1.

Kerajaan telah menggubal satu akta bagi menangani masalah jangkitan penyakit iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang juga dikenali sebagai A Akta 32 1988 B Akta 3"2 dan ! Akta Kebersihan # Akta Kebersihan Keselamatan Persekitaran 1988 2. Antara berikut$ manakah merupakan penyakit berjangkit% & K'lera &&& Batuk Kering && (alaria &) #emam Kuning A &$ && dan &&& B &$ &&& dan &) ! &&$ &&& dan &) # &$ &&$ &&& dan &)

tiada upaya untuk dibasmi kumannya b'leh A #imusnahkan ! #itutup seketika B #ijual # #isewakan +'alan , 8 - .andakan / 0 1 pada pernyataan yang betul dan / 2 1 pada pernyataan yang salah. . +alah satu penyebaran penyakit secara langsung ialah melalui udara / 1 3. *besiti merupakan penyakit berjangkit / 1 4. Akta 3"2 telah memberi kuasa kepada (enteri Kesihatan untuk menambah$ mengubah atau meminda peruntukan dalam 5adual Pertama / Akta 3"21 / 1 8. Barangan yang tercemar atau binatang yang dijangkiti penyakit berjangkit tidak b'leh diberi$ dipinjam$ dijual$ diguna$ atau didedahkan tanpa pembasmian kuman / 1

3. #emi menghalang penyakit berjangkit daripada memasuki negara$ apakah yang dilarang dibawa atau keluar negara% A *rgan ! (inuman B Pakaian # Bahan pencuci

". Bangunan yang dicemari 'leh penyakit dan