P. 1
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần amin aminoaxit protein trong chương trình hóa học 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần amin aminoaxit protein trong chương trình hóa học 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực

|Views: 50|Likes:
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Những đóng góp của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Hoạt động nhận thức của học sinh
1.1.1. Khái niệm nhận thức
1.1.2. Tư duy trong nhận thức học tập
1.2. Tính tích cực của nhận thức
1.2.1. Khái niệm tính tích cực
1.2.2. Tính tích cực học tập
1.2.3. Những dấu hiệu của tính tích cực học tập
1.2.4. Hoạt động tư duy trong quá trình nhận thức học tập
1.3. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực
1.3.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực
1.3.2. Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực 10
1.4. Bài tập hóa học trong dạy học hóa học
1.4.1. Phân loại bài tập hóa học
1.4.2. Ý nghĩa và tác dụng của bài tập trong dạy học hóa học
1.4.3. Những xu hướng phát triển của bài tập hóa học hiện nay
1.4.4. Tình hình sử dụng BTHH để phát triển năng lực tư duy cho HS hiện nay
1.5. Sử dụng bài tập hóa học theo hướng dạy học tích cực
1.5.1. Hình thành và phát triển khái niệm, kiến thức mới
1.5.2. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, phát triển tư duy
1.5.3. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn
1.5.4. Kích thích sự sáng tạo trong học tập
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC
2.1. Mục tiêu dạy học và đặc điểm phần amin - amino axit - protein trong chương trình hóa học lớp 12 nâng cao
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Đặc điểm về nội dung và kiến thức cơ bản
2.2. Phân loại các dạng bài tập phần amin - amino axit - protein
2.2.1. Amin
2.2.2. Amino axit
2.2.3. Peptit và protein
2.3. Sử dụng bài tập phần amin - amino axit - protein để rèn luyện một số năng lực nhận thức cho học sinh theo hướng dạy học tích cực
2.3.1. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
2.3.2. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực suy luận và khái quát hóa
2.3.3. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tổng hợp kiến thức
2.3.4. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo
2.3.5. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tự học và tư duy độc lập
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.4. Nội dung và tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4.2. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.6. Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận chung
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Những đóng góp của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Hoạt động nhận thức của học sinh
1.1.1. Khái niệm nhận thức
1.1.2. Tư duy trong nhận thức học tập
1.2. Tính tích cực của nhận thức
1.2.1. Khái niệm tính tích cực
1.2.2. Tính tích cực học tập
1.2.3. Những dấu hiệu của tính tích cực học tập
1.2.4. Hoạt động tư duy trong quá trình nhận thức học tập
1.3. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực
1.3.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực
1.3.2. Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực 10
1.4. Bài tập hóa học trong dạy học hóa học
1.4.1. Phân loại bài tập hóa học
1.4.2. Ý nghĩa và tác dụng của bài tập trong dạy học hóa học
1.4.3. Những xu hướng phát triển của bài tập hóa học hiện nay
1.4.4. Tình hình sử dụng BTHH để phát triển năng lực tư duy cho HS hiện nay
1.5. Sử dụng bài tập hóa học theo hướng dạy học tích cực
1.5.1. Hình thành và phát triển khái niệm, kiến thức mới
1.5.2. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, phát triển tư duy
1.5.3. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn
1.5.4. Kích thích sự sáng tạo trong học tập
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC
2.1. Mục tiêu dạy học và đặc điểm phần amin - amino axit - protein trong chương trình hóa học lớp 12 nâng cao
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Đặc điểm về nội dung và kiến thức cơ bản
2.2. Phân loại các dạng bài tập phần amin - amino axit - protein
2.2.1. Amin
2.2.2. Amino axit
2.2.3. Peptit và protein
2.3. Sử dụng bài tập phần amin - amino axit - protein để rèn luyện một số năng lực nhận thức cho học sinh theo hướng dạy học tích cực
2.3.1. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
2.3.2. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực suy luận và khái quát hóa
2.3.3. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tổng hợp kiến thức
2.3.4. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo
2.3.5. Dùng bài tập để rèn luyện năng lực tự học và tư duy độc lập
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.4. Nội dung và tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4.2. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.6. Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận chung
2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Apr 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/19/2015

