P. 1
Skema P&P

Skema P&P

|Views: 0|Likes:
Published by Hii Belinda
n
n

More info:

Published by: Hii Belinda on Apr 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ija4a Sarjana "uda Perguruan $PIS"P% dengan Kepujian

1 &51( PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 1 $1 7 5% 6A3'15, Pengurusan Kokurikulum Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Min 1

u

T!"u# d!n K!ndun !n Pen en!$!n Ke+!d! Ger!# Ker"! Ko#uri#u$u% • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum • Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum - Persatuan/Kelab - Sukan - Unit Beruniform • Pengurusan gerak kerja kokurikulum • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum • Akta, Surat Pekeliling Ik tisas dan Peraturan-peraturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum • Penilaian gerak kerja kokurikulum

H!si$ Pe%&e$!"!r!n 1! "enjelaskan kandungan ilmu #ang berkaitan dengan gerak kerja kokurikulum! $1!1% &! "eng uraikan konsep, skop dan bidang gerak kerja kokurikulum! $1!1% '! "enjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur #ang berkaitan dengan gerak kerja kokurikulum! $1!(%, $(!(% (! "engenal pasti sumber #ang berkaitan dengan gerak kerja Kokurikulum! $1!)%, $*!'% )! "enterjema kan kandungan kurikulum kokurikulum kepada amalan akti+iti pengajaran pembelajaran! $&!'%, $,!)% *! "ematu i amalan kerja berdasarkan akta, surat pekeliling ik tisas dan peraturan-peraturan am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum! $(!)%, $-!1%, $-!(%

Ku$i!' () J!%* Penerangan dan perbin.angan mengenai/ • Konsep, skop dan bidang gerak kerja kokurikulum • Sumber #ang berkaitan dengan akta dan peraturan dalam gerak kerja kokurikulum • Kandungan kurikulum • Penilaian dalam gerak kerja kokurikulum

Tutori!$ (J!%*

A%!$i

ISL (J!%*

C!t!t!n

-

-

&

Penu&u'!n unit,unit #o#uri#u$u%

1! "enjelaskan faktor-faktor #ang mempengaru i Penerangan dan penubu an dan unit #ang mempun#ai badan induk! $1!1%, perbengkelan • 0aktor-faktor #ang mempengaru i $,!1% mengenai/ penubu an • 0aktor penubu an &! "engurus dan melaksanakan bidang tugas dan unit di ba2a • Penubu an unit #ang mempun#ai ja2atankuasa dan peranan guru penasi at! $&!*%, $,!)% badan induk badan induk • Pengurusan dan • Perlembagaan dan undangundang • Peranan 1uru Penasi at 1
pelaksanaan bidang tugas 3a2atan kuasa serta peranan guru penasi at

