P. 1
Nano XPS nanost 2

Nano XPS nanost 2

5.0

|Views: 149|Likes:
X-ray photoelectron spectroscopy characterization of Nanoparticles (NPs): II. Application

D.-Q.Yang* and E.Sacher
Department of Engineering Physics
École Polytechnique of Montréal


* Correspondence email: derry.yang@gmail.com
X-ray photoelectron spectroscopy characterization of Nanoparticles (NPs): II. Application

D.-Q.Yang* and E.Sacher
Department of Engineering Physics
École Polytechnique of Montréal


* Correspondence email: derry.yang@gmail.com

More info:

Published by: Nanotechnology World on Mar 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

1

x
II. 应
用研究
纳米科技世界论坛出品 http://www.nanost.org/bbs
D.-Q.Yang and E.Sacher
Department of Engineering Physics
École Polytechni!e of "ontr#al
$
%
!
%
&PS "纳米粒子#纳米$%&'应用
'
()'*+,-
'
(! 纳米粒子'./表012#34
'
562Si 纳米粒子"78&'94:;
'
纳米粒子'*+34#()<=>'?@
%
&PS "纳米粒子&'电子光A射BCD应#
E粒FGD应
%
&PS 6H纳米粒子IJSi ()'./94
K>LMN
%
$论
)
I.
% OPQR x 射线光电子谱S XPS T&'纳米粒子 UVD应 :
' WXYZ[\]W$^_'光电子`Cabcd]W'efga
ShijkcNTlmnUVo?'p4. q\p4r用stu纳
米粒子'ijUVvq[\`'$^_6wxUy`CaS0zh
{aTb|粒子UVx}~v
' •电子谱$^_'p4#`€{•S*+,"Tn粒子'UV‚ƒbv
粒子xVy„$^_xG{$^_…G†Kv
' ‡电子`ˆ粒子UV‰VG{$^_…G†KyŠ‹„`•aˆ粒
子‰VŒ•4v
' &PS &Ž••‘†Ky+agner ’线y“„*”#•”D应–jn
粒子'UVo?v粒子UVp4|&PS •‘'—P˜™—PA,"
- 纳米Xšv›œ&PS •研究纳米粒子SžŸh子¡TUVo?
'¢£'…¤v„—P¥¡•粒子'ijUV¦§v¨©YZ光电
子A射_ª–«Z'˜™v
' 纳米粒子UVp4¬'&PS -征•‘'p4'®论¯°±]²³
´µv—PoS. T¶·电¸¹ºS•”D应T#S$ T表0»子
D应S*”D应Tv
% ¼报告—P½论 XPS 用d纳米粒子S¾¿ ÀT#纳米 粒子
ÁJ()
/
[ÂÃP'纳米$ %材料
%
Core/Shell 纳米粒子S子¡T
' €lÄ子¡yÅ(dSe-(dS. ÃP'
Æ-nUVo?'Ç光材料v
%
纳米粒子IJ材料
' Si È纳米粒子IJ材料v—P'光mÇ
光材料vÆ-©粒子UV#IJ-征É
Êv¨•ÃP'电mÇ光ËÌ
' 0! 纳米yÍ4Î用Ï0! 粒子vŒ用d
,ÐÑLÎyÅ6子ÒÓË#ÔÐÕÄ
yÖ×PØ„表0Ù_4yÚ表0¿À
XÛÙ_()v
Ü1.2."edint3 et al.4 Nature Mater. 45$6678/)7 Ý 0 Singha et al y J. Phys.:
Condens. Matter 17 S$667 T 7-9:-7:6; Þ
7
II. XPS
: ()'*+,-
% :;:
' ßày-á•Mâßà#ãßà"äƒ应åÈæ表0yÅçèyé^Ðy94
êy94ë“„94ì–íî应用'@ïyÅÍ4yð‚电ñ–
' qòßà"„Èæó*+'ôz#,-jœ纳米粒子hžŸ'…õö"vq—
P•cdqòßànÈæ÷|ø'÷ùú用›mv
% —Pûü:
' ‚ýy表012#34
' 表0nßà'ú用þµÿ纳米粒子'UVy,-行为
% *+,-'表0研究…¤ :
' ‚6#4L:0ES4 &PS –S»位Ty¥¡•X般¥少UV…0'¦§v
' 形貌#$%:<E"4 SE"#=EE"–y¥¡•6H电子束'加热ú用rlm
$果失真h¬较U'误差4 Œ‹当粒子UV¢VÎ4 ¢难得到UV'¦§
' 0ES and &PS `CabSôzÐ#ÈæTˆôzÎ间得p4s判áôzÐ"
Èæ表0得,-¹õS详见¼页'•考文献T
Ü(.<.(ampbell4 S!rf.Sci.>epts4 $:5.99:8.?,.@!rne4 S!rf.Sci.>epts4 ).5.99;8.$.? (.@inns4 S!rf.S!f.>epts4 //5$66.8.?
(.0rgile4 2.E.>head4 S!rf.Sci.>epts4 .65.9;98$:: Þ
-
Cu "çè# Dow Cyclotene 表0'
*+,-
%
çè#(yclotene 表0•ä常惰å'y|Mâ
ßà#ãßà•]ƒ应'v„&çè表0已
!íî'用sôzä常('ßàyqòßàj
œ纳米粒子…õ"„表0ö"v
%
"M#$s4LÙ_žhЮ¥%&p表0
'å'()sÉ*表0n纳米粒子'÷ùú用
'
AeB 0r
C
束+,表0#表0¥%SØ表0电子”
-.4Tv表0¥%'/aˆ#射w子'0B加
ŒB加yXµ012到i3v
'
–w子Ä表0&åy#4LÙ_žyÅ4(DE4
4(DD,4 4F,4 4F,
$
–v
:
3.2nm 5' Cu " Dow Cyclotene
é^Ð表0'表0 形貌: TEM#
!M
6Aôz').$nm 5'(! '<E"#0*"789:º'
纳米粒子ö"
;
2.2 çè表0¥%/ a' XPS 表征
-$96 -$;; -$;- -$;/ -$;$
0r
C
))
6


