You are on page 1of 18

SEKOLAH MENENGAH SETIABUDI RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Disediakan oleh, (AHMAD SYAZWANUDDIN) Guru SM SETIABUDI G MBA!

Dise"ak oleh, (SU#AIDIN B$ #AIMAN) G#! A!ADEMI! SM SETIABUDI G MBA! Disahkan oleh, (!HAHA%UDDIN ABD %AHMAN) #ENGETUA SM SETIABUDI G MBA!

S E J A R A H

TINGKATAN DUA TAHUN 2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN S E J A R A H T I N G K A TA N D U A T A H U N 2 0 1 3


HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

M 1 (& ' ()*)

TAJUK

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE

PENGENALAN Pen !r!san P"P Se#ara$ T%&i' Se#ara$ Tin 'a(an ) TEMA * KEMAKMURAN DAN KEKA+AAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH BAB 1 KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH *$* Per(a&a'an S,ari'a( Hin-ia Ti.!r In eris -i P!la! Pinan #ulau #inan"en.adi /an-kalan SHTI !edaula0an !edah Ter1a2ar An1a"an Bu-is An1a"an Sia" *$& Ti&! Hela$ 0ran1is Li $( 2a i Men-a&a('an P!la! Pinan SHTI Mun-kir 9an.i

(& ' ()*) + (, ' **)*)1 " )

*$* Men3a0akan se2a24 se2a2 /ihak Bri0ish "en-a"2il #ulau #inan-$ *$& Men1eri0akan 0en0an"asalah di !edah 3an"e"2a5a 1a"/ur 0an-an Bri0ish *$6 Me"erihalkan /ena/akan Bri0ish di #ulau #inan&$* Men1eri0akan usaha4 usaha /e"i"/in !edah "en-a"2il se"ula #ulau #inan6$& Me"2ua0 .us0i7ikasi 0indakan Sul0an !edah dala" "en3elesaikan "asalah dala" ne-eri$

Me"an7aa0kan ase0 ne-ara Mala3sia Men-har-ai dan "e"an7aa0kan ase04ase0 ne-ara ki0a$

!edaula0an SHTI Anak -ahara #usa0 /en-u"/ula n Me"2ua0 /aka0an

B)D1E1 Men.elaskan 7ak0or /er0a/akan SHTI di P!la! Pinan dan Sin-a/ura B/D1E1 Menilai keis0i"e5aan NNS 3an- "enarik 1a"/ur 0an-an SHTI

!e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Bi.ak 2er7ikir dan 2er0indak$

Musliha0

B1D1E* Men3enaraikan /e"i"/in Ke-a$ dan 9ohor 3an- "enen0an/er0a/akan kuasa luar di 5ila3ah "ereka (U#) B)D1E* Men.elaskan usaha /e"i"/in 0e"/a0an un0uk "e"/er0ahankan kedaula0an Ke-a$ dan 9ohor (U#) B*D1E1 Meneran-kan 1ara SHTI 2er0a/ak di P!la! Pinan , Sin-a/ura dan Melaka

(*( ' *8)*)* *$6 (*(4*8)*)*

SHTI Men a.2il Se2eran Perai

*$* Men3a0akan se2a24 se2a2 /ihak Bri0ish "en-a"2il Se2eran#rai$ *$& Me"erihalkan /ena/akan Bri0ish di Se2eran- #rai

!e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Bi.ak 2er7ikir dan 2er0indak$

2|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M *$(

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME !e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Bi.ak 2er7ikir dan 2er0indak$

KONSEP/ ISTILAH Mono/oli Sis0e" /e5arisan 0akh0a <aluan ka/al4 ka/al da-an 9a.ahan "ahko0a #usa0 /erda-an-an 2e2as

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D1E* Men3enaraikan /e"i"/in !edah dan J%$%r 3an- "enen0an/er0a/akan kuasa luar di 5ila3ah "ereka (U#) B)D1E1 Men.elaskan 7ak0or /er0a/akan SHTI di #ulau #inan- dan Sin a&!ra B)D1E* Men.elaskan usaha /e"i"/in 0e"/a0an un0uk "e"/er0ahankan kedaula0an !edah dan J%$%r (U#) B*D1E1 Meneran-kan 1ara SHTI 2er0a/ak di ##, Sin a&!ra -an Mela'a B3D1E1 Me"2andin-kan 1ara SHTI "en-a"2il #ulau #inan-, Sin-a/ura dan Melaka (!#S) B/D1E1 Menilai keis0i"e5aan NNS 3an- "enarik 1a"/ur 0an-an SHTI B)D1E) Men.elaskan se1ara kronolo-i /er0a/akan SHTI di NNS (!#S) B*D1E) Melakar dan "elorek /e0a /e"2aha-ian ka5asan /en-aruh Bri0ish dan Belanda di !e/ulauan Mela3u /ada 0ahun *8&( (!#S)

(&* ' &: )*)3

Per(a&a'an SHTI -i Sin a&!ra SHTI -a-al "e"a.ukan #ulau #inan Sin-a/ura /an-kalan /erda-an-an 3an- s0ra0e-ik Tak0ik %a77les "en-a"2il Sin-a/ura SHTI "en1en-ka" Sin-a/ura

*$* Men3a0akan se2a24 se2a2 /ihak Bri0ish "en-a"2il Melaka dan Sin-a/ura$ *$& Men1eri0akan 0en0an"asalah di 9ohor 3an"e"2a5a 1a"/ur 0an-an$ *$6 Me"erihalkan /ena/akan Bri0ish di Sin-a/ura$ 64( Me"2ua0 .us0i7ikasi 0indakan Sul0an 9ohor dala" "en3elesaikan "asalah dala" ne-eri$

