You are on page 1of 31

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)

BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U 29


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1. Tahap Kecekapan 1 (TK 1)

i. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam Bidang


Asas Farmakologi dan pendispensan dalam perawatan
pesakit di Hospital.

ii. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam


melaksanakan aktiviti pengujian Sampel mengikut Standard
Prosedur yang telah ditetapkan.

iii. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam prinsip-


prinsip asas pengurusan tempat kerja, stor serta aspek
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2. Tujuan Peperiksan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu


syarat anjakan gaji dan kenaikan pangkat.

3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini

3.1. Pembantu Farmasi Gred U 29 yang telah disahkan dalam


perkhidmatan.

3.2. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

4. Sukatan Peperiksaan

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan


Kompetensi Khusus.

1
BAHAGIAN I

4.1. KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL/PERKHIDMATAN

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang:

i) Pengetahuan tentang peraturan dan urusan tatakelakuan


dan tindakan tatatertib.

ii) Pengetahuan tentang tatacara pengurusan kemudahan


pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran,
kursus, cuti, rumah kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam aspek berkaitan


pentadbiran awam seperti Inovasi Perkhidmatan Awam:

- PKPA Bilangan 1 Tahun 1991 – Panduan Meningkatakan


Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon

- PKPA Bilangan 10 Tahun 1991 – Panduan Mengenai


Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

4.1.3. DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Mempunyai pengetahuan tentang tujuan, rasional, konsep,


pelaksanaan dan kesan-kesan pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh Kerajaan seperti:-

- Dasar Pembangunan Nasional

- Dasar Bersih, Cekap dan Amanah

- Pelan Integriti Nasional

2
4.1.4. KEUTUHAN PERIBADI

Mempunyai nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan


awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan
awam seperti:

- Nilai-nilai utama dalam Perkhidmatan Awam

- Tonggak 12

- Etika Perkhidmatan Awam

- Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.5. KOMUNIKASI

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang:

- Kemahiran berkomunikasi

- Komunikasi Interpersonal

- Menghadapi halangan komunikasi

- Kempen Budi Bahasa

- Pengucapan Awam

4.1.6. KEWANGAN

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang:

- Pengurusan hasil

- Kerja lebih masa

- Pengurusan Perolehan

- Pengurusan Stor dan Aset

3
4.1.7. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang:

- Visi Kementerian Kesihatan Malaysia

- Misi Kementerian Kesihatan Malaysia

- Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian


Kesihatan Malaysia

- Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.8. ISU-ISU SEMASA DALAM BIDANG PERUBATAN DAN


KESIHATAN

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam bidang:

- Kempen Cara Hidup Sihat

- PROSTAR

- Pendermaan Organ

- Penswastaan perkhidmatan sokongan hospital

- Peranan NGO dalam bidang kesihatan

4
BAHAGIAN II

4. 2 KOMPETENSI KHUSUS

4.2.1. Konsep Asas Pendispensan

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Klasifikasi ubat-ubatan.

 Jenis ubat.

 Kegunaan ubat.

 Nama generik dan nama dagangan.

 Kekuatan dan sukatan dosage ubat.

 Terjemahan terma Latin dan abreviasi.

 Membaca preskripsi.

i. Ubat saling bertindak (Incompatibility).


ii. Mengira, melabel, membungkus ubat-ubatan.
iii. Dispens ubat-ubatan kepada pesakit.
iv. Rekod dan simpan preskripsi.

4.2.2. Tempat Kerja Untuk Pendispensan

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Kebersihan.

 Ubat-ubatan mengikut penjenisan.

 Penyediaan peralatan untuk mendispens.

 Prabungkus ubat-ubatan.

 Fasiliti rekod.

5
 Sistem panggilan pelanggan.
4.2.3. Penyediaan Farmaseutikal

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Persiapan tempat penyediaan, peralatan dan bahan.

 Job sheet.

 Penyediaan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 Bungkus, label dan penyimpanan mengikut prosedur.

4.2.4. Pengujian Makmal

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Konsep Asas Penyediaan Larutan Volumetrik, Reagent.

 Persediaan Media.

 Pengujian Sampel.

 Rumusan dan Laporan kerja.

4.2.5. Pengurusan Stor

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Anggaran keperluan ubat-ubatan.

 Pesanan, penerimaan dan bekalan.

 Penyimpanan.

 Konsep Sistem Cold Chain.

 Aduan dan panggil balik ubat-ubatan.

 Rekod.

6
4.2.6. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Peraturan Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan


Bahan Kimia Berbahaya.

 Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya,


keracunan pekerjaan serta penyakit pekerjaan dan siasatan.

4.2.7 Sistem Pembekalan/ Pendispensan Ubat-Ubatan

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dari aspek:

 Unit-Of-Use / Unit-Of-Dose.

 Imprest Floor Stock.

 Ward Stock.

 Emergency Drugs.

 Dangerous Drugs.

 Pemeriksaan Ubat-Ubatan di wad.

 Prosedur Pendispensan.

 Persediaan Ubat-Ubatan
Ekstemporaneous.

 Pendidikan Pesakit / tunjuk ajar


penggunaan dan pengambilan ubatan.

7
5. Soalan : Bahagian I : Umum
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

: Bahagian II : Khusus
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

6. Masa : Bahagian I : 1 jam (40 soalan)


Bahagian II : 1 jam (40 soalan)

7. Tahap Kesukaran Soalan : Pengetahuan dan Kefahaman

8. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan


bacaan semasa peperiksaan

9. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus (Aras IV)


mana-mana bahagian dikecualikan dari
menduduki peperiksaan bahagian
berkenaan.

10. Keputusan : Aras I, Aras II, Aras III dan Aras IV.

11. Pemeriksa Dilantik Oleh : Jawatankuasa Peperiksaan


Kementerian Kesihatan Malaysia

12. Bahasa (soalan dan : Bahasa Melayu


jawapan ) : Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan


Dikemukakan Kepada Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan


Ditetapkan Oleh Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

15. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya Sekali Setahun

16. Tarikh Akhir : Satu bulan sebelum peperiksaan


Mengemukakan
Permohonan

8
BAHAN RUJUKAN

KOMPETENSI UMUM

1. Arahan Perbendaharaan

2. Arahan Perkhidmatan

3. Perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G

4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

5. Peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam


(P.U.A. 151 Tahun 1986)

6. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) yang berkaitan

7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/1993 – Peraturan Mengenai Pemangkuan


dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekeliling Perkhidmatan berkaitan

8. Dasar-dasar Pembangunan Negara (INTAN)

9. Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

10. Pentadbiran Organisasi Dalam Pengurusan

11. Tonggak 12

12. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam

13. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya

14. Malaysia Kita

15. Teknik Berkomunikasi dan Berinteraksi Yang Efektif (Aziz Salleh)

9
KOMPETENSI KHUSUS

1. Guidelines Towards Excellence In Clinical Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM Bil 7/2001

2. Quality Procedures for Hospital Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1998

3. Hospital Pharmacy Operational Policies And Practices In Malaysia


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1996

4. Good Storage Practice (GSP) – Guidelines


- Edisi 1 Tahun 1995 PICs

5. British National Formulary (BNF)


- British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society Great
Britain

6. Martindale (The Extra Pharmacopoeia)


- 31 Edition, The Royal Pharmaceutical Society

7. Senarai Ubat-ubatan KKM


- Third Edition (Ammendment) 2000, KKM

8. Good Manufacturing Practice (GMP)


- GMP Pharmaceutical – Feb.2003 PICs

9. Good Laboratory Practice (GLP) – Guidelines


- Pharmaceutical products / PICs

10. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

11. Poison Act 1952


Poisons (Psychotropic Substances) Regulations 1989

12. Quality Manual for the Pharmacy Department


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1999

13. British Pharmacopoeia (BP)


- Published by Council of Europe

14. Tatacara Pengurusan Stor

10
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2)
BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U 29
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1. Tahap Kecekapan 1 (TK 1)

i. Berupaya memahami dan mengaplikasi dalam Bidang Asas


Farmakologi dan pendispensan dalam perawatan pesakit di
Hospital.

ii. Berupaya memahami dan mengaplikasi dalam


melaksanakan aktiviti pengujian Sampel mengikut Standard
Prosedur yang telah ditetapkan.

iii. Berupaya memahami dan mengaplikasi dalam prinsip-


prinsip asas pengurusan tempat kerja, stor serta aspek
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

2. Tujuan Peperiksaan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu


syarat anjakan gaji dan kenaikan pangkat.

3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini

3.1. Telah berada di tanggagaji P2 sekurang-kurangnya setahun

3.2. Mendapat markah LNPT di tahap yang baik

3.3. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

4. SUKATAN PEPERIKSAAN

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan


Kompetensi Khusus.

11
BAHAGIAN I

4.1. KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL/PERKHIDMATAN

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam bidang:

i) Peraturan dan urusan tatakelakuan dan tindakan tatatertib.

ii) Tatacara pengurusan kemudahan pegawai awam seperti


kemudahan perjalanan, pertukaran, kursus, cuti, rumah
kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam aspek


berkaitan peningkatan produktiviti dalam Perkhidmatan Awam:

- PKPA Bilangan 7 Tahun 1991 – Panduan Mengenai


Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).

- PKPA Bilangan 8 Tahun 1991 – Panduan Mengenai Manual


Prosedur Kerja Dan Fail Meja.

4.1.3. DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Berupaya memahami dan mengaplikasi akan tujuan, rasional,


konsep, pelaksanaan dan kesan-kesan pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh Kerajaan seperti:-

- Dasar Pembangunan Nasional.

- Dasar Bersih, Cekap dan Amanah.

- Pelan Integriti Nasional.

12
4.1.4 KEUTUHAN PERIBADI

Berupaya memahami dan mengaplikasi pelaksanaan nilai-nilai


murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah
meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan awam seperti:-

- Nilai-nilai utama dalam Perkhidmatan Awam.

- Tonggak 12.

- Etika Perkhidmatan Awam.

- Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

4.1.5. KOMUNIKASI

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam bidang:

- Kemahiran berkomunikasi.

- Komunikasi Interpersonal.

- Menghadapi halangan komunikasi.

- Kempen Budi Bahasa.

- Pengucapan Awam.

4.1.6. KEWANGAN

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam bidang:

- Pengurusan hasil.

- Kerja lebih masa.

- Pengurusan Perolehan.

- Pengurusan Stor dan Aset.

13
4.1.7. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam bidang:

- Visi Kementerian Kesihatan Malaysia.

- Misi Kementerian Kesihatan Malaysia.

- Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian


Kesihatan Malaysia.

- Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia.

4.1.8. ISU-ISU SEMASA DALAM BIDANG PERUBATAN DAN


KESIHATAN

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam bidang:

- Kempen Cara Hidup Sihat.

- PROSTAR.

- Pendermaan Organ.

- Penswastaan perkhidmatan sokongan hospital.

- Peranan NGO dalam bidang kesihatan.

14
BAHAGIAN II

4. 2 KOMPETENSI KHUSUS

4.2.6. Konsep Asas Pendispensan

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Klasifikasi ubat-ubatan.

 Jenis ubat.

 Kegunaan ubat.

 Nama generik dan nama dagangan.

 Kekuatan dan sukatan dosage ubat.

 Terjemahan terma Latin dan abreviasi.

 Membaca preskripsi.

v. Ubat saling bertindak (Incompatibility).


vi. Mengira, melabel, membungkus ubat-ubatan.
vii. Dispens ubat-ubatan kepada pesakit.
viii. Rekod dan simpan preskripsi.

4.2.7. Tempat Kerja Untuk Pendispensan

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Kebersihan.

 Ubat-ubatan mengikut penjenisan.

 Penyediaan peralatan untuk mendispens.

 Prabungkus ubat-ubatan.

 Fasiliti rekod.

15
 Sistem panggilan pelanggan.
4.2.8. Penyediaan Farmaseutikal

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Persiapan tempat penyediaan, peralatan dan bahan.

 Job sheet.

 Penyediaan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 Bungkus, label dan penyimpanan mengikut prosedur.

4.2.9. Pengujian Makmal

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Konsep Asas Penyediaan Larutan Volumetrik, Reagent.

 Persediaan Media.

 Pengujian Sampel.

 Rumusan dan Laporan kerja.

4.2.10. Pengurusan Stor

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Anggaran keperluan ubat-ubatan.

 Pesanan, penerimaan dan bekalan.

