You are on page 1of 10

SULIT

UJIAN PENGESANAN
TEORI PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHAP DUA
TAHUN 2009

Masa : 1 Jam

=====================================================================

Nama murid : _______________________________________________________________

Tahun : ________________

=====================================================================

Arahan :-

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan.

2. Bulatkan jawapan dalam kertas soalan ini juga.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

1
SULIT

1. Apakah yang dimaksudkan dengan lakaran ?.

A. menggunakan media kering seperti pensel, pensel warna dan pensel arang dalam
menghasilkan karya.
B. menggunakan media basah seperti water colour dan poster colour dalam menghasilkan
karya.
C. menggunakan pensel sahaja untuk melakarkan sesuatu objek.
D. menggunakan pensel sahaja untuk melakarkan pemandangan di tepi pantai.

2. Lukisan melibatkan media basah seperti ……..

I. Water colour II. Poster colour III. Crayon IV. Cat minyak

A. I, II dan IV C. II dan III


B. I dan II D. semua yang di atas

3. Pensil warna dan pensel arang boleh digunakan untuk …….

A. melukis pemandangan di tepi pantai.


B. menghasilkan corak bertemakan flora dan fauna.
C. melakar objek-objek yang terdapat di atas meja.
D. menghasilkan poster bertemakan amalan membaca.

4. Penggunaan ilustrasi dan huruf terdapat pada ………….

A. Corak C. Lukisan
B. Lakaran D. Poster

5. Yang manakah terdapat dalam jenis-jenis lukisan ?.

A. Corak C. Binaan tembikar


B. Ukiran kayu D. Model kereta

6. Warna asas dalam lukisan ialah ………..

A. merah, kuning, biru C. merah, kuning, hijau


B. biru, merah, jingga D. kuning, biru, hijau

7. Warna hijau ialah hasil gabungan warna …….

A. biru dan hijau C. hijau dan putih


B. kuning dan biru D. merah dan putih

2
SULIT

8. DEWAN BESAR Rajah 1

Rajah 1 di atas menunjukkan contoh papan tanda. Papan tanda yang sesuai ialah papan tanda
yang mengandungi …….

A. Ilustrasi yang jelas dan terang.


B. Huruf yang besar dan senang dibaca.
C. Ilustrasi dan huruf yang jelas dan besar.
D. Warna yang suram.

9. Contoh-contoh media kering ialah …..

A. pensel warna C. crayon


B. pensel arang D. semua di atas

10. Contoh-contoh media basah ialah …….

A. pensel warna C. water colour


B. poster colour D. jawapan B dan C.

11. Susun mengikut keutamaan dalam proses lukisan.

I. menggunakan pensil arang.


II. mengambil satu objek untuk dijadikan bahan lakaran.
III. membuat lakaran di atas kertas lukisan.
IV. mewarna dengan menggunakan water colour.

A. II, III, I, IV C. II, III, IV, I


B. III, II, I, IV D. II, I, III, IV

12. Dalam Pendidikan Seni Visual, terdapat 4 bidang kemahiran iaitu ……

I. Menggambar III. Membuat kraf tangan


II. Membuat binaan IV. Mencorak

A. Semua yang di atas C. III, IV


B. I, II, III D. II, III, IV

13. Yang manakah menunjukkan garis putus-putus ?.

A. ----- -----  C. 


B. -------------------- D. ______.________

3
SULIT

14. Melukis pemandangan di tepi pantai adalah contoh dalam bidang ………..

A. menggambar C. membuat kraf tangan


B. membuat binaan D. mencorak

15. Yang manakah menunjukkan garis berkembar ?.

A. -----.-----.----- C. ----
B. ========= D. =====----====

16. Menghasilkan model kereta adalah contoh dalam bidang …………

A. menggambar C. membuat kraf tangan


B. membuat binaan D. mencorak

17. Menghasilkan corak batik adalah contoh dalam bidang ………..

A. menggambar C. membuat kraf tangan


B. membuat binaan D. mencorak

18. Menghasilkan bakul daripada tanah liat adalah contoh dalam bidang ………..

A. menggambar C. membuat kraf tangan


B. membuat binaan D. mencorak

19. Penggunaan cat minyak dalam menghasilkan corak dipanggil …………

A. Resis C. Anyaman
B. Pualaman D. kolaj

20. Tikar mengkuang adalah salah satu contoh ……….

A. Kolaj C. Resis
B. Anyaman D. Pualaman

21. Penggunaan crayon dan water colour digunakan dalam teknik ………

A. Resis C. Anyaman
B. Pualaman D. kolaj

4
SULIT

Soalan 22 dan 23.