BỘ GIÁ O DỤ C VÀ ĐÀ O TẠ O

TRƯỜ NG ĐẠ I HỌ C VINH
NGUYỄN QUANG HÀO
X¢Y DùNG Vµ Sö DôNG HÖ THèNG BµI TËP
PHÇN AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN TRONG CH¦¥NG TRNH
H!A H"C #$ N¢NG CAO THEO H¦%NG D&Y H"C T'CH CùC
Chuyên ngành : Ĺ !u"̣n #à $h%&ng 'há' (ạy h)̣* h)á h)̣*
+a, -.́: /0123120
LU4̣ N V5N THẠ C 6I, GIÁO DỤC HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
$G61 T61 CAO C7̣ GIÁC
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
VINH 8 9022
9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
L:I C;+ <N
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
- h!y gi"o $G61 T61 Ca) C= G>* - #$%ng &' (ôn )* luận và +h$ơng +h"+
,-y h.c ho" h.c, /ho0 120 t#$3ng Đ-i h.c 4inh, đ5 gi0o đ6 tài, tận t7nh h$8ng ,9n và
t-o (.i đi6u /i:n thuận l;i nh<t cho tôi nghi=n c>u và hoàn thành luận văn này?
- h!y gi"o $G61 T61 Lê V?n N?@ và $G61 T61 NguyAn ĐBu đ5 ,ành nhi6u
th3i gi0n đ.c và viết nhận x@t cho luận văn?
- &0n chA nhi:( /ho0 B0u đ-i h.c, &0n chA nhi:( /ho0 1o" h.c cCng c"c th!y
gi"o, cô gi"o thu'c &' (ôn )* luận và +h$ơng +h"+ ,-y h.c ho" h.c /ho0 1o" h.c
t#$3ng Đ1 4inh và Đ1BD 1à E'i đ5 giF+ đG, t-o (.i đi6u /i:n thuận l;i nh<t cho tôi
hoàn thành luận văn này?
ôi cHng xin cI( ơn t<t cI nhJng ng$3i thân t#ong gi0 đ7nh, &0n gi"( hi:u
#$3ng 1D 1Kng )Lnh, #$3ng 1D MN( &7nh, #$3ng 1D EghOn, 1D
1Kng )0(, b-n bO, đKng nghi:+ đ5 đ'ng vi=n, giF+ đG tôi t#ong suPt Qu" t#7nh h.c tậ+
và thRc hi:n luận văn này?
+ 4inh, th"ng ST nă( TUSS?
NguyAn Quang HC)
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
+DC LDC
21 LE () *hFn GH IC1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J
91 +K* GE*h nghên *Lu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J
M1 NhN@ #K nghên *Lu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111O
31 GP IhuyQI Rh)a hF*1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111O
S1 Th>*h IhB #C GU I%Vng nghên *Lu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111O
/1 $h%&ng 'h>' nghên *Lu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111O
J1 NhWng GXng gX' *Ya GH IC11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Z
CH7<NG 21111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111120
C< 6[ L\ LU]N VÀ TH^C TIỄN C_A Đ` TÀI111111111111111111111111111111111111111120
2121 H)aI Gbng nhcn IhL* *Ya hF* -nh1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111120
CH7<NG 9
d4Y D^NG VÀ 6e DDNG Hf THgNG BÀI T]$ A+IN 8 A+INO
AdIT 8 $hOTiIN ThONG CH7<NG ThjNH HkA HlC 29 N4NG CAO
THiO H7mNG DnY HlC T\CH C^C111111111111111111111111111111111111111111111111111111119O
ToT LU]N CHUNG VÀ TIoN NGHp11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ZZ
21 TQI !ucn *hung11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ZZ
TÀI LIfU THA+ TH;O111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111202
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
DANH +DC CqC CHr VIoT TsT ThONG LU]N V5N
6TT ChW #QI Gty GY ChW #QI IuI
US 1.c sinh 1B
UT Vi"o vi=n V4
UW Dh$ơng t#7nh +hIn >ng DDX
UY Mông th>c c<u t-o MM
UZ [ung ,\ch ,,
U] V0( g
U^ l*t l
U_ (ililit (l
U` Đi6u /i:n ti=u chuNn đ/tc
SU 1an h;+ hh
SS B"ch gi"o /ho0 BVb
ST B"ch gi"o vi=n BV4
SW ĐPi ch>ng ĐM
SY hRc nghi:( E
SZ Ehà xu<t bIn Ec&
S] Đ-i h.c QuPc gi0 Đ1dV
S^ Đ-i h.c s$ +h-( Đ1BD
S_ #ung h.c +he thông 1D
S` &ài tậ+ &
TU Mông th>c +hân tf MD
TS glhct#on h
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
DANH +DC CqC B;NG VÀ CqC HjNH
&Ing S? eng h;+ /ết QuI thRc nghi:( s$ +h-(?
&Ing T? &Ing +hân +hPi t!n sP, t!n su<t, t!n su<t lui t*ch jbài Sk?
&Ing W? Dhân +hPi t!n sP, t!n su<t, t!n su<t lui t*ch jbài Tk?
&Ing Y? &Ing +hân lo-i /ết QuI h.c tậ+?
&Ing Z? &Ing teng h;+ c"c th0( sP đlc t#$ng?
17nhS? Dh!n t#ă( 1B đ-t điể( c
i
t#% xuPng jbài Sk?
17nh T? Dh!n t#ă( 1B đ-t điể( c
i
t#% xuPng jbài Tk?
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
+[ ĐvU
21 LE () *hFn GH IC
Đ\nh h$8ng công cu'c đei (8i +h$ơng +h"+ ,-y h.c hi:n n0y là chuyển đei
c"ch ,-y mth!y t#uy6n thn, t#ò tiế+ thuo s0ng vi:c th!y te ch>c c"c ho-t đ'ng ,-y h.c
để t#ò tR ,ành l<y /iến th>c, tR xậy ,Rng /iến th>c cho (7nh, bKi ,$Gng năng lRc tR
h.c?
Đ\nh h$8ng đei (8i +h$ơng +h"+ ,-y và h.c đ5 đ$;c x"c đ\nh t#ong Egh\ Quyết
#ung $ơng Y /h20 4pp jS - S``Wk, Egh\ Quyết #ung $ơng T /h20 4ppp jST - S``]k,
đ$;c thể chế h20 t#ong )uật Vi"o ,nc jST - S``_k, đ$;c cn thể h20 t#ong c"c chq th\ cA0
&' Vi"o ,nc và Đào t-o, đlc bi:t là chq th\ sP SZ jY - S```k? )uật Vi"o ,nc, đi6u TY?T,
đ5 ghi: rDh$ơng +h"+ gi"o ,nc +he thông +hIi +h"t huy t*nh t*ch cRc, tR gi"c, chA đ'ng,
s"ng t-o cA0 1B s +hC h;+ v8i đlc điể( cA0 ttng l8+ h.c, (ôn h.cs bKi ,$Gng +h$ơng
+h"+ tR h.c, #On luy:n /L năng vận ,nng /iến th>c vào thRc tiuns t"c đ'ng đến t7nh cI(,
đh( l-i ni6( vui, h>ng thF h.c tậ+ cho 1B r?M2 thể n2i cPt lvi cA0 đei (8i ,-y và h.c
là h$8ng t8i ho-t đ'ng h.c tậ+ chA đ'ng, chPng l-i th2i Quhn h.c tậ+ thn đ'ng? #ong
b' (ôn h20 h.c c2 #<t nhi6u v<n đ6 c!n /h0i th"c để là( t*ch cRc h20 ho-t đ'ng nhận
th>c cA0 1B ? Mhwng h-n xây ,Rng c"c bài tậ+ h20 h.c thho h$8ng t*ch cRc để giF+ 1B
cHng cP, t7( tòi và +h"t t#iển /iến th>c (8i là v<n đ6 đ0ng đ$;c c"c V4 Qu0n tâ(? Đây
là ,-ng bài tậ+ đòi hỏi 1B /hông chq t"i hi:n /iến th>c (à còn +hIi t7( tòi +h"t hi:n
/iến th>c (8i và tt đ2 +h"t t#iển cI /iến th>c và t$ ,uy?
#ong ch$ơng t#7nh h20 h.c +he thông +h!n /iến th>c v6 h;+ ch<t hJu cơ ch>0
nitơ là t$ơng đPi (8i và /h2, đlc bi:t là h: thPng bài tậ+ ch$0 +hong +hF nh$ c"c +h!n
/h"c t#ong ch$ơng t#7nh h20 h.c hJu cơ? 47 vậy, chFng tôi ch.n đ6 tài:“Xây dựng và sử
dụng hệ thống ài t!" "h#n a$in % a$ino a&it % "'ot(in t'ong chương t')nh h*a h+c
,- nâng cao th(o hư.ng d/y h+c t0ch cực 1?
91 +K* GE*h nghên *Lu
Eghi=n c>u xây ,Rng c"ch sf ,nng bài tậ+ h20 h.c thho h$8ng t*ch cRc nhx(
/h0i th"c th=( công ,nng cA0 bài tậ+ để nâng c0o hi:u QuI ,-y và h.c % t#$3ng 1D
hi:n n0y?
J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
M1 NhN@ #K nghên *Lu
- Eghi=n c>u cơ s% l* luận và thRc tiun li=n Qu0n đến đ6 tài?
- 7( hiểu thRc t#-ng vi:c giIi bài tậ+ h20 hJu cơ, đlc bi:t là +h!n 0(in - 0(ino
0xit - +#othin cA0 1B % c"c t#$3ng t#ung h.c +he thông?
- cây ,Rng cơ s% l* thuy=t cho bài tậ+ nhận th>c (ôn h20 h.c +h!n 0(in - 0(ino
0xit - +#othin?
- cây ,Rng bài tậ+ h20 h.c +h!n 0(in - 0(io0xit - +#othin thho h$8ng t*ch cRc
h20 ho-t đ'ng nhận th>c cA0 1B ?
- hRc nghi:( s$ +h-( để nghi=n c>u hi:u QuI c"c bài tậ+ đ5 xây ,Rng và /hI
năng "+ ,nng h: thPng bài tậ+ đ2 vào Qu" t#7nh te ch>c ho-t đ'ng ,-y h.c, #Ft #0 /ết
luận, giF+ 1B t#ung h.c +he thông tiế+ thu ('t c"ch linh ho-t và c2 hi:u QuI bài tậ+ h20
h.c +he thông, tt đ2 giF+ 1B c2 hành vi, th"i đ' đFng đắn t#ong c"c ho-t đ'ng nhận
th>c?
31 GP IhuyQI Rh)a hF*
Eếu xây ,Rng đ$;c h: thPng bài tậ+ h20 h.c thho h$8ng t*ch cRc h20 ho-t đ'ng
nhận th>c cA0 1B sy +h"t huy đ$;c t*nh chA đ'ng s"ng t-o cA0 1B , gây h>ng thF h.c
tậ+ cho 1B , tt đ2 nâng c0o hi:u QuI vi:c ,-y và h.c (ôn h20 h.c?
S1 Th>*h IhB #C GU I%Vng nghên *Lu
23,3 4h5ch th6 nghi7n c89
du" t#7nh ,-y và h.c +h!n 0(in - 0(ino 0xit - +#othin cA0 ch$ơng t#7nh l8+ ST
23-3 :ối tư;ng nghi7n c89
cây ,Rng và sf ,nng h: thPng bài tậ+ +h!n 0(in - 0(ino 0xit - +#othin thho
+h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc để +h"t huy t*nh chA đ'ng s"ng t-o cA0 1B ?
/1 $h%&ng 'h>' nghên *Lu
<3,3 =hương "h5" nghi7n c89 >0 >9!n
- Eghi=n c>u c"c văn bIn và chq th\ cA0 ĐIng c2 li=n Qu0n đến đ6 tài?
- 7( hiểu thRc t#-ng ,-y h.c h20 h.c % t#$3ng +he thông nhx( +h"t hi:n #0
nhJng v<n đ6 c!n nghi=n c>u?
O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
- Eghi=n c>u c"c tài li:u c2 n'i ,ung li=n Qu0n v6 l* luận ,-y h.c, tâ( l* h.c,
gi"o ,nc h.c và tài li:u gi"o /ho0, tài li:u th0( /hIo +hnc vn đ6 tài, đlc bi:t chF t#.ng
đến c% s% l* luận cA0 bài tậ+ h20 h.c, z nghL0 và t"c ,nng cA0 bài tậ+ h20 h.c?
<3-3 =hương "h5" nghi7n c89 thực ti?n
- Đi6u t#0 cơ bIn: t7( hiểu Qu" t#7nh ,-y h.c thông Qu0 +hỏng v<n, t#ắc nghi:(,
,R gi3, th0( /hIo z /iến v8i c"c V4 ,-y h.c h20 h.c % c"c t#$3ng +he thông c2 /inh
nghi:( v6 chuy=n (ôn tt đ2 xây ,Rng n'i ,ung c!n nghi=n c>u?
- eng /ết /inh nghi:( ,-y h.c?
- hRc nghi:( s$ +h-( để x"c đ\nh hi:u QuI cA0 đ6 tài c!n nghi=n c>u?
- [Cng +h$ơng +h"+ thPng /= to"n h.c để xf l* /ết QuI thRc nghi:( s$ +h-(?
- Đ"nh gi" ch<t l$;ng cA0 h: thPng bài tậ+ đ5 xây ,Rng?
- Đ"nh gi" hi:u QuI đh( l-i tt vi:c sf ,nng bài tậ+ thho h$8ng +h"t huy t*nh t*ch
cRc, chA đ'ng s"ng t-o cA0 1B ?
J1 NhWng GXng gX' *Ya GH IC
@3,3 AB $Ct >D >9!n
- )à( #v +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc?
- Bf ,nng bài tậ+ ho" h.c thho h$8ng ,-y h.c t*ch cRc?
@3-3AB $Ct thực ti?n
- cây ,Rng và +hân lo-i ('t c"ch đ!y đA và h;+ l* h: thPng bài tậ+ +h!n 0(in -
0(ino 0xit - +#othin t#ong ch$ơng t#7nh ho" h.c +he thông
- {+ ,nng c2 hi:u QuI h: thPng bài tậ+ +h!n 0(in - 0(ino 0xit - +#othin t#ong
,-y h.c ho" h.c % t#$3ng 1D?
- ài li:u th0( /hIo be *ch cho V4 và 1B t#ong Qu" t#7nh ,-y và h.c ho" h.c?
Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
CH7<NG 2
C< 6[ L\ LU]N VÀ TH^C TIỄN C_A Đ` TÀI
2121 H)aI Gbng nhcn IhL* *Ya hF* -nh
,3,3,3 4h5i niệ$ nh!n th8c
- Ehận th>c là ('t t#ong b0 (lt cA0 đ3i sPng tâ( l* cA0 con ng$3i j nhận th>c,
t7nh cI(, z ch* k? E2 là ti6n đ6 cA0 h0i (lt /i0 và đKng th3i c2 Qu0n h: chlt chy v8i
chFng và v8i c"c hi:n t$;ng tâ( l* /h"c?
1o-t đ'ng nhận th>c b0o gK( :
- Ehận th>c cI( t*nh jcI( gi"c và t#i gi"ck
- Ehận th>c lz t*nh jt$ ,uy và t$%ng t$;ngk
1.1.1.1. Nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác)
- )à ('t Qu" t#7nh tâ( l*, n2 là sR +hIn "nh nhJng thu'c t*nh b=n ngoài cA0 sR
vật và hi:n t$;ng thông Qu0 sR t#i gi"c cA0 c"c gi"c Qu0n?
- MI( gi"c là h7nh th>c /h%i đ!u t#ong sR +h"t t#iển cA0 ho-t đ'ng nhận th>c, n2
chq +hIn "nh ttng thu'c t*nh #i=ng l| cA0 sR vật và hi:n t$;ng?
- #i gi"c +hIn "nh sR vật hi:n t$;ng ('t c"ch t#.n v}n và thho ('t c<u t#Fc nh<t
đ\nh?
1.1.1.2. Nhận thức lí tính (tư duy, tưởng tượng)
- $%ng t$;ng là ('t Qu" t#7nh tâ( lz +hIn "nh nhJng đi6u ch$0 ttng c2 t#ong
/inh nghi:( cA0 c" nhân bxng c"ch xây ,Rng nhJng h7nh Inh (8i t#=n cơ s% nhJng
biểu t$;ng đ5 c2?
- $ ,uy là ('t Qu" t#7nh tâ( lz +hIn "nh nhJng thu'c bIn ch<t, nhJng (Pi li=n
h: b=n t#ong c2 t*nh Quy luật cA0 sR vật hi:n t$;ng t#ong hi:n thRc /h"ch Qu0n (à t#$8c
đ2 t0 ch$0 biết?
Eh$ vậy Qu" t#7nh t$ ,uy là /hâu cơ bIn cA0 Qu" t#7nh nhận th>c? Eắ( bắt đ$;c
Qu" t#7nh này, ng$3i V4 sy h$8ng ,9n t$ ,uy /ho0 h.c cho 1B t#ong suPt Qu" t#7nh ,-y
và h.c (ôn ho" h.c % t#$3ng +he thông?
20
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
,3,3-3 Eư d9y t'ong nh!n th8c h+c t!"
1.1.2.1. Năng lực nhận thức v !i"u hi#n c$% n&
%) '(n )* +hát tri"n năng lực tư duy tr,ng nhận thức h-c tậ+ c$% ./
- 4i:c +h"t t#iển t$ ,uy cho 1B t#$8c hết là giF+ 1B thông hiểu /iến th>c ('t
c"ch sâu sắc, /hông ("y (2c, biết c"ch vận ,nng /iến th>c vào bài tậ+ và thRc hành, tt
đ2 (à /iến th>c 1B thu nhận đ$;c t#% n=n vJng chắc và sinh đ'ng? Mhq thRc sR lLnh h'i
đ$;c t#i th>c /hi t$ ,uy t*ch cRc cA0 bIn thân 1B đ$;c +h"t t#iển và nh3 sR h$8ng ,9n
cA0 V4 c"c h( biết +hân t*ch, /h"i Qu"t tài li:u c2 n'i ,ung sR /i:n cn thể và #Ft #0
nhJng /ết luận c!n thiết?
- $ ,uy càng +h"t t#iển th7 càng c2 nhi6u /hI năng lLnh h'i t#i th>c nh0nh và sâu
sắc, /hI năng vận ,nng t#i th>c linh ho-t và c2 hi:u QuI hơn? Eh$ vậy, sR +h"t t#iển t$
,uy ,iun #0 t#ong Qu" t#7nh tiế+ thu /iến th>c và vận ,nng t#i th>c, /hi t$ ,uy +h"t t#iển
sy t-o #0 ('t /L năng và th2i Quhn là( vi:c c2 suy nghL, c2 +h$ơng +h"+, chuNn b\ ti6(
lRc lâu ,ài cho 1B t#ong ho-t đ'ng s"ng t-o s0u này?
- ~uPn +h"t t#iển năng lRc t$ ,uy, +hIi xây ,Rng n'i ,ung ,-y h.c s0o cho n2
/hông +hIi rth*ch nghir v8i t#7nh đ' +h"t t#iển c2 s•n cA0 1B (à đòi hỏi +hIi c2 t#7nh
đ' +h"t t#iển c0o hơn, c2 +h$ơng th>c ho-t đ'ng t#* tu: +h>c t-+ hơn? Eếu 1B thRc sR
nắ( đ$;c n'i ,ung đ2, th7 đây là chq ti=u #v nh<t v6 t#7nh đ' +h"t t#iển năng lRc t$ ,uy
cA0 1B?
!) 0i"u hi#n c$% tư duy +hát tri"n
- M2 /hI năng tR lRc chuyển tIi t#i th>c và /L năng s0ng ('t t7nh huPng (8i?
#ong Qu" t#7nh h.c tậ+, 1B đ6u +hIi giIi Quyết nhJng v<n đ6 đòi hỏi +hIi li=n t$%ng
đến nhJng /iến th>c đ5 h.c t#$8c đ2? Eếu 1B đ'c lậ+ chuyển tIi t#i th>c vào t7nh huPng
(8i th7 ch>ng tỏ đ5 c2 biểu hi:n t$ ,uy +h"t t#iển?
- "i hi:n /iến th>c và thiết lậ+ nhJng (Pi Qu0n h: bIn ch<t ('t c"ch nh0nh
ch2ng?
- M2 /hI năng +h"t hi:n c"i chung và c"i đlc bi:t giJ0 c"c hi:n t$;ng, bài to"n?
- M2 năng lRc "+ ,nng /iến th>c để giIi Quyết tPt bài to"n thRc tế: Đ\nh h$8ng
nh0nh, biết +hân t*ch, suy đo"n và vận ,nng c"c th0o t"c t$ ,uy để t7( c"ch tPi $u và te
ch>c thRc hi:n c2 hi:u QuI?
22
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
1.1.2.2. Nhi#m v1 +hát tri"n năng lực nhận thức c$% ./
[-y h.c và +h"t t#iển nhận th>c cho 1B là h0i Qu" t#7nh li=n Qu0n (ật thiết v8i
nh0u? hRc hi:n (nc ti=u +h"t t#iển đòi hỏi +hIi x"c đ\nh đ$;c c"c nhi:( vn t$ơng >ng
cA0 n2? Ehi:( vn +h"t t#iển năng lRc cA0 1B đ$;c giIi Quyết cCng v8i nhi:( vn t#* ,nc
và đ>c ,nc? #ong ,-y h.c ho" h.c nhi:( vn +h"t t#iển năng lRc nhận th>c cho 1B
đ$;c thRc hi:n thông Qu0 c"c nhi:( vn cn thể s0u:
%) 2hát tri"n trí nh3 v tư duy
Eh$ t0 đ5 biết, ,-y h.c tiến hành hi:u QuI hơn /hi c2 sR đ\nh h$8ng t#$8c cA0
1B? Đlc biết Qu0n t#.ng là sR +h"t t#iển t#* nh8 và t$ ,uy cA0 1B v7 thiếu n2 th7 /hông
nắ( đ$;c c"c cơ s% lz thuyết hi:n đ-i cA0 ho" h.c? BR t*ch lui vPn /iến th>c và lR0
ch.n th0o t"c t#* tu: là Qu" t#7nh tâ( lz t*ch cRc, t#ong đ2 c2 sR th0( gi0 cA0 t#* nh8 và
t$ ,uy? BR +h"t t#iển t#* nh8 và t$ ,uy đ$;c thRc hi:n ('t c"ch c2 hi:u QuI nh<t thông
Qu0 Qu" t#7nh 1B ho-t đ'ng nhận th>c t*ch cRc cA0 ttng /hâu, ttng ho-t đ'ng cA0 Qu"
t#7nh ho-t đ'ng ,-y h.c?
!) 45n luy#n t,n di#n tr,ng t6ng gi%i ),7n +hát tri"n các 89 năng 8hái :uát trí tu# v
thực nghi#m h,á h-c
1o-t đ'ng nhận th>c ho" h.c b0o gK( nhi6u ho-t đ'ng h.c tậ+ để nắ( vJng
/iến th>c ho" h.c nh$ tiến hành th* nghi:( ho" h.c, +hân t*ch, teng h;+ c"c ch<t, (ô tI
bxng /* hi:u và biểu đK, sf ,nng /hI năng ,R đo"n cA0 c"c hi:n t$;ng ho" h.c, giIi bài
tậ+ ho" h.c???
bL năng là /ết QuI cA0 sR nắ( vJng /iến th>c ? hRc nghi:( ho" h.c là bi:n
+h"+ Qu0n t#.ng để tiế+ thu /iến th>c ho" h.c ('t c"ch c2 hi:u QuI cCng v8i c"c /L
năng t#* tu: nh$: M"c th0o t"c so s"nh, +hân t*ch, teng h;+, suy ,iun, Quy n-+, lo-i
suy???c"c /L năng này đ$;c h7nh thành t#ong Qu" t#7nh ,-y h.c ho" h.c, đ$;c +h"t t#iển
và /h"i Qu"t % ,-ng chung nh<t và ,u ,àng đ$;c chuyển thành năng lRc h.c tậ+? BR #On
luy:n toàn ,i:n, ttng gi0i đo-n c"c /L năng /h"i Qu"t t#* tu: và thRc nghi:( ho" h.c là
nhi:( vn Qu0n t#.ng cA0 vi:c +h"t t#iển nhận th>c cA0 1B?
c) ;ích cực h,á t(t cả các d7ng h,7t )<ng nhận thức c$% ./
#ong Qu" t#7nh ,-y h.c ho" h.c, 1B c!n +h"t t#iển t<t cI c"c ho-t đ'ng nhận
th>c, t"i hi:n, s0o ch@+ và ho-t đ'ng t*ch cRc, chA đ'ng bxng sR /ết h;+ h;+ lz c"c
29
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
+h$ơng ti:n và +h$ơng +h"+ ,-y h.c? BR /ết h;+ h0i yếu tP này giF+ ng$3i V4 t*ch cRc
ho" c"c ,-ng nhận th>c ho" h.c cho 1B tt đơn giIn đến +h>c t-+? hRc tế đ5 x"c đ\nh
#xng sR ,-y h.c ho" h.c tiến hành thho +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc sy là( tăng t*nh
t*ch cRc nhận th>c cA0 1B, 1B t*ch cRc ho-t đ'ng đ'c lậ+ t7( /iế( /iến th>c ('t c"ch
s"ng t-o?
d) ;hư=ng >uy?n +hát tri"n hứng th@ nhận thức c$% ./
#ong l* luận ,-y h.c chq #0 #xng h>ng thF nhận th>c là nguy=n nhân-đ'ng cơ
đ!u ti=n cA0 Qu" t#7nh nhận th>c t#ong 1B? )* thuyết v6 gi"o ,nc h.c và t<t cI nghi=n
c>u v6 +h$ơng +h"+ ,-y h.c chq #0 #xng nếu /hông +h"t t#iển h>ng thF cA0 1B v8i ho"
h.c th7 năng lRc nhận th>c cA0 1B sy giI( đ't ng't, /hi nghi=n c>u ho" h.c hoàn toàn
bxng /iến th>c l* thuyết ttu t$;ng? V4 +hIi là( cho 1B hiểu #v (nc đ*ch, z nghL0 c"c
ho-t đ'ng cA0 (7nh tt đ2 h7nh thành đ$;c đ'ng cơ h.c tậ+? 4i:c /*ch th*ch h>ng thF
nhận th>c cA0 1B đ$;c thRc hi:n bxng c"ch nghi=n c>u c"c /iến th>c l* thuyết xhn /y
v8i th* nghi:(, tăng c$3ng (Pi li=n h: l* thuyết v8i thRc tế, sf ,nng t*ch cRc th* nghi:(
v8i c"c t$ li:u l\ch sf ho" h.c, t*nh h<+ ,9n cA0 c"c t7nh huPng và t*nh ch<t c"c nguy=n
tP, tăng c$3ng (Pi li=n h: li=n (ôn?
A) ;ăng dBn mức )< +hức t7+ c$% h,7t )<ng nhận thức h-c tậ+
duy luật tâ( l* h.c v6 sR thPng nh<t ho-t đ'ng và nhận th>c đ5 t-o #0 c"c đi6u
/i:n để nâng c0o t*nh t*ch cRc và tR gi"c cA0 1B t#ong Qu" t#7nh giIng ,-y? #$8c hết là
th$3ng xuy=n đ$0 #0 z nghL0 và /hI năng ho-t đ'ng, đlt #0 (nc đ*ch h.c tậ+ #v #àng và
đ$0 1B vào ho-t đ'ng nhận th>c? €ếu tP Qu0n t#.ng để /*ch th*ch ho-t đ'ng nhận th>c
cA0 1B là đ$0 chFng th0( gi0 vào giIi Quyết h: thPng +h>c t-+ cA0 c"c ,-ng bài tậ+
nhận th>c ho" h.c và ,!n nâng c0o t*nh đ'c lậ+ cA0 1B t#ong h.c tậ+?
2191 TEnh IE*h *=* *Ya nhcn IhL*
,3-3,3 4h5i niệ$ t0nh t0ch cực
*nh t*ch cRc là ('t +hN( ch<t vPn c2 cA0 con ng$3i t#ong đ3i sPng x5 h'i?
bh"c v8i đ'ng vật, con ng$3i /hông chq ti=u thn nhJng g7 s•n c2 t#ong thi=n nhi=n (à
còn chA đ'ng, bxng l0o đ'ng, sIn xu<t #0 nhJng cA0 cIi vật ch<t c!n cho sR tKn t-i cA0
x5 h'i, s"ng t-o #0 n6n văn h20 % (ai th3i đ-i? 17nh thành và +h"t t#iển t*nh t*ch cRc x5
h'i đ5 là cAng cP ('t t#ong c"c nhi:( vn chA yếu cA0 gi"o ,nc nhx( đào t-o nhJng con
2M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ng$3i năng đ'ng, th*ch >ng và g2+ +h!n +h"t t#iển c'ng đKng? M2 thể xh( t*nh t*ch cRc
nh$ là ('t đi6u /i:n đKng th3i là ('t /ết QuI cA0 sR +h"t t#iển nhân c"ch t#ong Qu"
t#7nh gi"o ,nc?
,3-3-3 E0nh t0ch cực h+c t!"
*nh t*ch cRc h.c tậ+ biểu hi:n sR na lRc cA0 chA thể /hi t$ơng t"c v8i đPi t$;ng
t#ong Qu" t#7nh h.c tậ+, nghi=n c>us thể hi:n sR na lRc cA0 ho-t đ'ng t#* tu:, sR huy
đ'ng % (>c đ' c0o c"c ch>c năng tâ( l* jnh$ h>ng thF, chF z, z ch*???k nhx( đ-t đ$;c
(nc đ*ch đlt #0 v8i (>c đ' c0o?
,3-3F3 NhGng dH9 hiệ9 cIa t0nh t0ch cực h+c t!"
- V4 (uPn +h"t hi:n đ$;c 1B c2 t*nh t*ch cRc h.c tậ+ /hông, c!n ,R0 vào
nhJng ,<u hi:u s0u đây:
- M2 chF z h.c tậ+ /hông•
- M2 hăng h"i th0( gi0 vào (.i h7nh th>c ho-t đ'ng h.c tậ+ h0y /hông jthể hi:n
% vi:c hăng h"i +h"t biểu z /iến, ghi ch@+???k•
- M2 hoàn thành nhJng nhi:( vn đ$;c gi0o /hông•
- M2 ghi nh8 tPt nhJng đi6u đ5 đ$;c h.c /hông•
- M2 hiểu bài h.c /hông•
- M2 thể t#7nh bày l-i n'i ,ung bài h.c thho ngôn ngJ #i=ng /hông•
- M2 vận ,nng đ$;c c"c /iến th>c đ5 h.c vào thRc tiun /hông•
- Pc đ' h.c tậ+ c2 nh0nh /hông•
- M2 h>ng thF t#ong h.c tậ+ h0y chq v7 ('t ngo-i lRc nào đ2 (à +hIi h.c•
- M2 Quyết tâ(, c2 z ch* v$;t /h2 /hăn t#ong h.c tậ+ /hông•
- M2 s"ng t-o t#ong h.c tậ+ /hông•
46 (>c đ' t*ch cRc cA0 1B t#ong Qu" t#7nh h.c tậ+ c2 thể /hông giPng nh0u,
V4 c2 thể +h"t hi:n đ$;c đi6u đ2 nh3 ,R0 vào ('t sP ,<u hi:u s0u đây:
‚ R gi"c h.c tậ+ h0y b\ bắt bu'c b%i nhJng t"c đ'ng b=n ngoài jgi0 đ7nh, b-n
bO, x5 h'ik?
‚ hRc hi:n y=u c!u cA0 th!y gi"o thho y=u c!u tPi thiểu h0y tPi đ0•
‚ *ch cRc nh<t th3i h0y th$3ng xuy=n li=n tnc•
‚ *ch cRc tăng l=n h0y giI( ,!n•
23
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
‚ M2 /i=n t#7 v$;t /h2 h0y /hông•
,3-3J3 Ko/t LMng tư d9y t'ong N95 t')nh nh!n th8c h+c t!"
[-y h.c /hông chq đơn thu!n để cung c<+ /iến th>c đến ng$3i h.c (à (nc đ*ch
c0o hơn là +h"t t#iển năng lRc t$ ,uy, biến n2 thành công cn sắc b@n để nhận th>c thế
gi8i? 4ậy +hIi là( g7 để +h"t t#iển năng lRc t$ ,uy cho 1B thông Qu0 vi:c ,-y h.c (ôn
ho" h.c •
- h> nh<t, c!n là( cho 1B nắ( thật chắc /iến th>c ho" h.c, hiểu đ$;c l\ch sf
#0 đ3i, nguKn gPc /ho0 h.c cA0 /iến th>c ho" h.c đ$;c cung c<+?
- h> h0i, h$8ng ,9n 1B vận ,nng /iến th>c ho" h.c để giIi Quyết ('t nhi:( vn
h.c tậ+ jlz thuyết holc thRc nghi:(k, giIi th*ch c"c hi:n t$;ng ho" h.c xIy #0 t#ong
thRc tế đ3i sPng?
- h> b0, đlt #0 cho 1B c"c t7nh huPng c2 v<n đ6 và y=u c!u 1B xây ,Rng c"c
b$8c giIi Quyết v<n đ6 bxng c"ch vận ,nng linh ho-t, nh-y b@n c"c /iến th>c đ5 đ$;c
cung c<+?
- h> t$, luôn đòi hỏi c0o đPi v8i 1B , càng v6 s0u càng đlt #0 c"c v<n đ6 (8i
(| hơn, đòi hỏi +h$ơng th>c ho-t đ'ng t#* tu: +h>c t-+ và /hI năng vận ,nng /iến th>c
linh ho-t, nh0nh ch2ng, hi:u QuI hơn tt +h*0 ng$3i h.c?
21M1 Đw @x 'h%&ng 'h>' (ay hF* Ihy) h%xng (ay hF* IE*h *=*
,3F3,3 4h5i niệ$ "hương "h5" d/y h+c t0ch cực
Dh$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc jDD[1 t*ch cRck là ('t thuật ngJ #Ft g.n, đ$;c
,Cng % nhi6u n$8c để chq nhJng +h$ơng +h"+ gi"o ,nc, ,-y h.c thho h$8ng +h"t huy
t*nh t*ch cRc, chA đ'ng, s"ng t-o cA0 ng$3i h.c? r*ch cRcr t#ong DD[1 - t*ch cRc đ$;c
,Cng v8i nghL0 là ho-t đ'ng, chA đ'ng, t#"i nghL0 v8i /hông ho-t đ'ng, thn đ'ng ch>
/hông ,Cng thho nghL0 t#"i v8i ti=u cRc?
DD[1 t*ch cRc h$8ng t8i vi:c ho-t đ'ng h20, t*ch cRc h20 ho-t đ'ng nhận th>c
cA0 ng$3i h.c, nghL0 là tậ+ t#ung vào +h"t huy t*nh t*ch cRc cA0 ng$3i h.c ch> /hông
+hIi là tậ+ t#ung vào +h"t huy t*nh t*ch cRc cA0 ng$3i ,-y, tuy nhi=n để ,-y h.c thho
+h$ơng +h"+ t*ch cRc th7 V4 +hIi na lRc nhi6u so v8i ,-y thho +h$ơng +h"+ thn đ'ng?
~uPn đei (8i c"ch h.c +hIi đei (8i c"ch ,-y? M"ch ,-y chq đ-o c"ch h.c,
nh$ng ng$;c l-i th2i Quhn h.c tậ+ cA0 t#ò cHng Inh h$%ng t8i c"ch ,-y cA0 th!y? Mhwng
2S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
h-n, c2 t#$3ng h;+ 1B đòi hỏi c"ch ,-y t*ch cRc ho-t đ'ng nh$ng V4 ch$0 đ"+ >ng
đ$;c, holc c2 t#$3ng h;+ V4 hăng h"i "+ ,nng DD[1 t*ch cRc nh$ng /hông thành
công v7 1B ch$0 th*ch >ng, v9n Quhn v8i lPi h.c tậ+ thn đ'ng? 47 vậy, V4 +hIi /i=n t#7
,Cng c"ch ,-y ho-t đ'ng để ,!n ,!n xây ,Rng cho 1B +h$ơng +h"+ h.c tậ+ chA đ'ng
('t c"ch vt0 s>c, tt th<+ l=n c0o? #ong đei (8i +h$ơng +h"+ ,-y h.c +hIi c2 sR h;+
t"c cI cA0 th!y và t#ò, sR +hPi h;+ nh\+ nhàng ho-t đ'ng ,-y v8i ho-t đ'ng h.c th7 (8i
thành công? Eh$ vậy, vi:c ,Cng thuật ngJ r[-y và h.c t*ch cRcr để +hân bi:t v8i r[-y
và h.c thn đ'ngr?
21M191 NhWng (zu hNu G{* I|%ng *Ya 'h%&ng 'h>' (ay hF* IE*h *=*
1.C.2.1. D7y v h-c thEng :u% tF chức các h,7t )<ng h-c tậ+ c$% ./
#ong +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc, ng$3i h.c - đPi t$;ng cA0 ho-t đ'ng
r,-yr, đKng th3i là chA thể cA0 ho-t đ'ng rh.cr - đ$;c cuPn hFt vào c"c ho-t đ'ng h.c
tậ+ ,o V4 te ch>c và chq đ-o, thông Qu0 đ2 tR lRc /h"( +h" nhJng đi6u (7nh ch$0 #v
ch> /hông +hIi thn đ'ng tiế+ thu nhJng t#i th>c đ5 đ$;c V4 sắ+ đlt? Đ$;c đlt vào
nhJng t7nh huPng cA0 đ3i sPng thRc tế, ng$3i h.c t#Rc tiế+ Qu0n s"t, thIo luận, là( th*
nghi:(, giIi Quyết v<n đ6 đlt #0 thho c"ch suy nghL cA0 (7nh, tt đ2 nắ( đ$;c /iến th>c
/L năng (8i, vt0 nắ( đ$;c +h$ơng +h"+ rlà( #0r /iến th>c, /L năng đ2, /hông #ậ+ thho
nhJng /huôn (âu s•n c2, đ$;c b'c l' và +h"t huy ti6( năng s"ng t-o?
[-y thho c"ch này th7 V4 /hông chq giIn đơn t#uy6n đ-t t#i th>c (à còn h$8ng
,9n hành đ'ng? Mh$ơng t#7nh ,-y h.c +hIi giF+ cho ttng 1B biết hành đ'ng và t*ch cRc
th0( gi0 c"c ch$ơng t#7nh hành đ'ng cA0 c'ng đKng?
1.C.2.2. D7y v h-c ch@ tr-ng r5n luy#n +hưGng +há+ tự h-c
Dh$ơng +h"+ t*ch cRc xh( vi:c #On luy:n +h$ơng +h"+ h.c tậ+ cho 1B /hông
chq là ('t bi:n +h"+ nâng c0o hi:u QuI ,-y h.c (à còn là ('t (nc ti=u ,-y h.c?
#ong x5 h'i hi:n đ-i đ0ng biến đei nh0nh v8i sR bCng ne thông tin, /ho0 h.c, /L
thuật, công ngh: +h"t t#iển nh$ vH b5o th7 /hông thể nhKi nh@t vào đ!u 2c 1B /hPi
l$;ng /iến th>c ngày càng nhi6u? DhIi Qu0n tâ( ,-y cho 1B +h$ơng +h"+ h.c ng0y tt
bậc tiểu h.c và càng l=n bậc h.c c0o hơn càng +hIi đ$;c chF t#.ng?
#ong c"c +h$ơng +h"+ h.c th7 cPt lvi là +h$ơng +h"+ tR h.c? Eếu #On luy:n cho
ng$3i h.c c2 đ$;c +h$ơng +h"+, /L năng, th2i Quhn, z ch* tR h.c th7 sy t-o cho h. lòng
2/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
h0( h.c, /hơi ,ậy n'i lRc vPn c2 t#ong (ai con ng$3i, /ết QuI h.c tậ+ sy đ$;c nhân
l=n g<+ b'i? 47 vậy, ngày n0y ng$3i t0 nh<n (-nh (lt ho-t đ'ng h.c t#ong QF0 t#7nh
,-y h.c, na lRc t-o #0 sR chuyển biến tt h.c tậ+ thn đ'ng s0ng tR h.c chA đ'ng, đlt v<n
đ6 +h"t t#iển tR h.c ng0y t#ong t#$3ng +he thông, /hông chq tR h.c % nhà s0u bài l=n l8+
(à tR h.c cI t#ong tiết h.c c2 sR h$8ng ,9n cA0 V4?
1.C.2.C. ;ăng cư=ng h-c tậ+ cá th", +hHi hợ+ v3i h-c tậ+ hợ+ tác
#ong ('t l8+ h.c (à t#7nh đ' /iến th>c, t$ ,uy cA0 1B /hông thể đKng đ6u
tuy:t đPi th7 /hi "+ ,nng +h$ơng +h"+ t*ch cRc bu'c +hIi ch<+ nhận sR +hân h20 v6
c$3ng đ', tiến đ' hoàn thành nhi:( vn h.c tậ+, nh<t là /hi bài h.c đ$;c thiết /ế thành
('t chuai công t"c đ'c lậ+, "+ ,nng +h$ơng +h"+ t*ch cRc % t#7nh đ' càng c0o th7 sR
+hân h20 này càng l8n? 4i:c sf ,nng c"c +h$ơng ti:n công ngh: thông tin t#ong nhà
t#$3ng sy đ"+ >ng y=u c!u c" thể h20 ho-t đ'ng h.c tậ+ thho nhu c!u và /hI năng cA0
(ai 1B ?
uy nhi=n, t#ong h.c tậ+, /hông +hIi (.i t#i th>c, /L năng, th"i đ' đ6u đ$;c h7nh
thành bxng nhJng ho-t đ'ng đ'c lậ+ c" nhân? )8+ h.c là (ôi t#$3ng gi0o tiế+ th!y - t#ò,
t#ò - t#ò, t-o n=n (Pi Qu0n h: h;+ t"c giJ0 c"c c" nhân t#=n con đ$3ng chiế( lLnh n'i
,ung h.c tậ+? hông Qu0 thIo luận, t#0nh luận t#ong tậ+ thể, z /iến (ai c" nhân đ$;c
b'c l', /hwng đ\nh h0y b"c bỏ, Qu0 đ2 ng$3i h.c nâng (7nh l=n ('t t#7nh đ' (8i? &ài
h.c vận ,nng đ$;c vPn hiểu biết và /inh nghi:( sPng cA0 ng$3i th!y gi"o?
#ong nhà t#$3ng, +h$ơng +h"+ h.c tậ+ h;+ t"c đ$;c te ch>c % c<+ nh2(, te,
l8+ holc t#$3ng? Đ$;c sf ,nng +he biến t#ong ,-y h.c là ho-t đ'ng h;+ t"c t#ong nh2(
nhỏ Y đến ] ng$3i? 1.c tậ+ h;+ t"c là( tăng hi:u QuI h.c tậ+, nh<t là lFc +hIi giIi
Quyết nhJng v<n đ6 g0y c<n, lFc xu<t hi:n thRc sR nhu c!u +hPi h;+ giJ0 c"c c" nhân để
hoàn thành nhi:( vn chung? #ong ho-t đ'ng thho nh2( nhỏ sy /hông thể c2 hi:n
t$;ng ƒ l-i, t*nh c"ch năng lRc cA0 (ai thành vi=n đ$;c b'c l', uPn nắn, +h"t t#iển t7nh
b-n, z th>c te ch>c, tinh th!n t$ơng t#;? ~ô h7nh h;+ t"c t#ong x5 h'i đ$0 vào đ3i sPng
h.c đ$3ng sy là( cho c"c thành vi=n Quhn ,!n v8i sR +hân công h;+ t"c t#ong l0o đ'ng
x5 h'i?
2J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
#ong n6n /inh tế th\ t#$3ng đ5 xu<t hi:n nhu c!u h;+ t"c xuy=n QuPc gi0, li=n
QuPc gi0s năng lRc h;+ t"c +hIi t#% thành ('t (nc ti=u gi"o ,nc (à nhà t#$3ng +hIi
chuNn b\ cho 1B ?
1.C.2.I. JKt hợ+ )ánh giá c$% thBy v3i tự )ánh giá c$% trL
#ong ,-y h.c, vi:c đ"nh gi" 1B /hông chq nhx( (nc đ*ch nhận đ\nh thRc t#-ng
và đi6u chqnh ho-t đ'ng h.c cA0 1B (à còn đKng th3i t-o đi6u /i:n nhận đ\nh thRc
t#-ng và đi6u chqnh ho-t đ'ng ,-y cA0 V4?
#$8c đây V4 giJ đ'c Quy6n đ"nh gi" 1B ? #ong +h$ơng +h"+ t*ch cRc, V4
+hIi h$8ng ,9n 1B +h"t t#iển /L năng tR đ"nh gi" để tR đi6u chqnh c"ch h.c? )i=n Qu0n
v8i đi6u này, V4 c!n t-o đi6u /i:n thuận l;i để 1B đ$;c th0( gi0 đ"nh gi" l9n nh0u?
R đ"nh gi" đFng và đi6u chqnh ho-t đ'ng /\+ th3i là năng lRc #<t c!n cho sR thành đ-t
t#ong cu'c sPng (à nhà t#$3ng +hIi t#0ng b\ cho 1B?
hho h$8ng +h"t t#iển c"c +h$ơng +h"+ t*ch cRc để đào t-o nhJng con ng$3i
năng đ'ng, s8( th*ch nghi v8i đ3i sPng x5 h'i, th7 vi:c /iể( t#0, đ"nh gi" /hông thể
,tng l-i % y=u c!u t"i hi:n c"c /iến th>c, ll+ l-i c"c /L năng đ5 h.c (à +hIi /huyến
/h*ch t#* thông (inh, 2c s"ng t-o t#ong vi:c giIi Quyết nhJng t7nh huPng thRc tế?48i sR
t#; giF+ cA0 c"c thiết b\ /L thuật, /iể( t#0 đ"nh gi" sy /hông còn là ('t công vi:c nlng
nh.c đPi v8i V4, (à l-i cho nhi6u thông tin /\+ th3i hơn để linh ho-t đi6u chqnh ho-t
đ'ng ,-y, chq đ-o ho-t đ'ng h.c?
t ,-y và h.c thn đ'ng s0ng ,-y và h.c t*ch cRc, V4 /hông còn đ2ng v0i t#ò
đơn thu!n là ng$3i t#uy6n đ-t /iến th>c, V4 t#% thành ng$3i thiết /ế, te ch>c, h$8ng
,9n c"c ho-t đ'ng đ'c lậ+ holc thho nh2( nhỏ để 1B tR lRc chiế( lLnh n'i ,ung h.c
tậ+, chA đ'ng đ-t c"c (nc ti=u /iến th>c, /L năng, th"i đ' thho y=u c!u cA0 ch$ơng
t#7nh? #=n l8+, 1B ho-t đ'ng là ch*nh, V4 c2 v| nhàn nh5 hơn nh$ng t#$8c đ2, /hi
so-n gi"o "n, V4 đ5 +hIi đ!u t$ công s>c, th3i gi0n #<t nhi6u so v8i /iểu ,-y và h.c thn
đ'ng (8i c2 thể thRc hi:n bài l=n l8+ v8i v0i t#ò là ng$3i g;i (%, xFc t"c, đ'ng vi=n, cP
v<n, t#.ng tài t#ong c"c ho-t đ'ng t7( tòi hào h>ng, t#0nh luận sôi nei cA0 1B? V4 +hIi
c2 t#7nh đ' chuy=n (ôn sâu #'ng, c2 t#7nh đ' s$ +h-( lành ngh6 (8i c2 thể te ch>c,
h$8ng ,9n c"c ho-t đ'ng cA0 1B (à nhi6u /hi ,iun biến ngoài t!( ,R /iến cA0 V4? M2
thể so s"nh đlc t#$ng cA0 ,-y h.c ce t#uy6n và ,-y h.c (8i nh$ s0u:
2O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
[-y h.c ce t#uy6n c"c (ô h7nh ,-y h.c (8i
du0n ni:( h.c là QF0 t#7nh tiế+ thu và lLnh h'i, Qu0 đ2 h7nh thành /iến th>c, /L
năng, t$ t$%ng, t7nh cI(? 1.c là QF0 t#7nh /iến t-o, 1B t7( tòi, /h"( +h", +h"t hi:n,
luy:n tậ+, /h0i th"c và xf lz thông tin,„ tR h7nh thành hiểu biết, năng lRc và +hN(
ch<t?
&In ch<t t#uy6n thn t#i th>c, t#uy6n thn và ch>ng (inh chân l* cA0 V4? e ch>c
ho-t đ'ng nhận th>c cho 1B ? [-y 1B c"ch t7( #0 chân l*? ~nc ti=u chF t#.ng cung c<+
t#i th>c, /L năng, /L xIo? 1.c để đPi +h2 v8i thi cf? B0u /hi thi xong nhJng đi6u đ5 h.c
th$3ng b\ bỏ Qu=n holc *t ,Cng đến? MhF t#.ng h7nh thành c"c năng lRc js"ng t-o, h;+
t"c,„k ,-y +h$ơng +h"+ và /L thuật l0o đ'ng /ho0 h.c, ,-y c"ch h.c? 1.c để đ"+ >ng
nhJng y=u c!u cA0 cu'c sPng hi:n t-i và t$ơng l0i? EhJng đi6u đ5 h.c c!n thiết, be *ch
cho bIn thân 1B và cho sR +h"t t#iển x5 h'i?
E'i ,ung h.c tậ+ V4 c2 thể l<y tt nhi6u nguKn /h"c nh0u: BVb, BV4, c"c tài
li:u /ho0 h.c +hC h;+, th* nghi:(, bIo tàng, thRc tế„ gắn v8i:
- 4Pn hiểu biết, /inh nghi:( và nhu c!u cA0 1B?
- 7nh huPng thRc tế, bPi cInh và (ôi t#$3ng đ\0 +h$ơng
- EhJng v<n đ6 1B Qu0n tâ(?
Dh$ơng +h"+ M"c +h$ơng +h"+ ,iun giIng, t#uy6n thn /iến th>c ('t chi6u? M"c
+h$ơng +h"+ t7( tòi, đi6u t#0, giIi Quyết v<n đ6s ,-y h.c t$ơng t"c?
17nh th>c te ch>c cP đ\nh: Vi8i h-n t#ong Y b>c t$3ng cA0 l8+ h.c, V4 đPi ,i:n
v8i cI l8+, cơ đ'ng, linh ho-t: 1.c % l8+, % +hòng th* nghi:(, % hi:n t#$3ng, t#ong thRc
tế„, h.c c" nhân, h.c đôi b-n, h.c thho cI nh2(, cI l8+ đPi ,i:n v8i V4?
2131 BC Ic' hXa hF* I|)ng (ay hF* hXa hF*
,3J3,3 =hân >o/i ài t!" h*a h+c
M2 nhi6u c"ch +hân lo-i & h20 h.c, n2 +hn thu'c vào c"c cơ s% +hân lo-i /h"c
nh0u nh$: ,R0 vào chA đ6, /hPi l$;ng /iến th>c, t*nh ch<t cA0 bài tậ+, đlc điể( cA0 bài
tậ+, n'i ,ung, (nc đ*ch ,-y h.c, +h$ơng +h"+ giIi„uy nhi=n, ,R0 vào n'i ,ung và
h7nh th>c c2 thể +hân lo-i & h20 h.c thành T lo-i: bài tậ+ t#ắc nghi:( tR luận và bài
tậ+ t#ắc nghi:( /h"ch Qu0ns t#ong (ai lo-i đ6u c2 T ,-ng & đ\nh t*nh và & đ\nh
l$;ng? BR /h"c nh0u giJ0 T ,-ng & này đ$;c thể hi:n % bIng s0u:
2Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
& t#ắc nghi:( tR luận & t#ắc nghi:( /h"ch Qu0n
− 1B +hIi viết +h$ơng "n t#I l3i, +hIi lậ+
luận, ch>ng (inh bxng ngôn ngJ cA0
(7nh?
− BP l$;ng +h$ơng "n hỏi t$ơng đPi *t
nh$ng teng Qu"t?
− 1B (<t nhi6u th3i gi0n để suy nghL và
viết?
− Mh<t l$;ng đ"nh gi" tCy thu'c vào /L
năng và chA Qu0n cA0 ng$3i ch<( bài
j/h2 ch*nh x"ck?
− [u so-n nh$ng /h2 ch<(, ch<( lâu?
− 1B +hIi đ.c, suy nghL lR0 ch.n
+h$ơng "n đFng t#ong Y +h$ơng "n đ5
cho?
− BP l$;ng +h$ơng "n hỏi nhi6u nh$ng
c2 t*nh chuy=n bi:t?
− 1B (<t nhi6u th3i gi0n để đ.c và suy
nghL?
− Mh<t l$;ng đ"nh gi" tCy thu'c vào /L
năng cA0 ng$3i #0 đ6 và /h"ch Qu0n hơn
jch*nh x"c hơnk?
− bh2 so-n nh$ng ,u ch<(, ch<( nh0nh?
0; )Mnh tính: ,-ng bài tậ+ Qu0n s"t, (ô tI, giIi th*ch c"c hi:n t$;ng h20 h.c nh$
giIi th*ch, ch>ng (inh, viết D11, nhận biết, t"ch ch<t, tinh chế, đi6u chế, vận ,nng
c"c /iến th>c h20 h.c vào thRc tiun„
0; )Mnh lượngN lo-i bài tậ+ c!n ,Cng c"c /L năng to"n h.c /ết h;+ v8i /L năng
h20 h.c để giIi nh$ x"c đ\nh công th>c h20 h.cs t*nh thho công th>c và D11s t*nh to"n
v6 tq /hPi, "+ su<t, sP (ol, /hPi l$;ng, nKng đ' (ol, nKng đ' ,ung ,\ch„
,3J3-3 O nghPa và t5c dụng cIa ài t!" t'ong d/y h+c h*a h+c
- …On luy:n cho 1B /hI năng vận ,nng c"c /iến th>c đ5 h.c Qu0 c"c bài giIng
thành /iến th>c cA0 bIn thân?
- ViF+ 1B /hắc sâu c"c /h"i ni:(, đ\nh luật và #On luy:n ngôn ngJ h20 h.c?
- Đào sâu và (% #'ng c"c /iến th>c đ5 h.c ('t c"ch sinh đ'ng, +hong +hF,
h<+ ,9n?
- †n tậ+, cAng cP và h: thPng h20 c"c /iến th>c đ5 h.c ('t c"ch thuận l;i nh<t,
#On luy:n /L năng t*nh to"n, /L năng thRc hành„
- Dh"t t#iển năng lRc nhận th>c, t#* thông (inh, s"ng t-o, +h"t huy t*nh t*ch cRc tR
lRc và h7nh thành +h$ơng +h"+ h.c tậ+ hi:u QuI?
90
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
- …On luy:n cho 1B t*nh /i=n t#7, /i=n nh9n, t*nh linh ho-t, t#ung thRc, ch*nh
x"c và /ho0 h.c, c2 te ch>c, t"c +hong l0o đ'ng nghi=( tFc, g.n gàng, ngăn nắ+,
s-ch sy„
- Eâng c0o h>ng thF, y=u th*ch (ôn h20 h.c và c"c (ôn h.c /h"c?
,3J3F3 NhGng &9 hư.ng "h5t t'i6n cIa ài t!" h*a h+c hiện nay
&ài tậ+ h20 h.c đ$;c coi là ('t t#ong c"c +h$ơng +h"+ ,-y h.c c2 hi:u QuI và
đ$;c sf ,nng nhi6u t#ong c"c gi3 luy:n tậ+, ôn tậ+ v8i (nc đ*ch #On luy:n /L năng vận
,nng /iến th>c, giIi c"c ,-ng bài tậ+ đlc thC cA0 h20 h.c và +h"t t#iển năng lRc nhận
th>c, năng lRc t$ ,uy cho 1B ?
1i:n n0y, bài tậ+ ho" h.c đ$;c xây ,Rng thho c"c xu h$8ng:
- )o-i bỏ nhJng bài tậ+ c2 n'i ,ung ho" h.c nghOo nàn nh$ng c!n đến nhJng
thuật to"n +h>c t-+ để giIi? )o-i bỏ nhJng bài tậ+ c2 n'i ,ung lắt l@o, #ắc #Pi, +h>c t-+,
x0 #3i holc +hi thRc tiun ho" h.c?
- ăng c$3ng sf ,nng bài tậ+ thRc nghi:(?
- ăng c$3ng sf ,nng bài tậ+ t#ắc nghi:( /h"ch Qu0n?
- cây ,Rng bài tậ+ (8i v6 bIo v: (ôi t#$3ng?
- cây ,Rng bài tậ+ (8i để #On luy:n cho 1B năng lRc +h"t hi:n v<n đ6 và giIi
Quyết v<n đ6 c2 li=n Qu0n đến ho" h.c và sR vận ,nng /iến th>c vào thRc tiun cu'c
sPng?
- Đ0 ,-ng ho" c"c lo-i h7nh bài tậ+ nh$: &ài tậ+ bxng h7nh vy, bài tậ+ vy đK th\,
sơ đK, lắ+ ,nng cn th* nghi:(„
- cây ,Rng nhJng bài tậ+ c2 n'i ,ung ho" h.c +hong +hF, sâu sắc, +h!n t*nh
to"n đơn giIn, nh} nhàng?
- cây ,Rng và tăng c$3ng sf ,nng bài tậ+ thRc nghi:( đ\nh l$;ng?
bhi chuNn b\ bài luy:n tậ+, ôn tậ+ V4 c!n chF z đến vi:c lR0 ch.n bài tậ+ và
+h$ơng +h"+ sf ,nng chFng t#ong gi3 h.c? 4i:c lR0 ch.n bài tậ+ h20 h.c cho bài luy:n
tậ+ c!n l$u z ch.n c"c bài tậ+ điển h7nh, c2 t*nh teng h;+ và /h"i Qu"t c0o để thông Qu0
vi:c giIi chFng (à cAng cP đ$;c nhi6u /iến th>c, /L năng và #On luy:n đ$;c /hI năng
Dhân t*ch, +h"t hi:n v<n đ6, vận ,nng /iến th>c giIi Quyết v<n đ6?
92
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
#ong gi3 luy:n tậ+, ôn tậ+ V4 th$3ng sf ,nng c"c +h$ơng "n hỏi l* thuyết và
bài tậ+ h20 h.c để thRc hi:n c"c nhi:( vn h.c tậ+ nh$:
- [Cng bài tậ+ để t"i hi:n c"c /iến th>c cơ bIn, Qu0n t#.ng?
- cây ,Rng c"c t7nh huPng h.c tậ+ để x"c đinh /hI năng vận ,nng c"c /iến th>c
cơ bIn t#ong ch$ơng
- )uy:n tậ+ thho bài tậ+ (9u và nhJng đi6u /i:n Quhn thu'c nhx( #On luy:n /L
năng, vận ,nng /L năng giIi ('t c"ch đFng đắn thho c"c b$8c x"c đ\nh?
- )uy:n tậ+ /hI năng vận ,nng /iến th>c vào t7nh huPng (8i đòi hỏi c2 sR vận
,nng s"ng t-o /iến th>c, /L năng đ5 c2?
- [Cng bài tậ+ để /h"i Qu"t h20, h: thPng h20 /iến th>c và chq #0 c"ch th>c ho-t
đ'ng nhận th>c?
- biể( t#0 và tR /iể( t#0 /iến th>c, /L năng thu nhận đ$;c?
bhi sf ,nng bài tậ+ h20 h.c t#ong gi3 luy:n tậ+ th7 ho-t đ'ng cA0 V4 b0o gK(:
- Đ$0 #0 c"c bài tậ+ cho 1B vận ,nng tt đơn giIn đến +h>c t-+ thho ttng ,-ng
bài x"c đ\nh?
- e ch>c và h$8ng ,9n ho-t đ'ng h.c tậ+ cA0 1B thho c" nhân holc nh2( để
1B tR #Ft #0 +h$ơng +h"+ giIi, t#0o đei h.c tậ+ l9n nh0u v6 c"c +h$ơng +h"+ giIi,
+h$ơng +h"+ nhận th>c?
- 2( tắt và h: thPng c"c +h$ơng +h"+ giIi và n=u #0 nhJng v<n đ6, t7nh huPng
(8i để (% #'ng +h"t t#iển /iến th>c cho 1B ?
1o-t đ'ng h.c tậ+ cA0 1B chA yếu là:
- 1oàn thành c"c bài tậ+ cA0 V4, t#0o đei ttng nh2( để nắ( đ$;c c"c +h$ơng
+h"+ giIi và t7( #0 c"ch giIi ngắn nh<t, suy luận nh0nh nh<t?
- #7nh bày /ết QuI ho-t đ'ng h.c tậ+ cA0 (7nh?
- Ehận x@t +h$ơng "n t#I l3i, bài là( cA0 b-n và so s"nh v8i /ết QuI cA0 (7nh?
- Vhi nhận c"c b$8c giIi cơ bIn cho ,-ng bài đ5 luy:n tậ+ và tiế+ nhận nhi:( vn
h.c tậ+ (8i?
V4 cHng c2 thể sf ,nng c"c +h$ơng "n hỏi, bài tậ+ h20 h.c để đà( tho-i, /iể(
t#0 t#ong gi3 h.c holc c<u t#Fc t#ong c"c +hiếu h.c tậ+ và te ch>c cho 1B ho-t đ'ng đ'c
lậ+ thho c" nhân holc thIo luận thho nh2(? 48i bài tậ+ thRc nghi:( th7 V4 n=n te ch>c
99
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
cho 1B là( vi:c thho nh2(? M"c nh2( thIo luận, giIi bài tậ+ bxng l* thuyết s0u đ2 tiến
hành th* nghi:( để /iể( nghi:( +h$ơng "n giIi bxng l* thuyết? V4 te ch>c cho c"c
nh2( b"o c"o /ết QuI ho-t đ'ng cA0 nh2( (7nh, c"c nh2( /h"c nhận x@t, be sung, V4
đ"nh gi" /h"i Qu"t và teng /ết v6 +h$ơng +h"+ giIi?
48i c"c bài tậ+ teng h;+ th7 V4 n=n đ$0 #0 s0u cCng, t#=n cơ s% 1B đ5 đ$;c
cAng cP nhJng /iến th>c, /L năng cơ bIn và c2 thể vận ,nng đ$;c chFng t#ong Qu" t#7nh
giIi bài tậ+ đ2? V4 c!n giF+ 1B Dhân t*ch đ6 bài,t7( #0 nhJng con đ$3ng giIi Quyết v<n
đ6, #Ft #0 đ$;c nhJng /iến th>c (8i, /L năng (8i, +h$ơng +h"+ t$ ,uy, lậ+ luận (8i
thông Qu0 vi:c giIi c"c bài tậ+ teng h;+ và tt đ2 (à V4 đ"nh gi" đ$;c t#7nh đ' thRc
cA0 1B ?
Eh$ vậy t#ong gi3 luy:n tậ+, ôn tâ+ th7 c"c bài tậ+ t#% thành nguKn /iến th>c để
1B t7( tòi, /h"( +h" nhJng con đ$3ng, nhJng +h$ơng +h"+, c"ch th>c vận ,nng s"ng
t-o c"c /iến th>c để giIi Quyết c"c v<n đ6 h.c tậ+?
,3J3J3 E)nh h)nh sử dụng QEKK L6 "h5t t'i6n nRng >ực tư d9y cho KS hiện nay
hRc tiun cho th<y &11 /hông chq c2 t"c ,nng ôn tậ+, cAng cP /iến th>c đ5
h.c (à còn c2 t"c ,nng để +h"t t#iển /iến th>c, +h"t t#iển năng lRc t$ ,uy và #On t#*
thông (inh cho 1B? uy nhi=n, vi:c sf ,nng &11 nh$ là ('t +h$ơng +h"+ ,-y h.c
hi:u nghi:( th7 ch$0 đ$;c chF z đFng (>c?
- &11 thho nghL0 #'ng để vận ,nng /hi giIi bài (8i ch$0 đ$;c nghi=n c>u
vận ,nng?
- V4 và 1B h!u hết đ6u Qu0n tâ( đến /ết QuI cA0 bài to"n nhi6u hơn Qu" t#7nh
giIi to"n? <t nhi=n, t#ong Qu" t#7nh giIi c"c th0o t"c t$ ,uy đ$;c vận ,nng, c"c /L năng
suy luận, /L năng t*nh to"n, /L năng viết và cân bxng D11 đ$;c #On luy:n? hế nh$ng,
nếu chF z #On t$ ,uy cho 1B t#ong Qu" t#7nh giIi th7 vi:c giIi để đi đến đ"+ sP cA0 c"c
bài to"n sy đơn giIn hơn #<t nhi6u?
- t vi:c nắ( /iến th>c t#ong /hi nghi=n c>u bài (8i /hông vJng chắc, th3i gi0n
,ành cho luy:n tậ+ *t, /hông c2 đi6u /i:n +hân t*ch, (e x| bài to"n thật chi tiết, để hiểu
cln /y ttng chJ, ttng câu, ttng đi6u /i:n, ttng /h"i ni:(, nhJng /iến th>c nào đ$;c
vận ,nng, nhJng c"ch giIi nào c2 li=n Qu0n? #ong (.i t#$3ng h;+ luôn luôn đlt câu
hỏi r-i s0o•r, +hIi lz giIi và lz giIi đ$;c, /hông đ$;c bỏ Qu0 ('t chi tiết nào ,C là
9M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
nhỏ đến đâu đi nJ0? Eếu là( đ$;c th7 /L năng suy luận logic, c"c th0o t"c t$ ,uy, teng
h;+, /h"i Qu"t h20 (8i th$3ng xuy=n đ$;c #On luy:n và +h"t t#iển?
- ĐPi v8i c"ch ,-y thông th$3ng th7 chq c!n te ch>c cho 1B ho-t đ'ng t7( #0 đ"+
sP cA0 bài to"n? Để +h"t t#iển t$ ,uy và #On t#* thông (inh cho 1B th7 là( nh$ thế là
ch$0 đA, (à +hIi cho 1B t#I l3i c"c câu hỏi s0u: hông Qu0 bài này lLnh h'i đ$;c
nh$ng /iến th>c g7 cho (7nh• M"c rb9yr đlt #0 t#ong bài to"n nhx( +h"t t#iển c"c th0o
t"c t$ ,uy g7• Eếu th0y đei holc b8t ('t sP ,J /i:n th7 bài to"n c2 giIi đ$;c /hông•
Egoài c"ch giIi t#=n còn c2 nhJng c"ch nào /h"c ngắn g.n và h0y hơn nJ0 /hông• „
Mhq /hi nào là( đ$;c nhJng đi6u t#=n th7 1B (8i hiểu hết t"c ,nng cA0 ttng bài to"n?
- bhi giIi bài to"n, c!n te ch>c cho (.i đPi t$;ng 1B cCng th0( gi0 t#0nh luận? bhi n2i
l=n đ$;c ('t z h0y, giIi bài to"n đFng, v8i +h$ơng +h"+ h0y sy t-o #0 cho 1B ni6( vui,
('t sR h$ng +h<n c0o đ', /*ch th*ch t$ ,uy, na lRc suy nghL t7( #0 c"ch giIi h0y hơn thế
nJ0?
21S1 6} (Kng ~C Ic' hXa hF* Ihy) h%xng (ay hF* IE*h *=*
‡ b<t c> công đo-n nào cA0 Qu" t#7nh ,-y h.c đ6u c2 thể sf ,nng bài tậ+? bhi
,-y h.c bài (2i c2 thể sf ,nng bài tậ+ vào bài, để t-o t7nh huPng c2 v<n để, để chuyển
tiế+ tt +h!n này s0ng +h!n /i0, để cHng cP +h"t t#iển /h"i ni:( (8i, +h"t t#iển t$
,uy???bhi ôn tậ+ cHng cP và /iể( t#0 đ"nh gi" th7 nh<t thiết +hIi ,Cng bài tậ+?
,323,3 K)nh thành và "h5t t'i6n kh5i niệ$T kiUn th8c $.i
#ong bài ,-y h7nh thành /h"i ni:(, /iến th>c (8i, 1B +hIi tiế+ thu, lLnh h'i
/iến th>c (8i (à 1B ch$0 biết holc ch$0 biết ('t c"ch ch*nh x"c, #v #àng ? V4 c2 thể
xây ,Rng, lR0 ch.n h: thPng bài tậ+ +hC h;+ để giF+ h.c sinh h7nh thành /h"i ni:( (8i
('t c"ch vJng chắc? Mhwng h-n để h7nh thành /h"i ni:( ˆn/hn V4 c2 thể cho 1B viết
c"c đKng +hân (-ch h% cA0 M
Y
1
_
và M
Y
1
SU
tt đ2 1B nhận x@t v6 sR /h"c nh0u giJ0 c"c
đKng +hân cA0 h0i h;+ ch<t và #Ft #0 /h"i ni:( v6 0n/hn t#=n cơ s% đ5 biết /h"i ni:( v6
0n/0n? t đ2 t0 c2 thể xây ,Rng c"c bài tậ+ t$ơng tR để xây ,Rng c"c /h"i ni:( (8i v6
c"c h;+ ch<t hJu cơ /h"c?
,323-3 VWn >9yện kP nRng v!n dụng kiUn th8cT "h5t t'i6n tư d9y
&ài tậ+ ho" h.c là +h$ơng ti:n #<t tPt để #On luy:n và +h"t t#iển nhJng /L năng, /L
xIo, vận ,nng /iến th>c, +h"t t#iển t$ ,uy cho h.c sinh?biến th>c sy đ$;c nắ( vJng
93
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
thRc sR nếu h.c sinh c2 thể vận ,nng thành th-o chFng vào c"c bài tậ+, tt đ2 c2 t"c
,nng +h"t t#iển t$ ,uy cho h.c sinh?
4* ,n S: Dhhnol và 0nilin đ6u là( (<t (àu n$8c &#o( nh$ng toluhn th7 /hông?
0? t /ết QuI thRc nghi:( đ2 c2 thể #Ft #0 /ết luận g7•
b? ˆnisol j(htyl+hhnylhthk c2 là( (<t (àu n$8c &#ô( /hông•
c? Eếu cho n$8c &#ô( l!n l$;t vào ttng ch<t +-tolu,in j+-0(inotoluhnk, +-c#hsol
j+-(htyl+hhnolk thho tq l: (ol tPi đ0 th7 thu đ$;c sIn +hN( g7• ViIi th*ch
Nhcn •€I: Dhhnol và 0nilin là h0i h;+ ch<t đ$;c 1B nghi=n c>u /h" /i t#ong
ch$ơng t#7nh? #=n cơ s% hiểu biết v6 T h;+ ch<t này cho +h@+ 1B suy luận cho nhJn
h;+ ch<t t$ơng tR, đKng th3i Qu0 đ2 1B đ$;c /hắc sâu, là( #v th=( /h"i ni:( v6 sR
Inh h$%ng Qu0 l-i giJ0 c"c nguy=n tf t#ong +hân tf
,323F3 A!n dụng kiUn th8c vào thực ti?n
48i đlc điể( đ0 ,-ng và +hong +hF cA0 bài tậ+ thRc tiun, vi:c t#uy6n đ-t cho 1B
nhJng /iến th>c thRc tiun c2 thể sf ,nng nhi6u +h$ơng +h"+ /h"c nh0u, thông Qu0
nhi6u h7nh th>c /h"c nh0u, c2 thể đ$0 vào /hi giIng bài (8i thông Qu0 c"c câu hỏi,
c"ch đlt v<n đ6, h0y ('t bài tậ+ nhỏ, và cHng c2 thể V4 thông tin cho 1Bs cHng c2 thể
đ$0 vào t#ong c"c gi3 luy:n tậ+ thông Qu0 c"c bài tậ+ h0y đ$0 vào đ6 /iể( t#0 v8i ('t
,ung l$;ng nh<t đ\nh? Đlc bi:t là te ch>c c"c ho-t đ'ng ngo-i /h20 nh$ c"c cu'c
thi,c"c câu l-c b' h20 h.c,????
4* ,n : S?47 s0o n$8c c<t để lâu ngày ngoài /hông /h* l-i c2 D1 ‰ ^•
T?ViIi th*ch sR t-o thành th-ch nhH t#ong h0ng đ'ng•
W?-i s0o x"c chết đ'ng vật l-i bPc (Ci hôi •??????
,323J3 40ch th0ch sự s5ng t/o t'ong h+c t!"
#ong h.c tậ+ ho" h.c, ('t t#ong nhJng ho-t đ'ng chA yếu để /*ch th*ch sR s"ng
cA0 1B là ho-t đ'ng giIi bài tậ+? 47 vậy, gi"o vi=n c!n +hIi t-o đi6u /i:n để thông Qu0
ho-t đ'ng này c"c năng lRc s"ng t-o đ$;c +h"t t#iển, h.c sinh sy c2 nhJng +hN( ch<t t$
,uy (8i, thể hi:n %:
- Eăng lRc +h"t hi:n v<n đ6 (8i?
- 7( #0 h$8ng (8i?
- -o #0 /ết QuI h.c tậ+ (8i?
9S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Để c2 đ$;c nhJng /ết QuI t#=n, ng$3i V4 c!n z th>c đ$;c (nc đ*ch cA0 ho-t
đ'ng giIi &11, /hông +hIi chq là t7( #0 đ"+ sP đFng (à còn là +h$ơng ti:n /h" hi:u
QuI để #On luy:n t$ ,uy ho" h.c cho h.c sinh? &11 +hong +hF và đ0 ,-ng, để giIi
đ$;c &11 c!n +hIi vận ,nng nhi6u /iến th>c cơ bIn, sf ,nng c"c th0o t"c t$ ,uy so
s"nh, +hân t*ch, teng h;+, /h"i Qu"t ho", t#tu t$;ng ho", „ du0 đ2 h.c sinh th$3ng
xuy=n đ$;c #On luy:n z th>c tR gi"c t#ong h.c tậ+, nâng c0o /hI năng hiểu biết cA0 bIn
thân, g2+ +h!n cho Qu" t#7nh h7nh thành nhân c"ch toàn ,i:n cA0 h.c sinh?
4* ,n : Mho han h;+ ˆ gK( Šh‹, Šh
T