 Penyimpanan.

 Konsep Sistem Cold Chain.

 Aduan dan panggil balik ubat-ubatan.

 Rekod.

16
4.2.6. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Peraturan Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan


Bahan Kimia Berbahaya.

 Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya,


keracunan pekerjaan serta penyakit pekerjaan dan siasatan.

4.2.8 Sistem Pembekalan/ Pendispensan Ubat-Ubatan

Berupaya memahami dan mengaplikasi dari aspek:

 Unit-Of-Use / Unit-Of-Dose.

 Imprest Floor Stock.

 Ward Stock.

 Emergency Drugs.

 Dangerous Drugs.

 Pemeriksaan Ubat-Ubatan di wad.

 Prosedur Pendispensan.

 Persediaan Ubat-Ubatan
Ekstemporaneous.

 Pendidikan Pesakit / tunjuk ajar


penggunaan dan pengambilan ubatan.

17
5. Soalan : Bahagian I : Umum
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

: Bahagian II : Khusus
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

6. Masa : Bahagian I : 1 jam (40 soalan)


Bahagian II : 1 jam (40 soalan)

7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi

8. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan


bacaan semasa peperiksaan

9. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus (Aras IV)


mana-mana bahagian dikecualikan dari
menduduki peperiksaan bahagian
berkenaan.

10. Keputusan : Aras I, Aras II, Aras III dan Aras IV.

11. Pemeriksa Dilantik Oleh : Jawatankuasa Peperiksaan


Kementerian Kesihatan Malaysia

12. Bahasa (soalan dan : Bahasa Melayu


jawapan ) : Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan


Dikemukakan Kepada Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan


Ditetapkan Oleh Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

15. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya Sekali Setahun

16. Tarikh Akhir : Satu bulan sebelum peperiksaan


Mengemukakan
Permohonan

18
BAHAN RUJUKAN

KOMPETENSI UMUM

1. Arahan Perbendaharaan

2. Arahan Perkhidmatan

3. Perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G

4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

5. Peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam


(P.U.A. 151 Tahun 1986)

6. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) yang berkaitan

7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/1993 – Peraturan Mengenai Pemangkuan


dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekeliling Perkhidmatan berkaitan

8. Dasar-dasar Pembangunan Negara (INTAN)

9. Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

10. Pentadbiran Organisasi Dalam Pengurusan

11. Tonggak 12

12. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam

13. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya

14. Malaysia Kita

15. Teknik Berkomunikasi dan Berinteraksi Yang Efektif (Aziz Salleh)

19
KOMPETENSI KHUSUS

14. Guidelines Towards Excellence In Clinical Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM Bil 7/2001

15. Quality Procedures for Hospital Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1998

16. Hospital Pharmacy Operational Policies And Practices In Malaysia


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1996

17. Good Storage Practice (GSP) – Guidelines


- Edisi 1 Tahun 1995 PICs

18. British National Formulary (BNF)


- British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society Great
Britain

19. Martindale (The Extra Pharmacopoeia)


- 31 Edition, The Royal Pharmaceutical Society

20. Senarai Ubat-ubatan KKM


- Third Edition (Ammendment) 2000, KKM

21. Good Manufacturing Practice (GMP)


- GMP Pharmaceutical – Feb.2003 PICs

22. Good Laboratory Practice (GLP) – Guidelines


- Pharmaceutical products / PICs

23. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

24. Poison Act 1952


Poisons (Psychotropic Substances) Regulations 1989

25. Quality Manual for the Pharmacy Department


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1999

26. British Pharmacopoeia (BP)


- Published by Council of Europe

14. Tatacara Pengurusan Stor

20
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK 3)
BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U 32
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1. Tahap Kecekapan 3 (TK 3)

i. Berkebolehan mengaplikasi Perkhidmatan Sokongan


Farmasi Klinikal seperti mengenalpasti sampel untuk ujian,
penggunaan reagent, menganalisis laporan ujian
kontaminasi mikrob, pemantauan Planned Preventive
Maintenance (PPM) dan Pelupusan Sisa Klinikal / Toksik .

ii. Berkemahiran mengaplikasi tugas-tugas penguatkuasaan


Farmasi mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

iii. Berkemahiran mengaplikasi pengendalian bekalan dan


kawalan logistik dan pengurusan data.

iv. Berkemahiran memahami dalam prinsip-prinsip asas


pentadbiran, pengurusan tempat kerja, perkhidmatan dan
asas pengurusan kewangan.

