3 Fourierova transformacija

U ovom poglavlju prouˇcavamo Fourierovu transformaciju i njezin inverz. Fourierova transformacija
se moˇze shvatiti kao neprekinuti oblik Fourierova reda. Prisjetimo se, Fourierov red razlaˇze signal,
definiran na intervalu [−π, π], na komponente koje titraju s cjelobrojnim frekvencijama. S druge
strane, Fourierova transformacija razlaˇze signal, definiran na beskonaˇcnom vremenskom intervalu,
na komponente s frekvencijama λ, gdje λ moˇze biti bilo koji realni ili kompleksni broj. Osim ˇsto
je Fourierova transformacija zanimljiva i sama za sebe, ˇcinjenice iz ovog poglavlja bit ´ce vaˇzne u
konstrukciji vali´ca kojima ´cemo se baviti u daljnjim poglavljima.
3.1 Fourierova transformacija
3.1.1 Fourierova integralna formula
U ovoj toˇcki ´cemo, bez strogog dokaza, izloˇziti Fourierovu transformaciju i njezin inverz.
Kako bismo dobili Fourierovu transformaciju, promatramo Fourierov red funkcije definirane na
intervalu −l ≤ x ≤ l, te ´cemo pustiti da broj l teˇzi u beskonaˇcnost. Prisjetimo se, prema Teoremu
2.20, funkciju definiranu na intervalu −l ≤ x ≤ l moˇzemo prikazati u obliku
f(x) =

n=−∞
α
n
e
inπx/l
,
gdje je
α
n
=
1
2l
_
l
−l
f(t)e
−inπt/l
dt.
Ukoliko je funkcija f definirana na ˇcitavom skupu R, tada ´cemo pustiti da parametar l teˇzi
u beskonaˇcnost te pogledati ˇsto se u tom sluˇcaju dogada s navedenim formulama. Preciznije,
uvrstimo li izraz za α
n
u prethodnu sumu, dobivamo da je
f(x) = lim
l→∞
_

n=−∞
_
1
2l
_
l
−l
f(t)e
−inπt/l
dt
_
e
inπx/l
_
= lim
l→∞
_

n=−∞
1
2l
_
l
−l
f(t)e
inπ(x−t)/l
dt
_
.
Sada ´cemo, na desnoj strani prethodne jednakosti prepoznati integralnu sumu odgovaraju´ceg in-
tegrala, ˇsto ´ce nas i dovesti do Fourierove integralne formule. U tu svrhu, oznaˇcimo λ
n
=

l
i
∆λ = λ
n+1
−λ
n
=
π
l
. Tada je
f(x) = lim
l→∞

n=−∞
_
1

_
l
−l
f(t)e
λni(x−t)
dt
_
∆λ. (3.1)
60
3.1 Fourierova transformacija
Neka je sada
F
l
(λ) =
1

_
l
−l
f(t)e
λi(x−t)
dt.
Tada, suma (3.1) postaje

n=−∞
F
l

n
)∆λ.
Uoˇcimo kako prethodna relacija predstavlja integralnu sumu za integral
_

−∞
F
l
(λ)dλ. Naime, kada
l teˇzi u beskonaˇcnost, veliˇcina ∆λ konvergira k nuli, pa ∆λ postaje dλ u integralu
_

−∞
F
l
(λ)dλ.
Prema tome, relacija (3.1) poprima oblik
f(x) = lim
l→∞
_

−∞
F
l
(λ)dλ.
Nadalje, kada l → ∞, F
l
(λ) formalno postaje integral
1

_

−∞
f(t)e
iλ(x−t)
dt. Zbog toga je
f(x) =
1

_

−∞
_

−∞
f(t)e
iλ(x−t)
dt dλ,
odnosno
f(x) =
1


_

−∞
_
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt
_
e
iλx
dλ. (3.2)
Oznaˇcimo s
ˆ
f(λ) izraz unutar zagrada prethodnoj formuli, odnosno
ˆ
f(λ) =
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt.
Funkcija
ˆ
f(λ) naziva se Fourierova transformacija funkcije f u kompleksnom obliku. Stoga, relacija
(3.2) poprima oblik
f(x) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλx
dλ.
Tu relaciju obiˇcno nazivamo Fourierovom integralnom formulom ili inverznom Fourierovom trans-
formacijom zato jer ona prikazuje funkciju f(x) u integralnom obliku koji ukljuˇcuje Fourierovu
transformaciju od f.
Prethodna razmatranja zapisujemo u sljede´cem teoremu.
Teorem 3.1. Ako je f neprekinuto diferencijabilna funkcija takva da je
_

−∞
[f(t)[ dt < ∞, onda
je
f(x) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλx
dλ, (3.3)
pri ˇcemu je
ˆ
f(λ) (Fourierova transformacija od f) dana formulom
ˆ
f(λ) =
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt.
Razmatranja koja smo proveli na poˇcetku ove toˇcke nisu sasvim precizna, zato jer nismo obra-
zloˇzili nekoliko koraka, medu njima i konvergenciju nepravog integrala
_

−∞
F
l
(λ)dλ. Nadalje, kod
Fourierovih redova smo, uz odredene uvjete, imali i konvergenciju u toˇckama prekida (aritmetiˇcka
sredina limesa slijeva i zdesna funkcije u toˇcki prekida). Moˇze se pokazati da ista svojstva vrijede
i kod Fourierove integralne formule, ali se ovdje ne´cemo time baviti.
61
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Pretpostavka
_

−∞
[f(t)[ dt < ∞ u Teoremu 3.1 je potrebna kako bismo osigurali konvergenciju
nepravog integrala kojim je definirana Fourierova transformacija
ˆ
f(λ). Naime, tada je
[
ˆ
f(λ)[ ≤
1


_

−∞
[f(t)e
−iλt
[dt =
1


_

−∞
[f(t)[dt < ∞,
pri ˇcemu smo iskoristili ˇcinjenicu da je [e
−iλt
[ = 1.
Usporedba s Fourierovim redovima. Uoˇcimo analogiju izmedu Fourierove transformacije
funkcije f i odgovaraju´ce integralne formule te kompleksnog oblika Fourierovog reda od f na
intervalu −l ≤ x ≤ l:
f(x) =

n=−∞
ˆ
f
n
e
inπx/l
, (3.4)
gdje je
ˆ
f
n
=
1
2l
_
l
−l
f(t)e
−inπt/l
dt.
Varijabla λ u Fourierovoj integralnoj formuli (3.3) igra ulogu veliˇcine

l
u relaciji (3.4). Beskonaˇcna
suma u relaciji (3.4) zamijenjena je nepravim integralom po varijabli λ u relaciji (3.3). Uoˇcimo,
nadalje, sliˇcnost izmedu formula za
ˆ
f
n
i
ˆ
f(λ). Integral na intervalu [−l, l] u formuli za
ˆ
f
n
odgovara
integralu na ¸−∞, ∞) u formuli za
ˆ
f(λ). U sluˇcaju Fourierovih redova,
ˆ
f
n
predstavlja amplitudu
harmonika od f koji ima frekvenciju n. Sliˇcno,
ˆ
f(λ) mjeri amplitudu komponente od f s frekvenci-
jom λ. Ako je funkcija f definirana na konaˇcnom intervalu onda znamo da se njezin Fourierov red
sastoji od prebrojivo mnogo harmonika s cjelobrojnim frekvencijama. S druge strane, za funkciju
na beskonaˇcnom intervalu postoji kontinuirano, tj. neprebrojivo mnogo frekvencijskih kompo-
nenti. Drugim rijeˇcima, transformacija
ˆ
f(λ) je definirana za svaki λ ∈ R. Prethodna razmatranja
ilustrirat ´cemo na primjerima koji slijede.
3.1.2 Primjeri
Primjer 3.2. Odredimo Fourierovu transformaciju pravokutnog vala
f(x) =
_
1, −π ≤ x ≤ π
0, inaˇce,
prikazanog na slici.
62
3.1 Fourierova transformacija
Rjeˇsenje: Oˇcito je f(t)e
−iλt
= f(t)(cos λt−i sin λt). Kako je f parna funkcija, f(t) sin λt je neparna
funkcija, pa je njezin integral po skupu R jednak nuli. Zbog toga je Fourierova transformacija
funkcije f jednaka
ˆ
f(λ) =
1


_

−∞
f(t) cos λt dt =
1


_
π
−π
cos λt dt =

2 sin λπ

πλ
.
Graf Fourierove transformacije
ˆ
f prikazan je na slici.
Kao ˇsto smo ve´c napomenuli, Fourierova transformacija
ˆ
f(λ) mjeri amplitudu frekvencijske
komponente od f koja titra s frekvencijom λ. U ovom primjeru, f je po dijelovima konstantna
funkcija. Kako konstantna funkcija ima frekvenciju nula, oˇcekujemo da
ˆ
f(λ) poprima najve´ce
vrijednosti kada je parametar λ blizu nule, ˇsto i vidimo s grafa transformacije
ˆ
f(λ).
Primjer 3.3. Neka je
f(t) =
_
cos 3t, −π ≤ x ≤ π
0, inaˇce,
kao na slici.
Odredimo Fourierovu transformaciju funkcije f.
Rjeˇsenje: Kako je f parna funkcija, u formuli za transformaciju pojavljuje se samo dio s funkcijom
kosinus. Naime, imamo da je
ˆ
f(λ) =
1


_

−∞
f(t) cos λt dt =
1


_
π
−π
cos 3t cos λt dt.
63
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Prethodni integral lagano raˇcunamo primjenom formule
cos ucos v =
1
2
[cos(u + v) + cos(u −v)] ,
za pretvorbu umnoˇska kosinusa u zbroj. Rezultat je
ˆ
f(λ) =

2λsin λπ

π(9 −λ
2
)
,
a donja slika prikazuje graf te transformacije.
Uoˇcimo kako Fourierova transformacija poprima maksimum u toˇckama λ = 3 i λ = −3. Takvo
svojstvo i oˇcekujemo zato jer funkcija f(t) = cos 3t ima frekvenciju 3 na intervalu −π ≤ x ≤ π.
Primjer 3.4. Neka je
f(t) =
_
sin 3t, −π ≤ x ≤ π
0, inaˇce.
Odredimo Fourierovu transformaciju funkcije f.
Rjeˇsenje: Kako je f neparna funkcija, u formuli za transformaciju pojavljuje se samo (ˇcisto imagi-
narni) dio sa funkcijom sinus. Sada, primijenimo li formulu za pretvorbu umnoˇska sinusa u zbroj,
imamo redom
ˆ
f(λ) = −
i


_

−∞
f(t) sin λt dt = −
i


_
π
−π
sin 3t sin λt dt = −
3

2i sin λπ

π(9 −λ
2
)
.

Primjer 3.5. Promotrimo trokutasti val ˇciji je graf prikazan na slici.
64
3.1 Fourierova transformacija
Eksplicitna formula tog grafa je
f(t) =
_
_
_
t + π, −π ≤ t ≤ 0
π −t, 0 < t ≤ π
0, inaˇce.
Odredimo Fourierovu transformaciju od
ˆ
f.
Rjeˇsenje: Funkcija f je parna, pa za njezinu Fourierovu transformaciju vrijedi
ˆ
f(λ) =
2


_

0
f(t) cos λt dt =
2


_
π
0
(π −t) cos λt dt.
Prethodni integral raˇcunamo pomo´cu parcijalne integracije. Dobivamo da je
ˆ
f(λ) =
_
2
π
1 −cos λπ
λ
2
.
Graf te transformacije prikazan je na donjoj slici.

Uoˇcimo kako Fourierove transformacije u Primjerima 3.4 i 3.5 padaju brzinom 1/λ
2
, kada
λ → ∞. Taj pad je brˇzi nego kod Fourierovih transformacija u Primjerima 3.2 i 3.3, gdje je ta brzina
1/λ. Brˇzi pad u Primjerima 3.4 i 3.5 slijedi zbog neprekinutosti funkcija u tim primjerima. Uoˇcimo
kako takoder moˇzemo povu´ci paralelu s primjerima iz prethodnog poglavlja. Naime, Fourierovi
koeficijenti a
n
i b
n
za prekinutu funkciju iz Primjera 2.9 ponaˇsaju se kao niz 1/n, dok se Fourierovi
koeficijenti za neprekinutu funkciju iz Primjera 2.10 ponaˇsaju kao niz 1/n
2
.
65
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
3.2 Svojstva Fourierove transformacije
3.2.1 Osnovna svojstva
U ovoj toˇcki ´cemo dokazati osnovna svojstva Fourierove transformacije. Prvo ´cemo uvesti alterna-
tivnu oznaku
T[f](λ) =
ˆ
f(λ),
za Fourierovu transformaciju funkcije f. Ta oznaka ima prednosti u teoretskim razmatranjima,
kada prouˇcavamo operatorska svojstva Fourierove transformacije. Pod Fourierovim operatorom T
podrazumijevamo preslikavanje ˇcija je domena i slika skup funkcija koje poprimaju kompleksne
vrijednosti, a definirane su na realnoj osi. Dakle, Fourierov operator T preslikava jednu takvu
funkciju f u drugu funkciju, odnosno T[f] =
ˆ
f.
Na sliˇcan naˇcin definiramo i inverzni Fourierov operator kao
T
−1
[
ˆ
f](x) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλx
dλ.
Iz Teorema 3.1 lagano zakljuˇcujemo da je T
−1
doista inverz od T, odnosno
T
−1
[T[f]] = f. (3.5)
Naime, iz definicija za T i T
−1
imamo da je
T
−1
[T[f]](x) = T
−1
[
ˆ
f](x) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλx
dλ,
a zbog Teorema 3.1 je
f(x) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλx
dλ,
pa vrijedi relacija (3.5).
U sljede´cem teoremu navodimo osnovna svojstva Fourierove i inverzne Fourierove transforma-
cije.
Teorem 3.6. Neka su f i g derivabilne funkcije, definirane na skupu realnih brojeva, takve da je
f(t) = 0 za veliko [t[. Tada vrijede sljede´ca svojstva.
1. Fourierova transformacija i njezin inverz su linearni operatori. To znaˇci da za bilo koju
konstantu c vrijede sljede´ce relacije:
T[f + g] = T[f] +T[g] i T[cf] = cT[f],
T
−1
[f + g] = T
−1
[f] +T
−1
[g] i T
−1
[cf] = cT
−1
[f].
2. Fourierova transformacija umnoˇska funkcije f i polinoma t
n
dana je formulom
T[t
n
f(t)](λ) = i
n
d
n

n
¦T[f](λ)¦ .
3. Inverzna Fourierova transformacija umnoˇska funkcije f i polinoma λ
n
dana je formulom
T
−1

n
f(λ)](t) = (−i)
n
d
n
dt
n
_
T
−1
[f](t)
_
.
66
3.2 Svojstva Fourierove transformacije
4. Fourierova transformacija n−te derivacije funkcije je
T[f
(n)
](λ) = (iλ)
n
T[f](λ),
pri ˇcemu f
(n)
oznaˇcava n −tu derivaciju funkcije f.
5. Inverzna Fourierova transformacija n−te derivacije funkcije je
T
−1
[f
(n)
](t) = (−it)
n
T
−1
[f](t).
6. Fourierova transformacija translacije je dana relacijom
T[f(t −a)](λ) = e
−iλa
T[f](λ).
7. Fourierova transformacija umnoˇska varijable konstantom je dana relacijom
T[f(bt)](λ) =
1
b
T[f]
_
λ
b
_
.
8. Ako je f(t) = 0 za t < 0, onda je
T[f](λ) =
1


L[f](iλ),
gdje je L[f] Laplaceova transformacija funkcije f definirana formulom
L[f](s) =
_

0
f(t)e
−ts
dt.
Dokaz: Svaku relaciju dokazujemo odvojeno.
1. Linearnost Fourierove transformacije slijedi iz svojstva linearnosti integrala, odnosno
T[f + g](λ) =
1


_

−∞
[f(t) + g(t)]e
−iλt
dt
=
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt +
1


_

−∞
g(t)e
−iλt
dt
= T[f](λ) +T[g](λ).
Relaciju T[cf] = cT[f] dobivano na sliˇcan naˇcin, kao i odgovaraju´ce relacije za inverznu
Fourierovu transformaciju.
2–3. Za Fourierovu transformaciju umnoˇska funkcije f i polinoma t
n
vrijedi
T[t
n
f(t)](λ) =
1


_

−∞
t
n
f(t)e
−iλt
dt.
Sada, iz relacije
t
n
f(t)e
−iλt
= i
n
d
n

n
_
f(t)e
−iλt
_
,
dobivamo
T[t
n
f(t)](λ) = i
n
d
n

n
_
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt
_
= i
n
d
n

n
¦T[f](λ)¦ .
Sliˇcno dokazujemo i odgovaraju´ce svojstvo za inverznu Fourierovu transformaciju.
67
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
4–5. Za Fourierovu transformaciju n−te derivacije od f vrijedi
T[f
(n)
](λ) =
1


_

−∞
f
(n)
(t)e
−iλt
dt.
Sada ´cemo, primjenom formule za parcijalnu integraciju, uz u = e
−iλt
i dv = f
(n)
, sniziti
stupanj derivacije za jedan. Naime, kako je po pretpostavci lim
t→−∞
f(t) = lim
t→∞
f(t) = 0,
imamo da je
1


_

−∞
f
(n)
(t)e
−iλt
dt = −
1


_

−∞
f
(n−1)
(t)
d
dt
_
e
−iλt
_
dt
= iλ
1


_

−∞
f
(n−1)
(t)e
−iλt
dt.
Ponovimo li postupak parcijalne integracije joˇs n −1 puta, dobivamo
1


_

−∞
f
(n)
(t)e
−iλt
dt = (iλ)
n
1


_

−∞
f(t)e
−iλt
dt
= (iλ)
n
T[f](λ),
ˇsto smo i trebali dokazati. Sliˇcno dokazujemo i odgovaraju´cu formulu za inverznu Fourierovu
transformaciju.
6–7. Dokaˇzimo relaciju
T[f(bt −a)](λ) =
1
b
e

iλa
b
T[f]
_
λ
b
_
, (3.6)
odakle ´ce slijediti svojstvo translacije kao i svojstvo umnoˇska varijable konstantom. Naime,
uz zamjenu varijabli s = bt −a, ds = bdt dobivamo
T[f(bt −a)](λ) =
1


_

−∞
f(bt −a)e
−iλt
dt
=
1


_

−∞
f(s)e
−iλ(
s+a
b
)
ds
b
.
Konaˇcno, zapiˇsemo li eksponencijalnu funkciju na desnoj strani prethodne jednakosti u obliku
e
−iλ(
s+a
b
)
= e

iλa
b
e
−i
λ
b
s
,
dobivamo
T[f(bt −a)](λ) = e

iλa
b
1


_

−∞
f(s)e
−i
λ
b
s
ds
b
=
1
b
e

iλa
b
T[f]
_
λ
b
_
.
8. Posljednje svojstvo koje opisuje vezu izmedu Fourierove i Laplaceove transformacije lagano
slijedi iz definicija tih transformacija, ˇsto prepuˇstamo ˇcitatelju.

68
3.2 Svojstva Fourierove transformacije
Primjer 3.7.
Ilustrirajmo ˇcetvrto svojstvo iz Teorema 3.6 na primjeru funkcije
f(t) =
_
sin 3t, −π ≤ x ≤ π
0, inaˇce.
U Primjeru 3.4 dobili smo da je Fourierova transformacija funkcije f jednaka
ˆ
f(λ) = −
3

2i sin λπ

π(9 −λ
2
)
.
Derivacija funkcije f jednaka je 3 cos 3t na intervalu −π ≤ t ≤ π. Uoˇcimo da je ta funkcija dobivena
mnoˇzenjem funkcije iz Primjera 3.3 s konstantom 3. Dakle, zbog Primjera 3.3 je
ˆ
f

(λ) =
3

2λsin λπ

π(9 −λ
2
)
, (3.7)
a zbog ˇcetvrtog svojstva iz Teorema 3.6 (n = 1) imamo da je
ˆ
f

(λ) = iλ
ˆ
f(λ) = −iλ
3

2i sin λπ

π(9 −λ
2
)
.
Dobiveni izraz za
ˆ
f

(λ) se podudara s izrazom (3.7).
Primjer 3.8.
U ovom primjeru ilustriramo svojstvo mnoˇzenja varijable konstantom:
T[f(bt)](λ) =
1
b
T[f]
_
λ
b
_
. (3.8)
Ako je b > 1, onda se graf funkcije f(bt) dobiva suˇzavanjem grafa funkcije f. Dominantne fre-
kvencije od f(bt) dobivaju se mnoˇzenjem odgovaraju´cih frekvencija od f za faktor b. Tu ˇcinjenicu
moˇzemo lijepo ilustrirati na funkciji iz Primjera 3.4,
f(t) =
_
sin 3t, −π ≤ x ≤ π
0, inaˇce.
GRAF FUNKCIJE sin 3t, −π ≤ t ≤ π
69
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Uoˇcimo da je frekvencija od f(2t) jednaka dvostrukoj frekvenciji od f.
GRAF FUNKCIJE sin 6t, −π/2 ≤ t ≤ π/2
Pove´cavanje frekvencije signala ima efekt rastezanja grafa njegove Fourierove transformacije.
U ovom primjeru, dominantna frekvencija od f(t) je 3, dok je dominantna frekvencija od f(2t)
jednaka 6. Zbog toga se maksimalna vrijednost od [
ˆ
f(λ)[ postiˇze za λ = 3, dok se maksimalna
vrijednost Fourierove transformacije od f(2t) postiˇze za λ = 6. Zbog toga se drugi graf dobiva
rastezanjem prvog grafa za faktor 2.
GRAF FOURIEROVE TRANSFORMACIJE FUNKCIJE sin 3t
GRAF FOURIEROVE TRANSFORMACIJE FUNKCIJE sin 6t
70
3.2 Svojstva Fourierove transformacije
Ova diskusija ilustrira sljede´cu geometrijsku interpretaciju relacije (3.8) u sluˇcaju kada je b > 1.
Naime, suˇzavanje grafa funkcije f pove´cava frekvenciju i stoga, rasteˇze graf transformacije
ˆ
f(λ).
Ako je 0 < b < 1, onda se graf funkcije f(bt) rasteˇze, ˇsto smanjuje frekvenciju i zbog toga, suˇzava
graf transformacije
ˆ
f(λ).
3.2.2 Fourierova transformacija konvolucije
Ovdje promatramo kako se Fourierova transformacija ponaˇsa prema konvoluciji. No, prvo moramo
definirati konvoluciju dviju funkcija.
Definicija 3.9. Neka su f i g kvadratno integrabilne funkcije. Konvolucija funkcija f i g, u oznaci
f ∗ g, definirana je formulom
(f ∗ g) (t) =
_

−∞
f(t −x)g(x) dx.
Uoˇcimo kako je prethodna definicija ekvivalentna sa
(f ∗ g) (t) =
_

−∞
f(x)g(t −x) dx,
ˇsto lagano dobivamo uvodenjem zamjene varijable y = t −x u originalnoj definiciji.
Sljede´ci teorem govori ˇcemu je jednaka Fourierova transformacija konvolucije dviju funkcija.
Teorem 3.10. Neka su f i g kvadratno integrabilne funkcije. Tada je
T[f ∗ g] =


ˆ
f ˆ g (3.9)
T
−1
[
ˆ
f ˆ g] =
1


f ∗ g. (3.10)
Dokaz: Iskoristimo najprije definiciju Fourierove transformacije i konvolucije. Imamo da je
T[f ∗ g](λ) =
1


_

−∞
(f ∗ g)(t)e
−iλt
dt
=
1


_

−∞
__

−∞
f(t −x)g(x) dx
_
e
−iλt
dt.
Zapiˇsimo eksponencijalnu funkciju e
−iλt
dt u obliku e
−iλt
dt = e
−iλ(t−x)
e
−iλx
. Tada, uz zamjenu
poretka integracije dobivamo relaciju
T[f ∗ g](λ) =
1


_

−∞
__

−∞
f(t −x)e
−iλ(t−x)
dt
_
g(x)e
−iλx
dx,
koja uz supstituciju s = t −x postaje
T[f ∗ g](λ) =
1


_

−∞
__

−∞
f(s)e
−iλs
ds
_
g(x)e
−iλx
dx.
Konaˇcno, desnu stranu posljednjeg izraza moˇzemo zapisati u obliku


_
1


_

−∞
f(s)e
−iλs
ds
__
1


_

−∞
g(x)e
−iλx
dx
_
,
ˇsto je upravo


ˆ
f(λ)ˆ g(λ).
S druge strane, relacija (3.10) slijedi iz dokazane relacije (3.9) te formule za inverznu Fourierovu
transformaciju (Teorem 3.1). Preciznije, vrijedi

2πT
−1
[
ˆ
f ˆ g] = T
−1
[T(f ∗ g)] = f ∗ g,
ˇcime je dokaz zavrˇsen.
71
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
3.2.3 Adjungirani operator Fourierove transformacije
Prisjetimo se, adjungirani operator linearnog operatora T : V → W, izmedu dvaju unitarnih
prostora je linearni operator T

: W → V takav da je
¸T(v), w)
W
= ¸v, T

(w))
V
.
Sljede´ci teorem pokazuje kako je operator adjungiran Fourierovoj transformaciji upravo inverzna
Fourierova transformacija.
Teorem 3.11. Neka su f i g kvadratno integrabilne funkcije. Tada je
¸T[f], g)
L
2 =
¸
f, T
−1
[g]
_
L
2
.
Dokaz: Iz definicije Fourierove transformacije imamo
¸T[f], g)
L
2 =
_

−∞
ˆ
f(λ)g(λ) dλ
=
1


_

−∞
__

−∞
f(t)e
−iλt
dt
_
g(λ) dλ
=
_

−∞
f(t)
_
1


_

−∞
g(λ)e
iλt

_
dt,
pri ˇcemu posljednji znak jednakosti vrijedi zbog promjene poretka integracije u dvostrukom inte-
gralu. No, kako je
1


_

−∞
g(λ)e
iλt
dλ = T
−1
[g](t),
dobivamo
¸T[f], g)
L
2 =
_

−∞
f(t)T
−1
[g](t) dt =
¸
f, T
−1
[g]
_
L
2
,
ˇsto smo i trebali dokazati.
3.2.4 Plancherelova formula
U ovoj toˇcki pokazat ´cemo da Fourierova transformacija ˇcuva skalarni produkt u prostoru L
2
.
Teorem 3.12. Neka su f i g kvadratno integrabilne funkcije. Tada vrijede relacije
¸T[f], T[g])
L
2 = ¸f, g)
L
2 , (3.11)
¸
T
−1
[f], T
−1
[g]
_
L
2
= ¸f, g)
L
2 . (3.12)
Posebice,
[[T[f][[
L
2 = [[f[[
L
2. (3.13)
Dokaz: Iskoristimo li redom Teoreme 3.11 i 3.1, dobivamo
¸T[f], T[g])
L
2 =
¸
f, T
−1
T[g]
_
L
2
= ¸f, g)
L
2 .
Formulu (3.12) dokazujemo na sliˇcan naˇcin. Konaˇcno, formula (3.13) slijedi iz (3.11) ako stavimo
f = g.
72
3.3 Linearni filteri
Napomena. Formula (3.11), kojom je opisano svojstvo ˇcuvanja skalarnog produkta, naziva se
Plancherelova formula. Jednakost [[T[f][[ = [[f[[ je analogon relacije (2.35) iz Teorema 2.40 i
takoder se zove Parsevalova jednakost. Objasnimo malo pobliˇze tu vezu. Naime, za funkciju f
definiranu na intervalu [−π, π], neka je T[f](n) njezin n-ti Fourierov koeficijent
T[f](n) =
1


_
π
−π
f(t)e
−int
dt,
s faktorom 1/

2π umjesto 1/2π. Tada Parsevalovu jednakost (2.35) moˇzemo pisati u obliku
[[T[f][[
2
l
2 = [[f[[
2
L
2
[−π,π]
,
odakle uoˇcavamo navedenu analogiju. Plancherelova formula kazuje kako je energija signala u
vremenskoj domeni, odnosno [[f[[
2
L
2
, jednaka energiji [[
ˆ
f[[
2
L
2
, u frekvencijskoj domeni.
3.3 Linearni filteri
3.3.1 Vremenski invarijantni filteri
Fourierova transformacija igra vaˇznu ulogu u konstrukciji filtera. Filter moˇzemo shvatiti kao ”crnu
kutiju” koja uzima ulazni signal, procesira ga te vra´ca izlazni signal koji je, na neki naˇcin, promi-
jenjen. Jedan primjer filtera je uredaj koji uklanja ˇsum iz signala.
S matematiˇckog stanoviˇsta, signal je funkcija f : R → C koja je po dijelovima neprekinuta.
Filter je transformacija L koja signal f preslikava u novi signal
ˆ
f. Ta transformacija treba zado-
voljavati sljede´ca svojstva da bi bila linearni filter:
• aditivnost: L[f + g] = L[f] + L[g],
• homogenost: L[cf] = cL[f], gdje je c konstanta.
Ima joˇs jedno vaˇzno svojstvo zajedniˇcko ve´cini filtera. Ukoliko uzmemo staru oˇste´cenu ploˇcu u 3
sata popodne te pustimo signal kroz filter koji uklanja ˇsum, sluˇsat ´cemo proˇciˇs´ceni izlazni signal
koji otprilike traje kao da svira ploˇca. Nadalje, uzmemo li istu ploˇcu sutra ujutro u 10 sati te
koristimo isti filter, ˇcut ´cemo isti signal u otprilike istom vremenu. To svojstvo se zove vremenska
invarijanta. Kako bismo formulirali taj zahtjev uvodimo sljede´cu oznaku. Za funkciju f(t) i realan
broj a, definiramo f
a
(t) = f(t −a). Dakle, f
a
je vremenski pomak signala f za a jedinica.
Definicija 3.13. Za transformaciju L, koja signal preslikava u novi signal, kaˇzemo da je vremenski
invarijantna ako za bilo koji signal f i bilo koji realan broj a vrijedi L[f
a
](t) = (Lf)(t −a), ∀t ∈ R,
odnosno L[f
a
] = (Lf)
a
. Rijeˇcima, transformacija L je vremenski invarijantna ako ona vremenski
pomaknut ulazni signal f(t −a) transformira u vremenski pomaknut izlazni signal (Lf)(t −a) (vidi
sliku).
73
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Primjer 3.14.
Neka je l(t) funkcija koja ima konaˇcan nosaˇc, tj. l(t) = 0 izvan konaˇcnog intervala. Definirajmo
transformaciju L kao
(Lf)(t) = (l ∗ f)(t) =
_

−∞
l(t −x)f(x) dx, t ∈ R.
Taj linearni operator je vremenski invarijantan zato ˇsto za svaki a ∈ R vrijedi
(Lf)(t −a) =
_

−∞
l(t −a −x)f(x) dx
=
_

−∞
l(t −y)f(y −a) dy (supstitucija y = a + x)
=
_

−∞
l(t −y)f
a
(y) dy
= L[f
a
](t).
Dakle, (Lf)(t −a) = L[f
a
](t), pa je L vremenski invarijantna transformacija.
Opisano svojstvo nema bilo koji linearni operator, ˇsto ´cemo vidjeti na sljede´cem primjeru.
Primjer 3.15.
Neka je
(Lf)(t) =
_
t
0
f(τ) dτ.
S jedne strane je
L[f
a
](t) =
_
t
0
f(τ −a) dτ
=
_
t−a
−a
f(ˆ τ) dˆ τ (supstitucija ˆ τ = τ −a),
dok je s druge strane
(Lf)(t −a) =
_
t−a
0
f(τ) dτ.
Prema tome, L[f
a
](t) ,= (Lf)(t −a) za a ,= 0, pa L nije vremenski invarijantna transformacija.
U sljede´coj lemi i teoremu vidjet ´cemo kako je konvolucija iz Primjera 3.14 tipiˇcan linearni filter
koji je vremenski invarijantan. Prvo ´cemo promotriti L
_
e
iλt
_
.
Lema 3.16. Neka je L linearna, vremenski invarijantna transformacija te neka je λ bilo koji
fiksirani realan broj. Tada postoji funkcija h takva da je
L
_
e
iλt
_
=


ˆ
h(λ)e
iλt
(t je varijabla).
Napomena. Uoˇcimo kako je ulazni signal e
iλt
kompleksni sinusoidalni signal s frekvencijom λ.
Prema tome, lema tvrdi da je izlazni signal sinusoidalnog signala, s obzirom na vremenski invari-
jantan filter, takoder sinusoidalni signal s istom frekvencijom.
74
3.3 Linearni filteri
Dokaz: Definirajmo funkciju h
λ
kao h
λ
(t) = L
_
e
iλt
_
. Kako je L vremenski invarijantna transfor-
macija, vrijedi
L[e
iλ(t−a)
] = h
λ
(t −a) ∀a ∈ R. (3.14)
S druge strane, kako je L linearna transformacija, imamo
L[e
iλ(t−a)
] = L[e
−iλa
e
iλt
] = e
−iλa
L
_
e
iλt
_
= e
−iλa
h
λ
(t). (3.15)
Usporeduju´ci relacije (3.14) i (3.15) dobivamo da je
h
λ
(t −a) = e
−iλa
h
λ
(t).
Kako prethodna jednakost vrijedi za bilo koji a ∈ R, za a = t imamo h
λ
(0) = e
−iλt
h
λ
(t), odakle
je
L
_
e
iλt
_
= h
λ
(t) = h
λ
(0)e
iλt
.
Konaˇcno, odaberemo li
ˆ
h tako da je
ˆ
h(λ) = h
λ
(0)/

2π, slijedi da je L
_
e
iλt
_
=


ˆ
h(λ)e
iλt
, ˇsto
smo i trebali dokazati.
Funkcija
ˆ
h(λ) odreduje transformaciju L. Kako bismo to vidjeli, promotrimo prvo inverznu
Fourierovu transformaciju
f(t) = T
−1
[
ˆ
f] =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλt
dλ.
Nakon toga, primijenimo transformaciju L na obje strane inverzne Fourierove transformacije:
(Lf)(t) = L
_
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλt

_
. (3.16)
Desnu stranu prethodne jednakosti moˇzemo aproksimirati pomo´cu integralne sume, odnosno
L
_
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλt

_
≈ L
_
_
1

j
ˆ
f(λ
j
)e
iλjt
∆λ
_
_
. (3.17)
Zbog linearnosti transformacije, L moˇze u´ci u sumu:
L
_
_
1

j
ˆ
f(λ
j
)e
iλjt
∆λ
_
_
=
1

j
ˆ
f(λ
j
)L
_
e
iλjt
¸
∆λ. (3.18)
Profinjavanjem particije, prethodna integralna suma postaje integral, pa iz (3.16), (3.17) i (3.18)
imamo redom
(Lf)(t) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)L
_
e
iλt
¸

=
1


_

−∞
ˆ
f(λ)


ˆ
h(λ)e
iλt
dλ (Lema 3.16)
=

2πT
−1
_
ˆ
f(λ)
ˆ
h(λ)
_
(t) (definicija inverzne Fourierove transformacije)
= (f ∗ h) (t) (Teorem 3.10).
Iako prethodna argumentacija nije u potpunosti precizna, dobiveni rezultat vrijedi za ˇsiroku klasu
transformacija i signala. Prethodna diskusija je saˇzeta u sljede´cem rezultatu.
75
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Teorem 3.17. Neka je L linearna, vremenski invarijantna transformacija na prostoru signala koji
su po dijelovima neprekinute funkcije. Tada postoji integrabilna funkcija h, takva da je
L(f) = f ∗ h
za sve signale f.
Fizikalna interpretacija. Obje funkcije h(t) i
ˆ
h(λ) imaju odgovaraju´cu fizikalnu interpretaciju.
Pretpostavimo da je funkcija h(t) neprekinuta, te neka je δ mali pozitivan broj. Primijenimo
transformaciju L na impuls
f
δ
(t) =
_
1

, −δ ≤ t ≤ δ
0, inaˇce,
ˇciji je graf prikazan na slici.
Ako je broj δ > 0 malen, onda f
δ
predstavlja jak signal koji traje vrlo kratko, primjerice zvuk
kojeg proizvodi udarac ˇceki´cem. Uoˇcimo da je
_
δ
−δ
f
δ
(t) dt = 1. Sada, primjenom transformacije
na impuls f
δ
, imamo redom
(Lf
δ
) (t) = f
δ
∗ h(t)
=
_

−∞
f
δ
(τ)h(t −τ) dτ
=
_
δ
−δ
f
δ
(τ)h(t −τ) dτ (zbog f
δ
(τ) = 0 za [τ[ ≥ δ).
Kako je h neprekinuta, funkcija h(t −τ) je pribliˇzno jednaka h(t) za [τ[ ≤ δ. Zbog toga je
(Lf
δ
) (t) ≈ h(t)
_
δ
−δ
f
δ
(τ) dτ = h(t) 1 = h(t).
Prema tome, funkciju h(t) pribliˇzno dobivamo primjenom transformacije L na impuls f
δ
. Zbog
toga se h(t) naziva funkcija odziva na impuls ili kratko, funkcija odziva.
S druge strane, pokazali smo da je L
_
e
iλt
_
=


ˆ
h(λ)e
iλt
. Prema tome,
ˆ
h(λ) je, do na
konstantni faktor, amplituda odgovora na signal e
iλt
. Funkcija
ˆ
h se naziva sistemska funkcija.
3.3.2 Uzroˇcnost i konstrukcija filtera
Konstrukcija vremenski invarijantnog filtera ekvivalentna je konstrukciji funkcije odziva h, zato jer
se svaki filter moˇze prikazati u obliku
L(f) = f ∗ h,
76
3.3 Linearni filteri
prema Teoremu 3.17. Prema tome, konstrukcija takvog filtera ´ce ovisiti o konstrukciji funkcije
h. U ovoj toˇcki promatramo filtere koji uklanjaju visoke frekvencije. Takvi filteri se zovu nisko
propusni filteri.
Primjenom Fourierove transformacije na obje strane jednakosti L(f) = f ∗ h i koriˇstenjem
Teorema 3.10 slijedi relacija
¯
L[f](λ) =


ˆ
f(λ)
ˆ
h(λ).
Neispravan filter. Pretpostavimo da ˇzelimo ukloniti sve komponente nekog signala ˇcije su
frekvencije ve´ce od zadane graniˇcne frekvencije λ
c
. U prvom pokuˇsaju, ˇcini se kako bismo mogli
odabrati funkciju h ˇcija je Fourierova transformacija jednaka nuli izvan intervala −λ
c
≤ λ ≤ λ
c
.
Stoga definiramo
ˆ
h
λc
(λ) =
_
1


