CORPUS THOMISTICUM Sancti Thomae de Aquino Scriptum super Sententiis liber IV distinctio X IX quaestio IV !

uaestio " Prooemium #$%&""' Super Sent() lib( " d( "* q( " pr( +einde quaeritur de dotibus, et circa hoc quaeruntur quinque- . an beatis sint assi/nandae aliquae dotes, $ utrum dos a beatitudine di00erat, % utrum Christo insint dotes, " utrum An/elis, 1 de numero dotium( Articulus . Utrum sint ponendae aliquae dotes in hominibus beatis #$%&"2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . ar/( . Ad primum sic proceditur( Videtur quod non sint ponendae aliquae dotes in hominibus beatis( +os enim secundum 3ura datur sponso ad sustinenda onera matrimonii( Sed sancti non /erunt 0i/uram sponsi) sed ma/is 0i/uram sponsae) inquantum sunt membra 4cclesiae( 4r/o eis dotes non dantur( #$%&"5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . ar/( $ Praeterea) dotes non dantur secundum 3ura a patre sponsi) sed a patre sponsae( Omnia autem dona beatitudinis beatis dantur a patre sponsi) scilicet Christi, 6acob( .) .5- omne datum optimum et omne donum per0ectum desursum est) descendens a patre luminum( 4r/o hu3usmodi dona quae beatis dantur) non sunt dotes appellandae( #$%&"7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . ar/( % Praeterea) in matrimonio dantur dotes ad 0acilius toleranda onera matrimonii( Sed in matrimonio spirituali non sunt aliqua onera) ma8ime secundum statum 4cclesiae triumphantis( 4r/o non sunt ibi aliquae dotes assi/nandae(

#$%&"*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . ar/( " Praeterea) dotes non dantur nisi causa matrimonii( Sed matrimonium spirituale contrahitur cum Christo per 0idem secundum statum 4cclesiae militantis( 4r/o eadem ratione si beatis aliquae dotes con9eniunt) con9enient etiam sanctis in 9ia e8istentibus( Sed istis non con9eniunt( 4r/o nec beatis( #$%&1&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . ar/( 1 Praeterea) dotes ad bona e8teriora pertinent) quae dicuntur bona 0ortunae( Sed praemia beatorum erunt de interioribus bonis( 4r/o non debent dotes numerari( #$%&1.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . s( c( . Sed contra) 4phes( 1) %$) dicitur- sacramentum hoc ma/num est) dico autem in Christo et 4cclesia, e8 quo habetur quod spirituale matrimonium per carnale si/ni0icatur( Sed in carnali matrimonio sponsa dotata traducitur in domum sponsi( 4r/o cum sancti in domum Christi traducantur cum beati0icantur) 9idetur quod aliquibus dotibus dotentur( #$%&1$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . s( c( $ Praeterea) dotes in matrimonio corporali assi/nantur in matrimonii solatium( Sed matrimonium spirituale est delectabilius quam corporale( 4r/o ei dotes sunt ma8ime assi/nandae( #$%&1%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . s( c( % Praeterea) ornamenta sponsarum ad dotem pertinent( Sed sancti ornati in /loriam introducuntur) ut dicitur Isai( 2.) .&- induit me 9estimentis salutis :(((; quasi sponsam ornatam monilibus suis( 4r/o sancti in patria dotes habent( #$%&1"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . co( Respondeo dicendum) quod absque dubio beatis) quando in /loriam trans0eruntur) aliqua dona di9initus dantur ad eorum ornatum, et hi ornatus a ma/istris dotes sunt nominati, unde datur quaedam de0initio de dote) de qua nunc loquimur) talis- dos est perpetuus ornatus animae et corporis) 9itae su00iciens) in aeterna beatitudine 3u/iter perse9erans( 4t sumitur haec descriptio ad similitudinem dotis corporalis) per quam sponsa

dormieritque cum ea) dotabit eam) et accipiet eam in u8orem.quam9is enim dotes a parente puellae consue9erunt assi/nari) tamen quandoque contin/it) quod sponsus 9el pater sponsi assi/nat dotes 9ice patris puellae. unde et ornatus qui a Christo sanctis e8hibetur) quando traducuntur in domum /loriae) dos nominatur( Sed hoc est mani0este contra id quod 3uristae dicunt) ad quos pertinet de his tractare( +icunt enim) quod dos proprie est quaedam datio e8 parte mulieris his qui sunt e8 parte 9iri) 0acta pro onere matrimonii quod sustinet 9ir( Sed illud quod sponsus dat sponsae) 9ocatur donatio propter nuptias. et 48od( $$) .quia quandocumque aliquod nomen est impositum ad aliquid principaliter si/ni0icandum) non consue9it ad alia trans0erri) nisi secundum aliquam similitudinem( Unde cum secundum primam institutionem nominis dos ad matrimonium carnale pertineat) 9idetur quod in qualibet alia acceptione attendatur aliqua similitudo ad principale si/ni0icatum( 4t ideo alii dicunt) quod secundum hoc similitudo attenditur) quod dos proprie dicitur donum quod in matrimonio corporali datur sponsae e8 parte sponsi) quando traducitur in domum sponsi) ad ornatum sponsae pertinens.au/ete dotem) et munera postulate. et sic O9idius usus est nomine dotis) dicens. 9el hoc 0it in poenam sponsi) ut 9ir/ini a se corruptae dotem de suo assi/net) quam pater puellae debuerat assi/nare. et in hoc casu loquitur .2.et quacumque potes dote placere) place( Sed istud non 9idetur usquequaque con9eniens. quod patet e8 hoc quod di8it Sichem 6acob et 0iliis e3us <en( %") . et secundum hunc modum accipitur dos % Re/( *) ubi dicitur) quod Pharao re8 Ae/=pti cepit <a>er) et dedit in dotem 0iliae suae u8ori Salomonis( ?ec contra hoc 0aciunt auctoritates inductae. et tamen inamissibiliter dos sponsae conser9atur) ut ad eam matrimonio separato re9ertatur( Sed de ratione nominis) di9ersi di9ersimode opinantur( !uidam enim dicunt) quod dos non accipitur e8 aliqua similitudine ad matrimonium corporale) sed secundum modum loquendi quo omnem per0ectionem seu ornatum cu3uscumque hominis dotem nominamus) sicut dicitur aliquis esse dotatus scientia qui scientia pollet.9el pro nimio a00ectu ad sponsam) sicut 0uit de Sichem) qui 9oluit assi/nare dotem quam debebat accipere propter 9ehementem amorem 0ilii sui ad puellam.si sedu8erit quis 9ir/inem :(((.$.ornatur) et pro9idetur 9iro unde possit su00icienter sponsam et liberos nutrire.quod contin/it dupliciter.

sed sponsae) inquantum per eas ornatur( #$%&12' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . unde hu3usmodi dotes in spirituali matrimonio) proprie loquendo) ma/is dantur a patre sponsae quam a patre sponsi( Sed tamen haec collatio quam9is ab omnibus personis 0iat) sin/ulis personis potest appropriari per aliquem modum.sicut /ratiae per se con9enit 0acere 3ustum) sed per accidens quod de impio 0aciat 3ustum( !uam9is er/o in . 0ilio 9ero appropriatur) inquantum propter ipsum et per ipsum dantur. pater autem sponsae est tota Trinitas( 400ectus autem in creaturis ad totam pertinent Trinitatem. ad $ Ad secundum dicendum) quod pater sponsi) scilicet Christi) est persona sola patris. libro) distinct( . sed spiritui sancto) inquantum in ipso et secundum ipsum dantur.7) quaest( .amor enim est omnis donationis ratio( #$%&15' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( .quod mani0estabitur respondendo ad ar/umenta( #$%&11' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( .) art( 1) in corp() ut sic idem sit pater sponsi et sponsae. ei etiam paternitas respectu creaturae appropriatur) ut dictum est in .personae quidem patris ut danti) quia in ipso est auctoritas. sed per accidens illud quod per eas remo9etur) scilicet onus matrimonii) quod per dotes alle9iatur. quod patet e8 hoc quod soluto matrimonio dos remanet sponsae secundum 3ura.Mo=ses in auctoritate inducta( 4t ideo secundum alios dicendum) quod dos in matrimonio carnali proprie dicitur quod datur ab his qui sunt e8 parte mulieris) his qui sunt e8 parte 9iri) ad sustentanda onera matrimonii) ut dictum est( Sed tunc remanet di00icultas) quomodo haec si/ni0icatio aptari possit ad propositum) cum ornatus qui sunt in beatitudine) dentur sponsae spirituali a patre sponsi. Ad primum er/o dicendum) quod dotes quam9is assi/nentur sponso in carnali matrimonio ad usum) tamen proprietas et dominium pertinent ad sponsam. ad % Ad tertium dicendum) quod dotibus per se con9enit illud quod per dotes e00icitur) scilicet solatium matrimonii. et sic etiam in matrimonio spirituali ipsi ornatus qui sponsae spirituali dantur) scilicet 4cclesiae in membris suis) sunt quidem ipsius sponsi) inquantum ad e3us /loriam et honorem cedunt. ad .

ad " Ad quartum dicendum) quod dotes non consue9erunt assi/nari sponsae quando desponsatur) sed quando in domum sponsi traducitur) ut praesentialiter sponsum habeat( !uamdiu autem in hac 9ita sumus) pere/rinamur a domino.omnis /loria e3us 0iliae re/is ab intus et cetera( Sed in matrimonio corporali requiritur decor e8terior.1. Ad secundum sic proceditur( Videtur quod dos sit idem quod beatitudo( Ut enim e8 de0initione praedicta patet) est ornatus animae et corporis) in aeterna beatitudine 3u/iter perse9erans( Sed beatitudo animae est quidam ornatus e3us( 4r/o beatitudo est dos( #$%&2$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ar/( $ Praeterea) dos dicitur illud per quod sponsa delectabiliter sponso con3un/itur( Sed in spirituali matrimonio beatitudo est hu3usmodi( 4r/o beatitudo est dos( #$%&2%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ar/( % . et ideo dona quae sanctis in hac 9ita con0eruntur) non dicuntur dotes) sed illa quae con0eruntur eis quando trans0eruntur in /loriam) in qua sponso praesentialiter per0ruuntur( #$%&1*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( .matrimonio spirituali non sint aliqua onera) est tamen ibi summa 3ucunditas. unde non oportet quod hu3usmodi dotes assi/nentur in matrimonio spirituali sicut assi/nantur in corporali( Articulus $ Utrum dos sit idem quod beatitudo #$%&2. et ad hanc per0iciendam 3ucunditatem dotes sponsae con0eruntur) ut scilicet delectabiliter per eas sponso con3un/atur( #$%&17' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( . $ Corinth( 1. ad 1 Ad quintum dicendum) quod in spirituali matrimonio interior decor requiritur) ut in Psalm( "") .' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ar/( .

