P. 1
5

5

|Views: 0|Likes:
Published by Gustavo Bravo

More info:

Published by: Gustavo Bravo on Apr 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

CORPUS THOMISTICUM Sancti Thomae de Aquino Scriptum super Sententiis liber I distinctio II articuli I et II Distinctio 2 uaestio ! Articulus !

Utrum Deus sit tantum unus "!#$% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ar(& ! Ad primum sic proceditur& )idetur quod non sit necessarium ponere unum Deum& Ab uno enim primo et simplici procedit tantum unum' secundum philosophum& Sed plures bonitates in*eniuntur participari in creaturis' sicut sapientia' bonitas' pa+ et hu,usmodi& -r(o *idetur quod procedant a pluribus primis principiis' et sic est ponere plures deos. et hic *idetur /uisse error (entilium' ut dicit Dion0s&' quod etiam patet e+ hoc quod ponebant unum Deum sapientiae' et aliam deam pacem' et sic de aliis& "!#1% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ar(& 2 Item' sicut dicitur # Metaph&' per/ectum unumquodque est' quando potest producere sibi simile in natura& Sed di*ina essentia est per/ectissima& -r(o *idetur quod possit producere aliam essentiam sibi similem' ita quod sint plures di*inae essentiae& "!#2% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ar(& 3 Item' prima materia' quae est pura potentia' est una4 et quanto /ormae sibi sunt propinquiores' in*eniuntur pauciores numero& Primo enim per/icitur per quatuor /ormas elementares' post per plurimas /ormas mi+torum corporum& -r(o in ultimo remotionis a materia' debet in*eniri ma+ima pluralitas4 et ita *idetur quod' cum Deus sit ma+ime remotus a materia' et natura di*ina sit ma+ime multiplicata4 et sic sunt plures dii& "!56% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! s& c& !

usdem speciei' non di*iditur secundum numerum' nisi secundum di*isionem materiae *el alicu. alias esset suum esse . quidquid est e.us potentialitatis& -r(o et illa di//erentia est eadem secundum speciem' di//erens numero& Oportebit er(o quod in Deo sit aliquid potentiale' et sic ens diminutum et dependens ad aliud' quod est contra rationem primi entis& "!53% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! s& c& 7 Praeterea' e.us in quo non di//ert essentia et esse' essentialem participationem di*idi *el multiplicari& Tale autem est Deus.us in quo non di//ert suum esse et sua quidditas' non potest participari quidditas sua si*e essentia' nisi et esse participetur& Sed quandocumque di*iditur essentia alicu.Contra' omnis natura quae in*enitur in pluribus secundum prius et posterius' oportet quod descendat ab uno primo' in quo per/ecte habeatur& Unitas enim principiati attestatur unitati principii' sicut omnis calor ori(inatur ab uno calidissimo' quod est i(nis& Sed entitas in*enitur in pluribus secundum prius et posterius& -r(o oportet esse unum primum ens per/ectissimum' a quo omnia entia habent esse' et hic est Deus& -st i(itur unus Deus& "!5!% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! s& c& 2 Praeterea' si sint plures dii per essentiam distincti' oportet quod eorum essentiae di*idantur ab in*icem essentiali di//erentia' sicut quae di//erunt specie *el (enere *el quae di//erunt numero& Si autem di//erunt (enere *el specie' oportet quod aliqua di//erentia di//erant& Illa autem di//erentia aut pertinet ad bonitatem' aut non& Si non' er(o Deus' in quo erat di//erentia' non habet puram bonitatem4 et sic non est purum bonum& Si autem pertinet ad bonitatem' et illa non in*enitur in alio' er(o ille in quo non in*enitur non erit per/ectus in bonitate& Oportet autem Deum esse summum bonum' quod sit et purum et per/ectum in bonitate& -r(o impossibile est esse plures deos& "!52% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! s& c& 3 Si dicatur' quod illa di//erentia est eadem secundum speciem in utroque' sed di//erens numero' contra.us per participationem' participatur essentia eadem secundum rationem et non secundum idem esse& -r(o impossibile est e.

quia quod in principio unitum est' in e//ectibus multiplicatur.acquisitum ab aliquo& -r(o impossibile est quod di*initas multiplicetur *el di*idatur4 et ita erit unus tantum Deus& "!57% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! co& Respondeo dicendum' quod cum omnis multitudo procedat ab unitate aliqua' ut dicit Dion0sius' oportet uni*ersitatis multitudinem ad unum principium entium primum reduci' quod est Deus4 hoc enim et /ides supponit et ratio demonstrat& "!5#% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ad ! Ad primum er(o dicendum' quod quam*is bonitates participatae in creaturis sint di//erentes ratione' tamen habent ordinem ad in*icem et una includit alteram et una /undatur super altera4 sicut in intelli(ere includitur *i*ere' et in *i*ere includitur esse4 et ideo non reducuntur in di*ersa principia' sed in unum& Si etiam ordinem non haberent' non propter hoc e+cluderetur unitas primi principii. semper enim in causa est aliquid nobilius quam in causato& Unde primum principium licet sit unum et simple+ re' sunt tamen in eo plures rationes per/ectionum' scilicet sapientiae' *itae et hu.usmodi' secundum quas di*ersae per/ectiones re di//erentes in creaturis causantur& "!55% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ad 2 Ad secundum dicendum' quod hoc est de per/ectione di*inae essentiae' quod sibi similis et aequalis alia essentia esse non potest& Si enim ab ipsa esset' oporteret quod esse illius esset dependens ab ipsa' et sic incideret in illam essentiam potentialitas' per quam distin(ueretur ab essentia di*ina' quae est actus purus& 8on autem oportet quod quidquid est de nobilitate creaturae' sit de nobilitate creatoris' quae ipsam improportionabiliter e+cedit4 sicut aliquid est de nobilitate canis' ut esse /uribundum' quod esset ad i(nobilitatem hominis' ut dicit Dion0sius& "!5$% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& ! ad 3 Ad tertium dicendum' quod simple+ principium habet rationem unitatis4 et quia materia est potentia tantum' ideo est una numero' non per unam /ormam quam habeat' sed per remotionem omnium /ormarum distin(uentium4 et per eamdem rationem actus .

usmodi simpliciter sunt melius esse quam non esse& -r(o sunt in Deo& "!$2% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 s& c& 2 Praeterea' omne quod dicitur secundum quid' ori(inatur ab eo quod est simpliciter et absolute& Sed in*enimus quaedam esse per/ecta non absolute' sed secundum suam naturam' quaedam plus et quaedam minus& -r(o oportet esse aliquod per/ectum absolute et simpliciter' a quo omnia alia per/iciantur& Sed' sicut dicit philosophus' per/ectum simpliciter est in quo in*eniuntur omnes nobilitates repertae in omnibus (eneribus' et Commentator dicit ibidem' quod hoc est Deus& -r(o in Deo est .purus et primus est unus' non multiplicabilis sicut materia multiplicatur per ad*entum /ormarum' sed omnino impossibilis ad di*ersitatem& Articulus 2 Utrum in Deo sint plura attributa "!52% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 ar(& ! Circa secundum sic proceditur& )idetur quod in di*ina essentia non sit pluralitas attributorum& Illud enim est ma+ime unum quod omnino a pluralitate remo*etur& Albius enim est' secundum philosophum' quod est ni(ro impermi+tius& Sed di*ina essentia est summe una' quae est principium totius unitatis& -r(o in ea nulla pluralitas attributorum cadere potest& "!$6% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 ar(& 2 Item' unius simplicitatis est operatio una& Sed di*ina essentia est una et simple+& -r(o habet tantum unam operationem& Di*ersorum autem attributorum sunt operationes di*ersae' sicut scientiae scire et *oluntatis *elle et sic de aliis& -r(o in Deo non in*enitur di*ersitas attributorum& "!$!% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 s& c& ! Contra' sicut dicit Au(ustinus' omne quod simpliciter melius est esse quam non esse' Deo est attribuendum& Sed sapientia' bonitas et hu.

usmodi' relinquitur quod sunt di*ersa ratione' non tantum e+ parte ipsius ratiocinantis sed e+ proprietate ipsius rei. unde Deus non dicitur sapiens quia ab eo est sapientia' sed potius res creata dicitur sapiens inquantum imitatur di*inam sapientiam. quia ea quae in aliis sunt ut plura' in eo sunt unum' et remanet pluralitas tantum secundum rationem' quae non opponitur summae unitati in re' sed necessario ipsam consequitur' si simul adsit per/ectio& . tum quia causa non habet aliquid ab e//ectu' sed e con*erso. imper/ectio autem non est ab ipso' sed accidit e+ parte creaturarum' inquantum sunt e+ nihilo& uod autem est causa alicu.us' habet illud e+cellentius et nobilius& Unde oportet quod omnes nobilitates omnium creaturarum in*eniantur in Deo nobilissimo modo et sine aliqua imper/ectione. et ideo quae in creaturis sunt di*ersa' in Deo propter summam simplicitatem sunt unum& Sic er(o dicendum est' quod in Deo est sapientia' bonitas' et hu. quod non potest esse.usmodi' quorum quodlibet est ipsa di*ina essentia' et ita omnia sunt unum re& -t quia unumquodque eorum est in Deo secundum sui *erissimam rationem' et ratio sapientiae non est ratio bonitatis' inquantum hu. tum quia ab aeterno creaturis non e+istentibus' etiam si nunquam /uturae /uissent' /uit *erum dicere' quod est sapiens' bonus et hu. et inde est quod ipse non est causa rerum omnino aequi*oca' cum secundum /ormam suam producat e//ectus similes' non uni*oce' sed analo(ice4 sicut a sua sapientia deri*atur omnis sapientia' et ita de aliis attributis' secundum doctrinam Dion0sii& Unde ipse est e+emplaris /orma rerum' non tantum quantum ad ea quae sunt in sapientia sua' scilicet secundum rationes ideales' sed etiam quantum ad ea quae sunt in natura sua' scilicet attributa& uidam autem dicunt' quod ista attributa non di//erunt nisi penes connotata in creaturis.reperire potentiam' bonitatem' et quidquid aliud est nobilitatis in quacumque re& "!$3% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 co& Respondeo dicendum' quod quidquid est entitatis et bonitatis in creaturis' totum est a creatore.usmodi& 8ec idem omnino si(ni/icatur per unum et per aliud' sicut idem si(ni/icatur per nomina s0nonima& "!$7% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 ad ! Ad primum er(o dicendum' quod pluralitas attributorum in nullo prae.udicat summae unitati.

sicut etiam est e+ parte essentiae' quae licet sit una' considerantur tamen in ea plures rationes attributorum& ."!$#% Super Sent&' lib& ! d& 2 q& ! a& 2 ad 2 Ad secundum dicendum' quod operatio Dei est sua essentia& Unde sicut essentia est una' ita operatio est una in re' sed pluri/icatur per di*ersas rationes.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->