, [λ[ ≤ λ
c
0, [λ[ > λ
c
,
(3.19)
pri ˇcemu konstantu 1/

2π dogovorno odabiremo zbog raˇcuna koji ´ce uslijediti. Kako je
¯
L[f](λ) =


ˆ
f(λ)
ˆ
h
λc
(λ) = 0 za [λ[ > λ
c
, ovaj filter uklanja iz signala f neˇzeljene frekvencije, tj. one koje
su ve´ce od λ
c
. No, vidjet ´cemo da ovakav filter ima neke druge manjkavosti.
U tu svrhu, izraˇcunajmo funkciju odziva h
λc
koja odgovara sistemskoj funkciji
ˆ
h
λc
definiranoj
formulom (3.19). Imamo redom
h
λc
(t) = T
−1
_
ˆ
h
λc
_
=
1


_

−∞
ˆ
h
λc
(λ)e
iλt

=
1

_
λc
−λc
e
iλt

=
e
iλt
2itπ
¸
¸
¸
¸
¸
λc
−λc
=
e
iλct
−e
−iλct
2itπ
,
pa je
h
λc
(t) =
sin λ
c
t
πt
. (3.20)
Probajmo sada filtrirati jednostavnu ulaznu funkciju
f
tc
(t) =
_
1, 0 ≤ t ≤ t
c
0, inaˇce.
Funkciju f
tc
moˇzemo predoˇciti kao signal koji je ukljuˇcen na intervalu 0 ≤ t ≤ t
c
, a inaˇce je
iskljuˇcen. Filtriranjem tog signala dobivamo sljede´ci niz jednakosti
(Lf
tc
) (t) = (f
tc
∗ h
λc
) (t)
=
_

−∞
f
tc
(τ)h
λc
(t −τ) dτ
=
_
tc
0
sin (λ
c
(t −τ))
π(t −τ)
dτ (formula (3.20))
=
1
π
_
λct
λc(t−tc)
sin u
u
du (supstitucija u = λ
c
(t −τ))
=
1
π
[Si(λ
c
t) −Si(λ
c
(t −t
c
))] ,
77
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
gdje je Si(z) =
_
z
0
sin u
u
du. Tu funkciju zovemo sinus integralni. Pogledajmo kako izgleda graf
transformacije
(Lf
tc
) (t) =
1
π
[Si(λ
c
t) −Si(λ
c
(t −t
c
))] ,
za λ
c
= t
c
= 1.
Uoˇcimo kako je graf izlaznog signala netrivijalan za t < 0, dok je ulazni signal f
tc
(t) jednak nuli
za t < 0. To bi znaˇcilo da se izlazni signal pojavljuje prije nego ˇsto je doˇsao ulazni signal. Jasno, s
fizikalnog stanoviˇsta ne moˇzemo konstruirati filter koji ´ce proizvoditi izlazni signal prije nego ˇsto
primi ulazni signal. Prema tome, naˇs prvi pokuˇsaj konstrukcije filtera pomo´cu funkcije h
λc
nije
praktiˇcan. U nastavku ´cemo upoznati mnogo realniju klasu filtera.
Uzroˇcni filteri
Definicija 3.18. Uzroˇcni filter je filter kod kojega izlazni signal poˇcinje nakon ˇsto je ulazni signal
poˇceo dolaziti.
Sljede´ci teorem daje nuˇzne i dovoljne uvjete da bi filter bio uzroˇcni.
Teorem 3.19. Neka je L vremenski invarijantan filter definiran pomo´cu funkcije odziva h, odnosno
Lf = f ∗ h. Filter L je uzroˇcni ako i samo ako je h(t) = 0 za t < 0.
Dokaz: Dokazat ´cemo jedan smjer teorema, dok drugi prepuˇstamo ˇcitatelju. Preciznije, pokazat
´cemo da ako je h(t) = 0 za t < 0, onda je odgovaraju´ci filter uzroˇcni. Pokaˇzimo prvo da f(t) = 0,
t < 0 povlaˇci da je (Lf)(t) = 0 za t < 0. Znamo da je
(Lf)(t) = (f ∗ h)(t) =
_

0
f(τ)h(t −τ)dτ.
Uoˇcimo da je donja granica integrala jednaka nuli zato jer je f(τ) = 0 za τ < 0. Nadalje, ako je
t < 0 i τ ≥ 0, onda je t − τ < 0, pa je prema pretpostavci h(t − τ) = 0. Dakle, ako je f(t) = 0
za t < 0, onda je (Lf)(t) = 0 za t < 0. Drugim rijeˇcima, ako ulazni signal ne stigne do trenutka
t = 0, izlazni signal iz filtera takoder ne poˇcinje do trenutka t = 0.
Op´cenitije, pretpostavimo sada da je f signal koji ne stiˇze do trenutka t = a. Filter L ´ce
biti uzroˇcni ako izlazni signal Lf ne poˇcinje do trenutka t = a. Stoga, neka je g(t) = f(t + a).
Uoˇcimo kako signal g(t) poˇcinje u trenutku t = 0. Iz prethodno dokazanog zakljuˇcujemo da (Lg)(t)
ne poˇcinje do trenutka t = 0. S druge strane, kako je f(t) = g(t − a) = g
a
(t), zbog vremenske
invarijantnosti od L imamo da je
(Lf)(t) = (Lg
a
)(t) = (Lg)(t −a).
78
3.3 Linearni filteri
Kako signal (Lg)(τ) ne poˇcinje do trenutka τ = 0, vidimo da (Lg)(t − a) ne poˇcinje do trenutka
t = a. Dakle, (Lf)(t) = (Lg)(t −a) ne poˇcinje do trenutka t = a, ˇsto smo i trebali pokazati.
Teorem 3.19 karakterizira filter pomo´cu funkcije odziva h, ali takoder daje neke vaˇzne informa-
cije o sistemskoj funkciji
ˆ
h(λ). Prisjetimo se, zbog definicije Fourierove transformacije je
ˆ
h(λ) =
1


_

−∞
h(t)e
−iλt
dt.
Ukoliko je pridruˇzeni filter uzroˇcni, onda je h(t) = 0 za t < 0 (Teorem 3.19), odnosno
ˆ
h(λ) =
1


_

0
h(t)e
−iλt
dt = L
_
h(t)


_
(iλ),
gdje je L Laplaceova transformacija. Time smo pokazali sljede´ci rezultat.
Teorem 3.20. Neka je L uzroˇcni filter s funkcijom odziva h. Tada je sistemska funkcija pridruˇzena
filteru L jednaka
ˆ
h(λ) =
L[h](iλ)


,
gdje je L Laplaceova transformacija.
Primjer 3.21.
Jedan od poznatijih uzroˇcnih filtera koji uklanjaju ˇsumove je takozvani Butterworthov filter. Taj
se filter, prema Teoremu 3.19, konstruira pomo´cu funkcije
h(t) =
_
Ae
−αt
, t ≥ 0
0, t < 0,
gdje su A i α odgovaraju´ci parametri. Lagano dobivamo da je Fourierova transformacija funkcije
h jednaka
ˆ
h(λ) =
L[h](iλ)


=
A

2π(α + iλ)
.
Uoˇcimo kako
ˆ
h(λ) pada kad λ → ∞. Stoga se umanjuju visokofrekventne komponente filtriranog
signala zato jer je (
´
Lf)(λ) =

f ∗ h(λ) =


ˆ
f(λ)
ˆ
h(λ).
Promotrimo signal zadan formulom
f(t) = e

t
3
(sin 2t + 2 sin 4t + 0.4 sin 24 sin 40t) , 0 ≤ t ≤ π,
ˇciji je graf prikazan na slici.
79
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
ˇ
Zelimo filtrirati ˇsumove s frekvencijama pribliˇzno jednakim 40. U isto vrijeme, ne ˇzelimo ometati
osnovni oblik signala, koji ima frekvencije u rasponu od 2 do 4. Odaberemo li A = α = 10, onda
je vrijednost od
ˆ
h(λ) blizu vrijednosti
ˆ
h(0) =
1


za [λ[ ≤ 4, ali je [
ˆ
h(λ)[ malen (manji od 0.1)
ako je λ ≥ 40. Prema tome, filtriranje s funkcijom h uz ovakav odabir parametara A i α, ˇcuva
niske frekvencije (≤ 4) te priguˇsuje visoke frekvencije (≥ 40). Graf filtriranog signala (f ∗ h)(t),
0 ≤ t ≤ π je prikazan na donjoj slici.
Ve´cina visokofrekventnih ˇsumova je filtrirana, dok je ve´cina niskofrekventnih komponenti signala
saˇcuvana.
3.4 Teorem uzorkovanja
U ovoj toˇcki promatramo klasu signala ˇcija je Fourierova transformacija jednaka nuli izvan konaˇcnog
intervala [−Ω, Ω]. Takve signale ´cemo zvati funkcije ograniˇcene frekvencije. Na primjer, ljudsko
uho moˇze ˇcuti zvukove s frekvencijama manjim od 20 kHz (1kHz = 1000 ciklusa u sekundi). Stoga,
iako proizvodimo zvukove s ve´cim frekvencijama niˇsta iznad 20 kHz ne moˇzemo ˇcuti. Uoˇcimo kako
su u stvarnosti telefonski razgovori signali ograniˇcene frekvencije. U nastavku ´cemo pokazati kako
se signal ograniˇcene frekvencije moˇze rekonstruirati iz svojih vrijednosti (uzoraka) u pravilnim
vremenskim razmacima.
Definicija 3.22. Za funkciju
ˆ
f kaˇzemo da je funkcija ograniˇcene frekvencije ako postoji konstanta
Ω > 0 takva da je
ˆ
f(λ) = 0 za [λ[ > Ω.
Ukoliko je Ω najmanja frekvencija za koju je prethodna jednakost istinita, onda se prirodna frekve-
ncija ν = Ω/2π naziva Nyquistova frekvencija, a 2ν = Ω/π Nyquistov omjer.
Teorem 3.23 (Shannon-Whittakerov teorem uzorkovanja). Neka je
ˆ
f(λ) po dijelovima
glatka funkcija takva da je
ˆ
f(λ) = 0 za [λ[ > Ω, pri ˇcemu je Ω fiksirana pozitivna frekvencija.
Tada je funkcija f = T
−1
[
ˆ
f] u potpunosti odredena svojim vrijednostima u toˇckama t
j
= jπ/Ω,
j = 0, ±1, ±2, . . .. Preciznije, funkciju f moˇzemo razviti u red
f(t) =

j=−∞
f
_


_
sin(Ωt −jπ)
Ωt −jπ
, (3.21)
pri ˇcemu taj red konvergira uniformno.
Ovo je osobit teorem. Pogledajmo kako ga moˇzemo iskoristiti ukoliko ˇzelimo istovremeno emi-
tirati nekoliko telefonskih razgovora na jednoj ˇzici. Najve´ca mogu´ca frekvencija koju ljudsko uho
80
3.4 Teorem uzorkovanja
moˇze ˇcuti pribliˇzno je jednaka 20 kHz, pa je telefonski razgovor signal ograniˇcene frekvencije. U
stvari, dominantne frekvencije u ve´cini telefonskih razgovora su ispod 1 kHz, ˇsto ´cemo uzeti kao
Nyquistovu frekvenciju. Prema tome, Nyquistov omjer ´ce biti dvaput ve´ci, odnosno 2 KHz, pa
moramo uzimati uzorak signala svake 1/2 milisekunde. Dakle, koliko ´cemo, na takav naˇcin, mo´ci
emitirati telefonskih razgovora? Obiˇcno se u jednoj sekundi moˇze isporuˇciti 56000 bitova podataka.
Ukoliko se svaki uzorak moˇze kodirati pomo´cu 7 bitova, tada moˇzemo isporuˇciti 8000 uzoraka u
sekundi, odnosno 8 svake milisekunde, tj. 4 uzorka svake 1/2 milisekunde. Prema tome, uz prekla-
panje i oznaˇcavanje signala, moˇzemo emitirati uzorke iz ˇcetiri telefonska razgovora. Kod primanja
uzoraka, koristimo red (3.21) kako bismo rekonstruirali signal. Pri tome su uzorci oblika f(j/2) za
cijele brojeve j, a vrijeme je izraˇzeno u milisekundama. Oˇcito, takvih uzoraka ima konaˇcno mnogo
tijekom trajanja jednog telefonskog razgovora. Pogledajmo dokaz teorema.
Dokaz: Razvijmo funkciju
ˆ
f(λ) u Fourierov red na intervalu [−Ω, Ω] (Teorem 2.20 za a = Ω i
t = λ):
ˆ
f(λ) =

k=−∞
c
k
e
iπkλ

, c
k
=
1
2Ω
_

−Ω
ˆ
f(λ)e

iπkλ

dλ.
Nadalje, kako je
ˆ
f(λ) = 0 za [λ[ ≥ Ω, granice integrala koji definiraju Fourierove koeficijente c
k
,
mogu se proˇsiriti na interval [−∞, ∞]. Preciznije, moˇzemo pisati
c
k
=


2Ω

1


_

−∞
ˆ
f(λ)e

iπkλ

dλ,
odnosno
c
k
=


2Ω
f
__
,
zbog svojstva inverzne Fourierove transformacije. Uvrstimo li sada dobiveni izraz za c
k
u prethodni
Fourierov red, uz zamjenu indeksa sumacije j = −k, imamo
ˆ
f(λ) =

j=−∞


2Ω
f
_


_
e

iπjλ

. (3.22)
Kako je funkcija
ˆ
f po dijelovima glatka (pa prema tome i neprekinuta), red (3.22) konvergira
uniformno zbog Teorema 2.30. Iskoristimo li Teorem 3.1, dobivamo da je
f(t) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλt
dλ =
1


_

−Ω
ˆ
f(λ)e
iλt
dλ,
zato jer je
ˆ
f(λ) = 0 za [λ[ ≥ Ω. Pomnoˇzimo li sada obje strane relacije (3.22) s e
iλt
, te dobiveni
izraz integriramo na intervalu [−∞, ∞], dobivamo jednakost
f(t) =

j=−∞


2Ω
f
_


_
1


_

−Ω
e

iπjλ

+iλt
dλ. (3.23)
Konaˇcno, kako je
_

−Ω
e

iπjλ

+iλt
dλ = 2
Ωsin(tΩ −jπ)
tΩ −jπ
,
pojednostavljivanjem relacije (3.23) dobivamo (3.21), ˇsto smo i trebali dokazati.
81
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Brzina konvergencije reda (3.21) je spora jer se koeficijenti u razvoju (po apsolutnoj vrijednosti)
ponaˇsaju kao niz 1/j. Ta se konvergencija moˇze popraviti tako da se koeficijenti u razvoju ponaˇsaju
kao niz 1/j
2
, ali se ovdje ne´cemo upuˇstati u te postupke.
Primjer 3.24.
Promotrimo funkciju
ˆ
f(λ) =
_ √
2π(1 −λ
2
), [λ[ ≤ 1
0, [λ[ > 1.
Izraˇcunajmo f(t) = T
−1
[
ˆ
f]. Primjenom formule za parcijalnu integraciju, nakon kra´ceg raˇcuna,
dobivamo
f(t) =
1


_

−∞
ˆ
f(λ)e
iλt
dλ =
_
1
−1
(1 −λ
2
)e
iλt
dλ =
4 sin t −4t cos t
t
3
.
Graf funkcije f prikazan je na slici.
S druge strane, kako je
ˆ
f(λ) = 0 za [λ[ > 1, za frekvenciju Ω iz teorema uzorkovanja moˇzemo
odabrati bilo koji broj koji je ve´ci ili jednak 1. Odaberimo Ω = 1, te nacrtajmo graf parcijalne
sume prvih 30 ˇclanova reda (3.21) iz spomenutog teorema.
Uoˇcimo kako su prethodna dva grafa gotovo identiˇcna.
82
3.5 Princip neodredenosti
3.5 Princip neodredenosti
U ovoj toˇcki govorimo o takozvanom principu neodredenosti. Grubo govore´ci, taj princip kazuje da
funkcija ne moˇze istovremeno imati ograniˇcen nosaˇc (interval vremena) i frekvenciju. Kako bismo
objasnili to svojstvo, potrebna nam je sljede´ca definicija.
Definicija 3.25. Neka je f ∈ L
2
(R). Disperzija funkcije f oko toˇcke a ∈ R je veliˇcina

a
f =
_

−∞
(t −a)
2
[f(t)[
2
dt
_

−∞
[f(t)[
2
dt
.
Disperzija funkcije f mjeri koliko je raˇsiren graf te funkcije oko toˇcke t = a. Disperzija ´ce biti
mala ukoliko je graf funkcije skoncentriran oko toˇcke t = a, ˇsto pokazuje sljede´ca slika (a = 0).
MALA DISPERZIJA FUNKCIJE p(t)
ˇ
Sto je graf viˇse raˇsiren oko toˇcke t = a, disperzija ´ce biti ve´ca.
VE
´
CA DISPERZIJA FUNKCIJE q(t)
Joˇs jedan opis disperzije povezan je sa statistikom. Naime, funkciju
|f(t)|
2


