You are on page 1of 22

ICI Cricket Team Performance in TNCA Year 2013 2014

Top 10 Scores List: 3rd Place as goes to Mr.Dinesh G(ICI) 9th Place as goes to Mr.Sagar M(ICI)

Top 10 Wicket Takers List:

3rd Place as goes to Mr.Janarthan (ICI) 9th Place as goes to Mr.Pravin T (ICI)

All Matches with Results:

Overall Batting Performance:

1st Match :
Teams VIJAYS REC. CLUB VS ICI SPORTS & REC. CLUB

Ground

SIR THEAGARAYA COLLEGE, CHENNAI

Match Date

14/07/2013 TO 14/07/2013

Toss Won By

VIJAYS REC. CLUB

Umpires

LOGANATHAN .A .V, DEVARAJAN .S

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

VIJAYS REC. CLUB ( 141 / 10 in 44.5 overs)Innings 1

Player Name RATHINA VELU .S SURAJ ANTON .S RAGHAV .P.N+ JAJATI KESHARI RAY SAISHOBEN .M .S ABHISHEK .M SENTHIL .N MAGESH KUMAR .V* CHELLAPANDI .R ILAIYA RAJA .C KALAI MANI .S Total Runs :141 Extras :21

Status lbw RAJESH .V lbw DINESH .G st RUHASAN PRADEEP .G , b DINESH .G c & b DINESH .G b JANARTHANAM st RUHASAN PRADEEP .G , b DINESH .G c CHIRAN JEEVI .S , b JANARTHANAM run out JANARTHANAM b RAJESH .V b JANARTHANAM not out

R 0 24 19 9 7 13 0 18 18 10 2

4's 0 3 1 0 0 0 0 2 2 2 0

6's 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

BowlerName RAJESH .V* SAGAR .M GNANAVEL .M BADRI NARAYANAN .C .G PRAVIN .T JANARTHANAM DINESH .G

O 6.0 3.0 2.0 5.0 5.0 12.5 11.0

M 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

R 3 5 19 14 17 37 44

W 2 0 0 0 0 3 4

Wb 0 0 14 2 0 1 2

Nb 0 0 0 0 0 0 0

Fall Of Wickets RAGHAV .P.N (2 - 59 , 21.4),SURAJ ANTON .S (3 - 62 , 23.5),SAISHOBEN .M .S (4 - 75 , 28.5),JAJATI KESHARI RAY (5 - 79 , 31.3),SENTHIL .N (6 - 80 , 32.4),ABHISHEK .M (7 - 93 , 35.2),MAGESH KUMAR .V (8 - 124 , 41.4),CHELLAPANDI .R (9 - 133 , 43.1),ILAIYA RAJA .C (10 - 141 , 44.5) ICI SPORTS & REC. CLUB ( 142 / 9 in 43.0 overs) Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S RUHASAN PRADEEP .G + PRAVIN .T SAGAR .M GOWTHAM .T BINNY PAUL .R DINESH .G RAJESH .V* JANARTHANAM GNANAVEL .M BADRI NARAYANAN .C .G Total Runs :142 Extras :23 BowlerName ILAIYA RAJA .C KALAI MANI .S CHELLAPANDI .R MAGESH KUMAR .V* SAISHOBEN .M .S ABHISHEK .M Fall Of Wickets

Status b ILAIYA RAJA .C c KALAI MANI .S , b CHELLAPANDI .R lbw CHELLAPANDI .R not out lbw ILAIYA RAJA .C c ABHISHEK .M , b KALAI MANI .S b ILAIYA RAJA .C b MAGESH KUMAR .V b MAGESH KUMAR .V lbw MAGESH KUMAR .V not out

R 13 20 0 32 0 21 0 13 11 4 5

4's 2 1 0 4 0 3 0 2 1 0 0

6's 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

O 15.0 5.0 7.0 13.0 2.0 1.0

M 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0

R 41 21 24 36 13 2

W 3 1 2 3 0 0

Wb 11 3 1 2 1 0

Nb 0 0 0 0 0 0

RUHASAN PRADEEP .G (1 - 26 , 7.1),PRAVIN .T (2 - 26 , 7.5),CHIRAN JEEVI .S (3 - 55 , 14.5),GOWTHAM .T (4 - 59 , 15.2),DINESH .G (5 - 81 , 22.1),BINNY PAUL .R (6 - 92 , 24.1),RAJESH .V (7 - 103 , 27.5),GNANAVEL .M (8 - 113 , 31.3),JANARTHANAM (9 - 120 , 33.3)

2nd Match :

Teams

FRIENDS XI VS

ICI SPORTS & REC. CLUB

Ground

ST. BEDES B, CHENNAI

Match Date

04/08/2013 TO 04/08/2013

Toss Won By

FRIENDS XI

Umpires

VENKATARAMANAN .S, NAGARAJAN .T .V

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

FRIENDS XI ( 185 / 10 in 36.3 overs)Innings 1

Player Name ABISHIEK .S AKILAN .R DINESH KUMAR .V ARJUN ARUN SANKAR THILAK .T MURALI KANNAN .S* MURUGESAN .N+ JEYA GANESH .S MANIKANDAN .S SANTHANA SEKAR .V TAMILSELVAN .S Total Runs :185 Extras :25

Status c RUHASAN PRADEEP .G , b PRAVIN .T c RAJESH .V , b PRAVIN .T c BINNY PAUL .R , b PRAVIN .T lbw PRAVIN .T lbw JANARTHANAM b PRAVIN .T c PRAVIN .T , b SAGAR .M lbw RAJESH .V c BINNY PAUL .R , b RAJESH .V c BADRI NARAYANAN .C .G , b PRAVIN .T not out