;a0a0an ;UTI UMUM MAU<IDU% %ASU< (&( 9an &=*6)

*$:

Per&e1a$an Ke&!la!an Mela,! ;a0a0an ;UTI UMUM THAI#USAM (&8 9an &=*6) ;UTI UMUM HA%I WI<AYAH (* >e2 &=*6)

*$* Men3a0akan s3ara0 #er.an.ian In--eris4 Belanda *8&( &$& Me"2in1an-kan #er.an.ian In--eris Belanda dan kesann3a 6$6 Me"2in1an-kan /e"2aha-ian /en-aruh kuasa Bara0 dala" #er.an.ian In--eris4 Belanda "e"udahkan /en-uasaan Bara0 di !e/ulauan Mela3u$ *$& Men-huraikan /roses /e"2en0ukan Ne-eri4 Ne-eri Sela0$

(&8)* ' *)&)/

!e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Bi.ak 2er7ikir dan 2er0indak$

*$? (( ' 8)&)4

Pen!2!$an -an Pen(a-2iran Ne eri-ne eri Sela(

!e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Bi.ak 2er7ikir dan 2er0indak$

Ne-eri4 ne-eri Sela0

B1D1E1 Men3a0akan 5ila3ah 3an- dikuasai oleh SHTI B1D1E) Melorek /e0a lokasi NNS$

BAB ) KEKA+AAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

3|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M &$*

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME !e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Sen0iasa 2er5as/ada 0erhada/ unsur4 unsur luar$

KONSEP/ ISTILAH Dasar 1a"/ur 0an-an %e@olusi #erindus0rian

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B)D1E3 Men.elaskan 7ak0or 1a"/ur 0an-an Bri0ish di NNM

Dasar Ca.&!r Tan an Bri(is$ -i Ne eri-Ne eri Mela,!

*$* Men3enaraikan 7ak0or4 7ak0or 3an"en3e2a2kan 1a"/ur 0an-an Bri0ish di Ne-eri4 Ne-eri Mela3u$ &$& Men.elaskan kesan %e@olusi #erindus0rian 0erhada/ 1a"/ur 0an-an Bri0ish di NNM 6$6 Men-hu2un-kai0 kesan %e@olusi #erindus0ruan dan dasar kera.aan Bri0ish den-an /eru2ahan /oli0ik, ekono"i dan sosial di NNM$

(**4 *:)6)5

(( ' 8)&)4

Ca(a(an

CUTI UMUM TAHUN BARU CHINA 611 7 1) 0e2 )81*9 *$* Men.elaskan keadaan di #erak, Selan-or, Ne-eri Se"2ilan dan #ahan3an- "e"2a5a ke/ada 1a"/ur 0an-an Bri0ish$ &4& Me"2in1an-kan alasan 3an- di-unakan oleh Bri0ish un0uk 1a"/ur 0an-an di NNM$

CUTI PERISTI:A 1 61* 0e2 )81*9 !e5a.i/an "e"/er0ahankan ke0uanan 2an-sa Berani "e"/er0ahankan hak dan kedaula0an ne-ara$

CUTI BERGANTI 613 7 1/ 0e2 )81*9 #ere2u0an 0ak0ha !on-si -ela/ Sis0e" /e5arisan 0akh0a di #erak B1D1E3 Mena"akan NNM 3an"en-ala"i ke0idaks0a2ilan /oli0ik B1D1E/ Melorek /e0a lokasi NNM 3an- dikuasai Bri0ish (!#S) B)D1E/ Men.elaskan keadaan di NNM 3an- "e"2a5a 1a"/ur 0an-an Bri0ish (!#S) B3D1E) Men-analisis 1a"/ur 0an-an Bri0ish di NNM dari/ada as/ek se2a2, 0okoh dan kesan B/D1E* Menilai 0indakan /e"i"/in NNM "en-hada/i /eluasan kuasa Bri0ish B*D1E* Meneran-kan /eranan %esiden dan kesan /elaksanaan Sis0e" %esiden di NNM

&$&

Kea-aan -i Pera'< Selan %r< Ne eri Se.2ilan -an Pa$an Me.2eri Pel!an Ca.&!r Tan an Bri(is$= !e0idaks0a2ilan di #erak$ #eran- !lan- di Selan-or$ #er2alahan di Sun-ai U.on-, Ne-eri Se"2ilan$ Bri0ish Bi"2an/er0a/akan kuasa Ero/ah lain di #ahan-$

(&:)& ' *)6)>

(*8 ' &&)&);

&$6

Resi-en Men ! a( K!asa S!l(an -an Pe.2esar

*$* Men3a0akan "aksud Sis0e" %esiden$ &$6 Men-u/as /eranan dan 2idan- kuasa sul0an, /e"2esar dan residen dala" Sis0e" %esiden$ *$* Men-e"ukakan 0u.uan /e"2en0ukan Ne-eri4 ne-eri Mela3u Berseku0u (NNMB)$

&$(

Pen !'!$an K!asa Bri(is$ Melal!i Pe.2en(!'an

!e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Sen0iasa 2er5as/ada 0erhada/ unsur4 unsur luar$ !e2i.aksanaan "en.alinkan hu2un-an Sen0iasa

%esiden Sis0e" %esiden

Ne-eri4 ne-eri Mela3u Berseku0u

B*D1E/ Melakar dan "elorek /e0a NNMB (!#S)

4|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME 2er5as/ada 0erhada/ unsur4 unsur luar$ !e5a.i/an "e"/er0ahankan ke0uanan 2an-sa Berani "e"/er0ahankan hak dan kedaula0an ne-ara$

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B(D*E6 Men-analisis /enu2uhan NNMB a0au #erseku0uan *8A?