W
, Šh
W

Y
, (ai oxit đ6u c2 U,Z (ol? 1oà t0n
hoàn toàn ˆ vào ,, 1Ml? *nh sP (ol 1Ml tPi thiểu để hoà t0n hết ˆ•
Nhcn •€I : 1B c2 thể viết W +h$ơng t#7nh +hIn >ng #Ki t*nh? Eh$ng 1B cHng c2
thể t*nh thho sP (ol nguy=n tf oxi ⇒ sP (ol 1
T
‹ ⇒ sP (ol nguy=n tf 1 ⇒ sP (ol
1Ml? 1B cHng c2 thể xh( han h;+ chq c2 S (ol Šh
W

Y

và /hi đ2 1B chq c!n viết ('t
DDX và t*nh sP (ol 1Ml thho DDX?
Eh$ vậy Qu0 &11 c2 thể /*ch th*ch sR s"ng t-o t#ong h.c tậ+ cA0 1B?
9/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
TI•U ToT CH7<NG 2
#ong ch$ơng này chFng tôi đ5 t#7nh bày cơ s% lz luận cA0 đ6 tài b0o gK(:
S? 1o-t đ'ng nhận th>c cA0 1B: Ehận th>c cI( t*nh jcI( gi"c, t#i gi"ck, nhận
th>c l* t*nh jt$ ,uy, t$%ng t$;ngk, năng lRc nhận th>c và biểu hi:n cA0 n2, sR +h"t t#iển
năng lRc nhận th>c cA0 1B ?
T? *nh t*ch cRc cA0 nhận th>c:bh"i ni:( t*nh t*ch cRc, t*nh t*ch cRc h.c tậ+,
nhJng ,<u hi:u cA0 t*nh t*ch cRc h.c tậ+, ho-t đ'ng t$ ,uy t#ong Qu" t#7nh nhận th>c
h.c tậ+?
W? Đei (8i +h$ơng +h"+ ,-y h.c thho h$8ng ,-y h.c t*ch cRc:bh"i ni:(
+h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc, nhJng ,<u hi:u đlc t#$ng cA0 +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch
cRc?
Y? &ài tậ+ h20 h.c t#ong ,-y h.c h20 h.c:Dhân lo-i bài tậ+ h20 h.c, z nghL0 và
t"c ,nng cA0 bài tậ+ t#ong ,-y h.c h20 h.c, nhJng xu h$8ng +h"t t#iển cA0 bài tậ+ h20
h.c hi:n n0y?
Z? Bf ,nng bài tậ+ h20 h.c thho h$8ng ,-y h.c t*ch cRc: 17nh thành và +h"t t#iển
/h"i ni:(, /iến th>c (8i, #On luy:n /L năng vận ,nng /iến th>c, +h"t t#iển t$ ,uy, vận
,nng /iến th>c vào thRc tiun, /*ch th*ch sR s"ng t-o t#ong h.c tậ+?
<t cI c"c v<n đ6 t#=n là n6n tIng cơ s% cho +h@+ chFng tôi n=u l=n sR c!n thiết
+hIi thRc hi:n đ6 tài nghi=n c>u nhx( +hnc vn tPt cho thRc tế giIng ,-y và nâng c0o
năng lRc nhận th>c cho 1B ?
9J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
CH7<NG 9
d4Y D^NG VÀ 6e DDNG Hf THgNG BÀI T]$ A+IN 8 A+INO
AdIT 8 $hOTiIN ThONG CH7<NG ThjNH HkA HlC 29 N4NG CAO
THiO H7mNG DnY HlC T\CH C^C
9121 +K* Iêu (ay hF* #C G{* GB@ 'htn a@n 8 a@n) a•I 8 '|)Iyn I|)ng *h%&ng
I|‚nh hXa hF* !x' 29 n"ng *a)
-3,3,3 Xục ti79
2.1.1.1. JiKn thức
&iết:
- Dhân lo-i ,0nh +h"+ cA0 0(in?
- Œng ,nng v0i t#ò cA0 0(in 0(in 0xit?
- bh"i ni:( v6 +h+tit, +#othin hn•i(, 0xitnu nuclhic và v0i t#ò cA0 chFng t#ong
cu'c sPng?
- M<u t#Fc +hân tf và t*nh ch<t cơ bIn cA0 +#othin?
2.1.1.2. J9 năng
- V.i t=n thho ,0nh +h"+ thông th$3ng và ,0nh +h"+ QuPc tế c"c h;+ ch<t 0(in,
0(ino 0xit?
- 4iết c"c +h$ơng t#7nh h20 h.c?
- du0n s"t Dhân t*ch c"c th* nghi:( ch>ng (inh, so s"nh +hân bi:t 0(in 0xit,
+h+tit và +#othin?
- ViIi c"c bài v6 c"c h;+ ch<t 0(in, 0(ino 0xit, +h+it và +#othin?
2.1.1.C. ;hái )<
h<y đ$;c t!( Qu0n t#.ng cA0 c"c h;+ ch<t nitơ? EhJng /h"( +h" v6 c<u t-o
+hận tf, t*nh ch<t cA0 n2 t-o cho 1B lòng h0( (uPn và s0y (= t7( hiểu v6 c"c h;+ ch<t
0(in, 0(ino 0xit và c"c h;+ ch<t +h+tit và +#othin?
-3,3-3 :Cc Li6$ vB nMi d9ng và kiUn th8c cơ Yn
2.1.2.1. OPc )i"m v* n<i dung v c(u tr@c
M"c h;+ ch<t 0(in, 0(ino 0xit,+h+it và +#othin c2 #<t hi6u t#ong tR nhi=n, c2 >ng
,nng đ3i sPng và t#ong sIn xu<t, vi:c nghi=n c>u c"c lo-i h;+ ch<t t#=n ('t c"ch h:
9O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
thPng và đ!y đA ch$0 đ$;c đ6 cậ+ % l8+ ,$8i? 4i:c nghi=n c>u c"c h;+ ch<t t#=n cA0
ch$ơng thho bP cnc:
Dhân lo-i thành c"c nh2( h;+ ch<t ,R0 vào c<u t#Fc +hân tf?
~Pi Qu0n h: giJ0 c<u t-o và t*nh ch<t cA0 c"c h;+ ch<t?
Dh$ơng +h"+ đi6u chế cA0 c"c h;+ ch<t thho con đ$3ng tPng h;+ holc sinh h20
sy giF+ cho 1B hiểu đ$;c bIn ch<t cA0 c"c h;+ ch<t ch>0 nitơ?
2.1.2.2. NhQng y?u cBu v* 8iKn thức cG !ản
- &iết c"c lo-i 0(in, ,0nh +h"+ cA0 0(in?
- 1iểu c<u t-o +hân tf, t*nh ch<t, >ng ,nng, đi6u chế 0(in?
- &i=t >ng ,nng và v0i t#ò cA0 0(ino 0xit
- 1iểu c<u t#Fc +hân tf và t*nh ch<t ho" h.c cơ bIn cA0 0(ino 0xit
- &iết /h"i ni:( v6 +h+tit, +#othin
- &iết c<u t-o +hân tf và t*nh ch<t cơ bIn cA0 +h+tit, +#othin?
9191 $h"n !)a *>* (ang ~C Ic' 'htn a@n 8 a@n) a•I 8 '|)Iyn
-3-3,3 Z$in
2.2.1.1. Rách viKt cEng thức c(u t7, các )Sng +hTn v d%nh +há+ %min
Để viết đA và nh0nh ch2ng c"c đKng +hân 0(in t0 n=n viết thho bậc?
'í d1 1: 4iết công th>c c<u t-o, g.i t=n c"c đKng +hân, chq #v bậc cA0 c"c 0(in c2 cCng
công th>c +hân tf s0u:
0k M
W
1
`
E bk M
^
1
`
E j,9n xu<t bhn•hnk
$h"n IE*h
0k M
W
1
`
E
M1
W
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
E1 M1
T
M1
W
D#o+yl 0(in jbậc Sk gtyl(htyl 0(in jbậc Tk
M1
W
E M1
W
M1
W

M1
W
M1 M1
W
E1
T
#i(htyl 0(in jbậc Wk pso+#o+yl 0(in jbậc Sk
9Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

bk M
^
1
`
E j,9n xu<t bhn•hnk
M1
T
E1
T

E1
T
M1
W

E1
T
M1
W

&hn•yl0(in jbậc Sk +-(htyl 0nilin jbậc Sk o-(htyl 0nilin jbậc Sk

E1 M1
W

E1
T
M1
W
~htyl+hhnyl0(in j bậc Tk +-(htyl 0nilin j bậc Sk
'í d1 2N 4iết công th>c c<u t-o thu g.n c"c đKng +hân c2 công th>c +hân tf M
Y
1
SS
E
$h"n IE*h
A@n ~c* 2
M1
W
M1
T
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
M1 M1
T
E1
T
M1
W
&utyl0(in psobutyl0(in
M1
W
M1
T
M1 M1
W
E1
T

M E1
T
M1
W
M1
W
M1
W
Bhc butyl0(in h#t butyl0(in
A@n ~c* 9
M1
W
M1
T
M1
T
E1 M1
W

M1
W
M1 E1 M1
W
M1
W

gtyl(htyl0(in ~htyliso+#o+yl0(in


M1
W
M1
T
E1 M1
T
M1
W

Đihtyl0(in
M0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
A@n ~c* M
M1
W
M1
T
E M1
W
M1
W

gtylđi(htyl0(in
2.2.1.2. 2hản ứng cháy c$% %min
%) RBn nh3
M
x
1
y
E ‚
T
y
x ‚
Y
¸ _
Ο
÷
¸ ,

xM‹
T

T
y
T
Η Ο

T
S
T
Ν
M
n
1
Tn‚W
E ‚
T T T T
Yn‚W Tn W S
n M‹ 1 ‹ ‚
T T T
+
Ο → + Ν
Uưu VN n
‹T +hIn >ng 0(in
Ž n
M‹T

T
1 ‹
S
n
T
!) 0i tậ+ minh h-%
'í d1 1: ĐPt ch"y hoàn toàn 0(in no đơn ch>c, bậc p, (-ch h% thu đ$;c tq l: (ol M‹
T
và 1
T
‹ là Y : ^? =n g.i cA0 0(in là:
ˆ? htyl 0(in &? đi(htyl 0(in M? htyl (htyl 0(in [?+#o+yl 0(in?
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in no đơn ch>c, (-ch h% là M
n
1
Tn‚W
E
DDX ch"y: M
n
1
Tn‚W
E
T

÷÷÷→
nM‹
T
‚ T T
T W S
j k
T T
+
Η Ο+ Ν
n
0 c2:
T
T
1 ‹
M‹
n
Tn W ^
n T
n Tn Y
+
· · ⇒ · ⇒
MD 0(in là M
T
1
^
E
47 0(in bậc p n=n MD đFng là: M1
W
M1
T
E1
T
jhtyl0(ink?
'í d1 2N ĐPt ch"y hoàn toàn 0 (ol 0(in no đơn ch>c thu đ$;c SW,T jgk M‹
T
và _,S jgk
1
T
‹? Vi" t#\ cA0 0 là:
ˆ? U,UZ &? U,S M? U,U^ [? U,T
$h"n IE*h
0 c2 :
T
M‹
SW, T
n U, W
YY
· ·
(ols
T
1 ‹
_,S
n U, YZ
S_
· ·
(ol
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in no đơn ch>c, (-ch h% là M
n
1
Tn‚W
E
M2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
+t+$ ch"y: M
n
1
Tn‚W
E
T

÷÷÷→
nM‹
T
‚ T T
Tn W S
j k
T T
+
Η Ο+ Ν
0 (ol n0 j
Tn W
T
+
k0
0 c2:
n0 U, W
n W
Tn W
j k0 U, YZ
0 U,S T
· ¹
¹
· ¹ + '
· ⇒
'
¹
·
¹ ¹

Dh$ơng "n &?
'í d1 CN ĐPt ch"y hoàn toàn ( jgk han h;+ gK( W 0(in thu đ$;c W,W] l*t M‹
T
jđ/tck,
Z,Yjgk 1
T
‹ và S,ST l*t E
T
jđ/tck? Vi" t#\ cA0 ( là:
ˆ? W,] &? W,_ M? Y [? W,S
$h"n IE*h
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn nguy=n tP t0 c2:
( Ž (
M
‚ (
1
‚ (
E
Ž
W, W] Z, Y S,ST
ST? T? T_? W,_
TT, Y S_ TT, Y
+ + ·
jgk

Dh$ơng "n &?
'í d1 IN bhi đPt ch"y hoàn toàn ('t 0(in đơn ch>c c, thu đ$;c _,Y l*t /h* M‹
T
, S,Y l*t
/h* E
T
jc"c thể t*ch /h* đo % đ/tck và SU,STZ jgk 1
T
‹? Mông th>c +hân tf cA0 c là:
ˆ? M
W
1
^
E

&? M
T
1
^
E M? M
W
1
`
E [? M
Y
1
`
E
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ[)
$h"n IE*h
0 c2:
T
M‹
n
Ž
_, Y
U, W^Z
TT, Y
·
(ols
T
E
n

Ž
S, Y
U, U]TZ
TT, Y
·
(ol
T
1 ‹
n

Ž
SU,STZ
U, Z]TZ
S_
·
(ol?
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in đơn ch>c c là M
x
1
y
E
Dh$ơng t#7nh +hIn >ng ch"y:
M
x
1
y
E
UT +
÷÷→
xM‹
T


T
y
1
T
‹ ‚
S
T
E
T
U,W^Z U,Z]TZ U,U]TZ (ol
M9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
0 c2 h::
S
U, U]T U, W^Z?
W
T
S y `
U, U]TZ U, Z]TZ?
T T
>
>
y
¹
·
¹
· ¹
¹

' '
·
¹
¹
·
¹
¹
4ậy MD cA0 0(in là: M
W
1
`
E

Dh$ơng "n M?
'í d1 \N ĐPt ch"y hoàn toàn c"c 0(in no đơn ch>c v8i tƒ l: sP (ol M‹
T
và hơi 1
T

j k nx( t#ong /hoIng nào s0u đây:
ˆ? U,Z • ‰S &? U,Y • • S M? U,Y • • S [? U,Z • • S
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in no đơn ch>c là M
n
1
Tn‚W
E
M
n
1
Tn‚W
E
T

÷÷÷→ nM‹
T

T T
Tn W S
1 ‹
T T
+
¸ _
+ Ν
÷
¸ ,
q l: : Ž
T
T
M‹
1 ‹
n
Tn T
W
n Tn‚W
T
n
· ·
+
bhi n Ž S

Ž U,Y
bhi n
→ ∞ ⇒


S
4ậy: U,Y • • S

Dh$ơng "n M?
'í d1 ]N ĐPt ch"y hoàn toàn S đKng đwng c cA0 0nilin th7 tq l: n
T
M‹ : n
T
1 ‹ Ž S,YZYZ?
MD cA0 c là:
ˆ? M
^
1
^
E1
T
&? M
_
1
`
E1
T
M? M
`
1
SS
E1
T
[? M
SU
1
SW
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in c là M
n
1
Tn - ^
E1
T
h0y M
n
1
Tn - Z
E
M
n
1
Tn - Z
E
T

÷÷÷→ nM‹
T

T T
Tn Z S
1 ‹
T T

¸ _
+ Ν
÷
¸ ,
0 c2:
T
T
M‹
1 ‹
n
n
Ž
Tn
S, YZYZ n _
Tn Z
· ⇒ ·

MM
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
4ậy: MD cA0 0(in c là M
_
1
`
E1
T

Dh$ơng "n &?
'í d1 [N ĐPt ch"y 0(in ˆ v8i /hông /h* jE
T
và ‹
T
v8i tq l: (ol Y : Sk vt0 đA, s0u +hIn
>ng thu đ$;c S^,] g M‹
T
và ]`,YY l*t E
T
jđ/tck? bhPi l$;ng cA0 0(in là:
ˆ? `,T g &? ` g M? SS g [? `,Z g
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in ˆ là M
x
1
y
E
t
Dh$ơng t#7nh +hIn >ng ch"y:
M
x
1
y
E
t

T
y
x
Y
¸ _
+ Ο
÷
¸ ,
U
t
÷÷→
xM‹
T

T T
y t
1 ‹
T T
+ Ν
t +t+$ ch"y t0 c2: n
T
‹ +hIn >ng
Ž n
T
M‹ ‚
T
1 ‹
S S^, ] S ST, ]
n ? U, ^Z
T YY T S_
· + ·
(ol

n
T
E jt#ong /hông /h*k
Ž Y?n
T

Ž Y?U,^Z Ž W (ol

n
T
E jsinh #0 ,o đPt ch"y 0(in ˆk
Ž
]`, YY
W U,S
TT, Y
− ·
(o
l
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2:
(
ˆ
‚( T

+hIn >ng
Ž (
T
M‹
‚ ( T
1 ‹
‚ ( T
E
jsIn +hN(k

(
ˆ
Ž S^,] ‚ ST,] ‚ U,S?T_ - U?^Z?WT Ž ` jgk

Dh$ơng "n &?
'í d1 ^N ĐPt ch"y hoàn toàn han h;+ T 0(in bậc S, (-ch h%, no, đơn ch>c, /ế tiế+ nh0u
t#ong cCng ,5y đKng đwng thu đ$;c M‹
T
và 1
T
‹ v8i tq l: sP (ol n
T
M‹ : n
T
1 ‹ Ž S: T? 10i
0(in c2 công th>c +hân tf l!n l$;t là?
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
Z
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
và M
Y
1
`
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
và M
Z
1
SS
E1
T
$h"n IE*h
Mông th>c chung:
n Tn W
M 1 E
+
n Tn W
M 1 E
+
ch y á
÷÷÷→
n
M‹
T

T
Tn W
1 ‹ ???
T
+
+
M3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
n
T
M‹
: n
T
1 ‹
Ž S: T

n
Ž S,Z

M1
Z
E jM1
W
E1
T
k và M
T
1
^
E jM
T
1
Z
E1
T
k

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
'í d1 _N ĐPt ch"y hoàn toàn ( jgk ('t 0(in bậc S c bxng l$;ng /hông /h* vt0 đA thu
đ$;c S^,] g M‹
T
s ST,] g 1
T
‹ và ]`,YY l*t E
T
jđ/tck? ViI thiết /hông /h* chq gK( E
T


T
, t#ong đ2 oxi chiế( TU• thể t*ch /hông /h*? c c2 công th>c là:
ˆ? M
T
1
Z
E1
T
&? M
W
1
^
E1
T
M? M1
W
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
$h"n IE*h
M
x
1
y
E


T T T T
y y •
x‚ xM‹ 1 ‹
Y T T
¸ _
Ο → + + Ν
÷
¸ ,
0 (ol

0
y 0y 0•
x ‚ 0x
Y T T
¸ _
→ → →
÷
¸ ,
0 c2: n
T
M‹ Ž 0x Ž
ST, ]
U, Y
YY
·
jSk
n
T
1 ‹
Ž
0y ST, ]
U, ^
T S_
· ·
jTk
n
T
E Ž n
T
E b0n đ!u
‚ n
T
E j,o +$k
Ž Yn
T
‹ ‚ n
T
E j,o +$k
Ž Y0
y 0• ]`, YY
x‚ W, Y
Y T TT, Y
¸ _
+ · ·
÷
¸ ,
jWk
t jSk, jTk


^x
y Ž
T
th0y vào jWk t0 c2: • Ž
x
T
x : y : • Ž T : ^ : S

MĐVE : M
T
1
^
E

ME : jM
T
1
^
Ek
n
Mhq ch.n n Ž S

MD

cA0 c là M
T
1
^
E : MM bậc S : M
T
1
^
E1
T

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
'í d1 1ZN ĐPt ch"y ('t 0(in no, đơn ch>c bậc h0i c thu đ$;c M‹
T
và 1
T
‹ c2 tq l: sP
(ol n
T
M‹ : n
T
1 ‹ Ž T : W? =n g.i cA0 c là:
ˆ? gtyl0(in &? gty(htyl0(in
M? #ihtyl0(in [? Đi(htyl0(in
MS
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
ˆ(ino no, đơn ch>c c : M
n
1
Tn‚W
E
c
ch y á
÷÷÷→ nM‹
T

