You are on page 1of 7

NAMA :________________________________

KELAS :___________________

SABK MAAHAD AL UMMAH 31200 CHEMOR PERAK UJIAN 1 TAHUN 2014 SAINS (MASA : 1 JAM) ARAHAN :Jawabsem !soalan 1 TINGKATAN 4

!

R!"!# 1 Rajah 1 di atas menunjukkan dua jenis sel saraf dan ! dalam badan manusia" Antara berikut# $an% manakah mewakili sel&sel saraf tersebut' A B C D P Neuron deria Neuron (erantaraan Neuron motor Neuron motor (
Neuron (erantaraan Neuron motor Neuron deria Neuron (erantaraan

2

Antara berikut# $an% manakah meru(akan tindakan luar kawal' A )atuk B Menden%ar C )au D )er*aka( ern$ataan $an% manakah $%&!' benar tentan% saraf tunjan%' A Jirim kelabu terletak di sebelah luar jirim (utih B Meru(akan sebaha%ian dari(ada sistem saraf (usat C )ersambun% den%an medula oblon%ata 1

3

D Men%awal tindakan refleks 4 ! R S R!"!# 2 Rajah + di atas menunjukkan kelenjar&kelenjar endokrin $an% utama dalam badan" Antara kelenjar #!# R# dan S# $an% manakah berfun%si a(abila seseoran% memakan madu dalam kuantiti $an% tin%%i' A B ! C R D S ) kelenjar .um C men%awal aras %ula dalam darah D menambahkan keu(a$aan badan untuk men%atasi tekanan hidu( * )aha%ian otak $an% manakah men%awal minda seseoran%' A Serebrum B Serebelum C Medula oblon%ata D Saraf s(ina 0 rese(tor dendrit + R!"!# 4 Rajah / menunjukkan suatu neuron deria" )aha%ian berlabel 0 dikenal seba%ai A dendron B akson C sina(s + .# dalam Rajah -# berfun%si untuk A meran%san%kan (ertumbuhan B men$ediakan uterus untuk menerima o. %injal R!"!# 3 Kelenjar .

# 0 C 4# . Kekuran%an hormon $an% dirembeskan oleh kelenjar tiroid akan men%akibatkan A kadar metabolisme di(er*e(atkan B (en$akit %oiter C (erkemban%an otak kanak&kanak teren*at D (erkemban%an *iri&*iri seks sekunder teren*at Rembesan hormon $an% berlebihan oleh kelenjaradrenal men%akibatkan A (en$akit ken*in% manis B (ertumbuhan $an% melam(au C kekuran%an kandun%an %aram dalam darah D tekanan darah tin%%i - 10 Antara berikut# tindakan $an% manakah $%&!' melibatkan deria kinestesis' A Men%e*amkan warna&warna $an% berlainan B Men$edari kedudukan badan C Men%an%%ar berat objek&objek D Men%imban%i badan semasa berjalan den%an mata di(ejam 11 Men$ebabkanke%er%asian 1iri di atas disebabkan oleh ke%a%alan satu dari(ada kelenjar endokrin untuk berfun%si den%an baik " A(akah kelenjar endokrin itu ' A Kelenjar tiroid B Kelenjar (ankreas C Kelenjar (ituitari D Adrenal 12 Antara akti.# 0 B 3# 4# . : Men%awal(embolehubah 4 :Men%enal(astimasalah 3# 0# .# dan 4 meru(akan lan%kah&lan%kah $an% terlibat dalam kaedah saintifik" Manakah meru(akan turutan lan%kah $an% betul' A 4# 3# .iti berikut# $an% manakah $%&!' dikawal oleh medula oblon%ata' A eristalsis B emikiran C 2en$utan jantun% D eredaran darah 13 3 : Membuathi(otesis 0 : Men%um(ulkan data .D badan sel .# 3# 0 D .# 4# 3# 0 - .

