You are on page 1of 8

CNG TY C PHN THY IN SNG MIN 5

NH MY THY IN SNG MIN 5


***********o0o***********

S L LCH
THEO DI THIT B - CNG TRNH
H THNG: MY PHT IN H1
(K HIU VH: H1-H2)
Ngi qun l k thut:Trnh Vn Nam

H Giang 2/2013

LCH KIM TRA, BO DNG NH K


H thng thit b: My pht H1-H2
TT

Ni dung kim tra, bo dng, th nghim

Kim tra, v sinh cun dy Stator; cun dy


Rotor v cc ph kin khc thuc my pht
in H1;
V sinh, bo dng my bin p kch t
TE1;
V sinh, bo dng 12 b lm mt khng
kh;

2
3
4
5
6
7

Thi gian chu k


thc hin

Ghi ch
15 ngy/ln

3 thng/ln
6 thng/ln

V sinh, bo dng cc thit b in ti t


trung tnh my pht
nh bng li vnh gp; V sinh bo
dng cc chi than
Kim tra bo dng h thng sy my pht
Kim tra, bo dng v hiu chnh li gi tr ca
cc cm bin o nhit ,o rung, o trc

Kim tra bo dng, tng th v o cch


in tng phn t trong h thng; thay mt
s con ni tn hiu u ra;
Ghi ch: Ngi qun l k thut cn c trn Catalog ca nh ch to, quy chun
Quc gia v in, quy nh ca Cng ty lp lch v ng k kim tra thit b nh k.
8

Bng chi tit cc ti liu km theo


Stt
1
2
3
4
5
6
7

Tn ti liu
Bn v s nguyn l my pht
Bn v nguyn l hot ng
Bn v lp t thit b h thng
Bn v s mch iu khin
Hon cng lp t thit b
Quy trnh, sa cha bo dng
Chng trnh sa cha

n Vt
Bn
Bn
Bn
Bn
B
B
B

S lng
1
1
1
1
1
1
1

Ghi ch

H S, L LCH THEO DI THIT B


Tn thit b (Cng trnh): My pht H1- H2
n v qun l k thut: T k thut nh my thy in Sng Min 5.
1. Cc thng s c bn: Thi gian a vo vn hnh nm 2012
Stt Tn h thng - thit b
1 My pht in:

Thng s k thut
Kiu SF10- 24/4250
Cng sut
P= 10 MW
Cng sut
Q= 7,5 MVAR
Cng sut
S= 125 MVA
Dng in Stato nh mc Istato= 687,3 A
in p nh mc 10,5 kv
Dng in kch t khng ti 186 A
Dng in kch t nh mc 395 A
Dng in kch t Max
790 A
in p kch t khng ti
102 V
in p kch t nh mc
303 V
in p kch t max
606 V
Tc quay nh mc
250 v/p
Tc nng
463 v/p
Ni dy stato Y
Tn s nh mc 50 Hz
H s cng sut nh mc Cos = 0,83
S cp cc 12
Hiu sut lc ph ti nh mc 97,13 %
Cp cch in cun dy Stato/roto F/F
Nhit li thp stato/roto 1150C
Nhit cun dy stato/roto 1150C
Nhit gi nng/lnh 750C/150C
Nhit secmang 580C
Nhit secmang hng my pht 700C
Nhit du / hng my pht 550C

n v
My

C. Sn ph h thng.
- H thng nn kh sn du mu xanh m: M mu 128 Atlantic Blue JOTON.
- ng ng cp nc lm mt sn mu xanh m: M mu 143 Royal Green JOTON.
- Tng din tch sn:

S l
2

Ngy.........t
hng..........nm 2013
Ngi

kim

tra

Ngi qun l

D. Cc thng s k thut chi tit bn trong thit b cp nht trong k sa cha


Stt Tn h thng thit b
Thng s k thut
n v

Ghi ch: Phn ny ngi qun l k thut cp nht sau khi tho thit b ly c cc thng
s nh:
- Cc loi van, cc chng loi bu lng, giong....
2. L LCH THIT B

S l

Stt

Ni dung kim tra, sa cha

Thi gian
sa cha

Cc thng s trc khi sa


cha

Cc thng
c

Ghi ch: Ngi qun l k thut ghi li ni dung cng vic thc t sau mi ln sa cha
trung tu, i tu, x l khim khuyt, kim tra nh k.
- Thi gian vn hnh ca thit b n lc kim tra sa cha.
- Tnh trng ca thit b v cc thng s trc v sau sa cha:
- Cc thay i, nng cp, ci tin, thay th. Phn c kh, mch in nht th...
- Sau khi cp nht xong phi ngh ngi qun l kim tra v k s.

3. CC LU CHO LN SA CHA TIP THEO


Stt

Ni dung lu cho ln sa
cha tip theo

Thi gian sa
cha hoc pht
hin

T. gian thc hin


hoc ln SCL tip
thep

Ghi ch