Ar
+
-treated 10 min. at 2 keV
C1
C2
C3
C4
$;/.- 5(.8
$;7.- 5($8
$;-.7 5()8
$;;.6 5(/8
1
n
t
e
n
s
i
t
y

5
a
.
!
.
8
@inding energy 5eB8
%íî';<Aûyçè表0©到w子束+,1
„(.s `']|=åB加v
%()Aû(.s `rœ6¯‚/ \6S#>T

%$;/.-eB4 电子”/aíîw.4'?常ç
è'sp
$
@4v
%$;7.-eB y-.¥%'sp
$
@4'yAÅ
5BCD'( :-(E
%$;-.-eB yIBCD'-(
%$;; eB4 íî'CD'-( Ey-.4'
sp
$
@4
%($5$;7.-eB8 6nw子+,Î间y(! ôz
'*+‚ý'/aFG÷?S见>T
%q\$果89yrœ"MHÊ表0'+,Î间
S0TsHÊ表0¥%yh表0nßà'÷
ùú用
6 .66 $66 )66 /66 766 -66
.6
.$
./
.-
.;
$6
S!rface treatment time 5s8
(
$

c
o
m
p
o
n
e
n
t

r
e
l
a
t
i
G
e

c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n

5
H
8
.6
..
.6
.$
.6
.)
.6
./
1
n
i
t
i
a
l

(
!