-

-

pengurusan berkesan dan bermakna! $&!&%. $(!)%.!'% berasaskan sistem digital dan elektronik! • Aplikasi IC8 - - & . $'!'%. $-!(% perbengkelan mengenai/ &! "eran. $&!1%.SKEMA TLO Ku$i!' () J!%* Tutori!$ (J!%* ISL (J!%* Min u T!"u# d!n K!ndun !n • Bidang tugas ja2atankuasa H!si$ Pe%&e$!"!r!n A%!$i C!t!t!n ' Siste% -!i$ d!n sur!t %en. $'!'%.3enis fail 1! "eng uraikan teori pembelajaran #ang berkaitan dengan Penerangan dan sistem fail dan surat men#urat! $1!1% perbin. $-!(% surat men#urat (! "eneroka dan mengenal pasti alamat-alamat sesa2ang pergerakan/pertubu an kokurikulum untuk per ubungan #ang berasaskan internet! $1!)%.ara berkomunikasi • Aplikasi IC8 dalam berkesan untuk melaksanakan lati an #ang sistematik. $(!(%.angan mengenai/ &! "enjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur #ang • Sistem fail berkaitan dengan sistem dan jenis fail! $1!&% • 3enis fail '! "engintergrasikan kema iran #ang dipelajari dengan kema iran teknologi maklumat dan .ur!t • Sistem dan 3enis-jenis fail . '! "engkategori dan menga2al keselamatan surat-surat rasmi mengikut kategori! $(!(% (! "engintergrasikan kema iran IC8 dalam penulisan dan pengurusan surat-surat rasmi! $&!&% Penerangan dan perbin.Sistem fail . data dan maklumat melalui media digital dan • sistem fail dan elektronik! $1!&%. $&!&%. $-!)%. $(!)% &! "ematu i peraturan. $&!&%. $)!&%. $)!)% sistem fail #ang (! "engenalpasti dan mensintesis maklumat daripada efis#en dan pelbagai sumber untuk memperole i pema aman #ang berkesan! ko eren tentang penulisan surat rasmi! $*!'% 1! 9apat menjelaskan tentang prosedur penulisan surat rasmi! $1!1%. etika dan protokol menulis surat rasmi mengikut pangkat dan ja2atan dalam organisasi! $1!&%. $'!*%.ur!t Komunikasi rasmi melalui media elektronik 1! Bole berkomunikasi melalui media digital dan elektronik Perbin.ang dan melaksanakan sistem dan pen#usunan • Penggunaan fail dan surat men#urat berasaskan sistem digital dan media digital dan elektronik! $1!&%.ur!t Prosedur penulisan surat rasmi - - ) Siste% -!i$ d!n sur!t %en.angan dan dalam urusan rasmi! $1!1%. $)!&%.angan mengenai/ • Pen#ediaan surat-surat! • Kategori suratsurat rasmi! • Aplikasi IC8 dalam menulis surat-surat rasmi! - - ( Siste% -!i$ d!n sur!t %en. $(!(%. $&!&% elektronik dalam komunikasi! '! "elaksanakan peng antaran dan penerimaan surat men#urat. $*!'%. $.

ang dan mengendalikan akti+iti/projek dan pertandingan! $1!1%.angan mengenai/ &! "engaplikasi pelbagai kaeda untuk memantau. $'!*% Penerangan dan perbin. $&!1%.Sekaligus .!(% pelaporan akti+iti! • Sistem pertandingan - - .."es#uarat pas.Selepas • Penilaian dan Pelaporan . $'!(%.angan dan Pengendalian . $(!(% pengelolaan akti+iti! '! "enjelaskan tentang peran.a nilai • Sistem Pertandingan . perk ema an.ang dan mengelola sesuatu akti+iti dan pertandingan! $.Kertas kerja 1! "enjelaskan proses meran.Semasa ..:la raga ta unan . la2atan dan pertandingan! <ekreasi! $&!*% (! Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian buda#a! $'!*% )! "ematu i prosedur dan peraturan men#ediakan kertas kerja dan surat men#urat untuk meran.angka -langka Pengelolaan .angan mengenai/ • Proses meran.angan dan pengelolaan sistem pertandingan! $&!1%.<ekreasi • Prosedur Pengendalian Akti+iti .Kertas kerja .ang dan - - .Kala mati 1! "eng uraikan peraturan dan langka -langka pengelolaan akti+iti! $1!&%. $(!&%.Sebelum .iga .Keberkesanan akti+iti . $. $'!(% &! "en#ediakan anggaran perbelanjaan dam mengenal pasti sumber ke2angan.a2atan .Surat men#urat 1! "enjelaskan konsep pengelolaan akti+iti dan pertandingan! $1!1% Perbin. tenaga manusia.!(% • 3enis-jenis dan prosedur pengendalian akti+iti! - - Pen e$o$!!n A#ti/iti d!n Pert!ndin !n • Peraturan dan .aporan akti+iti ..Perk ema an .angan dan perbengkelan mengenai/ &! "eng uraikan prosedur pengendalian akti+iti! $1!&% • Pengelolaan akti+iti dan '! "engurus ola raga ta unan.SKEMA TLO Ku$i!' () J!%* dalam sistem fail! Tutori!$ (J!%* ISL (J!%* Min u T!"u# d!n K!ndun !n H!si$ Pe%&e$!"!r!n A%!$i C!t!t!n * Pen e$o$!!n A#ti/iti d!n Pert!ndin !n • 3enis-jenis akti+iti . Pen e$o$!!n A#ti/iti d!n Pert!ndin !n • Peran. menilai • Peraturan dan dan membuat pelaporan ter adap pelaksanaan sesuatu langka -langka akti+iti! $&!(%. ba an dan ' Penerangan dan perbin. $*!&% • Penilaian dan (! "eng ubungkait pelbagai idea dan situasi untuk meng asilkan pelbagai projek ba aru berkaitan dengan pengelolaan dan sistem pertandingan! $*!'%.

