BICARA BERIRAMA SK TANJUNG KUPANG Tuan tuan dan puan-puan Walaupun sibuk beker a Se!

ran" "uru di sek!la# SE$AMAT PAGI%%%CIKGU %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Se!ran" d!kt!r di #!spital &'KT'R%%SA(A SAKIT JANTUNG%%% Se!ran" petani di ladan" MARI KITA KE $A&ANG )'''III MARI KITA KE BEN&ANG )'''I KITA MENANAM PA&I TANAM KACANG )ATI SENANG%%% Se!ran" tukan" *asak di #!tel TUKANG MASAK KERJAN(A SENANG BANGUN PAGI MASAK NASI G'RENG CAMPUR CI$I CAMPUR U&ANG KERING BI$A MAKAN MATA NAIK JU$ING kita perlu *eluan"kan *asa Untuk #idup ber*as+arakat SU&A) SEMESTIN(A Kita patut berte"ur sapa dan bertan+a k#abar &en"an iran kita APA K)ABAR PAKCIK APA K)ABAR MAKCIK NAK ,,, K)ABAR BAIK NAK ,,, K)ABAR BAIK

Kita patut *en"a*bil ta#u tentan" Kesela*atan te*pat tin""al kita

..asa Mala#an den"an rakan seba+a APA (ANG PENTING KERJASAMA Selain itu kita *esti *en"a*alkan Sikap bert!lak ansur teruta*a apabila Me*bantu !ran" *iskin )ATI GAJA) SAMA &I$APA) )ATI KUMAN SAMA &I CICA) BERAT SAMA &IPIKU$ RINGAN SAMA &IJINJING A*alan ini *en adikan kita rasa sabar dan berti*ban" S(UKURRR A$)AM&U$I$$A) // Al#a*dulilla# s+ukur nik*at . MESTI $A) A&A A&IK MANISSSS%%%MA)U PEGI MANA-Kita u"a *esti berbaik-baik antara satu sa*a lain Kita akan #idup se a#tera ika kita baik #ati &an *en"#!r*ati !ran" lain% TUMPANG $A$U MAKCIK%%%%SI$AKAN$A)%%% )ATI-)ATI SE$A$U%%%%%%%BAIK$A) PAKCIK Kita *esti bersikap salin" *en"#!r*ati Bukan sa#a a den"an !ran" de.A&A PENGAWA$ KESE$AMATAN KE -..

atan ke ru*a# keba ikan sikap beker asa*a ber"!t!n" RUMA) ANAK (ATIM $AGI-RUMA) 'RANG-'RANG TUA RUMA) PE$IN&UNGAN IBU TUNGGA$ RUMA) PE$IN&UNGAN WANITA RUMA) BEKAS PENAGI) &A&A) TUNJUKKAN KITA JUGA PRI)ATIN Ke"iatan ini dapat *e*upuk se*an"at perpaduan BERSATU KITA TEGU) BERCERAI KITA R'B') NAK &ENGAR KAMI N(AN(I TAK-NAKKKKK Jika den"an*u sala# Ku tak *a#u +an" benar Jika den"an*u reba# biarla# ku ter0alar Walau dilanda badai Ku san""up kerna ku *a#u Kita SEMUA bersatu .// Kepada Tu#an +an" *e*beri ra#*at U$ANG SEKA$I $AGI Seterusn+a kita perlu *en"a*alkan Kita b!le# *en+ertai ke"iatan seperti r!+!n" &IMANA--&I BA$AIRA(A &I &EWAN &I TANA) PERKUBURAN Atau la.

Jika den"an*u kabur Ku tak *a#u +an" elas Jika den"an*u #an+ut Biarla# aku le*as Walau dilanda ribut Ku san""up kerna ku *a#u Kita SEMUA bersatu SEKIAN JUMPA $AGI ASSA$AMUA$AIKUM SEMUA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful