XÜAT HÜYFT NAO MANG NAO MÜON

DO THlFÜ VlTAMlN k

l. ÐAl CÜONG :
Xuaát huyeát naõo maøng naõo muoän xaûy ra ôû treû töø 15 ngaøy tuoåi ñeán 6 thaùng
tuoåi vaø nhieàu nhaát laø ôû trong khoaûng töø 1 ñeán 2 thaùng tuoåi. Thöôøng caùc trieäu
chöùng xuaát hieän ñoät ngoät vaø nhanh neân beänh nhaân thöôøng nhaäp vieän trong tình
traïng naëng. Ña soá caùc treû ñeàu ñöôïc buù söõa meï hoaøn toaøn.
Xuaát huyeát naõo maøng naõo muoän xaûy ra ôû treû khoâng chích ngöøa vitamin K luùc
sanh vaø caùc treû coù löôïng PIVKA cao (Proteins induced by vitamin K absence).
ll. CHAN ÐOAN:
1. Cong vicc cban doan :
a) Hoi :
! Buù keùm hoaëc boû buù.
! Khoùc theùt.
! Co giaät.
b) kbam tìm cac dao bico:
! Lô mô hoaëc hoân meâ.
! Xanh xao, vaøng da.
! Thoùp phoàng
! Daáu thaàn kinh khu truù: suïp mí maét.
c) Ðc ngb| xct ngbicm:
! Hct.
! PT, PTT hoaëc TQ, TCK.
! Sieâu aâm naõo.
! Choïc doø tuûy soáng: chæ thöïc hieän khi sieâu aâm naõo bình thöôøng, caàn
phaân bieät giöõa vieâm maøng naõo vaø xuaát huyeát naõo-maøng naõo.
2. Cban doan xac d|nb:
Buù keùm / boû buù, thoùp phoàng, xanh xao + sieâu aâm naõo coù xuaát huyeát (hoaëc
choïc doø dòch naõo tuûy ra maùu khoâng ñoâng) vaø TQ, TCK keùo daøi.
3. Cban doan co tbc: Buù keùm / boû buù + thoùp phoàng + xanh xao.
4. Cban doan pban bict :
Vieâm maøng naõo : khi coù bieåu hieän nghi ngôø nhieãm truøng (soát cao vaø/hoaëc coù
oå nhieãm truøng) caàn choïc doø tuyû soáng ñeå loaïi tröø vieâm maøng naõo muû.
lll.ÐlFÜ Tk] :
1. Ngoycn tac dico tr|:
! Ñieàu trò ñaëc hieäu: vitamin K.
! Naâng ñôõ toång traïng.
! Laøm choã chaûy maùu khoâng lan roäng vaø thaønh laäp sang thöông môùi.
2. Ðico tr| dac bico : Vitamin K
1
5mg TB
3. Ðico tr| trico cbong :
! Truyeàn maùu töôi cuøng nhoùm vaø löôïng maùu truyeàn ñöôïc tính theo coâng
thöùc :
V = caân naëng(kg) x 80 x (Hct
muoán ñaït
– Hct
ño ñöôïc
) / Hct
chai maùu

Hoaëc 10 – 20 ml/kg trong 2-4 giôø
! Huyeát töông töôi ñoâng laïnh (Fresh Frozen Plasma): 10-20ml/kg trong
tröôøng hôïp:
- Xuaát huyeát naõo nhöng Hct khoâng giaûm.
- Xuaát huyeát naëng: truyeàn ñoàng thôøi huyeát töông töôi ñoâng laïnh vaø hoàng
caàu laéng.
! Neáu co giaät: Phenobarbital lieàu ñaàu (loading dose) = 20mg/kg TM vaø
sau nöûa giôø coøn co giaät 10mg/kg TM, coù theå tieáp tuïc nöõa khi coøn co
giaät.
! Neáu khoâng co giaät : Phenobarbital 5mg/kg TB.
! Neáu khoâng coù Phenobarbital, coù theå duøng Diazepam: 0,3-0,5m/kg TM
chaäm vaø chuù yù vaán ñeà suy hoâ haáp.
! Vitamin E : 50 ñôn vò / ngaøy (uoáng) ñeán khi xuaát vieän (ít nhaát 7 ngaøy)ù
! Caùc löu yù trong chaêm soùc:
- Naèm nghæ tuyeät ñoái, traùnh kích thích
- Naèm ñaàu cao 30
0

- Cho aên qua oáng thoâng bao töû : söõa meï hoaëc söõa coâng thöùc
- Traùnh thaêm khaùm khoâng baét buoäc
lV. THFO DOl VA TAl kHAM :
1. Tbco doi :
! Ño voøng ñaàu moãi ngaøy
! Söï phaùt trieån vaän ñoäng taâm thaàn
! Sieâu aâm naõo
2. Tai kbam :
Moãi 3 thaùng ñeán 2 naêm (coù ñieàu kieän thì taùi khaùm ñeán 4-7 naêm) ñeå phaùt
hieän caùc di chöùng naõo: teo naõo, naõo uùng thuûy, baïi naõo, chaäm phaùt trieån vaän
ñoäng taâm thaàn.