You are on page 1of 7

SK AMPANG PECAH 2014-2015 ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W) W1 W2 Kekurangan guru opsyen. Kekangandarisegi ICT

S1

Guru bersemangatuntukbelajardanmengajar.

PELUANG (O)

ANCAMAN (T) T1 12 T3 T4 Muridtidakkbersungguh-sungguhsemasabelajar. Sikapmurid yang tidakinginmencuba. Kekanganmasa. Kurangpersainganmurid.

01

Penyediaanalat bantu mengajar yang mengikutisukatanpelajaran.

ANALISIS PERSEKITARAN PENDIDIKAN JASMANI&PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014


DALAMAN S-KEKUATAN (STRENGTH) S1- Guru bersemangatuntukbelajardanmengajar LUARAN O-PELUANG (OPPORTUNITIES) O1- Penyediaanalat bantu mengajar yang mengikutisukatanpelajaran T-ANCAMAN/CABARAN (THREATS/CHALLENGE) T1Muridtidakbersungguh-sungguh dalampenghasilankarya T2Sikapmurid yang tidakingin mencuba T3Kekanganmasa T4Kurangpersaingandaripadamurid . STRATEGI S-O W-KELEMAHAN (WEAKNESS) W1- Kekurangan guru opsyen W2- kekangandarisegipenggunaan ICT STRATEGI O-W

S1,O1 O1,W2 Pengalaman yang adapada guru sertaalat bantu mengajar yang Mengadakanbengkelcarapengajara mencukupidapatmenarikminatdanmemudahkankefahamanmurid. n yang berkesan, mudahdanmenarik STRATEGI S-T STRATEGI W-T

S1,C1 1. Proses pengajarandanpembelajaranmestilahmenggunakanalatandanb ahan yang telahdisediakan di sekolah. 2. Mengadakan in-house training kepada guru yang bukanopsyen.

W2, T1 Mengadakanminggu PJPK itu BEST

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014-2016
NKRA Sub-NKRA BidangKeutamaan PPPM KPI Pengarah/PPD/Sek SEKTOR/PPD/SEK BIDANG/UNIT TERAS STRATEGIK MeluaskanAksesKepadaPendidikanBerkualitidanBerkemampuan Presekolah, LINUS, SekolahBerprestasiTinggidanTawaranBaru KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
Peratusmurid yang lulus subjek PJPK

JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH KURIKULUM STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI TOV 76% Menanamminatmurid melaluiaktiviti PJPK Menyediakanbahan bantu mengajar yang pelbagaibersesuaim engikuttopik Melibatkan guruguru dalambengkel PJPK Mengadakan program PJPKitu BEST Menggunakan ICT sebagaibahan bantu mengajar SASARAN 2014 2015 80% 85%

ISU-ISU STRATEGIK Kurangberminatde ngansubjek PJPK

2016 87%

PEMBELAJARAN MURID

Bahan bantu mengajarterhad

Peratusmurid yang lulus subjek PJPK

GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

Kekurangan guru opsyen

Mengadakancarapeng ajaran yang menarik, mudahdanberkesan

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014-2016
NKRA MeluaskanAksesKepadaPendidikanBerkualitidanBerkemampuan Sub-NKRA Presekolah, LINUS, SekolahBerprestasiTinggidanTawaranBaru BidangKeutamaan PPPM KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KPI Pengarah/PPD/Sek Peratusmurid yang lulus subjek PJPK SEKTOR/PPD/SEK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH BIDANG/UNIT KURIKULUM Strategi JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

1. Menanamminatmuridmelaluiaktiviti PJPK 2. Menyediakanbahan bantu mengajar yang pelbagaibersesuaimengikuttopik 3. Melibatkan guru-guru dalambengkel PJPK Objektif Menyemaimin atmuridterhad apsubjek PJPK Mendedahkan muridmengena i program Segak Tanggungjawab Tarikh/ Tempoh April Mei 2014 OgosSeptember 2014 Mac - April 2014 Kos/ Sumber RM 250 RM150 KPI TOV Sasaran

Bil 1

Program/Projek MingguPJPK itu BEST (Strategi 1) MingguJomSihat, JomCergas (Strategi 1) SegaknyaDia (Strategi 2 & 3)

Guru PJPK

2 3

Guru PJPK

Peratusmurid yang lulus subjek PJPK

76%

Muridtahap 2

RM 200

PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014-2016
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH Bidang/Unit KURIKULUM Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab KP PendidikanJasmani Dan PendidikanKesihatan Proses Kerja JADUAL 3 JPS/SJK-PS/03

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

NamaPenilai:

TandatanganPenilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014-2016
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH Bidang/Unit KURIKULUM JADUAL 4 JPS/SJK-PS/04

Bil Program 1

TempohPelak TarikhPemantaua sanaan n

PenilaianKeberkesanan Program

CatatanPenambahbaikan

Catatan

NamaPenilai:

TandatanganPenilai:

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN JASMANIDAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK AMPANG PECAH 2014-2016
MISI MembangunPotensiIndividuMelaluiPendidikanBerku VISI SekolahUnggulPenjanaGenerasiTerbilang aliti Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH Bidang/Unit Kurikulum SASARAN PRESTASI Matlamat/Objektif KPI Inisiatif/Tindakan TOV 2014 2015 2016 2014
JADUAL 5 JPS/SJK-PS/05

PrestasiSebenar 2015 2016 Catatan