהו :

גי ןמיס תולודג תוכלה רפס - םירופיכה םוי תוכלה
.. . ע השמח ינהב הישפנ ייונעל שיניא בייחימד ןנירמאק רמימ הכיסו הציחר היתשו הליכא ןנירמאד ייוני [צק דומע] תליענ
והלוכ ייוניע השמח ינהא תרכ בייחימ יכ ,הנועת אל רשא שפנה לכ יכ (טכ ,גכ ארקיו) ביתכו ,הטמה שימשתו לדנסה
ו ייוניע ורקיאד ןחכשא ילימ שמח ינהו ביתכ אמתס הנועת אל ןנירמא ימ ,בייחימ דבלב היתשו הליכא וא ,בייחימ ךכליה
יתדבאהו (ל ,גכ םש) ביתכו השעת אל הכאלמ לכ םכיתושפנ תא ונעת (טכ ,זט םש) ביתכד ןויכ אמליד וא ,בייחימ והלוכא
ליכא אל יאד ,היתשו הליכא ,והינ יאמו ,תרכ בייחימד אוה שפנ דוביא היב תיאד יוניעא ,המע ברקמ איהה שפנה תא
ביא אכיל והל דיבע אל יכ ךנה לבא ,תיימ יתשו ,יאמ ,בייחימ אל אמיא שפנ דו ןנבר ונתד ש"ת (א דע אמוי) י"פעא
השועהו התושהו לכואה אלא תרכ שונע ןיאו ,תרכ שונע רועישכ לבא ,רועיש יצחכב אלא ורמא אל ,ןלוכב רוסאש
יוניעא אמלא יתדבאהו ביתכד יוניעב תרכ הביתכד התושו לכוא ,המצע ינפב תרכ הב ביתכד הכאלמ ,דבלב הכאלמ
אד הכלה ןכו ,אל ךנהא ,תרכ בייחימד אוה שפנ דוביא היב תי . ..

זסק אתליאש הכרבה תאזו תשרפ יאחא ברד תותליאש
תבשב וליפאו ירשתב 'רשעב 'תינעתב בתימל 'רשיל ה"בק והנירהזאד אתליאש תליענבו היתשבו הליכאב רוסאו
הטמה שימשתבו הכיסבו הציחרבו לדנסה ןלנמ אתיירואדמ יביתכ ןייונע שמח דחאו היתשלו הליכאל דח ונעת םתינעו
הטמה שימשתל דחאו לדנסה תליענל דחאו הכיסל דחאו הציחרל . . .