W
n
T
¸ _
+
÷
¸ ,
1
T
‹ ‚„
[o n
T
M‹ : n
T
1 ‹ Ž T : W


n T
n W
W
W
n
T
· ⇒ ·
+
MD : M
W
1
`
E
MM 0(in bậc h0i : M1
W
- E1 - M
T
1
Z

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 11N ĐPt ch"y hoàn toàn SZ g han h;+ gK( 0(in đơn ch>c no ˆ (-ch h% và 0ncol
đơn ch>c no & (-ch h% bxng oxi l<y ,$ #Ki cho sIn +hN( ch"y vào b7nh đRng n$8c vôi
t#ong c2 ,$ thu đ$;c ^U g /ết tA0? 1an h;+ /h* #0 /hỏi b7nh c2 thể t*ch SS,T l*t jđ/tck và
c2 tq /hPi hơi so v8i hiđ#o là SZ,]? &iết ~
&
Ž ~
ˆ
‚ SZ? 7( công th>c ˆ, &•
$h"n IE*h
Đlt ˆ: M
n
1
Tn‚W
E j~
ˆ
Ž SYn ‚ S^k x (ol
&: M
(
1
T(‚S
‹1 j~
&
Ž SY( ‚ S_k y (ol
t ~
&
Ž ~
ˆ
‚ SZ

SY( ‚ S_ Ž SYn ‚ S^ ‚ SZ

( Ž n ‚S jSk
ĐPt ˆ, & cho sIn +hN(: M‹
T
, hơi n$8c, E
T
sinh #0, ‹
T
còn ,$? du0 ,ung ,\ch M0j‹1k
T
th7 M‹
T
và hơi n$8c b\ h<+ thn?
M‹
T
‚ M0j‹1k
T


M0M‹
W


‚ 1
T


n
M‹T
Ž n
M0M‹W
Ž
^U
U, ^
SUU
(ol ?
1an h;+ E
T
‚ ‹
T
,$ c2 sP (ol:
SS, T
U, Z
TT, Y
·
và c2
Μ
Ž SZ,] x T Ž WS,T jđvMk
Đlt n
ET
Ž 0, n
‹T
,$ Ž b

Μ
Ž
0 b U, Z
0 U,S
T_0 WTb
WS, T
b U, Y U,Z
+ · ¹
¹
· ¹ + ¹
· ⇒
' '
·
¹
¹
¹
¹
bhPi l$;ng han h;+ ˆ, &: jSYn ‚ S^kx ‚ jSY( ‚ S_ky Ž SZ jTk
M
n
1
Tn‚W
E ‚
T T T T
Yn W Tn W S
nM‹ ‚ 1 ‹
T T T
+ +
Ο → + Ν
x nx x‘T
M/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
M
(
1
T(‚S
‹1 ‚
T T T
W(
(M‹ ‚ j( Sk1 ‹
T
Ο → +
y (y
0 c2: n
T
E :
T
M‹
x
U,S x U, Ts n : nx
T
· ⇒ ·
‚ (y Ž U,^ jWk
t jTk

SY jnx ‚ (yk ‚ S^x ‚ S_y Ž SZ

SY?U,^ ‚ S,^?U,T ‚ S_y Ž SZ

y Ž U,S
t jWk

Tn ‚ ( Ž ^

Tn ‚ n ‚ S Ž ^

n Ž T, ( Ž W?
4ậy ˆ là M
T
1
^
E s & là M
W
1
^
‹1
'í d1 12N ĐPt ch"y hoàn toàn S,S_ g 0(in đơn ch>c & bxng ('t l$;ng /hông /h* vt0
đA? [9n toàn b' han h;+ /h* s0u +hIn >ng Qu0 b7nh đRng ,ung ,\ch M0j‹1k
T
l<y ,$
đ$;c ]g /ết tA0 và c2 `,]WT l*t /h* jđ/tck ,uy nh<t tho"t #0 /hỏi b7nh? 7( công th>c
+hân tf, viết công th>c c<u t-o và g.i t=n &? ViI thiết t#ong /hông /h* c2 TU• ‹
T
, _U•
E
T
?
$h"n IE*h
Đlt công th>c cA0 0(in & đơn ch>c là M
x
1
y
E 0 j(olk
M
x
1
y
E ‚
T T T T
y y S
x ‚ xM‹ 1 ‹
Y T T
¸ _
Ο → + + Ν
÷
¸ ,
0

x0 ‚
y0
Y

x0


y0
Y


0
T
(ol
M‹
T
‚ M0j‹1k
T


M0M‹
W
↓ ‚ 1
T

0 c2: n
T
M‹ Ž x0 Ž
]
U, U]
SUU
·
(ol s n
T
‹ c!n ,Cng Ž x0 ‚
y0
Y
(ol

Y ? U,U] ‚ y0 ‚ U,Z0 Ž U,YW

y0 ‚ U,Z0 Ž U,S` jSk
bhPi l$;ng &: STx0 ‚ y0 ‚ SY0 Ž S,S_

y0 ‚ SY0 Ž S,S_ - ST? U,U] Ž U,Y] jTk
t jSk và jTk


U, U]
x W
y0 U,S_ U, UT
0 U, UT U,S_
y `
U, UT
¹
· ·
¹
· ¹
¹

' '
·
¹
¹
· ·
¹
¹
4ậy công th>c +hân tf cA0 & là M
W
1
`
Es Mông th>c c<u t-o cA0 & là:
MJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
M1
W
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
E1 M1
T
M1
W
D#o+yl 0(in jbậc Sk gtyl(htyl 0(in jbậc Tk
M1
W
E M1
W
M1
W

M1
W
M1 M1
W
E1
T
#i(htyl 0(in jbậc Wk pso+#o+yl 0(in jbậc Sk
2.2.1.C. 2hản ứng c$% %min v3i %>it
%) RBn nh3
48i 0(in ˆ, c2 0 nh2( ch>c, giI sf 0(in bậc p?
… jE1
T
k
0
‚ 01Ml

…jE1
W
Mlk
0
BP ch>c 0(in: 0 Ž
.Rl
X
n
n
và (
(uPi
Ž (
0(in
‚ (
1Ml
!) 0i tậ+ minh h-%
'í d1 1N Mho U,Y (ol S 0(in no đơn ch>c t"c ,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml jvt0 đAk thu đ$;c
WT,] jgk (uPi? MD cA0 0(in là:
ˆ? M1
W
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
?
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in no đơn ch>c bậc p là: …E1
T
DDX: …E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
U,Y U,Y

U,Y? j~

‚ ZT,Zk Ž WT,]

~

Ž T`

… là M
T
1
Z
-

MD cA0 0(in là: M
T
1
Z
E1
T

Dh$ơng "n &?
'í d1 2N Mho SU jgk 0(in đơn ch>c c +hIn >ng hoàn toàn v8i 1Ml j,$k, thu đ$;c SZ jgk
(uPi? BP đKng +hân c<u t-o cA0 c là:
ˆ? _ &? ^ M? Z [? Y
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
DDX: …E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi
MO
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

(
1Ml Ž
(
(uPi
- (
0(in
Ž SZ - SU Ž Z jgk

n
1Ml
Ž Z‘W],Z (ol
hho DDX: n
0(in
Ž n
1Ml
Ž Z‘W],Z (ol


T
…E1
Z, `
~
U,S
·
Ž Z`

~

Ž YW

… là M
Y
1
`
-
4ậy MD 0(in đơn ch>c M
Y
1
`
E1
T
h0y M
Y
1
SS
E?
M"c MM >ng v8i MD M
Y
1
SS
E?
A@n ~c* 2
M1
W
M1
T
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
M1 M1
T
E1
T
M1
W
&utyl0(in psobutyl0(in
M1
W
M1
T
M1 M1
W
E1
T

M E1
T
M1
W
M1
W
M1
W
Bhcbutyl0(in h#t butyl0(in
A@n ~c* 9
M1
W
M1
T
M1
T
E1 M1
W

M1
W
M1 E1 M1
W
M1
W

gtyl(htyl0(in ~htyliso+#o+yl0(in


M1
W
M1
T
E1 M1
T
M1
W

Đihtyl0(in
A@n ~c* M
M1
W
M1
T
E M1
W
M1
W

gtylđi(htyl0(in


Dh$ơng "n ˆ?
'í d1 CN Mho Z,` jgk 0(in đơn ch>c c t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch 1Ml, s0u /hi +hIn
>ng xIy #0 hoàn toàn thu đ$;c ,ung ,\ch €? )à( b0y hơi ,ung ,\ch € đ$;c `,ZZ jgk
(uPi /h0n? BP công th>c c<u t-o >ng v8i công th>c +hân tf cA0 c là:
ˆ? Z &? Y M? T [? W
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X, 0 Y năm 2ZZ^)
MZ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
…E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

(
1Ml
Ž (
(uPi
- (
0(in
Ž `,ZZ - Z,` Ž W,]Z g

n
1Ml
Ž U,S (ol
hho +h$ơng t#7nh +hIn >ng n
0(in
Ž n
1Ml
Ž U,S (ol

~
…E1T
Ž
Z,`
U,S
Ž Z`

~

Ž YW

… là M
W
1
^
-
4ậy MD 0(in đơn ch>c M
W
1
^
E1
T
h0y M
W
1
`
E
M"c MM >ng v8i MD M
W
1
`
E
M1
W
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
E1 M1
T
M1
W
D#o+yl 0(in jbậc Sk gtyl (htyl 0(in jbậc Tk
M1
W
E M1
W
M1
W

M1
W
M1 M1
W
E1
T
#i(htyl 0(in jbậc Wk pso+#o+yl 0(in jbậc Sk


Dh$ơng "n &?
'í d1 IN Để t#ung hoà WZ jgk ,ung ,\ch cA0 ('t 0(in đơn ch>c c nKng đ' ST,Y• c!n
,Cng SUU(l ,ung ,\ch 1Ml S~? Mông th>c cA0 c là:
ˆ? M
W
1
Z
E &? M
T
1
^
E M? M1
Z
E [? M
W
1
^
E
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ[)
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in là: …E1
T
0 c2: (
T
…E1 Ž
TZ?ST, Y
SUU
·
W,S jgk s n
1Ml
Ž U,US?S Ž U,S (ol
DDX: …E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
U,S U,S

(
T
…E1
Ž
W,S
WS
U,S
· ⇒
~

Ž SZ

… là M1
W
-

Dh$ơng "n M?
30
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í d1 \N Mho T,] jgk han h;+ T 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ t"c ,nng v8i
,ung ,\ch 1Ml lo5ng ,$? B0u +hIn >ng cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c Y,YTZg (uPi? MD
cA0 T 0(in là:
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
Z
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
và M
Y
1
`
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
và M
Z
1
SS
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c chung cA0 T 0(in no đơn ch>c là
T
n Tn S
M 1 E1
+
T W
n Tn S n Tn S
M 1 E1 ‚ 1Ml M 1 E1 Ml
+ +

M> S (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng W],Z jgk?
4ậy: 0 (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng Y,YTZ - T,] Ž S,_TZ jgk

0
Ž
S,_TZ
U, UZ
W],Z
·
(ol

~
0(in
Ž
T, ]
ZT SYn S^ ZT n T,Z
U, UZ
· ⇔ + · ⇒ ·

MD cA0 T 0(in là M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T

Dh$ơng "n &?
'í d1 ]N Mho TU jgk han h;+ W 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ c2 tq l: (ol t$ơng
>ng là S: SU : Z t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c WS,]_ jgk han h;+ (uPi?
MD cA0 0(in c2 /hPi l$;ng (ol nhỏ nh<t là:
ˆ? M1
W
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in th> nh<t là M
n
1
Tn‚W
E


Mông th>c teng Qu"t cA0
0(in th> h0i là M
n‚S
1
Tn‚Z
E

và 0(in th> W là M
n‚T
1
Tn‚^
E, sP (ol t$ơng >ng là x, SUx và
Zx?
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

n
1Ml
Ž
SS, ]_
U,WT
W], Z
·
(ol
47 cI W 0(in no đơn ch>c n=n: n
0(in
Ž n
1Ml
Ž U,WT (ol

U,UT?jSYn ‚ S^k ‚ U,UT?SU?jSYn ‚ WSk ‚ U,UT?Z?jSYn ‚ YZk Ž TU
32
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

n Ž T

W 0(in là M
T
1
^
E
,
M
W
1
`
E và M
Y
1
SS
E

Dh$ơng "n &?
'í d1 [N Mho l$;ng ,$ 0nilin +hIn >ng hoàn toàn v8i ,ung ,\ch lo5ng ch>0 U,UZ (ol
1
T
B‹
Y
l$;ng (uPi thu đ$;c bxng
ˆ? ^,S g &? SY,T g M? S`,S g [? T_,Y g
$h"n IE*h
TM
]
1
Z
E1
T
‚ 1
T
B‹
Y

jM
]
1
Z
E1
W
k
T
B‹
Y
n
(uPi
Ž
T Y
/`
n
Η
Ž U,UZ (ol
Ž’ (
(uPi
Ž U,UZ? T_Y Ž SY,T jgk

Mh.n +h$ơng "n &
2.2.1.I. /, Wánh tính !%aG c$% các %min
%) Nguy?n tbc
ˆ(in còn ,$ đôi h ch$0 li=n /ết t#=n nguy=n tt Eitơ n=n thể hi:n t*nh b0•ơ “ đlc t#$ng
cho /hI năng nhận +#oton 1

• Eh2( 0n/yl c2 Inh h$%ng là( tăng (ật đ' h % nguy=n tf Eitơ “ là( tăng t*nh
b0•ơ?
• Eh2( +hhnyl jM
]
1
Z
-k là( giI( (ật đ' h t#=n nguy=n tf Eitơ “ là( giI( t*nh
b0•ơ?
• )Rc b0•ơ : M
n
1
Tn‚S
- E1
T
’ E1
W
’ M
]
1
Z
- E1
T
ˆ(in bậc T ’ ˆ(in bậc S
GP IhE*h
[o 0(in bậc T j… - E1 - …”k c2 h0i gPc hiđ#oc0cbon n=n (ật đ' đNy h vào nguy=n
tf E t#ung tâ( l8n hơn 0(in bậc S j… - E1
T
k?
ˆ(in càng c2 nhi6u gPc 0n/yl, gPc 0n/yl càng l8n “ t*nh b0•ơ càng (-nh, nhi6u gPc
+hhnyl “ t*nh b0•ơ càng yếu?
!) 0i tậ+ minh h-%
'í d1 1N Bo s"nh t*nh b0•ơ cA0 c"c h;+ ch<t hJu cơ s0u: E1
W
, M
T
1
Z
E1
T
, M1
W
E1
T
,
M
]
1
Z
E1
T
, jM
]
1
Z
k
T
E1, jM
T
1
Z
k
T
E1, M
]
1
Z
M1
T
E1
T

39
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
jM
T
1
Z
k
T
E1 ’ M
T
1
Z
E1
T
’ M1
W
E1
T
’ E1
W
’ M
]
1
Z
M1
T
E1
T
’ M
]
1
Z
E1
T
’ jM
]
1
Z
k
T
E1
'í d1 2N Bo s"nh t*nh b0•ơ c"c ,5y ch<t s0u:
0k M1
W
E1
T
, jM1
W
k
T
E1, E1
W
bk M
T
1
Z
E1
T
, M
]
1
Z
E1
T
, E1
W
ck jM
]
1
Z
k
T
, M
]
1
Z
E1
T
, jM1
W
k
T
E1?
$h"n IE*h
0k *nh b0•ơ cA0 E1
W
‰ M1
W
E1
T
‰ jM1
W
k
T
E1
bk *nh b0•ơ cA0 M
]
1
Z
E1
T
‰ E1
W
‰ M
T
1
Z
E1
T
ck *nh b0•ơ cA0 jM
]
1
Z
k
T
E1 ‰ M
]
1
Z
E1
T
‰ jM1
W
k
T
E1?
2.2.1.\. 2hản ứng thK v, vLng !AnaAn c$% %min thGm
'í d1 1N Mho n$8c b#o( vào ,ung ,\ch 0nilin thu đ$;c S],Zg /ết tA0 T,Y,]-t#ib#o(0nilin?
*nh /hPi l$;ng 0nilin th0( gi0 +hIn >ng•
$h"n IE*h
n
M]1ZE1T
Ž
S],Z
U, UZ
WWU
· (ol
DDX:M
]
1
Z
E1
T
‚ W&#
T
→ M
]
1
T
&#
W
E1
T
‚ 1&#
U,UZ U,UZ
(
M]1T&#WE1T
Ž U,UZ × `W Ž Y,]Zg
Mh.n +h$ơng "n &?
ˆk W,U &k Y,]Z Mk W,] [k W,T
'í d1 2N ˆ(in bậc p t"c ,nng v8i 1Ml cho (uPi …E1
W
Ml? #ong +hân tf c c2 SZ,UZY•
E jv6 /hPi l$;ngk? Mho `,Wg c t"c ,nng v8i n$8c b#o( l<y ,$ đ$;c /ết tA0 t#ắng? bhPi
l$;ng /ết tA0 t#ắng là:
ˆk YY jgk &k WWjgk Mk TTjgk [k SSjgk?
$h"n IE*h
M
x
1
y
E c2 : •E Ž
x ]
SY SZ, UZY
STx y ^`
y ^ STx y SY SUU
· ¹
· ⇒ + · ⇒
'
· + +
¹
c là M
]
1
^
E c2 công th>c c<u t-o:
3M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

E1
T
&#
&#
&#
E1
T
‚ W&#
T
‚ W1&#
n
/ết tA0
Ž n
0(in
Ž
`,W
U,S
`W
·
(ol
bhPi l$;ng /ết tA0: U,S ? WWU Ž WW jgk

Mh.n +h$ơng "n &?
-3-3-3 Z$ino a&it
2.2.2.1. Rác )Sng +hTn v d%nh +há+ %min, %>it
M"c đKng +hân c2 công th>c +hân tf M
n
1
Tn‚S

T
E là: 0(ino 0xits 0(ino hsths (uPi
0(ino holc (uPi 0(ino cA0 0xit hJu cơ ch$0 nos h;+ ch<t nit#o?
'í d1 1N 4iết công th>c c<u t-o thu g.n c"c đKng +hân (-ch h% c2 công th>c +hân tf M
-
W
1
^

T
E?
$h"n IE*h
ˆ(ino 0xit: M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1s M1
T
jE1
T
k-M1
T
-M‹‹1
ˆ(ino hsth: 1M‹‹M1
T
M1
T
E1
T
s M1
W
M‹‹-M1
T
-E1
T
~uPi: M1
T
Ž M1-M‹‹E1
Y
1;+ ch<t nit#o: M1
W
M1
T
M1
T
E‹
T
s M1
W
-M1jM1
W
k-E‹
T
'í d1 2N 4iết công th>c c<u t-o và g.i t=n c"c 0(ino 0xit c2 công th>c +hân tf
M
Y
1
`

T
E?
$h"n IE*h
M1
W
-M1
T
-M1jE1
T
k-M‹‹1: 0xit α-0(ino buti#ics
M1
W
-M1jE1
T
k-M1
T
-M‹‹1 : 0xit β-0(ino buti#ics
E1
T
M1
T
-M1
T
-M1
T
-M‹‹1: 0xit γ-0(ino buti#ics
M1
W
M
E1
T
M1
W
M‹‹1
: 0xit α-0(ino isobuti#ics
M1
T
jE1
T
k-M1jM1
W
k-M‹‹1 : 0xit β-0(ino isobuti#ics
M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 ‚ E0‹1

M1
W
-M1jE1
T
kM‹‹E0 ‚ 1
T

33
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 ‚ 1
T
B‹
Y


M1
W
-M1jE1
W
B‹
Y
1k-M‹‹1
TM1
W
-M1jM‹‹1k-E1
T
‚ 1
T
B‹
Y


jM1
W
-M1jM‹‹1k-E1
W
k
T
B‹
Y
M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 ‚ M1
W
‹1
T Y
U
1 B‹
t
÷÷÷→
¬÷÷÷ M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹M1
W
‚ 1
T

M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 ‚ 1E‹
T


M1
W
-M1j‹1k-M‹‹1 ‚ E
T

‚ 1
T

2.2.2.2. 0i t,án tcm cEng thức c(u t7, c$% %min, %>it
'í d1 1N Mho S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch 1Ml j,$k, thu đ$;c (
S
g0(
(uPi €? MHng S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch E0‹1 j,$k, thu đ$;c (
T
g0( (uPi •? &iết (
T
- (
S
Ž ^,Z? Mông th>c +hân tf cA0 c là
ˆ? M
Y
1
SU

T
E
T
&? M
Z
1
`

Y
E M? M
Y
1
_

Y
E
T
[? M
Z
1
SS

T
E
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(ino 0xit c là: j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
‚ 01Ml

jMl1
W
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
S(ol S(ol
j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
‚ bE0‹1

j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹E0k
b
‚ b1
T

S(ol S(ol
hho đ6 bài t0 c2 : (
T
-(
S
Ž ^,Z

~
T
-~
S
Ž ^,Z

jS]0 ‚ ~

‚ ]^bk-jZT,Z0 ‚ ~

‚ YZbk Ž ^,Z

TTb-W],Z0 Ž ^,Z jSk
Eghi:( ,uy nh<t thỏ0 (5n 0 Ž S, b Ž T

MM c2 ,-ng : 1
T
E-…jM‹‹1k
T

#ong MD cA0 c c2 S nguy=n tf E và Y nguy=n tf ‹?

Dh$ơng "n &?
'í d1 2N ĐPt ch"y hoàn toàn ('t l$;ng ch<t hJu cơ c thu đ$;c W,W] l*t /h* M‹
T
, U,Z] l*t
/h* E
T
jc"c /h* đo % đ/tck và W,SZ g0( 1
T
‹? bhi c t"c ,nng v8i ,ung ,\ch E0‹1 thu
đ$;c sIn +hN( c2 (uPi 1
T
E-M1
T
-M‹‹E0?
Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là:
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹‹-M
W
1
^
&? 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
M? 1
T
E-M1
T
-M1
T
-M‹‹1 [? 1
T
E-M1
T
-M‹‹-M
T
1
Z
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi XYnăm 2ZZ[)
3S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
c ‚ E0‹1

1
T
E-M1
T
-M‹‹E0

MM cA0 c c2 ,-ng: 1
T
E-M1
T
-M‹‹M
x
1
y
0 c2 : n
T
M‹ Ž
W, W]
TT, Y
Ž U,SZ (ol s n
T
E Ž
U, Z]
TT, Y
Ž U,UTZ (ol
n
T
1 ‹ Ž
W,SZ
S_
Ž U,S^Z (ol
Dh$ơng t#7nh +hIn >ng ch"y:
1
T
E-M1
T
-M‹‹M
x
1
y
T
‹ +
÷÷÷→

jx ‚ TkM‹
T
‚ T T
Y y S
1 ‹ E
T T
+ ¸ _
+
÷
¸ ,
U,SZ U,S^Z U,UTZ

( )
Y y S
U, UTZ? U,S^Z?
T T
S
U, UTZ? x T U,SZ?
T
¹ +
¸ _
·
÷ ¹
¹
¸ ,
'
¹
+ ·
¹
¹

x S
y W
· ¹

'
·
¹
VPc M
x
1
y
là - M1
W
4ậy: MM thu g.n cA0 c là 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W?

Dh$ơng "n &?
'í d1 CN 1;+ ch<t c c2 công th>c +hân tf t#Cng v8i công th>c đơn giIn nh<t, vt0 t"c
,nng v8i 0xit vt0 t"c ,nng v8i /i6( t#ong đi6u /i:n th*ch h;+? #ong +hân tf c, thành
+h!n +h!n t#ă( /hPi l$;ng cA0 c"c nguy=n tP M, 1, E l!n l$;t bxng YU,YY`•s ^,_]Z•
và SZ,^W•s còn l-i là oxi? bhi cho Y,YZ g0( c +hIn >ng hoàn toàn v8i ('t l$;ng vt0
đA ,ung ,\ch E0‹1 jđun n2ngk thu đ$;c Y,_Z g0( (uPi /h0n? Mông th>c c<u t-o thu
g.n cA0 c là:
ˆ? M1
T
Ž M1‹‹E1
Y
&? 1
T
E-M‹‹M1
T
-M1
W
M? 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
[? 1
T
EM
T
1
Y
M‹‹1
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi XYnăm 2ZZ[)
$h"n IE*h
V.i công th>c +hân tf cA0 c ,-ng M
x
1
y


E
t
0 c2: •‹ Ž SUU• - jYU,YY`• ‚ ^,_]Z• ‚ SZ,^W•k Ž WZ,`Z]•
hho đ\nh luật thành +h!n /hông đei t0 c2:
3/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
x : y : • : t Ž
YU, YY` ^, _]Z WZ, `Z] SZ, ^W
: : :
ST S S] SY
·
W : ^ : T : S

Mông th>c ĐVE là: jM
W
1
^

T
Ek
n
Eh$ng thho đ6 bài công th>c +hân tf t#Cng v8i công th>c đơn giIn nh<t

MD cA0 c là M
W
1
^

T
E?
0 c2: n
x
Ž
Y, YZ
U, UZ
_`
·
(ol
…M‹‹…” ‚ E0‹1

…M‹‹E0 ‚ …”‹1
U,UZ U,UZ

~
0
…M‹‹E Ž
Y,_Z
`^
U, UZ
· ⇒
~

Ž WU

… là 1
T
E-M1
T
-

MM cA0 c là 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W?

