You are on page 1of 81

Alesandro Karera

Čudesan život diplomiranih književnika

bojana888

www.crowarez.org

Mojoj sestri koja je uspela da diplomira

www.crowarez.org

I Jonska glina
Renato i Rinaldo, koga su svi zvali Rino, bili su dvojica diplomiranih književnika. Ista je bila zvezda koju su sledili, dubok je bio ponor koji ih je razdvajao: Renato je bio redovni profesor u jednoj srednjoj školi na najvećem poluostrvu editerana! Rino je naprotiv bio nezaposlen zato što je provodio suviše vremena baveći se nevažnim stvarima a otkada je prestao, nije više bilo konkursa u srednjim školama. Renato, me"utim, #udno je reći, nije bio zadovoljan time da bude redovan nastavnik u nekoj srednjoj školi. $rimao je osnovnu platu, trinaestu platu i dopunske troškove s vidljivom rasejanošću nekoga ko se ne brine o takvim sitnim zadovoljstvima, a kada je izgovarao predvi"anja kao što je: %&ada odem u penziju...', #inio je to sumorno kao neko ko o#ekuje da navu#e na sebe neku hroni#nu bolest. Rino, s dužnim poštovanjem, duhovna statua nesu"enog zaposlenog, slušao ga je s takvom pažnjom kao neko ko #eka da shvati fragmente jednog izgubljenog jezika. Renato je završavao deveti mesec školske godine kao da je privodio kraju neku #udnovatu trudnoću iz koje bi se rodila duga leta uznemirene i bezvoljne dokolice. Rino je #amio pored telefona iš#ekujući privremeno zaposlenje u školi, radio je korekturu za jednu izdava#ku kuću i s vremena na vreme pisao za nekog premorenog novinara. Renato je trebalo da bude srećan a Rino nesrećan, me"utim bilo je upravo suprotno. Rino je bio nezaposleni veseljak i misionar, dok je Renato bio državni službenik višeg nivoa, nezadovoljan i napaćen. $ošto se u poslednje vreme prepustio ozbiljnom moralnom rastrojstvu, razmišljao je #ak da napusti školu i posveti se samostalnoj delatnosti. (luteći da bi se tamo u velikom svetu moglo ići u susret novom životu, zara"ujući više, #ak i zabavljajući se više nego što to odobrava hladna senka inistarstva prosvete,

www.crowarez.org

Renato je odlu#io da prihvati poziv jednog poznanika koji se bavio prirodnim preparatima. Renato se dovoljno razumeo u alternativna le#enja. $omalo je #itao i praktikovao jogu, ši)jacu, feldenkrajs metodu, makrobiotiku i ajurvedsku medicinu. *a razliku od većeg dela #ove#anstva, nije mu bilo nepoznato kinesko travarstvo. +ogovorio se s poznanikom da će nedelju dana poha"ati seminar o proizvodnji i komercijalizaciji lekovitih glina, i da će posle toga odlu#iti da li bi vredelo napustiti nastavni#ku delatnost i uorta#iti se s jednom firmom za proizvodnju gline koju je osnovao isti taj poznanik i koja %se širila', %imala odli#nu perspektivu', i kojoj je bio potreban komercijalni direktor. (eminar se održavao u gradu koji se zvao ,ari, ali škola u kojoj je Renato predavao nalazila se u gradu po imenu ilano. +irektorka škole mu ne bi dozvolila privremeno odsustvo zbog takvog jednog ispraznog razloga kao što je stage o jonskoj glini! Renato je dakle morao da laže i pravi se da je bolestan, prekršaj za koji moralnost redovnog profesora, nepopustljiva kao prema mnogim drugim stvarima, ne nalazi nikakav prigovor. -jegov lekar, oženjen jednom diplomiranom književnicom, #iji je bio rob, isporu#io mu je povijene glave lekarsko uverenje na kojem su se pojavljivale re#i kao što su virus, alergija, proleće, dani za odmor, antibiotici. -edelju dana nije bilo mnogo! s malo sreće mogao je da ode i vrati se iz ,arija a da u školi ništa ne primete. .li u Renatovoj zgradi su stanovali i drugi profesori iz njegove škole, a na stepenicama kod njegovog stana porodice nekih njegovih u#enika provodile su dosta vremena. .ko bi se napravio bolesnim i ako bi posle nestao, kolege ili roditelji u#enika mogli bi da primete reklamnu poštu kako se gomila u poštanskom sandu#etu, spuštene roletne i tišinu, što podseća na auto u kvaru, koja izlazi na vrata stana privremeno praznog. Iz ovog razloga, Renato je pozvao Rina i rekao mu da mu je potreban fantom.

www.crowarez.org

. 1rižider je bio dobro napunjen i nije bilo potrebe za dodatnom kupovinom. . $oštari nikada ne gledaju nikoga u lice.org . nije morao da izlazi do prodavnice. da se umota u prekriva# i da se potpiše kao Renato. Rino je trebalo da ga odmah nazove na njegov tajni broj mobilnog koji škola nije imala.ko se Rino zadovoljavao konzervisanim mlekom i tost hlebom. 0 me"uvremenu. sigurno neće doći da ga pitaju za zdravlje. došlo je do telefonskih reformi i Renato se uzdao u to da. i da mu prenese ostavljenu poruku.crowarez. .ko bi zvali iz škole tražeći Renata. kašljući i proklinjući prolećni grip. za vreme seminara. . 0 poslednje vreme kvalitet me"ugradskih veza se poboljšao. a ubrzo posle toga i da postane kralj gline i vodi njihovu distribuciju na nacionalnom nivou preko mobilnog telefona sa svoje jahte na pu#ini nedaleko od /remitskih ostrva. neće primetiti da glas dolazi van lokalne mreže. -i zbog kakvog razloga nije smeo da rizikuje da bude vi"en u okolini. Rino je trebalo da kaže da ima temperaturu i zamoli poštara da se popne gore do njega. Renato nije imao razloga za brigu. 0 svakom slu#aju. Rino je trebalo da se preseli u Renatov stan i da se pravi da je bolesni Renato. &omšije ga nikada nisu tražile a deca. zadovoljna što će imati zamenu koju će mu#iti ili što će se naći pred nekim vetropirom pa obuzeti dosadom iš#ekivati kraj #asa.rsenije. ako bi morao da odgovori na poziv škole. stariji sekretar.II Fantom Renato je trebalo da ode u udaljeni grad na jugu s ciljem da nau#i da prodaje lekovitu glinu apotekama na najvećem poluostrvu editerana. /elefonski pozivi su bili usmereni na telefonsku sekretaricu.ko bi ga zvao poštar preko interfona da potpiše neku preporu#enu pošiljku. brinu se samo o žvrljotini na priznanici i neće primetiti zamenu. 2no što je bilo bitno jeste da Rino ne izlazi i www. a da bi uzeo poštu ili bacio smeće trebalo je da sa#eka mrklu noć.

kako bi ga komšije #ule kod vrata i kako bi nekim delom svog mozga registrovali da neko boravi u stanu. bio blaga osoba. i kad primeti da se neki komšija zaustavlja na spratu kako bi ćaskao. 3oš gore. . Renato je maštao o tome da se oprosti od svog stalnog zaposlenja. www.crowarez. naprotiv. bio od onih malobrojnih srećnika koji za tim nisu imali potrebu.li ne sme da preteruje s bukom niti suviše glasno da pri#a telefonom. ili pomeri zavese i vrati ih. trebalo je da stavi na znanje da je prisutan. da egzistira. to je prva zapovest svih onih koji je ne podnose. Renato je bio podložan depresiji i uznemirenosti. da kuva i da ostavi upaljena svetla. da podražava stan u kojem se boravi. *idovi imaju uši. 4kola se ne napušta. bezazlena i nimalo komplikovana. kao što se #ini u zubarskoj ordinaciji.ari. zavideli bi mu. kako je govorila propaganda u drugom svetskom ratu. trebalo je da uzme neke #asopise sa stalka za novine koji se nalazio u hodniku i da ih glasno lista.org . e"utim. Rino je. morao je da se kreće. a operacija glina morala je da bude vo"ena u najvećoj tajnosti. možda. Renato nije pri#ao ni sa kim o svojoj ekspediciji u . da upali radio. Rino je. da šeta tamo)amo kroz hodnik. Ismejavali bi ga i sažaljevali. televizor i bojler. a obratio se Rinu jer ga je nedavno upoznao i zato što nije bio poznat u njegovom uobi#ajenom okruženju. da podigne roletne i da ih spusti. Renato je imao suviše prijatelja me"u profesorima da bi dozvolio da mu promakne da kaže ono o #emu razmišlja.da ne izviruje kroz prozor.

3edan nezaposleni diplomirani književnik je neko ko je pošao autoputem života. 59:: putnika. pogrešno sledio putokaze za radove u toku i sada ne zna više kako da se opet vrati na pravi put.$rim. nisko biće. 3edini stanar koji nije pokazivao skoro nikakvo sažaljenje za Rina je bio &armelo.ko bi susreo Rina na me"uspratu uvek bi mu govorio: %+a si poslušao svoga oca'. telohranitelji lokalnog podzemlja. godine doživeo brodolom pred ameri#kom obalom. a to su bili prostitutke. prodavci sladoleda u porno) bioskopima i zabavlja#i na krstarenjima. -išta na svetu nije toliko beskorisno kao nezaposleni diplomirani književnik.li u jednu stvar je bio siguran: da jedan otac nikad i opet nikad ne bi voleo da njegov sin diplomira književnost. . uteriva#i dugova. 0obi#ajeni stanari. . mada nije imao pojma ni ko je bio Rinov otac niti šta je o#ekivao od svog sina. trbušasto i tajnovito. ali je uvi"ao da izaziva sažaljenje.III Andrea Doria1 Rino je živeo u jednoj zgradi na kanalu -avilji koja je s vremena na vreme ugošćavala nezaposlene diplomirane književnike. kockari. 3edan nezaposleni diplomirani književnik je prizor koji kida i najtvr"a srca.avio se #udnim poslom koji mu je davao slobodu od prvih poslepodnevnih sati. odobravali su povremeno prisustvo nezaposlenih diplomiranih književnika jer su imali samilosti prema njihovoj bednoj poziciji. prev. travestiti.steroid koji je ispao iz svoje galaksije ima više razloga da egzistira nego nezaposleni diplomirani književnik. kada volim svoju malu. što je bilo puno i za profesore! bio je deklarisani anarhista i kada bi se vraćao kući penjao se stepenicama pevajući buntovnik sam kad se oblačim. Rino mu je odgovarao da je njegov otac zadovoljan samim tim što mu sin nije u zatvoru.org .crowarez. . izbaciva#i u noćnim lokalima. 3edan neutron koji živi 1 Italijanski putni#ki brod koji je 5678.< ogao je da primi www. . . koji je stanovao na spratu iznad njega. kada mislim.

opet.heronta u suprotnom smeru i ponovo biti primljen me"u žive. #ak i do nagoveštaja reforme u zdravstvu. %=h da. taksi koji je trebalo da ga odveze do www. šta da radim. li#ne stvari i radnu verziju knjige #iju je korekturu radio. Renato se uverio da mu se prijatelj dobro smestio. i na kojem su svi diplomirani književnici imali posao. uklju#ujući tu i svoju buduću ulogu kralja gline.crowarez.ilo je to kao preći preko . sa svoje strane. . on bi dospeo u neku školu. *bog svega ovoga Rinu nije bila mrska ideja što će nedelju dana živeti u Renatovoj zgradi. ne koristeći lift iz straha da se ne na"e licem u lice s nekim radoznalim komšijom. -e bi se nalazio kod kuće pored telefona ako bi ga zvali iz neke škole. 0znemiren i uzbu"en. došlo je do pomeranja granica srednjeg doba. obukao kaput i stavio šešir.org . zdravije ishrane na nacionalnom nivou.milijarditi deo sekunde više doprinosi univerzumu nego nezaposleni diplomirani književnik.io je pravi divljak i nije imao mobilni telefon. kao uragani u eksi#kom zalivu. što se ti#e privremenog rada u školi. +a je u njegovoj kineskoj sudbini bilo zapisano da će dospeti u neku školu. 0 poslednje vreme. Rino je sa sobom poneo. ali mogao je da proveri da li je primio telefonske pozive i u svakom slu#aju. zagrlio ga poželevši obojici sreću. 3edna jalova genetska mutacija zadovoljnija je svojom ulogom u evoluciji vrste od jednog nezaposlenog diplomiranog književnika. privremeni rad u prosveti se transformisao u verovatne doga"aje i istovremeno izuzetne. govorio je svaki put kada bi mu život krenuo naopako. jednu torbu s odećom. odlu#io je da se prepusti ne#emu što je nazivao kineskom sudbinom. i prore"ivao se po celom poluostrvu kao oblaci koji se mire pred lepim vedrim nebom. to je kineska sudbina'. slegnuo ramenima i prepuštao se nebeskoj volji. ne usvajajući ništa od Rinovog spokojstva niti od samih svojih prou#avanja orijentalne medicine. zakrivljenoj kao i kružni bulevar na koji je gledala. dugoj i otmenoj. zdravlje nastavnika je poboljšano. dignuo okovratnik i pošao niz stepenice. (elidba se odvijala kasno noću. . +a ne bi izazvao sumnju kod stanara zgrade. (hodno tome. sa -avilja. zaustavljajući se na svakom spratu da uhvati dah. Rino bi.

kva ?elva . ali je pomalo bio i kicoš. opet.rmanija. 4to se ti#e. poštovanja sopstvene brade.aerodroma #ekao ga je dva bloka dalje. Rino. a možda je njegov naturizam zna#io samo da je na poseban na#in pazio na sopstveni hemijski sastav.js . jednog razvratnog .lu ?ilijamsa.kva ?elva .ari bilo je još vremena ali je Renato bio suviše nervozan i nije mu se dalo da #eka u stanu. pokazivao je da ne prezire vrline jednog ubedljivog >u#ija. udahnu ne znajući šta da misli o odluci svog prijatelja i po#c da istražuje svoj novi dom. #ekala ga je. za#udio se izborom koji je Renato dopuštao sebi da bi udovoljio svojoj koži. u koloni. #eta kolonske vode i losiona posle brijanja.lu ?ilijamsa da u njemu zaplovi Andrea Doria. taj Renato. Rino zatvori vrata. *a noćni let ilano). a pritom ne bi uspeo da se blagovremeno javi. dogovorena lozinka da se otvore vrata je bila: %>lina'. jednog mošusnog Ingliš Aedera. misterioznog kao &armelo. ispod ogledala.org . oslušnu Renatove korake kako oprezno silaze niz stepenice. jednog uznemirujućeg 0 (avaža. koji je sebi mogao priuštiti samo . i jednog $ako Rabana. . jednog anonimnog i limunastog Red for en. jednog svilastog $jer &ardena. 0 kupatilu. $ropagirao je više spartanske vrline prirodnih proizvoda. @udna osoba.crowarez.js .ko bi kojim slu#ajem morao da se vrati zbog kakve nezgode. www. -ovcem koji je Renato trošio na losione posle brijanja moglo se kupiti dovoljno .

sudeći barem po flomasterom podvu#enim nazivima nekih jela. zbog #ega je ustajao pomerajući stolicu.io je to jelovnik jednog kineskog restorana koji se nalazio s druge strane ulice i koji je vršio kućnu dostavu stanovima u kvartu. to već bio. -ije želeo da izlazi iz kuće da ne bi pogazio datu re#. *atim bi osetio bojazan da je bio suviše živ. -ije mu bilo teško zato što je. ne pominjući neodre"en miris piletine u kiselo)slatkom sosu koji je dolazio iz neispražnjene kante za smeće koju je Rino primetio tek tada. +ok je tumarao izme"u salona i kuhinje pogled mu se zaustavio na jednoj reklami koja je uspravno visila izme"u magneta i frižidera. poja#avao muziku. žaleći se na buku koju je pravio. 0 svojim o#ima bio je samo neko ko je suviše vremena proveo misleći da postoje bitnije stvari od bitnih stvari.crowarez. orao je da na"e nešto što će mu skrenuti pažnju. (edeći za Renatovim pisaćim stolom trudio se da uradi korekturu teksta koji je morao da preda izdava#koj kući.org . da navla#i zavese. ali ga je s vremena na vreme obuzimala sumnja da nije dovoljno živ.IV Kineski ar @itavog narednog dana. smanjuje halogeno svetlo a onda bi legao u krevet s rukama ukrštenim na grudima zbog straha da će komšije udarati po zidovima ili lupati na vrata. &ada je došlo ve#e bio je napet kao dvanaest violon#ela . komadiće www. kao nezaposleni diplomirani književnik. ali nije imao volje ni za kuvanjem. . Renato se tim #esto služio. Imao je nešto novca u džepu! mogao je da pozove telefonom kineski restoran i da poru#i predjelo od ra#ića u ruži#astom sosu.erlinske filharmonije. agent kojeg je dezorijentisala neka supersila koje više nema. $red o#ima sveta bio je izgubljen. otvarao prozore i zatvarao ih lupajući. Rino je davao sve od sebe da postane anoniman. i #ak nije ni sasvim bio ube"en da je grešio. bez svoje države. pa bi po#eo da gasi najbu#nije kućne aparate.

/o nije dovoljno. (vi kuvari kineskog restorana su primljeni po svim propisima. za koje nije bilo mesta u kineskom restoranu. svi momci koji su vršili kućne isporuke su osim redovne primali i trinaestu platu. sigurno je kineski restoran imao na desetine. &ineski restoran je imao podzemnu železnicu koja ga je istog momenta spajala sa celim svetom.ilo ih je na desetine hiljada ulogorenih u ogromnim spavaonicama. kao vatrogasci. &ineski restoran imao je više momaka koji su vršili kućnu dostavu nego što je italijanska pošta imala poštara. ) (uviše su uopštene ) re#e Rino lomeći na pola kola#ić u obliku konjskog kopita. uticati na egzistenciju mušterija. +a li će momak koji vrši kućnu dostavu primetiti da on nije &enatoB -e. 2sim ako. #isto da ne bi bilo diskriminacije. ) Interesuje li vas neko ko bi vam pisao poruke koje se stavljaju u kola#iće srećeB ) upita Rino kineskog momka koji mu je doneo ve#eru. . imaju u ruci siguran zanat i po svim propisima.svinjetine u sosu od jabuka.. (pavali su obu#eni..crowarez. odlazili na odmor po mesec dana godišnje i stavljali su ruku na grudi kada bi #uli kinesku himnu. prostranija od cele andžurije: na severu se#uanska. komad ribe list u tartar sosu ili paniranu teleću šniclu u sauce espagnole. za razliku od careva. krokete od šunke u sosu od ananasa. na stotine momaka koji su vršili kućnu dostavu. $otrebno je više smelosti s kineskom sudbinom. koji mu je momak doneo uz ra#un. slušaj: Neko će ubrzo ući u tvoj život. kao pećine . ili dva #oveka. -a primer: Dve žene će ući u tvoj život. koji se oprostio od -ebeskog Darstva kada je saznao da glavni šefovi. ali &ina je misteriozna zemlja. Rino nije shvatao kakve veze panirana teleća šnicla u sauce espagnole ima s &inom. (vi osim diplomiranih književnika. &ineski restoran je bio beskrajan kao &ina.gartija. ušterija koja je umrtvljena od #aja www. ) =vo. a na jugu kuhinja kontinentalne &ine. obgrlivši šipku spuste sve do kuhinje #im bi zazvonilo zvono koje ih je zvalo na novu isporuku. >lavni šef restorana je bio kineski car. odvod njegovih sudopera imao je zna#aj Cute reke i s njegovih obala dizala su se dva odeljenja. na tuce. ) *aštoB 4ta fali našim porukamaB ) upita momak. i bili su spremni da se.org .