quia dos respicit spirituale matrimonium quod est inter Christum et animam) non autem beatitudo( Sed hoc non potest esse) ut 9idetur. sed dotes dicuntur habitus 9el dispositiones) 9el quaecumque aliae qualitates) quae ordinantur ad hu3usmodi per0ectam operationem.Praeterea) 9isio) secundum Au/ustinum) est tota substantia beatitudinis( Sed 9isio ponitur una de dotibus( 4r/o beatitudo est dos( #$%&2"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ar/( " Praeterea) 0ruitio beatum 0acit( @ruitio autem est dos( 4r/o dos beatum 0acit. ut sic dotes . cum beatitudo in operatione consistat) dos autem non sit operatio) sed ma/is sit qualitas 9el dispositio quaedam( 4t ideo) secundum alios) dicendum) quod beatitudo et dos etiam realiter di00erunt) ut beatitudo dicatur ipsa operatio per0ecta qua anima beata +eo con3un/itur. et sic est beatitudo( #$%&21' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ar/( 1 Praeterea) secundum Aoetium in % de consolatione) beatitudo est status omnium bonorum con/re/atione per0ectus( Sed status beatorum per0icitur e8 dotibus( 4r/o dotes sunt beatitudinis partes( #$%&22' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ s( c( . 4thic( Sed dos etiam in corpore ponitur( 4r/o dos et beatitudo non sunt idem( #$%&2*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ co( Respondeo dicendum) quod circa hoc est duple8 opinio( !uidam enim dicunt) quod beatitudo et dos sunt idem in re) sed di00erunt tantum ratione. Sed contra) dos datur sine meritis( Sed beatitudo non datur) sed redditur( 4r/o beatitudo non est dos( #$%&25' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ s( c( $ Praeterea) beatitudo est una tantum. dotes 9ero sunt plures( 4r/o beatitudo non est dos( #$%&27' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ s( c( % Praeterea) beatitudo inest homini secundum id quod inest potissimum in eo) ut dicitur in .

ordinentur ad beatitudinem ma/is quam sint in beatitudine ut partes ipsius( #$%&5&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ad . unde . Ad primum er/o dicendum) quod beatitudo) proprie loquendo) non est animae ornatus) sed est aliquid quod e8 ornatu animae pro9enit) cum sit operatio quaedam.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ad $ Ad secundum dicendum) quod beatitudo non ordinatur ad con3unctionem) sed est ipsa con3unctio animae cum Christo) quae est per operationem. ornatus 9ero dicitur aliquis decor ipsius beati( #$%&5. et sic est dos et principium beatitudinis) non autem est ipsa beatitudo( #$%&5%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ad " 4t similiter dicendum ad quartum de 0ruitione( #$%&5"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ad 1 Ad quintum dicendum) quod beatitudo colli/it omnia bona) non quasi partes essentiae beatitudinis) sed quasi aliquo modo ad beatitudinem ordinata) ut supra dictum est( Articulus % Utrum Christo competat habere dotes #$%&52' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ar/( . et sic 9isio non est dos) sed est ipsa beatitudo( Alio modo potest accipi habitualiter) idest pro habitu a quo talis operatio elicitur) idest pro ipsa /loriae claritate) qua anima di9initus illustratur ad +eum 9idendum. Ad tertium sic proceditur( Videtur quod Christo competat habere dotes( Sancti enim Christo per /loriam con0ormabuntur. sed dotes sunt dona disponentia ad hu3usmodi con3unctionem( #$%&5$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( $ ad % Ad tertium dicendum) quod 9isio dupliciter potest accipi( Uno modo actualiter) idest pro ipso actu 9isionis.

qui re0ormabit corpus humilitatis nostrae con0i/uratum corpori claritatis suae( 4r/o Christus etiam dotes habet( #$%&55' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ar/( $ Praeterea) in spirituali matrimonio assi/nantur dotes ad similitudinem matrimonii corporalis( Sed in Christo in9enitur quoddam spirituale matrimonium quod est sibi sin/ulare) scilicet duarum naturarum in una persona) secundum quod dicitur natura humana in ipso esse desponsata a 9erbo) ut patet e8 <lossa super illud Psalm( .in sole posuit tabernaculum suum.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % s( c( . <lossa.qui habet sponsam) sponsus est( 4r/o cum dotes sponsae .dicitur Philip( %) $. Corinth( ..) %.) .9os estis corpus Christi) et membra de membro.quasi sponsum decoratum corona) et quasi sponsam ornatam monilibus suis( Cum er/o sponsae debeantur dotes) oportet in Christo dotes) ut 9idetur) ponere( #$%&5*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ar/( " Praeterea) omnibus membris 4cclesiae debetur dos) cum 4cclesia sit sponsa( Sed Christus est 4cclesiae membrum) ut patet . et Apoc( $.&.$) $5.ecce tabernaculum +ei cum hominibus( 4r/o Christo competit habere dotes( #$%&57' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ar/( % Praeterea) ut dicit Au/ustinus in ib( de +octr( Christ() Christus) secundum re/ulam Ticonii) propter unitatem corporis m=stici) quae est inter caput et membra) nominat se etiam sponsam) et non solum sponsum) ut patet Isai( 2. Sed contra) inter sponsum et sponsam e8i/itur discretio personarum( Sed in Christo non est aliquid personaliter distinctum a 0ilio +ei) qui est sponsus) ut patet 6oan( %) $&.7) 5.de Christo( 4r/o Christo debentur dotes( #$%&7&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ar/( 1 Praeterea) Christus habet per0ectam 9isionem) 0ruitionem et delectationem( Hae autem ponuntur dotes( 4r/o Christus habuit dotes( #$%&7.