R 19 9 8 1 1 58 45 3 7 9 0

4's 2 1 1 0 0 5 1 0 1 2 0

6's 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0

BowlerName RAJESH .V* SAGAR .M PRAVIN .T ARUNNAG .R JANARTHANAM Fall Of Wickets

O 9.0 6.0 10.3 3.0 8.0

M 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

R 51 32 42 15 41

W 2 1 6 0 1

Wb 9 5 3 0 4

Nb 0 0 0 0 0

AKILAN .R (1 - 28 , 7.3),ABISHIEK .S (2 - 47 , 11.1),DINESH KUMAR .V (3 - 48 , 13.4),SANKAR THILAK .T (4 - 49 , 14.1),ARJUN ARUN (5 - 64 , 19.2),MURUGESAN .N (6 - 129 , 28.3),JEYA GANESH .S (7 - 135 , 29.4),MANIKANDAN .S (8 - 158 , 31.3),SANTHANA SEKAR .V (9 - 169 , 32.5),MURALI KANNAN .S (10 - 185 , 36.3) ICI SPORTS & REC. CLUB ( 186 / 8 in 37.2 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S BINNY PAUL .R RUHASAN PRADEEP .G + SAGAR .M DINESH .G RAJESH .V* PRAVIN .T JANARTHANAM KARTHIK .P ARUNNAG .R BADRI NARAYANAN .C .G Total Runs :186 Extras :20

Status c MANIKANDAN .S , b MURALI KANNAN .S c ABISHIEK .S , b JEYA GANESH .S lbw JEYA GANESH .S b SANTHANA SEKAR .V c MURUGESAN .N , b SANTHANA SEKAR .V c MURUGESAN .N , b SANTHANA SEKAR .V c MURUGESAN .N , b MANIKANDAN .S lbw SANTHANA SEKAR .V not out not out DNB

R 6 14 29 26 30 0 15 19 16 11

4's 0 2 3 1 3 0 0 1 0 1

6's 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1

BowlerName MURALI KANNAN .S* MANIKANDAN .S JEYA GANESH .S SANTHANA SEKAR .V DINESH KUMAR .V Fall Of Wickets

O 12.0 4.0 8.0 9.2 4.0

M 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0

R 52 45 32 34 17

W 1 1 2 4 0

Wb 2 10 0 1 0

Nb 0 0 0 0 1

BINNY PAUL .R (1 - 20 , 3.2),RUHASAN PRADEEP .G (2 - 52 , 8.0),CHIRAN JEEVI .S (3 - 54 , 10.5),SAGAR .M (4 - 100 , 21.4),RAJESH .V (5 - 100 , 22.0),DINESH .G (6 - 114 , 25.4),JANARTHANAM (7 - 141 , 29.5),PRAVIN .T (8 - 159 , 34.5)

3rd Match :
Teams TRIPLICANE REC. CLUB VS ICI SPORTS & REC. CLUB

Ground

ENGINEERING, CHENNAI

Match Date

25/08/2013 TO 25/08/2013

Toss Won By

TRIPLICANE REC. CLUB

Umpires

ALAVANDAR .E, KALAYANA VENKATESAN .S

WinningTeam

TRIPLICANE REC. CLUB

TRIPLICANE REC. CLUB ( 240 / 10 in 48.4 overs)Innings 1

Player Name

Status

4's

6's

NICUL ANAND .G MANI KANDAN .M BARATH KUMAR .K YUGESH .S GIRISH .V* BALA MURUGAN .S SATHISH .V+ GOKULA KANNAN .K PURUSHOTHAMAN .M DHARMAN .P MANIKANDAN .V Total Runs :240 Extras :19

c BINNY PAUL .R , b SAGAR .M lbw ARUNNAG .R st RUHASAN PRADEEP .G , b PRAVIN .T c & b JANARTHANAM lbw BADRI NARAYANAN .C .G c BINNY PAUL .R , b BADRI NARAYANAN .C .G c CHIRAN JEEVI .S , b JANARTHANAM c RAJESH .V , b SAGAR .M lbw JANARTHANAM not out st RUHASAN PRADEEP .G , b JANARTHANAM

1 28 12 64 20 7 28 50 8 3 0

0 5 1 8 1 1 3 7 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0

BowlerName RAJESH .V* SAGAR .M PRAVIN .T ARUNNAG .R JANARTHANAM BADRI NARAYANAN .C .G Fall Of Wickets

O 6.0 4.0 9.0 11.0 10.4 8.0

M 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0

R 49 23 43 35 52 36

W 0 2 1 1 4 2

Wb 6 1 0 5 3 1

Nb 0 0 1 0 0 0

NICUL ANAND .G (1 - 8 , 1.2),MANI KANDAN .M (2 - 48 , 12.0),BARATH KUMAR .K (3 - 52 , 14.5),GIRISH .V (4 - 89 , 21.5),BALA MURUGAN .S (5 - 105 , 27.2),SATHISH .V (6 - 166 , 40.2),YUGESH .S (7 - 203 , 45.0),PURUSHOTHAMAN .M (8 - 213 , 46.2),GOKULA KANNAN .K (9 - 239 , 48.0),MANIKANDAN .V (10 - 240 , 48.4) ICI SPORTS & REC. CLUB ( 222 / 10 in 49.2 overs) Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S PRAVIN .T RUHASAN PRADEEP .G + SAGAR .M DINESH .G BINNY PAUL .R KARTHIK .P JANARTHANAM RAJESH .V* ARUNNAG .R BADRI NARAYANAN .C .G Total Runs :222 Extras :23