Dh$ơng "n M?
'í d1 IN gsth ˆ đ$;c đi6u chế tt 0(ino 0xit & 0ncol (htylic? ĐPt ch"y hoàn toàn U,S
(ol ˆ thu đ$;c S,ST l*t E
T
jđ/tcks SW,T g M‹
T
và ],W g 1
T
‹? &iết tq /hPi cA0 ˆ so v8i 1
T
là YY,Z? MM cA0 ˆ là:
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
&? 1
T
E-M1
T
-M1
T
-M‹‹M1
W
M? M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹M1
W
[? M1
T
-M1jE1
T
k-M1-M‹‹M1
W
$h"n IE*h
0 c2: n
T
E Ž
S,ST
U, UZ
TT, Y
·
j(olks n
T
M‹ Ž
SW, T
U, W
YY
·
j(olk
n
T
1 ‹ Ž
], W
U, WZ
S_
·
j(olk
V.i công th>c teng Qu"t cA0 ˆ là M
x
1
y


E
t
Dh$ơng t#7nh +hIn >ng ch"y:
M
x
1
y


E
t

U
t
÷÷→
xM‹
T

T T
y t
1 ‹
T T
+ Ν
U,S U,W U,WZ U,UZ
0 c2 h::
U,Sx U, W x W
U, UZy U, WZ y ^
U, UZt U, UZ t S
· ·
¹ ¹
¹ ¹
· ⇒ ·
' '
¹ ¹
· ·
¹ ¹
3J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
~lt /h"c: ~
ˆ
Ž YY,Z?T Ž _`

ST?W ‚ ^ ‚ S]• ‚ SY Ž _`

• Ž T
4ậy MD cA0 ˆ là: M
W
1
^

T
E (à ˆ là hsth cA0 0ncol (htylic

MM đFng cA0 ˆ là: 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W

Dh$ơng "n ˆ?
'í dud \N &iết #xng /hi đPt ch"y hoàn toàn U,S (ol c thu đ$;c S,ST l*t E
T
s ],^T l*t M‹
T

],Wg 1
T
‹? 4ậy công th>c +hân tf cA0 ch<t c là:
ˆ? M
W
1
Z

T
E &? M
W
1
^

T
E M? M
W
1
^

T
E
T
[? M
Y
1
`

T
E
$h"n IE*h
[o sIn +hN( ch"y gK( M‹
T
, 1
T
‹, E
T
n=n c ch>0 M, 1, E c2 thể c2 oxi

Mông th>c: M
x
1
y


E
t
M
x
1
y


E
t

T T T T
y y t
x ‚ xM‹ 1 ‹
Y T T T
¸ _
− Ο → + + Ν
÷
¸ ,
a
U,S (ol U,Sx U,UZy U,UZt
n
T
M‹ Ž U,Sx Ž
], ^T
TT, Y

x Ž W
n
T
1 ‹ Ž U,UZy Ž
], W
S_

y Ž ^
n
T
E Ž U,UZt Ž
S,ST
TT, Y

t Ž S
48i ~
c
Ž _`

• Ž T
MĐVE là M
W
1
^

T
Ek
n
và n Ž S j,R0 t#=n sP nguy=n tf Ek

Mông th>c +hân tf: M
W
1
^

T
E

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 ]N 1;+ ch<t c gK( c"c nguy=n tP M, 1, ‹, E v8i tq l: /hPi l$;ng t$ơng >ng là
TY : Z : S] : SY? &iết +hân tf c c2 T nguy=n tf nitơ? Mông th>c +hân tf cA0 c là:
ˆ? M1
Y
‹E
T
&? M
W
1
_
‹E
T
M? M
W
1
_

T
E
T
[? M
Y
1
SU

T
E
T
$h"n IE*h
M : 1 : ‹ : E Ž
TY Z S] SY
: : : T : Z:S:S
ST S S SY
·
MĐVE : M
T
1
Z
‹Es ME : jM
T
1
Z
‹Ek
n
[o +hân tf c2 T nguy=n tf E Ž’ Mông th>c +hân tf : M
Y
1
SU

T
E
T
3O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

Mh.n +h$ơng "n [
'í d1 [N ~'t 0(ino 0xit ch>0 Y],]• Ms _,^Y• 1s SW,Z`• E, còn l-i là oxi? Mông th>c
đơn giIn nh<t t#Cng v8i công th>c +hân tf? Mông th>c +hân tf đFng cA0 0(ino 0xit là:
ˆ? M
W
1
^

T
E &? M
Y
1
`

T
E M? M
Y
1
^

T
E [? M
Z
1
`

T
E
$h"n IE*h
•‹ Ž SUU-jY],] ‚ _,^Y ‚ SW,Z`k Ž WS,U^•

M : 1 : ‹ : E Ž
Y], ] _, ^Y WS, U^ SW, Z`
: : :
ST S S] SY
Ž W,__ : _,^Y: S,`Y : U,`^
Ž Y : ` : T : S
MD Ž MĐVE n=n công th>c +hân tf : M
Y
1
`

T
E

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 ^N ĐPt ch"y hết 0 (ol ('t 0(ino 0xit đ$;c T0 (ol M‹
T
và 0‘T (ol E
T
? ˆ(ino
0xit t#=n c2 công th>c c<u t-o là:
ˆ? 1
T
EM1
T
M‹‹1 &? 1
T
E–M1
T

T
M‹‹1
M? 1
T
E–M1
T

W
M‹‹1 [? 1
T
EM1–M‹‹1—
T
$h"n IE*h
T
M‹
x
n
n
Ž
T0
T
0
· ⇒
c c2 nguy=n tf c0cbon t#ong +hân tf
T
E
T
n
0 S
n 0 T
· ·
>


c c2 S nguy=n tf Eitơ t#ong +hân tf

c : 1
T
EM1
T
M‹‹1
'í d1 _: ~'t 0(ino 0xit ˆ c2 YU,Y• Ms ^,`• 1s SZ,^• E và ~
ˆ
Ž _`? Mông th>c +hân
tf cA0 ˆ là:
ˆ? M
W
1
Z

T
E &? M
W
1
^

T
E M? M
T
1
Z

T
E [? M
Y
1
`

T
E
$h"n IE*h
• ‹ Ž SUU-jYU,Y ‚ ^,` ‚ SZ,^k Ž W]•
M
c
1
y


E
t
3Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
0 c2:
_` ST S] SY
SUU YU, Y ^, ` W] SZ, ^
> y a t
· · · ·
Ž’ x Ž Ws y Ž ^s • Ž Ts t Ž S
Ž’ Mông th>c +hân tf: M
W
1
^

T
E

Mh.n +h$ơng "n &
'í d1 1ZN 1;+ ch<t hJu cơ ˆ ch>0 `,U`• hiđ#o, S_,S_• nitơ, +h!n còn l-i là c0cbon và
oxi? bhi đPt ch"y W,_Zg ˆ đ$;c T,Y]Y l*t /h* M‹
T
jT^,W
U
Mks ^]U(( 1gk? &iết ~
ˆ
‰ ^_?
$h"n IE*h
Sk 7( công th>c +hân tf cA0 ˆ?
0 c2 n
T
M‹ Ž U,S (ol

M• Ž
U,S ST
W, _Z
×
×
SUU• Ž WS,S]• ,‹• Ž YS,Z^•?
q l: M : 1 : ‹ : E Ž
WS,S] YS, Z^ S_,S_
: `, U` : :
ST S] SY
MĐVE cA0 ˆ là jM
T
1
^

T
Ek
n
c2 ~ ‰ ^_

n Ž S
4ậy công th>c +hân tf cA0 ˆ là : M
T
1
^

T
E?
Tk EKng đ' (ol ,ung ,\ch E0‹1
0 c2: n
ˆ
Ž
^, ^
U,S
^^
·
j(olk
4ậy ˆ là : M1
W
M‹‹E1
Y
holc 1M‹‹E1
W
M1
W
0k bhi ˆ là M1
W
M‹‹E1
Y
M1
W
M‹‹E1
Y
‚ E0‹1

M1
W
M‹‹E0 ‚ 1
T
‹ ‚ E1
W

U,S

U,S

U,S (ol
0 c2: (
W
M1 M‹‹E0 Ž U,S x _T Ž _,T jgks (
E0‹1 ,$
Ž ST,T-_,T Ž Y jgks
(
E0‹1 ,$
Ž
Y
U,S
YU
·
j(olks n
E0‹1 +hIn >ng
Ž U,S j(olks
n
E0‹1 b0n đ!u
Ž U,T j(olks M
E0‹1
~
Ž
U, T
S
U, T
· Μ
bk bhi ˆ là 1M‹‹E1
W
M1
W
ViIi t$ơng tR, t0 c2: M
E0‹1
~
Ž S,S^Z ~?
S0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í du 11: ˆ là ('t α - 0(ino 0xit no, c2 (-ch c0cbon /hông +hân nh"nh, ch>0 ('t
nh2( -E1
T
và h0i nh2( - M‹‹1? bhi đPt ch"y hoàn toàn S (ol ˆ th7 thu đ$;c han h;+
/h* t#ong đ2 Y,Z (ol ‰
T
M‹
n
‰ ] (ol? Mông th>c c<u t-o cA0 ˆ là:
ˆ? 1
T
E-M1jM‹‹1k-M1jM1
W
k-M‹‹1
&? 1
T
E-M1jM‹‹1k-M1
T
-M1
T
-M‹‹1
M? 1‹‹M-M1jE1
T
k-M1
T
-M‹‹1?
[? 1‹‹M-M1
T
-M1jE1
T
k-M1
T
-M‹‹1?
$h"n IE*h
ˆ c2 ,-ng : M
n
1
Tn-S
jE1
T
kjM‹‹1k
T
Y,Z ‰ n
T
M‹ ‰ ] ⇒ ˆ c2 Z nguy=n tf c0cbon t#ong +hân tf

n Ž W ⇒ ˆ : M
W
1
Z
jE1
T
kjM‹‹1k
T
MM (-ch /hông +hân nh"nh cA0 α-0(ino 0xit ˆ là:

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 12: c là ('t α-0(ino 0xit ch>0 S nh2(-M‹‹1 và S nh2(-E1
T
cho W,` c t"c ,nng
1Ml? B0u đ2 cô c-n ,ung ,\ch th7 thu đ$;c T,ZZg (uPi /h0n? Mông th>c đFng cA0 c là:
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1 &? M1
W
-M1
T
-M1jE1
T
k-M‹‹1
M? M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 [? jM1
W
k
T
MjE1
T
k-M‹‹1
$h"n IE*h
1‹‹M-…-E1
T
‚ 1Ml → 1‹‹M-…-E1
W
Ml
… ]S …‚ `^,Z
_, ` ST, ZZ
+
·
⇒… Ž T_s h0i nh2(-M1
T
-holc M1
W
-M1

-
47 α-0(ino 0xit n=n công th>c đFng là: M1
W
-M1
T
jE1
T
k-M‹‹1

Mh.n +h$ơng "n M?
'í d1 1CN c là ˆ(ino 0xit jchq ch>0 M, 1, ‹, Ek đ$;c chuyển ho" thho sơ đK s0u:
c ‚ M1
W
‹1 j,$k U
1Ml b o ho
t
e
÷÷÷÷÷→

W
‚E1
÷÷÷→Ζ ( )
,•
W, U^
bb
·
S2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Đun n2ng U,S^_ g • v8i Mu‹ #Ki ,9n toàn b' sIn +hN( /h* và hơi l!n l$;t Qu0
b7nh đRng 1
T
B‹
Y
đlc và b7nh đRng b‹1 đlc s0u /hi h<+ thn xong /hPi l$;ng (ai b7nh
tăng l!n l$;t U,ST]g và U,T]Yg, /h* tho"t #0 /hỏi b7nh là /h* ,uy nh<t c2 thể t*ch TT,Y(l
jđ/tck? 7( công th>c +hân tf, công th>c c<u t-o c, €, •?
$h"n IE*h
Đun n2ng U,S^_ g • j~ Ž W,U^ x T` Ž _`k v8i Mu‹ j+hIn >ng ch"yk thu đ$;c
U,ST] g 1
T
‹ s U,TY g M‹
T
và U,UTTY l*t E
T
jđ/tck, suy #0 đ$;c công th>c +hân tf cA0 •
là: M
W
1
^

T
E?
t sơ đK:
c ‚ M1
W
‹1
1Ml
÷÷÷→€
W
E1
÷÷÷→ • jM
W
1
^

T
Ek


c là 0(ino 0xit c2 T c0cbon? 4ậy c là : M
T
1
Z

T
E : 1
T
E-M1
T
-M‹‹1
1
T
E-M1
T
-M‹‹1-M1
W
‹1
1Ml
÷÷÷→
¬÷÷÷
1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ 1
T

jck
1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ 1Ml ÷÷→ Ml1
W
E-M1
T
-M‹‹-M1
W
j€k
Ml1
W
E-M1
T
-M‹‹-M1
W
‚ E1
W
÷÷→ 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ E1
Y
Ml
j•k
'í d1 1I N M2 W đKng +hân ˆ, &, M c2 công th>c +hân tf M
Y
1
`

T
E?
ˆ t"c ,nng v8i 1Ml và E0
T

&
1 0ng sinh ) +
÷÷÷÷÷→&
S

T Y
‚1 B‹
÷÷÷÷→ &
T

E0‹1 +
÷÷÷→&
S
M
E0‹1 +
÷÷÷→ S (uPi ‚ E1
W
7( công th>c c<u t-o cA0 ˆ, &, M và viết c"c +hIn >ng (inh ho-?
$h"n IE*h
ˆ jM
Y
1
`

T
Ek vt0 t"c ,nng 1Ml vt0 t"c ,nng E0
T
‹ n=n ˆ l$Gng t*nh, v7 vậy ˆ c2
thể là 0(ino 0xit holc (uPi 0(ino cA0 0xit hJu cơ đơn ch>c? Eh$ng M /hi t"c ,nng v8i
E0‹1 cho S (uPi và E1
W
ch>ng tỏ M là (uPi 0(ino cA0 0xit hJu cơ suy #0 ˆ là 0(ino
0xit?
& t"c ,nng 1 đ0ng sinh n=n & là h;+ ch<t nit#o?
4ậy công th>c c<u t-o cA0 :
S9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ là : 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1 s & là: M
Y
1
`
E‹
T
s M là: M
W
1
Z
M‹‹E1
Y
M"c +hIn >ng cA0 ˆ
1‹‹MM
W
1
]
E1
T
‚ 1Ml ÷÷→ 1‹‹MM
W
1
]
E1
W
Ml
T1
T
EM
W
1
]
M‹‹1 ‚ E0
T
‹ ÷÷→T 1
T
EM
W
1
]
M‹‹E0 ‚ 1
T

M"c +hIn >ng cA0 &:
M
Y
1
`
E‹
T
‚ ] –1—
Šh ‚ 1Ml
÷÷÷÷→
M
Y
1
`
E1
T
‚ T1
T

j&
S
k
T M
Y
1
`
E1
T
‚ 1
T
B‹
Y
÷÷→ jM
Y
1
`
E1
W
k
T
B‹
Y
j&
T
k
jM
Y
1
`
E1
W
k
T
B‹
Y
‚ TE0‹1 ÷÷→ TM
Y
1
`
E1
T
‚ T1
T
‹ ‚ E0
T
B‹
Y
j&
S
k
DhIn >ng cA0 M:
M
W
1
Z
M‹‹E1
Y
‚ E0‹1
÷÷→
M
W
1
Z
M‹‹E0 ‚ E1
W

‚ 1
T

2.2.2.C. 0i t,án +hản ứng c$% %min, %>it v3i %>it v !%aG
'í d1 1N Mho U,US (ol 0(ino 0xit ˆ t"c ,nng vt0 đA v8i _U(l ,ung ,\ch 1Ml U,STZ~?
Mô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c S,_WZ g (uPi? bhPi l$;ng +hân tf cA0 ˆ là:
ˆ? `^ &? STU M? SY^ [? SZ^
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(ino 0xit ˆ là: j1
T
Ek
0
-… - jM‹‹1k
b
0 c2: n
1Ml
Ž U,U_?U,STZ Ž U,US (ol
j1
T
Ek
0
- … - jM‹‹1k
b
‚ 01Ml

jMl1
W
Ek
0
- … - jM‹‹1k
b
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

(
0(in
Ž (
(uPi
- (
1Ml
Ž S,_WZ - U,US?W],Z Ž S,Y^ jgk?

~
0(in
Ž
S, Y^
U, US
Ž SY^ đvM

Dh$ơng "n M?
'í d1 2N Mho U,T (ol
α
- 0(ino 0xit c +hIn >ng vt0 đA v8i SUU(l ,ung ,\ch 1Ml T~
thu đ$;c ,ung ,\ch ˆ? Mho ,ung ,\ch ˆ +hIn >ng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, s0u
+hIn >ng cô c-n sIn +hN( thu đ$;c WW,` jgk (uPi? c c2 t=n g.i là:
SM
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? Vlixin &?ˆl0nin M? 40lin [?ˆxit glut0(ic
0 c2 : n
1Ml
Ž U,S?T Ž U,T (ol
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(ino 0xit ˆ là: j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
j1
T
Ek
0
-…-jM‹‹1k
b
‚ 01Ml

jMl1
W
Ek
0
- …- jM‹‹1k
b
U,T U,T0 U,T (ol

U,T0 Ž U,T

0 ŽS?
Ml1
W
E-…-jM‹‹1k
b
‚ j b ‚ Sk E0‹1

1
T
E-…-jM‹‹E0k
b
‚ E0Ml ‚jb ‚ Sk1
T

U,T U,T U,T U,T (ol
0 c2: U,T? jS] ‚ ~

‚ ]^bk ‚ U,T?Z_,Z Ž WW,`

S] ‚ ~

‚ ]^b Ž SSS

~

‚ ]^b Ž `Z
&Ing t#\ sP:
b S T
~

T_ j - M
T
1
Y
- k - W` jlo-ik
4ậy: MD cA0 0(ino 0xit 1
T
E-M
T
1
Y
-M‹‹1, c là ˜ - 0(ino 0xit

MM đFng cA0 c : M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1

Dh$ơng "n &?
'í d1 CN 1;+ ch<t c (-ch h% c2 công th>c +hân tf là M
Y
1
`
E‹
T
? Mho SU,W jgk c +hIn
>ng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1 sinh #0 ('t ch<t /h* € và ,ung ,\ch •? bh* € nlng
hơn /hông /h*, là( gi<y Qu™ t*( N( chuyển (àu x0nh? [ung ,\ch • c2 /hI năng là(
(<t (àu n$8c b#o(? Mô c-n ,ung ,\ch • thu đ$;c ( jgk (uPi /h0n? Vi" t#\ cA0 ( là
ˆ? _,T &? SU,_ M? `,Y [? `,]
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
c: M
Y
1
`
E‹
T
‚ E0‹1

bh* € là( x0nh Qu™ t*( N( và nlng hơn /hông /h*


/hông thể là E1
W
? ~lt /h"c: ,, • là( (<t (àu ,, n$8c b#o(

Mông th>c thu g.n cA0
c là : M1
T
Ž M1M‹‹E1
W
M1
W
DDX: M1
T
Ž M1M‹‹E1
W
M1
W
‚ E0‹1

M1
W
M‹‹E0 ‚ M1
W
E1
T
‚ 1
T

U,S (ol U,S (ol
4ậy: (
Mh<t #ắn
Ž M1
W
M‹‹E0 Ž U,S?`Y Ž `,Y jgk
S3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

Dh$ơng "n M?
'í d1 IN Mho U,UT (ol 0(ino 0xit c t"c ,nng vt0 đA v8i TUU (l ,ung ,\ch 1Ml U,S~
thu đ$;c W,]^ jgk (uPi /h0n? ~lt /h"c U,UT (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i YU jgk ,ung
,\ch E0‹1 Y•? Mông th>c cA0 c là:
ˆ? j1
T
Ek
T
M
W
1
Z
M‹‹1? &? 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
M? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1? [? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T
?
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi 0 Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
0 c2: n
1Ml
Ž U,S?U,T Ž U,UT (ols
_,`
n U,S
_`
Χ
· ·
(ol
0 th<y: n

: n
1Ml
Ž U,UT : U,UT Ž S : S

€ c2 S nh2( - E1
T
?
V.i công th>c teng Qu"t cA0 € là 1
T
E-…-jM‹‹1k
b
1
T
E-…-jM‹‹1k
b
‚ 1Ml

Ml1
W
E-…-jM‹‹1k
b
U,T U,T

~
(uPi
Ž
W, ]^
U, UT
Ž S_W,Z

~

Ž ~
(uPi
- ~
1Ml
Ž S_W,Z - W],Z Ž SY^?
0 c2: n
0(ino 0xit
Ž
S, Y^
SY^
·
U,S (ol
1
T
E-…-jM‹‹1k
b
‚ bE0‹1

1
T
E-…-jM‹‹E0k
b
‚ b1
T

M> S (ol 0(ino 0xit

(uPi, /hPi l$;ng tăng jTW - Sk?b Ž TT jgk?
4ậy: U,US (ol 0(ino 0xit

(uPi, /hPi l$;ng tăng S,`S - S,Y^ Ž U,YY jgk

TTb?U,US - U,YY

b Ž T
4ậy: Mông th>c teng Qu"t cA0 € là: 1
T
E-…-jM‹‹1k
T
c2 ~

Ž SY^

S] ‚ ~

‚ YZ?T Ž SY^

~

Ž YS

… là M
W
1
Z
~à € c2 c<u t-o (-ch /hông nh"nh

MM cA0 € là: 1‹‹M-M1
T
- M1
T
- M1jE1
T
k - M‹‹1

Dh$ơng "n [?
'í d1 \N gsth c jc2 /hPi l$;ng +hân tf bxng SUW đvMk đ$;c đi6u chế tt ('t 0ncol đơn
ch>c jc2 tq /hPi hơi so v8i oxi l8n hơn Sk và ('t 0(ino 0xit? Mho TZ,^Z jgk c +hIn >ng
hết v8i WUU (l ,ung ,\ch E0‹1 S~, thu đ$;c ,ung ,\ch €? Mô c-n € thu đ$;c ( jgk
ch<t #ắn? Vi" t#\ ( là:
SS
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? T`,^Z &? T^,^Z M? T],TZ [? TY,TZ
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi 0 Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
0 c2 n
hsth
Ž TZ,^Z : SUW Ž U,TZ (ol, n
E0‹1
Ž U,W?S Ž U,W (ol?
V.i Md cA0 hsth là …M‹‹…”

0ncol là …”‹1 c2 ~
…”‹1
’ WT n=n công th>c cA0 hsth
là 1
T
EM1
T
M‹‹M
T
1
Z
,uy nh<t?
1
T
EM1
T
M‹‹M
T
1
Z
‚ E0‹1

1
T
EM1
T
M‹‹E0 ‚ M
T
1
Z
‹1
U,TZ U,TZ U,TZ U,TZ

n
E0‹1 ,$
Ž U,W - U,TZ Ž U,UZ (ol?

