You are on page 1of 1

SHEME I SIMBOLI U ELETROTEHNICI I ELEKTRONICI

Shema je tehnički crtež sastavljen od simbola. Simboli su grafičke oznake pojedinih elemenata strujnog kruga.

Dvožilni i trožilni vodič

S lo! a

Utični"a #a $a%titnim &$eml'en'em

Ele trično bro'ilo

(ar&l'a

Ra#talni o#i)&rač

*&tomat# i o#i)&rač

k"h

Ele troni a – grana elektrotehnike koja se bavi slabom strujom (pojednostavljeno rečeno). Ele tronič i elementi dijele se na: 1. pasivne (pona aju se pasivno kada ih se priključi u strujni krug) !. aktivne (pokazuju ispravljačko ili pojačivačko djelovanje kada se priključe u strujni krug) +a#ivni ele tronič i elementi: a, ot!orni b, $avo'ni"a ", onden$ator

(vodič svijen u spiralu)

* tivni ele tronič i elementi : promjenljivi stalni a, dioda b, tran$i#tor

stalni

promjenljivi

", inte)rirani r&) - či!

obična

%&'$svjetle(a

)*) tip

*)* tip ,astoji se od velikog broja integriranih elektroničkih elemenata

#ma ! elektrode: *$anodu i K$katodu

#ma + elektrode: E$emiter i B$bazu i C$kolektor