2. Tujuan Peperiksan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu


syarat anjakan gaji dan kenaikan pangkat

3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini

3.1. Pembantu Farmasi Gred U 32 yang telah berada di gred berkenaan


sekurang-kurangnya setahun.

3.2. Mendapat markah LNPT di tahap yang baik

3.3. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

21
4. Sukatan Peperiksaan

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan


Kompetensi Khusus.

BAHAGIAN I

4.1. KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL/PERKHIDMATAN

Berkebolehan mengaplikasi pelaksanaan dalam bidang:

i) Peraturan dan urusan tatakelakuan dan tindakan tatatertib.

ii) Tatacara pengurusan kemudahan pegawai awam seperti


kemudahan perjalanan, pertukaran, kursus, cuti, rumah
kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

Berupaya memahami dan mengaplikasi tindakan dalam aspek


berkaitan peningkatan produktiviti dalam Perkhidmatan Awam:

- PKPA Bilangan 2 Tahun 1991 – Panduan Pengurusan


Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa
Kerajaan.

- PKPA Bilangan 3 Tahun 1993 – Panduan Mengenai Piagam


Pelanggan.

22
4.1.3. DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Berupaya mengaplikasi akan tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan


dan kesan-kesan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
Kerajaan seperti:

- Dasar Pembangunan Nasional.

- Dasar Bersih, Cekap dan Amanah.

- Pelan Integriti Nasional.

4.1.4. KEUTUHAN PERIBADI

Berupaya mengaplikasi pelaksanan nilai-nilai murni yang perlu


diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan
produktivi perkhidmatan awam seperti:

- Nilai-nilai utama dalam Perkhidmatan Awam.

- Tonggak 12.

- Etika Perkhidmatan Awam.

- Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

4.1.5. KOMUNIKASI

Berupaya mengaplikasi dan melaksanakan tindakan dalam bidang:

- Kemahiran berkomunikasi.

- Komunikasi Interpersonal.

- Menghadapi halangan komunikasi.

- Kempen Budi Bahasa.

- Pengucapan Awam.

23
4.1.6. KEWANGAN

Berupaya mengaplikasi dan melaksanakan tindakan dalam bidang:

- Kutipan hasil.

- Kerja lebih masa.

- Pengurusan Perolehan.

- Pengurusan Stor dan Aset.

- Belanjawan.

4.1.7. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Berupaya mengaplikasi dan melaksanakan tindakan dalam bidang:

- Visi Kementerian Kesihatan Malaysia.

- Misi Kementerian Kesihatan Malaysia.

- Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian


Kesihatan Malaysia.

- Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia.

4.1.8. ISU-ISU SEMASA DALAM BIDANG PERUBATAN DAN


KESIHATAN

Berupaya mengaplikasi dan melaksanakan tindakan dalam bidang:

- Kempen Cara Hidup Sihat.

- PROSTAR.

- Pendermaan Organ.

- Penswastaan perkhidmatan sokongan hospital.

- Peranan NGO dalam bidang kesihatan.

24
BAHAGIAN II

4.2. KOMPETENSI KHUSUS

4.2.1. Teknik dan Prosedur Dalam Perkhidmatan Sokongan Farmasi


Klinikal:

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Prosedur Sampling dan Therapeutic Drug Monitoring (TDM).

 Prosedur Intravenous Admixture (IVA).

 Prosedur Penyediaan Total Parentral Nutrition (TPN).

 Prosedur Cytotoxic Drug Reconstitutions (CDR).

4.2.2. Aspek Regulatori

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Pengendalian sampel.

 Pengujian sampel.

 Penggunaan dan pengendalian peralatan makmal untuk


ujian sampel.

 Penyelesaian masalah ujian sampel, mengendalikan mesin-


mesin, pengendalian teknikal ujian dan penyelesaian
kesilapan rujukan.

 Pengendalian peralatan, pnyelenggaran, kalibrasi dan


pelupusan.

 Pencapaian laporan dan analisis kerja.

