NGO ÐOC THÜC AN

l. NGO ÐOC kHOAl Ml
Khouí mì co huí íouí:
! Khouí mì íoong thoc íu khouí mì thoong, co ví ngot. Doc to o vo, duo, ngo
doc thoong do cho bíon khong dong cuch
! Khouí mì cuo sun íum ngoyon ííoo cho cong nghíop chou nhíoo doc to, co ví
nhun. Doc to co o cu co mì, non rut do guy ngo doc noo un phuí.
Doc to khouí mì íu GLUCOSIDE: 93-96% íu Línumurozít, 4-7% íu Lotostruíorít.
1rong khouí mì thoong hum íoong Cíocosído vuo khoung 20-30 mg/kg, vu trong
khouí mì cuo sun íu 60-l50 mg/kg. Khí bí thoy phun o du duy cuc Cíocosído
nuy so cho AClD CYANHYDklC, hup tho vuo muo oc cho mon Cytochromo
oxyduso guy oc cho ho hup, ngut to buo.
1. Cban Ðoan:
a) tam sang
An khouí mì cuo sun houc khouí mì thoong: so íoong, cuch cho bíon.
Suo khí un 3 – 6 gío: non oí, duo bong.
Nung: kho tho, tho nhunh suo, co gíut, hon mo, troy much.
b) Can Iam sang:
1rong troong hop soy ho hup:
! SuO
2
bình thoong
! Co-oxymotrío bình thoong
! Khï muo: toun choyon hou.
! 1ung ucído íuctíc.
! lon do.
! Xqoung phoí.
! LCC noo co roí íoun nhíp tím.
! Dính íoong Cyunído muo t+).
2. Ðico tr| va pbong ngoa:
! Ho tro ho hup: tho oxy, gíop tho.
! Chong soc noo co.
! kou du duy, thun hout tïnh.
! Sodíom thíosoííuto: khí co bíoo híon nung nho soy ho hup, roí íoun trí gíuc,
soc.
1hooc: Sodíom thíosoííuto co goc soííor so gun kot voí cyunído tro thunh
phoc hop thíocyunuto khong doc thuí ru thoo nooc tíoo.
Líoo Sodíom thíosoííuto 25% l,65mí/kg thuy Sodíom thíosoííuto 8% 3-5
mL/kg) 11M chum qou bom tíom, khong qou 3-5mí/phot. 1royon nhunh
guy oí, duo khop.
Lup íuí nou ííoo tron ííoo suo 30 phot - lgío noo chou cuí thíon tot.
! 1oun choyon hou nung: ßícurbonuto.
! 1hoo doí: Much, hoyot up, nhíp tho, muo du, SuO
2
, nhíp tím, trí gíuc, co
gíut, moí gío trong gíuí doun duo vu suo do moí 2-4 gío trong 48 gío.
3. Fbong ngoa: Khong un khouí mì cuo sun, khouí mì dung. Doí voí khouí mì
thoong: íot vo, ngum nooc vuí gío, don soí voí nhíoo nooc, mo nup íoc soí.
ll- NAM:
Num doc thoong íu num co muo suc suc so. Vo phoong díon díoo trí, thoong
gup 2 nhom:
1. Nam Amanita pbaIIoidcs: Louí guy doc moon, xout híon suo 6 – 48 gío
Lu íouí num doc guy to vong cuo, to 30-90%. Num A. phuííoídos co chou
Amutoxíno, doc to nuy khong bí but hout boí nhíot tnuo un). Amutoxíno guy doc
cho gun thun.
a. Cban doan:
! tam sang: 1ríoo chong xout híon suo 6 gío
- 6 – 24h suo un: ßonh nhun bí oí mou, duo bong, tíoo chuy tthoong phun
co muo). 1rong troong hop nung guy ru soc, co gíut, hon mo.
- 24 – 48 gío suo: ßonh nhun bí vung du, soy gun cup nung dun toí hon mo
gun, soy thun, LCC co tho thuy bíock nhunh.
! Can Iam sang:
- Cong thoc muo,Hct
- Choc nung gun, thun, LCC.
- Choc nung dong muo.
- lon do, tong phun tïch nooc tíoo.
b. Ðico tr| :
- kou du duy, thun hout.
- Díoo trí tríoo chong vu bíon chong.
- Chuy thun nhun tuo chî dính khí co soy thun
2. Nam Amanita Moscarin: Louí guy doc som, xout híon trooc 6 gío. Doc to
nho hon so voí nhom tron.
a. Cban doan:
! tam sang: tríoo chong xout híon nguy suo un
koí íoun tíoo hou, uo gíuc,
Duo híoo doí gíuo cum: chum nhíp tím, co thut pho qoun, tung tíot dum
nhot, kïch thïch, dong to co.
b. Ðico tr|:
! kou du duy, thun hout.
! Atropíno ííoo 0,lmg/kg 1M, co tho íup íuí, do díoo trí cuc bíoo híon doí gíuo
cum trong troong hop nung.
lll- CA NOC:
Doc to trong cu noc íu Tctrodotoxinc khong bí hoy o nhíot do soí, guy oc cho
bom Sodíom-potussíom, bíock dun troyon thun kính co guy ííot co, soy ho hup.
1î ío to vong cuo khoung 60%.
Ngo doc do un trong, gun, root cu noc houc kho cu noc co chou 1otrodotoxíno.
1otrodotoxíno con gup o buch tooc xunh.
a. Cban doan Iam sang:
! Suo khí un khoung 30 phot so co bíoo híon to moí, míong.
! 1íop thoo íu oí mou vu duo bong.
! Líot chí, ííot co ho hup, hu hoyot up, tím dup chum.
! 1o vong huo hot cuc cu do ííot ho hup. Noo ho tro ho hup tot, cuc tríoo
chong tron so hoí phoc suo 24 gío.
b. Ðico tr|:
! 1hong doong tho vu gíop tho rut qoun trong trong troong hop soy ho hup.
! Nhunh chong rou du duy, thun hout.
! Chong soc voí dích troyon ± Dopumíno ííoo 3 – l0 µg/kg/phot
! Noo ííot chí huy ííot ho hup mot so tuc gíu do nghí dong:
Ldrophoníom t1LNSlLON) 0.05 mg/kg/ííoo, 1M.
Houc Noostígmíno 0.0l-0.04 mg/kg/ííoo moí 2-4 gío 1M.
lV- TkÜNG COC:
Doc to cou coc íu ßofotoxinc, co nhíoo trong du, trong, gun coc.
a. Cban doan:
! tam sang: tríoo chong xout híon l-2 gío suo un
- 1íoo hou: duo bong, oí, tíoo chuy.
- 1ím much: much chum, bíock nhì thut, troy much. lhun íon to vong íu do
bíock nhì thut
- Cun, thun: soy thun cup, soy gun: híom vu xout híon tro.
! Can Iam sang: lon do, LCC.
b. Ðico tr|:
! kou du duy, thun hout.
! Díoo trí íoun nhíp tím chum voí Atropíno ííoo 0,02mg/kg, toí thíoo 0,l5mg,
toí du lmg 1M.
! Noo nhíp chum thut buí voí díoo trí Atropíno houc kom roí íoun hoyot dong
hoc: Lpínophríno troyon 1M qou bom tíom, ííoo 0,l - l"g/kg/ph.
! Noo thut buí voí díoo trí thooc tung nhíp tím, so dut muy tuo nhíp tum thoí
vu thoong phoc hoí suo 48-72 gío.
c. Tbco doi:
ßonh nhun phuí dooc thoo doí nhíp tím bung curdíoscopo, thoo doí much,
hoyot up, nhíp tho moí gío don khí on dính.