−∞
|f(t)|
2
dt
moˇzemo shvatiti
kao vjerojatnosnu funkciju gusto´ce zato jer je njezin integral na intervalu ¸−∞, ∞) jednak 1. Prema
tome, ako je a oˇcekivanje pridruˇzeno danoj gusto´ci, onda je ∆
a
f upravo varijanca.
83
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Primjenimo li prethodnu definiciju disperzije na Fourierovu transformaciju funkcije f, dobivamo
formulu

α
ˆ
f =
_

−∞
(λ −α)
2
[
ˆ
f(λ)[
2

_

−∞
[
ˆ
f(λ)[
2

.
Prema Plancherelovoj formuli (Teorem 3.12), nazivnici u formulama za disperziju funkcija f i
ˆ
f su
jednaki.
Ako je disperzija od
ˆ
f oko toˇcke λ = α malena, tada je raspon frekvencije funkcije f koncentriran
oko vrijednosti λ = α.
Sada smo u stanju iskazati princip neodredenosti.
Teorem 3.26 (Princip neodredenosti). Neka je f ∈ L
2
(R) za koju je lim
t→±∞
f(t) = 0. Tada
je

a
f ∆
α
ˆ
f ≥
1
4
, (3.24)
za sve a, α ∈ R.
Jedna od posljedica principa neodredenosti jest ˇcinjenica da disperzija od f oko bilo koje toˇcke
a i disperzija Fourierove transformacije od f oko bilo koje frekvencije α ne mogu istovremeno
biti malene. Objasnimo to svojstvo na grafu funkcije p kojeg smo vidjeli na slici u ovoj toˇcki.
Graf te funkcije je skoncentriran oko toˇcke t = 0, pa je zbog toga disperzija oko toˇcke t = 0
malena. Dakako, ta se funkcija brzo mijenja, pa ´ce njena Fourierova transformacija sadrˇzavati
visokofrekventne komponente. Stoga ´ce disperzija od
ˆ
f biti velika oko bilo koje frekvencijske
vrijednosti, ˇsto vidimo na sljede´coj slici.
Grafovi funkcija p i q, koje smo vidjeli na slikama u ovoj toˇcki, imaju oblik
f
s
(x) =

se
−sx
2
, s > 0.
Preciznije, p = f
5
i q = f
1
. Primijetimo da pove´canjem parametra s, eksponent u funkciji f
s
postaje sve negativniji te se disperzija od f
s
smanjuje. Drugim rijeˇcima, graf funkcije f
s
se sve
viˇse pribliˇzava osi ordinata.
S druge strane, Fourierova transformacija od f
s
je
ˆ
f
s
(λ) =
1

2
e

λ
2
4s
.
Dokaˇzite to! Zanemarimo li konstantu ispred eksponencijalne funkcije, Fourierova transformacija
od f
s
ima isti negativni eksponecijalni oblik kao i funkcija f
s
. Prema tome, graf funkcije
ˆ
f
s
op´cenito
84
3.5 Princip neodredenosti
ima isti oblik kao graf funkcije f
s
. No postoji jedna znaˇcajna razlika. Naime, parametar s se po-
javljuje nazivniku eksponenta Fourierove transformacije
ˆ
f
s
, za razliku od funkcije f
s
, gdje se taj
parametar pojavljuje u brojniku eksponenta. Prema tome, kada parametar s raste, disperzija od
ˆ
f
s
takoder raste, dok disperzija od f
s
pada. Dakle, nije mogu´ce odabrati parametar s za koji bi
disperzije obiju funkcija f
s
i
ˆ
f
s
bile istovremeno malene.
Dokaz teorema: Dokaˇzimo prvo da vrijedi sljede´ci identitet:
__
d
dt
−iα
_
(t −a)
_
f −
_
(t −a)
_
d
dt
−iα
__
f = f. (3.25)
Pri tome su a i α realni brojevi. Nakon sredivanja, lijeva strana od (3.25) postaje
d
dt
[(t −a)f] −iα(t −a)f −(t −a)(f

−iαf),
pa primjenom pravila za derivaciju umnoˇska i sredivanjem izraza, lagano dobivamo relaciju (3.25).
Nadalje, bez smanjenja op´cenitosti moˇzemo pretpostaviti da je funkcija f takva da je [[f[[
L
2 = 1.
Taj zakljuˇcak slijedi iz ˇcinjenice da obje strane jednakosti (3.25) moˇzemo podijeliti s [[f[[
L
2 te da
je L
2
-norma funkcije f/[[f[[
L
2 jednaka 1.
Pomnoˇzimo sada skalarno obje strane relacije (3.25) s funkcijom f, pri ˇcemu uzimamo uobiˇcajeni
skalarni produkt u L
2
. Rezultat je
__
d
dt
−iα
_
[(t −a)f(t)], f(t)
_

_
(t −a)
_
d
dt
−iα
_
f(t), f(t)
_
= [[f[[
2
L
2 = 1. (3.26)
Oba ˇclana na lijevoj strani prethodne relacije su integrali s granicama od −∞ do ∞. Iskoristimo li
formulu za parcijalnu integraciju te ˇcinjenicu da je lim
t→±∞
f(t) = 0, nakon sredivanja dobivamo
jednakost
_
(t −a)f(t),
_

d
dt
+ iα
_
f(t)
_

__
d
dt
−iα
_
f(t), (t −a)f(t)
_
= 1. (3.27)
Sada, primijenimo li na dobiveni relaciju nejednakost trokuta, imamo da je
1 ≤
¸
¸
¸
¸
_
(t −a)f(t),
_

d
dt
+ iα
_
f(t)

¸
¸
¸
+
¸
¸
¸
¸
__
d
dt
−iα
_
f(t), (t −a)f(t)

¸
¸
¸
.
Nadalje, primjena Schwarzove nejednakosti na oba skalarna produkta daje nejednakost
1 ≤ 2
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
d
dt
−iα
_
f(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸[[(t −a)f(t)[[. (3.28)
S druge strane, primjenom Plancherelove formule (Teorem 3.12) i pravila za Fourierovu transfor-
maciju derivacije (Teorem 3.6, ˇcetvrto svojstvo) dobivamo da je
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
d
dt
−iα
_
f(t)
¸
¸
¸
¸
¸
¸ = [[(λ −α)
ˆ
f(λ)[[. (3.29)
Konaˇcno, kombiniranjem relacija (3.28) i (3.29) dobivamo nejednakost
[[(λ −α)
ˆ
f(λ)[[[[(t −a)f(t)[[ ≥
1
2
. (3.30)
85
FOURIEROVA TRANSFORMACIJA
Sada, kako je [[f[[
L
2 = [[
ˆ
f[[
L
2 = 1, slijedi da je

a
f = [[(t −a)f(t)[[
2
L
2 i ∆
α
ˆ
f = [[(λ −α)
ˆ
f(λ)[[
2
L
2,
pa kvadriranjem nejednakosti (3.30) dobivamo nejednakost

α
ˆ
f ∆
a
f ≥
1
4
,
ˇsto smo i trebali dokazati.
86

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful