You are on page 1of 4

Bekas X berisi 2.824 Mona membeli 3 biji air.Bekas Y pula berisi durian an! 1.

187 air lebih daripada mempun ai jisim bekas X. Berapakah 2."22 k!#1.$78 k! dan isipadu air di dalam 2.8 k!. Berapakah kedua-dua bekas itu?
 

jumlah jisim duriandurian itu?

Berapakah panjan! kain itu pada mulan a? .3 m.4 m kain untuk membuat sehelai alas meja dan mempun ai baki kain 1'.%uan &ini men!!unakan 3.

.(adual di ba)ah menunjukkan se!ulun! reben an! dipoton! kepada dua baha!ian den!an panjan! berbe*a.

78 m 1..+eben X Y %anjan .12'm ! Berapakah panjan! asal reben itu? .