želeće da probaju. dok je jeo poslednje krokete od šunke.crowarez.ko bi se desilo da ne uspe. Imaš li devojkuB ) -e ) odgovori mom#ić nesigurno. na kraju se ona i ostvare. *auzvrat želim da se napravi propisani izdava#ki ugovor i autorska prava. nego dve.org . Idi i referiši. ponekad mu se dešava. 2vo već #ini deo tvoje kineske sudbine. Rino završi s jelom. želeće da znaju. Rino se nije puno uplašio jer je oduvek mislio da će mu život silom prilika biti pomalo težak ako ne postane redovni profesor. -ije gubio vreme na ceremonije. i ako neko dovoljno misli na njih. telefonirao mu je upravo kineski car. prorok kola#ića sreće. ljudi će postati radoznali. ili barem taj veruje da ono što mu se dešava jeste proro#anstvo koje se obistinjuje. kusur zadrži kao napojnicu. on će javiti dalje prijateljima. Rino je trebalo da smatra da je na probnom radu i da dostavi dve hiljade poruka sreće do osam sati sledeće ve#eri. postupio je kao po diktatu kineskih duhova. . prošla su ta vremena #ak i za careve. %=h da. koji se pružao pod kineskim restoranom. -i sam Rino nije znao šta je rekao. zatvorili bi ga u *abranjeni grad. . raširiće se glas. -e jedna žena. zamisliE /o su predvi"anja od kojih se zamisliš. uputi jedan sau#esni#ki pozdrav na ime arka $ola i po#e da piše poruke sreće na papiru koji je posle www. *abranjeni grad su #uvali dvanaest zmajeva i jedan diplomirani kineski književnik. lepo mi je rekao kola#ić sreće'. reći će: %. +ve žene ćc zaista ući u njegov život. $redlog u vezi s porukama sreće ga je interesovao. nadoknada koju mu je predložio kineski car bila je prili#no velikodušna. ) +ve devojke će ubrzo ući u tvoj život. skloni u stranu tekst koji je ispravljao i od kojeg je već umirao od dosade. Reci kineskom caru da sam ja pravi #ovek za njega.će se trgnuti. govorio je svaki put kada bi iz njegovih usta izlazile re#i koje ni on sam nije baš dobro razumeo. a opet. i ne bi izašao dok ne ispiše drugih šesnaest hiljada poruka. poslovi restorana će dostići nivo kao 3ang De na vrhuncu. kineski duhovi su me naterali da kažem ovo'.li petnaestak minuta kasnije. manje ili više koliko jedna dobra zamena u školi.

s ukusom sosa od ananasa koji mu je lebdeo u ustima svaki put kad bi udahnuo. *adovoljan.crowarez.izrezao na trake i #itao s gumicom u ruci. -apisao ih je dve stotine kad oseti da mu se o#i sklapaju od umora. www. po"e na spavanje.org .

Rino nije bio potpuno siguran da zna šta su i jedna i druga stvar. bila je www. bila je mlada i nestru#na. kao . pomisli Rino.V !ambi 0 jedanaest sati sledećeg jutra uspeo je da napiše sedam stotina poruka sreće i bio mu je potreban odmor.ari.li doktorka koja je ušla u stan u belom mantilu. a Rino nije mogao da izigrava Renata do te ta#ke. kada su želeli da inspektora R. zdravstvenu knjižicu.rze slike iz prošlih vremena prolazile su mu kroz glavu.crowarez. opeglanom i uštirkanom. . Radilo se o stvari koja se zove %prevara' za oštećenje jedne druge stvari koja se zove %država'. Renato bi se možda izvukao sa uslovnom. iako zaštićen zatvorenim vratima i zakonom koji zabranjuje neovlašćen upad u stan. 0 najgorem slu#aju Rino bi mislio na to da mu nosi glinu u zatvor. ) 1iskalna inspekcija ) re#e jedan ženski glas s druge strane vrata.li nije imao vremena da odbrani gra"anina od zloupotrebe položaja vlasti. +oktorka iz *dravstvene službe će mu tražiti dokumenta. 0 tom momentu zazvoni zvono. -edavno je diplomirala medicinu.org . molim vas. kao kada su njegovi prevejani roditelji izjavljivali sumnjivcima: %0 moju kuću ne ulazi niko'. pitati ga da li je oženjen i ima li decu. uzeće sebi neočekivanu pauzu i ustade sa stolice protežući se.I televizije spre#e da proveri da li plaćaju televizijsku pretplatu za tek kupljeni televizor u boji. voza#ku dozvolu sa fotografijom. &raj bekstva za . uko#i se na taj triler. Rino. +osta je nesigurno u jednom stanu. kao atomska struktura ili granice isto#ne =vrope.ambi iznena"en na proplanku. ali nije imao nikakvog razloga da se na"e izme"u njih. ) 2tvorite. $ostalo je kao promenljiv koncept. -apisao je i sedamsto prvu: Suvi e si radio. . .

) +a. hvala ) jedva izusti Rino. +oktorka je sela pored njega.ntonela da jedno #udo koje je tek izašlo sa lokalnog ruku i rastopljenog srca. sa o#ima doktorka izgledala #udesno lepa.aš smo svi bolesni ) re#e. ) Foćete li sestiB ) upita an"eoska doktorka. plavim kao antifriz. spusti mu ruku na #elo i upita ga. Rino je upravljao sobom kao neki remorker u magli. ) -e treba da se umarate. ja vas volim ) re#e Rino. 3edva joj je odgovorio jer mu je esine. verujući da je on Renato.crowarez. edicinskog fakulteta.nestrpljiva da le#i #ove#anstvo i bilo joj je neprijatno na pomisao da izigrava policajca zdravlja. blagim i maj#inskim glasom: ) &ako jeB 3este li malo boljeB ) nogo bolje. osmehnu se Rinu s puno razumevanja. 0mesto da traži dokumenta i li#ne podatke. ) >ospo"ice doktorko. kao !ogorodica . za#arana. ) . kojem su dodeljene najveće pohvale. ) I ja sam s ovim neshvatljivim prolećem dobila neku alergiju. sve do divana u salonu. uko#enih www. sada mi je mnogo bolje ) potvrdi. tek skrivenim parom japanskih nao#ara nevidljivog okvira.org .

skidanje belog mantila. /ako je pisalo u dokumentima koje je primila od škole. #ak i u toj karijeri je propuštao mnoge konkurse jer je provodio suviše vremena baveći se stvarima koje nisu bile toliko bitne. ali ako je visok treba se latiti posla jer za nekoliko sati može ponovo da padne. ) *ovem se Rozamarija ) re#e u spokojstvu koje je usledilo. +oktorka se. opet. a doktorka je bila po#etnik. ) -ije pitala Rina za ime jer po onome što ona zna. još uvek ne verujući.VI "vropska unija $roblem kad se zaljubimo je da uzimamo tortu u ruke. posmatrao njenu raspuštenu kosu. i ne možemo ništa u#initi da se promeni klima ) ako je danas nizak pritisak onda je nizak pritisak. dok je Rino. ali ne mnogo #esto. evo ga tu. $a ipak. nije se više nadao.li možeš me zvati i arijaroza. svla#enje i spuštanje na krevet u slavu odnosa lekar)pacijent. jedan sofisticirani klima)ure"aj ne bi mogao da uradi više.org . a to ime je bilo napisano i na vratima. www. ušunjao se u doktorkin predeo kao neki pas koji traga za tartufima. jedva ozna#ene na mapi. ) . 0vek je bio stidljiv u ljubavi.crowarez. Rino sam sebe nije prepoznavao. toliko raznežila na pogled tog bolesnika koji je preko nje tražio utehu za sopstvenu patnju da je dozvolila poljupce. $otrebno je da nau#imo da uzajamno #itamo sopstvene hormonalne barometre i aklimatizujemo se shodno tome. bila je puna razumevanja kao =vropska unija kad odlu#i da prihvati zahtev za priznavanje neke novonastale zemlje. vodenaste o#i i opuštene bradavice velike kao žumance jajeta. a što se ti#e toga da li će dobiti stalno radno mesto. 0 Rinovom slu#aju i u slu#aju doktorke iz *dravstvene službe. zvao se Renato. *adivljena naporom svog osiguranika da prona"e uvek nove prevoje. ali ne stižemo odmah do fila. podešavanje je bilo trenutno. -ekada se dogodi da neko nije taj neko.

crowarez. jer se takve stvari primećuju. ) Imam pristup svim antibioticima iz priru#nika ) uzvrati predusretljiva Rozamarija. koji je za momenat skliznuo u ulogu lažnog Renata. www. da je to jedan beli grudnjak $rava Cena. $rimetio je. Rino ga dohvati i pruži joj ga.org . $okajao se. nije bilo vreme za preterivanje. tražeći grudnjak koji je pao na pod.) -adam se da ti nisam preneo alergiju ) re#e Rino.

koja je pomerila Rina i odlu#no se zaputila prema salonu. pod blagoslovom &armela strašnog.ližilo se sedam sati uve#e a od rešenja nije našao ni jedno. njihove fiskalne inspekcije održavati u stanu s gvozdenom ogradom na -avilju. &ako su posetioci uspevali da do"u pravo do stanaB 3e li moguće da su vrata od ulaza u zgradu stalno otvorenaB 3esu li toliko poverenja u spoljni svet imali redovni profesori koji su živeli u ovoj zgradiB $odiže kapicu koja je pokrivala špijunku i proviri kroz nju.VII #oli ijska re$orma /okom #itavog dana Rina su mu#ila dva problema. da on nije Renato i da će se posle nedelju dana. . Rozamarija je nosila otmene ovalne nao#are. kad #u da ponovo neko zvoni. 2n je se sećao s dugom i puštenom kosom. $rvi je bio: kako do osam uve#e napisati preostalih hiljadu trista poruka sreće. Rozamarija se predstavila u belom mantilu i ozbiljnoj garderobi. bila obu#ena kao policajka: plave pantalone kao salivene. bio je da prona"e na#in da otkrije Rozamariji) arijarozi. jer sada kada je zaljubljen u doktorku. i propisima odre"ena www. /o je bila Rozamarija. propisna kravata usko vezana iznad košulje. dok je devojka koja se nalazila ispred njega imala kratku i skupljenu kosu. jakna dobro zakop#ana. (tizao je do hiljadu sedamsto i jedne poruke sreće: "soba koju će upoznati nije ona za koju se predstavlja.crowarez. nije uopšte nosila nao#are. bereta oka#ena o kaiš.org . a žena koja je ulazila u Renatov stan. nije više bio siguran da je to Rozamarija. mada ne i manje bitan. s istim plavim o#ima boje antifriza. nije želeo da završi svoj život pod nadzorom dvanaest zmajeva i nekog ko je diplomirao kinesku književnost o kojoj nije znao ništa. +rugi problem. prefinjene i tanane izrade.li kada joj je Rino otvorio vrata. . a da pritom ne dovede prijatelja u nevolju. dok je žena.

a policajka koja je sela na divan u salonu i zapalila sebi cigaretu. agent)namiguša poslata u izvi"anje s podmuklim planom zavo"enja da pritera uza zid opasnog krijum#ara gline. obalske straže! diplomirani književnici nisu baš naviknuti po tom pitanju i skloni su zbunjivanju. Ili nijeB ) -apred. prevara s otežavajućim okolnostima. bila je ona. &ada je Rozamarija ušla nosila je u ruci jedno kofer#e. vi ste taj #uveni RenatoB ) upita ironi#no policajka Rozamarija.beretka koja se spuštala na #elo. I glas je bio Rozamarijin. ne stoj tu kao panj ) re#e policajka Rinu kad je ostavila stereo na sto#ić za kafu ispred divana. da Auter pukne od zavisti.li zar policajci ne idu uvek u paru. utisnuti olovom kao novinski naslovi: operacija pokrivanja. ) I tako. apsurdno. po rukama. zamena li#nosti. proces po hitnom postupku. jedan koji zna da #ita i drugi koji zna da piše. ) /ako svi kažu ) uzdahnu policajka ) @ime se baviteB www. $a ipak je li#ila na Rozamariju po svemu ostalom. skrhani roditelji. #ak ukrašen notom sadizma.crowarez. Cena obu#ena u policajca držala je. na kraju obi#an #ovek nije mogao više sve da isprati. pao je u ruke lepe policajke koja ga prvo zavodi a zatim mu stavlja lisice. ožda sada nije više tako. pušeći na divanu prekrštenih nogu. policijski. policajci. u poslednje vreme došlo je do mnogih reformi. medicinari.org . Rozamarija je bila ovozemaljska emanacija ideje nežnosti. ja sam nevin ) zamuca Rino. nezaposleni diplomirani književnik. po ovalnom licu. zapita se Rino. ) +ošlo je do nesporazuma. jedan komšija kaže: %/rebalo je da posluša svog oca'. 0 mislima zaprepašćenog Rina lutali su rasprsnuti fragmenti o smislu. jedan veliki muzi#ki ure"aj za plažu s duplim kasetofonom i D+ plejerom. poziv na sud. ali je ton bio odse#an. ) +o"ite ovde da vam postavim nekoliko pitanja. dogodila se policijska reforma. . 1igure moći. kao da je dolazila sa mnogo nepristupa#nijeg dela -eba. po stasu i po obliku! bila je njen preobražaj. sau#esnik bande glina. uvek je bio dobar momak. hitan. -ije se držao herojski.

) . ) -e. ali ja sam stvarno svetovna opatica. koji je želeo da policajka bude jasnija. -eko.crowarez. ) -e razumem ) re#e Rino. i njegov život nije više onaj od ranije. na primer. ) . $išem poruke koje menjaju život ljudima koji ih #itaju. popije svoj #aj.udite jasniji ) re#e Rino.) -ezaposlen sam. /o je rekao jer nije razumeo. ozbiljno.org . je liB . ve#e može da se završi još bolje. ja sam svetovna opatica. otkači ga. Red &ućne 0tehe. sumnja ga izjeda. otvori kola#ić sreće i #ita: #voj partner nije za tebe. ) 3adnik ne razume.aš simpati#no. budem jasnijaB ) . ) -e pokušavajte da me raznežite. 4ta zaista raditeB ) $išem poruke sreće za jedan kineski restoran. ru#ak je prošao dobro. ) -e razumete ) rugala mu se policajka. sedajući na prvu stolicu koju je ugledao. oram li da www.

policajka baci pištolj na divan.< www. kao da ga je neko dograbio za kosu i zavrtao mu šiju. kao arhitektura 1ranka >erija. *austavi se u visini grudi i po#e da razvezuje kravatu. Ako se odluči da mi kaže makar jedno da. tako sladak. to nisi s%vatio. $enato. policajka po izgledu a ubica po pogledu. izvu#e službeni pištolj. ali ko zna za to to ne pokazuje mi. $enato. ja umreću.9 korišćeni materijali: svila i metal. $enato. u tom gradu. Rino ju je odmeravao. koji peva $enato. gde je jednim šutom odgurnu. 0#ini jedan zamah ramenima i jedan trzaj karlicom. pre"e s njom više puta oko vrata podražavajući neko erotsko davljenje i otpremi je u izgnanstvo na divan da pravi društvo pištolju u trenutnoj kompoziciji arte povera. otkop#a futrolu i kaiš s pantalona i pusti da padnu na pod. prvo niz ruke a zatim lagano sve do poda. 2tpusti je od okovratnika košulje. u tom delu sveta u koji je on dospeoB $relazeći jezikom preko usana. $enato. nagomilana i puna nepropisnih prelaza. (luže se %siromašnim' materijalima i koriste formu instalacije. $enato. $enato. $enato. $enato. 'ladim se da niko ne ljubi tako kao ti. $ogleda Rina.crowarez. $olicajka je nosila crveni grudnjak i njen 2 0metni#ki pokret nastao u Italiji polovinom 8:)ih. $enato. prinese ga ustima i po#e da liže cev. &ošulja se podiže s tla i pade ponovo. ispasa košulju i po#e da je otkop#ava. -eki D+ po#e da svira i sa zvu#nika se za#u inin glas. prev. ja te volim. $enato. ja neću biti tako očajna. po"e u centar sobe i pokrećući se u ritmu pesme otvori futrolu koju je nosila oka#enu o kaiš. sav u jecajima i izobli#enim vokalima. pusti košulju da sklizne.org . ako me ne ljubi . $olicajka ustade. nagnut napred s glavom prema gore. . tako vaspitan. i otkop#a poslednju dugmad na košulji. $enato. 4ta se dešavalo u toj sobi. povedi me u bioskop i gledaj &ilm .$rim.VIII Arhitektura Franka %erija $olicajka ugasi cigaretu u pepeljaru koja se nalazila na stolu i pritisnu jedno dugme na stereu. mlad i drzak.

$antalone padoše formirajući lokvu oko njenih nogu. ali su se isto tako brzo i pomra#ili jer mu je ona bacila grudnjak u lice. serenada koju sam ti pevala. prolazeći rukama kroz kosu i masirajući grudi. $enato. koje nisu bile baš u skladu sa vešom koji je imala na sebi: #arape.pupak je bio strm i neistraživ. da je bio marke $rava Cena. $esma se završavala i policajka nije davala znake da želi da nastavi dalje. . $enato. $enato. pogled joj je po#eo s radoznalošću lutati po sobi. mnoge arije i mnoge $rave Cene www. 0sredsredila se na rajsferšlus od pantalona. $enato. da bi se otvorili blistavi portali budućnosti.org . $enato. kao umetnik koji je završio svoju ta#ku. gaćice i halteri u harmoniji crvene svile. a kakav bio odred u kojem je policajka služila. Rino ga je uzeo kao što brodolomnik prihvata talas koji ga davi! uspeo je samo da primeti na vreme. $enato. +a Rino nije bio toliko uko#en primetio bi nešto #udno u tim pogledima. dok se napolju spuštao mrak i nijedan diplomirani književnik nije više bio siguran u svoje ime i prezime. jer je toliko fiksirao pogled na policajkine. $ostojale su mnoge Roze. znači da umreću za tebe ja. 2slobodila ih i izronila u crne cipele s niskom štiklom.crowarez. 2tkop#a grudnjak iza le"a samo jednim bestelesnim dodirom. dok mu je landarao oko ušiju. male kao višnje. $enato. pa onda kao da pobe"uje. sigurno nije bio 2dsek za javni moral.li Rino se izgubio u mislima o tome koliko je #udna i neverovatna stvar žensko telo. $enato. i tako"e bi mogao da ih razume. $enato. pre nego što je njen nežni alpinista našao prevoj i pre nego što je sneg po#eo da se topi s vrhova. $enato. i dok je nehajno uzimala grudnjak $rava Cena sa Rinovih ušiju. ) *ovem se arijaroza ) re#e dok je gasila stereo ) ali me možeš zvati i Rozamarija. i o#i su mu dobile oblik bradavica. 2pustila se. napravila se kao da se bori. jer neke stvari ne bi trebalo da promaknu jednom diplomiranom književniku. kako bi% želela da te nisam volela. $enato. u onim nau#nofantasti#nim filmovima gde je dovoljno ovlaš dotaći neku plo#u umetnutu u zid. (tajala je ustalasana u sredini sobe. ti si čudo naivnosti. /akve je imala i Rozamarija. $ortali su se otvorili za Rina. $enato.

kakva multiplikacija li#nosti. kakav šizofreni#an talenat. &akva je izuzetna pojava bila Rozamarija) arijaroza. kakav #udan objekat žudnje. nije bilo tako.crowarez. &ao da je leteo oblacima iznad grada. www. ili ne. samo za ovu priliku. koji je u poslednjim fazama spektakla po#eo teško da diše kao neko ku#e zatvoreno u autu usred avgusta. jedno zapušteno sećanje. 1lorens -ajtingejl za matine i Cena *maj za ve#ernji s%o(. dok su njegove misli. postojala je samo jedna od svih pravih žena. doktorka danju a egzoti#na plesa#ica u smiraj dana. proživljavajući svaki segment policijske igre inscenirane samo za njega. kakva munja ba#ena od bogova na $adansku niziju. otišle da povrate.org .odjednom u njegovom životu. sad je shvatao. i vredela je za hiljadu. već mnogo udaljene. Rino. sada više nije sedeo u Renatovom salonu.

ilo je to nekoliko godina ranije. zaista. www. $osrećilo mu se. sastavljen od jadnih komi#ara koji su imitirali televizijske li#nosti. pa ipak. . imao ceo svet pred sobom. u kojoj su se nalazili i neki njeni stari prijatelji. napad hladnim oružjem.acala ih je napred. i kada je. kao što #ine neiskusni ljubitelji umetnosti u prostoru.I& 'iss #oliklinike .org . *a nekoliko minuta zapo#e razgovor upravo sa Rinom. dakle. 2bogatila je zvu#nost prostorije mekim žamorom koji #ini kožu tajanstvenijom kada se oslobodi svakog me"uprostora sa svetom. kada je Rino bio jedan nezaposleni student književnosti a ne jedan nezaposleni diplomirani književnik. neki kabare koji se zvao nešto kao $ikov 'a&e ili neka takva besmislica. prekida# genetske prisile koji bi doveo do svetskog rata polova. prvo jedno rame zatim drugo. tanka. s kojim se vi"ao s vremena na vreme.li u neko doba se pojavila jedna visoka striptizeta. /e dve šiljate nadlaktice su #inile vojni marš. kao lepršajući na sablasnim skokovima zaboravljenih #embala. poželeo je da dobije to zadovoljstvo da li#no upozna umetnicu. -ije se zaustavila na rublju.crowarez. dok ju je slušao kako je najbolje umeo. Rino je pre svega najviše pamtio njen odre"eni pokret ramenima. -eko društvo. proste finoće. Rino je tom prilikom otkrio da je estetski stru#njak za strip)tea)se i. (pektakl je bio vulgaran i prosta#ki. nisu je zbog toga plaćali. i Rino. Rino nije bio nešto posebno prisan s njima ali kada je ceo svet tvoj onda stranci nisu stranci nego samo ljudi koje još uvek ne poznaješ. a telo ih je pratilo kao što brod prati svoja jedra. . striptizeta sede za sto Rinove družine. jer je bio pridošlica. i od jezivih travestita bez talenta. još više nego beline koja je obasjavala salu. pozvalo ga je u jedan lokal u centru blizu /ore ?elaska. presvu#ena i sre"ena. &asnije. koji su micali usne manje)više istovremeno s muzi#kom podlogom.

. i postojao je razlog da se njihov susret razvije u nešto. priznajući joj da: jeste. neku vrstu intimnosti. . $ovrh svega. da li je otkrio vakcinu. o #emu jedan džentlmen ne bi trebalo da pri#a. osvojio Nobelovu nagradu ili štaB &asnije. u jednom momentu rasejanosti. (ada je bio stariji i dovoljno stru#an da prepozna prave diplomirane www.org . +o"e vam da rezimirate najzamršenije stranice sopstvenog života. on je bio student književnosti i bilo mu je drago što je tako. i ona je tako"e upisala književnost. bila je u u#iteljskoj školi. i da je to bio doga"aj za prepri#avanje. re#e striptizeta. prelazeći odjednom od vodvilja do melodrame. bio mu je dovoljan minimalan trag da ih otkrije. &lju#ni detalj je bio tu u poslednjim trenucima arijarozinog)Rozamarijinog striptiza. nije bila Rozamarija! Rino je u to bio siguran. Rino otkri da striptizeta nije stvarno studirala književnost. ) 'o si ti+ ) upita je uzbunjen. književnike. važu. -a primer. u onom pogledu koji je. -alaziti se o#i u o#i s nekom ženom koju ste upravo videli golu. koja je nemamo skupljala svoju odeću. ?ratio se iz sveta snova i širom otvorio o#i.. ogao je da zamisli. i mora da je mnogo te ka. jedna stvar ju je oduvek zanimala: zašto postoji toliko mnogo bolnica s nazivom *oliklinikaB 4ta je tako bitno uradio taj doktor *oliklinika. #inilo se da je striptizeta baš zainteresovana za njega. i njeni su roditelji tako"e želeli da se bavi medicinom. imao je dokaz.li na nju je medicina ostavljala utisak.crowarez. stvara. policajka pustila da luta po sobi.. &akva kombinacija. /akav je život diplomiranih književnika. 2va arijaroza.nije uspevao da izbije sebi iz glave da pri#a s jednom striptizetom. a to je upravo Rino uradio. ali neki put bi se pitao da li je njegov otac imao pravo što je želeo da mu se sin upiše na medicinu. . kada se njihova idila već nalazila u arhivu.li tako je samo upropašćavao sebi ve#e! kao kad bi se neko našao pred ?elikim &anjonom i mislio samo na to kako da ga fotografiše.ilo je dosta toga što joj nije bilo jasno u medicini.

srećan ro"endan Renato.li druga sirena. Rafaela. 0 školiB -e. jednu specijalizovanu bolni#arku.crowarez. Renato je u . (rećan ro"endan Renato. ko s bocom šampanjca u ruci. u životu. tonika. ja nisam Renato.io je red na Rina da preciznije objasni šta je tu radio. dakle. 'ad bi znala kola. i kakva je to glinena sirena privukla Renata u svoj jonski moreuz.ta radi toj jadnoj devojci+ -austavite manijaka. o stran#eB &on#ertato zaprepašćenja u izvo"enju Rina. www. ja sam njegova zamena. rastao je u jednu impresivnu polifoniju sve dok nisu dostignute. Rozana. sramota. kako bi se reklo. Raiza i Rodolfo. jesi video kakvo smo ti iznena"enje priredili. sramota. kao i da će ga iznenaditi u najlepšem delu le#enja.ariju gde poha"a seminar o glini. &ada je arijaroza ušla.org . ko s uvezanim i ukrašenim paketom. Ne može čovek da ga ostavi samog na trenutak. jer da nije tako. -e. ali ti nisi Renato. (amo trenutak. muškaraca i žena koji se deru i upadaju u stan. Roberto. Rajmondo. . da su njegovi prijatelji i kolege saznali da se nalazi u stanu bolestan i da su mislili da mu malo podignu pritisak tako što će mu poslati. Renco.ta to izvodi onaj prokleti $enato+ . . samo trenutak.& #ovratak kineskog ara ) . Rita. ko s tortom ili kesicama #ipsa. ja sam se dakle skinula pred pogrešnim #ovekomB -e. kad bi saznale kolege. odma% se razjari kao neki divljak. arijaroze i hora bu#nih gostiju. ko si ti. Rino se toliko bio iznenadio da je zaboravio da zaklju#a vrata. samo trenutak. po imenu arijaroza. kažem ja! šta zna#i pogrešan #ovekB 3a nisam pogrešan samo zbog toga što nisam Renato. . I eto ih sada otvorena i puna ljudi. sopratonika i dominanta: da je tog dana bio Renatov ro"endan. barem privremeno. suviše bi ozdravio i puknuo bi od zdravlja.

iz kupatila. bolji je od na#ina na koji se osećam bolje sam. ) *a to postoje www. ja sam baš mislila ) odgovori ona sarkasti#no. re#e preko vrata dok je navla#ila na sebe grudnjak $rava Cena. 2sećao je prema njoj neku vrstu intimnosti. ) /i nisi moj klijent. -e udostojivši se da pozdravi ostale goste. ) /i nisi profesionalka. bolje nego da je gola pred strancima. *aista je dobro izgledala obu#ena kao policajka. nekim ko nije bio predvi"en u ugovoru. ) /i si jedna nezaposlena diplomirana književnicaE /ek si završila da se skidaš i već si radoznalo bacala pogled na Renatove police. . na#in na koji se osećam gore zajedno s nekom ženom. odgovorila je bolje zaštićena sa #etiri zida. arijaroza. /o je bila crta njegovog karaktera. kaiš i lažni pištolj. košulju i kravatu. na #ijoj se cevi još uvek nalazio poneki trag pljuva#ke. ) *avisi od profesije. pri#ajući u vrata. (avijala si glavu da bi #itala naslove knjigaE -ijedna striptizeta na svetu ne bi krenula da #ita naslove knjiga dok stoji polugola pred klijentom. ) Foću reći ) napregnu se Rino ) barem što se mene ti#e. -iko je nikada nije tako ponizio. nek to bude jasno. ) . uostalom.li ja želim da te pitam jednu stvar. ) -isam plaćena za posebne usluge ) re#e druge agencije. Rino je izgubio interesovanje za Renatove prijatelje. . ) (vima je bolje bez drugih ljudi u okolini ) profilozofirao je Rino. 0 agenciji /ruć $o0endan su joj rekli da treba da se skine pred Renatom a ona se skinula pred Rinom. a sada me pusti da idem.nije uopšte bila zadovoljna odvijanjem situacije. $okucao je na vrata arijaroza. ) .li nismo došli na svet da bi nam bilo bolje. jednim strancem. pantalone. pristajalo joj je. privremena arijaroza izlazeći iz kupatila. koji su stajali nasred sobe s poklonima u ruci kao novogodišnje jelke.org . $okupila je svoje krpice i zatvorila se u kupatilo.olje od #ega. kupatila i upitao je da li se oseća bolje. kao što ju je osećao sa iss $oliklinike. u stvari dve.crowarez. nešto da umreš od sramote. neB . i pokušao je da se uteši.

) /i imaš sestru bliznakinju po imenu Rozamarija koja je doktorka.striptizeta. u mundiru sa vezom zlatnih zmajeva. dograbi svoj stereo.crowarez. kao re#ni vir. ) Imam sestru koja je zaposlena jer je poslušala našeg oca koji je želeo da obe studiramo medicinu. stiže do vrata hodnika i spremi se da iza"e. +ošao je on sam jer je de#ak. vrata lifta se širom otvoriše i iz njega iza"e. arijaroza ga pogleda iznena"eno. otvori vrata i skliznu napolje.org . www. s noktima na prstima duga#kim kao grabulje. uzeo bolovanje: dve žene su naprasno ušle u njegov život i izmoždile ga. koji obi#no Renatu donosi ve#eru. veoma visok i nemilosrdan. diplomirala književnost s najboljim ocenama i tezom istaknutom za publikaciju. kineski car li#no. plavi plašt kao odmotana noć na zemlji. ) I kupujete rublje u istoj radnjiE ) dodao je Rino prateći je s me"usprata. ali dok je arijaroza jurila stepenicama ka izlazu. I šta s timB ) 2dlu#no pomeri Rinovu ruku. povremena zamena u školi. ) -ije to bila jedina stvar koju sam želeo da te pitam. Rino zaustavi njenu ruku na kvaci. došao je da traži dve hiljade poruka sreće na koje je Rino potpuno zaboravio. ) Rekla sam ti da me pustiš.

Renatovi prijatelji. voze ?olvo i obi#no su malo budalasti. dobrodošla je kao magarcu udarac u dupe. ali jedna poruka sreće u pravom trenutku. neosetljivih na modu kao isti oni koji još uvek nose pecaroški šešir s obodom koji piša po nosu. -a sreću. $ostoje i drugi koje treba podsetiti da konji za vu#u ne idu zajedno s rasnim konjima.mpeco' ili %3a ne . sekao je i odlagao u korpicu. zapisivao je misao po liniji. i da bi joj pribavio poštovanje ima *abranjeni grad u podzemnim prostorijama kineskog restorana. kineski car ima jednu jedinu re#. melanholi#nih kao mesto u autobusu blizu toaleta. tabakom papira na linije i parom makaza. koji su svi bili pametni. -apravljeno je dvesta devedeset i devet poruka sreće. Civot nije ni za koga lak. mudrih i dalekovidih. jednako udaljenih od života i smrti. filozofiju i strane jezike. ali kineski car ih je želeo dve hiljade. (vako od njih.srdašce< &ortina dG. opremljen olovkom. lulu u ustima i mantil u obliku zvona.&I (ikstinska kapela Rino stavi me"u nokte kineskog cara hiljadu sedamsto i jednu poruku koje je bio već napisao. poruka dubokih kao zapis samoubice koji kaže dovi"enja. osim jednog koji je završio politi#ke nauke i koji je primljen u društvo većinom glasova. jer su svi diplomirali književnost. -a primer: %3a . kao kafanska pri#a koja se dešava upravo u kafani. kao jedan dirljiv pogled u plafon kupatila u ube"enju da će pre ili kasnije i taj plafon imati neku budućnost. vidimo se uskoro. pouzdanih kao neki francuski general koji je jednom pomislio da je pogrešio ali ga je ta misao odmah prošla. -a licu mesta je organizovana fabrika za poruke sreće. da će www. ali oni #ak ne žele ni da razdvoje slamu od suvarka. privrženosti i ravnodušnosti. shvatili su situaciju i ponudili svoju pomoć.srdašce< nikoga'. -eke osobe su tako providne da sve ono što treba da znaš o njima je zapisano na njihovom braniku. suza i smeha.org .crowarez.

org .napredovati.crowarez. da će jednog dana i on biti (ikstinska kapela. www.

... $retvorila se u jednu pticu po imenu $Geng. njena krila su bila kao... koja je imala le"a široka kao. ) 0 (evernom okeanu.. digne se na visinu od. živela je jedna riba koja se zvala &Gun ) po#e kineski car ) i bila je velika kao. toliko da se #inilo obaveznim pozvati ga da ostane. i onda da leti prema 3užnom okeanuB' . . &ada bi se ptica $Geng dizala u let i letela. ne znam koliko su široka bila le"a ptice po imenu $Geng.. ne znam do koje se visine diže ptica $Geng kada poleti prema 3užnom okeanu.li spoznaja onoga što je malo nema nikakve veze sa spoznajom onoga što je veliko. ne znam kakva su bila krila ptice $Geng. ali to nije bio dovoljan razlog za povratak kući sa još uvek zatvorenim bocama vina i slatkišima koje niko nije ni probao. tu se nalazila samo njegova zamena. ne znam na koju visinu želi da se popne ptica $Geng. *ašto li ptica $Geng želi da se popne na visinu od. na kojem piše da kada ptica $Geng poleti prema 3užnom okeanu. . ne znam koliko je bila velika riba koja se zvala &Gun. Ro"endansko slavlje se moralo slaviti preko opunomoćenika jer slavljenika nije bilo. &ineskom caru je ponu"eno da sedne me"u diplomirane književnike i upitaše ga da li bi hteo da ispri#a nešto veoma mudro i veoma kineski.li postojao je jedan drevni svitak pirin#ane hartije koji se zove. ne dešava se #esto da ste u blizini -ebeskog (ina raspoloženog da oživi zabavu...... i ponekad nam se dešava da padnemo na zemlju pre nego što dosegnemo vrh.&II #utovanje pti e #)eng &ada su mu zadenuli me"u nokte košaricu dvesta devedeset i devet nedostajućih poruka kineski car postade odmah prijateljskije raspoložen. (tavite pticu $Geng iznad mora i ona će leteti šest meseci www. ne znam kako se zove. .li jedan cvr#ak i jedna mala golubica nasmejaše se ugledavši je i rekoše: %@esto se naprežemo da letimo na neki brest ili na neko drvo sapan.crowarez.org .

(tavite glinu u neku reku i ona će odmah potonuti na dno. zaboravili smo na kola#eE Rita. ne sećam se gde deluje nebeski element. (edam od deset predstava kojima se služim dolaze iz pouzdanih izvora.. umeren i uskla"en nebeskim elementom koji deluje. +evet od deset mojih re#enica su plod pore"enja.org . donesi ovamo kola#eE www. 2stale moje re#i su kao voda koja svakog dana ispunjava žrtveni pehar.crowarez.iznad vode. ) &ola#i..