c
l
!
s
t
e
r

n
!
m
b
e
r

d
e
n
s
i
t
y

5
c
m
-
$
8
ÜD.-Q. Yang 4 E. Sacher4 . Surf. Sci., "#4 5$66$8 .$7 ÝÞ
9
2.3 XPS
2.3 XPS
`Cabt u'
`Cabt u'
Cu
Cu
()ô
()ô
zMN&纳米粒子 UV'p 4
zMN&纳米粒子 UV'p 4
% Å>›Iv6A']W5a'
(! ›形‚'(! 纳米粒子UV
ˆ5a'p4v„—P$论•
' 纳米粒子'UVn„表0'J
KoLU'?@vЮ¥%#
4LÙ_4表0oMd‰V粒
子'UVv„&4LÙ_4'
ú用NCv
' 粒子UVˆôz5a'B加ˆ
OP‘p4vqn<E"'Q;
$果²³'Xmv„&P‘«
子ˆ纳米粒子nÈæ表0'ú
用>B加Œ‰Vv
6 7 .6 .7 $6 $7 )6 )7
6
$6
/6
-6
;6
.66


eGaporation onto !ntreated ,DP2
eGaporation onto 0r
C
-treated ,DP2
sp!ttering onto !ntreated ,DP2
(
!

c
l
!
s
t
e
r

s
i
3
e

5
0
8
Fominal (! thicAness 508
.6 $6 )6 /6 76
$6
/6
-6
;6
.66


!ntreated
0r
C
-treated
F
$
-treated
(
l
!
s
t
e
r

s
i
3
e

5
0
8
Fominal (! thicAness 508
çè
(yclotene é^Ð
α
kt d =
.6
$
.6
)
.6
/
.6
0nnealing time 5s8
(
!

c
l
!
s
t
e
r

s
i
3
e

5
0
8
!ntreated (yclotene
$6
76
(
!

c
l
!
s
t
e
r

s
i
3
e

5
0
8
F
$
treated (yclotene
.6
2.4 ./š纳米粒子 Cu "çè
S $%P& T表0'34K> L
% 34•纳米粒子
-U#,-'È
¼MNv34—
PoS. T纳米
粒子*Ä12÷
RŒ$^#Ã*
'MNÝS$ T
纳米粒子',-
oS$纳米粒子
ó'»子T†l
m纳米粒子-U
v
6.6 7.6A .6.6A .7.6A $6.6A $7.6A
6
.6
$6
)6
/6
76
-6
:6


!ntreated
0r
C
treated
(
!

(
l
!
s
t
e
r

S
i
3
e

5
0
8
<ime 5s8
6.6 7.6A .6.6A .7.6A $6.6A $7.6A
.6
..
.6
.$
.6
.)
.6
./


!ntreated
0r
C
treated
(
!

(
l
!
s
t
e
r

D
e
n
s
i
t
y

5
c
m
-
$
8
<ime 5s8
6.6 7.6A .6.6A .7.6A $6.6A $7.6A
.6
..
.6
.$
.6
.)
.6
./


!ntreated
0r
C
treated
(
!

(
l
!
s
t
e
r

D
e
n
s
i
t
y

5
c
m
-
$
8
<ime 5s8
ID.-Q. Yang 4 E. Sacher4 J.Appl.Phys., '# 5$66.8 /:-;J
..
2." 表0¥%| Cu 纳米粒子*+'
‚ý#34'˜™ : U6$果
.66 .666 .6666
.
αK6.6/
6...
6...
6..$


!ntreated
7s 0r
C
-treated
$6s 0r
C
-treated
$/6s 0r
C
-treated
(
l
!
s
t
e
r

s
i
3
e

5
n
m
8
<ime 5s8
α
kt d =
.6
$
.6
)
.6
/
.6
-.9
.6
-.;
.6
-.:


!ntreated
7s 0r
C
-treated
$6s 0r
C
-treated
$/6s 0r
C
-treated
(
l
!
s
t
e
r

c
o
a
l
e
s
c
e
n
c
e

c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t

D
s
5
c
m
$
/
s
8
<ime 5s8
) 3 1 (
3
4
1
α − −
= t
w
k
D
s
ID.-Q. Yang and E. Sacher4 Surf. Sci., "1(
5$66$8 /). J
.$
(! 纳米粒子UV|„34•‘ '
˜™
6 . $ ) / 7 -
6.6.
6..


,DP2 s!rface irradiated / min. by 0r
C

α
(! cl!ster initial si3e 5nm8
Surface
treatment
Dynamic
growth
Static
growth
Adhesion
(N)
Untreated
0.32 0.14 1.8
Ar
+
-
treated
0.34 0.12 2.
N
2
-plasma
treated
0.42 !0.02 18
"a#$e. "he %arameter& "a#$e. "he %arameter& α α on the &'r(ace treatment& on the &'r(ace treatment&

)'r e*%erimenta$ re&'$t&+

γ+1,-1.3

/e%orted re&'$t&+

γ 041 23ak et a$1 Surf. Sci. 457 (2000)
245 6

γ 01-31 2C.De7 8an 9ic$en et a$.1
Phys. Rev. Lett. 75 (1445) 15,4 6

γ 021 2:. De$to'r et a$.1 Phys. Rev. Lett.
7 (144,) 454, 6

γ 01 .1 23.7. 7en et a$.1 Phys. Rev.
Lett. 7! (1444) 2541 6
Comparison with literature, where
1 3α
γ
α

=
.)
表0¥%| Cu 纳米粒子*+'‚ ý
#34'˜™ : V$
;
"he coa$e&cence o( C' nano%artic$e&1 #oth dynamic (d'ring
de%o&ition) and &tatic (a(ter de%o&ition) (o$$ow+
; 7e o#tain coa$e&cence coe((icient D
&
(o$$ow
;
Coa$e&cence i& not on$y de%endent on initia$ &i<e1 #'t a$&o on
the interaction o( the %artic$e& and with the &'#&trate &'r(ace1
a& we$$ a& the &'r(ace de(ect den&ity.
γ −
∝ d D
α
α α 3 1 . 1
4
1


= d
w
k
D
s
./
2.( 562 S) 纳米粒子" 78&'
94K>L : XPS 研究

9i nano%artic$e& ha8e attracted great
intere&t (or
;
9trong$y 8i&i#$e
%hoto$'mine&cence (:=)
;
:= i& &'%%o&ed$y d'e to >'ant'm
con(inement

:= %o&ition and inten&ity are
de%endent on &'r(ace o*idation

?'antitati8e 'nder&tanding o( :=
#a&ed on 'nder&tanding 9i nano%artic$e&
&'r(ace o*idation
Analysis: XPS Si nanoparticles

"he @:9 %hotoe$ectron inten&ity o(
&%herica$ nano%artic$e& with a &he$$ d i&
gi8en #y

I+ %hotoe$ectron &igna$ inten&ity (rom core
r’+ radi'& o( the nano%artic$e&
λ+ mean e&ca%e de%th o( %hotoe$ectron in
the %artic$e
d+ o*idi<ed 9i &he$$ thickne&&.

I+ 9ing$e %ha&e 9i)
*
&%here with radi'& r
i& gi8en #y
A 2 . 6 1 ) 1 . 2 2( ) . B(
) . (
) 1 1 (
. 2 2 3 .
− + +
+
+
=
− − λ λ
λ λ πλ
λ
λ λ κ
λ
r d
e r r e
d
d r
r d I
3 2 2 C.
C 2 C
B( ) 2( 1) 16 . 2A
r
r r
I e
λ
πλ
λ λ

= + + −
!
.7
S) 2* 谱`形Vˆ94Î间'p4
ID.-Q. Yang4 L.-F. 2illet4 ". "e!nier and E. Sacher4 J. Appl. Phys. '75$66786$/)6) J
..6 .6; .6- .6/ .6$ .66 9;
S) 2*


; days
$$ days
/$ days
. day
as-deposited
1
n
t
e
n
s
i
t
y

5
a
.
!
.
8
@inding Energy 5eB8
Si 2p ˆ94Î间'p4
.6; .6- .6/ .6$ .66 9;
S) 2*
Si
/
Si
)
Si
$
Si
.
Si
6