Ne eri-Ne eri Mela,! Berse'!(! &$: ((4?)6)18 Pe.2en(!'an Perse'!(!an Men1a2ar Ke?i2a?aan S!l(an=

*$& Men3a0akan kesan /e"2en0ukan NNMB$ 64* Me"2ahaskan ke2erkesanan /en0ad2iran NNMB$

Dur2ar

/=///

Ca(a(an

PENILAIAN KURIKULUM 1

(*8 ' &&)*)1)

Ca(a(an

ANALISIS DAN PERBINCANGAN JA:APAN SOALAN PENILAIAN KURIKULUM 1

CUTI PERISTI:A ) Ma#lis An! era$ Ke1e.erlan an 61; Ma1 )81*9

CUTI

Ca(a(an

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

)* 7 *1 Ma1 )81*

BAB * NEGERI-NEGERI MELA+U UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH 6$* Ne eri-Ne eri Mela,! U(ara Pena.&an Kesela.a(an Bri(is$ -i Tana$ Mela,! *$* Men3a0akan 1ara /ihak Bri0ish "en3eka0 /erluasan kuasa Bara0 lain di !edah, !elan0an, Teren--anu, #erlis dan 9ohor$ Berdi/lo"asi Me"2ua0 ke/u0usan 3an 2i.aksana$ Ne-eri naun-an #er.an.ian Suli0 B1D1E4 Men3enaraikan kuasa 2esar 3an- 2erusaha un0uk 2er0a/ak di Asia Ten--ara /ada a5al kurun ke4&= B)D1E4 Men.elaskan 0indakan Bri0ish un0uk "en-uasai NNMU dan 9ohor se1ara kronolo-i (!#S)

5|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

(* ' :)()1*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE

6$&

Penasi$a( Bri(is$ Men an1a. Ke-a!la(an Ne eri-Ne eri Mela,! U(ara #enasiha0 Bri0ish di !edah, #erlis, !elan0an dan Teren--anu$ <an-kah Bri0ish "en-ukuhkan kuasa di Ne-eri4 ne-eri Mela3u U0ara

*$* Me"erihalkan hu2un-an !edah, !elan0an, Teren--anu, /erlis den-an Sia" dan Bri0ish$ *$& Men3a0akan /eranan #enasiha0 Bri0ish di !edah, !elan0an, Teren--anu dan #erlis$ &46 Men-huraikan /eneri"aan /enasiha0 Bri0ish di !edah, !elan0an, Teren--anu, #erlis$

#enasiha0 Bri0ish Bun-a e"as

B1D1E5 Melorek /e0a NNMU -an J%$%r B1D1E; Men3enaraikan /e"i"/in NNMU dan 9ohor 3an- "enen0an1a"/ur 0an-an Bri0ish (U#) B*D1E/ Melakar dan "elorek /e0a NNMU -an J%$%r (!#S) B3D1E3 Men-analisis ke5i2a5aan /e"i"/in di NNMU dan 9ohor dala" "e"/er0ahankan kedaula0an ne-eri dari/ada as/ek 0indakan dan kesan (U#) B1D1E5 Melorek /e0a NNMU -an J%$%r B1D1E; Men3enaraikan /e"i"/in NNMU dan J%$%r 3an- "enen0an1a"/ur 0an-an Bri0ish (U#) B)D1E4 Men.elaskan 0indakan Bri0ish un0uk "en-uasai NNMU dan J%$%r se1ara kronolo-i (!#S) B*D1E/ Melakar dan "elorek /e0a NNMU -an J%$%r (!#S) B3D1E3 Men-analisis ke5i2a5aan /e"i"/in di NNMU dan J%$%r dala" "e"/er0ahankan kedaula0an ne-eri dari/ada as/ek 0indakan dan kesan (U#)

(8 ' *&)() 13

6$6

Pe.%-enan J%$%r Mela.2a('an Ca.&!r Tan an Bri(is$= Te.en !n Daen I2ra$i. &e.i.&in 2er?i2a?a 61;)/ 7 1;4)9 S!l(an A2! Ba'ar @Ba&a Pe.%-enan J%$%rA 61;4) 7 1;>/9 Pe.i.&in J%$%r ,an 2er?i2a?a J%$%r -i a.2an &en#a#a$an 2ri(is$= Ca(a(an MERENTAS DESA 6)8 A&r )81*9

*$* Me"erihalkan /e"odenan 9ohor dan /eneri"aan #enasiha0 Bri0ish$ *$& Me"erihalkan 0en0anSis0e" !an-1u *$6 Men3a0akan .asa dan su"2an-an /e"2esar4 /e"2esar 9ohor$ &4( Men-huraikan /eneri"aan /enasiha0 Bri0ish di 9ohor &4: Men.elaskan ke/en0in-an Sura0 Sun-ai 64? Me"2ua0 kesi"/ulan ke5i2a5aan /e"erin0ah dan /e"2esar 9ohor dala" usaha "en-ekalkan kedaula0an ne-eri 9ohor$ 64, Me"2ua0 /er2andin-an /eranan %esiden dan #enasiha0 Bri0ish$

!e.i0uan "isi "en.a"in keun--ulan ne-ara Merealisasikan /e"2an-unan ne-ara$

Sis0e" !an-1u Sura0 Sun-ai

6|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

(*: ' *A)()1/

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE

BAB 3 KEKA+AAN EKONOMI SARA:AK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE ($* Per&e1a$an Me.2!'a R!an Pen#a#a$an (&& ' &?)()14

*4* Me"erihalkan /eris0i5a 3an- "e"2a5a ke/ada /en-a"2ilan Sara5ak oleh 9a"es Brooke

Me"2ela "aruah ne-ara Sedia "e"/er0ahanka n ne-ara$

!erahan 0ena-a

B1D1E> Melorek /e0a ka5asan Sara5ak /ada 0ahun *8(* B)D1E5 Men.elaskan 0indakan 9a"es Brooke un0uk "en.adi /e"erin0ah Sara5ak

($& (&& ' &?)()14

Kel!ar a Br%%'e Mel!as'an '!asa

*4* Men3a0akan /erin-ka0 /erluasan kuasa di 2a5ah /e"erin0ahan keluar-a Brooke

%a.a #u0ih Monarki

B*D1E5 Melakar dan "elorek /e0a 5ila3ah Sara5ak 3an- dikuasai oleh keluar-a Brooke se1ara kronolo-i (!#S)

($6

Kel!ar a Br%%'e Me.an(a&'an Pen(a-2iran

*$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh /en0ad2iran Brooke *$& Men3a0akan kandun-an #erle"2a-aan *A(* &$( Men-huraikan /eranan /e"i"/in4/e"i"/in 0e"/a0an dala" /en0ad2iran di Sara5ak &$: Me"2in1an-kan /eru2ahan /en0ad2iran Sara5ak di 2a5ah /en0ad2iran keluar-a Brooke 64: Men1erakinkan /eranan Ma.lis Ter0in--i dan Ma.lis Ne-eri 64? Me"2ua0 in7erens 0en0an- #erle"2a-aan *A(* ke arah 2erkera.aan sendiri

!aris"a ke/e"i"/inan Bersika/ ke/e"i"/inan 1e"erlan-

#erle"2a-aa n Ma.lis Ter0in--i Ma.lis Ne-eri

B3D1E/ Men-analisis 0indakan keluar-a Brooke "e"an0a/kan /en0ad2iran un0uk "en-uasai Sara5ak B/D1E* Menilai /eru2ahan &e(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial se"asa /en0ad2iran Brooke 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sara5ak (U#)

7|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

(&A)( ' 6):)15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M ($(

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D1E18 Men3enaraikan hasil keka3aan Sara5ak B*D1E4 Meneran-kan /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial se"asa /en0ad2iran keluar-a Brooke di Sara5ak B/D1E* Menilai /eru2ahan &e(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial se"asa /en0ad2iran Brooke 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sara5ak (U#)

Per!2a$an E'%n%.i -i Ba?a$ Pen(a-2iran Kel!ar a Br%%'e=

(&A)( ' 6):)15

*$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh /en0ad2iran Brooke &4& Me"2in1an-kan /eru2ahan ekono"i Sara5ak di 2a5ah /en0ad2iran keluar-a Brooke

($:

Per!2a$an S%sial -i Ba?a$ Pen(a-2iran Br%%'e Ca(a(an CUTI UMUM HARI PEKERJA 61 Mei )81*9

*$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh /en0ad2iran Brooke *$& Mena"akan 2andar4 2andar 2aru iai0u !u1hin-, Miri dan Si2u &46 Me"2in1an-kan /eru2ahan sosial Sara5ak di 2a5ah /en0ad2iran keluar-a Brooke

B*D1E4 Meneran-kan /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial se"asa /en0ad2iran keluar-a Brooke di Sara5ak B/D1E* Menilai /eru2ahan &e(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial se"asa /en0ad2iran Brooke 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sara5ak (U#)

(*6 ' &():)1>")8

(? ' *=):)1;

Ca(a(an

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SAMBUTAN HA%I GU%U (&6 Mei &=*6)

CUTI

Ca(a(an

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

&: Mei ' A 9un &=*6

BAB / KEKA+AAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT S+ARIKAT BORNEO UTARA

8|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE

(*= ' *()?))1

Ca(a(an

ANA<ISIS DAN #E%BIN;ANGAN 9AWA#AN ##T *$* Men3a0akan na"a4 na"a lain 2a-i Sa2ah *$& Men1eri0akan /ena/akan dan /eluasan kuasa Bara0 sehin--a /en-a"2ilan oleh SBUB *$6 Men3enaraikan s3ara04 s3ara0 3an- di2erikan oleh kera.aan Bri0ish un0uk "enu2uhkan S3araika0 Borneo U0ara Bri0ish 64( Men0a7sir s3ara04s3ara0 /ia-a" 3an- di2erikan oleh kera.aan Bri0ish un0uk "enu2uhkan SBUB *$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh SBUB &4& Men-huraikan /eranan /e"i"/in4/e"i"/in 0e"/a0an dala" /en0ad2iran Sa2ah &46 Me"2in1an-kan /eru2ahan /en0ad2iran Sa2ah di 2a5ah /e"erin0ahan SBUB &4( Men.elaskan /eranan !e0ua Anak Ne-eri dan ran- Tua di Sa2ah &$? Men.elaskan 2idankuasa Mahka"ah Ma.is0re0 dan Mahka"ah Anak Ne-eri di Sa2ah 64? Menus0i7ikasikan usaha4 usaha SBUB un0uk "eli1inkan /en0ad2iran di Sa2ah 64, Menilai ke2erkesanan /en0ad2iran SBUB ke/ada /enduduk 0e"/a0an #ia-a" Dira.a B1D1E11 Melorek /e0a ka5asan Sa2ah /ada 0ahun *8,, (!#S) B)D1E; Men.elaskan usaha /ela2ur Bara0 2er0a/ak di Sa2ah

:$*

SBUB Ber(a&a' -i Sa2a$

(*, ' &*)?)))