ןשי סופד] כת ןמיס םיארי רפס - [חיק ) םגו ןשי סופד] אנ ןמיס - [טיק (
יונע ל ךשפנ הנעתו ךיהלאמ תאריו .םירופכה םוי םירופכ םוי הזה שדחל רושעב םינהכה לא רומא 'פב ביתכד רפוכ אצמ
הטמה שימשתו לדנסה תליענ הכיסו הציחר היתשו הליכא ןורסח יונע םיארקנ םירבד ולאו .םכיתושפנ תא םתינעו אוה
['ב ד"ע] ןורחא קרפ אמויב ישרפמ והלוכו יוניע תארקנ הליכא ךביעריו ךנעיו ביתכד הליכא ללכב היתשו ש] ['א ו"ע ם
אמלדו קחרמ ץראמ הבוט העומשו הפיע שפנ לע םירק םימ ['א ז"ע] קחצי רב ןמחנ בר רמאד יוניע תארקנ הציחר ןורסח
ביתכד יוניע ארקנש וניצמ תופייע ארקנה רבדו ףייע םדא ארקנ הציחר ןורסחמ אמלא ביתכ שפנ לע שפנב ביתכ ימ היתש
עה ורמא יכ םולשבא ינפמ רתיבאו דוד חרבשכ ותוא לע ביתכד יוניע ארקנ םש השענש המ לכו רבדמב אמצו ףיעו בער ם
יבא הנעתה רשא לכב תינעתה יכו 'ה ןורא תאשנ יכ השעמ אתיירואדמ הרוסא ןנוצ הציחר וליפאד ונדמל הזמו אכהד
םירק םימ ביתכ ןיוכתמ וליפא ופוג טועימ לבא אתיירואדמ רוסא הציחרב תונהיל ןיוכתמו ופוג בור אקודו וניא תונהיל
ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 3
ןנברדמ אלא רוסא םהינפ וצחרי הלכהו ךלמה ןנתד ['ב ג"ע] םאו הלכו ךלמב היל ןנירש אל הרוסא אתיירואדמ יאו
הליחתכל ירש ףוניט םושמ וא הער חור םושמ וידי רקבב ץחורה ןוגכ ןיוכתמ וניא תוריפ ירמוש ['ב ז"ע] אינתדכ
ימב םירבוע ונממ לודגש ימ וא ובר ינפ ליבקמהו תפח תחתמ ודי איצוי אלש דבלבו ןניקסמו ןיששוח ןניאו םראוצ דע ם
תוכלכולמ וידי ויה םא יכה ימנ אינתו וזכ הציחרמ ןינהנ ןיאש םדא ינב המכ שיש יוה אל תומי אלו הישיר קיספו וקולח
ששוח וניאו וכרדכ ץחור האוצבו טיטב רתומ הציחר תאנהל ןיוכתמ וניא אמלא . .הציחר יוניעל הדלות ופוג טועימב
תונהל ןיוכתמב תחפטמה טיט יבג לע בשיל רוסא רמוא י"ר ['א ח"ע] אינתו הלכו ךלמב אלא היל ירש אלד ['ב ג"ע] ןנתדכ
חיפטהל מ"ע חפוטב ןניקסמו םירופכה םויב ופוג טועימ איעבימ אל תונהיל ןיוכתמ וניא לבא תונהיל ןיוכתמב אקודו
רתומ ופוג בור 'יפא אלא נשריפ רשאכ וידי ויה םאו ופוג לככ ופוג תצקמ ץוחרל רוסא ['ב ז"ע] ימנ אינתו הלעמל ו
תששוח הניאו קוניתל תפ תנתונו םימב הדי החידמ השא השנמ יבד ינתו ששוח וניאו וכרדכ ץחור האוצבו טיטב תוכלכולמ
וידי יתשב ליכאיש וילע ורזגו תחא ודיב ליכאהל הצר אלש ןקזה יאמש לע וילע ורמא כ אמלא ךרוצ הניאש הציחר ל
אירש האנה וידי לטונ ויפכ אשונ ןהכ ךכלה האופרו האנה ךרוצ יוה רקבב םינפ תציחר לבא ח"ק תבש] לאומש רמאד
רמוא ל"ביר ['א ח"ע] אמויב ןנירמא .םלועבש ןירולק לכמ תיברע ןימחב םילגרו םידי תציחרו תירחש ןנוצ תפיט הבוט ['ב
ושו תחפטמ ול ןיאיבמ כ"הוי ברע 'יפ ששוח וניאו וינפ לע הריבעמ רחמל ןיבוגנ םילכ ןימכ התוא השועו םימב ותוא הר
רוסא יוה חיפטהל חפוט יוה יאד הטיחס ידיל יתיל אלד חיפטהל חפוט וב ראשנ אלש דע תחפטמה טחוסש םיבוגנ םילכ
.תחפטמה טיטמ ערג אלד ב אתכמסא ארקו איה ןנברדמ ופוג לכ תציחרד םישרפמד יתוברמ שיו אמלע ןיאיבמ היארו
םירדנב ןנירמאדמ אלו ץוחרת אל הרפה הל המל ץחרא םא ילע םלוע תוריפ םנוק הרמאד ['ב ט"ע] םירדנ ולא תליחתב
םלוע תוריפ תאנהב שפנ תונעל ילתדמ הילע םלוע תוריפ ורסתיל הארנו שפנ תונעל ללכב יוה אל הציחר ןורסחד ללכמ
יכ ושוריפ יכה םתהד םשמ היאר ןיאש יל אלא הציחרה ןמ רדנ יוה אל ןכ םא ץחרת םא הילע תוריפ תאנה הרסאד ןו
רפמ לעב יצמ יכיהו תוריפה ןמ אלו ץוחרת אלד רפימ יצמ אל תוריפמ .הב רדנה היה אל ירהש רפימ יצמ אל הציחרמ .
רדנ יהלישב רמאד ןתנ 'רכ רבכ רוסיאה לחש רדנב אלא רפהל לוכי וניא לעבהו הילע תוריפ רוסיא לוחי ןיא ['א 'צ] םי
היבסנד ןתנ 'רכ הלאשב יגילפ הרפהב ןתנ 'רו ןנבר יגילפד יכיה יכ ןנירמא וליפאד ל"יקו רדנה לח כ"אא רפימ לעבה
יכהו רדנה לח כ"א אלא ריתמ םכחו רפימ לעב ןיא הלאשב ןיב הרפהב ןיב אמלא םידגב תאנהב הירש רדהו אתתיא
ריפב תרתומ איה הרפה אלב הרפה ל"מל ושוריפ .הצחר אלש ןמז לכ םלוע תו יוניע ארקנ הכיס לאינדב ביתכד ['ב ו"ע]
ןמ יכ ארית לא רמאיו ביתכד יוניעכ היל אבישחד ןלנמו יתכס אל ךוסו יפ לא אב אל ןייו רשבו יתלכא אל תודומח םחל
['א ו"פ] ט"פ תבשב ימנ ןנתו ךיהלא ינפל תונעתהלו ןיבהל ךבל תתנ רשא םויה שכ איהש הכיסל ןינמ הית םירופכה םויב
ויתומצעב ןמשכו וברקב םימכ אבתו ביתכד גונעתל אוהש ןמשכ ןהב ךוסל וכרדש םירבד אקודו ג"ע בלח תכיס לבא
יוניע םושמ ירסתימ אל איהה האופרו הכמ ג"ע ןמש ימנ יא הכמ םא ופוג לככ ופוג תצקמ ךוסל רוסא ['ב ז"ע] אינתדכ
ש ךס ושארב ןיטטח [ול] ויה וא הלוח היה .ששוח וניאו וכרדכ ןמ יוניע ארקנ לדנס אלב ףחי תכילה דודב ביתכד ['א ו"ע]
רשא לכב תינעתה יכ ביתכד יוניע ארקנ דוד םש השעש השעמ לכו ףחי ךלוה אוהו יופח ול שארו םולשבא ינפמ וחרבב
האמצמ ךנורגו ףחימ ךלגר יענמ ביתכד לדנסו לענמ אלב אוה ףחיד ןלנמו יבא הנעתה ש ידימ לכו וב ךלהל ךרד ןיא
ףחי ללכמ אצוי וניאש רתומ םויב םעש לש לדנסב אציש יול ןב עשוהי 'ר תא יתיאר ינא ['ב ח"ע] ינמחנ רב קחצי ר"אד
.קיפנו היערכא ארדוס ךירכ הוה אנוה בר רב הבר ילוקידב בר יצוהב ייבא ינטיהרב קיפנ הדוהי בר םירופכה תעינמ
יוניע ארקנ שימשת תא הנעת םא ביתכד תורצ חקת םאו שימשת תעינממ הנעת םא 'יפ יתונב לע םישנ חקת םאו יתונב
.['ב ז"ע] אינתו ['ב ד"ע] דבלב היתשו הליכאד יוניע לע אלא תרכ בייח וניא ןלוכב רוסאש יפ לע ףא לכ ביתכד אמעטו
ביא וב שיש יוניע וזיא המע ברקמ איהה שפנה תא יתדבאהו הזה םויה םצעב הנועת אל רשא שפנה יוה שפנ דו
היתשו הליכא וז רמוא הרותבש ןייוניע 'ה דגנכ אדסח בר רמא ימ דגנכ ןיוניע השמח ינה ['א ו"ע] ןנירמאו רמול ןיאו
ןניברמ אהד םעטמ ןנברדמ ינהד חיכוהלו ['ב ד"ע] ירתיימד תושפנמ םתהד המורתו ןילוח תוליבנ םילבט יוניע 'המ
ןייוניעה ןמ אלו והל ןניקפמ . סוהל ךירצו ותאיציב ןיב ותסינכב ןיב שדקה לע לוחמ ףי תא םתינעו ['ב א"פ] אינתו
ליחתמ דציכ אה העשתב ל"ת ךשחתשמ לוכי ברעב יא ברעב ל"ת העשתב הנעתי לוכי שדחל העשתב םכיתושפנ
תפסותה רועישו ברע דע ברעמ ל"ת ןינמ ותאיציב ותסינכב אלא יל ןיא שדקה לע לוחמ ןיפיסומש ןאכמ י"עבמ הנעתמו אל
תושמשה ןיב ל"וה ךליאו המחה תעיקשמד המחה תעיקש ףוס םדוק טעמ שורפלו ףיסוהל ךירצ ךא הרותב שרפתנ
הדוהי 'ר ירבד המחה עקשתשמ הליל קפס םוי קפס 'יפ תושמשה ןיב והזיא ['ב ד"ל] ןיקילדמ המב קרפ תבשב אינתד
כו תבש ןינעל הדוהי 'רכ הכלה ןנחוי 'ר רמא הנח רב רב הבר רמאו המחה עקשתשמ .םיבוט םימילו םירופכה םוי ןינעל ן
ונייה ואלו לימ יקלח 'ג לאומש רמא הדוהי בר רמא הבר רמא םיבכוכה תאצ דע ןמז ותואמ המכו המחה תעיקש ףוסמ 'יפ
אוההד ןילימ 'ה ךלהמ םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמ ['א ד"צ] אמט היהש ימ 'פ םיחספב אינתד המחה תעיקש
יחתמ אשוריפ המחה תעיקש לש הז 'יפ המחה תעיקש תל ינפמ רחא ןינע יתשריפ ינאו ל"צז בקעי וניבר שוריפ הז
תבש ללחמב הליקס יבייחב הלעמל ןייעי ישוריפ תעדל הצורהו תוישוקו תויאר תושרמ איצומה תוכלהב [ד"ער 'יס]
רהזיו בוט םויו םירופכה םויו תבש תסינכ יתמדק הז שוריפב םש יתכראהו תושרל םדא ינב יתיאר יכ ןרועישב םדא
.םייחה תוצראב ומצע חיני םימש אריו ןידכ אלש םיעישהמ

א ןמיס ח קרפ אמוי תכסמ ש"אר
] ףד [א"ע וע ךא רושעבו ןותבש תבשו ןותבש תבש הרותבש ןיוניע השמח דגנכ אדסח ר"א ימ דגנכ ןיוניע השמח ינה
אד הליכא ללכב היתש .ןנת אתיש ןנאו ווה השמח יארק .םלוע תקחל םכל תאז התיהו רושעב ןינמ שיקל ןב ןועמש יבר רמ
היל ירקו אוה ארמח שורית 'וגו ךרהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךיהלא 'ה ינפל תלכאו רמאנש הליכא ללכב איהש היתשל
רכשו ןיי 'וגו ךיהלא 'ה ינפל תלכאו 'וגו רכשבו ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה התתנו ביתכו הליכא
כאו היל ירק אקו אוה אייתשמ ןלהל המ ךביעריו ךנעיו ןלהל רמאנו םכיתושפנ תא ונעת ביתכד ןל אנמ היתשו הליכא .תל
ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 4
לא אב אל ןייו רשבו יתלכא אל תודומח םחל ביתכד היל אנמ יוניע ירקיאד הכיס [ב"ע וע ףד] .ןובערד ןאכ ףא ןובערד יוניע
עתהלו ןיבהל ךבל תא תתנ רשא םוימ ביתכד יוניע ירקיאו יתכס אל ךוסו יפ אנמ יוניע ירקיאד הציחר [א"ע זע ףד] 'וגו תונ
בער םעה ורמא יכ ביתכו יבא הנעתה רשא לכב תינעתה יכ ביתכו 'וגו ךדש לע ךל תותנע ךלמה רמא רתיבאלו ביתכד ןל
םימ אכהמ קחצי רב נ"רא לדנסה תליענמ אמלדו .הציחרמ ואל יאממ ףיע .םיממ אמצו םחלמ בער רבדמב אמצו ףיעו
שפנ לע םירק רשא לכב תינעתה ביתכו אוה הציחרמ ףיע אמלא ביתכ שפנ לע שפנב ביתכ ימ .היתש אמיאו .הפיע
יכ ביתכו ףחי ךלוה אוהו יופח ול שארו הכובו הלוע םיתיזה הלעמב הלוע דודו ביתכד ןל אנמ לדנסה תליענ .יבא הנעתה
ישנ חקת םאו יתונב תא הנעת םא ביתכד ןל אנמ הטמה שימשת .'וגו תינעתה הנעת םא [ב"ע זע ףד] יתונב לע ם
תורצמ חקת םאו שימשתמ . היתשו הליכאמ ץוח ןנברדמ ןיוניע ינה לכו והנינ אמלעב אתכמסא תושרד ינהד י"ר 'יפ .
עמשמ ימ דגנכ לבא אקפנ אכיהמ וא ןל אנמ רמאק אלו ימ דגנכ ןיוניע ינה רמאקד ארמגד אנשיל עמשמ יכהד
רותה ןמ זמר םוש ןהל שי םא לאושש ה . זמר השרד אוההו היתשו הליכא םג ארקד ןיוניע השמחמ שרדד דועו
והנינ אתכמסא ימנ ךניא אתכמסא ךהדמו הוש הריזגמו ארקמ היל שירד היתשו הליכא אהד אוה אמלעב . עמשמ ןכו
תבש יבג ומכ ןנברדמ הוהד עמשמ .תובש ןותבש רמול דומלת בר יבד ירפיס ראשב (א דע ףד) אינתד אה ימנ
ימסאד תובש ןותבשא ןנברד ירוסיא לכ ך . והב םימכח וליקהדמ דועו ול שיש ימו םהינפ תא ץוחרל הלכלו ךלמל וריתהו
רזעילא 'ר ירבד לדנסה תא לוענת היחה ןנתדמ דועו םצחורל האוצבו טיטב תוכלכולמ וידיש ימו ךוסל ושארב ןיטטח
תליענ יאו ןנבר ירסאדמ הנכס אכילדב יריימ כ"ע םירסוא םימכחו .רזעילא 'ר ירש יכיה אתיירואד לדנסה היאר איבה ןכו
אלו רוסאל אל םירופכה םוילו שנועל אל לבא ןימולשתלו רוסיאל היתשכ הכיס אינתד ('א הכלה) ימלשוריה ןמ א"ביר
שונעל :