V- NGO ÐOC THÜC AN DO Vl TkÜNG:
Do un phuí thoc un co ví trong houc doc to ví trong, thoong xuy ru trong tup
tho, nhíoo ngooí cong bí.
1. Cban doan:
! tam sang: 1ríoo chong chïnh íu roí íoun tíoo hou: duo bong, oí mou, tíoo
chuy...
ßang pban bict cac ngo doc tboc an do vi trong

Trico cbong Iam sang ßcnb
Ü
bcnb
Vi trong
Sinb
bcnb
Sot Ðao
bong
Oi Tico
cbay
tict pbam
S. uoroos Lntorotoxíno
A,ß,C,D,L
t+) t+) #
lhun,
chut non
<
6

g
i
o

ß. coroos Lntorotoxíno t+) t+) t+) lhun,
chut non
L. coíí Lntorotoxíno t+) t+) phun
Suímonoííu Ví khoun
Lndotoxíno
t+) # # t+)
lhun,
muo
V. choíoru Lntorotoxíno # # # t+) lhun
C.botoíín-om Noorotoxíno
# # # t+)
lhun,
chut non
>
8
-
4
8

g
i
o

Stroptococcos Ví khoun
t+) #
lhun,
muo
! Can Iam sang:
- Soí, cuy cuc muo bonh phum t chut non, phun, muo...)
2. Ðico tr|:
! kou du duy.
! ßoí houn nooc díon gíuí: oong OkS, troyon dích Luctutod kíngor trong nhong
troong hop nung.
! Khung sính dooc chî dính trong cuc troong hop:
- Do Suímonoííu: chî dong khí co bíoo híon sot thoong hun.
- Do V. Choíoru, C. ßotoíínom, Stroptococcos.
! Líot co ho hup do C. ßotoíínom co chî dính gíop tho.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful