You are on page 1of 2

--------Teks Pengacaraan Majlis Pelancaran Minggu Sains dan Matematik Tahun 2013.

1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Yang erusaha Pn !smirah bt !sman" Pengetua SM# Seri #$ta Puteri 2.

Yang %ih$rmati" Pn Mar&itah bt Abd Malek" Pen$l$ng #anan Pentadbiran" 'n M$hd #hir bin (id&uan" Pen$l$ng #anan )al 'hwal Murid" Pn Mahani bt Abd Majid" Pen$l$ng #anan #$kurikulum *uru-guru kanan Mata+elajaran"" rakan guru dan +ara +elajar ,ang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan Salam Sejahtrera.ebat kemiri +$h$nn,a rendah" %ahan terikat tali +erkasa" Se+uluh jari kami menadah"" M$h$n berkat Yang Maha 'sa. Mulai hari ini sehingga hari jumaat /0 A+ril 2013 hingga 12 A+ril 20131" 2abatan Sains dan Matematik akan mengadakan minggu Sains dan Matematik sebagai akti3iti tahunan. Tema Minggu Sains dan Matematik bagi tahun ini ialah 4Sains dan Matematik dalam 3 %imensi5. Tiga dimensi adalah bahan-bahan ,ang mem+un,ai bentuk serta men,eru+ai bahan ,ang sebenar. an,ak jenis bahan b$leh dida+ati dalam kum+ulan ini. Tan+a kita sedari" kehidu+an kita di+enuhi dengan $bjek 3 %imensi. !bjek 3 %imensi ini b$leh diukur dari segi +anjang" lebar dan tinggi. ahan 3% amat sesuai digunakan dalam mem+elajari Sains dan Matematik. Antara kelebihan ahan 3 % " +elajar b$leh melihat keadaan $bjek atau bahan ,ang sebenar kerana k$nse+ ,ang betul telah dibina. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sem+urna kerana +elajar belajar dari+ada +enggunaan bahan-bahan ,ang sebenar. Para +elajar akan memahami tentang si6at" binaan serta +ergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik serta memberi +engalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu. Akti3iti ini seterusn,a da+at menggalakkan +elajar membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kajian atau hasilan serta memberi lebih ban,ak +eluang ke+ada +elajar untuk berinteraksi diantara satu sama lain. Tarikan +embelajaran sains dan Matematik dalam bentuk 3 dimensi ini bertujuan untuk menimbulkan semangat ingin tahu ,ang akan membawa ke+ada k$nse+ +embelajaran melalui akses kendiri. . Antara c$nt$h-c$nt$h bahan 3% ,ang digunakan $leh guru sebagai alat bantu mengajar antara lain termasuklah realia" m$del" di$rama" akuarium" terrarium" b$neka" main +eranan dan t$+eng.

1

a bersama-sama kita menikmati gimik +erasmian minggu sains dan Matematik . %engan itu sa.em+urnakan Majlis Pelancaran Minggu Sains dan Matematik tahun ini . egitulah tadi gimik +erasmian di bawah bimbingan 'n #hatira3an a8l (ama. 2abatan Sains dan Matematik menguca+kan ribuan Terima #asih ke+ada semua +ihak .. %i+ersilakan dengan segala h$rmatn. Pihak majlis menguca+kan terima kasih di atas uca+an itu tadi. Sekian Terima #asih. Para hadirin sekalian" +ihak majlis dengan segala h$rmatn.ah bersama 2 $rang +elajar" 999999999999999999999999 dan 999999999999999999999999 . .ang terlibat secara lansung dan tidak langsung dalam menja. Seterusn. Para hadirin serta +ara +elajar sekalian.1.a sesi +elancaran tadi" maka selesailah sudah Majlis Pelancaran Minggu Sains dan Matematik Tahun 2013 dengan tema 4Sains dan Matematik dalam 3 %imensi5 )ari Selasa dan )ari (abu juga Masa belajar jangan berangan Se+anjang minggu ini" belajar-belajar juga Pameran Sains di lu+a jangan.elaras Pr$gram Minggu Sains dan Matematik" 7ntuk men. 2 . Pihak majlis menguca+kan ribuan terima kasih ke+ada Yang berusaha Pn !smirah bt !sman" +engetua SM# Seri #$ta Puteri 2 atas uca+an +erasmian dan +elancaran Pr$gram Minggu Sains dan Matematik Tahun 2013 SM# Seri #$ta Puteri 2 sebentar tadi.am+aikan maklumat berkaitan Minggu Sains dan Matematik. Seterusnya majlis menjemput *uru #anan Mata+elajaran Sains dan Matematik" SM# Seri #$ta Puteri" Pn Salina bt Sabtu selaku +en.a men. %engan ini +ihak majlis" mem+ersilakan Yang di h$rmati Pn Salina bt Sabtu" untuk mengiringi Yang berusaha Pn !smirah bt !sman" +engetua SM# Seri #$ta Puteri 2 untuk men. %i+ersilakan dengan segala h$rmatn.a.a di+ersilakan" +uan. %engan berakhirn.am+aikan uca+an dan merasmikan Minggu Sains dan Matematik Tahun 2013. 2.a" +uan.. %engan segala h$rmatn.ang berusaha Pn !smirah bt !sman" +engetua SM# Seri #$ta Puteri 2 untuk men.a mem+ersilakan .erahkan semula majlis ke+ada Pengerusi Majlis Perhim+unan (asmi.akan Minggu Sains dan Matematik.