&III *itvanska kri+a (tigoše kola#i u deset rasparenih #inija koje je Rita uspela da na"e u kuhinji. . ekonomista ili diplomiranih iz crkvenog prava. Rajmondo je dodao da se tako"e pripremaju i u Aitvaniji i da se tamo zovu kru čik. *aista. kad bi neko izašao s obaveštenjem da se kiakjere. H. imali su mnoga imena. trakasti. krostole i fritole na litvanskom zovu kru čik. -ije teško zamisliti šta bi se desilo na nekom ro"endanskom slavlju komercijalista. *aprepašćenje bi bilo opšte. nelagodnost nenadoknadiva. kako su se zvali ovi kola#iB Ispostavilo se da nisu imali nikakvo ime. -eko bi po#eo da se pita: >de je AitvanijaB 4ta je AitvanijaB *ašto mi je niko nikad nije spominjaoB +a li bi mogla da prouzrokuje krizu na berziB +a li bi mogla da mi uništi karijeruB Aitvanija je u trendu a ja to nisam 3 Re#nik italijanskog jezika. i imali su ivice nežno i zup#asto izrezane. kojem su se mnogo dopali i bio je radoznao da sazna njihovo ime. mehurasti od toplote.org .< www. vladinih službenika. frape. prev. u /oskani su se zvali krostole a na nekom drugom delu poluostrva fritole. belanca i šećera. zovu se zepole i pripremali su se za &arneval i za dan svetog Iuzepea! u Rimu se zovu frape i prave se od lisnatog testa! u ?enetu se zovu kiakjere i posipaju se vanil)šećerom. 0pravo ovakve sitnice #ine diplomirane književnike posebnom vrstom. pe#eni u rerni. $rva #inija kola#a je ponu"ena kineskom caru. 0 -apulju i &alabriji se prže. berzanskih agenata. ve#e upropašćeno.crowarez. vlasnika restorana.ili su prefinjeni i veoma laki. svako ime za svaki region u kojem su se pravili. . zepole. i #inilo se da nijedan region nije spreman da prepusti ostalima svoje mesto u novom *ingareliju. ili jasnije.$rim. umešeni od brašna.

tvrdoglava. www. koji se uvla#e i ispravljaju ljuljanje broda kada je more veliko. samo da bi mogla da se razmećeš pred njim da si pro#itala poslednju knjigu što su ti je preporu#ile prijateljice. +iplomirani književnici. kompleksni i samovoljni. slušaju sli#na otkrića ne trepnuvši. ali ti ništa.primetioB >ovorio sam ti da nije trebalo pozvati jednog diplomiranog književnika na zabavu.org . i tako redom.crowarez. naprotiv. -au#ili su da budu u ravnoteži s okeanom informacija kao oni stabilizatori u obliku avionskog krila.

&IV #ovratak pti e #)eng &ineski car je nagradio Rina. &ako bi trebalo da se ponašaju kada se Renato vrati pokunjen.org . kojemu je to bilo jako potrebno. +ve hiljade kola#ića sreće je #ekalo da budu probijeni svojom porukom kao što je jedna ćelija nestrpljiva da primi svoju +-&. i kada bi tražio. i oprostio se od društva. ne više kao redovni profesor. praćen zgodnim primerima i prikladnim citatima. za druge izdajica. $ritisnut svojim obavezama šefa kuhinje u kineskom restoranu. ispunio elegantnim kineskim slovima. koristeći tuš. moglo se zamisliti da bi mogao da potone. jednom svilenom vrećicom u kojoj su zveckali kineski nov#ići.ilo je više je nego verovatno da neće uspeti. ) /o je RenatoE ) re#e Rino. koji se osećao u vazduhu kao vlaga pred kišu. podršku prijateljaB /rebalo je pružiti mu ruku milosr"a ili mu pokazati hladni dodir neprijateljstvaB Razgovor je bio živ. arijaroza je otišla uvre"ena. ) ?ratio seE 0ćutite svi i ugasite svetla. ne više kao državni službenik višeg ranga. nije se mogao više zadržavati u #asnim razgovorima.li pravi problem. glina'. oštar. i koje je.crowarez. i trajao bi satima da se u jednom trenutku nije za#uo promukli glas koji je s druge strane vrata ponavljao: %>lina. . -jegov polazak je prouzrokovao blag protivudar u odvijanju ve#eri. sa šestougaonom rupom u sredini. i ko mu je bio kolega nije to govorio samo iz zavisti! izvan svoje oblasti diplomirani književnici nemaju neko veliko mišljenje o sebi samima. lagani.li car nije krenuo pre nego što je napisao recept za kru čik na jednom par#etu pirin#ane hartije koje je držao u rukavu. . a sada se i kineski car izvla#io. *a neke heroj. Renatov www. . 2tišao je da otvori vrata dok su se prijatelji privijali uz nameštaj. pored para na zajam. bio je šta raditi s Renatom i njegovom odlukom da se posveti biznisu s glinom. @isto hipoteti#ki gledano.

li što me držiš na vratimaB $usti me da u"em. ali sam te noći usnio jedan san.crowarez. hoćeš liB ) 3oš uvek si jedan diplomirani književnikB ) . ) (krati. jedi ove kru čike još su topli..org . Renato. www.. makar bio i glinen.io sam glup. ako se nanese na le"a u slu#aju išijasa. evo tvojih poklona. $rvog dana seminara bio sam ube"en da sam doneo pravu odluku. prvi dan je prošao sasvim dobro. islio sam da sam pronašao svoj put. i da su ponekad padali na zemlju od umora. ) .. okružili su me prelepim obojenim glinama koje su se kovitlale u bo#icama i taložile na dnu. znali smo da nas nećeš izdati. ) &ao što sam rekao.. ne znam koliko su široka bila le"a ptice $Geng..obris se ocrtavao u mra#nom hodniku.. 2no što može glina da uradi za zdravlje je izvanredno. -a primer. ) 2tkazali su seminarB 2tkrili su te u školiB >lina se stvrdnulaB ) 3a sam otišao ) re#e Renato. ne znam kakva su bila krila ptice $Geng. (anjao sam da je na jednom mestu zvanom (everni okean živela jedna riba po imenu &Gun i da je bila velika kao. formirajući prekrasne pejzaže u boci. . usta punih mrvica i šećera ) ja sam pošao s ozbiljnim namerama. I posle sam sanjao da su tu bili i jedan cvr#ak i jedna mala golubica koji su videvši kako leti ptica $Geng po#eli da se smeju i #ak su rekli. da su se oni naprezali da uzlete na jedan brest ili na drvo sapan. nije to za mene. šta bi trebalo da budemB ) = pa onda srećan ro"endanE ) $rijatelji upališe svetla u salonu i pri"oše uzvikujući bravo.. dva govneta.. ) 4ta ti se dogodiloB ) upita Rino. lake kao pero. popij malo šampanjca. zaklanjajući mu telom pogled na prepunu sobu.. ne znam šta bi to bilo drvo sapan. ne znam koliko je bila velika riba po imenu &Gun.. +akle šta je mislila ptica $Geng kad se dizala na visinu od. *atim sam sanjao da se pretvorila u jednu pticu po imenu $Geng koja je imala le"a široka kao... ) *nate ) re#e posle Renato. &ada se ptica $Geng dizala u let njena krila su bila kao.

2stade u tišini. 3edan cirkuski ukrotitelj bi se radije odlu#io da stavi glavu u usta jednom od njegovih najnervoznijih lavova nego da poha"a kurs o sporednim pesnicima iz petnaestog veka. stru#no su komentarisali ustaljena ponavljanja iz njegovog govora. ne bi nikad seo ispred komisije za ispit iz romanske filologije.GarijaB $tica $Geng može da leti i šest meseci iznad mora. Renatovi prijatelji. 0 tom trenutku sam se probudio i shvatio da ne bih mogao postati zastupnik za glinu. www.org . -ijedan krupni industrijalac nije za to sposoban. 3edan diplomirani književnik se neće nikad pokajati što je diplomirao književnost. ali glina spuštena u reku ide odmah na dno. +a li je verovala da leti sve do 3užnog okeana i do drevnog grada .ne znam na koju se visinu dizala ptica $Geng. zadivljen i dirnut. /ako su govorili cvr#ak i mala golubica. Rino ne re#e ništa. uklju#ujući i dopunsku godišnju otplatu. uglavnom redovni ili profesori na odre"eno vreme.crowarez. nijedan telohranitelj. ni ako je izabran me"u najneosetljivijima na bolove. 3edan diplomirani književnik ne može da bude tako lako deprogramiran. sa skrušenošću siromaha ispred božićnih izloga. #ak ni ako je pao toliko nisko da nema uz sebe ni nov#ić od sto lira da njime zatvori jedno oko. nijedan polarni istraživa# ne bi imao petlju za to. (amo oni hladnokrvni i beskrajno odlu#ni mogu proći kroz dvadeset i jedan ispit italijanske književnosti. /reba imati želudac da bi se diplomirala književnost.

poznajemo ga ceo život. ) (ećaš li se @ervijaB ) @ervijaB +a. sad je imao jedan drugi razlog za osećaj krivice. ) .org . i Renato je shvatio. Renato. tek nazna#enim. islio sam da preteruje. I doda.leb 0 već poodmakloj ve#eri. koje su decenijama žarile i tešile #ove#anstvo. pušenje. a u stvari ima pravo. dok su Rita. za štaB ) upitao ga je Rino. makar i za jedan dan. Rino mu je nazna#io u opštim crtama . &ada se vidimo ne www. ) *a hleb ) re#e Renato. Rozana. Renco. da je možda trebalo više da se brine. melanholi#an po prirodi. 3oš uvek se osećam umazanim od gline. Roberto. zamene u školi. Raiza i Rodolfo razmenjivali školske tra#eve.crowarez. Rafaela. treba se brinuti o tome. da je loše postupio napustivši. bile su već otpremljene u špajz istorije. jer on je bio džentlmen< pri#u o ljubavi i medicini koja je po#ela u tom stanu dok njega nije bilo. ) =to. ako ikad bude imao koristi od toga. koji jeste bio džentlmen ali nije razumeo.&V . nepredvidljiv i pustolovan život diplomiranog književnika. bila poslednja. ) Razumem ) odvrati Rino. ) oraš da se brineš za hlebB $rešao si na ekološke pekareB -a biološko brašnoB -a kvasac bez konzervansaB ) &akve to ima vezeB ) re#e Renato. misteriozno. žalio se Rinu. ) 3a pri#am o %lebu. pripalivši jednu cigaretu. @ervi ne radi ništa osim što se brine o tome. Rino i Renato su izvirili na prolećnu svežinu s balkonske ograde. Rajmondo. &oja je. već toliko puta prepri#ane da je njihova pri#a bila ugla#ana kao glina na dnu potoka. socijalizam. bez potrebe da se to pominje.vrlo opštim. (trasti.

sanja ga noću. ) +ozvolim da mi pažnju odvla#e otvoreni prozori. on poludi. ali bi se njegova majka umešala u pri#u i spre#avala ga da je dovrši. i ako gledaš dalje. ) -e pratim te ) priznao je. po njemu. kajsiji. da li je procvetao. a slušajući njega. ne znam da li poznaješ =mesta. ne znam da li poznaješ ="idija. da li ga je bacio pa se zbog toga pokajao. ožda nisam nadaren. o najdubljem ispoljavanju božje slave. =nca ne poznaješ. ali se nije dovoljno dobro borio.spominje mi ništa drugo. breskvi. tako mi je rekao. ne prestaje da mi pri#a o ne#emu što je imao i što posle više nije imao. da ne dopuste da se primeti kako ne shvataju ništa od onoga što govori (okrat. @ak je probao da se bori za njega. rastvaranje gline i marke posnog jogurta. da li je skuvana #orba. vidiš je kako gori pred tvojim o#ima kao list papira koji je upaljen na sredini. ="idio opet. ako ga nema izbezumi se. zar neB ) ?idi se da sam diplomirao na nekom drugom jeziku. ili %kako da ne'. hleb sa šljivom. i osećao se kao jedan od onih likova iz $latonovih dijaloga koji ponavljaju %eh. kada prevazi"eš i poslednji stadijum oskudice. ) -ije da nemam snage ) otpo#e Renato. da li ga nema više ali je pitanje dana kada će ga imati. ima vizije. =nco. da li je tegla meda. ne radim ništa da bih poboljšao svoju poziciju u odnosu na njega. odmah me obavesti da li ga je našao ili ga je izgubio. kaže on. 3a sam pokušao da se brinem o tome ali nisam puno postigao.crowarez.org . Rino je bio zate#en žestinom Renatovog izlaganja. ) &akav je to hleb sa breskvom. Razumeš šta želim da kažem. da li je mlad ili je star. koji je pratio razvoj svog monologa kao vatromet koji još uvek ima u rezervi poneki prasak i koji će posle www. upaljena svetla. ne. vidiš svu budalastu istinu sveta. možda #ak nisam ni siguran šta bih s njim radio ako ga nekad budem imao. da'. radilo se o nekoj šljivi. ne sluša me. &ada pokušavam da o tome pri#am s =mestom. da li je u cvetu. hleb sa kajsijomB ) oj pristup nije ispravan ) nastavi Renato ne osvrćući se. -e iskazujem dovoljno poštovanja.

&ad se neko prihvati sli#nog zaduženja ne izbavlja se više. 3ednom sam #ak pregledao neke svoje stare beleške da vidim da li sam slu#ajno primetio nešto što bi moglo da ubrza vreme. to je problem. i shvatio kuda sam išao. da prikupiš svoje iskaznice sa fotografijom po hronološkom redu. te da sam umro istog trenutka bih se reinkarnirao kao medvedić. da smršaš veslajući u kanuu. i po#e da posmatra kružni bulevar www. živi se me"u projektima i tajnim planovima. ali me hvata na delu. nikad ne znam kako da se ponašam. ja mu pripisujem prora#unato i racionalno ponašanje koje nije sasvim njegovo.biti zadovoljan da se pretvori u prah. na"eš sve osim onoga što tebi treba. nisam bio agresivan. da zaboraviš celu ovu stvar sa životom na zemlji i vratiš se jednom za svagda u Raj na zemlji. ) Istina. ) (luže li oni #emuB ) upitao je Rino. 3ednom re#i. predstavlja se kako želi. -eko je rekao da sam bio agresivanB -ek se nosi taj koji je to rekao. već popušenu. ) a. ali ne vredi. ) . po jednu svake nedelje. sada više nije.org .ahove kantate.crowarez. Rino baci cigaretu. da nau#iš /reći svet da ne #ine isto što i mi. da sklonim sa strane nešto za teška vremena. Renato slegnu ramenima. -ikad nisam ni na koga nasrnuo. ?idi polumesec kako je lep ve#eras. >ovorim. da baciš isušene prezervative koji se nalaze blizu rezervnog brija#a u toaletnom ormariću.olje bi mi bilo da se zaštitim. ali to su stvari koje ne poboljšavaju kvalitet mog razgovora. pokušavam da privu#em njegovu pažnju. sad je tu. . nije baš lep prizor videti #oveka koji zna kuda ide. i da bi ga sa#uvao ne bi bio dovoljan #itav bataljon. kao da tražiš klju#eve u tu"oj torbi.io sam tako nežan i osetljiv. ) 2dlu#iš da održiš govor vrapcima na simsu u stilu svetog 1ranje. hleb je kao onaj sve#ani pojas od oblaka oko njega. udaljen od teme. $rvo me ostavi da #ekam a posle se žali da baš imam facu nekoga koga su ostavili da #eka. #ini se kao da se nalaziš u izgnanstvu posle državnog udara. samo pogrebne povorke znaju kuda treba da idu. da odslušaš sve . $ovrh svega. ?ratio sam se sve do 56JK.

ntonio nije podnosio to što nema hleba i sada kada www. anje)više se znalo o #emu se radilo. Ispitivan. ikele je pronašao hleb.org . ) 3a nisam ovde ro"en ) potvrdi Renato ) došao sam ovde kao dete. hleb nije bio podložan reformama. ili kao nož koji širi kajmak po krišci hleba. u njegovom mestu. . dešavalo da je neko kasnio na kafu ili se ne bi pojavljivao danima. predvidljivi i u svojoj nesigurnosti. Ispred Renatove kuće se otvarao jedan neprikladan pejzaž. hleb nije bio treća mogućnost. +ani su se odvijali po logaritamskoj progresiji. Rino i Renato su živeli u jednom od onih retkih istorijskih momenata njihove zemlje u kojem se i neki predstavnik nedovoljno plaćene srednje klase mogao zavaravati da vibrira u harmoniji s kineskim duhom tako što će se nametnuti. za registrovane u mati#noj knjizi. najvećeg poluostrva na editeranu. više nego što su ikad tako stajale. i prijatelji bi se predavali. hleb nije imao veze s napretkom. lirski ponovo upotrebljiv u solo partijama #iji je elegi#ni ton bio samo neprimetno neskladan u odnosu na celinu. Iuzepe je pojeo hleb.luz malogra"anske egzistencije uvijao je svoje akorde po strogoj modalnoj skali koja je dopuštala izvo"a#u da peva svoju patnju i da je istovremeno posmatra s jedne ohrabrujuće distance. . u . odgovarao bi šireći ruke: hleb. ) -ikad te nisam razumeo. (tvari su stajale tako. prikazivao se ta#no prese#en na pola i premazivao je kvart belinom kao koža striptizete s u#iteljske škole koja je jednom ušla u Rinov život.brucu.pretrpan automobilima koji se pružao pod balkonom i nestajao prema zapadu u pravcu -avilja.crowarez. sa#injen od rimskih zidina i od nekog poluoblakodera uokvirenog belom bojom. ali se zahtevalo da ti to kaže taj li#no. muškog pola. oj otac mi je ispri#ao da se. s krovom na#i#kanim antenama i satelitskim tanjirima. hleb nije bio uklju#en u cenu. kad je bio de#ak. Renato ) promrmlja Rino. . ) (uviše si komplikovan za jednog profesora.li hleb se nije uklapao. Fleb. 0 ovom gradu su diplomirani književnici mnogo jednostavniji. esec se sada oslobodio ešarpe od oblaka. (vakom je padao u deo umereni neuspeh.

ga je našao ne pojavljuje se. bio je breskva. dobro procunjati. bio je kajsija. ni ne shvatajući to sve do onog poslepodneva. da će biti dovoljno izaći sutra. to je greh. zavarava se da se nalazi u izobilju. sve dok nije sreo Rozamariju. ti koji ga kupe i previše pa im ostane. procvetao je. da su prošla teška vremena. bio je star. ti koji #ak neće ni da naprave od njega mrvice za paniranje. bio je tek skuvana #orba. tako bajat i vlaknast. i biće lako naći malo hleba. I Rino shvati na kraju. nije se valjda mogao odbiti. bio je najdublje ispoljavanje božje slave. bio je tegla meda. to je prva stvar kojoj te nau#e seljaci. i ako im je kojim slu#ajem pred o#ima. već spakovanog i spremnog da se ponese kući. jer je tu tugu poznavao.org . pa i ako do njega treba stići rukama i debelim nogama. rastuže se samo na njegov pogled.crowarez. i koji umesto da se lati posla da stavi nešto pod zube. /o je bila tuga onoga koji veruje da ima a u stvari nema ništa. www.io je mlad. bio je u cvetu. bio je šljiva. hleb se nikad ne baca. Ajudi iz gradova su ti koji ga bacaju. . to je opet hleb.