25
4.2.3. Agihan Bekalan dan Kawalan Logistik

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Konsep Amalan Penstoran Baik.

 Tatacara Pengurusan Stor.

 Prosedur Pesanan Bekalan.

4.2.4. Pelesenan

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Pemprosesan jenis-jenis permit dan lesen selaras


dengan akta-akta yang berkaitan.

 Tatacara Serahan lesen/permit kepada pemohon dan


Pengesahan.

4.2.5. Program Kepastian Kualiti

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Pengumpulan data dan dokumentasi:

Pengumpulan data kajian.

Rumusan.

Tindakan susulan.

26
4.2.6. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Peraturan Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan


Bahan Kimia Berbahaya.

 Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya,


keracunan pekerjaan serta penyakit pekerjaan dan siasatan.

4.2.9 Sistem Pembekalan/ Pendispensan Ubat-Ubatan

Berupaya mengaplikasi dari aspek:

 Unit-Of-Use / Unit-Of-Dose.

 Imprest Floor Stock.

 Ward Stock.

 Emergency Drugs.

 Dangerous Drugs.

 Pemeriksaan Ubat-Ubatan di wad.

 Prosedur Pendispensan.

 Persediaan Ubat-Ubatan
Ekstemporaneous.

 Pendidikan Pesakit / tunjuk ajar


penggunaan dan pengambilan ubatan.

27
5. Soalan : Bahagian I : Umum
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

: Bahagian II : Khusus
Bentuk Soalan : Aneka Pilihan

6. Masa : Bahagian I : 1 jam (40 soalan)


Bahagian II : 1 jam (40 soalan)

7. Tahap Kesukaran Soalan : Aplikasi

8. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan


bacaan semasa peperiksaan

9. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus (Aras IV)


mana-mana bahagian dikecualikan
daripada menduduki peperiksaan
bahagian berkenaan.

10. Keputusan : Aras I, Aras II, Aras III dan Aras IV.

11. Pemeriksa Dilantik Oleh : Jawatankuasa Peperiksaan


Kementerian Kesihatan Malaysia

12. Bahasa (soalan dan : Bahasa Melayu


jawapan ) : Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris

13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan


Dikemukakan Kepada Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan


Ditetapkan Oleh Bahagian Pembangunan Kompetensi
Kementerian Kesihatan Malaysia

15. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya Sekali Setahun

16. Tarikh Akhir : Satu bulan sebelum peperiksaan


Mengemukakan
Permohonan

28
BAHAN RUJUKAN

KOMPETENSI UMUM

1. Arahan Perbendaharaan

2. Arahan Perkhidmatan

3. Perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G

4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

5. Peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam


(P.U.A. 151 Tahun 1986)

6. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) yang berkaitan

7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/1993 – Peraturan Mengenai Pemangkuan


dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekeliling Perkhidmatan berkaitan

8. Dasar-dasar Pembangunan Negara (INTAN)

9. Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

10. Pentadbiran Organisasi Dalam Pengurusan

11. Tonggak 12

12. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam

13. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya

14. Malaysia Kita

15. Teknik Berkomunikasi dan Berinteraksi Yang Efektif (Aziz Salleh)

29
KOMPETENSI KHUSUS

1. Guidelines Towards Excellence In Clinical Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM Bil 7/2001

2. Quality Procedures for Hospital Pharmacy Practice


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1998

3. Hospital Pharmacy Operational Policies And Practices In Malaysia


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1996

4. Good Storage Practice (GSP) – Guidelines


- Edisi 1 Tahun 1995 PICs

5. British National Formulary (BNF)


- British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society
Great Britain

6. Martindale (The Extra Pharmacopoeia)


- 31 Edition, The Royal Pharmaceutical Society

7. Senarai Ubat-ubatan KKM


- Third Edition (Ammendment) 2000, KKM

8. Good Manufacturing Practice (GMP)


- GMP Pharmaceutical – Feb.2003 PICs

9. Good Laboratory Practice (GLP) – Guidelines


- Pharmaceutical products / PICs

10. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

11. Poison Act 1952


Poisons (Psychotropic Substances) Regulations 1989

12. Quality Manual for the Pharmacy Department


- Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM 1999

13. British Pharmacopoeia (BP)


- Published by Council of Europe

30
31