:$&

SBUB Men !'!$'an K!asa -i Sa2a$

!e2i.aksanaan dala" "e"2ua0 ke/u0usan "en-un0un-kan ne-ara Ber7ikiran s0ra0e-ik dala" /eran1an-an$

ran- Tua !e0ua Anak Ne-eri %esidensi Mahka"ah Anak ne-eri Mahka"ah Ma.is0re0 Ma.lis #enasiha0

B3D1E4 Men-analisis 0indakan SBUB "e"an0a/kan /en0ad2iran un0uk "en-uasai Sa2ah B/D1E3 Menilai /eru2ahan &en(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial SBUB 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sa2ah (U#)

(&( ' &8)?))*

;a0a0an HA%I DIS!USI (&8 9un &=*6)

9|NorhayatiMatZainSMKSBS2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M :$6

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D1E1) Men3enaraikan hasil keka3aan Sa2ah (U#) B*D1E; Meneran-kan /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial di Sa2ah se"asa /en0ad2iran SBUB B/D1E3 Menilai /eru2ahan &en(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial SBUB 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sa2ah (U#)

SBUB Men e's&l%i(asi Hasil B!.i Sa2a$

(* ' :),))3

*$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh SBUB &4& Me"2in1an-kan /eru2ahan ekono"i Sa2ah di 2a5ah /e"erin0ahan SBUB

;a0a0an !E9 HANAN <AH%AGA (=? 9ul &=*6)

:$(

Per!2a$an S%sial SBUB -i Sa2a$

;a0a0an ;UTI #E%ISTIWA 6 (=8 9ul &=*6) BAB 4 BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI ?$* Ke ia(an Per(anian Da an an

*$* Men3a0akan /eru2ahan 3an- dilakukan oleh SBUB *$& Mena"akan 2andar4 2andar 2aru iai0u !uda0, Sandakan, Ta5au, <aha0 Da0u dan 9essel0on &46 Me"2in1an-kan /eru2ahan sosial Sa2ah di 2a5ah /e"erin0ahan SBUB

(=8 ' *&),))/

B*D1E; Meneran-kan /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial di Sa2ah se"asa /en0ad2iran SBUB B/D1E3 Menilai /eru2ahan &en(a-2iran< e'%n%.i -an s%sial SBUB 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an di Sa2ah (U#)

(*: ' *A),))4

*$* Men3a0akan 2en0uk /er0anian 3andi.alankan di ne-ara ki0a$ &$& Men-klasi7ikasikan ke-ia0an4ke-ia0an ekono"i 3an- 0erda/a0 di ne-ara ki0a

B1D1E1* Me"erihalkan /er0anian da-an-an B1D1E13 Men3enaraikan keka3aan hasil 2u"i di Tanah Mela3u (U#) B)D1E11 Men.elaskan unsur /a0rio0is"e 0erhada/ keka3aan hasil 2u"i ne-ara ki0a (!#S)

?$&

Tana.an Bar! Me.an(a&'an E'%n%.i Bri(is$

10 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M ?$6

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D1E1/ Melorek /e0a ka5asan 0ana"an e(a$ -an &erl%.2%n an 2i#i$ (i.a$ di Tanah Mela3u /ada kurun ke4&=

(*: ' *A), + && ' &?),))4 " )5

Per'e.2an an Per!sa$aan Ge(a$ >ak0or /erke"2an-an /erusahaan -e0ah$ !e"elese0an ekono"i dunia "en.e.askan /erusahaan -e0ah$

*$* Men1eri0akan la0ar 2elakan- /enana"an -e0ah di ne-ara ki0a$ *$& Men3a0akan 7ak0or 3an"e"/en-aruhi /erke"2an-an -e0ah *$6 Men3a0akan 0u.uan %an1an-an Seka0an S0e@enson (*A&&) dan %an1an-an #era0uran Ge0ah An0ara2an-sa (*A6() &$6 Me"2in1an-kan ke2erkesanan %an1an-an Seka0an S0e@enson dan %an1an-an #era0uran Ge0ah An0ara2an-sa *$* Men3enaraikan hasil -alian 3an- dilo"2on*$& Men1eri0akan la0ar 2elakan- /erusahaan 2i.ih 0i"ah di ne-ara ki0a *$6 Men3enaraikan 7ak0or /erke"2an-an /erusahaan 2i.ih 0i"ah *$( Men3a0akan 0u.uan %an1an-an #era0uran Ti"ah An0ara2an-sa (*A6*) dan Ma.lis Ti"ah An0ara2an-sa (*A6() &4: Me"2in1an-kan ke2erkesanan %an1an-an #era0uran Bi.ih Ti"ah An0ara2an-sa dala" "ens0a2ilkan har-a 2i.ih 0i"ah 64? Men.ana idea 0en0an1ara "ens0a2ilkan har-a 2ahan "en0ah sekaran-

?$(

Per'e.2an an Per!sa$aan Perl%.2%n an #erke"2an-an /erlo"2on-an 2i.ih 0i"ah$

B1D1E13 Men3enaraikan keka3aan hasil 2u"i di Tanah Mela3u (U#) B1D1E1/ Melorek /e0a ka5asan 0ana"an e(a$ -an &erl%.2%n an 2i#i$ (i.a$ di Tanah Mela3u /ada kurun ke4&= B)D1E18 Men.elaskan /erke"2an-an /erlo"2on-an 2i.ih 0i"ah di Tanah Mela3u (!#S) B)D1E11 Men.elaskan unsur /a0rio0is"e 0erhada/ keka3aan hasil 2u"i ne-ara ki0a (!#S)

11 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

(&A), ' &)8));

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M ?$:

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D1E13 Men3enaraikan keka3aan hasil 2u"i di Tanah Mela3u (U#) B)D1E> Men.elaskan 1iri ekono"i 0radisional dan ekono"i da-an-an (!#S) B)D1E11 Men.elaskan unsur /a0rio0is"e 0erhada/ keka3aan hasil 2u"i ne-ara ki0a (!#S) B/D1E/ Menilai /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an se"asa /en0ad2iran Bri0ish di Tanah Mela3u (U#)

(: ' ?)8 + *A ' &6)8))> " *8

Pen el!aran Hasil H!(an Da"arB Ge0ah /er1aB Ge0ah .elu0on-B %o0anB #e"2alakan$ D5ieono"i

*$* Men3enaraikan .enis /er0anian sara diri dan /er0anian da-an-an di ne-ara ki0a *$& Men3a0akan hasil hu0an dan hasil lau0 646 Men-hu2un-kai0kan keka3aan hasil 2u"i ne-ara ki0a den-an /endudukan Bri0ish di Tanah Mela3u

;a0a0an

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 65 7 1; O %s )81*9

CUTI UMUM HARI RA+A AIDIL0ITRI 6; 7 > O %s )81*9 Mas3araka0 2er2ilan- kau" asas kekua0an 2an-sa Mala3sia Ber0oleransi dala" 2er"as3araka0$ Mas3araka0 2er2ilankau" I"i-ran Sis0e" !an-ani Sis0e" !on0rak B*D1E> Meneran-kan /eru2ahan sosial di Tanah Mela3u kesan dari/ada /erke"2an-an ekono"i se"asa /en0ad2iran Bri0ish B/D1E/ Menilai /eru2ahan e'%n%.i -an s%sial 0erhada/ /enduduk 0e"/a0an se"asa /en0ad2iran Bri0ish di Tanah Mela3u (U#)

CUTI ?$?

Per'e.2an an E'%n%.i Me.2a?a Per!2a$an #en--unaan 2uruh luar$

;a0a0an !A%NICA< *MU%ID *SU!AN (&? ' 6= -os &=*6)

*$* Men3a0akan keis0i"e5aaan Tanah Mela3u 3an"en3e2a2kan keda0an-an i"i-ran ;ina dan India$ *$& Men3a0akan 1ara keda0an-an i"i-ran ;ina dan India ke Tanah Mela3u *$6 Men-e"ukakan kesan4 kesan keda0an-an i"i-ran ;ina dan India &4( Me"2andin-kan 1ara ke"asukan i"i-ran "elalui sis0e" !an-ani dan sis0e" !on0rak 6$( Me5a.arkan 0indakan Bri0ish "en-ukuhkan kuasan3a "elalui dasar /en-enalan kau" "en-iku0 7un-si ekono"i

12 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

(*A ' &6 + &? ' 6=)8)*8 " *1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH In7ras0ruk0ur

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE

#erke"2an-an sis0e" /en-an-ku0an dan /erhu2un-an !e"a.uan /erkhid"a0an kesiha0an dan ke"udahan asas lain$ !e"un1ulan dan /erke"2an-an 2andar 2aru$ !e/el2a-aian /endidikan dala" "as3araka0 2er2ilan- kau"$

*$* Me"erihalkan /erke"2an-an sis0e" /en-an-ku0an dan /erhu2un-an *$& Men3enaraikan /erke"2an-an ke"udahan in7ras0ruk0ur 6$( Men-hu2un-kai0kan /erke"2an-an ekono"i den-an in7ras0ruk0ur dan ke"udahan sosial &4* Men-u"/ul "aklu"a0 0en0an- /e"2en0ukan 2andar !uala <u"/ur, I/oh dan Tai/in*$* Me"erihalkan /erke"2an-an sis0e" /endidikan hin--a #eran- Dunia !edua &4& Me"2andin-kan sis0e" /endidikan Mela3u, In--eris, ;ina dan Ta"il

(&? ' 6=)8)*1

(&? ' 6=)8)*1

(&? ' 6=)8)*1

!e"a.uan diri "en-ukuhkan ne-ara Me"/erkasaka n diri un0uk ke"a.uan ne-ara ki0a

Sekolah @ernakular Sekolah "u2ali-h

B3D1E5 Me"2andin-kan sis0e" /endidikan @ernakular di Tanah Mela3u (!#S)

TEMA 3 TINDAK BALAS MAS+ARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH BAB 5 PERJUANGAN RAK+AT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA (& ' ?)A)*) ,$* Per#!an an Men e.2ali'an Ke-a!la(an Ke-a$ D%l SaiPa$la?an Nanin *$* Me"erihalkan /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0an/en.a.ah *$& Men3enaraikan se2a2 /e"i"/in se0e"/a0 "enen0an- Bri0ish *$6 Men-e"ukakan "a0la"a0 dan sorak /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0an/en.a.ah *$( Men3a0akan kesan /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 *$: Men-e"ukakan lan-kah4lan-kah Bri0ish "enan-ani ke2an-ki0an /e"i"/in se0e"/a0 &$, Men-klasi7ikasi /er.uan-ana /e"i"/in Mendaula0kan hak dan ke5i2a5aan 2an-sa Sen0iasa "e"elihara "aruah 2an-sa$ Me"ar0a2a0kan /er.uan-an 0okoh4 0okoh ne-ara !e/e"i"/inan 1e"erlan-$ !e/e"i"/inan 2erkaris"a Men-har-ai .asa dan 0okoh4 0okoh ne-ara ki0a$ #e.uan #e"i"/in se0e"/a0 Hak 0radisi B1D)E1 Men3enaraikan /e"i"/in se0e"/a0 3an2er.uan- un0uk kedaula0an 2an-sa B1D)E) Mela2el /e0a lokasi ke2an-ki0an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0anBri0ish (!#S) B1D)E* Men3enaraikan 1iri /a0rio0ik /e"i"/in se0e"/a0 3an"enen0an- Bri0ish (U#) B)D)E1 Men.elaskan se2a2 ke2an-ki0an /e"i"/in