koje su odskakale u neodoljivim plesnim pokretima pred o#ima spokojnih šarana neukih kao ona. mehani#ke deverike s telom od gume i elektri#nom dušom.kolu/ . arijaroza je ispri#ala sestri. ekstaze i ispaštanja. o nesporazumu za ro"endan preko opunomoćenika i o baletu pred jednim strancem. Iz njega su izašle dve žene koje su prelazile put držeći se za ruke.&VI . zaustavio se pred zgradom u kojoj je živeo Renato i parkirao se na nekom mestu.ilo je potrebno dve hiljade godina genetske selekcije i primenjenog hrišćanstva. ribice koje su se praćakale u hladnim strujama reke života. slobodnom zahvaljujući kasnim satima. orala je da prizna sebi da je oduvek sumnjala. i da ju je oduvek samo sestrinska ljubav spre#avala da iskaže misao: diplomirani književnici su bili mamci kineske sudbine.li možda nije sve bilo izgubljeno za dvojicu gladnih melanholi#ara. /ako je Rozamarija.org . otkrila da se zaljubila u lažnog Renata. koja se još uvek nalazila u antigravitacionom stanju posle susreta sa Rinom.ile su to Rozamarija) arijaroza i arijaroza)Rozamarija.crowarez. 3edna je imala na sebi beli mantil. podsti#ući im genetski odgovor www. . +ogodilo se sledeće: izašavši ponižena i razjarena iz Renatovog stana. sastavljen u istoj meri od vatre i pepela. ožda se ptica $Geng vratila sa 3užnog okeana baš na vreme. doktorka. ne sluteći ništa od onoga što se dogodilo tog poslepodneva u tom istom stanu. . druga je bila obu#ena kao policajka. 3edan automobil. da bi se stvorio sli#ni dupli hologram ženskog savršenstva. u lažnog bolesnika. $ribližavale su se takvom lakoćom da su li#ile na vilinog konjica koji pruža krilašce jednoj golubici. za kojeg je verovala da je Renato. greha i iskupljenja.kolu/ . arijaroza se vratila u stan koji je delila sa sestrom bliznakinjom Rozamarijom... u nezakonitog gledaoca erotskih plesova. beo i francuski.

na sopstveno arijaroza otkrila ko je njen. ) 0govor je ugovor ) rizikovao je. ali da natera većinu osoba na svetu da poštuju red. ) &rivica je samo moja. da se pot#injava. nijedna od vas dve me nije ni pitala za imeE 0šle ste u ovaj stan kao da u svim stanovima ovog sveta stanuje neki Renato. osvajajući ponovo životnu filozofiju koja ga je vodila u godinama kada je bio srećni student. onda. arijaroza nije imala nikakvu nameru da brine o #ove#anstvu.. vodila ljubav sa strancemB (vi smo stranci dok se ne upoznamoE ) pravdao se Rino pred optužbama bliznakinja. da je prokr#io sebi put do arijarozinog srca. ) *aboravi ) odse#e kratko iznena"enje. opet. ) a šta to zna#i skinula se pred strancem. -jeno ime je odzvanjalo po školskim hodnicima. 2sim malo privremenih zamena u ovoj ili onoj školi. kako da kažem. da preuzmem na sebe odgovornost. zna#ilo je laskati izlapelosti. bili su kao deca vanzemaljci u Selu prokleti%.koji bi ih odveo dotle da zagrizu udicu. od uplašenog razreda do uplašenog razreda. to da. zaljubiti se u njih je bilo ludilo: ven#ati se za njih. *a razliku od bliznakinje doktorke. . i samo ih je stavljala u praksu. arijaroza. i štaviše moja obaveza. kao ljudi)spore u 1nvaziji telokradica. bila je njena jedina. .. brz i siguran kraj sopstvene socijalne egzistencije. i plemenito je. dok su ostali gosti u tišini preuzimali ulogu tragi#nog hora. ma koliko frustrirana... vokacija. naime.ilo je riskantno posećivati ih. ) . Imala je principe. nije nikad predavala redovno. sada kada je samo za njega. izgubiti koordinaciju. i istovremeno tako tvrdoglavim. mogla bi možda da ponovi spektakl www.org . to je tek sada shvatala. ali to izgovori takvim poniznim i pot#injenim tonom. a uniforma je uprili#ila tonu njenog glasa jedan autoritet kojem je Renato po#injao. +iplomirani književnici. *ar za jednog jadnog Rina kao što sam ja ne postoji mesto na ovoj planetiB ) Rino je u pravu ) umeša se Renato.crowarez. kao biljke ljudožderke u Danu #ri&ida. -jeni povremeni u#enici. klijent. sećaće je se sve dok ne budu imali sedu kosu. me"utim. zatim.

. a par dana neopravdanog izostanka su popravljiv prekršaj. i nije imala nameru da pravi kompromise.li za sada arijaroza nije imala nikoga na kome bi isprobavala svoj bi#. jasnoB Renato oseti kako mu se stomak prazni. ne sasvim nedostojan najboljih veština jedne prave vladarke. zaposleni višeg ranga. Renato je mogao da preuzme službu već sutra. 0 poslednje vreme došlo je do opšte moralizacije društva praćene jednom nejasnom reformom javne administracije. Informacija je registrovana i odložena za bolja vremena. -išta se za sada nije dalo naslutiti. tako je rekla. ali kao kandidat za mazohizam pokazivao se kao dovoljno tvrdoglav i zahtevan. . Renato je odisao poniznošću ali dostojanstvenom na svoj na#in. ni neki razred. shvatio je da je minimalno remećenje frekvencije koju je Renato vodio u njenom smeru. skoro nesvesnu percepciju personalizovanih lanaca koje je arijaroza mogla da skuje za njega i arijaroza)pol primio to samo za njega.svaki put kada se nagoveštavao dolazak neke zamenice.brucu. .io bi to mnogo težak hleb za žvakanje. zaposlena u nacionalnom sanitarnom sistemu. a hleb se nikada ne baca. ali to je bio hleb. pokazao arijaroza ) ali ja odlu#ujem kako i www. njegov otac ne bi to nikad uradio u . a Renato. 2stalo je još da se reši stvar oko takozvane prevare i oštećenja takozvane države. poput budućeg supruga princa koji je sav obuzet svojom najsporednijom ulogom. ne#uvenog i napupelog moralizma. prelazeći %jednim potezom gumice' preko %cele stvari'. i duboko u sebi oseti pokret magneta koji se usmeravao prema svom prirodnom polu.org .crowarez. nije želela da se %vrati starim metodama'. i Rozamarija. ni nekog momka.. ni s njegove ni s njene strane. . -jena obaveza je bila da obavesti školu da se Renato. 3oš gore. ) 0govor je ugovor ) kratko odse#e gde ću ga ispoštovati. u vanrednom odsustvu zbog bolesti. ali Rozamarija je bila predstavnik jedne mlade generacije odrasle pod senkom jednog novog.io je jedan od onih muškaraca koji o nekoj ženi koja ih maltretira misle: %3ako se ljuti na mene jer me voli'. Imao je nejasnu.

.li imam vere. ) . #ak ni ako bi se njen voljeni Rino. 2 kolu. kojem je oprošteno. ) . ljubav i karijeru. i spremno prihvaćena od hora. Renco. Roberto. svi se tako radosno razbežaše stepenicama i po pustim ulicama. ) 3esi li u dobrim odnosima sa njomB ) upita ga Rino poluglasno tako da bliznakinje ne bi #ule. kao da su @ehovljeve tri sestre kona#no pobedile na konkursu katedre neke gimnazije u oskvi. *a jednog redovnog profesora upravnica nije nikakav seksualni subjekat. verovatno su zvali telefonom iz škole. 2 kolu. i ništa i niko je ne bi odvratio od toga. koji nije želeo da se još više osramoti pred arijarozom. tiB ) -isam znao šta da radim. nisam shvatao. 2na dolazi iz jedne druge sfere. ) -emoj mi reći. zašto neB ) -e možeš da razumeš. Rozana. -adam se samo da nije ljuta na mene. osvete i žrtvovanja. rekoše Rita. Rafaela.org . Rajmondo. -e sećam se dobro šta se posle desilo. da je svaka idila bila www. ) /ako je najbolje ) digao je ruke Renato. raptus i opsednutost. zalagao u odbranu prijatelja. 0 školi će se sve srediti. platne odse#ke i zaostatke. nije #ak ni seksualni objekat. u školi će se sve srediti.crowarez. Raiza i Rodolfo. . 2va poslednja replika je bila izgovorena glasnije. 0 školi su diplomirani književnici uvek sve sre"ivali. 3ednom me je pozvala kod sebe kući i pokušala je da me zavede. zaklju#iše svi u jednom potpuno usaglašenom krešendu. +a.li zar to tako"e nije hlebB ) 0pravnica nikada nije hleb. ispri#ao sam joj neku pateti#nu pri#u o izgubljenoj ljubavi i rekao joj da još uvek sebi ližem rane. $osle toga.odsutnim za vreme fiskalne inspekcije. delovalo mi je neverovatno. suze i smeh. ) -e znam. ) (utra ću razgovarati s upravnicom.

a uvažavanje svakog ugovora moralo je biti odgo"eno za naredni dan.crowarez.org . svaki spoj odložen.obustavljena. www.

krajem svakog avgusta umesto rasporeda #asova pripremao se regulacioni plan. ali bilo je vrlo moguće da je već podnela svoj izveštaj i da se posle toga vratila u zdravstvenu službu. voćnjacima i jednom lukom sa devedeset gatova. sednice su trajale toliko dugo da su sve profesorice ostajale trudne. orkestar s kursa muzike je brojao devet hiljada blok)flauta.crowarez. nasadima pšenice. i prostirala se na hiljade kilometara. www. arijaroza se nije javljala.&VII 0ivotinjska pojava (ledećeg jutra u pola devet. interne železnice prekrcavale su nastavnike iz jednog razreda u drugi. klanicama. širila se u unutrašnjost i pratila obris bregova. fiskultuma sala je bila toliko visoka da su se u njoj formirali oblaci i tomada. osamnaest hiljada melodika Fohner i trideset šest hiljada triangola i kastanjeta. sekretarica je kovala novac. 4kolski savet je primao strane ambasade. sve#ana sala je mogla da ugosti jedan zalazak sunca na &aribima. profesori su bili uvršteni u armijski korpus a u#enici su se nazivali legijom. (ledila je tok morske obale. Renato da bi priznao svoju krivicu a Rino da bi mu pružio podršku. paljenje fotokopir mašine uzrokovalo je poremećaj na sun#evim pegama. vozovi natovareni službenim nare"enjima u dva primerka polazili su svakog jutra iz arhiva. Rozamarija nije došla. menza je raspolagala pašnjacima. profesorski dnevnici su premeštani pomoću kontejnera. geštetner je uništavao jednu šumu dnevno. dva prijatelja su se našla ispred škole. administrativne kancelarije su zauzimale prostor jedne metropole. školski izleti su organizovani po savetima vojnih stratega. 4kola je bila javna i državna. za godišnje #išćenje prozora morala su se isprazniti vešta#ka jezera. -jeno stepenište je bilo veli#anstveno kao devonske stene.org . #itave plantaže kafe su bile konzumirane u nastavni#kom klubu.

#etkama. glavni školski poslužitelj i Rinov misteriozni komšija. @uvarka ga pogleda onako kako se gleda +anijel koji zahteva da ga spuste u jamu s lavovima. ) Idemo da razgovaramo s nekim ko zaista komanduje ovde. ogromno kao -ubijska pustinja. $onekad bi upravnica putovala u bivšu $rosvetnu upravu. 2vo je još više zakomplikovalo stvari. zdepast. mali. poput praseta. funkcionalnog još uvek. i od onda se malo šta znalo o www. ne svi0a mi se ovaj svet jer ne želi da noge upravnice su putovale za bivšu $rosvetnu upravu u toku svoje karijere. nalazio se &armelo. +a bi se stiglo do bivše $rosvetne uprave bilo je potrebno preći preko celog grada u vreme najveće gužve.crowarez. okružen pot#injenima koji su s poštovanjem primali njegova nare"enja.ivša $rosvetna uprava je bila institucija prema kojoj je univerzum bio neprijateljski nastrojen. Renato i Rino su ušli zajedno. da je otišla u bivšu $rosvetnu upravu. prljali su radni sto koji je bio obložen ultrapasom grubo pokidanim. Renato je upita da li je tu upravnica. presovanom piljevinom. koje su zabranjene na javnim mestima ali su svejedno prepunili okrnjene pepeljare. ali to nije zna#ilo i da će stići do nje. žute sobu koja se pokazala pretrpana metlama. prvi pognute glave. heklajući. #ija je himna otvorenog i aktivnog anarhiste kreštala s nekog starog kasetojeda. i uputi ga na jednu od soba koje su se otvarale u zidu iza nje. Rino i Renato zakucaše tako na vrata jedne skrivene. koncentrisana na jednu komplikovanu valensijsku petlju. $osa"en u jednu fotelju sa raš#ere#enim naslonima za ruke i silom transformisane u tron. drugi pomalo neozbiljno. a još manje da će se vratiti. buntovnik sam. 2pušci cigareta. jer drugo vreme da bi se stiglo do bivše $rosvetne uprave nije postojalo.0 predvorje škole. geometrijska ta#ka u istrošenoj crnoj kecelji. stolicama bez sedala i kalendarima -arodne banke starim tri godine koji su ukrivo visili na zidovima. #uvarka je sedela pored ulaza. promrmlja da upravnice nema.org . ) 0zaludno je #ekati ) re#e Renato Rinu. ) I nagnu se nad #uvarkino uvo izgovarajući ne#ije ime. . 4ćućurena pod vremenskim nepogodama. njima. @uvarka.

mar E www. posle ćeš ići u sekretarijat da potpišeš. ) -išta mi nemojte objašnjavati ) prekide ga &armelo ) znam već sve.aa. imam svoje obaveštajce. . šta si ti mislio. šta ste vas dvojica mislili. tako ponizan da je izazivao sažaljenje. ) &armelo. šta te interesujeB ) poklopi ga &armelo. ) . požuri jer su nepokriveni. #etvrta u#ionica na dnu desno. i ne slušaj je jer ja ću posle da sredim stvari.ma ta. kad se oblačim. ) . buntovnik sam kada mislim.org . okrenuvši se ka Rinu ) treba nam jedna zamena. to je zna#i taj posao koji ti ostavlja slobodno popodneE ) re#e mu Rino. trebaš nam ) re#e Renato. nimalo iznena"en što ga vidi.crowarez. nemam vremena da vam objašnjavam. da ćete pred mojim nosom raditi šta vi hoćeteB /i ) re#e obraćajući se Renatu ) idi u upravu jer dolazi upravnica. ) /i ne znaš ništa. hajde. da si barem poslušao svoga oca. kada volim svoju malu. ti ) nastavi.

0#ionica u koju je ušao Rino bila je jedna o#ekivana pravougaona prostorija. +a li se još koriste knjige ili satelitski telefoniB &oja je razlika izme"u plana. shvatio je da ne zna više kako funkcioniše državna škola.&VIII #roro1anstvo +ok se približavao svojoj u#ionici.lbertova mama jedna dobra žena ali ne mogu da kažem da je . .li ne zbog toga što su bili zaokupljeni tr#anjem. koji kada izlazi iz stranog svemirskog broda pita ko je predsednik (jedinjenih +ržava. i oblivao ga je hladan znoj na pomisao da bi ga studenti podvrgli jednom brzom scanningu.lbertova mama jedna žena dobraB *amena to mora da zna. i bili su prekriveni geografskim kartama i izložbom crteža pastelom.što nikad nije ni razumeo<B +a li je u obrazovanju došlo do reforme ili do kontrareformeB 2sećao se kao astronaut probu"en iz stanja hibernacije. 4ta je particip prošli od glagola jestiB +a li postoji muški rod za lastuB *ašto se ženka jelena ne zove jelenica nego srnaB *ašto se kaže ruka a ne kaže se mukaB . s tim što u#enici nisu ni primetili da je zamena stigla. žestoko ga probivši kao neki likovni kriti#ar koji je pozvan na vešta#enje o autenti#nosti dela. vikanjem ili bacanjem po školskom www. otvorena s jedne strane velikim prozorom koji je gledao na školski vrt. -akon svog ovog vremena provedenog u kuburenju sa zamenama u školi. (ve je izgledalo vrlo normalno. dogodilo se nešto potpuno druga#ije. Rino je razmišljao o izdržljivosti svojih nerava koju će sad morati da dokaže.crowarez. zamena mora da bude dobra zamena. reći će. . zamena mora da odgovori na sve.org . 2stali zidovi su bili namazani perivom farbom trava)zelene boje. i štaviše. vozićemo se kolima ili vozićemo se sa kolimaB *ašto mogu da kažem da je .ko su Auiza i Iovani kupili kola.li nije se dogodilo ništa sli#no. planiranja i obrazovne ponude .

nameštaju. (puštale su se niz zidove kao tragovi nevidljivih. zvu#ali su kao udarci ogromnih kugli za rušenje koje su zavitlane o veoma visoke i već oštećene bedeme bogate kulama. proširene. neodložan.. najstrahovitiji i najbliži.. ) $roro#anstvo kaže da školska reforma neće uspeti i da će škola propasti ) dodade de#ak s nao#arima i protezom ) osim ako. nastavijajući zabrinuto da gleda u plafon.org . ) 2sim ako. ) 2dakle dolaze ovi zvukoviB ) /o je proro#anstvo ) re#e jedan de#ak s nao#arima u obliku televizora i protezom na zubima. zvonki kao sme# u odbojci. i raširi se stereofonski s plafona i sa hodnika. ponavljajući. mnogo izdaleka. prigušeni kao šutiranje lopte. >ledali su nagore. ali to nisu bili zvukovi neke utakmice.. *a vrlo kratko vreme. dalek.. I bili su sve bliži. po stranicama školske table i duž ivice crteža. *a#u se jedan udar. na kojem su po#ele da se formiraju nove naprsline. mirni i zabrinuti. i #inilo se kao da osluškuju neki zvuk. po#ele su da se pojavljuju prve naprsline. zavla#eći se #as ispod mapa. /o su bili udari. odse#ni kao udarac u bejzbolu. ) &akvo proro#anstvoB ) $roro#anstvo koje kaže da će se jednog dana škola srušiti pod težinom svoje neadekvatnosti za potrebe savremenog društva ) odgovori jedna devoj#ica bezbojne kose. dolazili su izdaleka. prema tavanici. i tek što je Rino zatvorio vrata. #uo ih je i on sam: udari. crne i bez duše. sve bliži i strašniji. (vaki udar je uvek bio manje udaljen. ovde se nalazi neko ko ruši zidoveE ) uzviknu www. ćudljivih noževa. ) Rino. obarajući na pod izmrvljenu farbu i razbacujući po vazduhu prah od maltera. $ravile su sebi put nalik na blage munje. stajali su pored svojih klupa.B ) Rino se nikada nije mnogo interesovao za školsku a kakvo proro#anstvo. #as ponovo iskrsavajući. na zidovima i plafonu u#ionice. -aprotiv.crowarez. ) 4ta se dešavaB ) upitao je Rino.

niko nije u#inio niti jedan pokret niti jedan zvuk.crowarez. i zaista. +eca su se #vrsto držala za klupe. . dade mu znak da se sagne. 3edan tutanj. otpadali su i rušili se na pod. I baš se na tom zidu koncentrisao napad spoljnih udara: već su ga naprsline upropašćavale. široki kao vetrobran.aci jedan pogled kroz otvorena vrata nekih u#ionica. -a kraju hodnika su se nalazila vrata koja su izlazila na fiskulturnu salu. Rinu se www. praćen prvo hrabrijim u#enicima. +evoj#ica sa bezbojnom kosom mu se približi i. . ) 4kolska reforma nije rešila strukturalne probleme obrazovanja u srednjim školama ) požali mu se tihim glasom na uvo. niko #ak nije ni bežao. Rino je izašao da vidi. jak i prigušen. nijednog sekretara. +ok ih je otvarao. delovi maltera. i krene napred u neki hodnik.io je dovoljno blizu jer se moglo odrediti odakle dolazi. struktura koje se škola držala kao što se u svoje doba &ina oslanjala na svoj veliki zid. jedan zastrašujući udar umalo da ih izbije iz ležišta. koje su se lomile na komadiće jedna za drugom. zatresao je zidove i pod. a stubovi od armiranog cementa koji su ga pridržavali nisu izgledali više sposobni da izdržavaju nalete. smrznuti od straha. beskona#an. nezamisliv.reformu. iznena"ujuće pust. Rino se vratio u hodnik. #itava državna škola je bila nepokretna u iš#ekivanju kraja. niko nije izlazio da pogleda. zatim onim malo plašljivijim. i Rino bi pogo"en naletom vetra koji je ulazio kroz već probijene prozore i kroz ostale staklene površine. nijednog dežurnog psihologa. niko nije odreagovao. 2bavezno i besplatno obrazovanje je odlazilo u nepovrat a u okolini nije bilo nijednog #uvara. -iko mu nije odgovorio. dolazio je s nekog mesta na kraju tog školskog krila. za školu više neće biti pomoći ) re#e de#ak s nao#arima i protezom. ) $roro#anstvo kaže da ako se sruši zid fiskulturne sale. po#eo je da maše rukama ispred vrata ostalih u#ionica i da ukazuje na opasnost koja je nadolazila kotrljajući se kao grmljavina. primaknuvši jednu ruku ustima da je ostali ne bi #uli.org . -iko se nije pomerao. a nastavnici iza katedri bili su kao skamenjeni. 2d zida naspram velikih prozora dizao se glavni zid.

crowarez. dali su mu odgovor. tu nepoznatu zamenu. ) $a na"imo je onda. www. idemo ) re#e onda svom razredu ) potrudimo se da stignemo do izlaza.#inilo da vi#e ribama u akvarijumu. ) -ema potrebe profesore. ) $roro#anstvo kaže da bi samo jedna nepoznata zamena mogla da spase školu. uzdignutih prema njemu. 2stavite ovde školske torbe. +vadeset pari o#iju. profesore ) re#e de#ak s nao#arima i protezom. ) Fajde. odmah. ali izlazimo odavde. ) -išta nam ne vredi. ostavite sve. ?eć smo je našli. moramo da požurimo.org . ) I ko bi to mogao bitiB ) upita Rino glupo.

s istom neobjašnjivom verom kardinala . kao da se radilo o teleportaciji iz Star #reka. #ak je i &armelo životinja vladao sa svog trona od metli. ) *ar on nije na bolovanjuB ) upita upravnica. ili koji se pojavljuje ništa manje nego od krvi i mesa u ogra"enom školskom prostoru.rsenije. prouzrokuje nepopravljivo zgražavanje kod administrativnog osoblja. potajnu ozloje"enost kod saradnika. .crowarez. @uvarka je meditirala o teškom putu izbavljenja igle za heklanje. razvrstavao je službena naredenja. hiljadu milja iznad sli#nih sitnica. Iskrivljavanje prostor)vremena ga je odvojilo od koordinata u kojima se kreće postojanje njegovih kolega. . ali jednom kada ode to je kao da mu nema spasa na svetu. odmah ju je obavestio da je profesor Renato #eka na vratima kabineta i da je vrlo uznemiren.&I& Čudesno o+dravljenje 4iroki svod predvorja bio je daleko od fiskulturne sale. i više od sumnje u izdaju me"u kolegama. .$rim. prašine i cirkularnih pisama. -ijednom upravniku se ne svi"a kada neki profesor ode na bolovanje. prev. K koji prima -eimenovanog širom 4 3unak iz jednog od klju#nih dela italijanske literature: *romessi sposi. puna slave. 3edan profesor na bolovanju još uvek postoji. koji šalje poruke koje nemaju veze s lekarskim uverenjem.lesandra anconija. pored kojeg je prošla da odloži pisma. i požurila je u susret Renatu sigurna da će primiti dobru vest o naprasnom ozdravljenju i o uranjenom vraćanju u službu.oromea. i buka predstojeće katastrofe tu još nije stigla. stari sekretar. .org . sa gracioznošću dostojne teretne luke. ne znajući za nesreću koja se približavala. (umnja u prevaru koja prati njegovo odsustvo nije ništa u odnosu na situaciju u koju je upao onda kad je prekora#io prag škole. 3edan profesor na bolovanju koji telefonira. ali ne u ovoj galaksiji. . a sekretarijat.li upravnica škole je imala plemenitu dušu.li upravnica se zaista vratila iz bivše $rosvetne uprave. iznena"eno.< www.

da baci koji pogled i da sazna s kakvim je emotivnim tonalitetom po#eo dan. ali nije posedovao apsolutan. 3edan od nižih službenika sekretarijata koji je noću svirao džez u lokalima u centru. imao je. istinu govoreći. a od njenog odse#nog poziva da u"e u kabinet. ) *nam sve. uživala je trajno poslani#ko mesto u (avetu =vrope i njena briga o vaspitanju je bila usmerena ka celoj planeti. Civela je u zemljama engleskog govornog podru#ja i tamo je stekla naviku da se svim profesorima.crowarez. mogao je da u"e. kao i od same upravnice. šifra namerno postavljena u fusnoti njenih odluka.org . www. apsolutan sluh. +ijagram je bio oka#en u spremištu za spise. .. 0pravnica je bila jedna velika upravnica. zaklju#io je samo da se nalazio u nevolji i da mu #ak ni pomoć moćnog &armela ovog puta ne bi mnogo poslužila.otvorenih ruku.li ko je znao za njegovo postojanje. nacrtao na nekoj školskoj tablici od metala jedan akusti#ki dijagram i ispunio ga s dvadeset sedam razli#itih intonacija upravni#inog dear. 1unkcionisao je kao barometar školskog raspoloženja. ) 0"ite unutra. već. Renato je bio obavešten o dijagramu koliko i drugi profesori. ne samo telesno već tako"e i u rasu"ivanju. (ekretarijat je. /o nije bio nikakav znak nežnosti. sekretarima i u#enicima obraća sa dear. već siguran u svom srcu u jedan preobražaj o kojem precizno još uvek ne bi trebalo ništa da zna: ) >ospo"o ) po#e Renato ) već su vam rekli. skriven od pogleda slu#ajnih posetilaca. dear ) odse#e kratko upravnica. /ako da nije poklanjao potrebnu pažnju za#udo milozvu#noj harmoniji njenog dear. kako kažu muzi#ari. i bilo je pametno što su njeni podre"eni znali da je dešifruju. pomalo gruba ali okretna i brza. odre"ivao na kojoj se visini dijagramske skale nalazilo i onda bi tu postavljao jedan magnet kao belešku. zaista. (lušao je prvo dear koje je izjutra izlazilo iz upravni#inih usta. održavala je li#ne odnose sa državnim poglavarima. u osudama i u opraštanju grehova. 0pravnica je bila jedna žena u srednjim godinama. #ak ni pristojan sluh. Intonacija njenog dear je bila li#ni klju#..

bršljan se verao po registratorima koji su virili iz regala a grozdovi bedrinca su već najavljivali. ili su na to barem ukazivali teški regali i impozantni pisaći sto. naizgled ignorišući Renata. $risustvo jednog divana od crne kože. dearB ) i nije se najbolje razumelo da li je pri#ala Renatu ili jednoj kameliji koja ju je zabrinjavala u poslednje vreme. ali u njemu su više prevagnula banalna i cvetna obeležja upravni#inog karaktera. kojeg je upravnica donela sebi li#no da bi na njemu dremala tokom dugih letnjih popodneva. Ispitala je #vrstinu tek izraslih listića geranijuma i izmerila nivo vode u saksijama.0pravni#ki kabinet je trebalo da bude ozbiljan i masivan kao neko diplomatsko predstavništvo. davao je jednom uglu prostorije izgled ložnice zlobnog psihoanaliti#ara. stade da razgleda svoj vrt. ) +ošao si da mi objaviš #udo svog ozdravljenja.crowarez. ali koja kao da se sada vratila na pravi put. www.org . svojim mirisom ranog anisa. 0pravnica zatvori vrata i. dracene uspravne kao prve u klasi. Rododendroni i poponci su zauzimali veći deo. da dugo školsko leto nije daleko. rasle su pored velikih prozora.

3oš nije došlaB ) upitao je Renato. ) +oktorka. a ni njena sestra. završen u nelagodnosti i spašen jednim telefonskim pozivom iz sekretarijata. 7 i da selekcija vrsta nije stvar za nežna srca. ali još nije došla. pošto je uzela s poda kantu za zalivanje punu do vrha i po#ela da zaliva jedan klematis..org . ) re#e upravnica. ne skidajući još uvek mantil.crowarez. ozbiljnih i grupisanih. ali potisnuo je impuls. evo ih ovde ) i pokaza na red posudica i bo#ica na jednoj polici. 59H)597! priroda pokazuje #oveku nebo da bi sakrila svoju surovost! priroda izdaje. ) 2h. da je takoE ) re#e upravnica. pokazujući blagim pokretom ruke na Renata ) za mene je sve to prevara ) i oduva prašinu sa širokih listova kalifornijske palme. 0spomena na njihov davni sastanak. nazirući nadu. ) *aista mi je žao ) po#e Renato. upadljivo okrenuta. uko#en nasred sobe. ona je maćeha! odgovorna je za našu nesreću! ona nam postojanjem daje klice nesreće budući da je ona nesavladiva potreba za srećom koja je osu"ena da ostane nezadovoljena.$rim. pritiskao je njegovo sećanje kao kamen u bubregu kojeg nijedna lekovita voda ne može drenirati. +oktorka iz zdravstvene službe mi je donela neke pomade. potvr"ujući da je bilo upravo tako. prev. Renato je bio u iskušenju da izda ono u šta je donedavno verovao. ) =h. ) -e. re#e Renato za sebe. zamena koju sam zvala da pokrije #asove koje si 5 (tih iz Aeopardijeve pesme 3a 4inestra.. ) Imam išijas od kojeg ne mogu da spavam.&& 'ar2 *ou ogla bi barem da me poštedi sarkazma. ) $onekad. kao da #ekaju probni snimak da bi ušle u neku orandijevu sliku. . da je majka priroda u stvaranju i da traži maćehu..< www. >ledaj. alternativno le#enje.. ) -isam verovao da je dovoljno malo gline pa da skrenem s puta. me"utim. jeste delotvorno ) blago se usudi. ali nikako mi nisu pomogle. da blage i prirodne terapije nisu bile ništa drugo nego bajka i iluzija. ) Ftela sam jutros da joj ih vratim.

to nisi s%vatio. ja te volim. gospo"o. vratio si se zbog meneB ) re#e upravnica okrećući se ka njemu s nežnim osmehom na licu. $enato. kretala se prema Renatu raširenih ruku. ) $enato.org . ) "%. za trenutak je pomislio da li da brani svoju #ast ili da je stavi na probu. vratio sam se.. ) >ospo"o. +ošavši do polovine svog svadbenog leta. hm. $enato. $enato. upravnica se uko#i uz jedan bolni krik. ti si čudo naivnosti. &ao što sam vam rekao. ) *ovi me eri Au ) re#e upravnica. tako sladak. koju je sad već nepažljivo držala. lila je neometano po podu. $enato.mi ti. dear ) uzviknu ) o% dear o% dear o% dearE www. pokazujući na Renata ne gledajući ga. $enato. tako vaspitan. $enato. ) olićuB ) uzbuni se Renato. dear. crte lica se zgr#iše u grimasu. ) -ego. videvši je već na sebi. "%.crowarez. ?oda iz kante. $enato. ako me ne ljubi . $enato. $enato. $enato... ja umreću. šta da radim s tobomB ) $a. i ona stavi jednu ruku na le"a. ali nije imao vremena da donese odluku. #ak i da se radilo o školskoj reformi.. $enato. i pustivši kanticu da padne i da se voda razlije me"u saksijama. naizgled vrlo pažljiva prema svom biljnom kraljevstvu ) ostavio nepokrivenim. Renato. dear ) i poja#a glas. žao mi je.

mogu li da vam spustim zaštitni pojas. o% dear. ) +o"ite.. opružite se na le"a ) re#e joj Renato. Renato je to znao i sudbina mu je to ponovo potvr"ivala. je li vas ovde boliB ) +a. ) +a su barem one pomade poslužile ne#emu. o% dear..&&I #ovratak jonske gline ) >ospo"o. 0pravnica nije bila hleb. od jednog tretmana će vam biti odmah bolje. o% dear. ) *avu#e ruku pod jaknu i. onda bi krivice iz njegove prošlosti.crowarez. izvu#e paket jonske energetske gline. i zbog primljenog udarca se upali. ali u sebi je zatražio www. s istim ravnodušnim pokretom kojim =liot >uld u MAS5)u vadi iz svoje vojni#ke uniforme teglicu maslina za martini. nestale kao glina koja tone u re#noj struji. uklju#ujući i ovu poslednju. ) 3oš uvek zamotan u mantil koji nije skinuo sa sebe. ) $okušajte da se opustite. ) 2dveo je upravnicu do divana od crne kože i pomogao joj da legne na njega. dajte mi da vidim. nije stigao do tog dela seminara. ) >ospo"o ) re#e Renato ) ja ovde kod sebe imam jedan proizvod koji je zaista #udotvoran. da bi legla na divan. pejzažne i lake u svom te#nom rastvoru. ) =vo. #ekajte da vam pomognem ) trudio se Renato. -ije znao kako se nanosila glina. a da to ne primetiše ni Renato ni upravnica. boje jadranskog peska. ali ako su mu sreća i odlu#nost pomagali. dok joj je svaki pokret koji je #inila.org . izvla#io bolne uzvike. poludeću ) prostenja upravnica. Interkom pade na pod zajedno s nosa#em za olovke i hrpom dokumenata. ) 2tkop#ajte bluzu. da. ali se zapleo rukavom mantila o gajtan interkoma koji je visio s pisaćeg stola upravo pored divana i koji je povezivao kabinet sa sekretarijatom. Renato se znojio. ) "% dear. s jedne strane utešen i dosta ohrabren. opružite se ovde.

rzo će se ugrejati ) umiri je Renato. ) 2h dear. onaj koji je jedno poslepodne otišao kod nje kući kada smo ih mi prekinuli telefonskim pozivomB ) $ih. ja o muzici ne znam ništa ) re#e stari sekretar . o% dear o% dear 2F +=. osećam se bolje.pomoć od Rina. ) . gola kao što le"a jedne upravnice ne bi trebalo nikada da budu. koje prili#i poremećenim porodicama i koje prati svakodnevni rad administrativnog osoblja. b)mol. 3oš jedno 2F +=.li jesu li to zadaci koji spadaju pod njegovu nadležnostB ) zapita se stari sekretar . %ladna jeE ) . i da se nametne #itavom svojom misterijom. zabrinut zbog mogućih sindikalnih pritužbi. zahvatio glinu s dva prsta i naneo je na upravni#ina le"a. mnogo bolje. ) /o je jedno uzlazno si. #etvrte oktave. nerazumljivoj onome ko je propustio prethodne replike. na mestu gde se spajaju sa levim bokom. od kada se uklju#io. @itav se sekretarijat smestio u krug oko interkoma. od njegove vidljive nonc%alance i od njegove mese#arske mirnoće. i po#e da je nanosi nesumnjivo veštim rukama. nemoj stati. i možda mu malo lakog prijateljskog dodira bude pristiglo u pomoć.R je uspelo da nadja#a neprekidno koškanje. ) &o. ali poslednje i odlu#no 2F +=. www.R je bilo praćeno serijom stenjanja koje je osoblje ocenilo nedvosmislenim. ) "% dear. ) $ih.org .rsenije. predivno je. moram ga ozna#iti. nadokna"uje štetu s kamatom.crowarez. 2dvrnuo je poklopac tegle. ) 2vo dear je novo. nastavi tako. 0mirujuće dejstvo je stiglo brzo.rsenije ) ali ne trebaš biti Rikardo uti da bi shvatio šta se ovde dešava.RE Interkom. ) +a nije slu#ajno profesor Renato u kabinetuB ) upita jedna niža službenica. 0 po#etku se niko nije obazirao. ne nalazi se na dijagramu ) re#e niži službenik s apsolutnim sluhom. hladnokrvno je prenosio u sekretarijat svaku frekvenciju koju je hvatao.

