RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI.

Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Tin katan 'ilan an Pelajar Tunjan Pembelajaran Tajuk )ub Tajuk )tail Pen ajaran - Pembelajaran Objekti/ : Pendidikan Jasmani : 12 Oktober 2012 : Jumaat : 7.40 pa i ! ".00 pa i #40 minit $ : % &dil : %0 oran : (emahiran )ukan : &*ara Padan +empar ,akera : (emahiran+empar ,akera : )tail Penemuan 'erbimbin #)tail .$

: 0i akhir sesi pen ajaran dan pembelajaran pelajar dapat: i. Psikomotor ii. (o niti/ : 1. Melakukan kemahiran asas lempar *akera den an betul dan selamat 2 daripada % kali per*ubaan. : 1. Men1atakan lan kah2lan kah keselamatan 1an perlu diberi perhatian dalam a*ara lempar *akera. 2.Men1atakan undan 2undan dan peraturan dalam a*ara lempar *akera. %. Men enal pasti otot2otot utama 1an di unakan dalam a*ara lempar *akera. : 1. Membina ke1akinan diri pelajar melalui kemahiran ber/ikir. 2. Membina dan men1emai seman at kerjasama antara satu sama lain. %. Menimbulkan rasa minatdan seronok dalam melakukan kemahiran lempar *akera.

iii. &/ekti/

Pen alaman sedia ada 'ahan 'antu Men ajar 3uru Persediaan Pelajar2pelajar ('(( FASA / MASA

: Pelajar telah didedahkan kepada permainan “lempar cakera” semasa sukan tahunan. : ,akera #10 biji$ : 'erpakaian sukan 1an len kap dan sesuai4 buku nota serta alat tulis. : Men hubun kaitkan koordinasi tan an4 kaki dan badan semasa melakukan kemahiran lempar *akera. AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR RAJAH/CARTA ORGANISASI CATATAN

G * me%e! • <eka bentuk pen ajaran adalah pada kedudukan se*ara barisan. Pemanasan badan. • Pelajar menden ar ulasan daripada rakan 1an dilantik. • 3uru akan memberi kad arahan kepada pelajar untuk meneran kan berkenaan den an lempar *akera se*ara rin kas untuk ke/ahaman rakan lain.a • 'erhenti dan melakukan akti8iti re an an otot se*ara berperin kat dan perlahan2lahan daripada baha ian atas badan hin a ke kaki. • Pelajar 1an diberi amanah oleh uru akan memberi pen etahuan berkenaan lempar *akera berdasarkan kepada kad arahan 1an diberi. • (edudukan pelajar adalah se*ara barisan. • 3uru seba ai pemerhati. 3 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 3 7 3uru 6 7 Pelajar Kaeda T!ad"s"#na$ • )eoran pelajar akan dilantik untuk memberi arahan kepada rakan lain untuk melakukan akti8iti. • Meme an *akera untuk den an teknik 1an betul. Pe%&n'&() 7 Pelajar G7 3uru 7 &rah +arian . #9 minit$  'erlari se*ara perlahan dalam barisan di dalam ka:asan permainan den an men ikut :isel den an arahan rakan.PERMULAAN )et 5nduksi # % minit $ • Peneran an tajuk kemahiran lempar *akera. • Pemanasan badan (warm up) • Pelajar berlari ke hadapan sejauh 9 meter den an melakukan pelba ai 8ariasi larian. • 'erlari den an intensiti berbe.

0imulakan akti8iti den an kumpulan 14 24%4449 dan =. 'erada dalam keadaan baris 1an bertentan an.(emahiran pe an an *akera dimantapkan melalui *ara pelajar men olek *akera kepada rakan dalam satu baris pasukan. 2.akera di olekkan kepada rakan den an melepaskan *akera den an jari telunjuk. • <eka bentuk pen ajaran adalah dalam kedudukan se*ara barisan. . > Kema "!an Pe+an+an Ca(e!a 1.asa Persediaan a$ . 1.3uru menjukkan *ara lan kah2 lan kah lempar *akera den an men unakan teknik putraran /asa demi /asa. 0iikuti den an /asa putaran dan /asa lemparan. • 3uru memerhatikan pelajar dan membantu pelajar sekiran1a diperlukan. 0iakhiri den an /asa ikut lajak. 3 7 3uru 6 7 Pelajar A(%"-"%" 0 . .Pelajar mempraktikkan lan kah2lan kah lemparan *akera 1an telah ditunjukkan oleh uru. .Pe!(emban+an .Pelajar dipe*ahkan kepada = kumpulan iaitu kumpulan 1424%4449 dan =. 1. 2.Pe+an+an Ca(e!a/ #10 minit $ Ans&! Ma'& . > Kema "!an Lem1a! Ca(e!a Te(n"( P&s"n+an 1.Kema "!an$ A(%"-"%" . %.Lem1a! Ca(e!a Te(n"( L#n%a!an P&s"n+an/ #20 minit $ 1. 0imulakan menunjukkan /asa persedian. 2. 2. Kemahiran Pegangan Cakera 3 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 66666 • Pelajar berusaha dalam melakukan kemahiran. %. Dem#ns%!as" Pe$a'a! Be!1and&(an (e1ada (ad a!a an 2an+ d"be!"(an Pelakuan 5ndi8idu dan (umpulan. • Pelajar 1an a al melakukan akti8iti den an baik akan diberi te uran.

asa Putaran a$ b$ . .b$ 2.

*$ %.asa +emparan a$ b$ *$ . .

Permainan Kecil 3 666666666666666 666666666666666 • <eka bentuk pen ajaran adalah dalam kedudukan se*ara barisan 3 7 3uru 6 7 Pelajar Pen&%&1 #9 minit $ A(%"-"%" Pen2e'&(an Badan  )eoran pelajar dilantik untuk men etuai sesi pen1ejukan badan. &kti8iti erak kendur )esi perbin*an an dan pen ukuhan se*ara lisan.akera )e*ara 'erkumpulan 1. Para pemain berbaris *ondon sejauh % meter jarakn1a.   Pe%&n'&() . %. 2. .asa +ajak a$ Pe!ma"nan Ke3"$ #%0 minit$ 1. • +atihan +empar .4. Mulakan hantaran ke arah kiri. Pen1ejukan badan (cooling down) .Pelajar • <eka bentuk pen ajaran adalah dalam kedudukan se*ara barisan. 2. Pelajar melakukan kemahiran lempar *akera se*ara ber ilir2 ilir dalam kumpulan. Pelajar dibaha ikan kepada 2 barisan. +atihan ini dilakukan se*ara ber ilir2 ilir oleh pemain2pemain berikutn1a dan dibuat se*ara berulan 2ulan beberapa kali. • Pelajar akan memberi soalan dan membuat re/leksi daripada akti8iti 1an dilakukan . )ebaik sahaja hantaran dibuat4 pemain 1an men hantar bola akan berlari ke belakan barisan untuk menerima hantaran bola daripada pemain seterusn1a. • Melakukan akti8iti kelon aran • Membuat re an an statik se*ara relaks.