Status c BALA MURUGAN .S , b NICUL ANAND .G b GIRISH .V c & b YUGESH .S c YUGESH .S , b NICUL ANAND .G c & b MANIKANDAN .V c BALA MURUGAN .S , b GIRISH .V b GIRISH .V lbw MANIKANDAN .V c BARATH KUMAR .K , b DHARMAN .P not out c & b YUGESH .S

R 26 7 4 39 44 17 6 7 23 25 1

4's 3 0 1 4 1 1 0 0 3 3 0

6's 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

BowlerName GIRISH .V* DHARMAN .P YUGESH .S NICUL ANAND .G MANIKANDAN .V Fall Of Wickets

O 15.0 4.0 7.2 8.0 15.0

M 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 51 24 44 41 57

W 3 1 2 2 2

Wb 1 12 1 3 1

Nb 0 0 0 0 0

PRAVIN .T (1 - 31 , 8.1),RUHASAN PRADEEP .G (2 - 40 , 11.2),CHIRAN JEEVI .S (3 - 73 , 16.5),SAGAR .M (4 - 101 , 22.5),BINNY PAUL .R (5 - 136 , 30.3),KARTHIK .P (6 - 156 , 36.3),DINESH .G (7 - 168 , 39.5),JANARTHANAM (8 - 177 , 41.1),RAJESH .V (9 220 , 48.2),BADRI NARAYANAN .C .G (10 - 222 , 49.2)

4th Match :

Teams

VIGNESWARA CRICKET CLUB VS

ICI SPORTS & REC. CLUB

Ground

SIR THEAGARAYA COLLEGE, CHENNAI

Match Date

02/10/2013 TO 02/10/2013

Toss Won By

VIGNESWARA CRICKET CLUB

Umpires

RAJ KUMAR .S, VIJAYARAM .G

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

VIGNESWARA CRICKET CLUB ( 124 / 10 in 34.1overs)Innings 1

Player Name VIGNESH .P+ GNANA ARAVINDAN .S VIGNESH .R .G* SRIRAMNATH KUMAR .M .S RAJAPANDIAN .R PRABHAKARAN .V SARAVANA PANDIAN .R SANTHOSH KUMAR .A SHRIRAM BALAJI .B VIGNESH .R BALAJI .V Total Runs :124 Extras :20

Status run out RUHASAN PRADEEP .G c RUHASAN PRADEEP .G , b RAJESH .V c RUHASAN PRADEEP .G , b SAGAR .M c BINNY PAUL .R , b PRAVIN .T c RUHASAN PRADEEP .G , b PRAVIN .T b JANARTHANAM b JANARTHANAM run out SAGAR .M c DINESH .G , b PRAVIN .T not out c RAJESH .V , b JANARTHANAM

R 5 4 0 33 19 8 13 0 0 8 14

4's 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2

6's 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

BowlerName RAJESH .V* SAGAR .M ARUNNAG .R PRAVIN .T JANARTHANAM Fall Of Wickets

O 9.0 7.0 2.0 8.0 8.1

M 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0

R 24 27 7 27 33

W 1 1 0 3 3

Wb 4 6 0 0 3

Nb 0 0 0 1 0

VIGNESH .P (1 - 11 , 5.4),VIGNESH .R .G (2 - 11 , 7.3),GNANA ARAVINDAN .S (3 - 20 , 10.2),RAJAPANDIAN .R (4 - 52 , 15.4),PRABHAKARAN .V (5 - 66 , 18.3),SARAVANA PANDIAN .R (6 - 84 , 22.5),SANTHOSH KUMAR .A (7 - 88 , 24.4),SHRIRAM BALAJI .B (8 - 92 , 25.4),SRIRAMNATH KUMAR .M .S (9 - 97 , 27.1),BALAJI .V (10 - 124 , 34.1)

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 128 / 4 in 25.1 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S ARVIND .R .B RUHASAN PRADEEP .G + DINESH .G SAGAR .M JANARTHANAM PRAVIN .T BINNY PAUL .R RAJESH .V* ARUNNAG .R DEVENDRA KUMAR JENA Total Runs :128 Extras :14

Status c VIGNESH .R .G , b PRABHAKARAN .V c VIGNESH .R .G , b SANTHOSH KUMAR .A c VIGNESH .R .G , b SRIRAMNATH KUMAR .M .S not out b PRABHAKARAN .V not out DNB DNB DNB DNB DNB

R 2 0 34 24 34 20

4's 0 0 5 2 4 2

6's 0 0 2 0 2 1

BowlerName PRABHAKARAN .V SANTHOSH KUMAR .A SRIRAMNATH KUMAR .M .S VIGNESH .R .G* SHRIRAM BALAJI .B Fall Of Wickets

O 12.1 3.0 7.0 2.0 1.0

M 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

R 52 20 29 9 14

W 2 1 1 0 0

Wb 3 3 1 2 1

Nb 0 0 0 0 0

CHIRAN JEEVI .S (2 - 42 , 10.0),RUHASAN PRADEEP .G (3 - 42 , 11.1),SAGAR .M (4 - 97 , 19.0)

5th Match :

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

TRIPLICANE COSMOPOLITAN CLUB

Ground

ALSTOM T&D A

Match Date

14/10/2013 TO 14/10/2013

Toss Won By

TRIPLICANE COSMOPOLITAN CLUB

Umpires

VENKATESH .N, KANNAN .D

Match Result

Match Win

WinningTeam

TRIPLICANE COSMOPOLITAN CLUB

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 197 / 9 in 50.0 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S ARVIND .R .B DEVENDRA KUMAR JENA SAGAR .M DINESH .G MOHAMED JAVID .M+ JANARTHANAM SASIKUMAR .C RAJESH .V* ARUNNAG .R PRAVIN .T Total Runs :197 Extras :25

Status c BHARATH .G , b MURUGAN .V c SRIKANTH .M , b MURUGAN .V c BHARATH .G , b DINESH KUMAR .M c SRIKANTH .M , b MURUGAN .V b ASHWATH NARAYANAN .S b DINESH KUMAR .M lbw DINESH KUMAR .M lbw ASHWATH NARAYANAN .S b ASHWATH NARAYANAN .S not out not out

R 0 1 30 19 50 2 21 12 1 31 5

4's 0 0 6 0 1 0 2 1 0 1 0

6's 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

BowlerName MURUGAN .V PRAKASH .V GURUSHANKAR .B DINESH KUMAR .M ASHWATH NARAYANAN .S SATHISH KUMAR .R SRIKANTH .M Fall Of Wickets

O 8.0 4.0 2.0 14.0 15.0 5.0 2.0

M 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 23 31 15 49 45 14 16

W 3 0 0 3 3 0 0

Wb 1 9 0 1 3 5 2

Nb 0 0 0 0 0 0 0

ARVIND .R .B (1 - 7 , 2.1),CHIRAN JEEVI .S (2 - 8 , 3.0),SAGAR .M (3 - 46 , 10.1),DEVENDRA KUMAR JENA (4 - 64 , 13.5),MOHAMED JAVID .M (5 - 68 , 15.4),JANARTHANAM (6 - 104 , 28.3),SASIKUMAR .C (7 - 137 , 37.4),RAJESH .V (8 - 149 , 40.0),DINESH .G (9 - 165 , 44.0) TRIPLICANE COSMOPOLITAN CLUB ( 200 / 3 in 41.2overs)Innings 1

Player Name ANNAMALAI GOKKUL .N* HARWIN RAMOJ .R PRAKASH .V SATHISH KUMAR .R BHARATH .G DINESH KUMAR .M GURUSHANKAR .B MURUGAN .V SRIKANTH .M

Status lbw SASIKUMAR .C c CHIRAN JEEVI .S , b SASIKUMAR .C not out c PRAVIN .T , b SASIKUMAR .C not out DNB DNB DNB DNB

R 50 112 14 13 0

4's 5 13 1 1 0

6's 0 5 0 0 0

SRIRAMNATH .A+ ASHWATH NARAYANAN .S Total Runs :200 Extras :11

DNB DNB

BowlerName RAJESH .V* PRAVIN .T SASIKUMAR .C JANARTHANAM ARUNNAG .R DINESH .G SAGAR .M Fall Of Wickets

O 3.0 5.0 10.0 5.0 3.0 6.0 9.2

M 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 20 19 44 32 13 28 44

W 0 0 3 0 0 0 0

Wb 2 1 5 2 0 0 1

Nb 0 0 0 0 0 0 0

HARWIN RAMOJ .R (1 - 169 , 34.4),ANNAMALAI GOKKUL .N (2 - 170 , 35.0),SATHISH KUMAR .R (3 - 196 , 41.0)

6th Match :

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

UNIVERSAL REC. CLUB

Ground

ST.PATRICKS SCHOOL, CHENNAI

Match Date

15/12/2013 TO 15/12/2013

Toss Won By

ICI SPORTS & REC. CLUB

Umpires

SATHI KUMAR .R, KARTHIK .K

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 193 / 10 in 49.0 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S BINNY PAUL .R RUHASAN PRADEEP .G + SAGAR .M RAJESH .V* DINESH .G PRAVIN .T JANARTHANAM

Status lbw ANIRUDH SRIRAMAN c GOPINATHAN .K , b GOKUL KRISHNA .J run out GOPINATHAN .K lbw CHARLES .S run out SHYAM .R b GOKUL KRISHNA .J hit wicket b ANIRUDH SRIRAMAN run out BHARADWAJ .K

R 3 16 4 5 22 66 19 0

4's 0 1 0 0 4 7 1 0

6's 0 1 0 0 0 1 0 0

ARUNNAG .R SASIKUMAR .C MOHAMED JAVID .M Total Runs :193 Extras :33

c MUSTHAFA .A .R , b THAMARAIKANNAN .P c BHARADWAJ .K , b THAMARAIKANNAN .P not out

3 16 6

0 0 0

0 2 0

BowlerName

Wb

Nb

ANIRUDH SRIRAMAN THAMARAIKANNAN .P GOKUL KRISHNA .J CHARLES .S SHYAM .R Fall Of Wickets

11.0 9.0 14.0 11.0 4.0

2.0 1.0 2.0 2.0 0.0

30 49 52 48 12

2 2 2 1 0

6 16 2 5 0

0 1 1 0 0

CHIRAN JEEVI .S (1 - 39 , 8.3),BINNY PAUL .R (2 - 43 , 9.1),RUHASAN PRADEEP .G (3 - 43 , 9.3),SAGAR .M (4 - 65 , 20.1),RAJESH .V (5 - 92 , 27.1),PRAVIN .T (6 - 158 , 43.0),JANARTHANAM (7 - 160 , 43.2),DINESH .G (8 - 170 , 45.5),ARUNNAG .R (9 - 174 , 46.5),SASIKUMAR .C (10 - 193 , 49.0) UNIVERSAL REC. CLUB ( 89 / 10 in 34.3 overs)Innings 1