Lihat rajah 2 yang di bawah.

Rajah 2

22. Titik P dipanggil ……………

A. Titik Pusat Simetri C. Titik Pusat Tiga Segi


B. Titik Pusat Perspektif D. Titik Pusat Bumi

23. Contoh lakaran yang sesuai dengan rajah di atas ialah ………………

A. jalan denai C. sawah padi


B. jalan raya D. rumah banglo

Soalan 24 dan 25.


Lihat rajah 3 yang di bawah.

Rajah 3

24. Rajah 3 yang di atas digunakan untuk proses …………

A. Resis C. Anyaman
B. Pualaman D. kolaj

5
SULIT

25. Media yang digunakan untuk menghasilkan rajah 3 ialah ……….

A. Pemadam C. Pensel
B. Pembaris D. semua yang di atas

Soalan 26 hingga 30.


Padankan contoh hasil karya dengan bidang yang betul.

26. Bidang menggambar

A. Tikar mengkuang C. Kain Batik


B. Model Jejantas D. Pemandangan di sebuah pondok

27. Bidang membuat binaan

A. Tikar mengkuang C. Kain Batik


B. Model Jejantas D. Pemandangan di sebuah pondok

28. Bidang mencorak

A. Tikar mengkuang C. Kain Batik


B. Model Jejantas D. Pemandangan di sebuah pondok

29. Bidang anyaman

A. Tikar mengkuang C. Kain Batik


B. Model Jejantas D. Pemandangan di sebuah pondok

30. Bidang membuat kraf tangan tradisional

A. Tikar mengkuang C. Kain Batik


B. Model Jejantas D. Pemandangan di sebuah pondok

6
SULIT

31. Yang manakah menunjukkan paksi simetri.

I. II.

III. IV.

A. I, II, IV C. III, IV
B. I, II, III D. II, III, IV

Soalan 32.
Lihat rajah 4 yang di bawah.

Rajah 4

32. Rajah di atas sesuai dalam bidang ……….

A. mencorak C. membuat binaan


B. menggambar D. membuat kraf tangan

7
SULIT

Soalan 33.
Lihat rajah 5 yang di bawah.

Rajah 5

33. Rajah yang di atas sesuai untuk digunakan dalam bidang ………….

A. mencorak C. membuat binaan


B. menggambar D. membuat kraf tangan

34. Dalam susunan sesuatu objek, yang manakah perlu diletakkan di hadapan ?.

A. Cawan C. Jug
B. Pinggan D. Dulang

35. Pemilihan warna dalam menghasilkan lukisan amat penting. Warna yang sering digunakan
dalam lukisan ialah ………….

A. merah, kuning, biru C. merah, kuning, hijau


B. biru, merah, jingga D. kuning, biru, hijau

8
SULIT

Soalan 36.
Lihat rajah 6 yang di bawah.

Rajah 6

36. Model yang di atas menunjukkan salah satu contoh bidang membuat binaan. Media yang
sesuai digunakan ialah ………….

I. Kotak mancis III. Kotak tisu


II. Gam IV. Gunting

A. I, II, IV C. III, IV
B. II, III, IV D. semua yang di atas.

Soalan 37 dan 38.


Lihat rajah 7 yang di bawah.

Kertas lukisan

Rajah 7

37. Rajah di atas menunjukkan contoh penggunaan titik pusat persepktif. Lakaran apakah yang
sesuai dengan rajah di atas.

A. jalan denai C. sawah padi


B. jalan raya D. rumah banglo

9
SULIT

38. Media yang sesuai digunakan untuk menghasilkan rajah yang di atas ialah ……………

A. Pemadam C. Pensel
B. Pembaris D. semua yang di atas

Soalan 39 dan 40.


Lihat rajah 8 yang di bawah.

Rajah 8

39. Rajah di atas menunjukkan salah satu contoh bidang ………..

A. mencorak C. membuat binaan


B. menggambar D. membuat kraf tangan

40. Media utama yang digunakan dalam penghasilkan karya tersebut ialah …………

A. cat minyak C. water colour


B. poster colour D. jawapan B dan C.

KERTAS SOALAN TAMAT

10