. alia di/nati9a) qua humana natura unitur di9inae. humana autem natura non est personaliter distincta a 9erbo( Tertio) quia dos datur quando sponsa de no9o introducitur in domum sponsi. quia in tali con3unctione Christus est ut sponsus) sed 4cclesia ut sponsa( +os autem datur sponsae quantum ad proprietatem et dominium) quam9is detur sponso ad usum( Sed hoc non 9idetur con9eniens( In illa enim con3unctione qua Christus unitur patri per consensum amoris) etiam inquantum est +eus) non dicitur esse aliquod matrimonium) quia non est ibi aliqua sub3ectio) quam oportet esse sponsae ad sponsum( Similiter etiam nec in con3unctione humanae naturae ad di9inam quae est in unitate personae) 9el etiam per con0ormitatem 9oluntatis) potest esse proprie ratio dotis) propter tria( Primo) quia e8i/itur con0ormitas naturae inter sponsum et sponsam in matrimonio illo in quo dantur dotes. ea tamen quae dotes dicuntur) e8cellentissime ei con9eniunt( #$%&7"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ad . sed quantum ad tertiam con9enit ei id quod est dos e8cellentissime) non tamen sub ratione dotis. tertia qua ipse Christus unitur 4cclesiae( +icunt er/o) quod secundum duas uniones competit Christo habere dotes sub ratione dotis.assi/nentur) 9el pro sponsa) 9idetur quod Christo non competat habere dotes( #$%&7$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % s( c( $ Praeterea) non est e3usdem dare dotes et recipere( Sed Christus est qui dat spirituales dotes( 4r/o Christo non competit dotes habere( #$%&7%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % co( Respondeo dicendum) quod circa hanc di00icultatem est duple8 opinio( !uidam enim dicunt) quod in Christo est triple8 unio( Una quae dicitur consentanea) qua unitur +eo per conne8ionem amoris. et sic 9idetur ad sponsam pertinere) quae de non con3uncta 0it con3uncta( Humana autem natura) quae est assumpta in unitatem personae a 9erbo) nunquam 0uit quin esset per0ecte con3uncta( Unde secundum alios dicendum) quod 9el omnino non con9enit Christo ratio dotis) 9el non ita proprie sicut aliis sanctis. et hoc de0icit in con3unctione humanae naturae ad di9inam( Secundo) quia e8i/itur ibi distinctio personarum.

nec est aliquod ma3us ipse et alii quam ipse solus( Sic autem loquendo de 4cclesia) 4cclesia non nominat solum sponsam) sed sponsum et sponsam) prout per con3unctionem spiritualem est e8 eis unum e00ectum( Unde licet . unde ipse est totum 4cclesiae bonum. sic 9ero Christus non est 4cclesiae membrum) sed est caput in0luens omnibus 4cclesiae membris( Alio modo accipitur 4cclesia secundum quod nominat caput) et membra con3uncta. non enim oportet quod illud in quo Christo con0ormamur) sit eodem modo in nobis et in Christo( #$%&71' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ad $ Ad secundum dicendum) quod natura humana non proprie dicitur esse sponsa in con3unctione illa qua 9erbo con3un/itur) cum non ser9etur ibi personarum distinctio) quae inter sponsum et sponsam requiritur( Sed quod quandoque desponsata dicatur humana natura) secundum quod 9erbo con3uncta est) hoc est inquantum habet aliquem actum sponsae) quia scilicet inseparabiliter con3un/itur. et sic Christus dicitur membrum 4cclesiae) inquantum habet o00icium distinctum ab omnibus aliis) scilicet in0luere aliis 9itam.Ad primum er/o dicendum) quod con0ormatio illa est intelli/enda secundum id quod est dos) et non secundum rationem dotis quae sit in Christo. et quia in illa con3unctione humana natura est 9erbo in0erior) et per 9erbum re/itur sicut sponsa per sponsum( #$%&72' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ad % Ad tertium dicendum) quod hoc quod aliquando dicitur Christus sponsa) non est quia ipse 9ere sit sponsa) sed inquantum assumit personam sponsae suae) scilicet 4cclesiae) quae est ei spiritualiter con3uncta. quam9is non multum proprie dicatur membrum) quia membrum importat partialitatem quamdam( In Christo autem bonum spirituale non est particulatum) sed est totaliter) et inte/rum. non quod ipse habeat) sed quia 4cclesia habet( #$%&75' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ad " Ad quartum dicendum) quod nomen 4cclesiae dupliciter accipitur( !uandoque enim nominat tantummodo corpus quod Christo con3un/itur sicut capiti. unde nihil prohibet quin per illum modum loquendi posset dici habere dotes. et sic tantum 4cclesia habet rationem sponsae.

et 9os similes hominibus e8pectantibus dominum suum quando re9ertatur a nuptiis) dicit <lossa.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ar/( $ Praeterea) uc( .ad nuptias dominus i9it) cum post resurrectionem no9us homo An/elorum multitudinem sibi copula9it( 4r/o multitudo An/elorum est sponsa Christi. et sic An/elis debentur dotes( #$%&*$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ar/( % Praeterea) spirituale matrimonium in spirituali con3unctione consistit( Sed spiritualis con3unctio non minor est inter An/elos et +eum) quam inter homines beatos et +eum( 4r/o cum dotes) de quibus nunc a/imus) ratione spiritualis matrimonii assi/nentur) 9idetur quod An/elis con9eniant dotes( #$%&*%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ar/( " Praeterea) spirituale matrimonium requirit spiritualem sponsum et spiritualem sponsam( Sed Christo) inquantum est summus spiritus) ma/is sunt con0ormes in natura An/eli quam homines( .$) super illud. et sic ei non con9enit ratio dicti( #$%&77' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( % ad 1 Ad quintum dicendum) quod in processu illo est 0allacia accidentis. et sic membris 4cclesiae con9enit habere dotes( 4r/o An/eli dotes habent( #$%&*.Christus aliquo modo dicatur membrum 4cclesiae) nullo tamen modo potest dici membrum sponsae.una est 4cclesia in hominibus et in An/elis( Sed 4cclesia est sponsa. Ad quartum sic proceditur( Videtur quod An/eli habeant dotes( !uia super illud Cantic( 2.una est columba mea) dicit <lossa.non enim illa Christo con9eniunt secundum quod habent rationem dotis( Articulus " Utrum An/eli habeant dotes #$%&*&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ar/( .

unde 0i/uratur per hoc quod dicitur 48od( ") $1sponsus san/uinum tu mihi es( Sed Christus per passionem et incarnationem non aliter 0uit con3unctus An/elis quam prius 0uerat( 4r/o An/eli non pertinent ad 4cclesiam) secundum quod 4cclesia dicitur sponsa. scilicet sponsum et sponsam) adolescentulas) et sodales sponsi. et ideo ratio dotis non ita proprie con9enit An/elis sicut hominibus( Tamen in his quae metaphorice dicuntur) cum non requiratur similitudo quantum ad omnia. er/o An/elis non con9eniunt dotes( #$%&*5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " co( Respondeo dicendum) quod ea quae ad dotes animae pertinent) non est dubium An/elis sicut et hominibus con9enire. non potest e8 aliqua . sed secundum rationem dotis non ita eis sicut hominibus con9eniunt) eo quod non ita proprie con9enit An/elis ratio sponsae sicut hominibus( 48i/itur enim inter sponsum et sponsam naturae con0ormitas) ut sint e3usdem speciei( Hoc modo autem homines cum Christo con9eniunt) inquantum naturam humanam assumpsit) per quam assumptionem 0actus est con0ormis in natura speciei humanae omnibus hominibus( An/elis autem non est con0ormis secundum unitatem speciei) neque secundum naturam di9inam) neque secundum humanam naturam. et dicit) quod An/eli sunt sodales sponsi( Cum er/o dotes non debeantur nisi sponsae) 9idetur quod An/elis dotes non con9eniant( #$%&*2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " s( c( $ Praeterea) Christus desponsa9it sibi 4cclesiam per incarnationem et passionem.4r/o ma/is potest esse spirituale matrimonium An/elorum ad Christum quam hominum( #$%&*"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ar/( 1 Praeterea) ma3or con9enientia e8i/itur inter caput et membra) quam inter sponsum et sponsam( Sed con0ormitas quae est inter Christum et An/elos) su00icit ad hoc quod Christus dicatur caput An/elorum( 4r/o eadem ratione su00icit ad hoc quod dicatur sponsus respectu eorum( #$%&*1' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " s( c( . Sed contra) Ori/enes super Cantic() distin/uit quatuor personas.

&&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ad % Ad tertium dicendum) quod quam9is in matrimonio spirituali non sit nisi con3unctio spiritualis) tamen illos qui con3un/untur ad per0ectam matrimonii rationem) oportet in specie naturae con9enire.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ad " Ad quartum dicendum) quod illa con0ormatio qua An/eli con0ormantur Christo inquantum est +eus) non est talis quae su00iciat ad per0ectam matrimonii rationem) cum non sit secundum con9enientiam in specie. et sic non con9enit eis proprie habere dotes( #$%&**' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ad $ Ad secundum dicendum) quod desponsatio illa lar/e accipitur pro unione) quae non habet con0ormitatem naturae in specie.&$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ad 1 Ad quintum dicendum) quod nec etiam Christus proprie dicitur caput An/elorum secundum illam rationem qua caput requirit con0ormitatem naturae( Tamen sciendum) quod licet caput et alia membra sint partes indi9idui unius speciei) non tamen) si unumquodque per se consideretur) cum alio est e3usdem speciei. sed solum quod non ita proprie sicut hominibus) ratione dissimilitudinis praedictae( #$%&*7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( " ad . manus enim habet aliam speciem partis a capite( Unde loquendo de membris secundum se) non requiritur inter ea alia con9enientia .&. et sic etiam nihil prohibet) lar/e accipiendo dotes) ponere dotes in An/elis( #$%.dissimilitudine concludi quod metaphorice aliquid de alio non praedicetur. Ad primum er/o dicendum) quod quam9is An/eli pertineant ad unitatem 4cclesiae) non tamen sunt membra 4cclesiae secundum quod 4cclesia dicitur sponsa per con0ormitatem naturae. et propter hoc desponsatio ad An/elos proprie non pertinet( #$%. sed ma/is adhuc remanet distantia in0inita( #$%. et sic e8 ratione inducta non potest simpliciter haberi quod An/elis dotes non con9eniant.

#$%.&7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . Corinth( *) $". cum 0ruitio non pertineat ad memoriam) sed ma/is ad 9oluntatem( #$%. ar/( .&2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . et sic con9enientia quae est inter +eum et An/elos) ma/is su00icit ad rationem capitis quam ad rationem sponsi( Articulus 1 Utrum con9enienter ponantur tres esse animae dotes !uaestiuncula . Ad quintum sic proceditur( Videtur quod incon9enienter ponantur tres animae esse dotes) scilicet 9isio) dilectio) et 0ruitio( Anima enim con3un/itur +eo secundum mentem) in qua est ima/o Trinitatis secundum memoriam) intelli/entiam) et 9oluntatem( Sed dilectio ad 9oluntatem pertinet) 9isio ad intelli/entiam( 4r/o debet aliquid poni quod memoriae respondeat. ar/( 1 Praeterea) Anselmus dicit) quod haec pertinent ad beatitudinem animae.&5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . ar/( $ Praeterea) dotes beatitudinis dicuntur respondere 9irtutibus 9iae) quibus +eo con3un/imur) quae sunt 0ides) spes et caritas) quibus est ipse +eus ob3ectum( Sed dilectio respondet caritati) 9isio autem 0idei( 4r/o deberet aliquid poni quod pertineret ad spem) cum 0ruitio ma/is pertineat ad caritatem( #$%. ar/( % Praeterea) +eo non 0ruimur nisi per dilectionem et 9isionem. de +oct( Christ( 4r/o 0ruitio non debet poni alia dos a dilectione( #$%.sic currite ut comprehendatis( 4r/o deberet adhuc quarta dos poni( #$%. ar/( " Praeterea) ad per0ectionem beatitudinis requiritur comprehensio) .sapientia) amicitia) concordia) potestas) honor) securitas) .illis enim dicimur 0rui quae dili/imus propter se) ut patet per Au/ustinum in ib( .quam proportionis) ut unum ab alio accipiat) et unum alii subser9iat.&"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( .&1' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( .

