You are on page 1of 2

UBND QUN SN TRA

PHNG GIO DC V O TO
S: 313 /PGDT-THHC
V/v t chc cac hoat dng v
Ngay Sach Vit Nam 21/4
CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T !" - H#$% p%&c

Sn Tr, ngy 18 thng 4 nm 2014

Kinh gui: Hiu truong cac truong mm non, tiu hoc, trung hoc co so
Thuc hin Cng vn s 1025/SGDT-CTHSSV ngay 17 thang 4 nm
2014 cua So Giao duc va ao tao v vic t chc cac hoat dng v Ngay Sach
Vit Nam 21/4, Phong Giao duc va ao tao d nghi Hiu truong cac truong hoc
thuc hin cac ni dung sau:
'( C)$* +,c +-./$ +0-.1$
Cac truong hoc t chc tuyn truyn v y nghia cua Ngay Sach Vit Nam,
cu th:
a) Ngay Sach Vit Nam duoc t chc hang nm (ngay 21/4) nhm xy
dung va phat trin phong trao doc sach, huong toi mt x hi hoc tp, mt net
dep trong doi sng x hi.
b) Ngay Sach Vit Nam duoc t chc nhm tn vinh gia tri cua sach,
khng dinh vai tro, vi tri, tm quan trong cua sach trong doi sng x hi; xy
dung vn hoa doc trong cng dng va tn vinh nhung nguoi tham gia suu tm,
sang tac, xut ban, in, phat hanh, luu giu, quang ba sach.
c) Vic t chc Ngay Sach Vit Nam nhm nng cao trach nhim cua cac
cp, cac nganh, cac co quan chc nng va cac t chc x hi di voi vic xy
dung va phat trin vn hoa doc Vit Nam.
d) Ngay Sach Vit Nam nm 2014 duoc trin khai trn pham vi ca nuoc.
Cac hoat dng huong ng Ngay Sach Vit Nam duoc t chc bt du tu thang 3
dn ht thang 4. Cac hoat dng chinh cua Ngay Sach Vit Nam duoc t chc
trong tm tu ngay 19/4 dn ngay 23/4.
2( T3 c%4c c,c %"#+ 5$* %67$* 4$* N*8. 9,c% V:;+ N<=
Huong ng Ngay Sach Vit Nam nm 2014, Phong Giao duc va ao tao
d nghi cac truong hoc, tuy vao tinh hinh thuc t, xy dung va trin khai k
hoach t chc Ngay Sach Vit Nam tai don vi, tp trung vao cac ni dung:
a) T chc 'Ngay hi doc sach theo tung chu d tai cac truong hoc:
- Sach voi tui tre lp thn, lp nghip;
- Tu trang sach vit dn thuc tin cuc doi;
- Sach hat ging cho tm hn;
- Tui tre va tri thc Sc manh cua thanh cng;
1
- Ki nng doc sach cho tre,.
b) Phat dng phong trao doc sach trong thu vin nha truong; t chc cac
cu lac b v sach voi cac hoat dng ngoai khoa.
c) Phat dng, t chc cac phong trao, chuong trinh thu gom sach, ung h
sach vo, h tro cho cac truong hoc vung su, vung xa, khu vuc kho khn.
d) T chc cac su kin khac nhm xy dung vn hoa doc cho hoc sinh.
>( C%? 5 @," c,"
Cac truong hoc bao cao kt qua trin khai, t chc cac hoat dng huong
ng Ngay Sach Vit Nam v Phong Giao duc va ao tao truoc ngay 28/4/2014
(C Nhan nhn).
Phong Giao duc va ao tao d nghi cac truong hoc trin khai thuc hin./.
Ni nhn:
- Nhu trn;
- Website nganh;
- Luu: VT, THHC(Nh).
TABCNG PHNG
( k v ng du
N*-.D$ T%E T%F"

2