Player Name HARI ESHWAR .G* MUSTHAFA .A .R+ AKASHDEEP ARUL THAMARAIKANNAN .P CHARLES .S SHYAM .R SATHYA MOORTHY .G BHARADWAJ .K GOKUL KRISHNA .J GOPINATHAN .K ANIRUDH SRIRAMAN Total Runs :89 Extras :9

Status lbw PRAVIN .T c RAJESH .V , b ARUNNAG .R b PRAVIN .T c BINNY PAUL .R , b PRAVIN .T c DINESH .G , b PRAVIN .T st RUHASAN PRADEEP .G , b ARUNNAG .R st RUHASAN PRADEEP .G , b PRAVIN .T c CHIRAN JEEVI .S , b ARUNNAG .R b PRAVIN .T c BINNY PAUL .R , b PRAVIN .T not out

R 27 16 0 1 7 1 24 1 0 1 2

4's 4 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0

6's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BowlerName SAGAR .M SASIKUMAR .C RAJESH .V* ARUNNAG .R PRAVIN .T

O 6.0 3.0 2.0 12.0 11.3

M 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0

R 17 9 5 31 26

W 0 0 0 3 7

Wb 0 0 0 3 3

Nb 0 0 0 2 0

Fall Of Wickets MUSTHAFA .A .R (1 - 44 , 15.4),AKASHDEEP ARUL (2 - 46 , 6.3),THAMARAIKANNAN .P (3 - 49 , 10.3),HARI ESHWAR .G (4 - 50 , 19.0),SHYAM .R (5 - 59 , 21.4),CHARLES .S (6 - 59 , 22.1),BHARADWAJ .K (7 - 65 , 26.0),GOKUL KRISHNA .J (8 - 65 , 27.0),GOPINATHAN .K (9 - 80 , 30.4),SATHYA MOORTHY .G (10 - 89 , 34.3)

7th Match:

Teams

GOPALAPURAM CRICKET CLUB VS

ICI SPORTS & REC. CLUB

Ground

SRMC - MATTING, CHENNAI

Match Date

28/12/2013 TO 28/12/2013

Toss Won By

GOPALAPURAM CRICKET CLUB

Umpires

RAMESH .B , SRIDHARAN .J

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

GOPALAPURAM CRICKET CLUB ( 185 / 10 in 43.0overs)Innings 1

Player Name DEVAKUMAR .S SIVA KUMARAN .M RIZWAN .S GANESH RAJA .M* LOGESHWARAN .K+ MOHAN KUMAR .V BOOSHAN .G SRIDHAR RAJ .S KARTHICK .P SELVENDRAN .A BABU .P Total Runs :185 Extras :19

Status b JANARTHANAM b SAGAR .M c DINESH .G , b JANARTHANAM b JANARTHANAM lbw JANARTHANAM lbw JANARTHANAM lbw RAJESH .V c ARUNNAG .R , b JANARTHANAM c CHIRAN JEEVI .S , b ARUNNAG .R not out lbw JANARTHANAM

R 47 2 29 11 15 1 12 28 19 2 0

4's 5 0 4 0 2 0 2 5 2 0 0

6's 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BowlerName SAGAR .M SASIKUMAR .C KISHORE .K RAJESH .V* JANARTHANAM PRAVIN .T ARUNNAG .R

O 4.0 3.0 3.0 7.0 14.0 3.0 9.0

M 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

R 8 18 20 34 61 12 29

W 1 0 0 1 7 0 1

Wb 2 1 0 0 6 2 3

Nb 0 2 0 0 0 0 0

Fall Of Wickets SIVA KUMARAN .M (1 - 12 , 4.3),RIZWAN .S (2 - 71 , 15.4),DEVAKUMAR .S (3 - 99 , 21.3),GANESH RAJA .M (4 - 104 , 23.2),MOHAN KUMAR .V (5 - 106 , 25.4),LOGESHWARAN .K (6 - 123 , 27.5),BOOSHAN .G (7 - 133 , 31.0),SRIDHAR RAJ .S (8 173 , 38.1),KARTHICK .P (9 - 182 , 41.1),BABU .P (10 - 185 , 43.0) ICI SPORTS & REC. CLUB ( 186 / 8 in 47.4 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S ARVIND .R .B PRAVIN .T DEVENDRA KUMAR JENA+ SASIKUMAR .C RAJESH .V* DINESH .G JANARTHANAM SAGAR .M ARUNNAG .R KISHORE .K Total Runs :186 Extras :25

Status c LOGESHWARAN .K , b RIZWAN .S b SELVENDRAN .A c LOGESHWARAN .K , b SELVENDRAN .A lbw SELVENDRAN .A run out SRIDHAR RAJ .S lbw MOHAN KUMAR .V c RIZWAN .S , b SELVENDRAN .A c LOGESHWARAN .K , b KARTHICK .P not out not out DNB

R 0 25 9 0 0 6 73 4 40 4

4's 0 3 2 0 0 1 7 0 4 1

6's 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

BowlerName RIZWAN .S KARTHICK .P SELVENDRAN .A BABU .P MOHAN KUMAR .V BOOSHAN .G DEVAKUMAR .S SIVA KUMARAN .M Fall Of Wickets