. re9erentia) quam promittit di/nitas.quia operationes mentis) per quam anima +eo con3un/itur) non e8ercentur or/anis corporalibus( 4r/o non sunt ponendae aliquae dotes corporis( #$%.$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ar/( $ Praeterea) homini debetur dos et beatitudo secundum quod est ad ima/inem +ei( Sed homo non est ad ima/inem secundum corpus) sed secundum animam) ut patet per Au/ustinum in ib( de Trinit( 4r/o corpori non debentur dotes( #$%..%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ar/( % Praeterea) 9ires in0eriores animae sensiti9ae et 9e/etati9ae sunt per0ectiores quam ipsum corpus( Sed non assi/nantur aliquae dotes respondentes 9iribus in0erioribus animae( 4r/o non debent aliquae dotes assi/nari) corpori respondentes( ...et sic 9idetur quod ista potius deberent assi/nari dotes quam praedicta( !uaestiuncula $ #$%.&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . ar/( 2 Praeterea) Au/ustinus in 0in( de Ci9it( +ei) dicit) quod +eus in illa beatitudine sine 0ine 9idebitur) sine 0astidio amabitur) sine 0ati/atione laudabitur( 4r/o laus praeassi/natis dotibus annumerari debet( #$%.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ar/( .&*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . 3ucunditas) quam promittit 9oluptas../audium. Ulterius( Videtur quod non sunt ponendae aliquae dotes in corpore praeter dotes animae( +otes enim ordinantur ad con3unctionem spiritualem) in qua beatitudo consistit) ut dictum est( Sed ea quae sunt in corpore) non inclinant ad hu3usmodi con3unctionem. celebritas) quam promittit 0ama. et sic 9identur praedictae dotes incon9enienter assi/nari( #$%. ar/( 5 Praeterea) Aoetius ponit quinque ad beatitudinem pertinentia in % de consolatione) quae sunt haec. securitas) quam promittit potentia.su00icientia) quam promittunt di9itiae.

pulchritudo) 9elocitas) 0ortitudo) libertas) sanitas) 9oluptas) diuturnitas( #$%.. Ulterius( Videtur quod dotes corporis incon9enienter ponantur quatuor) scilicet subtilitas) a/ilitas) claritas) et impassibilitas( Anselmus enim) 9idetur ponere septem.*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ar/( " Praeterea) sicut impassibilitas con9enit corpori /lorioso) ita et animae /lori0icatae( 4r/o non oportet poni dos corporis) cum non ponatur dos animae( #$%.5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ar/( $ Praeterea) ad per0ectionem corporis 9i9entis non solum pertinet motus) sed etiam sensus( Sed una dos ponitur quae pertinet ad motum) scilicet a/ilitas( 4r/o deberet alia poni quae pertineret ad sensum( #$%.dos est ornatus animae) et corporis et cetera( !uaestiuncula % #$%.$&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ar/( 1 Praeterea) sicut subtilitas est dos corporis) ita et per9ietas. Sed contra) dotes debentur beatis secundum quod Christo con0ormantur( Sed homines non solum con0ormantur Christo secundum animam) sed etiam secundum corpus( 4r/o etiam dotes corpori debentur( #$%.#$%.2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ar/( . ut patet per <re/orium in Moral() super illud 6ob $7..1' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ s( c( $ Praeterea) hoc idem apparet e8 de0initione dotis supra posita) quae talis est.non adaequabitur ei aurum 9el 9itrum( 4r/o inter dotes corporis debet poni per9ietas( ....dicit enim quod septem erunt beatitudines corporis) scilicet.7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ar/( % Praeterea) corpora sanctorum erunt delectabilia secundum omnes sensus( 4r/o sicut ponitur claritas) quae pertinet ad 9isum ita deberent poni aliae dotes pertinentes ad alios sensus( #$%.."' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ s( c( .

quidam 9ero) quod sunt 9isio) comprehensio et 0ruitio.dictum est enim) quod dos est aliquid animae inhaerens) per quod ordinatur ad operationem) in qua consistit beatitudo. et quia operatio illa in qua ultima beatitudo consistit) debet esse per0ectissima) ideo requiritur quod 9isio illa sit utroque modo delectabilis( Ad hoc autem quod ipsa 9isio sit delectabilis e8 parte 9isionis) requiritur quod sit 0acta connaturalis 9identi per habitum aliquem( Sed ad hoc quod sit delectabilis e8 parte 9isionis) duo requiruntur) scilicet quod ipsum 9isibile sit con9eniens) et quod sit con3unctum( Sic er/o ad delectabilitatem 9isionis e8 parte sui requiritur habitus qui 9isionem eliciat.uno modo e8 parte ob3ecti) inquantum id quod 9idetur) est delectabile. et sic dotes tres respondent tribus 9irtutibus theolo/icis) scilicet 9isio 0idei) spei 9ero comprehensio) 9el 0ruitio secundum unam acceptionem. et per0ectio e3us) quae est delectatio.in qua quidem operatione duo requiruntur) scilicet ipsa substantia operationis) quae est 9isio. et sic est una dos) quod dicitur ab omnibus 9isio( Sed e8 parte 9isibilis requiruntur duo) scilicet con9enientia quae est per a00ectum.!uaestiuncula . sed secundum alios) 0ruitio) prout 0ruitio est non spei sicut est in 9ia) sed 3am rei sicut est in patria. caritati 9ero dilectio 9el 0ruitio secundum aliam .' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . co( Respondeo dicendum ad primam quaestionem) quod ab omnibus communiter ponuntur tres animae dotes.illud enim quod summe dili/imus) con9enientissimum aestimamus( Requiritur etiam e8 parte 9isibilis con3unctio. alio modo e8 parte 9isionis) inquantum ipsum 9idere delectabile est) sicut delectamur in co/noscendo mala) quam9is mala nos non delectent. quidam 9ero) quod sunt 9isio) dilectio et comprehensio( Omnes tamen hae assi/nationes reducuntur in idem) et eodem modo earum numerus assi/natur. di9ersimode tamen( !uidam enim dicunt) quod tres animae dotes sunt 9isio) dilectio et 0ruitio. et sic ponitur a quibusdam comprehensio) quae nihil est aliud quam in praesentia +eum habere) et in seipso tenere. #$%.$.oportet enim beatitudinem esse operationem per0ectam( Visio autem aliqua est delectabilis dupliciter. et quantum ad hoc ponitur dos a quibusdam dilectio) et a quibusdam 0ruitio) secundum quod 0ruitio ad a00ectum pertinet.

et hoc quidem 0it per hoc quod ipse habitus /loriae animam ab omni de0ectu liberat) sicut quod 0acit eam su00icientem ad co/noscendum sine phantasmatibus) et ad praedominandum corpori) et alia .quia irascibilis et concupiscibilis non sunt in parte intellecti9a) sed sensiti9a) ut in % ib() distinct( $2) quaest( . alio tamen modo quam dilectio a 9isione.$%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . ad % Ad tertium dicendum) quod 0ruitio) secundum quod comprehensionem includit) distin/uitur a 9isione et dilectione.) art( $) in corp() dictum est( #$%. et ideo a quibusdam accipitur pro uno) a quibusdam 9ero pro alio( !uidam 9ero attribuunt has tres dotes tribus animae 9iribus) 9isionem scilicet rationali) dilectionem concupiscibili) 0ruitionem 9ero irascibili) inquantum talis 0ruitio est per quamdam 9ictoriam adepta( Sed hoc non proprie dicitur.$$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( .0ruitio enim per0ecta) qualis in patria habebitur) includit in se dilectionem) et comprehensionem.quod enim speratur) nondum habetur. et propter hoc in patria non remanet) sed succedit ei comprehensio( #$%.quia 9el ipsa intelli/entia est operatio memoriae. dilectio enim et 9isio di9ersos habitus nominant) quorum unus pertinet ad intellectum) alter 9ero ad a00ectum. ad . unde etiam memoriae et intelli/entiae non respondet nisi unus habitus) scilicet notitia. et ideo utrique respondet una tantum dos) scilicet 9isio( #$%.assi/nationem. ad $ Ad secundum dicendum) quod 0ruitio respondet spei) inquantum includit comprehensionem) quae spei succedet. et ideo spes quodammodo a00li/it propter distantiam amati. 9el si intelli/entia dicatur esse potentia quaedam memoria non e8it in operationem nisi mediante intelli/entia) quia memoriae est notitiam tenere. sed comprehensio 9el 0ruitio) secundum quod ponitur pro comprehensione) non importat alium habitum ab illis duobus) sed importat remotionem) e8 quibus e00iciebatur ut non posset mens +eo praesentialiter con3un/i.$"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . Ad primum er/o dicendum) quod memoria et intelli/entia non habent nisi unam operationem.

9el ad consecutionem . sed etiam in comparatione ad alios 9el pares) ad quos pertinet amicitia quantum ad unionem a00ectuum) et concordia quantum ad consensum in a/endis.& 4thic(.quia haec sunt quae ab hominibus in temporali 0elicitate quaeruntur) quae 9el pertinent ad immunitatem a malo) sicut securitas.hu3usmodi) per quae e8cluduntur impedimenta) quibus 0it ut nunc pere/rinemur a domino( #$%. et secundum hoc Aoetius ostendit illa quinque in 9era beatitudine esse.$5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . et .$2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( . ad " Ad quartum patet responsio e8 dictis( #$%. 9el ad in0eriores ad quos pertinet et potestas) secundum quod a superioribus in0eriora disponuntur) et honor secundum id quod ab in0erioribus superioribus e8hibetur. ad 1 Ad quintum dicendum) quod proprie dotes sunt immediata principia illius operationis in qua per0ecta beatitudo consistit) per quam anima Christo con3un/itur. ad 5 Ad septimum dicendum) quod illa quinque quae enumerat Aoetius) sunt quaedam beatitudinis conditiones) non autem dispositiones ad beatitudinis actum) eo quod beatitudo ratione per0ectionis suae sola et sin/ulariter habet per seipsam quidquid ab hominibus in di9ersis rebus quaeritur) ut patet etiam per philosophum in . ad 2 Ad se8tum dicendum) quod laus quae ab Au/ustino ponitur tertium eorum quae in patria erunt) non est dispositio ad beatitudinem) sed ma/is beatitudinem consequens. et etiam per comparationem ad seipsum) ad quod pertinet securitas quantum ad remotionem mali) et /audium quantum ad adeptionem boni( #$%.$7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( .e8 hoc enim ipso quod anima +eo con3un/itur in qua beatitudo consistit) sequitur quod in laudem prorumpat) unde laus non habet rationem dotis( #$%.$1' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( .illa autem quae Anselmus enumerat) non sunt hu3usmodi) sed sunt qualitercumque beatitudinem concomitantia 9el consequentia) non solum in comparatione ad sponsum) ad quem sola sapientia inter enumerata ab eo pertinet.

unde etiam beatitudo 9el /loria primo et principaliter est in mente) sed per quamdam redundantiam deri9atur etiam ad corpus) ut beatitudo hominis secundum corpus dicatur) quod imperium animae +eo con3unctae per0ecte e8equitur( Unde sicut dispositiones quae sunt in anima beata ad per0ectam operationem) qua +eo con3un/itur) dicuntur animae dotes. Ad primum er/o dicendum) quod etiam per0ectio corporis /loriosi aliquo modo coad3u9at ad hoc quod anima liberius et per0ectius +eo inhaereat) inquantum 9idelicet non retrahitur aliquibus corporeis impedimentis a di9ina inhaesione.2.boni 9el con9enientis) sicut 3ucunditas. et sic etiam e3us operatio est per0ectior) ut supra dictum est( #$%. et re9erentia) inquantum illius notitiae 9el boni si/num aliquod e8hibeturre9erentia enim consistit in e8hibitione honoris qui est testimonium 9irtutis( Unde patet quod ista quinque non debent dici dotes) sed quaedam beatitudinis conditiones( !uaestiuncula $ #$%. 9el ad mani0estationem boni) sicut celebritas) inquantum bonum unius est in notitia multorum.%$' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ad % . ita dispositiones quae sunt in corpore /lorioso) e8 quibus corpus e00icitur per0ecte animae sub3ectum) dicuntur corporis dotes( #$%.' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ad $ Ad secundum patet responsio e8 dictis( #$%.%. 9el per0ecti) sicut su00icientia.$*' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ co( Ad secundam quaestionem dicendum) quod secundum hoc homo est beatitudinis particeps quod ad ima/inem +ei consistit( Ima/o autem +ei primo et principaliter in mente consistit. sed per quamdam deri9ationem etiam in corpore hominis quaedam repraesentatio ima/inis in9enitur) secundum quod oportet corpus animae esse proportionatum) ut etiam patet e8 his quae Ma/ister dicit in $ Sent() dist( . et inquantum etiam anima per0ectius esse habet corpori con3uncta) quam a corpore separata.%&' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( $ ad .

unde omnes in0eriores potentiae quae sunt or/anis a00i8ae) simul cum corpore computantur) et cum eo etiam simul dotantur( !uaestiuncula % #$%. ut scilicet prudentiae respondeat claritas propter co/nitionem.1) "%) per hoc quod dicitur.Ad tertium dicendum) quod sicut dicit Au/ustinus in ib( de Trinit() ad e8teriorem hominem non solum pertinet corpus) sed etiam corporis sensus.temperantiae 9ero) quae corpus attenuat) subtilitas. .et sic quatuor dotes corporis respondent quatuor 9irtutibus cardinalibus) sicut tres dotes animae tribus theolo/icis) ut dictum est( #$%.%%' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % co( Ad tertiam quaestionem dicendum) quod anima est 0orma corporis) et motor.unde a/ilitas notatur . scilicet esse substantiale) 9ires) et 0ormae secundariae) scilicet accidentales) et amborum conser9atio( Corpus er/o /loriosum) inquantum per0ecte animae subditur quantum ad esse substantiale quod ab ea habet) sic est dos subtilitatis.unde cum dotes corporis ad hoc ordinentur ut corpus per0ecte animae sub3iciatur) hoc erit ut sub3iciatur ei per0ecte et sicut 0ormae) et sicut motori( A 0orma autem in materia tria causantur.%"' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ad .e8 hoc enim corpus /loriosum subtile dicitur) ut supra) distinct( "") dictum est) quod per0ecte ab anima in0ormatur( Inquantum 9ero per0ecte subditur ei ut 0ormae secundum accidentales 0ormas quae sunt in corpore ab anima) sic est dos claritatis( Inquantum 9ero corpus /loriosum per0ecte ab anima conser9atur) sic est dos impassibilitatis.corpus enim secundum hoc dicitur a/ile quod ad omnes animae actus est e8peditum et paratum( !uidam autem quatuor dotes corporis quatuor 9irtutibus cardinalibus adaptant) eo quod cardinalium 9irtutum materia sunt bona corporalia.e8 hoc enim impassibile dicitur quod e8 9i animae ser9atur immune ab omni laesione( Sed inquantum corpus per0ecte subditur animae ut motori) sic est dos a/ilitatis.0ortitudini a/ilitas) e8 qua contin/it ut nihil corpori possit resistere.sur/et in 9irtute.3ustitiae) quae est perpetua et immortalis) impassibilitas. Corinth( .

et ideo per9ietas non ponitur dos distincta a claritate( +e praedictis autem dotibus tam animae quam corporis) in speciali dictum est.%7' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ad 1 Ad quintum dicendum) quod clarum et per9ium ad idem /enus reducuntur) eo quod lu8 est actus diaphani.%2' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ad % Ad tertium dicendum) quod secundum philosophum in $ de /eneratione) qualitates 9isibiles sunt aliis qualitatibus sensibilibus nobiliores quantum ad hoc quod in 9isibilitate con9eniunt in0eriora corpora cum superioribus corporibus) non autem quantum ad alias sensibiles qualitates. 9oluptas 9ero potest reduci ad subtilitatem. de 0ruitione quidem .ut secundum hoc dicatur corpus /loriosum esse a/ile) quod est per0ecte habilitatum ad omnes operationes quae per corpus e8ercentur( #$%.%1' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ad $ Ad secundum dicendum) quod a/ilitas non solum pertinet ad motum) sed etiam ad sensum) et ad omnes alias operationes animae.unde e8 quo impassibilitas ponitur corporis dos) non oportet quod ponatur dos animae( #$%.%5' Super Sent() lib( " d( "* q( " a( 1 qc( % ad " Ad quartum dicendum) quod anima non est passibilis secundum naturam) sed per accidens) inquantum corpus patitur.unde lu8 9el claritas) quae est qualitas propria caelestium corporum) inter alias qualitates corporales est nobilior) et ma/is similis ad e8primendam intelli/ibilem claritatem.9el per di9inam 3ustitiam est passibilis e8 culpa) quae ab animabus beatorum est procul propter +ei dilectionem.Ad primum er/o dicendum) quod illa septem quae Anselmus ponit) continentur sub istis quatuor.et ideo e8 redundantia /loriae ab anima in corpus ma/is ponitur in corpore /lorioso claritas ut dos) quam alia sensibilis qualitas( #$%. quia e8 hoc quod corpus est per0ecte in0ormatum per animam) est ad delectationem dispositum( #$%. sanitas et diuturnitas sub impassibilitate. 9elocitas et libertas et 0ortitudo sub a/ilitate.pulchritudo enim continetur sub claritate.

ib(. de 9isione supra) hac eadem dist(.in . de dilectione) in % ib() tractatu de caritate. de quatuor dotibus corporis supra) dist( ""( . dist() .