You are on page 1of 1

2.Bilaskan pipet dengan bahan kimia yang hendak ditentu k a n isipadunya.3 . P e n u h k a n p i p e t m e n g g u n a k a n b e b u l i g e t a h ( t e k a n S ) atau alatanp e n y e d u t s e h i n g g a k e p a r a s s e n g g a t a n ( b a c a a n m e s t i l a h meniskus).4 .

K e l u a r k a n b a h a n k i m i a y a n g t e r d a p a t d a l a m p i p e t d e n g a n b e b u l i getah (tekan E) atau alat penyedut.5 . T i t i s a n t e r a k h i r d i k e l u a r k a n d e n g a n m e n y e n t u h k a n h u j u n g p i p e t ke permukaan bekas yang hendak digunakan.I I . C a r a m e n g g u n a k a n b u r e t 1 . B a s u h k a n b u r e t d e n g a n a i r suling.2 . B i l a s k a n b u r e t m e n g g u n a k a n l a r u t a n y a n g t i d a k d i k e t a h u i kepekatannya.3.Pasangkan buret kepada kaki retot dengan ke mas.4 . G u n a k a n c o r o n g t u r a s ( u n t u k m e n g e l a k k a n t u m p a h a n ) s e m a s a memasukkan larutan ke dalam buret.5.Bacaan awal diambil (tidak semestinya bermula dengan kosong). 6. Keluarkan beberapa titik larutan dari buret dengan mengawal pilib u r e t s e h i n g g a b a c a a n y a n g t e p a t d i p e r o l e h i ( c o n t o h n y a , 1 . 0 0 cm 3 atau 1.05 cm 3 ).7.Keluarkan titisan terakhir dengan menyentuhkan hujung buret ke permukaan bekas yang hendak digunakan. Bacaan akhir diambi