O 9.0 9.0 14.0 7.4 5.0 1.0 1.0 1.0

M 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 30 31 53 29 22 4 5 5

W 1 1 4 0 1 0 0 0

Wb 6 4 2 2 4 0 0 0

Nb 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIRAN JEEVI .S (1 - 3 , 1.0),PRAVIN .T (2 - 21 , 7.0),DEVENDRA KUMAR JENA (3 - 23 , 8.5),SASIKUMAR .C (4 - 23 , 9.4),RAJESH .V (5 - 40 , 15.2),ARVIND .R .B (6 - 69 , 21.5),JANARTHANAM (7 - 81 , 26.1),DINESH .G (8 - 172 , 45.2)

8th Match:

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

PERUNGALATHUR CRICKET CLUB

Ground

CPT - IP (MATTING), CHENNAI

Match Date

05/01/2014 TO 05/01/2014

Toss Won By

ICI SPORTS & REC. CLUB

Umpires

KALAYANA VENKATESAN .S, VIJAYA KRISHNAN .E

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 220 / 10 in 48.3 overs)Innings 1

Player Name CHIRAN JEEVI .S BINNY PAUL .R DEVENDRA KUMAR JENA+ PRAVIN .T RAJESH .V* DINESH .G JANARTHANAM SAGAR .M ARUNNAG .R SASIKUMAR .C BADRI NARAYANAN .C .G Total Runs :220 Extras :26

Status b VIJAYARAJ .V c LAXMEKANT .S , b VIJAYARAJ .V c VIGNESH .P , b VENKATARAMANAN .R c VENKATARAMANAN .R , b AAKASH GEETH SRINIVAS c RAMAKRISHNAN .V , b VENKATARAMANAN .R st DURAI KARTHICK .P.L , b LAXMEKANT .S lbw LAXMEKANT .S st DURAI KARTHICK .P.L , b AAKASH GEETH SRINIVAS c DURAI KARTHICK .P.L , b LAXMEKANT .S st DURAI KARTHICK .P.L , b LAXMEKANT .S not out

R 0 11 13 15 1 42 26 40 9 34 3

4's 0 1 1 2 0 5 3 2 3 1 0

6's 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0

BowlerName VIJAYARAJ .V VENKATARAMANAN .R* AAKASH GEETH SRINIVAS RAHUL .R SURENDAR .P NAGARAJAN .C LAXMEKANT .S Fall Of Wickets

O 7.0 7.0 11.0 7.0 2.0 4.0 10.3

M 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0

R 18 22 56 35 17 30 36

W 2 2 2 0 0 0 4

Wb 2 8 1 4 0 4 1

Nb 0 0 0 0 0 0 0

BINNY PAUL .R (2 - 27 , 8.5),DEVENDRA KUMAR JENA (3 - 28 , 9.2),RAJESH .V (4 - 31 , 11.1),PRAVIN .T (5 - 79 , 25.0),DINESH .G (6 - 116 , 30.5),JANARTHANAM (7 - 134 , 34.3),ARUNNAG .R (8 - 160 , 41.0),SAGAR .M (9 - 192 , 46.0),SASIKUMAR .C (10 220 , 48.3) PERUNGALATHUR CRICKET CLUB ( 215 / 7 in 50.0overs)Innings 1

Player Name VIJAYARAJ .V RAHUL .R AAKASH GEETH SRINIVAS VIGNESH .P VENKATARAMANAN .R* RAMAKRISHNAN .V

Status c BINNY PAUL .R , b RAJESH .V c BADRI NARAYANAN .C .G , b JANARTHANAM lbw DINESH .G lbw JANARTHANAM b SAGAR .M run out RAJESH .V

R 35 29 15 6 49 15

4's 4 3 3 0 6 2

6's 1 0 0 0 1 0

GOKUL .V DURAI KARTHICK .P.L + SURENDAR .P NAGARAJAN .C LAXMEKANT .S Total Runs :215 Extras :19

not out c & b SAGAR .M not out DNB DNB

20 10 17

1 1 1

0 0 0

BowlerName SAGAR .M SASIKUMAR .C PRAVIN .T ARUNNAG .R RAJESH .V* JANARTHANAM DINESH .G Fall Of Wickets

O 10.0 4.0 4.0 3.0 12.0 13.0 4.0

M 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0

R 45 21 11 24 49 50 11

W 2 0 0 0 1 2 1

Wb 3 1 2 3 1 5 0

Nb 0 0 0 0 0 0 0

VIJAYARAJ .V (1 - 61 , 12.4),RAHUL .R (2 - 83 , 21.3),AAKASH GEETH SRINIVAS (3 - 89 , 24.4),VIGNESH .P (4 - 127 , 31.5),VENKATARAMANAN .R (5 - 163 , 37.4),RAMAKRISHNAN .V (6 - 163 , 37.5),DURAI KARTHICK .P.L (7 - 181 , 42.4)

9th Match:

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

HARANATH CRICKET CLUB

Ground

GANDHI NAGAR GROUND

Match Date

18/01/2014 TO 18/01/2014

Toss Won By

HARANATH CRICKET CLUB

Umpires

RAKESH RAGHAVAN, IYAPPAN .H

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 189 / 9 in 50.0 overs)Innings 1

Player Name ARVIND .R .B PRAVIN .T DEVENDRA KUMAR JENA RUHASAN PRADEEP .G + DINESH .G

Status c ANANDA KRISHNAN .R , b ESHWRAN .V c ANANDA KRISHNAN .R , b ESHWRAN .V c ARIVALAGAN .A , b ESHWRAN .V c & b ARIVALAGAN .A b ARIVALAGAN .A

R 32 19 13 11 7

4's 2 1 0 2 0

6's 0 0 1 0 0

ARUNNAG .R MOHAMED JAVID .M SAGAR .M RAJESH .V* JANARTHANAM SASIKUMAR .C Total Runs :189 Extras :28

run out ANANDA KRISHNAN .R lbw ARIVALAGAN .A c & b ESHWRAN .V c ANANDA KRISHNAN .R , b VINODH KUMAR .A not out not out

0 4 14 0 25 36

0 1 1 0 1 1

0 0 0 0 1 3

BowlerName VINODH KUMAR .A ARIVALAGAN .A ESHWRAN .V ANANDA KRISHNAN .R* SIDHARTH BAID KEBA ALEX Fall Of Wickets

O 12.0 15.0 15.0 4.0 3.0 1.0

M 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0

R 46 32 37 30 18 14

W 1 3 4 0 0 0

Wb 8 2 2 1 2 0

Nb 1 0 0 0 0 0

PRAVIN .T (1 - 60 , 20.3),ARVIND .R .B (2 - 82 , 24.3),DEVENDRA KUMAR JENA (3 - 83 , 24.5),RUHASAN PRADEEP .G (4 - 96 , 27.5),ARUNNAG .R (5 - 96 , 28.2),MOHAMED JAVID .M (6 - 100 , 29.2),DINESH .G (7 - 114 , 33.5),RAJESH .V (8 - 116 , 36.6),SAGAR .M (9 - 123 , 40.5) HARANATH CRICKET CLUB ( 183 / 10 in 49.4 overs)Innings 1

Player Name SOMASUNDARAM .R KEBA ALEX ESHWRAN .V ANANDA KRISHNAN .R* BRIJESH KAMATH .A SRIDHAR .N+ SIDDARTH .S SIDHARTH BAID ARIVALAGAN .A VISHAAL SRIKUMAR VINODH KUMAR .A Total Runs :183 Extras :28

Status c & b PRAVIN .T c PRAVIN .T , b RAJESH .V c ARVIND .R .B , b JANARTHANAM lbw RAJESH .V c DEVENDRA KUMAR JENA , b DINESH .G c SASIKUMAR .C , b SAGAR .M c PRAVIN .T , b JANARTHANAM c PRAVIN .T , b RAJESH .V c & b JANARTHANAM not out run out RUHASAN PRADEEP .G

R 12 1 47 18 16 33 1 19 0 7 1

4's 2 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0

6's 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

BowlerName

Wb

Nb

DINESH .G RAJESH .V* PRAVIN .T

7.0 9.0 4.0

0.0 1.0 0.0

32 43 17

1 3 1

3 12 0

0 0 0

SAGAR .M JANARTHANAM ARUNNAG .R Fall Of Wickets

9.4 15.0 5.0

2.0 2.0 0.0

27 39 19

1 3 0

2 5 0

0 0 0

KEBA ALEX (1 - 15 , 3.0),SOMASUNDARAM .R (2 - 30 , 5.5),ANANDA KRISHNAN .R (3 - 71 , 20.1),BRIJESH KAMATH .A (4 - 107 , 30.0),ESHWRAN .V (5 - 137 , 36.2),SIDDARTH .S (6 - 143 , 39.0),SRIDHAR .N (7 - 159 , 44.0),ARIVALAGAN .A (8 - 159 , 44.1),SIDHARTH BAID (9 - 180 , 48.2),VINODH KUMAR .A (10 - 183 , 49.4)

10th Match:

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

UNICORN CRICKET CLUB

Ground

SRMC - MATTING, CHENNAI

Match Date

09/02/2014 TO 09/02/2014

Toss Won By

ICI SPORTS & REC. CLUB

Umpires

ARUN KUMAR .A, VICTOR RAJ .G

Match Result

Mactch Tie

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 192 / 9 in 50.0 overs)Innings 1

Player Name ARVIND .R .B PRAVIN .T CHIRAN JEEVI .S DEVENDRA KUMAR JENA RUHASAN PRADEEP .G + DINESH .G SAGAR .M RAJESH .V* JANARTHANAM SASIKUMAR .C VENKATESH KANNAN .P Total Runs :192 Extras :30

Status c & b RAVINDAR .P c RAMASETHU .B , b GOWTHAM .M lbw SURIYA PRAKASH .P c ARAVINTH .K , b RAVINDAR .P c ARAVINTH .K , b SURIYA PRAKASH .P c & b GOWTHAM .M st ANAND .T , b GOWTHAM .M not out c PRADEEP .V , b SURIYA PRAKASH .P c ANAND .T , b RAVINDAR .P not out

R 18 13 13 22 11 0 0 45 4 35 1

4's 3 2 1 2 2 0 0 2 1 5 0

6's 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0

BowlerName GOWTHAM .M SURIYA PRAKASH .P RAMASETHU .B* RAVINDAR .P PRADEEP .V Fall Of Wickets

O 15.0 10.0 5.0 15.0 5.0

M 3.0 2.0 1.0 6.0 1.0

R 35 30 40 51 21

W 3 3 0 3 0

Wb 0 6 0 3 6

Nb 0 0 0 0 0

ARVIND .R .B (1 - 40 , 10.2),PRAVIN .T (2 - 56 , 17.5),DEVENDRA KUMAR JENA (3 - 82 , 25.0),RUHASAN PRADEEP .G (4 - 101 , 28.2),DINESH .G (5 - 102 , 30.0),SAGAR .M (6 - 103 , 31.2),CHIRAN JEEVI .S (7 - 107 , 32.1),JANARTHANAM (8 - 113 , 36.2),SASIKUMAR .C (9 - 174 , 48.4) UNICORN CRICKET CLUB ( 192 / 10 in 47.5 overs)Innings 1