Manakah antara $an% berikut meru(akan (ern$ataan hi(otesis' I Kadar (en$ejatan air di(en%aruhi oleh luas (ermukaan $an% didedahkan II Semakin besar sai9 balan% %as# semakin lama lilin men$ala dalam balan% %as itu III )umi adalah suatu (lanet dalam Sistem Suria A 777 sahaja B 7 dan 77 sahaja C 77 dan 777 sahaja D 7# 77# dan 777 1.14 Antara berikut# $an% manakah meneran%kan maksud hi(otesis den%an (alin% te(at' A 5i(otesis ialah suatu (ern$ataan tentan% hubun%an antara (embolehubah dimani(ulasikan dan (emboleh ubah ber%erak balas B 5i(otesis ialah suatu (ern$ataan men%enai (en$iasatan $an% kebenarann$a telah dibuktikan C 5i(otesis ialah ke(utusan suatu (en$iasatan D 5i(otesis ialah suatu tafsiran data $an% dikum(ulkan semasa (en$iasatan 1) Men%a(akah (en%%unaan kaedah dan teknik harus diran*an% sebelum memulakan suatu (en$iasatan saintifik' A 6ntuk memastikan data $an% dikum(ulkan adalah lebih te(at B 6ntuk memudahkan (en%um(ulan data C 6ntuk men%um(ulkan data den%an lebih *e(at D 6ntuk menjalankan (en$iasatan den%an mudah 1* Antara berikut # $an% manakah ter%olon% di dalam sistem saraf (eriferi manusia' I Saraf kranium II Saraf s(ina III Saraf tunjan% A 7 sahaja B 7 dan 77sahaja C 77 dan 777 sahaja D 7# 77# dan 777 1+ Antara berikut # $an% manakah benartentan%sistem saraf manusia' I 8erdiri dari(ada kelenjar&kelenjar tan(a duktus II 7m(uls dihantar se*ara kimia melalui darah III 7m(uls ber%erak den%an san%at *e(at A 7 sahaja B 77 sahaja C 7 dan 777 sahaja D 77 dan 777 sahaja 1.Antara (erkara berikut# $an% manakah dilakukan oleh saintis seba%ai kaedah saintifik' I Meramal II Memerhati III Mens$ukuri A 7 dan 77 sahaja B 7 dan 777 sahaja / .

ada Rajah 1 di atas # labelkan den%an anak (anah arah %erakan im(uls" <1 markah= :*. Namakan s!$ or%an $an% mun%kin ba%i rese(tor . 0 R!"!# 1 Rajah 1 di atas menunjukkan suatu neuron" :a.C 77 dan 777 sahaja D 7# 77# dan 777 20 Antara berikut# $an% manakah meru(akan sika( saintifik dan nilai murni' I )erfikir kritikal dan analitis II Rasional III Minat dan bersifat in%in tahu A 7 dan 77 sahaja B 7 dan 777 sahaja C 77 dan 777 sahaja D 7# 77# dan 777 SOALAN STRUKTUR ARAHAN :Jawab sem ! soalan 1 2endrit )adan sel Rese(tor ." _____________________________________________________________________ <1 markah= > . :i. A(akah fun%si 0' _____________________________________________________________________ <1 markah= :d. Namakan neuron ini" _____________________________________________________________________ <1 markah= :b. Namakan baha%ian berlabel 0" _____________________________________________________________________ <1 markah= :ii.

.......2 R ! R!"!# 2 Rajah + di atas menunjukkan kedudukan ti%a kelenjar endokrin dalam badan manusia" :a..... <1 markah= :b...... N$atakan s!$ kesan jika kelenjar $an% berlabel berlebihan" merembeskan hormon $an% .................. N$atakan hubun%an antara hormon $an% dirembeskan oleh kelenjar ! den%an (en$akit ken*in% manis" __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ <1 markah= :*. Namakan kelenjar $an% berlabel ! __________________________________________________________________ <1 markah= :ii........ N$atakan s!$ fun%si hormon $an% dirembeskan oleh kelenjar R" __________________________________________________________________ <1 markah= ? .............. :i........ Namakan kelenjar $an% berlabel R" __________________________________________________________________ <1 markah= :ii.... :i......

:ii. R!"!# 3 : a . )eri alasan ba%i jawa(an anda ______________________________________________________________ <1 markah= Namakan baha%ian berlabel :i. :i. N$atakan s!$ *ontoh lain ba%i tindakan ini" __________________________________________________________________ <1 markah= KERTAS SOALAN TAMAT 2isediakan oleh# _____________________ : n". Ketua anitia Sains SA)K Maahad Al&6mmah 2isahkan oleh# _______________________________ : n"Ra9ita Akhtar binti Abdul Rahman. Auru Sains SA)K Maahad Al&6mmah 2isemak oleh# _____________________________ :1ik Norhanis Shuhada binti A9mi. Auru Kanan Sains dan Matematik SA)K Maahad Al&6mmah @ .asmeen binti 5ussin. M :*. L :_______________________________________________________ :_______________________________________________________ <+markah= :b. Namakan jenis tindakan $an% ditunjukkan di atas" ______________________________________________________________ <1 markah= :ii.menunjukkan laluan im(uls a(abila seseoran% ter(ijak objek tajam :Saraf tunjang.3 Rajah .