You are on page 1of 1

Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh

: : : SMKSJ / PKKK / 2014 31. MAC. 2014

SetiausahaKehormat Wilayah St John Ambulans Malaysia WPKL 41, Jalan Shelley, 55100 Wilayah Persekutuaan Kuala Lumpur. !P" Pen#uasa$i%isi & Pe#a'aiMemerintah " (n Mi)hael *eo' + PermohonanBantuanPegawai Dan KenderaanKecemasanSempenaKejohananSepakTakraw PPW KeramatTahun 2014 $en#anse#alahormatnyaperkara,iatasa,alah,iru-uk, .. SMK St John telah,ilantikseba#aiPen#erusiPen#elolaKe-ohananSepak/akra'Sekolah0 SekolahMenen#ah PPW Keramat/ahun .014. Ke-ohanantersebutakan,ia,akansepertiketetapanberikut" /arikh " 14 April hin##a 11 April .014 Masa " 1.00p#hin##a 4.00pt# /empat " Kompleks2elia $an Sukan, K# Pan,an 55100,Kuala Lumpur 3. Pihakkami amatberbesarhatisekiranyapihaktuan,apatmenye,iakanpe#a'ai,anken,eraanke)emasanuntuktu-uanra'at anke)emasansepan-an#ke-ohanan,i-alankan.Pihak kami-u#aakanmenye,iakanahli0ahli SJAM sekolahuntukbantuanke)emasan ,i tempatke-ohanansepan-an#tempohke-ohanan. 4. Ker-asama,aripa,apihaktuanmembantu kami men-ayakanke-ohananini, ,i,ahului,en#anu)apanterimakasih. Sekian. 42(5K67$MA/ !8/!K 8(9A5A: Saya yan# menurutperintah,