You are on page 1of 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

BATCAVE

SỐ BÁO DANH

_______________________________________

MÃ ĐỀ

Giám thị 1:
THÔNG TIN VỀ KỲ THI
1. HĐ coi thi: ________________________________
2. Phòng thi số:_____Môn thi: ___________________ - Họ tên: _________________
3. Ngày thi: __________________________________ ________________________

 



 



 



 







 

5. Chữ ký thí sinh:_____________________________



 

HƯỚNG DẪN



 



 



 




     

  

THÔNG TIN VỀ THÍ SINH
1. Họ và tên: _________________________________
2. Ngày sinh: _________________________________ - Chữ ký: _________________
3. Nơi sinh:_________________ _________________
4. HS trường: ________________________________
Giám thị 2:

1. Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.
2. Dùng bút mực ghi số báo danh, mã đề vào các ô vuông - Họ tên: _________________
tương ứng trong mục số báo danh và mã đề.
________________________
3. Dùng bút chì tô kín các ô tròn tương ứng trong mục số báo
danh và mã đề thi trước khi làm bài.
4. Phần trả lời:
- Chữ ký: _________________
- Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu hỏi
trong đề thi.
- Đối với mỗi câu hỏi, dùng bút chì tô kín một ô tròn tương
ứng với phương án trả lời đúng nhất.

PHẦN TRẢ LỜI

01.

   

16.

   

31.

   

46.

   

02.

   

17.

   

32.

   

47.

   

03.

   

18.

   

33.

   

48.

   

04.

   

19.

   

34.

   

49.

   

05.

   

20.

   

35.

   

50.

   

06.

   

21.

   

36.

   

51.

   

07.

   

22.

   

37.

   

52.

   

08.

   

23.

   

38.

   

53.

   

09.

   

24.

   

39.

   

54.

   

10.

   

25.

   

40.

   

55.

   

11.

   

26.

   

41.

   

56.

   

12.

   

27.

   

42.

   

57.

   

13.

   

28.

   

43.

   

58.

   

14.

   

29.

   

44.

   

59.

   

15.

   

30.

   

45.

   

60.

   