) Lutite. znate li vi nešto o tomeB .org . ) Rekao bih da su to zadaci koji spadaju pod njegovu nadležnost u kancelariji ) tuma#io je .rsenije. ) "% 6es dear.aš mi je to trebalo. too ) zastenja opet upravnica. a i sestra. Rozamarija i arijaroza su provirile kroz vrata sekretarijata s namerom da se izvine što kasne. over t%ere. #uvarka ulazeći. s jednim novim poštovanjem za Renata i s jednim nagoveštajem u tonu glasa po kojem se videlo da je znao o #emu pri#a. 3e#anje odobrenja se diže sekretarijatom. ) @ekajte ) stiže Renatov glas ) još nisam završio. koja je došla da podnese izveštaj o fiskalnoj arijaroza. a šta radite neumesno. ) Rekao sam da će vam #initi dobro ) dodade Renato. nisu prepoznale glasove upravnice i Renata. ništa se ne #uje. #ini se da se pola grada kreće prema školi. poleteli kao jedrilica i. ) www. ) . nikad se nisam ovako dobro osećala u životu ) #uo se glas upravnice preko interkoma. veli#anstveni i zaneti vetrom. ) &ad pomislim da je trebalo da ga ja zamenim ) prosikta arijaroza modra od besa. pustili se. "% dear su bili sve žešći. oba zaokupljena o#iglednim trijumfom odnosa izme"u rukovodećeg osoblja i docenta. ) 2vde su doktorka Rozamarija i gospo"ica tu oko stolaB ) "% dear o% dear.li i one se ućutaše pred grubim komentarima osoblja sve dok. dear. Interkom je kreketao kao neka žaba.crowarez. ali je prenosio osećaj radosti koji je vodio zvukove. oh kako mi je to trebalo. sve dok nisu postali tako prodorni da se #inilo kao da su nagnuti nad rubom provalije. -a kraju su je našli. tražeći hrabrost da se bace u prazninu. držeći #vrsto iglu za heklanje u ruci. zamena ) re#e. sklanjajući pogled od kolega. lebdeli obogaćeni dalekim odjecima. u dostojanstvenom graktanju interkoma. htedoše da kažu. ) &ome to ne treba ) promrmlja tihim glasom niži službenik muzi#ar. -apolju je besmislena gužva.

krene pravo na vrata kabineta i naglo ih otvori. dok se gledala u ogledalce #ešljajući se ) žao mi je. koja je služila da se hrana za kućnu isporuku održi toplom. o#i su im bile kao bademi.crowarez.li pobeda nije imala vremena da uživa u sebi. sedeći na divanu. na glavi su nosili ka#ket s obodom a u ruci crvenu kutijicu. . na desetine hiljada mladića. *a nekoliko trenutaka. zbunjenost nije našla na#in da se zadovolji. zbunjenu doktorku. profesor#ić. a Renato je već #inio deo tih stvari. . na hiljade. ) $rofesor Renato će sada da preuzme službu. ) (ad će me #uti. na neo#ekivano pojavljivanje napad #ednosti. dear ) re#e upravnica ) ?idim ) re#e ) arijaroza. teško uvre"enu zamenicu i profesora vraćenog na položaj koji raširi ruke pod pogledom dve žene i u svom srcu zaklju#i da i ugnjetavani imaju svoj kraljevski dan. po #itavom veoma prostranom predvorju arijaroze.ilo ih je na stotine. je lG tako dearB islim da je već preuzeo. $okušaji njene sestre da je odvrati nisu poslužili ni#emu. ) 2h doktorka. dear ) nastavi upravnica kada je ugledala i Rozamariju ) savetujem vam da dodate ovu glinu u vaš priru#nik. veliku kao kofer. skupio se u mantilu kao neki egzibicionista koji ima www. #udotvoma je. (tavi u Rozamarijinu ruku teglu jonske gline i iza"e u predvorje škole u sjaju povraćenog blagostanja ostavljajući za sobom. teška uvreda nije imala priliku da se ispravi i profesor koji je vraćen na položaj nije imao mogućnost da se vrati svojim dužnostima. u zraku svetlosti. arijaroza je imala širok koncept o tome šta joj je na ovom svetu pripadalo po pravu. arijaroza pro"e sekretare i #uvare koji su hteli da izbegnu skandal. koja je zadržala bliznakinje da ne stignu na vreme.org . -eobjašnjiva gužva. 0pravnica je dolazila sebi. nije znala šta da misli.inspekciji. Renato. bila je zaista usmerena prema školi i baš u tom momentu je po#ela da se preliva preko vrata školskog predvorja. ali više nisi potrebna. arijarozi. ) 2h.

www.gra"evine.crowarez. kroketa od šunke u sosu od ananasa. ribe list u tartar sosu i panirane teleće šnicle u sauce espagnole. komadića prasetine u sosu od jabuke. raširio se miris predjela od ra#ića u ruži#astom sosu.org . 4kolu je zauzeo kineski restoran.

&&II Istraga ) a kakva je ovo budalaština ) govorio je za to vreme Rino svom razredu. ali doktorka je dobra. ) 3a nisam neznana zamena i nisam ovde da bih ispunio nekakvo proro#anstvo. da spase jednu školu. trapav i pomalo iritirajućeg ponašanja. ) . profo ) odgovori de#ak u plavom blejzeru. neo#ekivana zamena koju mu je dodelio &armelo. koja je po#ela da ga vodi onog momenta kada je prihvatio da se pretvara da je Renato. ) . ) ?i niste uobi#ajena zamena ) dodao je neki drugi de#ak. izme"u udaraca koji su padali kao bombe i zidova fiskulturne sale koji su oticali pod njihovim pritiskom.li dok je to govorio uvide da zna da je istina upravo suprotna i štaviše da je to oduvek znao. ) /o je agencija mog tate. ) /o je ona što radi za agenciju /ruć $o0endan ) doda de#ak u plavom blejzeru. nije služilo ni#emu drugom nego da ga vodi na mesto provere. poruke sreće. Rozamarija i arijaroza. ) 2bi#no dolazi zamenica koja se bavi striptizom. ) = pa onda ste vi onaj iz proro#anstva. koju. $okaza Rinu da se sagne i re#e mu na uvo: ) /eoma li#e jedna na drugu. a zamenica je zla. ) A kako vi znate za agenciju ?ruć Ro"endanB ) prasnu Rino. povrh svega.org . www. ) 2na je sestra školske doktorke ) re#e devoj#ica sa bezbojnom kosom. 2no što se dogodilo kasnije. (ve je to bilo delo kineske sudbine. ) -ama je nepoznat.crowarez. koji je upadljivo pokazivao svoj plavi blejzer i leptir mašnu. #ak nije ni želeo na svojim stalnim konkursima. šta vi znate o zamenici koja se bavi striptizomB ) upita Rino zapanjen.

koji je završio na kraju grupe. to je bilo nemoguće. ostale su virile nagnute i sigurno bi pale pri sledećem udaru. udarci velikog #ekića nisu prestajali da se obrušavaju na zidove a s njima se mešao trasak komadića kre#a koji su padali po linoleumskom podu fiskulturne sale. bez vrata i bez prozora. suva pražnjenja stati#kog elektriciteta su ometala uspostavljanje veze. @udna koincidencija imati je u rukama upravo u trenutku kada je škola trebalo da bude sravnjena sa zemljom. ali kineski duhovi su ćutali. zgrabivši telefon. škola je bila obavijena magnetskom olujom. Rino i deca su bili na sigurnom u hodniku i Rino ih je već vodio odatle ne gubeći više vreme. kada ih je de#ak s protezom i nao#arima. deca su pohitala tamo.olje bi bilo da pozovemo 69 ) re#e Rino. u tom trenutku.li ja ne znam. ) /o je IstragaE ) vikali su. i Rino se probio izme"u u#enika. satelitski signali nisu dopirali do nje. Izlaz je bio veoma daleko. uvek je tako kada ih trebaš. Rinu je bila potrebna neka inspiracija poput one koju je imao s porukama sreće. vikao za njima da se vrate. Istraga. ali nikad nije uspeo da je vidi niti da je dodirne. bio je pravi poduhvat dospeti do njega i u normalnim uslovima a dok su zidovi okolo pretili da će se srušiti. nekoga ko će nas izvući odavde.li telefon nije funkcionisao. ) $oliciju. mislio je Rino. radoznao i on protiv svoje volje. efekti poslednjeg završnog udarca usmerenog protiv tvr"ave fiskulturne sale stigoše sve do Rinovog razreda i srušiše jedan deo zida na dno u#ionice. . @uo je za nju. do plafona napunjena spisima i nabreklim fasciklama. pozvao urlajući: ) $ogledajte.org . www. ) Foćete li da ga nazoveteB ) . I evo.Izvu#e mobilni telefon iz jakne i pruži ga Rinu. profo ) re#e de#ak s protezom i nao#arima. prekrivena #eli#nim policama. Ignorišući Rina koji je. kao i sve zamene. . za trenutak. ) =to gde je završilaE 0dari su se zaustavili. vatrogasce. noge su pale na zemlju i rasule se po podu. pribojavajući se sledećeg potresa.crowarez. ) $roro#anstvo kaže da vi znate šta bi trebalo u#initi. tajna sobaE ) $ad je otvorio jedan prolaz kroz koji se primećivala druga u#ionica.

registratore. o romani#kom i o goti#kom. o svešteni#kom i o pu#kom. o cirokumulusima i o kumulonim)busima. o Fanancima i o akabejcima. o &aldejcima i o 3evrejima. internet. o patrijarsima i o profetama. o &eltima i o Iberima. enciklopedije. o geografskoj dužini i o gra"anskom osećaju policajaca u &ini. o forama i fazonima. o faraonima i o lukumonima. fotokopije. (vaki razred je doprinosio Istrazi. o &ublaj)kanu i o . Istraga je bila o . o lukovicama i o gomoljima. trogodište za trogodištem. proždrljiva. o geografskoj širini. *ahtevala je re#nike. *apo#eta je pre mnogo godina u nekom razredu sad već zaboravljenom. o pitijama i sibilama. geštetner.rhimedu i sabirnom ogledalu.ga)kanu. me"u u#enicima sad već nestalim. i od onda se uhvatio pravac. o Ikaru i o +edalu. 1ranaka i >ermana. o prasićima i o konfetama. D+ Nrite i +?+. generacije u#enika za generacijama u#enika.org . o trgova#kim republikama i o ribarskim hvalopevkama. o cirusima. zauzimala je sobu za sobom. totalitarna. o kumulusima i o nimbusima.crowarez. pantografe.Istraga je bila najveći projekat koji su srednje škole ikad preduzele. sve dok nije postala toliko ogromna da je zbog opšte iscrpljenosti napuštena . Norld Nide Neb. primoravala je porodice da žive u ćelijama kao 3apanci. ohola. makaze. o indijskom pirin#u i o masovnom ki#u. Istraga je bila zahtevna. ali nijedan školski bibliotekar je nije nikad uneo u katalog. nisu postojali vikendi ni odmori za one koji su u#estvovali u Istrazi. mainframes. o . priru#nike. registre. database. o =trurcima i o Ismailitima. o feni#anskim tablama i o palim vladama. rekla je Rinu devoj#ica sa bezbojnom kosom<. o ardokejcima i o 1ilistejcima. #itav jedan radni vek ne bi bio dovoljan. kolaž. www. o (umerima i $ersijancima. o Fanzeatskom savezu i 1aradejevom kavezu. lepak. o varnicama i vilama.%-ije više odgovarala potrebama vaspitne ponude'. 2psedala je kuće u kojima su živela deca. netMorks. -ijedan profesor se nije sećao da je video po#etak projekta i nijedan ne bi živeo dovoljno dugo da mu vidi kraj.sircima i =gipćanima. deo po deo. o klinastom pismu i o zelenom listu. crteže na pausima. kompas. projektore. D+ Rom. o bogovima gr#kim i o bogovima rimskim. o šiitima i o sunitima. o bogovima >ala.

crowarez. o drozdovima i o slavujima. i o mom kraljevstvu za jednog konja gde nikad sunce ne zalazi. o školjkama i o draguljima.o @arobnjaku i zabranjenom znaku. o vulkanima i o lavi. ) +eco ) re#e Rino ) imam ideju. o bobu i o slavi. ) I dok im je objašnjavao ni on nije ta#no znao šta govori. postupao je kao po diktatu kineskih duhova.org . o cipelama i o vlazi. www. dešavalo mu se ponekad.

bu6ers kopkaju nogama. account e7ecutives navaljuju. veoma duga#ki nokti su mu uvijeni pod prstima kao filmska traka. +ržavno školstvo se pokazalo kao zastarelo i nije više u stanju da odgovori potrebama jednog modernog. oblaci kokošjeg perja su donošeni vetrom koji je ulazio kroz širom otvoren ulaz.org . prisustvo škole je štetno za razvoj obližnjeg kineskog restorana koji ima potrebu za proširivanjem aktivnosti da bi izdržao me"unarodnu konkurenciju i da bi kao protagonista ušao u globalnu ekonomiju. +vadeset #etiri konobara u belim jaknama mu je pridržavalo nosiljku. još brojnija armija ga je sledila. i razbijane nogama dvadeset #etiri nosa#a. blue c%ips su van sebe. korpe kola#ića sreće su u znak dobre sudbine prevrtane po putu kojim treba da pro"e nosiljka. prethodile su mu hiljade de#aka koji su isporu#ivali hranu po kućama. S%are%olders pritiskaju. ) 4kolski narode ) po#e ) zakon je ovaj. (aopštavam vam stoga da je škola pred rušenjem. -osiljka se zaustavila i car stade na noge. u mundiru sa zmajevima od zlata sjajnijeg no ikad. besmrtan. predvo"en svojim osvaja#kim snagama. tamo dole u školskom predvorju. 3oš gore. kineski car je sve#ano ulazio poput osvaja#a. &ineski kuvari su jurili patke i piliće s noževima u rukama. drevan. razbacani po ramenima. u tišini koja prethodi katastrofi. delovali su kao jezero pod mese#inom. proizvodile su odse#an zvuk mitraljeza. merc%andising je spreman a merging je neizbežan.crowarez. oštar miris "umbira se širio pod #itavim svodom. pluralisti#kog društva koje je zasnovano na vladavini slobodnog tržišta.&&III 'erging *a to vreme. talasi plašta kao plava noć. oje mašine za kopanje su već uhvatile zid fiskulturne sale i kada gra"evina bude poravnata #itavo podru#je će biti pretvoreno u www.

da je propadala pod težinom svoje debele neadekvatnosti u eri videoklipova i infobajtova. super#ipova i gigaflopija.< 0nutrašnje dvorište u španskom stilu. uzdižući se drsko protiv cara.< www.šp.org . 4taviše. a opet kakva 6 . niži službenik muzi#ar. ) -ijedna reforma nije uspela da je promeni. prev. da je bila dinosaurus koji je nelogi#no preživeo u jednoj epohi sisara mnogo okretnijih. . niko ne bi bio ni približno sposoban da to radi. #esto okruženo stubovima. oduvek su u dubini svog srca sumnjali da su nepotreban teret za društvo. koji je dojurio iz svog skloništa. sa zelenilom. ne dajte se zastrašitiE ) i po#e da skandira slogan protiv privatizacije sve do pobede. nijedan poslužitelj koji se žalio na smeće koje su ostavljala deca u u#ionicama ne bi rado po#istio pod kineskog restorana. ostali niži službenici pa #ak i &annelo. -a njihovim mu#nim sindikalnim okupljanjima govorili su uvek o istim stvarima o kojima je sada govorio kineski car: da je škola zaostala. ne bi nikada želeo da služi za stolovima kineskog restorana recitujući kinesku poeziju mešanu s menijem. ) -e. ožda je upravnica imala talenta za izgubljene slu#ajeve.$rim. sve su ih potrošili na beskrajno dugim skupovima osoblja. . i nijedan redovni ili profesor na odre"eno vreme. jer takva nam se svi"aE 4kolsko osoblje. niko ovde unutra nema pojma o onome što se dešava tamo napolju.li niko je nije pratio. s kineskim restoranom ili ne. nijedan niži službenik iz sekretarijata nije imao nameru da vodi knjigovodstvo kineskog restorana.rsenije stari sekretar. Radilo se samo o tome da više nisu imali argumenata. škola neće pastiE ) uzviknu upravnica.li niko od njih nije bio spreman da se pretvori u pomoćnog kuvara kineskog restorana. administrativno i pomoćno osoblje nije u#inilo nijedan pokret. . takva je uvek bila i takva će i ostati. nijedan ministar nije nikad uspeo da shvati nešto o tome. ali #uvarka.kineski vrt koji će biti ure"en kao patio8 za letnje bankete. jer od same pomisli na to ga zaboli glava.crowarez. i ako bi sada neko po#eo da brani prava škole. pozivajući svoje trupe da je slede. #ak ni ako bi bio plaćen zveckavim kineskim kovanicama. poslužitelji. . fontanama. #itavo nastavno. (krhani.

zar www. a ti Rozamarija ćeš ostati doktorka u zdravstvenoj službi. tonom snaje koja urla na muža: %/i ništa ne vrediš. u godinama koje su usledile. izvu#e iz njega poruku i pro#ita je. >ovorila je. i pokupi s nje jedan još netaknut. ) +a sam Rino ne bih se brinuo ) re#e Renato ) on se nikada ni o #emu ne brine. (a visine nosiljke car se sve#ano okrenuo prema Renatu.org . ) 3a više neću biti redovni profesor. ali samo dok kineski restoran ne stavi ruke i na nacionalnu zdravstvenu službu. pred pretenzijama kineskog restorana. ti arijaroza nećeš imati vremena da to postaneš. *ar ne bi bilo bolje završiti jednom zauvek sa školom. i tako se Renato bacio me"u gomilu kineskih konobara sve do staze slomljenih kola#ića sreće. 0zeo bih jedan od onih kola#ića sreće što stoje tamo na zemlji.ari da prati seminar o glinamaB . njegova zakeranja bi toliko pateti#no i zaostalo zvu#ala i njemu i njegovim kolegama. da li je u#inio dobro ili loše što se povinovao arijarozi.'. zavrnuti rukave i po#eti ozbiljno raditi za kineski restoranB *ar nije tražio nešto sli#no kada je u tajnosti otputovao za .. saslušaj meE ) i sa to malo re#i je osvojio arijarozu. tvoj brat naprotiv. ostao redovni profesor i uništio sebi život kao što je u suštini oduvek želeo. on bi sigumo znao šta da radi. pro#itao bih trakicu koja je unutra i u#inio bih ono što mi kaže da uradim. ) 4kola je osu"ena ) re#e rezignirano Renato bliznakinjama. ) a kakav si ti muškaracB +a je Rino ovde.prava..li potrebno je više hrabrosti odreći se privilegije redovnog profesora nego se hrabro suo#iti s kineskim carom.crowarez. rukopisom koji se Renatu #inio poznatim: Suoči se sa svojim neprijateljem. 0zdahnuo je duboko i povikao: ) -ebeski (ine. ) $a šta #ekaš ondaB ) podbode ga neB Renato nije nikada prestajao da se pita. ) 0zmi jedan i pro#itaj ga. ) -eko možda arijaroza. $relomi ga. ) I ti se tek tako predaješB ) uzviknu arijaroza ogor#ena. ) 4ta bi ti uradio da si RinoB ) pažljiva Rozamarija upita Renata. koja je po#injala na nekoliko koraka od nosiljke.

