D] VAT ÐÜONG THO

l. ÐAl CÜONG:
Dí vut doong tho íu cup coo 1uí Moí Hong, co tho guy to vong. 1hoong xuy ru o
tro to 3 thung – 6 tooí. Ngoyon nhun thoong gup íu cuc hut truí cuy, víon bí,
houc suc sou, bot…
ll. CHAN ÐOAN:
1. Cong vicc cban doan:
a) Hoi bcnb: houn cunh xuy ru, íouí dí vut, hoí chong xum nhup.
b) kbam Iam sang:
Moc do kho tho: ngong tho, hon mo, tuí tïm.
Kho tho vuo, so dong co ho hup pho.
Ngho pho um phoí 2 bon.
c) Can Iam sang:
Xqoung phoí: tìm dí vut cun qoung, xop phoí.
Noí soí khï pho qoun tut cu cuc troong hop co hoí chong xum nhup.
2. Cban doan ngbi ngo:
ßonh so: dot ngot tro dung choí voí hut houc vut nho houc dung un bo.
Lum sung: hoí chong xum nhup houc kho tho thunh qoun.
1. Cban doan xac d|nb:
Hoí chong xum nhup. Noí soí: tìm thuy dí vut trong íong khï pho qoun.
2. Cban doan pban bict:
Víom thunh khï pho qoun: co sot, ho.
| nho houc khoí o thunh qoun: kho tho thunh qoun xout híon to to.
lll. ÐlFÜ Tk]:
1. Ngoycn tac dico tr|:
! Luy dí vut.
! Ho tro ho hup.
! Díoo trí cuc bíon chong.
2. Xo trí ban dao:
Khí tro bí dí vut doong tho houc nghí ngo dí vut doong tho
a. Neáu treû khoâng khoù thôû hoaëc khoù thôû nheï: khoù thôû thanh quaûn ñoä I vaø
IIA:
Dong cun thíop vì so íum dí choyon dí vut co tho íum tro ngong tho dot ngot.
1ro cun dooc thoo doí sut vu moí houc choyon don choyon khou 1uí Moí Hong,
tot nhut do tro o to tho ngoí houc mo bong
b. Neáu treû ngöøng thôû hoaëc khoù thôû naëng: khoù thôû thanh quaûn ñoä IIB vaø III
Noo tro ngong tho houc kho tho nung, tuí tïm, vut vu, hon mo cun cup coo
nguy. 1runh moc dí vut bung tuy.
! Trc Ion: tbo tboat HcimIicb
- 1ro con tînh: Cup coo víon dong phïu suo houc qoì tou goí vuo íong tro ttro <7
tooí). Vong 2 tuy ngung thut íong. Dut mot num tuy vong thoong ví nguy dooí
muo kíom xoong oc, bun tuy dut chong íon. Dot ngot un munh, nhunh 5 íun
thoo hoong trooc ru suo vu dooí íon tron
- 1ro hon mo: Dut tro num ngou, cup coo víon qoì goí vu dut 2 bun tuy chong
íon nhuo vong dooí xoong oc tro. Dot ngot un munh, nhunh 5 íun.
! Trc so sinb va nbo nbi: pboong pbap vo Iong an ngoc
Dut tro num sup duo thup tron cunh tuy. Dong íong bun tuy phuí vo íong 5 íun
munh vu nhunh vong gíou 2 xoong bu vuí. Suo do íut ngou tro noo con kho tho
dong 2 ngon tuy un ngoc 5 íun.
Noo tro ngong tho phuí thoí ngut houc bop bong qou musk trooc vu trong khí
íum tho thut Hoímíích houc vo íong un ngoc. 1rong troong hop thut buí co tho
íup íuí 6-l0 íun cuc tho thout tron. Noo thut buí dong don soí thunh qoun noo
thuy dooc dí vut so dong kom Mugííí gup ru houc mo khï qoun, choc kím xoyon
mung gíup nhun houc dut noí khï qoun.
Kyõ thuaät choïc kim xuyeân maøng giaùp nhaãn:
- Cho bonh nhun num ngou, ko goí dooí 2 vuí do duo ngou tot.
- ßun tuy t1) co dính khï qoun bung cuch gío chut vong gíup nhun vu xuc
dính mung gíup nhun.
- ßun tuy tl) cum kím íoon so l4 dum qou mung gíup nhun thoo doong gíou
nguy dooí son gíup, tuo mot goc 45
O
hoong xoong phïu chun.
- kot nong ru, noí kím íoon voí duo noí cou ong NKÇ so 3 vu bop gíop tho
1hoong suo khí dí vut dooc tong ru tro hot kho tho nguy, toy nhíon suo do tut cu
tro nuy phuí dooc khum choyon khou 1uí Moí Hong
3. Soi gap d| vat:
! Chî dính: tut cu cuc troong hop co hoí chong xum nhup
! Ky thout:
Choun bí: choun bí trooc dong co soí, dong co gup dí vut. Nghíon coo ví trï. Co
tho tho trooc.
1íon hunh: mo noí khï qoun.
Soí hu hong voí dong co Mc lntosh. 1huy dí vut gup ru nguy.
Soí khï pho qoun, dong ong soí \oíí dou vuo thunh mon, tìm dí vut o khï qoun,
pho qoun goc phuí, pho qoun goc truí, pho qoun thoy. 1huy dí vut gup nguy.
Suo do soí kíom tru íuí, co tho con dí vut tho 2.
1roong hop kho, ngong soí. Dong khung sính, Cortícoído. Soí íuí nguy hom suo.
! Dong khung sính do phong Cophuíosporín tho ho l dong l ííoo trooc soí vu
Doxumothusono 0,6 mg/kg 1M l ííoo doy nhut.
! Díoo trí bíon chong :
- 1run khï dooí du : ruch huy dum kím dooí du.
- 1run khï mung phoí : dun íoo mung phoí.
- Ap xo trong thut : mo trong thut.
4. Tbco doi va tai kbam:
u. 1hoo doí do kho tho bonh nhun, bíon chong suo soí nho trun khï dooí du,
trun khï trong thut.
b. ku víon l - 2 nguy suo, khí cuc tríoo chong du on.
c.1uí khum : moí toun cho don khí on dính.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful