You are on page 1of 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN JADUAL SPESIFIKASI PROJEK JABATAN/UNIT: KOKURIKULUM MATA PELAJARAN : UNIT BERUNIFORM

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) KUMPULAN: PISMP SEMESTER : 3 Tarikh Mula Minggu 3 Minggu 13

Tarikh Hantar 11 April 2014

Pelaksanaan kursus dan amali bertujuan pelajar: 1. mendapat pengetahuan dan kemahiran asas unit beruniform untuk diaplikasikan d i sekolah rendah; 2.menghayati prinsip-prinsip asas Bulan Sabit Merah Malaysia; 3.menguasai kemahiran, merancang, mengurus dan mengendalikan unit beruniform di sekolah; 4. mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yan g berkesan dalam menyampaikan sessi kemahiran unit beruniform; 5. mengembangkan sikap dan kefahaman mengenai faedah-faedah menyertai unit berun iform; 6. menerapkan nilai-nilai murni di kalangan ahli-ahli unit beruniform di sekolah untuk membentuk warganegara yang berguna dan bersemangat patriotik; 7. mengembangkan potensi diri, bakat kepimpinan dan peranannya sebagai seorang p emimpin berwibawa.

Menjalanai amali pertolongan cemas dan amali kawad kaki (secara berkumpulan). Membuat buku log BSMM dengan sempurna. Biodata Nota bagi tajuk-tajuk berkaitan Bahan-bahan lampiran serta gambar / grafik Laporan bagi setiap aktiviti / perjumpaan mingguan Sumber rujukan 20% Pelajar mesti menulis log aktiviti sebagaimana yang dianjurkan.Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berkut: 1. 2. stuktur organisasi pertolongan cemas asas Istiadat dan tatacara BSMM 40% 20 soalan objektif. 2. SPESIFIKASI TUGASAN TAJUK TUGASAN WAJARAN CATATAN 1. Ujian Menjawab soalan ujian untuk topik sejarah. 5. Mengelolakan projek atau aktiviti atau kursus mengikut seksyen masing-masing (secara berkumpulan). Menjawab soalan. 4. Buku log mengikut format tugasan yang ditentukan Menyediakan buku folio Bulan Sabit Merah Malaysia mengikut spesifikasi. Menduduki ujian yang diberikan secara . melaksanakan simulasi pengajaran dan pembelajaran (secara kumpulan) .soalan objektif dengan betul. 3.

Menjalani amali pertolongan cemas dan amali kawad kaki iii. 30% . . Melaksanakan simulasi P&P ii. 3. . Amali i. Mengelolakan satu aktiviti/projek/kursus mengikut kumpulan seksyen.Pengendalian sesi kuliah secara berkumpulan mengikut giliran. .Amali kawad kaki mengikut kumpulan LED dan amali pertolongan cemas mengikut kumpulan seksyen.individu.Penilaian bermula minggu ke-2 hingga ke 8.

Fon Arial. Langkau 1. Ketua Pensyarah Penasihat BSMM Unit Kokurikulum 2014. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk menjayakan tugasan ini. 3. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Lampiran adalah wajib. 2.6.5. 3. Disediakan oleh : En Ahmad Sharani Bin Abdul Seliban.1. 10% Pelajar mempunyai sahsiah keguruan yang baik dan sesuai.7. 5. Sahsiah Kehadiran Tingkahlaku semasa Pewatakan Perawakan Empati Kebertanggungjawaban . Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1.3. Tugasan ini hendaklah disiapkan di dalam tempoh (dua) 2 minggu. 6.4. Rujukan tidak termasuk di dalam jumlah pengiraan perkataan. 7. Panjang tugasan adalah antara 1500 2500 perkataan atau tidak melebihi 10 muka surat. Tugasan ini adalah secara berindividu dan secara berkumpulan 6 orang (kumpula n LED) dan 10 orang (Kumpulan mengikut seksyen). 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut: 3. 4. 3. 3. Muka depan hendaklah mengikut format terkini. Saiz 12.2. Tugasan ini membawa wajaran 100% daripada keseluruhan kursus. Jawab dalam bahasa Melayu sahaja. . Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) 3. 8.4.5 3.