1
n
t
e
n
s
i
t
y

5
a
.
!
.
8
@inding energy 5eB8
Si 2p '6¯: W\]W'4L

,DP2
Si
X光6A S) ôz S) 纳米粒子 + YZ $e 8 ,
.-
Si 纳米粒子'94: 4L”n945aˆÎ
间'p4
6.. . .6
.
.6


Si
)
Si
.
Si
/
Si
$
Si
6
>
e
l
a
t
i
G
e

a
r
e
a

5
H
8
<ime 5days8
Si 4L”'p4
.6
)
.6
/
.6
7
.6
-
.6
:
6..
.


d

5
n
m
8
<ime 5s8
Si nanoparticles: αK6.)/9
b!lA c-Si: αK6.-$:
b!lA a-Si: αK6.:$$
d
d
r+d
Si 94Û5a'p4
.:
#.3" <his worA
c8
=ower rate
e8
DAada and =iMima
a8
6.-)
c8
6.:$
d8
=!4 Yelon and Sacher
6.--6.9 Bidal et al
b8
6./-6.- @lanc
a8
6.7 Deal-2roGe
a8
Si nanoparticles
5∼7 nm8
=arger Si particles
5$6-766 nm8
Bulk c-Si and a-
Si
0!thors
a) High temperature, dry oxidation
b) Room temperature, dry oxidation
c) For a-Si:H, room temperature, wet oxidation, estimated
from
d) For c-Si, room temperature, wet oxidation, estimated
from
e) The specific a!ue is not aai!ab!e, the resu!ts
indicating that the oxidation rate of the partic!es
decreased with decreasing partic!e dimensions
Table. A comparison of Si oxidation rates
/. )kada1 9. =iDima1 A%%$. :hy&. =ett. 5" 12 (1441)
E.F. Dea$1 A.9. Gro8e1 3. A%%$. :hy&. !#" 3,,0 (145).
3.-H. Gi$$et1 to #e &'#mitted
.;
V$
.6
)
.6
/
.6
7
.6
-
.6
:
6..
.
(ore radi!s: r
Shell thicAness: d


d
,

r

5
n
m
8
<ime 5s8
Si core and shell thicness due to oxidation
;
纳米9i 粒子'./94K>L行为n
9i Ä材料'表094÷[.
;
\纳米9i '94]^PbEÄ9i #ä
E'94]^V.
;
纳米粒子9i '*+94]^Pbi0
9i 表0'94]^{得I.
;
纳米9i 得-_94]^Öbi09i 表
094]^Y得I1 U6»«•cd`
形ab«Zþµ得ä线å9得12@‘
ˆ€c‰V.
.9
2.7 纳米粒子'*+ 34#() <=
>'?@

In genera$1 initia$ n'c$eation and growth are re$ated to the
interaction #etween de%o&ited atom& and &'#&trate

I& there any the de%endence o( the initia$ &i<e or den&ity on
thin (i$m adhe&ionJ

F*%erimenta$+ (1) initia$ C' nano%artic$e& coa$e&ceK (2)
adhe&ion (critica$ $oad =c1) o( the 250nm C' thin (i$m on
di((erent treatment condition ECE &'#&trate.
!
$6
Áde¤Q()<=>
f界Õ¸ƒgÿ() f界Õ¸ƒgÿ()
<=>得UV <=>得UV
,
, 得到 得到
íî用 íî用
.
. »®Å> »®Å>
.
.
=c2
=c
1
=c
3
100µm
2L.=. Mitta$ 1 Adhesion Aspects of $hin %ilms" &ol' 2 1 V9: 1 20056
$.
()*+,-Î3412@‘得p4“„
n()<=>得?@
6.. . .6 .66
.6
-.7
.6
-./
.6
-.)
.6
-.$
!ntreated
0r
C
-treated
F
$
-treated


D
s

5
c
m
$
/
s
8
Fominal (! thicAness 508
6.)6 6.)7 6./6 6./7
.
.6


α
!
Coalescence coefficient "
s
on initial deposition !Coalescence parameter α on initial deposition
-D../. 01n2 1n3 E. S1cher4 J. Phys.: Conden. Matter4 14 +2##2, 7#'7 5
$$
Ю¯°*h
"he coa$e&cence on di(('&ion can #e a&&'med to (o$$ow
Erownian motion
"he di(('&ion motion kinetic (rom #ackgro'nd and the work
o( nano%artic$e& a(ter a di&%$acement !$N
!A simple model
t
l
D
s
> <
=
2
4
1
> < = l F W
c
"he adhe&ion o( nano%artic$e& &ho'$d #e %ro%ortiona$ to the
interaction o( the %artic$e& with the &'r(ace
"he EenDamin and 7ea8er mode$ o( the Micro&cratch te&t
%ro%o&e& that
s c
D A L $og $og − =
aF F
c
=
2 2
a r
L
P
F
c

=
π
9'#&tit'ting1 we ha8e
where
It i& in good agreement with
e*%erimenta$ data. It a$&o &'gge&t&
that the coa$e&cence coe((icient D
&
can
#e '&ed to e8a$'ate adhe&ion o( the
thin (i$m&
)
4
$og(
2
2 2
t
kT
P a
a r
A
π −
=
$)
III. XPS
%
光电子iG2射BCDj'Aû
5.9;$4 +. *. Egelhoff 8.
%
q\ûü•4 µG$%0 'ö"Ø
lm@ '光电子¦k#0 '光电子
¦k出ûBC.5 Å>8.
%
&ûür用d5»子
Û,-'判C.

6
I+. *. Egelhoff4 Lr. Phys. >eG. @ 1'724 304 .67$? L. Bac. Sci. <echnol. 0 1'7"4 34 .7.. J
$/
+1,
+8, +3,
+c,
Pt 纳米粒子"çèó'
EÄ$%lGˆÎ间'p
4
5 {6mn射电opq8
$7
r<ûü : Pt 纳米粒子"çèÈæó'È
æ光电子A射ˆ Pt ôz + h粒子UV ,
'p4
6 7 .6 .7 $6 $7 )6 )7
6./
6.-
6.;
..6
..$
../
..-
F
o
r
m
a
i
l
3
e
d

(
.
s

i
n
t
e
n
s
i
t
y
Fomal Pt thicAness 508
Nntreated ,DP2
0r
C
-treated ,DP2
0r
C
-treated and air eOpos!red ,DP2
Pt
$%P&+ çè ,
>&Èæ(.s ¦kCa出ûBC5 Us
6.7 纳米8. r_89qΕEÄlGi行
d光电子A射t线5 6HËt线8
-D../. 01n2 1n3 E. S1cher4 J. Phys.Chem.B ..65$66-8;)/; 5
$-
r<ûü : Pt 纳米粒子"çèÈæó' Pt
光电子A射ˆÎ间'p4 + u{真7& ,
6 $6 /6 -6 ;6 .66 .$6 ./6 .-6
-6A
:6A
;6A
96A
5b8


!ntreated
0r
C
treated
0r
C
and air treated
P
t
/
f

p
e
a
A

i
n
t
e
n
s
i
t
y

5
c
p
s
8
<ime 5min8
6 $6 /6 -6 ;6 .66 .$6 ./6 .-6
...
..$
..)
../
..7
..-
..:
..;
..9
$.6
$..
!ntreated
0r
C
-treated and air eOpos!red
0r
C
-treated


P
t
/
f
:

