You are on page 1of 5

Om rigvedaya swahah Om yajurvedaya swahah Om Samavedaya swahah karam prakshalya Om rigvedaya swahah Om yajurvedaya swahah Om Samavedaya swahah karam

prakshalya Bhasmam graheetva - take basma, put it on left hand, cover with right hand and p ut it on right thigh. Om manastoke tanaye mAna aayushimano goshumano ashwe shureerishaha VeerAnmano rudrabhamito vadheeraha vishmanto namasa vidhe mathe Triyambakam Yajamahe Sughandhim pushti vardhanam Oorvarukamiva bhandanat mrityor mokshiya mamrata aat Agnriti BHasma - forehead Jalamiti bhsma - shoulder Sthalamiti BHasma Vyometi BHasma Sarvaghum hava idam bhasma Karam Prakshalya apavitrah pavitro va sarvavasthangato api va yasmaret pundarikaksham sabahya abhyantara shuchihi Achamana Om rigvedaya swahah Om yajurvedaya swahah Om Samavedaya swahah karam prakshalya Tough netti Pranavasya Parabrahma Rushihi Tough nose Devi gayatri chandaha Touch ede parabrahma paramatma devata pranayame viniyogaha Om Bhuh - tocuh feet Om Bhuvah - knee Om Suvaha - tode Om Mahah - hokkalu Om Janah - below neck Om Tapah - eye Ogum Satyam - netti Cover with thum right notril Om Bhoorbhuvasvahaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi / Dhiyo yo Nah Prachodayat / Om Apo Jyoti-rasomritam Brahma Bhurbhuvassuvarom.

Take water and cover the same process Om Vishnoho Vishnoho Vishnorajnaya Pravartamanasya adya bhrahmanaha dviteeya par ardhe shreeharehe shwetha varaha kalpe vaivasvata manvantare kaliyuge prathama paaade jambu dveepe bharata khande bharata varshe mahanmeroho dakshine parshve shreemad godavryaha shubha dakshina teere gokarna mandale gorarstra deshe bhaskara kshetr e sahya parvate shreee shalivahanashakabde asmin varta manakalavyavaharike vijay a naama sanvatsarasya uttarayane greeshma rutau jyeshta maaase krishne pakshe a dya chaturthi thithau vasaraha bhudha vasara yukthAyam evam guna visheshana vish ishtayam punyayaam punyakale maha punya shubha thithau mamo pattha dhurita kshaya dvara shree paramaeshwara preetyartham pratah/Sayam s andhyamupashishye Neeru bidu Prokshinya Om Apohishta mayo bhuvah sta na oorje dadhatana maheranaya chakshase / yo vahsiv atamo rasasthasya bhajayate hanah / Ushateeriva Matarah / Tasma arangamama vo ya s ya kshaya yajinvatha / Apo janayatha cha nah / Hold water Om Sooryascha mamanyuscha manyupatayscha manyu kratebhyaha papebhyo rakshantAm yadrathrya papamakarsham manasavacha hasthabhyAm padbhyam udarena sishnaa Rathri sthadhavalumbathu Yad kincha duritham mayi Idhamaham mamamrutha yonau Soorye jyothishi juhomi swaha EveningOm Agnischa mamanyuscha manyupatayscha manyu kratebhyaha papebhyo rakshantAm Yadanna papamakarsham manasavacha hasthabhyAm padbhyam udarena sishnaa Aha sthadhavalumbathu Yad kincha duritham mayi Idhamaham mamamrutha yonau Satye jyothishi juhomi swaha prokshinya Om Dadhi kravanno akArisham (1) Jishno rashwasya vAjinaha (2) surabhino mukhA ka rath (3) Prana Ayogum shitharishath Om Apohishta mayo bhuvah sta na oorje dadhatana maheranaya chakshase / yo vasshi vatamo rasasthasya bhajayate hanah / Ushateeriva Matarah / Tasma arangamamavo ya s yakshaya yajinvatha / Apo janayatha cha nah / Argya .Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi / Dhiyo yo Nah Prachodayat / Om Apo J yoti-rasomritam Brahma Bhurbhuvassuvarom. Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi / Dhiyo yo Nah Prachodayat / Om Apo J yoti-rasomritam Brahma Bhurbhuvassuvarom.