želi da me izazoveB ) upita. ) -eka si dobrodošao. Aaka osvajanja mi ne pružaju užitak. ) -ebeski (ine ) re#e Renato, veoma se trudeći da u"e u ulogu &alafa, #urandot, prvi #in ) ja tražim da se suo#im s ispitom kola#ića sreće. I ako pobedim, ti nećeš uništiti školu. Cagor prekrasnog nagoveštaja se raširi kroz kinesku gomilu. -ijedan podanik cara nikad nije preživeo probu kola#ića sreće, a tortura izaziva#a bi bila brza i spektakularna. ) (tran#e, opijen smrću ) nasmeja se car. ) -eka bude tako.

www.crowarez.org

&&IV Ispit
Ispit se sastojao u tome da se konkretno postupi, bez imalo oklevanja, po predskazanju koje je naredio kola#ić, radilo se o životu. +vadeset kola#ića sreće su zahvatani korpom! deset je pripadalo Renatu a deset caru. +vadeseti kola#ić bi odlu#io o kineskoj sudbini obojice izaziva#a, pod pretpostavkom da su još uvek bili u stanju da razumeju i žele, ali administrativni savet kineskog restorana, koji je dojurio u me"uvremenu, nije se plašio iznena"enja: nijedan kineski car nije nikada bio poražen od nekog kola#ića sreće, -ebo to nikad nije dozvolilo i nikada ne bi. $rvi kola#ić je zadesio Renata, i ovaj ga prelomi i dade konobaru u beloj jakni koji treba da ga pro#ita naglas. +ok je to radio osetio je zavist prema Rinu, koji je zasigurno mirno držao #as svom razredu, nesvestan dvoboja koji je njegov prijatelj vodio da bi spasao školu od uništenja. ) 1maće dobar razlog da ne ode u 1ndiju ) pro#ita konobar. njegovom mestu rekao Rino, i prona"e odgovor: ) 4kolsko osoblje je uzbu"eno aplaudiralo. asa zaustavi dah. &akva je to poruka sreće bilaB Renato se zapita šta bi na eni se svi"aju crne o#i ) arijaroza se pridružila re#e. ) -e bih voleo da se zaljubim u petsto miliona žena. pljeskanju mada je primetila u sebi da se profesor#iću svi"aju Indijke s crnim o#ima i da će jednog dana da plati zbog toga. Dar ne trepnu i podnese prvu Renatovu pobedu držeći se kao neko ko ispunjava neku dosadnu obavezu. 0zme drugi kola#ić, polomi ga i dodade konobaru. ) 1spričaće ne to lepo ) pro#ita konobar, gutajući knedlu. Dar se ponovo nasmeja, gordo i nadzemaljski. ) 0#itelj ratnih veština &uan (aihung ) po#e ) živeo je u jednom stanu na vrhu stepeništa odakle je posmatrao proticanje jednog sveta stvorenog od vina, pesama i ljudskih bića.

www.crowarez.org

$ropovedao je oslobo"enje životne sile od okova gravitacije i prezirao je reku nesvesne nužnosti zbog koje se uzrujavaju smrtnici. .li kada je izlazio iz kuće zaustavljao bi se na vrhu stepeništa i govorio bi: %-eki put ne biram. (amo si"em'. 2soblje kineskog restorana vrisnu od radosti, svuda su tanjiri balansirali na štapićima i ljudske piramide s biciklovima na vrhu. $rva round je završena izjedna#eno. .li sledile su narednih devet, neke grube, neke neshvatljive, a neke do#ekane smrtonosnom tišinom pošto nisu predvi"ale nikakvu vidnu reakciju. .ma, ko je napisao takve poruke srećeB I kakvu su to vrstu sreće predvi"aleB "bičan si smrtnik ali opusti se, nisi jedini. Nisi nes%vaćen, zaista si prosečan. Nisi budala, deo si tendencije. 2 zamci za mi eve sir je uvek besplatan. Medijum je poruka ali &la a nije vino. #raži uputstvo za slatki novi stil. 8 Do ao si na ovaj svet da kupuje ili da istražuje + 'ada je ne to sme no to je zato to nije ni ta sme no. -alutaće u božjim poslovima. *ogledaće pupak i pitaće se9 ma, je li moj+ :o uvek ne zna , ali jednog dana će dati svu imovinu Sai !abi. 1ma odlične razloge da ne bude u pravu. $adije bi plakao u rols)rojsu ili bio srećan na biciklu+ Ne budi nervozan ionako će se upaliti zeleno. Ne dozvoli da ti prodaju ono to već ima . 2zmi u obzir vrstu sapuna. A sada ti. 2ko petnaestog kola#ića jedan deo publike je po#eo da se dosa"uje, i primerci %(portskog glasnika' u dvojezi#nom italijansko)kineskom izdanju kružili su pozadinom fronta. .li kada je poslednji kola#ić zapao caru, o#i su se ponovo uperile na scenu dvoboja, konobari akrobate su ponovo sišli na zemlju a #lanovi administrativnog saveta isklju#iše svoje laptopove. 0zdrhtali konobar pro#isti grlo i pro#ita: ) *oslu aj oca, upi i se na medicinu.

7 $ravac u italijanskoj poeziji OIII veka. ;$rim. prev.<

www.crowarez.org

&&V 3id
) (akupite Istragu ) govorio je za to vreme Rino deci, tamo dole u napola srušenoj u#ionici. ) Deduljice, spise, grafikone, crteže, brošure, fotokopije, ise#ene fotografije, lepljene razglednice, sve što uspete. 0zmite tako"e sav lepak, makaze i selotejp, šta god na"ete. $ožurite i po"ite za mnom. -atovareni katalozima i registratorima, Rino i deca napustiše tajnu sobu, pro"oše kroz u#ionicu pretrpanu razvalinama, odvažiše se da u"u u hodnik potresan tutnjavom i ponovo se uputiše prema fiskulturnoj sali. 0#enici i profesori drugih razreda su ih praznoglavo gledali. -iko ih nije zaustavljao, niko im se #ak nije ni obraćao, ometala ih je op#injenost proro#anstva. $un fascikli i pelira koji su mu ispadali iz ruku, Rino otvori vrata fiskulturne sale gurnuvši ih le"ima i zadrži ih sve dok deca nisu ušla. ?etar je duvao slobodno i hladno me"u mnogim okrnjenim ili ogoljenim velikim prozorima, pod je sad već bio gomila kamenja a glavni zid je izgubio puno maltera pa je li#io na zmiju koja se ljušti. 0darci balvana, koji su poslednjih minuta postali metodi#ni i duboki, kao da su bili sigurni da je bilo samo pitanje minuta i da nije bilo razloga za zamaranjem, sada su prestali, ali zid je bio blizu da se sruši sam od sebe, kao neki premlaćeni bokser koji se leluja po ringu i padne a da protivnik ne mora da se potrudi da mu zada poslednji udarac. Rino projuri ispod zidova, pokupi paket listova koji su spadali u Istragu i silom ga uglavi u jednu od rupa koja je ostala od palog kre#a. *atim uze drugi paket hartija, ponovi operaciju i dade znak deci da u#ine isto to. $okidao je listove neke sveske, rasporedio ih u nizu dužinom jedne naprsline i prilepio lepkom i selotejpom. +otle su se deca već raširila duž zida, svako sa svojim poglavljem Istrage da ga umetne u kanal, uglavi kao svežanj ili ga zalepi u obliku trake. I #im su sveske, grafikoni,

www.crowarez.org

malter je prestao da otpada. sa strepnjom i s predostrožnošću. uklju#ujući i loše primerke. fotografija. selotejp i lepak za papir. tekstova pisanih rukom i mašinom. a zid fiskulturne sale se pretvorio u jedan gorostasan mozaik kaligrafije. *a kratko vreme. -ekoliko sati kasnije u okolini nije ostao nijedan komad papira. hartijica. šara. postajući ponovo tih i prolećan. ?ideli su šta su radili Rinovi u#enici i otišli su da uzmu svoje u#ešće u Istrazi. lomovi na velikim prozorima su se proredili sve dok potpuno nisu nestali a tako"e se i vetar s one strane prozora lagano smirivao. sporo.crowarez. ostali razredi. isti oni koji su ostali skamenjeni sve do tog trenutka. stubovi su izgledali kao da im se vraća ponos uspravnog držanja. u fiskulturnoj sali su se pojavili. ise#ene ilustracije i makazama ise#ene razglednice po#ele da šarene zidove. www. Dela Istraga je iskorišćena.org . dijagrama. akvarela i likova koji su se pružali unedogled. +onete su merdevine da bi se stranice zalepile što je moguće više u visinu. @im je prošlo ono najgore.brošure. a tamo gde merdevine nisu bile dovoljne dovu#ene su gimnasti#ke sprave kako bi se popeli na njih i odatle mazali lepak po zidu i lepili odlomke Istrage. I oni su se vratili natovareni i po#eli su da pokrivaju rupe koje Rinov razred zbog nedostatka materijala nije uspeo da zatvori. zid fiskulturne sale je vrveo od u#enika i nastavnika koji su oblagali svaki njegov pedalj.

strahovit kao u &arla $etog kada je poneo za sobom u grob +on &arlosa 4panskog Infanta. ) $2(A04. kad se jedan stub crnog dima podigao iz nekog ćupa oko kojeg su kuvari kineskog restorana. onu koja je govorila caru da posluša svog oca i da se upiše na medicinu.crowarez. -a pogled tog privi"enja o#i cara sevnuše od straha.&&VI Karlo #eti 0 predvorju. 0$I4I (= -. www. konobar je upravo pro#itao poslednju poruku sreće.org . povorka senki. poprimivši prvo oblik povorke senki. i na kraju neizmerno starog kineskog lica sa svešteni#kom kapicom od somota na glavi. kola#ića sreće i kineskog duha mog oca ) re#e joj jednim novim. =+IDI-0 ) zaori se glas. za to vreme. +a duša mog roditelja može oprostiti moj nemar povinujući se njegovoj najdubljoj želji.. kineski car. zatim nekog crnog zmaja.li poneki put se ne bira. . koji nikad nije diplomirao kinesku književnost jer nikad nije završio diplomski rad. I tako. ) $o volji -ebesa. +im se. Aice se zbuni.3 (?2> 2D. i na kraju ništa više nego dim rasut po vazduhu. koji nikad nisu gubili vreme. skromnim tonom ) obustavljam uništavanje škole i objavljujem svoju nameru da se upišem na prvu godinu medicine. ruke po#eše da mu se tresu i nokti mu se odmotaše pod prstima kao zvezde padalice. glatkom bradom. praćen tutnjavom groma. samo se si"e. i koji nikad nije upisao medicinu jer je provodio suviše vremena razmišljajući o nevažnim stvarima a kada je prestao ostalo mu je još samo mesto glavnog kuvara kineskog restorana. ponovo postade zmaj. si"e s nosiljke i uputi se ka upravnici. podigao prema tavanici. bili veoma zaposleni #erupanjem jedne patke. rukom koja je izlazila iz brade i jednim zašiljenim noktom poput ma#a upravljenog prema kineskom caru.

www. $rikupio je i ostale poruke: sve su bile Rinovo delo.org . a na koje se niko nije obazirao. ) oramo ga spastiE ) *grabi arijarozinu ruku a ona stegnu sestrinu. možda iznureni zid ne može više da izdrži. pustio je poslednju poruku sreće da leprša u vazduhu. prestravljen kao i svi drugi privi"enjem carskog oca. ali možda je kasno. i zajedno se uputiše prema hodniku. i prepoznao na njoj Rinov rukopis. Renato ju je uhvatio. jer su svi bili hipnotisani zbog završetka dvobojaB ) -are"ujem maljevima da se zaustaveE ) uzviknu car.&onobar u beloj jakni.li gde je RinoB I šta su zna#ili oni udari koji se već duže vreme valjaju hodnikom i razbijaju se u predvorju svom svojom mra#nom silinom. kako to nije odmah shvatioE . ) /amo dole je RinoE ) povika Renato.crowarez. izme"u potmulih udaraca i vike. smetenih #uvara i obeshrabrenih &ineza.

org . ?eoma umoran i srećan. 0 nekoliko trenutaka.crowarez. &roz razlupane velike prozore. s vremena na vreme zasen#ena ponekim naletom oblaka. sada je ulazila sun#eva svetlost. da ga je lava poštedela u poslednjem trenutku. $ri#a koju smo ispri#ali se dogodila davno. *id je. *atim je Rozamarija prišla Rinu.li kada su Renato i bliznakinje stigli do fiskulturne sale. nije bila bezbedna i nije bila osu"ena. $oslednji je stigao kineski car. ali putnici koji se zadese u blizini njene drevne škole mogu još uvek da se dive *idu Istrage. 4kola se nije srušila. uzdahnuo je. u dalekoj i sad već zaboravljenoj zemlji. I u ovom trenutku pustolovina se prekida i njeni likovi ostaju zabeleženi na istom zidu kojeg su spasli od uništenja.rsenije i upravnica. (amo zahvaljujući *idu naši www. baš svi: prijatelji diplomirani književnici. štaviše. ostao jedino svedo#anstvo o jednoj drevnoj civilizaciji. arijaroza u#ini isto to s Renatom i u tom trenutku po#eše svi da pristižu. obrisao znoj i seo na zemlju da posmatra zid koji je sad već bio u#vršćen. i da nije fragmentarnih prepri#avanja koja su sa#uvana na njegovoj napaćenoj površini ne bi znali ništa o tom arhai#nom svetu i o muškarcima i ženama koji su ga nastanjivali. Rino se već sam bio spasao. de#aci koji su vršili kućne isporuke za kineski restoran i kompletna agencija /ruć $o0endan. koji je gestom onoga koji zna da gubi zalepio na zid poruku sreće koja je ozna#ila njegov poraz. &armelo i #uvarka. mirna i sigurna. -akon mnogo godina i mnogo neminovnog zaborava. . do druge strane dvorane. obuzet žestokom krizom zbog #ežnje za mirisom štirka s Rozamarijine košulje. zagrlila ga je i poljubila pred u#enicima koji su pljeskali i vikali od radosti i pakosti.&&VII (pokojstvo #ompeje . osoblje iz sekretarijata. stvorila se velika tišina: mir koji bi sigumo zavladao $ompejima.

da je -eron bio jedan svirepi tiranin koji je mu#io svoje podanike svirajući im na citri. a najteže od svih je bila njegova žena $enelopa.org . da su (ako i +oniceti bili dvojica anarhista koji su napisali Mnogo te volim i zbog toga završili na elektri#noj stolici. www.istori#ari su došli do saznanja da su se stanovnici =gipta zvali mumije i da su živeli u pustinji (ara gde su se polja navodnjavala svake godine od visokih voda -ila. a da papa Aav nije zaustavio . da je car &onstantin usnio san u kojem mu je neki glas govorio: %(a ovim tiketom ćeš pobediti'.crowarez.merikanci izumeli televizor.meriku i postao slavni dirigent državnih udara. da je 2disej dvadeset godina morao da podnosi teška iskušenja. da se u starom Rimu toliko loše jelo da su na gozbama svi povraćali. dorske i tonske stubove. da su >rci izumeli korintske. da je . da je . da su u srednjem veku svi bili nepismeni osim +antea.lesandro ?olta otkrio struju milujući ma#ke u smeru suprotnom od rasta dlake. da je >uljelmo arkoni izumeo radio a da su .tilu na kružnom rimskom putu hunski konji bi pili s fontane /rga svetog $etra. da je . da je kralj +avid svirao harfu da razbesni (olomona.hilova majka zagnjurila sina u reku (tiks da ga u#ini nehranjivim.enito /oskanini nakon što je izgubio rat emigrirao u . da je Aeonardo pisao naopako ali jedno ogledalo ga je pokazalo onakvim kakav jeste. da je =neja pobegao iz /roje sa svojim ocem koji je bio na teretu. da je (okrat bio >rk koji je išao okolo i delio savete ljudima sve dok ga nisu ubili. i da je ?itorio =manuele /reći pobegao iz Rima da održi zdravicu i od onda više nije mogao da se vrati na najveće poluostrvo editerana.

Meta&izika. 2na spiegazione dell. >odine 9::8.istante. +iplomirao je teorijsku filozofiju sa tezom o odnosu izme"u teksta i muzike u delima www. filozofije i muzikologije.!iogra$ija .crowarez.Musica e pubblico giovanile.A c%e punto e il 4iudizio 2niversale. i za nagradu %+eledda' za esejistiku .rturo Aoria' za pripovetku. od #ega se izdvajaju: Muzika i mladi . pisanje .9::9<.rnolda 4enberga. doživeo sedam izdanja. dobio je specijalnu pohvalu na 1estivalu poezije u Fjustonu. 4las !oba Dilana. 1skustvo trenutka. dobio je nagradu %. 566P<.ttilio . ali i dela iz teorije književnosti. 5667<.lesandro &arera ro"en je 567K. 56J:<. tempo.io je finalista za nagradu %(ettembrini' za pripoveda#ku prozu . ilana<. scrittura. Dokle je stigao stra ni sud . 2bjavljivao je prozu i poeziju.America. poezija.3a musica e la psic%e .3.3a sposa per&etta. >odine 5669. pripovetke.org .ertolucci' za književnu kritiku.3a vita meravigliosa dei laureati in lettere< je od 566H. vreme. nagradu %=ugenio ontale' za poeziju. Meta&isica. $rofesor je italijanske i komparativne književnosti na 0niverzitetu u Fjustonu. :edno tumačenje Amerike .5666<. 566H. a 566J. Savr ena mlada . -jegov kratki roman <udesan život diplomirani% književnika . 56JK<. . 9::5<.esperienza dell. Muzika i psi%a . 5666<.kod . nagradu %. u gradu Aodi .3a voce di !ob D6lan. a predavao je i na univerzitetima u -jujorku i &anadi.