(
.
s

p
e
a
A

a
r
e
a

r
a
t
i
o
<ime 5min8
>&'$果894 光电子¦kCa©纳米粒子lG$%Œp4 qn<E"'$果÷XF.
q¨894&PS `Ca'p4rœ用d判CEÄlG'p45 ij'8
$:
I9. XPS S)
%
ȼ:;
'
纳米$%'IJSi •./光mÇ光'X\v材
料4 wo¢{'A光D^. UU6xy为•c
d子z¦D应'$果.
'
¥¡•光A射Æ-#D^]{µ4 |}"./
V#78&A,p4
%
78&'94o~•]W€P ˆÎ间••
p4P qòoMd®¯光mÇ光'p4$
果.
% =. PaGesi4 =. Dal Fegro4 (. "a33olenl4 2. *ran3o4 *. Priolo4 Fat!re 5=ondon8 4#74 //6 5$6668?
% Y. Qanemits!4 Phys. >ep.4 2(34 . 5.9978
% 0.2. 2!llis4 =.<. (anham4 P.D.L. (alcott4 L. 0ppl. Phys.4 724 969 5.99:8
% =.<. (anham4 0ppl. Phys. =ett.4 "74 .6/- 5.9968
$;
‚品 : YZ $e 8&用ƒ„X光
+ :r!4477nm , 6A S) …†得纳米 S)
()
‚品'‡ˆ电子‰Áopq
$9
.6- .6/ .6$ .66 9; 9-
after eOpos!re air $$ hrs
.6H
$6H
)6H
)7H
-)H
Porosities
5a8
9$H
Si$p


1
n
t
e
n
s
i
t
y

5
a
.
!
.
8
@inding Energy 5eB8
.6- .6/ .6$ .66 9; 9-
after eOpos!re air ./: days
$6H
.6H
)6H
)7H
-)H
9$H
Porosities
Si $p


1
n
t
e
n
s
i
t
y

5
a
.
!
.
8
@inding Energy 5eB8
5b8
Si$p `形Vˆ7Š^#Î间'p45 ./š#78&8. 5a8$$ VÎ145b8./: VÎ
ID.-Q. Yang4 ". "e!nier and E. Sacher4 ;.**l.Phy<.4 ''5$66-86;/).7J
)6
&PS tu'SiDO ‹a4 94Û5aˆ
Î间#7Š^'p4
.6 .66 .666
.66
5a8
porosity
.6H
$6H
-)H
)7H
)6H
9$H


S
i
D
O

(
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n

5
H
8
<ime 5hrs8
.6
.
.6
$
.6
)
.6
/
.
6.6$9
6..):
6.6$67


d

5
n
m
8
<ime 5hrs8
Porosities
.6H
)7H
9$H
).
94Û'5aˆ7Š^'p45a84 n
®论Œu'|b5b8
6 $6 /6 -6 ;6 .66
6.6
6.7
..6
..7
$.6
5a8
$$ hrs
./: days


d

5
n
m
8
Porosity 5H8
$6 /6 -6 ;6 .66
6.6
6.7
..6
..7
$.6
5b8
./ days
E.578


d

5
n
m
8
Porosity 5H8
)$
V$
%
œó$果89:
'
纳米$%Si '94]^—Po7Š^sþµ.
ä常{#Y'7Š^'()材料4 „94]^
¢i•.
'
{7Š^()'*+94¢Ž.
'
&–7Š^'()„1_94]^较U
%
›œ纳米Si '94©7Š^'˜™. qn
]W‚品'光mÇ光谱'Q;$论÷•^
))
%
&PS •‘ÿn纳米粒子UVo?'’“:;4 ¿
”*+()‚ý4 ,-“„纳米粒子'表0124
34–
%
Ø表0纳米粒子34•‘n()<=>•@"X
¬4 Aû–)—间o˜"'•@
%
562'Si 粒子'9489*+'Ž]94#1
_'•™94
%
纳米JSi './94894 纳米粒子'94]š
n94Î间o?4 Œ‹n()'7Š^o/›'?
@
%
纳米粒子#Èæ'光电子A射研究894&PS r用
d纳米粒子EÄlG$%'K>L研究5 ij¦
§84 n{6m'<E"$论÷Xm.
)/
=
%
Email. Derry.yangRgmail.com
%
o?:;œ•ž文&Ÿ'o?文献
4 |†得o?文献or_'¡¢rs
电子£Ì894 (rœ¤¥÷?'文
献¦料.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->