א דומע א ףד אמוי תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.'וכו היתשבו הליכאב רוסא םירופכה םוי יביתכ םייונע השמח םירופכה םוי יבגו יוניע ירקיא ינה לכד 'מגב שרפמ
לבא אכיאד אוה ארוסיא הליכאב וליפאד עמשמד רוסא ינתק יכד ארמגב ןנישרפמו הליכא ללכב היתשד יוה השמח ינהו
יירועיש ונייהד וימגול אלממ תוחפ היתשבו תבתוככמ תוחפ הליכאב ונייהד יאק רועיש יצחא אכיל תרכ בותכנש ומכ וה
בייחימ ימנ תרכ וימגול אלמ התושה וא תבתוככ לכואה לבא ד"סב ונינפל תליענו הכיסו הציחר ונייהד והלוכ ךדיאבו
אכיל תרכ לבא אכיאד אוה ארוסיא הטמה שימשתו לדנסה ףאו יריסאד אוה אמלעב ןנברדמ ינהד דוע רמואש ימ שיו
אמלעב אתכמסא יארקמ והל יקפמ ארמגבד בג לע והב ןניליקמד ונייהו והנינ םהינפ תא וצחרי הלכהו ךלמה 'ירמאו
רזעילא ר"ד לדנסה תא לוענת היחהו ימנ ןנתו רוסיא יאו ןניקסע הנכס אכילדב ךחרכ לע ןנבר ירסאדמו ןירסוא םימכחו
רזעילא 'ר ירש יכיה אתיירואדמ לדנסה תליענ ושארב םיטטח ול שיש ימד [ב זע ףד] ןנירמא ימנ ארמגבו וכרדכ ךס
יכיה והנינ אתיירואד הציחרו הכיס יאו ששוח וניאו וכרדכ ץחור האוצבו טיטב תוכלכולמ וידיש ימו ששוח וניאו
והנינ ןנברדמ יאדו אלא יכה והב ןניליקמ אלו ימ דגנכ ןנירמאדמו ימ דגנכ ןייונע השמח ינה 'מגב ןנירמאד ימנ ונייהו
והנינ ןנברדמד עמשמ ןל אנמ ןנירמא עב אלו הרותה ןמ זמר םוש םהל שי םא אלא י תופסותב ולעה ךכ יל אישקו
דבלב הכאלמ השועו התושה לעו לכואה לע אלא תרכ שונע ורמא אל רוסא ורמאש יפ לע ףא [א דע ףד] ארמגב 'ינתדמ
רוסיא 'יפא אהד תרכ שונע ורמא אלו והב רמימל ךייש יכיה והנינ אמלעב ןנברדמ ינירחא ייונע ינהד אתיא םאו 'יירואד א
אכיל ימנ אתיירואב אידהב ארקב יביתכד ייונע ללכב ואלד ןויכד אלא והנינ אתיירואדמ והלוכד יל הארנ היה ךכיפל
וארש המ יפכ ןהב ולקה ןהו םימכחל בותכה ןרסמו יפט יליק ארמגב אתיאדכו ותא ןותבשד איוברמ אלא והנינ
גונעתל השענ וניאש לכ וריתהו ב ל"ז ם"במרה תעד ןכו והנינ 'יירואדמ והלוכד רושע תתיבש תוכלהמ א"פ אלד אלא
לדנסה תליענמ ץוח ןלוכב ןירתומ תוקוניתה [ב חע ףד] ןמקל אינתד אה יל ארווחימ ןלוכב ןירתומד 'מגב חכומו
ןכוסלו ןצחורל םילודגל רתומד ונייה רמאקד ד"סב איההד הלע שרפנש ומכו ןיענמ יאו והל ידבע גונעתל יאדו ינה אהו
ינכתסמ אל אמוי דח והיינמ ינה ירש יכיה אתיירואדמ יאו ריהזהל םוליכאת אל היב ירקו םולכאת אל ביתכ אהו
תינעתב ןחכשאדכ ינהב ךוניח אתכוד םושב ןניחכשא אלו ןירתומ תוקוניתה ינתו קיספדמ דועו םינטקה לע םילודג
םילודג ידי לע וליפאו ןלוכב ןירתומ ןקרפל ועיגהש דעש עמשמ שבו ריפש והנינ ןנברד יא אמל לש וכרצל אוהש לכש
הנטק יבג (ב ומ ףד) ןפוד אצוי קרפב חכומדכו םידיב וליפאו ןנברדמ רוסיא ותוא ןיליכאמ ךוניחל עיגהש יפ לע ףא קונית
ד"סב ה"רד ארתב קרפב יתבתכש ומכו הל רפמ הלעב הרדנש ירש יכיה והנינ אתיירואדמ תרמא יא אלא :

תכסמ ילבב דומלת דיק ףד תבש : - .וטק
:אנוה בר רמא אבא יבר רמא הל ירמאו ,אנוה בר רמא אריז יבר רמא תבשב תויהל לחש םירופכה םוי - תבינקב רוסא
קרי . קרי תבינקב רוסאש תבשב תויהל לחש םירופכה םויל ןינמ ,אנת :אנמ בר רמא - +זט תומש+ רמול דומלת
ןותבש - הכאלמל אמיליא ?יאמל .תובש - ביתכהו ואל אלא .הכאלמ לכ השעת אל +כ תומש+ - עמש ,קרי תבינקא
הנימ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא . תבשב תויהל לחש םירופכה םוי - קרי תבינקב רתומ . םויל ןינמ :יביתימ
קרי תבינקב רוסאש תבשב תויהל לחש םירופכה - ןותבש רמול דומלת - הכאלמל אמיליא ?יאמל תובש - ביתכהו
אל !קרי תבינקב ואל אלא ,הכאלמ לכ השעת - השעת אלו השעב הילע רובעלו ,הכאלמל םלועל ,אל היתווכ אינת .
םירופיכ םוי :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאו) .קרי תבינקב רתומ תבשב תויהל לחש םירופכה םוי :ןנחוי יברד
(לוחב תויהל לחש - ה ןמ םינומירב ןיסכרפמו ,םיזוגאב ןיעצפמ יבנקמ הדוהי בר יבד .שפנ תמגע ינפמ הלעמלו החנמ
.ריסאד ןנחוי יברד הימשמ אברעממ אתרגיא אתא :והל רמא ,יפרחמ אק ווהד אזחד ןויכ .יראק ידרג הבר יבד ,אברכ
.םירשק ולאו ךלע ןרדה


ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 5
ףד תבש תכסמ י"שר דיק : - .וטק
קרי תבינקל ואל אלא - ,שולתב ,אמלעב אתיירואדמד ןויכו ,תובש ןותבשד השעב הילע יאק הכאלמ ואלד ידימד
הנשה תותבש לכב רוסא - אתיירואד רוסיא יחדימל שפנ תמגע םושמ היל ןנירש אל אכה , ירש םירופכה םוי ראשבו
,שפנ תמגעל תובש ןותבש ימנ היב ביתכד בג לע ףאו - בכעמה רבד לכמ אלא ,אוה הכאלממ ואל ,תונעתהלמ
םתינעול ןניכמסדמ .םהל ןימודו הכיסו הציחרל (א ,דע) אמויד ארתב קרפב הל ןנישרד יכה ,
קרי תבינקב רתומ - ,לכוא וניאו ןקתמש ,שפנ תמגע םושמ אכהו ,ןנברד אלא ,אוה אתיירואד ארוסיא ואל תובשד
יוניעל בורק ירהו - ירש תעל הפצמו ףאוש אוהש ,הלעמלו החנמה ןמ אקוודו , .יפט שפנ תמגע אכיאו ,הליכא

גכ קרפ ארקיו ן"במר
דכ) ןותבש םכל היהי ( - .וב חונל התיבש םוי היהיש וניתובר ורמאו (ב דכ תבש) אוה השע ןותבש הכאלמ השועה הנהו .
.השע םייקמ וב תבושהו ,השעו ואלב רבוע ט"יב רמאנ אל יכ ,הזל הז ושקוה םלוכ תודעומה ,םתעד לעו ןותבש גחב
תרצעב אלו תוצמה . אתליכמבו (ט אב) שדחה תשרפב יתיאר רמשו , אלהו ,רמאנ המל (זי בי תומש) הזה םויה תא םת
תובש םושמ ןהש םירבד ,הכאלמ םושמ ןהש םירבד אלא יל ןיא ,(זט קוספ םש) םהב השעי אל הכאלמ לכ רמאנ רבכ
םושמ רוסא אהי דעומ לש ולוח ףא לוכי .תובש םושמ ןהש םירבד איבהל הזה םויה תא םתרמשו רמול דומלת ,ןינמ
,ןתונ ןידהו ,תובש .(טל טכ ןלהל) ןותבש ןושארה םויב רמול דומלת וליפא ירמגל וב תובשל "ןותבש" ושרדי הנהו
ןהיתודלותו תוכאלמ תובאמ ןניאש םירבדמ :
םלועל רמאנ םנושלב "תובש" יכ ,הזה ןושלב ורמאיש םעט המ אתכמסא אוהש רמאת םאש ,הז יל ררבתנ אל לבא
ןהש םירבד רמול ןכתי ךיאהו ,םהירבד לש לע בותכה ןמ ןירוסא והיש ןינמ םהירבד לש תובש םושמ ןירוסא ךרדו ,
םירבד רמול ול היה לבא ,הרותה ןמ ןינמ םירפוס ירבדמ אוהש הז רבד ורמאיש אל הרותה ןמ םהש תונשל תותכמסאה
.ןותבש רמול דומלת ןינמ הכאלמ ןניאש "יב החונמ ונל תויהל הרותה ןמ וניוטצנש רמול הזה שרדמהש יל הארנו ט
םויה לכ חרטיש אל ,הכאלמ ןניאש םירבדמ וליפא ,ןיי תויבחה אלמלו תונתמהו תוריפה לוקשלו תואובתה דודמל
ויהי הלילב תולוענ תותלדו המוח תפקומ ריע התיה םאו ,םוקמל םוקממו תיבל תיבמ םינבאה םגו םילכה תונפלו
ו ט"יב ואיבי אשמ לכו םינאתו םיבנעו ןיי ףאו םירומחה לע םיסמוע תונחה היהתו ,רכממו חקמ לכל אלמ קושה היהי
םמצע ןיריכשמו ןתכאלמל ןימיכשמ םילעופה ויהיו ,םהינפל םיבוהזהו םנחלש לע םינחלשהו ףיקמ ינונחהו החותפ
,ןהב אצויכו ולא םירבדל לוחכ ,הכאלמ םושמ םהב ןיא הז לכבש המצע תבשה וליפאו ולאה םיבוטה םימיה ורתוהו
ותבש" הרות הרמא ךכל הפיו בוט שוריפ והזו .חרוט םוי אל החונמו התיבש םוי היהיש "ן :
יאחוי ןב ןועמש יברד יתירחא אתליכמב יתיאר ןכ ירחאו (זט בי) רחא ןושל הב ונשש לע ןיבייחש הכאלמ אלא יל ןיא ,
אלו המהב יבג לע םיבכור אלו ןליאב ןילוע ןיאש ,ןינמ תאטח הנימ לע ןיבייח ןיאש הכאלמ ,תאטח הנימ םימה ינפ לע ןיטש
ןיאו ןיכירעמ ןיאו ןישידקמ ןיאש ,ןינמ הוצמב ,תושרב אלא יל ןיא .הכאלמ לכ רמול דומלת ,ןיחפטמ אלו םיקפסמ אלו
.תובש ,ןותבש רמול דומלת ,תורשעמו המורת ןיהיבגמ ןיאו ןימירחמ כ"תב היונש איה הז ןינעכו (ט ז קרפ ירחא) םויב
םירופכה . יירבה ולאש יפ לע ףאו אתכמסא איבהל ,ונווכתנ דחא רבדל אמש ,ןהישרדמבו ןנושלב תוקולח תות
ןנברד תובשל . שוריפ לבא ,תותכמסא ןלוכ ןהש וא ,ונרמאש ומכ הנושארה אתיירבה שוריפ היהיש ןיב םוקמ לכמו
דאמ בוטו ןוגה ןינע אוהו ,ונראיבש ומכ למעהו חרוטה ןמ החונמ ונל היהתש אוה ךכ "ןותבש" :
רהזוה הנהו ואלב הכאלמה ט"יבו ,הזה השעב למעהו םיחרטהו התימו תרכ שנועו ואלב תבשב תוכאלמה לע ו
השעב חרוטהו ץראל היהי ןותבש תבש ןכו .רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ (גי חנ היעשי) איבנה רמא ונממו .
ןיאש ושרדש המ והזו .ללכ התוא דובעי אלו שורחי אלש ,החונמ לש תבש ,(ד הכ ןלהל) הזו .תובש םושמ דעומ לש ולוחב
:הב ורימחה הרימאד תובשב וליפאש ,(א בי ק"ומ) השועו יוגל רמוא וניא השוע וניאש רבד לכ םהירבדמ ולאש ,הרותה ןמ

א קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
ד הכלה
הייתשו הליכאמ וב תובשל איהו םירופכה םויב שי תרחא השע תוצמ יפמ ,םכיתושפנ תא ונעת +ז"ט ארקיו+ רמאנש
ע תוצמ לטיב וב התושו לכואה לכו ,השע תוצמ םייק וב םצה לכו ,םוצה הז שפנל אוהש יונע ודמל העומשה לע רבעו הש
ימל תרכ בותכה שנעש רחאמ ,התרכנו הזה םויה םצעב הנעת אל רשא שפנה לכ יכ +ג"כ ארקיו+ רמאנש השעת אל
.העובק תאטח ןברק בייח גגושב וב התושה וא לכואה לכו ,הייתשו הליכא לע וב ונא ןירהזומש ונדמל הנעתנ אלש
ה הכלה
לועבל וא לדנסה תא לוענל וא ךוסל וא וב ץוחרל רוסאש העומשה יפמ ונדמל ןכו * , ךרדכ ולא לכמ תובשל הוצמו
תרכ ןיבייח ןיאו ,ולא םינינעל ןותבשו הליכא ןינעל תבש ןותבש תבש רמאנש ב הייתשו הליכאמ תבושש ןברק וא
כמ לעב וא לענ וא ךס וא ץחר םא לבא ,דבלב הייתשו הליכא לע אלא .תודרמ תכמ ותוא ןי

שע תתיבש תוכלה הנשמ ףסכ ה הכלה א קרפ רו
[ה] ארמגבד בג לע ףא םייונע ינהד א"בירו י"ר םשב ש"ארה בתכ .'וכו ךוסל וא וב ץוחרל רוסאש העומשה יפמ ונדמל ןכו
הלכהו ךלמה (:ג"ע אמוי) ןנירמאו והב ןניליקמ ט"המו רבדל תויאר המכ איבהו והנינ אמלעב אתכמסא יארקמ והל קיפמ
א לוענת היחהו םהינפ תא וצחרי רוסיא יאו ןניקסע הנכס אכילדב כ"ע ןנבר ירסאדמו םירסוא םימכחו א"ר ירבד לדנסה ת
ששוח וניאו וכרדכ ךס ושארב ןיטטח ול שיש ימו ןנירמא ימנ (:ז"ע ףד) ארמגבו א"ר ירש יכיה אתיירואדמ לדנסה תליענ
ירואד הציחרו הכיס יאו ששוח וניאו וכרדכ ץחור האוצו טיטב תוכלכולמ וידיש ימו יאדו אלא יכה והב ןניליקמ יכיה והנינ אתי
ארקב יביתכד יוניע ללכב ואלד ןויכד אלא והנינ אתיירואדמ והלכד ול הארנש בתכו הז לע השקה ן"רהו .והנינ ןנברדמ
ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 6
יפכ םהב וליקה םהו םימכחל בותכה םרסמו יפט יליק ארמגב אתיאדכו יתא ןותבשד אייובירמ אלא והנינ אתיירואב אידהב
ארש המ אינתד אהמ יל ארווחימ אלד אלא והנינ אתיירואדמ והלכד ם"במרה תעד ןכו גנעתהל השענ וניאש לכ וריתהו ו
םצחרל םילודגל רתומד ונייה רמאקד םלוכב םירתומד ארמגב חכומו לדנסה תליענמ ץוח םלכב םירתומ תוקוניתה ןמקל
מוי דח והיינימ ינה יענמ יאו ידבע גונעתל יאדו ינה אהו ןכוסלו אל ביתכ אהו ירש יכיה אתיירואדמ יאו ינכתסמ אל א
אנחכשא אלו םלוכב םירתומ תוקוניתה ינתו קיספדמ דועו םינטקה לע םילודג ריהזהל םוליכאת אל היב ןנירקו םולכאת
יא אמלשבו םילודג י"ע וליפאו םלוכב םירתומ ןקרפל ועיגהש דעש עמשמ תינעתב ןחכשאדכ ינהב ךוניח אתכוד םושב
ןנברד .ל"כע ירש יכיה והנינ אתיירואד א"אא ריפש והנינ אכיא םלוכב םירתומ ךוניחל ועיגה וליפאד ותעדל וליפאד נ"לו
ואר םימכחל םירוסמה םירבד םהו ארקב אידהב ישרפמ אלד ןויכ אתיירואדמ יריסאד ג"עאד ידימ השק אלד רמימל
ארקב יביתכד היתשו הליכאד ןויכד ךכב תוקוניתה לע רימחהל אלש ש"כ םידיב םתוקשהלו םליכאהל רתומ אידהב
רחאמ ולא םירבדל ןכנחל ואר אל היתשו הליכאד רוסיאב ןכנחל ךירצ ךוניחל ועיגהשבש יפ לע ףאו םירבד ראש
ןנבר והב ורזג אל והנינ אקוניד היתיברד ןויכו בותכב םישרופמ םניאש . םתוא םיכנחמש ךרדכש בתכש רוטה תעדלו
יכנחמ ךכ היתשו הליכאב יפט ריפש יתא הכיסו הציחרב םתוא ן ךוניחל ועיגה אלשב ןלוכב םירתומ תוקוניתהד איההד
:ךוניחל ועיגהשב םינטקה לע םילודג ריהזהלד איההו איה

