You are on page 1of 3

RUBRIK PENSKORAN KERTAS SEJARAH 940

DIMENSI DAN KRITERIA PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN • • • • Fakta Huraian Contoh Bukti/sokong an/pendapat 18 – 20 AMAT CEMERLANG 8 Penguasaan subjek soalan luas dan mendalam. Menyediakan maklumat utama, bukti sokongan dan pendetailan memadai, majority tepat, relevan dan membantu menjawab soalan se ara mendalam. !esilapan "akta amat minimum, sama sekali tidak men a atkan ketepatan jawapan. 14 – 17 CEMERLANG 6-7 Penguasaan subjek soalan agak luas tetapi kurang mendalam. Menyediakan maklumat utama, bukti sokongan dan pendetailan agak memadai, majoritinya tepat, relevan dan membantu menjawab soalan se ara mendalam. !esilapan "akta minimum, tidak me a atkan ketepatan keseluruhan jawapan 10 – 13 BAIK 4-5 Menguasai subjek soalan, tetapi keluasan dan kedalamannya terbatas. Maklumat utama, bukti sokongan dan pendetailan terbatas, hanya sebahagiannya tepat, relevan, menyumbang kepada kedalaman jawapan. !esilapan "akta kurang ketara, tetapi agak men a atkan ketepatan jawapan. 6–9 LEMAH 2-3 Hanya mengetahui subjek soalan se ara kabur Maklumat utama bukti sokongan sangat terhad dan tidak mendasar, ada yang kurang tepat, kurang relevan, dan tidak membantu alon menjawab soalan se ara memuaskan. !esilapan agak ketara, sehingga banyak ke a atan dari segi ketepatan jawapan 2-3 Hujahan teras tidak jelas dan hanya merujuk se ara longgar kepada soalan. !upasan idea hanya berdasarkan sedikit bukti menyebabkan hujahan kurang koheren 0-5 AMAT LEMAH 1-2 #iada pengetahuan subjek soalan. $agal menyediakan maklumat utama dan bukti sokongan. Hanya membuat kenyataan umum, banyak tidak tepat, tidak relevan dan gagal menyediakan maklumat yang diperlukan bagi menjawab soalan. !esalahan amat ketara, dan men a atkan ketepatan keseluruhan jawapan

TAAKULAN • Membuat ulasan melebihi biasa %analitik& Memenuhi tugasan soalan %penegasan& !esimpulan

6 Membina hujah se ara logikal merujuk sepenuhnya kepada kehendak soalan. 'dea yang dikembangkan sebagai respon terhadap soalan, kupasan isu disandarkan kepada banyak ontoh, "akta,

5 Membina hujahan teras merujuk kepada kehendak soalan. !upasan menggunakan beberapa ontoh, "akta dan pendetailan yang menyumbang kepada taakulan yang mantap (diden dalam hujahan

3-4 Pembinaan hujahan teras merujuk se ara longgar kepada kehendak soalan. !upasan idea yang dikembangkan berdasarkan bukti terbatas, tapi hujahan agak koheren )ebahagian ke il eviden kurang relevan

0-2 #iada hujahan teras, kenyataan kabur dan tidak jelas. #idak merujuk kepada kehendak soalan. !upasan idea yang dikembangkan tidak didasarkan bukti.

analitikal. sangat deskripti" dan tidak tersusun tetapi tidak lari dengan kehendak soalan. dipenuhi kesilapan ayat dan tatabahasa. tetapi tersusun dan tidak lari dari kehendak soalan. releven. Penyampaian idea jelas dan li in. Penyampaian idea kurang jelas dan melompat. )intesis idea keseluruhan sangat longgar sehingga rumusan dan kesimpulan tidak relevan. agak analitikal dan tersusun sesuai kehendak soalan. )intesis idea keseluruhan longgar sehingga rumusan dan kesimpulan tidak jelas. tetapi sebahagiannya kurang berkaitan membentuk idea keseluruhan yang agak teratur. -a ana ter"okus menunjukkan ke"ahaman terhadap pengetahuan dan kehendak soalan. ada pengulangan dan kesilapan ayat dan tatabahasa ketara. 3-4 )usunan idea se ara deskripti". 'dea. . Penaakulan mantap Hujah amat releven dan logik 6 )usunan idea amat logi al. kurang logi al. tidak tersusun lari dari kehendak soalan. isi dan penutup& • $aya bahasa dan wa ana tatabahasa sesuai • +yat teratur • Pendekatan mudah di"ahami • Fokus kepada perbin anga n • Penyampaia n idea dan isi olahan di"ahami 5 )usunan idea logi al. tetapi ada kesilapan ayat dan tatabahasa yang minimum. -a ana tidak ter"okus menu jukkan ketiadaan ke"ahaman terhadap pengetahuan dan kehendak soalan. Penyampaian idea amat jelas dan li in menerusi ayat dan tatabahasa yang kemas. teratur dan sesuai kehendak soalan. 'dea utama dalam perenggan bertalian. -a ana ter"okus menunjukkan ke"ahaman mendalam terhadap pengetahuan dan kehendak soalan. 'dea utama dalam perenggan terangkai se ara bertalian membentuk idea keseluruhan yang kemas. 'dea disampaikan menyimpang. -a ana tidak banyak ter"okus menunjukkan ke"ahaman rendah terhadap pengetahuan dan kehendak soalan. kesilapan ayat dan tatabahasa agak ketara. Perenggan tiada idea utama hanya kenyataan umum yang tidak terangkai dan binaan idea keseluruhan tidak teratur.idea utama dalam perenggan terangkai se ara bertalian membentuk idea keseluruhan yang padu. Penyampaian idea kabur. -a ana kurang ter"okus menunjukkan ke"ahaman tidak sepenuhnya terhadap pengetahuan dan kehendak soalan. 'dea utama dalam perenggan banyak yang tidak bertalian dan kurang membantu pembentukan idea keseluruhan se ara lan ar.• • setiap isi Bukti yang relevan/kaita n *ilai/ pengajaran detail. )intesis idea keseluruhan kurang jitu menyebabkan rumusan dan kesimpulan longgar 2-3 )usunan idea kurang logi al. 0-2 )ususnan idea tidak logi al. )intesis idea keseluruhan agak jitu sehingga rumusan dan kesimpulan agak padu. Mensintesis idea keseluruhan se ara jitu sehingga rumusan dan kesimpulan amat padu kebanyakannya relevan +da eviden yang releven tetapi kebanyakannya lemah #iada eviden yang relevan dalam hujahan K MUNIKASI • Mempunyai binaan esei lengkap %Pendahulua n.