You are on page 1of 7

SOALAN STRUKTUR (50 markah

)
ARAHAN :

Jawab semua soalan

1.

Namakan radas-radas makmal yang berikut.

(a)

Tabung uji

Kelalan kon

Kaki retort

Penunu Bunsen

Bikar

[4 markah]
(b)

Rajah 1 menunjukkan dua buah radas.

Rajah 1
(i)

Apakah cecair J?
____________________________________________________________________
[1 markah]

(ii)

Nyatakan unit yang digunakan apabila kita menyukat menggunakan radas itu.

(iii)

____________________________________________________________________
[1 markah]
Lukis garisan untuk memadankan radas dan fungsi masing-masing.
Radas

Fungsi

P

Mengukur suhu badan

Q

Mengukur suhu

nyatakan satu perbezaan antara radas P dan Q. ___________________________________________________________________________ [2 markah] (d) Lukis garisan untuk memadankan struktur-struktur sel dengan fungsi masing-masing.[2 markah] (iv) 2. J dan K Rajah 2 (a) Labelkan P. Selain fungsi. ____________________________________________________________________ [1 markah] Rajah 2 menunjukkan dua jenis sel. Q dan R pada rajah 1 menggunakan perkataan yang berikut Vakoul Sitoplasma Nukleus Kloroplas [3 markah] (b) (c) (i) Sel manakah yang merupakan sel tumbuhan? (ii) ____________________________________________________________________ [1 markah] Berikan inferens (sebab) bagi jawapan anda di 1(b)(i)? ____________________________________________________________________ [1 markah] Nyatakan fungsi S. Struktur Fungsi P Mengawal aktiviti sel Q Sebagai tapak proses kimia R Membantu proses fotosintesis .

Rajah 3 (i) Labelkan jenis bahan dalam Rajah 3 menggunakan perkataan-perkataan berikut.1 menunjukkan satu fenomena yang melibatkan satu daripada sumber bumi. ____________________________________________________________________ [1 markah] (iii) Nyatakan satu kaedah untuk mengasingkan komponen-komponen dalam bahan T. ____________________________________________________________________ [1 markah] (iv) Nyatakan jenis bahan R yang mempunyai permukaan berkilat dan konduktor haba yang baik. (a) Rajah 3 menunjukkan susunan zarah-zarah bagi bahan R.[3 markah] 3. . Sebatian Campuran Unsur [3 markah] (ii) Nyatakan satu perbezaan antara S dengan T. S dan T. ____________________________________________________________________ [1 markah] (b) Rajah 3.

. 1.1 (i) Nyatakan sumber Bumi yang terlibat dalam Rajah 3. (a) Cadangkan dua cara untuk menghalang berlakunya fenomena itu. ____________________________________________________________ [2 markah] Nyatakan bacaan pada alatan penyukat dan unit masing-masing. (i)_____________ (ii)_____________ (iii)_____________ (iv)_____________ [ 4 markah] (b) Rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk menentukan isipadu sebiji batu.Rajah 3.1. ____________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________ [1 markah] (ii) Apakah yang menyebabkan fenomena itu? ____________________________________________________________________ [1 markah] (iii) 4.

Rajah 5 (i) Di dalam cecair yang manakah kedudukan objek K paling rendah? ____________________________________________________________________ [1 markah] (ii) Nyatakan satu inferens berdasarkan kedudukan objek K di dalam air dan cecair R. cecair Q dan cecair R. nyatakan isipadu batu itu. (a) Rajah 5 menunjukkan kedudukan objek K apabila diletakkan di dalam 200 cm³ air. ____________________________________________________________________ [1 markah] (iii) Namakan kaedah yang digunakan dalam aktiviti ini. ____________________________________________________________________ [1 markah] (iv) Nyatakan dua radas lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan radas Q. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ [2 markah] 5.Rajah 4 (i) Nyatakan radas P dan Q? P :____________________________________________________________ Q (ii) :____________________________________________________________ [2 markah] Berdasarkan pemerhatian anda. ____________________________________________________________________ [1 markah] (iii) Apakah yang boleh anda katakan tentang ketumpatan cecair Q berbanding cecair R? ____________________________________________________________________ .

[2 markah] (c) (d) Berdasarkan Rajah 5. ramalkan… (i) Ketumpatan objek K :________________________________________________ (i) Ketumpatan cecair R :________________________________________________ [2 markah] Lukis dan labelkan kedudukan objek K. hitung ketumpatan cecair Q.[1 markah] (b) Rajah 5.1 Berdasarkan Rajah 5.1 dan jawapan anda di 4 (b). cecair Q dan cecair R jika diletakkan di dalam sebuah silinder penyukat . Rajah 5.1. air.1 menunjukkan suatu aktiviti untuk menentukan ketumpatan cecair Q.

[2 markah] .