(& ' ?)A)*)

,$&

(& ' ?)A)*) (& ' ?)A)*)

,$6

Ren(a& :ira Sara?a'B A i I-!& A i N ela2an S$ariC Masa$%r :ira Sara?a'

,$(

13 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M (*? ' &=)A)*3 (A ' *6)A)** (A ' *6)A)** (A ' *6)A)** (A ' *6)A)** (A ' *6)A)** ,$:

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE se0e"/a0 "enen0anBri0ish B)D)E) Men.elaskan /eris0i5a /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0anBri0ish B)D)E* Men.elaskan ik0i2ar dari/ada /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0an- Bri0ish (U#) B*D)E1 Meneran-kan kesan /er.uan-n /e"i"/in se0e"/a0 "enen0anBri0ish B*D)E) Me"2ua0 -aris "asa /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0anBri0ish (!#S) B3D)E) Men-elaskan /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 "enen0an- Bri0ish "en-iku0 0okoh, lokasi, se2a2 da" 1ara 2er.uan(!#S) B/D1E4 Menilai ke2erkesanan /er.uan-an /e"i"/in 0e"/a0an dala" "e"/er0ahankan kedaula0an ne-eri dari/ada an1a"an kuasa luar

Da(%D Ma$ara#alela Pe#!an Ke2an aan Pera' +a.(!an An(a$ Me.&er(a$an'an Ke-a!la(an Seri Menan(i Da(%D Ba$a.an Pa$la?an Pa$an

,$?

,$,

,$8

Ma( Salle$ Men,an a$ SBUB

se0e"/a0 "en-iku0 lokasi, se2a2, 0u.uan, 1ara dan kesan /er.uan-an &$8 Me"2ua0 in7erens 0en0an- ke2erkesanan /er.uan-an /e"i"/in se0e"/a0 648 Men.ana idea 0en0ans0ra0e-i /er.uan-an 3an- 2erkesan 64A Men1irikan keis0i"e5aan /er.uan-an 0okoh40okoh se0e"/a0 64*=Me"2ua0 kesi"/ulan 0en0an- keis0i"e5aan 0okoh40okoh se0e"/a0 3an- "enen0an- Bri0ish

,$A

An(an%. Pa$la?an Ana' Ri.2a Ber#i?a Besar T%' Jan !( Pe#!an Ji$a-

,$* =

,$* * (*? ' &=)A)*3

Ha#i A2-!l Ra$.an Li.2%n Pe#!an Tani ;a0a0an ;UTI UMUM HA%I MA<AYSIA (*? Se/ &=*6)

14 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

(*? ' &=)A)*3

BAB ; KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 8$* Ma's!Se.an a( Ke2an saan

*$* Men0akri7kan se"an-a0 ke2an-saan$

San--u/ 2er.uan"e"/er0ahankan ne-ara$

Se"an-a0 ke2an-saan

B1D)E3 Men3a0akan "aksud se"an-a0 ke2an-saan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M 8$&

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME !e/ekaan 0erhada/ /erke"2an-an dunia luar Bersa0u dala" usaha un0uk ke/en0in-an ne-ara$

KONSEP/ ISTILAH Gerakan /e"ulihan Isla" Gerakan #an4Isla" !esa0uan

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D)E/ Mela2el /e0a -erakan ke2an-saan di ne-ara luar 3an- "e"/en-aruhi ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan di ne-ara ki0a (!#S) B)D)E3 Men.elaskan 7ak0or 3an"en3e"arakkan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a

Per'e.2an an Ne ara L!ar Me.2eri Ins&irasi Per#!an an

*$* Men3a0akan /en-aruh luar 3an"e"/en-aruhi ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan$ &4& Men-u"/ul "aklu"a0 0en0an- /en-aruh luar 3an- "e"/en-aruhi ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan 646 Me"2ahaskan /en-aruh luar se2a-ai /en1e0us se"an-a0 ke2an-saan *$* Me"erihalkan /en-aruh dan kesan /endidikan A-a"a dala" ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan &4& Me"2andin-kan /rinsi/ /er.uan-an !au" Muda dan !au" Tua

(*? ' &=)A)*3

8$6

Gera'an Isla$ Men1e(!s'an Kese-aran Ke2an saan

#en.anaan se"an-a0 nasionalis"e Me"2es0arikan diri$

!au" Tua !au" Muda

B1D)E4 Men3a0akan 0okoh nasionalis di ne-ara ki0a se2elu" #eran- Dunia !e4& B)D)E3 Men.elaskan 7ak0or 3an"en3e"arakkan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a B*D)E* Meneran-kan /eranan -olon-an in0elek0ual dala" -erakan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a

(&6 ' &,)A)*/

8$(

In(ele'(!al Me.a(an 'an Per#!an an

*4* Me"erihalkan /en-aruh dan kesan /endidikan Mela3u, dan In--eris dala" ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan

#endidikan /e"an-kin ke"a0an-an /er.uan-an 2an-sa Me"2uda3akan il"u dala" kehidu/an$

In0elek0ual Mela3u #ersa0uan

B1D)E4 Men3a0akan 0okoh nasionalis di ne-ara ki0a se2elu" #eran- Dunia !e4& B)D)E3 Men.elaskan 7ak0or 3an"en3e"arakkan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a B*D)E* Meneran-kan /eranan -olon-an in0elek0ual dala" -erakan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a

(&6 ' &,)A)*/

;a0a0an MA9<IS ANUGE%AH ! !U%I!U<UM (&: Se/ &=*6)

15 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M 8$:

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME Berani de"i "aruah 2an-sa dan ne-ara Berani kerana 2enar

KONSEP/ ISTILAH Ma0a /ena #enulisan !rea0i7 E"ansi/asi 5ani0a

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B)D)E3 Men.elaskan 7ak0or 3an"en3e"arakkan kesedaran ke2a-saan di ne-ara ki0a

16 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

(6=)A ' ()*=)*4

Per#!an an Nasi%nalis.e Melal!i Ma(a Pena= #eranan akh2ar dan "a.alah Mela3u$ !e-ia0an /ersura0kha2ara n di kalan-an oran- ;ina dan oran- India$ !esedaran ke2an-saan "elalui /enulisan krea0i7$

*$* Me"erihalkan /en-aruh dan kesan /endidikan ;ina dan India dala" ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan *$& Men3enaraikan 0a.uk, 0u.uan /enulisan, /uisi, 1er/en, no@el, "a.alah dan akh2ar 3an"en3alurkan idea /er.uan-an *$6 Men3enaraikan na"a /enulis 3an"e"/en-aruhi ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan se2elu" #eran- Dunia !edua$ 6$: Men.ana idea un-ka/an D"a0a /ena le2ih 0a.a" dari/ada "a0a /edan-

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

M 8$?

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME !e/en0in-an 2eror-anisasi Berse7aha"an dan "ua7aka0 dala" or-anisasi$ !e/el2a-ai s0ra0e-i un0uk "en1a/ai "a0la"a0 3an- sa0u Bersa0u 0e-uh 2er1erai ro2oh

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B1D)E4 Men3a0akan 0okoh nasionalis di ne-ara ki0a se2elu" #eran- Dunia !e4& B)D)E3 Men.elaskan 7ak0or 3an"en3e"arakkan kesedaran ke2an-saan di ne-ara ki0a B3D)E) Men-elaskan /er.uan-an 2adan dan /ersa0uan -erakan kesedaran ke2an-san 2erdasarkan na"a 2adan a0au /er0u2uhan, /e"i"/in, "a0la"a0, 2en0uk dan kesan /er.uan-an (!#S) B/D1E5 Menilai ke2erkesanan 1ara /er.uan-an ke2an-saan di ne-ara ki0a /ada a5al kurun ke4 &= B*D)E3 Men-a"alkan 1iri 5ar-ane-ara 3an/a0rio0ik (U#) B3D)E* Selalu "en-a"alkan 1iri4 1iri 5ar-ane-ara 3an/a0rio0ik B/D1E; Men-a"2il ik0i2ar dari/ada ke-i-ihan /er.uan-an nasionalis "e"/er0ahankan kedaula0an 2an-sa dan ne-ara B/D1E> Sen0iasa "en-a"alkan 1iri41iri 5ar-ane-ara 3an- /a0rio0ik (U#)

Kese&a'a(an Men#a.in Ke!(!$an Per#!an an= !e"un1ulan #er0u2uhan Mela3u$ #ersaudaraan Saha2a0 #ena$ !esa0uan Mela3u Muda$ #er0u2uhan oran- ;ina dan India$

*$* Men-e"ukakan na"a, 0u.uan, 2en0uk dan kesan /enu2uhan 2adan dan kesa0uan se2elu" #eran- Dunia !edua$ *$& Men3enaraikan na"a /e"i"/in kesa0uan 3an- "e"/en-aruhi ke2an-ki0an se"an-a0 ke2an-saan se2elu" #eran- Dunia !edua$ &46 Me"2andin-kan 2en0uk /er-erakan nasionalis -olon-an sederhana den-an -olon-an radikal 64( Me"2ua0 in7erens ke2erkesanan /er-erakan nasionalis a5al

!on-res Gerakan radikal Golon-an sederhana Mela3u %a3a

17 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3

(6=)A ' ()*=)*4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras-Bil

UNSUR DAN TINGKAH LAKU PATRIOTISME

KONSEP/ ISTILAH

AKTIVITI PENTAKSIRAN/ EVIDENCE B4D1E1 Men.ana idea se1ara rasional un0uk ke"a.uan dan ke"ak"uran ne-ara ser0a dunia (!#S, U#) B4D1E) Men.adi 1on0oh dala" /en-a"alan unsur /a0rio0is"e (U#)

(&8)*= ' 8)**)38"31

(, ' &:)*=)*5 7 *>

#BS ' BAND ? Tu-asan Sa.ak) Buku Skra/) Dra"a

;a0a0an

PEPERIKSAAN A KHIR TAHUN

(**4*:)**)3)

;a0a0an

ANALISIS DAN PERBINCANGAN JA:APAN PAT

9AMUAN A!HI% TAHUN

CUTI

;a0a0an

CUTI AKHIR TAHUN

*? No@ &=*6 hin--a

* 9an &=*(

18 | N o r h a y a t i M a t Z a i n S M K S B S 2 0 1 3