בל ןמיס ןישע לודג תווצמ רפס
השע תוצמ \ א תרח \ תונעתהל םירופיכה םויב \ ב ו \ יוניע יורק הליכא ןורסחו םכיתושפנ תא ונעת רמאנש הייתשו הליכאמ
צמ לע רבועו השע תוצמ לטיב וב התושו לכואה לכו ,(ד"ה ז"פ ירחא כ"ות פ"ע) ךביעריו ךנעיו (ג ,ח םירבד) רמאנש אל תו
:(טס) השעת אל תוצמ רפסב תשרופמה (ש"עו ד"ה א"פ רושע תתיבש ם"במר פ"ע) השעת

אנמ .הטמה שימשת[ב]ו לדנסה תליענ[ב]ו הכיס[ב]ו הציחר[ב]ו הייתש[ב]ו הליכאב רוסא םירופיכה םוי (ב ,גע אמוי) ונינש
רפב הרותב םירומאה ןייוניע השמח דגנכ (א ,וע םש) אדסח בר רמא ילימ ינה תשרפבו ירחא תשרפב םירופיכה םוי תש
איה הליכא ללכב הייתש ץרתמו הל ןנינתמ ןייוניע אתיש ןנאו יביתכ השמח יארק השקמו סחנפ תשרפבו רומא
א
. וניברו
ףסוי ברכו הברכ והזו .ןייוניע ראשמ ןותבש הליכאמ תבש ,ןותבש תבשמ בתכ (ה"ה םש) השמ .(א ,דע םש) אינת
אלא תרכ שונע ןיא (םש) .ןייוניע ראש לע אלו דבלב הייתשו הליכא לע לע תרכ שונע ןיאש רמול ךרצוהדמ הארנו
אתיירואד ארוסיא ןהב שי תוחפה לכלד עמשמ ןייוניע ראש , םלוכ ןייוניע ראשש שריפ לאומש יבר רב קחצי וניברו
ןנברד םימכ אבתו (חי ,טק םיליהת) רמאנש הייתשכ הכיסד (ב ,וע) םתה ןנירמא ירהש עדת ויתומצעב ןמשכו וברקב
,הרותה ןמ הרוסא הייתש אלהו יאמאו ,ששוח וניאו וכרדכ ךס ושארב ןיטטח ול שיש ימ (ב ,זע) אמויד ארתב קרפב אינתו
רעצ םוקמב לבא אקווד גנעתהל ןיוכתמש רבדב םימכח ורזג יכו איה אמלעב אתכמסא ארקו ןנברדמ הכיס יאדו אלא
ורזג אל האופרו ןנתד ה"דת א ,זע) רוסיאל היתשל הכיס הוש (א ,טל ףד אמוי) ימלשוריב ימנ אינתו .(ת"ר םשב
שנועל אל לבא ןימולשתלו
ב
:שנועל אל לבא רוסיאל םירופיכה םויבו
.א 'יעס דירת ,ג ,ב ק"ס ב"מו א 'יעס אירת ח"רוא ,ט"ה ג"פ ,מ"סכו י"מגהו ה"ה א"פ רושע תתיבש 'יע


אירת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא רוט
הלילב םג ןירוסא םויה רקיעב ןירוסאה םירבדה לכ הכיסו הציחר הייתשו הליכא הכאלמ םירוסאה םירבדה ןה המו
שימשתו לדנסה תליענו ךנהב לבא הייתשו הליכאו הכאלמב אלא תרכ בויח ןיא והימו יארקמ ןל אקפנ והלוכו הטמה
תרכ ןהב ןיא והנינ אמלעב אתכמסא יארקמ יקפנד בג לע ףאו ןיבייח תבשב הילע ןיבייחש הכאלמ לכ דציכ הכאלמ
ס ונודז תבשש אלא םירופכה םויב אוה כ"ג רוסא לבא רוטפ תבשבש לכו םירופכה םויב הילע לכו תרכ ונודז ה"יו הליק
תבש תאצוה ירוסיא
א
הזבש אלא םירופכה םויב ולטלטל רוסא תבשב ולטלטל רוסאש רבד לכו םירופכה םויב כ"ג ןיגהונ
הלעמלו החנמה ןמ קרי תבינק וב וריתהש וב וליקה
ב
רתומ ןכו הליכאל ןתוא ןקתל ןישפועמה וילע ונממ ריסהל שוריפ
לעמלו החנמה ןמ םיזוגא עוצפל רוסא תבשב לבא לוחב לחשכ ילימ ינהו הלילה תליכאל םניכהל םתוא רבשל 'יפ ה
:לוחב לחשכ ףא רוסאל וגהנ אנדיאהו

אירת ןמיס םייח חרוא ח"ב
] ב [ . . . ל"ז ן"רה םג (םירופכה םוי ה"ד א א) ל"ז י"שר תעד והזש יניעב הארנו והנינ אתיירואדמ והלוכד ל"נד בתכ
לרעה קרפב תומבי) (א דע רתומש י"שר שריפ 'וכו וכוסל רתומש אמטנש ינש רשעמל ןינמ םתה רמאקד יאמאד
ןל אמייקד בג לע ףאו וכוסל (א ופ תבש) האמוטב היל יתשד ןאמכ היל הוהו הייתשכ הכיסד [כ"ע] ד"סד אמלא
הייתשכ הכיסד םושמ אתיירואד ארוסיאד תופסותה יכה םושמו (ןינמ ה"ד םש) נו הז לע םיקלוחש םתטישל וכשמ
רחא ןינעב םשל ושריפ אתיירואד ואל הייתשכ הכיסד ל"כע האמוטב רעבמד םושמ רוסאד ד"סד ל"זו ובתכש
.קודו ל"ז ן"רהו ם"במרהו י"שרכ רימחהל יואר השעמלד יל הארי ךכליהו :


ד"סב םייוניעה תשמח – ןנברד וא אתיירואד אמוי ע ו - זע
www.swdaf.com 7

אירת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
.רבד לכל ומויכ וליל (א) םירופיכה םוי וב םירוסאה םירבדה םה המו (ב) ; ,הליכא ,הכאלמ ,הכיס ,הציחר ,הייתש
הטמה שימשת ,לדנסה תליענ (ג) ; הייתשו הליכאו הכאלמ לע אלא תרכ בויח ןיאו .