Player Name VISHAAL .S ASHWIN .M ARAVINTH .K MURALI PURUSHOTHAMAN ANAND .T+ RAMASETHU .B* SURIYA PRAKASH .P RAVINDAR .P GOWTHAM .M SHANMUGA SUNDARAM .K PRADEEP .V Total Runs :192 Extras :11

Status c RAJESH .V , b JANARTHANAM lbw VENKATESH KANNAN .P c RUHASAN PRADEEP .G , b SAGAR .M lbw JANARTHANAM st RUHASAN PRADEEP .G , b JANARTHANAM lbw RAJESH .V DNB b DINESH .G b JANARTHANAM c RUHASAN PRADEEP .G , b SAGAR .M not out

R 28 0 0 55 1 49 11 2 31 3 1

4's 4 0 0 8 0 6 1 0 4 0 0

6's 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

BowlerName VENKATESH KANNAN .P SAGAR .M RAJESH .V* JANARTHANAM PRAVIN .T DINESH .G Fall Of Wickets

O 14.0 8.0 4.0 14.5 4.0 3.0

M 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0

R 45 36 32 52 10 14

W 1 2 1 5 0 1

Wb 3 3 0 2 0 0

Nb 0 0 0 0 0 0

ASHWIN .M (1 - 1 , 0.5),ARAVINTH .K (2 - 2 , 1.3),VISHAAL .S (3 - 80 , 18.3),MURALI PURUSHOTHAMAN (4 - 89 , 20.5),ANAND .T (5 - 90 , 22.4),SURIYA PRAKASH .P (6 - 120 , 28.3),RAVINDAR .P (7 - 131 , 33.5),RAMASETHU .B (8 - 170 , 43.5),SHANMUGA SUNDARAM .K (9 - 181 , 46.4),GOWTHAM .M (10 - 192 , 47.5)

11th Match:

Teams

ICI SPORTS & REC. CLUB VS

SHIVAJI CRICKET CLUB

Ground

D. B. JAIN COLLEGE, CHENNAI

Match Date

02/03/2014 TO 02/03/2014

Toss Won By

ICI SPORTS & REC. CLUB

Umpires

KRISHNASWAMY .C .M, KARTHIK .K

WinningTeam

ICI SPORTS & REC. CLUB

ICI SPORTS & REC. CLUB ( 335 / 7 in 50.0 overs)Innings 1

Player Name

Status

4's

6's

DEVENDRA KUMAR JENA BINNY PAUL .R RUHASAN PRADEEP .G + JANARTHANAM DINESH .G SASIKUMAR .C ARUNNAG .R RAJESH .V* SAGAR .M VENKATESH KANNAN .P KISHORE .K Total Runs :335 Extras :32

b AARON GEEORGE FREDERICK c DHAVATHIRUMANI .R , b RAHUL KOTADIA .R c ANAND RAJ .D , b ALEXANDER .D lbw ALEXANDER .D lbw ALEXANDER .D b ALEXANDER .D not out b ALEXANDER .D not out DNB DNB

62 59 52 26 8 0 51 9 36

6 7 6 1 0 0 2 2 1

1 2 2 0 0 0 0 0 2

BowlerName ALEXANDER .D MAYUR SOLANKI .D MURALI .A AARON GEEORGE FREDERICK RAHUL KOTADIA .R NIRMAL KUMAR .J JAGADEESAN .S SHANU .J

O 12.0 1.0 7.0 12.0 9.0 3.0 5.0 1.0

M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 95 9 26 60 79 16 31 13

W 4 0 0 1 2 0 0 0

Wb 9 0 0 3 3 1 4 2

Nb 2 0 0 0 0 0 0 0

SHIVAJI CRICKET CLUB ( 101 / 10 in 31.4 overs)Innings 1 Player Name AARON GEEORGE FREDERICK SATHISH .R* MURALI .A ANANDAKUMAR .S JAGADEESAN .S ALEXANDER .D SHANU .J DHAVATHIRUMANI .R RAHUL KOTADIA .R MAYUR SOLANKI .D NIRMAL KUMAR .J Total Runs :101 Extras :14 Status b JANARTHANAM lbw VENKATESH KANNAN .P c ARUNNAG .R , b RAJESH .V lbw VENKATESH KANNAN .P c RAJESH .V , b JANARTHANAM c & b KISHORE .K c BADRI NARAYANAN .C .G , b KISHORE .K c JANARTHANAM , b KISHORE .K st RUHASAN PRADEEP .G , b KISHORE .K b JANARTHANAM not out R 27 19 10 4 8 5 1 5 2 6 0 4's 3 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6's 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BowlerName SAGAR .M VENKATESH KANNAN .P RAJESH .V* KISHORE .K JANARTHANAM Fall Of Wickets

O 3.0 10.0 5.0 8.0 5.4

M 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0

R 19 32 16 20 14

W 0 2 1 4 3

Wb 0 0 2 0 3

Nb 0 0 0 0 0

(1 - 36 , 11.1), (2 - 47 , 12.4), (3 - 62 , 17.4), (4 - 77 , 21.2), (5 - 86 , 24.5), (6 - 86 , 25.4), (7 - 92 , 28.1), (8 - 93 , 28.5), (9 - 97 , 30.4), (10 - 101 , 31.4)