angka Keselamatan! Tutori!$ (J!%* ISL (J!%* Min u T!"u# d!n K!ndun !n .ara akti+iti! $-!&% (! "eng uraikan tindakan dan langka -langka keselamatan dalam mengendalikan akti+iti dan pertandingan! $&!*% A%!$i C!t!t!n > Pen urus!n Mes. $'!*%. $(!)%. berintegriti.ara efektif $)!&% (! "enjelaskan peranan dan tanggung ja2ab a li mes#uarat berdasarkan ja2atan! $)!'% • Peranan dan tanggungja2ab a li mes#uarat - 15 Pen urus!n Mes. $.angka -langka Keselamatan ."es#uarat agung luar biasa . $'!'%. (! "en#ediakan minit mes#uarat mengikut kaeda dan format #ang betul! $(!(%.!&% &! "eran.ara mes#uarat "init mes#uarat 1! "en#ediakan agenda mes#uarat #ang jelas dan tepat mengikut keutamaan! $1!&% Perbin. $(!(% mes#uarat '! "engamalkan sistem dan peraturan mes#uarat dengan • Pengendalian penu tanggungja2ab.Surat men#urat .ara se. akauntabiliti dan mes#uarat empati dalam melaksanakan tugas #ang diamana kan! • "init mes#uarat $'!1%.u!r!t • 3enis-jenis mes#uarat .in dan berkesan! $)!'% • - - 11 Pen urus!n #e0!n !n • Sumber ke2angan • Peraturan mengutip 2ang 1! "enjelaskan sumber.Anggaran perbelanjaan . ( Penerangan dan perbin. mengurus pelaksanaan mes#uarat mengikut • Agenda agenda dan mematu i peraturan! $&!*%. )! "enunjukkan kebole an mengendalikan mes#uarat se."es#uarat tergempar . $.Semasa .ara = Buku program • Peraturan dan .Pengerusi . prosedur dan peraturan pengurusan ke2angan! $1!1%. $(!*%."es#uarat ja2atankuasa • Peranan dan 8anggungja2ab A li 3a2atankuasa "es#uarat .ang.Setiausa a .angan mengenai/ • Sumber - - .Sebelum .!)% '! "en#ediakan susunan atur . $(!1%.u!r!t • • • • Agenda mes#uarat Pengendalian mes#uarat 8ata.angan dan perbengkelan mengenai/ &! "eran.!&%.Penubu an A3K Pengelola . $(!&%.SKEMA TLO Ku$i!' () J!%* pengendalian sesuatu akti+iti dan pertandingan • Anggaran perbelanjaan! • . $)!&%.Selepas H!si$ Pe%&e$!"!r!n peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan! $(!(%.angan &! "engenal pasti sumber #ang berkaitan dengan konteks mengenai/ pengurusan mes#uarat $1!)% • Pengurusan mes#uarat '! Berkomunikasi dengan pelbagai ."es#uarat agung .ang dan mengurus sumber ke2angan! $&!*%. $.Atur .A li 1! "eng uraikan jenis-jenis mes#uarat $1!&% Penerangan dan perbin.ara teratur. li.

$(!&%. $*!'% &! "en#ediakan senarai dan agi an tugas a li ja2atankuasa majlis! $'!'%.apan bersesuaian dengan majlis dan pen#ampai u."ajlis keraian 1! "enjelaskan peranan Pengerusi dan 3a2atankuasa majlis! $(!(%.Susunan tempat duduk . $.ara majlis rasmi Penerangan dan perbin. $&!)% ) Penerangan. $-!'% 1! "engumpul data daripada sumber #ang tepat dan rele+an untuk menilai sesuatu akti+iti/projek #ang dijalankan! $1!)%.Analisis data - - . $'!*% )! "e2ujudkan ubungan baik dengan pi ak media #ang membuat liputan ter adap majlis rasmi! $(!(%. perbin.!&% H!si$ Pe%&e$!"!r!n A%!$i C!t!t!n '! "en#ediakan rekod pengurusan stok! $(!(% (! Beramana ter adap tanggungja2ab ke2angan $'!'%.ara majlis rasmi! $.8ertib di meja makan . $-!1% Penerangan dan perbin.ara • Pen#ediaan 8eks U. $(!1%. $)!&% *! "ematu i peraturan dan protokol #ang ditetapkan dalam majlis rasmi $(!(%.apan! $'!'% (! "eran.angan mengenai/ • Protokol dalam majlis rasmi • Pengendalian majlis-majlis rasmi - 1' M!"$is R!s%i 1 Proto#o$ • Peranan Pengerusi "ajlis / 3uru A.Susunan bendera 1! "enjelaskan isu-isu dalam majlis rasmi! $1!1% &! "eng uraikan tentang pengendalian sesuatu majlis rasmi! $1!&% '! "engamalkan nilai-nilai murni melalui tingka laku #ang baik dalam majlis-majlis rasmi! $'!'% (! Bekerjasama dan berinteraksi dengan pelbagai pi ak dalam menja#akan sesuatu majlis rasmi! $'!(%.demokrasi .lassire-faire - - 1) Peni$!i!n A#ti/iti ."ajlis perasmian/penutupan .!)% 1! "enjelaskan definisi kepimpinan! $1!1%.SKEMA TLO Ku$i!' () J!%* ke2angan • Peraturan ke2angan Tutori!$ (J!%* ISL (J!%* Min u T!"u# d!n K!ndun !n • "erekod stok • Pen#ata kira-kira $(!)%. $*!1% (! Bersedia menerima pandangan dan teguran untuk meningkatkan kualiti kepimpinan! $(!1%.Pen#ediaan senarai jemputan . $(!(% 1& M!"$is R!s%i 1 Proto#o$ • Konsep protokol dan etiket sosial • Pengendalian majlis rasmi . $(!*% '! "embanding be4a pelbagai ga#a kepimpinan! $)!'%. $*!)% &! "eng uraikan konsep nilai dan etika dalam kepimpinan! $1!1%.ang dan merangka susunan atur ."ajlis perpisa an .autokratik . $&!(%."engumpul data .angan mengenai/ • 9efinisi kepimpinan • Pelbagai ga#a kepimpinan "elaksanakan penilaian akti+iti seperti berikut/ - - 1( Ke+i%+in!n • 9efinisi kepimpinan • 1a#a kepimpinan . $*!'% '! "en#ediakan teks u.apan / Kata Alu-aluan .Susunan keutamaan .angan dan perbengkelan mengenai/ • 3a2atankuasa majlis rasmi • Susunan atur .

$*!'%. • Penulisan kreatif dan ino+atif! $(!1%. $*!1%. $(!&%.!'% laporan * .SKEMA TLO Ku$i!' () J!%* Tutori!$ (J!%* ISL (J!%* Min u T!"u# d!n K!ndun !n . $)!1%."enulis laporan H!si$ Pe%&e$!"!r!n A%!$i C!t!t!n &! "enganalisis dan membuat penilaian ter adap ter adap • Pengumpulan akti+iti untuk penamba baikan! $(!1%. . $-!&% data '! "en#ediakan laporan berasaskan data #ang dianalisis • Analisis data se.ara telus dan tepat serta mempun#ai nilai kritis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->