ל אירת ןמיס םייח חרוא שוב
א ףיעס
.. . רופיכ םוי יבג יוניע ןושל םימעפ 'ה הרותב וניצמש אלא ,תורומג תושרד םניא ולא לכו הנועת אל רשא קוספמ ץוח ,
,םלוכל ללכ ומכ אוהש 'וגו ולא םהו יוניע םינימ 'ה ןניברמ . הייתשו הליכאו הכאלמב אלא תרכ םהילע םיבייח ןיא והימ ,
ו] שוריפב ביתכ ןכ יכ התושו לכוא וניאש ימו ,הימעמ איהה שפנה התרכנו 'וגו הנועת אל רשא שפנה לכ יכ [טכ ,גכ ארקי
שפנהו [ל ,גכ ארקיו] ביתכד תרכב ימנ הכאלמו .ןמה תא ךלכאיו ךביעריו ךנעיו [ג ,ח םירבד] ביתכד ,שממ הנועמ ארקנ
ושוריפש ,'וגו איהה שפנה תא יתדבאהו םויה םצעב הכאלמ לכ השעת רשא ,תרכ שנוע םהב ןיא םייוניע ראשב לבא
היתשו הליכא ומכ הרותב שוריפב ביתכ אלד ןויכ מ"מ ,הנועת אל ללכב אוהש יארקמ אקפנד בג לע ףאו ,תרכ
אזימר אל והלוכו ,והל ןניברמד אוה יוניע לש תובש ומכ אלא םניאש רמול ,ןניברמ ןותבשד יובירמ אלא ,הכאלמו
לבק ירבדמ אלא יוניע וארקיאד תרכ םהילע בייחל ארבתסמ אל ,ה םאב הרותב ביתכ ימנ שימשתד יוניעד בג לע ףא ,
רמולכ ,דיחיד יוניעמ םיברד יוניע ןניפלי אלו ,םיברד יוניעמ םיברד יוניע ןניפלי מ"מ ,ךביעריו ךנעיו ומכ 'וגו יתונב תא הנעת
,ןבל תונב לע אלא יאק אלד כו ןותבשד יובירמ והלוכ והל ןניברמ מ"מ לבא יוניעל המודה תובש ל , וניאד בג לע ףאו
,הכאלמל המודה לכ ןותבשמ ןניברמ תבש יבג ומכ ,שממ יוניע ארקנ אוהו יוניעל המודה לכ הברמ ןותבש ימנ יכה
יוניעד תובש הכאלמד תובש ארקנש תבשד הכאלמ יבג ומכ , , והזיא םימכחל קוספה ןרסמש אלא שממ יוניע םניאו
א םושמ והורסאו גונעת םשל והוריתהו גונעת םשל אלש והזיאו ,הנועת אל רש , המכב וליקה ימנ אמעט יאהמו
הכאלמו הייתשו הליכאב ןכ וליקה אלש המ ,וללה םירבדב םיניינע י"הזעב ונינפלש םינמיסב ראבתיש ומכ

אירת ןמיס םהרבא ןגמ
אתיירואד והלוכ מ"מו :(שובלו ח"ב)

אירת ןמיס הרורב הנשמ
(א) ומויכ וליל - :ברע דע ברעמ ביתכד
(ב) 'וכו הליכא הכאלמ - תינעו ללכב והלוכ אליממו יוניע ארקנ ינה לכד יארק המכמ והל ןניפלי ארמגב תא ם
םכיתושפנ :
(ג) 'וכו אלא תרכ בויח ןיאו - םירמוא שי מ"מ אדירג ארוסיא אלא םהב ןיא ךניא לבא [א] אהד הרותה ןמ אוהש
יארקמ ס"שב והל ןניפלי [ב] קפס הזיא ןינעל מ"נו והנינ אמלעב אתכמסא יארקו ןנברדמ אלא ןניאש א"יו [ג]
רימחהל יואר השעמלו :

ס ןויצה רעש אירת ןמי
א"רו רוטעהו ם"במרהו םירופכה םוי תוכלה יהלש תולודג תוכלה לעב תועמשמו ז"סק ןמיס הכרב תשרפ תותלאש (א)
וניא אטועימ ןכ ןיאש המ ,ובור םינפ לכ לע וא ופוג לכ תציחר אלא אתיירואדמ רוסא אל ותעדלד אלא] םיארי רפסב ץיממ
הלכ יבג הזב וליקה הז םושמו ,ןנברדמ אלא םושמ אוה רתיהה םעטד וז הטישל ,ן"רה תרבס יפל ןכא .אנווג יאהכו ךלמו
ךירצו] ,הרותה ןמ רוסא אטועימב וליפא תומוקמ יראשבד רשפא ןכ םא ,םהיניע תואר יפל ריתהל םימכחל בותכה רסמד
:[ןויע
ליחתמה רובידב ד"ע ףדב י"שר תעד ןכו ,יריאמו א"בטירו ש"ארו א"בירו י"רו םת ונבר (ב) קרפב י"שר ןושלמ ןכא ,ןותבש
וירבדמ ןכ עמשמ רתוי דועו ,ךדיאל ןידה אוה ןכ םאו ,אתיירואדמ אוה היתשכ הכיסד הל אריבסד חכומ ד"ע ףד לרעה
הלאש קמעו שדח ירפו ח"ב ןייעו .הרותה ןמ םה םייונע יראשד ,קרי תבינקל ואל אלא ליחתמה רובידב ד"יק ףד תבשב
:הכרב תשרפ תותלאשב
"ב (ג) רשאכ אתווברד אתגולפ אוה יכ ,יתעד תוינעל קודקדב אלש אוהו ,הרותה ןמ אוהש הזב םתס םהרבא ןגמבו .ח
:םש ןייע ,ונירבדכו רימחהל יואר השעמלד אלא בתכ אל ח"בה םגו ,ונראב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->