Om Bhuhu tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyoyanaha Prachodayat Bhaskaraya/Savitre Namaha idamardghyam Om Bhuvaha tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyoyanaha Prachodayat Bhaskaraya/Savitre Namaha idamardghyam Om Suvaha tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyoyanaha Prachodayat Bhaskaraya/Savitre Namaha idamarghyam KAlatikramadosha pariharartham Om Bhoorbhuvasuvaha tatsaviturvarenyam Bhargo Dev asya Dheemahi Dhiyoyanaha Prachodayat Bhaskaraya/Savitre Namaha idamarghyam Om asAvAdityo Brahma Oordhvakeshi viroopAkshi mamsha shoNitha bhakshini thishta devi shikha vande cha mundeshha parajithe Ithi shikhAm bhadva Prathvi tvaya tratha lokha devitvam vishnu nathratha tvancha dharayamandevi pavithram kuruchasanam Asya shree gayatri mantrasya touch forehead vishwamitra rushihi touch nose gayatri chandaha touch ede savita devata om tatsa vituhu brahmatmane angushtabhyAm namaha Om Vare Enyam vishnu atmane tarjaneebhya namaha Om bhargo devasya rudratmane madhyamAbhya namaha Om dheemahi eeshwaratmane anamikabhya namaha Om Dhiyoyonaha Sadashivatmane kanishtikabhya namaha Om Prachodayaat sarvathmane karatala kara prashtabhya namaha Om tatsa vituhu brahmatmane hridayaya namaha Om vare Enyam Vishnu atmane shirase svaha Om Bhargo devasya rudratmane shikhayai vashata On Dheemahi eeshwaratmane kavachAya hum Om Dhiyoyonaha sadashivatmane netratraya bahushata Om prachodaya aat sarvatmane astrayabhata Dhyanam MandarAhvaya lochanan jana japarghabhairmukair indu mradratnodhyan mukhutamshu s antata chaturvimsharana chitrA tanuhu Amboderida rahvayo gunagapalakyowcha pashankusheshta bheetir dhadhati bhavet bha va bhaya protsarini tarini Gayatrim ahavayami Savitrim avahayami saraswatim avahayami chandarshi avahayami shriyam avahayami om avahayami Pranavasya Parabrahma Rushihi gayatri chandaha savita devata Om bhoohu Om Bhavaha Om Suvaha Om Mahaha .

ede tatsa vituhu brahmatmane angushtabhyAm namaha Om Vare Enyam vishnu atmane tarjaneebhya namaha bhargo devasya rudratmane madhyamAbhya namaha dheemahi eeshwaratmane anamikabhya namaha Dhiyoyonaha Sadashivatmane kanishtikabhya namaha Prachodayaat sarvathmane karatala kara prashtabhya namaha tatsa vituhu brahmatmane hridayaya namaha vare Enyam Vishnu atmane shirase svaha Bhargo devasya rudratmane shikhayai vashata Dheemahi eeshwaratmane kavachAya hum Dhiyoyonaha sadashivatmane netratraya bahushata prachodaya aat sarvatmane astrayabhata Bhoorbhuvaswarom itidigvimogaha MandarAhvaya lochanan jana japarghabhairmukair indu mradratnodhyan mukhutamshu santata chaturvimsharana chitrA tanuhu Amboderida rahvayo gunagapalakyowcha pashankusheshta bheetir dhadhati bhavet bh ava bhaya protsarini tarini Gayatrim japam samarpayami neeru bidu Get up oM praachyai dishe namaH oM dakshiNaayai dishe namaH oM pratiichyai dishe namaH oM udiichyai dishe namaH oM uurdhvaaya dishe namaH East show the folded palms upwards oM adharaaya dishe namaH East show the folded palms to the ground oM avantarayai dishe namaH st show the folded palms upwards Facing East Facing South Facing West Facing North Facing Facing Facing Ea Shreemadhyadushakha Bouddayana sutranvita vishwamitra poura putsa tra sadasyeti triyarishe pravaranvita vishwamitra gotrotpannasya Dinesh Sharmanaha ahamasmi ahambo abhivadaye Yamaya dharmarajaya mrityavechantakayacha vaivaswataya kalaya sarva bhota kshayayacha Om rigvedaya swahah Om yajurvedaya swahah Om Samavedaya swahah ashtakshari japam karishye .Om janaha Om tapaha Om satyam 28 Gayatri Vishwamitra rashihi touch netti gayatri chandaha .nose savita devata .