(
M…
Ž (
E0‹1 ,$
‚ (
(uPi
Ž U,UZ?YU ‚ `^?U,TZ Ž T],TZ jgk

Dh$ơng "n M?
'í d1 ]N Mho S,_T jgk h;+ ch<t hJu cơ đơn ch>c, (-ch h% c c2 công th>c +hân tf
M
W
1
`

T
E t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, đun n2ng thu đ$;c /h* € và ,ung ,\ch
•? Mô c-n • thu đ$;c S,]Y jgk (uPi /h0n? Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là:
ˆ? M1
W
M1
T
M‹‹E1
Y
&? M1
W
M‹‹E1
W
M1
W
M? 1M‹‹E1
T
jM1
W
k
T
[? 1M‹‹E1
W
M1
T
M1
W
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X,0 Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
0 c2: n
c
ŽS,_T : `S Ž U,UT (ol
c jM
W
1
`

T
Ek t"c ,nng v8i ,ung ,\ch E0‹1, đun n2ng thu đ$;c /h* €

c là (uPi 0(oni : V.i Md cA0 c là …M‹‹E1
W
…”
…M‹‹E1
W
…” ‚ E0‹1

…M‹‹E0 ‚ …”E1
T
‚ 1
T

U,UT U,UT

~

‚ ]^ Ž S,]Y : U,UT Ž _T

~

Ž SZ

… là M1
W
-

~
…”
Ž `S - ^] Ž SZ

~
…”
Ž SZ

…” là M1
W
4ậy MM cA0 c là: M1
W
M‹‹E1
W
M1
W

Dh$ơng "n &?
'í d1 [N Mho _,` jgk ('t h;+ ch<t hJu cơ c c2 công th>c +hân tf M
W
1
^

T
E +hIn >ng
v8i SUU (l ,ung ,\ch E0‹1 S,Z~? B0u +hIn >ng xNy #0 hoàn toàn, cô c-n ,ung ,\ch thu
đ$;c SS,^ jgk ch<t #ắn? Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là
S/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? 1M‹‹E1
W
M1ŽM1
T
&? 1
T
EM1
T
M1
T
M‹‹1
M?M1
T
ŽM1M‹‹E1
Y
[? 1
T
EM1
T
M‹‹M1
W
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi 0 Y năm 2ZZ^)
$h"n IE*h
0 c2: n
E0‹1
Ž U,S?S,Z Ž U,SZ (ols n
x
Ž
_, `
U,S
_`
·
(ol
c : M
W
1
^

T
E ‚ E0‹1

SS,^ jgk ch<t #ắn

c là 0xit đơn ch>c holc hsth đơn ch>c holc (uPi 0(oni?
V.i công th>c teng Qu"t cA0 c : …M‹‹…” j…” c2 thể là 1 holc E1
Y

k?
…M‹‹…” ‚ E0‹1

…M‹‹E0 ‚ …”‹1
U,S U,S U,S

n
E0‹1 ,$
Ž U,SZ - U,S Ž U,UZ (ol
4ậy: (
ch<t #ắn
- (
…M‹‹E0
‚ (
E0‹1 ,$

(
…M‹‹E0
Ž (
ch<t #ắn
- (
E0‹1 ,$

(
…M‹‹E0
`, ^
`, ^
U,S
· ·


~

Ž WU

… là 1
T
E - M1
T
-
4ậy: MM thu g.n cA0 c là: 1
T
E - M1
T
- M‹‹M1
W

Dh$ơng "n [?
'í d1 ^: Mho ch<t hJu cơ c c2 công th>c +hân tf M
T
1
_

W
E
T
t"c ,nng v8i ,ung ,\ch
E0‹1, thu đ$;c ch<t hJu cơ đơn ch>c € và c"c ch<t vô cơ? bhPi l$;ng +hân tf jthho
đvMk cA0 € là:
ˆ? _Z &?_` M? YZ M? Y]
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi 0 Y năm 2ZZ^)
$h"n IE*h
c: M
T
1
_

W
E
T
‚ E0‹1

ch<t hJu cơ đơn ch>c € ‚ c"c ch<t vô cơ?

c là (uPi 0(oni c2 công th>c teng Qu"t ,-ng …M‹‹E1
Y
, nh$ng t#ong c c2 W
nguy=n tf oxi

c là (uPi htyl 0(oni nit#0t?
M
T
1
Z
E1
W
E‹
W
‚ E0‹1
U
t
÷÷→
M
T
1
Z
E1
T

‚ E0E‹
W
‚ 1
T

4ậy: € là M
T
1
Z
E1
T
, ,o đ2 ~

Ž YZ?

Dh$ơng "n M?
SJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í du _: #ong +hân tf 0(ino 0xit c c2 ('t nh2( 0(ino và ('t nh2( c0cboxyl? Mho
SZ,U jgk c t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, cô c-n ,ung ,\ch s0u +hIn >ng thu
đ$;c S`,Y jgk (uPi /h0n? Mông th>c cA0 c là:
ˆ? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1 &? 1
T
E1
T
M‹‹1
M? 1
T
EM
T
1
Y
M‹‹1 [? 1
T
EM
Y
1
_
M‹‹1
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X, 0 Y năm 2ZZ^)
$h"n IE*h
V.i MD 0(ino 0xit là: 1
T
E - … - M‹‹1
1
T
E - … - M‹‹1 ‚ E0‹1

1
T
E - … - M‹‹E0 ‚ 1
T

t S (ol 0(ino 0xit

S (ol (uPi /hPi l$;ng tăng TW - S Ž TT jgk?
t 0 (ol 0(ino 0xit

0 (ol (uPi /hPi l$;ng tăng S`,Y - SZ Ž Y,Y jgk?

0 Ž
Y, Y
TT
Ž U,T (ol

~
0(ino 0xit
Ž
SZ
^Z
U, T
·


~

‚ S] ‚ YZ Ž ^Z

~

Ž SY

… là gPc - M1
T
-
4ậy MD 0(ino 0xit là 1
T
E - M1
T
- M‹‹1?

Dh$ơng "n &?
'í d1 1ZN Mho han h;+ c gK( h0i ch<t hJu cơ c2 cCng công th>c +hân tf M
T
1
^
E‹
T
t"c
,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1 và đun n2ng, thu đ$;c ,ung ,\ch € và Y,Y_ l*t han
h;+ • j% đ/tck gK( h0i /h* jđ6u là( x0nh gi<y Qu™ N(k? q /hPi cA0 • đPi v8i 1
T
bxng
SW,^Z? Mô c-n ,ung ,\ch € thu đ$;c /hPi l$;ng (uPi /h0n là:
ˆ? S],Z jgk &? SY,W jgk M? _,` jgk [? SZ,^ jgk
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ[)
$h"n IE*h
hh• ~ Ž SW,^Z?T Ž T^,Z

S /h* là E1
W
j~ Ž S^ ‰ T^,Zk và /h* còn l-i là M1
W
E1
T
j~ Ž
WS ’ T^,Zk? 0 c2 sơ đK +hIn >ng:
M
T
1
^
E‹
T
W W W E0‹1
T
W W T
M1 M‹‹E1Y E1 M1 M‹‹E0
hh€ hh• 1 ‹
1M‹‹1 EM1W M1 E1 1M‹‹E0
¹ ¹ ¹
÷÷÷→ + +
' ' '
¹ ¹ ¹
[R0 vào sơ đK t0 c2: n
T ^ T
M 1 E‹
Ž n
E0‹1
Ž n
T
1 ‹
Ž n
hh•
Ž U,T (ol
SO
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng, t0 c2:
n
T ^ T
M 1 E‹
Ž (
E0‹1
Ž (
(uPi /h0n
‚ (
hh•
‚ (
T
1 ‹

(
(uPi /h0n
Ž (
T ^ T
M 1 E‹ ‚ (
E0‹1
- j(
hh•
‚ (
T
1 ‹ k
Ž U,T?^^ ‚ U,T?YU - U,T?T^,Z - U,T?S_ Ž SY,W jgk

Dh$ơng "n &?
Rách 8hácN
0 c2:
hh• ~ Ž SW,^Z?T Ž T^,Z
47 han h;+ ‚ ,ung ,\ch E0‹1
[R0 vào +h$ơng t#7nh t0 c2:
n
hh•
Ž n
hhc
Ž n

T
1 ‹
Ž n
E0‹1
Ž
Y, Y_
U, T
TT, Y
·
(ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng, t0 c2:
(
x
‚ (
E0‹1
Ž (

‚ (
hh•
‚ (
T
1 ‹

(

Ž (
c
‚ (
E0‹1
- j(
hh•
‚ (
T
1 ‹ k
Ž U,T?^^ ‚ U,T?YU - jU,T?T^,Z ‚ U,T?S_k Ž SY,W jgk?

Dh$ơng "n &?
'í d1 11N 1;+ ch<t € là S
α
- 0(ino 0xit? Mho U,UT (ol € t"c ,nng vt0 đA v8i _U (l
,ung ,\ch 1Ml U,TZ~? B0u đ2 cô c-n đ$;c W,]^g (uPi? ~lt /h"c, t#ung hoà S,Y^ jgk €
bxng S l$;ng vt0 đA ,ung ,\ch E0‹1, cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c S,`S jgk (uPi? &iết €
c2 c<u t-o (-ch /hông nh"nh? MM cA0 € là:
ˆ? 1
T
E - M1
T
- M1
T
- M‹‹1
&? M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1
M? 1‹‹M - M1
T
- M1
T
- M1jE1
T
k - M‹‹1
[? 1‹‹M - M1
T
- M1jE1
T
k - M1
T
- M‹‹1
$h"n IE*h
0 c2: n
1Ml
Ž U,TZ?U,U_ Ž U,UT (ol
0 th<y: n

: n
1Ml
Ž U,UT : U,UT Ž S : S

€ c2 S nh2( - E1
T
V.i công th>c teng Qu"t cA0 € là 1
T
E - … - jM‹‹1k
b
SZ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
1
T
E - … - jM‹‹1k
b
‚ 1Ml

Ml1
W
E - … - jM‹‹1k
b

~
(uPi
Ž
W, ]^
S_W,Z ~
U, UT
· ⇒
(uPi
- ~
1Ml
Ž S_W,Z - W],Z Ž SY^
0 c2: n
0(ino 0xit
Ž
S, Y^
U, US
SY^
·
(ol
1
T
E - … - jM‹‹1k
b
‚ bE0‹1

1
T
E - … - jM‹‹E0k ‚ b1
T

M> S (ol 0(ino 0xit

(uPi, /hPi l$;ng tăng jTW - Sk?b Ž TT jgk

TTb?U,US Ž U,YY

b Ž T
4ậy công th>c teng Qu"t cA0 € là : 1
T
E - … - jM‹‹1k
T
c2 ~

Ž SY^

S] ‚ ~

‚ YZ?T Ž SY^

~

Ž YS

… là M
W
1
Z
~à € c2 c<u t-o (-ch /hông nh"nh

MM cA0 € là: 1‹‹M - M1
T
- M1
T
- M1jE1
T
k - M‹‹1

Dh$ơng "n M?
'í d1 12N c là S
α
- 0(ino 0xit c2 công th>c teng Qu"t ,-ng 1
T
E - … - M‹‹1? Mho _,` g
c t"c ,nng v8i TUU(l ,ung ,\ch 1Ml S~, thu đ$;c ,ung ,\ch €? Để +hIn >ng hết v8i c"c
ch<t ,ung ,\ch € c!n ,Cng WUU(l ,ung ,\ch E0‹1 S~? MM đFng cA0 c là:
ˆ? 1
T
E - M1
T
- M‹‹1 &? 1
T
E - M1
T
- M1
T
- M‹‹1
M? M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1 [? M1
W
- M1
T
- M1jE1
T
k - M‹‹1
$h"n IE*h
0 c2 : n
E0‹1
Ž U,W?S Ž U,W (ols n
1Ml
Ž U,T?S Ž U,T (ol
1
T
E - … - M‹‹1 ‚ 1Ml

Ml1
W
E - … - M‹‹1 jSk
ViI sf s0u +hIn >ng jSk: 1Ml hết

,ung ,\ch € ch>0 (uPi và c2 thể còn 0(ino 0xit
,$?
Ml1
W
E - … - M‹‹1 ‚ TE0‹1

1
T
E - … - M‹‹E0 ‚ E0Ml ‚ 1
T
‹ jTk
hho DDX jSk, jTk:
n
E0‹1 +hIn >ng
Ž T?n
1Ml
Ž T?U,T Ž U,Y (ol

n
E0‹1 b0n đ!u
Ž U,W (ol

1Ml ,$ s0u +hIn >ng jSk, xIy #0 +hIn >ng t#ung hoà 1Ml b%i ,, E0‹1?
1Ml ‚ E0‹1

E0Ml ‚ 1
T
‹ jWk
V.i x là sP (ol 0(ino 0xit +hIn >ng, thho DDX jSk, jTk, jWk t0 c2:
Tx ‚ jU,T - xk Ž U,W

x Ž U,S (ol
/0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

~
0(ino 0xit
Ž
_,`
U,S
Ž _`

~

Ž _` - jS] ‚ YZ k Ž T_

… là - M
T
1
Y
-
47 x là S
α
- 0(ino 0xit n=n MM đFng cA0 x là : M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1

Dh$ơng "n M?
'í d1 1CN ˆ(ino 0xit c (-ch /hông nh"nh ch>0 0 nh2( M‹‹1 và b nh2( E1
T
? bhi
cho S (ol c t"c ,nng hết v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c S]`,Z jgk (uPi? Mho S (ol c t"c
,nng hết v8i ,ung ,\ch E0‹1 thu đ$;c S^^jgk (uPi? MD cA0 c là:
ˆ? M
W
1
^
E‹
T
&? M
Y
1
^
E‹
Y
M? M
Y
1
]
E
T

T
[? M
Z
1
^
E‹
T
?
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(ino 0xit c là: j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ b1Ml

jMl1
W
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
S (ol b (ol S (ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
c
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

h0y ~
c
‚ W],Zb Ž S]`,Z jSk
j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ 0E0‹1

j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ 01
T

S (ol 0 (ol S (ol
M> S (ol 0(ino 0xit

S (ol (uPi, /hPi l$;ng tăng jTW - Sk?0 Ž TT0jgk

(
(uPi
Ž (
0(ino 0xit
‚ TT0 h0y S^^ Ž ~
c
‚ TT0 jTk
0 c2 h:
x
x
~ W], Zb S]`, Z
TT0 W], Zb ^, Z
~ TT0 S^^
+ · ¹
⇒ − ·
'
+ ·
¹
jšk
[o 0(ino 0xit c c2 (-ch M /hông +hân nh"nh

sP nh2( ch>c M‹‹1 tPi đ0 là T h0y
0

T?

Eghi:( ,uy nh<t cA0 +h$ơng t#7nh jšk là 0 Ž T và b Ž S

~
c
Ž SWW

S] ‚ ~

‚ YZ?T Ž SWW

~

Ž T^

… là M
T
1
W
-

MD c là: 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
h0y M
Y
1
^
E‹
Y

Dh$ơng "n &?
'í d1 1IN Mho U,S (ol ch<t c jM1
]

W
E
T
k t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,T (ol E0‹1
đun n2ng thu đ$;c ch<t /h* là( x0nh Qu™ t*( N( và ,ung ,\ch €? Mô c-n ,ung ,\ch €
thu đ$;c (jgk ch<t #ắn /h0n? Vi" t#\ cA0 ( là:
ˆ? Z,^ &? ST,Z M? SZ [? TS,_?
/2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
Mh<t /h* b0y l=n là b0•ơ nh$ng /hông thể là E1
W
v7 đây /hông thể là (uPi 0(oni,
,o đ2 /h* +hIi là 0(in, t>c ch<t c +hIi là (uPi (htyl 0(onit#0t M1
W
E1
W
E‹
W
?
M1
W
E1
W
E‹
W
‚ E0‹1
U
t
÷÷→
M1
W
E1
T

‚ E0E‹
W
‚ 1
T

U,S U,S U,S
bhPi l$;ng ( jgk gK( U,S (ol E0E‹
W
và U,S (ol E0‹1 ,$?
( Ž U,S?_Z ‚ U,S?YU Ž ST,Z jgk

Dh$ơng "n &?
'í d1 1\N Mho U,S (ol ch<t c jM
T
1
_

W
E
T
,

~ Ž S_Uk t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,T (ol
E0‹1 đun n2ng thu đ$;c ch<t /h* là( x0nh gi<y Qu™ t*( N( $8t và ,ung ,\ch €? Mô
c-n ,ung ,\ch € thu đ$;c ( jgk ch<t #ắn /h0n? Vi" t#\ đFng cA0 ( là:
ˆ? Z,^g &? ST,Zg M? SZg [? TS,_g
$h"n IE*h
Mh<t /h* b0y l=n là b0•ơ nh$ng /hông thể là E1
W
v7 đây /hông thể là (uPi 0(oni
,o đ2 /h* +hIi là 0(in, t>c ch<t c +hIi là (uPi htyl0(oni nit#0t:
M
T
1
Z
E1
W
E‹
W
‚ E0‹1
U
t
÷÷→
M
T
1
Z
E1
T
E0E‹
W
‚ 1
T

U,S (ol U,S (ol U,S (ol U,S (ol
bhPi l$;ng ( gK( U,S (ol E0E‹
W
và U,S (ol E0‹1 ,$: U,S?_Z ‚ U,S?YU Ž ST,Z jgk

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 1]N ˆ(ino 0xit c ch>0 S nh2( - M‹‹1 và T nh2( - E1
T
? Mho S (ol c t"c ,nng
hết v8i ,ung ,\ch E0‹1 thu đ$;c SZYg (uPi? Mông th>c +hân tf c2 thể c2 cA0 c là:
ˆ? M
Y
1
SU
E
T

T
s &? M
Z
1
ST
E
T

T
s M? M
]
1
SY
E
T

T
s [? M
Z
1
SU
E
T

T
s
$h"n IE*h
M2 thể biểu ,iun công th>c và +hIn >ng cA0 c v8i E0‹1 nh$ s0u:
M
x
1
y
jE1
T
k
T
jM‹‹1k ‚ E0‹1

M
x
1
y
jE1
T
k
T
jM‹‹E0k ‚ 1
T

0 c2: STx ‚ y ‚ ]^ ‚ SY,T Ž SZY

STx ‚ y Ž ZZ
Eghi:( ,uy nh<t: xŽ Y s y Ž ^
4ậy công th>c +hân tf cA0 c là : M
Z
1
ST
E
T

T

Mh.n +h$ơng "n &?
/9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í d1 1[N c là ('t
α
- 0(ino 0xit ch>0 S nh2( - M‹‹1 và S nh2( - E1
T
? Mho _,` g c
t"c ,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml S~ thu đ$;c ,ung ,\ch €? Để +hIn >ng hết v8i c"c ch<t
t#ong ,ung ,\ch €? M!n ,Cng WUU(l ,ung ,\ch E0‹1 S~? Mông th>c )@ng cA0 c là:
ˆ? M1
W
M1jE1
T
k M‹‹1 &? jM1
W
k
T
MjE1
T
kM‹‹1
M? M1
T
jE1
T
kM1
T
M‹‹1 [? M1
W
M1
T
M1jE1
T
kM‹‹1
$h"n IE*h
E1
T
- … - M‹‹1 ‚ 1Ml

MlE1
W
- … - M‹‹1 jSk
E0‹1 ‚ 1Ml
,$


E0Ml ‚ 1
T
‹ jTk
MlM1
W
- … - M‹‹1 ‚ TE0‹1

E1
T
- … - M‹‹E0 ‚ E0Ml ‚ 1
T
‹ jWk
1Ml +hIi ,$? V.i x là sP (ol 0(ino 0xit, thho c"c +hIn >ng jSk, jTk, jWk t0 c2 +h$ơng
t#7nh: Tx ‚ jU,T - xk Ž U,W

x Ž U,S
~
0(ino 0xit
Ž
_,`
_`
U,S
· ⇒
… Ž _` - YZ - S] Ž T_
47
α
- 0(ino 0xit n=n t0 c2 công th>c đFng là: M1
W
M1jE1
T
k M‹‹1

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
'í d1 1^N ˆ(ino 0xit € ch>0 S nh2( - M‹‹1 và T nh2( - E1
T
? Mho S (ol € t"c ,nng
v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c TUZg (uPi /h0n? Mông th>c +hân tf cA0 € là:
ˆ? M
Y
1
SU
E
T

T
&? M
Z
1
ST
E
T

T
M? M
]
1
SY
E
T

T
[? M
Z
1
SU
E
T

T
$h"n IE*h
M2 thể biểu ,iun công th>c và +hIn >ng cA0 € v8i 1Ml nh$ s0u:
1‹‹MM
x
1
y
jE1
T
k
T
‚ T1Ml

1‹‹MM
x
1
y
jE1
W
Mlk
T
0 c2: STx ‚ y ‚ YZ ‚ ZT,Z?T Ž TUZ

STx ‚ y Ž ZZ
Eghi:( ,uy nh<t: x Ž Y s y Ž ^
4ậy công th>c +hân tf cA0 c là M
Z
1
ST
E
T

T

+h$ơng "n &
'í d1 1_N Mho SUU (l ,ung ,\ch 0(ino 0xit ˆ U,T~ t"c ,nng vt0 đA v8i _U(l ,ung ,\ch
E0‹1 U,TZ~? ~lt /h"c SUU(l ,ung ,\ch 0(ino 0xit t#=n t"c ,nng vt0 đA v8i _U (l
/M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
,ung ,\ch 1Ml U,Z~? &iết ˆ c2 tq /hPi hơi so v8i 1 bxng ZT? Mông th>c +hân tf cA0 ˆ
là:
ˆ? j1
T
Ek
T
M
T
1
W
M‹‹1 &? 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
M? j1
T
Ek
T
M
T
1
T
jM‹‹1k
T
[? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T
$h"n IE*h
n
ˆ
Ž U,T? U,S Ž U,UT (ol
n
E0‹1
Ž U,TZ?U,U_ Ž U,UT (ol
n
1Ml
Ž U,Z?U,U_ Ž U,UY (ol
[o n
ˆ
Ž n
E0‹1


ˆ c2 S nh2( j - M‹‹1k
n
1Ml
Ž Tn
ˆ


ˆ c2 T nh2( j - E1
T
k

ˆ : …jE1
T
k
T
jM‹‹1k
~
ˆ
Ž ZT?T Ž SUY

~

Ž T^

… : M
T
1
W

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
'í d1 2ZN ~'t 0(ino 0xit no c tKn t-i t#ong tR nhi=n jchq ch>0 ('t nh2( - E1
T
và ('t
nh2( - M‹‹1k? Mho U,_` g c +hIn >ng vt0 đA v8i 1Ml t-o #0 S,TZZ g (uPi? Mông th>c
c<u t-o cA0 c là:
ˆ? 1
T
EM1
T
M‹‹1 &? M1
W
- M1jE1
T
kM‹‹1
M? 1
T
EM1
T
M1
T
M‹‹1 [? &, M đ6u đFng
$h"n IE*h
ˆ: M
n
1
Tn
jE1
T
kjM‹‹1k
M
n
1
Tn
jE1
T
kjM‹‹1k ‚ 1Ml

M
n
1
Tn
jE1
W
MlkjM‹‹1k
M> S (ol c chuyển thành (uPi, là( tăng S,TZZ - U,_` Ž U,W]Z g
4ậy n
ˆ

¬
bhPi l$;ng tăng S,TZZ - U,_` Ž U,W]Z g
U,W]Z?S
W],Z

Ž U,US (ol

~
c
Ž
U,_`
_`
U, US
· ⇒
n Ž T

ˆ : M
T
1
Y
jE1
T
k jM‹‹1k v8i MM M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1 j47 c c2 t#ong tR
nhi=n k n=n +hIi là ˜ - 0(ino 0xit

Mh.n +h$ơng "n &?
'í d1 21N Mho c là ('t 0(ino 0xit? bhi cho U,US (ol c t"c ,nng v8i 1Ml th7 ,Cng hết
_U (l ,ung ,\ch 1Ml U,STZ~ và thu đ$;c S,_WZg (uPi /h0n? Mòn /hi cho U,US (ol c
/3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
t"c ,nng v8i ,ung ,\ch E0‹1 th7 c!n ,Cng TZg ,ung ,\ch E0‹1 W,T•? Mông th>c c<u
t-o cA0 c là:
ˆ? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k &?j1
T
EkM
W
1
Y
jM‹‹1k
M? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T
[? j1
T
Ek
T
M
W
1
Y
jM‹‹1k
T
$h"n IE*h
n
1Ml
Ž U,STZ?U,U_ Ž U,US Ž n
c


c c2 S nh2( E1
T
n
E0‹1
Ž TZ?
WT•
U, UT
YU
·
Ž Tn
c


c c2 T nh2( M‹‹1

c ,-ng: …jE1
T
kjM‹‹1k
T
M> S (ol c +hIn >ng S (ol (uPi … jE1
W
MlkjM‹‹1k
T
4ậy /hi U,US (ol c +hIn >ng t-o U,US (ol (uPi

~
(uPi
Ž
S,_WZ
S_W, Z
U, US
· ·
~

‚ ZT,Z ‚ `U

~

Ž YS

… là M
W
1
Z

Mh.n +h$ơng "n M?
'í d1 22N Mho U,US (ol 0(ino 0xit ˆ t"c ,nng vt0 đA _U(l ,ung ,\ch 1Mp U,STZ ~? Mô
c-n ,ung ,\ch thu đ$;c S,_WZ jgk (uPi? bhPi l$;ng +hân tf cA0 ˆ là:
ˆ? SY^ &? SZU M? `^ [? STU
$h"n IE*h
j1
T
Ek
x
… jM‹‹1k
y
‚ x1Mp

jMp1
W
Ek
x
…jM‹‹1k
y
0 c2: n
1Ml
Ž U,U_? U,STZ Ž U,US (ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng:
(
0(in
‚ (
M1l
Ž (
(uPi
(
0(in
Ž S,_WZ - U,US? W],Z Ž S,Y^ jgk
(
0(in
Ž S,Y^ : U,US Ž SY^ đvM

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
2.2.2.I. 0i t,án +hản ứng trfng ngưng
'í d1 1: hRc hi:n +hIn >ng t#Cng ng$ng han h;+ gK( glixin và 0l0nin? BP đi+h+tit
đ$;c t-o #0 tt glixin và 0l0nin là:
ˆ? T &? W M? Y [? Z
$h"n IE*h
/S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
t glixin và 0l0nin c2 thể t-o c"c đi+h+tit:
Vly - Vly, ˆl0 - ˆl0, Vly - ˆl0, ˆl0 - Vly

Dh$ơng "n M?
Rh@ V:
- t n +hân tf
α
- 0(ino 0xit /h"c nh0u th7 c2 n› OSng +hTn +A+tit
- t n +hân tf
α
- 0(ino 0xit /h"c nh0u th7 c2 n
T
WH +A+tit )ược t7, thnh
'í d1 2: 4iết c"c +hIn >ng t#Cng ng$ng cA0:
0k ˆxit
ε
- 0(ino c0+#oic t-o tơ c0+#ons
bk ˆxit
ω
- 0(ino hn0ntoic t-o tơ hn0ngs
ck ˆxit 0đi+ic ‚ hhx0(htylhn đi0(in t-o tơ nilon - ],]?
ˆxit
ε
- 0(ino c0+#oic t>c là 0xit ] - 0(ino hhx0noics
ˆxit
ω
- 0(ino hn0ntoic t>c là 0xit ^ - 0(ino hh+t0noics
ˆxit 0đi+ic t>c là 0xit hhx0đioic - S,]
1hx0((htylhn đi0(in : 1
T
Ej - M1
T
- k
]
E1
T
?
$h"n IE*h
0k n1
T
E - jM1
T
k
Z
- M‹‹1
U
+,xt,t
÷÷÷→
– - 1E - jM1
T
k
Z
-M‹-—
n
‚ n1
T

bk n1
T
E - jM1
T
k
]
- M‹‹1
U
+,xt,t
÷÷÷→
– - 1E - jM1
T
k
]
-M‹-—
n
‚ n1
T

ck n–1‹‹M - jM1
T
k
Y
- M‹‹1— ‚ n1
T
E - jM1
T
k
]
- E1
T
U
+,xt,t
÷÷÷→
– - ‹M - jM1
T
k
Y
- M‹ - E1 - jM1
T
k
]
- E1 - —
n
‚Tn 1
T

-3-3F3 =("tit và "'ot(in
2.2.C.1. 'iKt cEng thức các )Sng +hTn +A+tit
'í d1 1 : M2 b0o nhi=u t#i+h+tit t-o #0 tt glixin và 0l0nin •
$h"n IE*h
M2 thể c2 c"c t#i+h+tit s0u:
Vly - Vly - Vlys ˆl0 - ˆl0 - ˆl0s Vly - Vly - ˆl0 s
ˆl0 - Vly - Vlys ˆl0 - ˆl0 - Vlys Vly - ˆl0 - ˆl0s
Vly - ˆl0 - Vlys ˆl0 - Vly - ˆl0?
2.2.C.2. ;cm cEng thức +A+tit dự% v, +hản ứng th$y +hTn
'í d1 1N Mho đi+h+tit gly - gly t"c ,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml và v8i ,ung ,\ch E0‹1 đun
n2ng? 4iết c"c +h$ơng t#7nh +hIn >ng (inh h.0?
//
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
0k Vly - Vly ‚ ,, 1Ml đun n2ng
1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 ‚ 1
T

U
t
÷÷→
TE1
T
M1
T
- M‹‹1
B0u đ2: 1
T
E - M1
T
- M‹‹1 ‚ 1Ml

Ml1
W
E - M1
T
- M‹‹1
1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 ‚ 1
T
‹ ‚ T1Ml

TMl1
W
E - M1
T
- M‹‹1
bk Vly - Vly ‚ ,, E0‹1 đun n2ng
1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 ‚ 1
T

U
t
÷÷→
T1
T
E - M1
T
- M‹‹1
B0u đ2: 1
T
E - M1
T
- M‹‹1 ‚ E0‹1
÷÷→
1
T
E - M1
T
- M‹‹E0 ‚ 1
T

1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 ‚ TE0‹1

T1
T
EM1
T
M‹‹E0 ‚ 1
T

'í d1 2N bhi thAy +hân ZUU g +#othin ˆ thu đ$;c S^U g 0l0nin? *nh sP (ol 0l0nin t#ong ˆ
nếu +hân tf /hPi cA0 ˆ là ZUUUU đvM th7 sP (ắt x*ch 0l0nin t#ong ˆ là b0o nhi=u•
$h"n IE*h
ˆl0nin: M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1 j~ Ž _Zk
BP (ol 0l0nin Ž
S^U
T
_Z
·
(ol ?
M> ZUU g +#othin ˆ c2 T (ol 0l0nin

v8i ZU UUU g +#othin ˆ th7 sP (ol 0l0nin t$ơng
>ng là:
T ZUUUU
TUU
ZUU
×
·
(ol

BP (ắt x*ch 0l0nin t#ong ˆ là TUU?
'í d1 C: Mho U,S (ol h;+ ch<t ˆ t"c ,nng vt0 đA v8i _U (l ,ung ,\ch 1Ml S,TZ~, s0u
đ2 cô c-n ,ung ,\ch đ$;c S_,^Z g (uPi? ~lt /h"c, nếu cho U,S (ol ˆ t"c ,nng v8i
,ung ,\ch E0‹1 vt0 đA #Ki cô c-n th7 đ$;c S^,W g (uPi?
7( công th>c +hân tf, công th>c c<u t-o cA0 ˆ? &iết #xng ˆ là
α
- 0(ino 0xit và c2
/hI năng +hIn >ng v8i &#
T
‘ Šh cho h;+ ch<t c2 công th>c +hân tf là M
_
1
^

T
E&#
T
?
$h"n IE*h
n
1Ml
Ž U,U_ x S,TZ Ž U,S (ol
/J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ +hIn >ng v8i &#
T
jŠh xFc t"ck suy #0 ˆ c2 nhân bhn•hn và c2 T nguy=n tf 1 t#=n nhân
bhn•hn cA0 ˆ đ$;c th0y thế b%i b#o(? ~lt /h"c, U,S (ol ˆ t"c ,nng U,US (ol 1Ml jtq l:
+hIn >ng S : S n=n ˆ c2 S nh2( - E1
T
k?
ˆ ‚ T&#
T

U
Šh, t
÷÷÷→
M
_
1
^

T
E&#
T
‚ T1&#
X tác d1ng v3i N%`. : Mho (uPi n=n ˆ c2 thể là 0xit holc hsth

ˆ là : M
_
1
`

T
E
ˆ là
α
- 0(ino 0xit c2 nhân bhn•hn

công th>c c<u t-o cA0 ˆ là:
M1
E1
T
M‹‹1
‚ ;ác d1ng v3i .RlN
1‹‹M - M1jM
]
1
Z
k- E1
T
‚ 1Ml ÷÷→ 1‹‹M - M1jM
]
1
Z
k- E1
W
Ml
(
(uPi
Ž U,S x S_^,Z jgk j+hC h;+k?
‚ ;ác d1ng v3i N%`.N
1
T
E- M1jM
]
1
Z
k- M‹‹1 ‚ E0‹1 ÷÷→ 1
T
E- M1jM
]
1
Z
k- M‹‹E0 ‚ 1
T

(
(uPi
Ž U,S x S^W Ž S^,W jgk j+hC h;+k?
'í d 1 I:? Dh+tit ˆ c2 /hPi l$;ng +hân tf là WU^ đvM và ch>0 SW,^• nitơ v6 /hPi l$;ng?
bhi thuƒ +hân ˆ cho đ$;c h0i +h+tit & và M? &iết U,Y_ g & +hIn >ng j/hi đun n2ngk v8i
SS,T (l ,ung ,\ch 1Ml U,ZW]~ và U,^U_ g M +hIn >ng j/hi đun n2ngk hoàn toàn v8i
SZ,^ (l ,ung ,\ch b‹1 T,S• j, Ž S,UT k? c"c đ\nh công th>c c<u t-o cA0 ˆ và g.i t=n
c"c
α
- 0(ino 0xit t-o thành ˆ?
$h"n IE*h
bhPi l$;ng Eitơ t#ong S (ol ˆ là:
WU^ SW, ^
YT
SUU
×
·
j>ng v8i
YT
W
SY
·
(ol nguy=n tf
Ek

S +hân tf ˆ c2 W nguy=n tf Eitơ

ˆ là t#i+h+tit c2 công th>c teng Qu"t là:
1
T
E - M1j…
S
k - M‹ - E1 - M1j…
T
k - M‹ - E1 - M1 j…
W
k - M‹‹1
huƒ +hân ˆ cho T +h+tit &, M

&, M là T +h+tit s0u :
1
T
E - M1j…
S
k - M‹ - E1 - M1j…
T
k - M‹‹1 j&k
1
T
E - M1j…
T
k - M‹ - E1 - M1 j…
W
k - M‹‹1 jMk
& ‚ ,, 1Ml: n
1Ml
Ž U,Z]W x U,USST Ž U,UU] (ol
/O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
& ‚ T1Ml ‚1
T
‹ “ Ml1
W
E - M1j…
S
k - M‹‹1 ‚ Ml1
W
E - M1j…
T
k - M‹‹1
U,UUW U,UU]

~
&
Ž
U, Y_
S]U
U, UUW
· ⇒
~
&
Ž …
S
‚ …
T
‚ SWU Ž S]U


S
‚ …
T
Ž WU jSk
R g dd J`.N n
b‹1
Ž
SZ, ^ S, UT U, UTS
U, UU]
Z]
× ×
·
(ol
M ‚ Tb‹1 “1
T
E - M1j…
T
k - M‹‹b ‚ 1
T
E - M1 j…
W
k - M‹‹b

n
M
Ž U,UUW (ol

~
M
Ž
U, ^U_
TW]
U, UUW
·


T
‚ …
W
‚ SWU Ž TW]


T
‚ …
W
Ž SU] jTk
Egoài #0 : ~
ˆ
Ž WU^


S
‚ …
T
‚ …
W
‚ S_] Ž WU^


S
‚ …
T
‚ …
W
Ž STS jWk
t jSk, jTk và jWk


S
Ž …
T
Ž SZ jM1
W
- k s …
W
Ž `S jM
]
1
Z
- M1
T
- k?
4ậy MM cA0 ˆ là:
1
T
E - M1jM1
W
k - M‹ - E1 - M1jM1
W
k - M‹ - E1 - M1jM
]
1
Z
M1
T
k- M‹‹1
1
T
E - M1jM
]
1
Z
M1
T
k- M‹ - E1 - M1jM1
W
k - M‹ - E1 - M1jM1
W
k - M‹‹1
M"c
α
- 0(ino 0xit t-o thành ˆ là: 0l0nin và +hhnyl 0l0nin
'í d1 \N Mh<t hJu cơ ˆ c2 công th>c +hân tf là M
]
1
SS
‹E c2 (-ch c0cbon /hông +hân
nh"nh, /hông là( (<t (àu ,ung ,\ch b#o(, nh$ng b\ +hân huƒ t#ong ,ung ,\ch E0‹1
và c2 /hI năng t#Cng h;+? 7( công th>c c<u t-o cA0 ˆ và viết +h$ơng t#7nh +hIn >ng
(inh h.0?
$h"n IE*h
jˆk jM
]
1
SS
‹Ek b\ +hân huƒ t#ong ,ung ,\ch b0•ơ /i6( n=n ˆ là +h+tit jc2 nh2( ch>c -
M‹ - E1 - k
Đ' b<t b5o hoà cA0 ˆ:
T ]jY Tk SSjS Tk SjW Tk
T
T
+ − + − + −
∆ · ·
/Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ đ5 c2 S li=n /ết
π
j M Ž ‹k? ˆ /hông là( (<t (àu ,ung ,\ch b#o( n=n /hông c2 li=n
/ết
π
jM Ž Mk

ˆ c2 c<u t-o vòng, (-ch /hông +hân nh"nh?4ậy công th>c c<u t-o
cA0 ˆ là
M1
T
M1
T
M1
T
E
M M1
T

1
jM0+#ol0ct0(k
M1
T
M1
T
M1
T
E
M M1
T

1

‚ E0‹1
U
t
÷÷→
1
T
E - jM1
T
k
Z
- M‹‹E0

M1
T
M1
T
M1
T
E
M M1
T

1

U
+,xt ,t
÷÷÷÷→
–- 1E - jM1
T
k
Z
- M‹ - —
n
91M1 6} (Kng ~C Ic' 'htn a@n 8 a@n) a•I 8 '|)Iyn GB |ƒn !uyNn @bI -U n?ng
!=* nhcn IhL* *h) hF* -nh Ihy) h%xng (ay hF* IE*h *=*
-3F3,3 [\ng ài t!" L6 'Wn >9yện nRng >ực "h5t hiện và giYi N9yUt vHn LB
'í d1 1 : ĐPt ch"y hoàn toàn 0(in no đơn ch>c, bậc p, (-ch h% thu đ$;c tq l: (ol M‹
T
và 1
T
‹ là Y : ^? =n g.i cA0 0(in là:
ˆ? htyl 0(in &? đi(htyl 0(in M? htyl (htyl 0(in [?+#o+yl 0(in?
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in no đơn ch>c, (-ch h% là M
n
1
Tn‚W
E
DDX ch"y: M
n
1
Tn‚W
E
T

÷÷÷→ nM‹
T

T T
T W S
j k
T T
+
Η Ο+ Ν
n
0 c2:
T
T
1 ‹
M‹
n
Tn W ^
n T
n Tn Y
+
· · ⇒ · ⇒
MD 0(in là M
T
1
^
E
47 0(in bậc p n=n MD đFng là: M1
W
M1
T
E1
T
: htyl 0(in?
Nhcn •€I : Y '3i !i tậ+ tr?n các ./ cBn !iKt cEng thức tFng :uát c$% %min )Gn chức l
tr,ng +hTn th chi c& m<t nguy?n th N
n
J0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Y 0iKt )ược 8hái ni#m !ậc c$% Xmin, thư=ng ./ h%y nhBm ljn !ậc c$%
Xmin v3i !ậc c$% c%c!,n v !ậc %nc,l. 'c vậy ./ cBn +hát hi#n r% tr,ng +hTn th c&
m<t nguy?n th N v c& nh&m Y N.
2
. 'c c& %min !ậc 1.
'í d1 2N ĐPt ch"y hoàn toàn ( jgk han h;+ gK( W 0(in thu đ$;c W,W] l*t M‹
T
jđ/tck,
Z,Yjgk 1
T
‹ và S,ST l*t E
T
jđ/tck? Vi" t#\ cA0 ( là:
ˆ? W,] &? W,_ M? Y [? W,S
$h"n IE*h
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn nguy=n tP t0 c2:
( Ž (
M
‚ (
1
‚ (
E
Ž
W, W] Z, Y S,ST
ST? T? T_? W,_
TT, Y S_ TT, Y
+ + ·
jgk

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I : '3i !i tậ+ tr?n, nKu t% )i tcm m !kng cEng thức m l nm thc r(t lTu. ;h%y vc
)i tcm WH m,l n v 8hHi lượng m,l m, ./ chi cBn +hát hi#n r% tr,ng +hTn th %min chi c&
các nguy?n tH R, ., N v á+ d1ng )Mnh luật !ả, t,n nguy?n tH.
'í d1 CN ĐPt ch"y 0(in ˆ v8i /hông /h* jE
T
và ‹
T
v8i tq l: (ol Y : Sk vt0 đA, s0u +hIn
>ng thu đ$;c S^,]g M‹
T
và ]`,YY l*t E
T
jđ/tck? bhPi l$;ng cA0 0(in là:
ˆ? `,T g &? ` g M? SS g [? `,Z g
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in ˆ là M
x
1
y
E
t
Dh$ơng t#7nh +hIn >ng ch"y:
M
x
1
y
E
t

T
y
x
Y
¸ _
+ Ο
÷
¸ ,
U
t
÷÷→
xM‹
T

T T
y t
1 ‹
T T
+ Ν
t +t+$ ch"y t0 c2: n
T
‹ +hIn >ng
Ž n
T
M‹

T
1 ‹
S S^, ] S ST, ]
n ? U, ^Z
T YY T S_
· + ·
(ol

n
T
E jt#ong /hông /h*k
Ž Y?n
T
‹ Ž Y?U,^Z Ž W (ol

n
T
E jsinh #0 ,o đPt ch"y 0(in ˆk
Ž
]`, YY
W U,S
TT, Y
− ·
(ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2:
(
ˆ
‚ ( T

+hIn >ng
Ž (
T
M‹
‚ ( T
1 ‹
‚ ( T
E
jsIn +hN(k

(
ˆ
Ž S^,] ‚ ST,] ‚ U,S?T_ - U?^Z?WT Ž ` jgk

Dh$ơng "n &?
J2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Nhcn •€I : '(n )* c$% !i tậ+ l lm thK n, )" !iKt )ược lượng nitG c& tr,ng 8hEng
8hí, tr,ng 8hi lượng ,>i +hản ứng chư% !iKt. 0i t,án Wn )ược giải :uyKt 8hi ./ +hát
hi#n r% lượng ,>i +hản ứng !kng lượng ,>i tr,ng R`
2
v .
2
`.
-3F3-3 [\ng ài t!" L6 'Wn >9yện nRng >ực s9y >9!n và kh5i N95t h*a
'í d1 1N ĐPt ch"y hoàn toàn han h;+ T 0(in bậc S, (-ch h%, no, đơn ch>c, /ế tiế+ nh0u
t#ong cCng ,5y đKng đwng thu đ$;c M‹
T
và 1
T
‹ v8i tq l: sP (ol n
T
M‹ : n
T
1 ‹ Ž S: T? 10i
0(in c2 công th>c +hân tf l!n l$;t là?
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
Z
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
và M
Y
1
`
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
và M
Z
1
SS
E1
T
$h"n IE*h
Mông th>c chung:
n Tn W
M 1 E
+
n Tn W
M 1 E
+
ch y á
÷÷÷→
n
M‹
T

T
Tn W
1 ‹ ???
T
+
+
n
T
M‹
: n
T
1 ‹
Ž S: T

n
Ž S,Z

M1
Z
E jM1
W
E1
T
k và M
T
1
^
E jM
T
1
Z
E1
T
k

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
'í d1 2N Mho T,] jgk han h;+ T 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ t"c ,nng v8i
,ung ,\ch 1Ml lo5ng ,$? B0u +hIn >ng cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c Y,YTZg (uPi? MD
cA0 T 0(in là:
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
Z
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
và M
Y
1
`
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
và M
Z
1
SS
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c chung cA0 T 0(in no đơn ch>c là T
n Tn S
M 1 E1
+
T W
n Tn S n Tn S
M 1 E1 ‚ 1Ml M 1 E1 Ml
+ +

M> S (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng W],Z jgk?
4ậy: 0 (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng Y,YTZ - T,] Ž S,_TZ jgk

0 Ž
S,_TZ
U, UZ
W],Z
·
(ol

~
0(in
Ž
T, ]
ZT SYn S^ ZT n T,Z
U, UZ
· ⇔ + · ⇒ ·
J9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

MD cA0 T 0(in là M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T

Dh$ơng "n &?
'í d1 CN Mho TU jgk han h;+ W 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ c2 tq l: (ol t$ơng
>ng là S: SU : Z t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c WS,]_ jgk han h;+ (uPi?
MD cA0 0(in nhỏ nh<t là:
ˆ? M1
W
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in th> nh<t là M
n
1
Tn‚W
E


Mông th>c teng Qu"t cA0
0(in th> h0i là M
n‚S
1
Tn‚Z
E

và 0(in th> W là M
n‚T
1
Tn‚^
E, sP (ol t$ơng >ng là x, SUx và
Zx?
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

n
1Ml
Ž
SS, ]_
U,WT
W], Z
·
(ol
47 cI W 0(in no đơn ch>c n=n: n
0(in
Ž n
1Ml
Ž U,WT (ol

U,UT?jSYn ‚ S^k ‚ U,UT?SU?jSYn ‚ WSk ‚ U,UT?Z? jSYn ‚ YZk Ž TU

n Ž T

W 0(in là M
T
1
^
E
,
M
W
1
`
E và M
Y
1
SS
E

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I :'3i C ví d1 tr?n th%y vc )Pt 2 h,Pc C cEng thức Xmin, ./ dự% v, 8hái ni#m
dey )Sng )ong v )Pt cEng thức chung ch, 2 %min.
'í d1 IN ĐPt ch"y hoàn toàn ( jgk ('t 0(in bậc S c bxng l$;ng /hông /h* vt0 đA thu
đ$;c S^,] g M‹
T
s ST,] g 1
T
‹ và ]`,YY l*t E
T
jđ/tck? ViI thiết /hông /h* chq gK( E
T


T
, t#ong đ2 oxi chiế( TU• thể t*ch /hông /h*? c c2 công th>c là:
ˆ? M
T
1
Z
E1
T
&? M
W
1
^
E1
T
M? M1
W
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
$h"n IE*h
M
x
1
y
E


T T T T
y y •
x‚ xM‹ 1 ‹
Y T T
¸ _
Ο → + + Ν
÷
¸ ,
0 (ol

0
y 0y 0•
x ‚ 0x
Y T T
¸ _
→ → →
÷
¸ ,
0 c2: n
T
M‹ Ž 0x Ž
ST, ]
U, Y
YY
·
jSk
JM
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
n
T
1 ‹
Ž
0y ST, ]
U, ^
T S_
· ·
jTk
n
T
E Ž n
T
E b0n đ!u
‚ n
T
E j,o +$k
Ž Yn
T
‹ ‚ n
T
E j,o +$k
Ž Y0
y 0• ]`, YY
x ‚ W, Y
Y T TT, Y
¸ _
+ · ·
÷
¸ ,
jWk
t jSk, jTk


^x
y Ž
T
th0y vào jWk t0 c2: • Ž
x
T
x : y : • Ž T : ^ : S

MĐVE : M
T
1
^
E

ME : jM
T
1
^
Ek
n
Mhq ch.n n Ž S

MD

cA0 c là M
T
1
^
E : MM bậc S : M
T
1
^
E1
T

Mh.n +h$ơng "n ˆ?
Nhcn •€I N ;6 cEng thức )Gn giản nh(t, )" tcm )ược cEng thức +hTn th 8hi chư% !iKt
8hHi lượng m,l +hTn th ./ cBn nbm )ựGc !i"u thức W%u N giả Wh cEng thức +hTn th c$%
m<t ch(t hQu cG l R
>
.
y
`
a
N
t
p
u
thc y g u q 2> g2 g t.
'í d1 \: hRc hi:n +hIn >ng t#Cng ng$ng han h;+ gK( glixin và 0l0nin? BP đi+h+tit
đ$;c t-o #0 tt glixin và 0l0nin là:
ˆ? T &? W M? Y [? Z
$h"n IE*h
t glixin và 0l0nin c2 thể t-o c"c đi+h+tit:
Vly - Vly, ˆl0 - ˆl0, Vly - ˆl0, ˆl0 - Vly

Dh$ơng "n M?
Rh@ VN
- t n +hân tf
α
- 0(ino 0xit /h"c nh0u th7 c2 n› OSng +hTn +A+tit.
- t n +hân tf
α
- 0(ino 0xit /h"c nh0u th7 c2 n
T
WH +A+tit )ược t7, thnh.
Nhcn •€I : /H lượng các )Sng +hTn Wn tăng l?n nh%nh ch&ng 8hi WH %min, %>it tăng l?n
v Wn r(t 8h& 8hăn )" viKt )ược )By )$ các )Sng +hTn.
J3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
-3F3F3 [\ng ài t!" L6 'Wn >9yện nRng >ực t]ng h;" kiUn th8c
'í d1 1N ĐPt ch"y hoàn toàn S,S_ g 0(in đơn ch>c & bxng ('t l$;ng /hông /h* vt0 đA?
[9n toàn b' han h;+ /h* s0u +hIn >ng Qu0 b7nh đRng ,ung ,\ch M0j‹1k
T
l<y ,$ đ$;c
]g /ết tA0 và c2 `,]WT l*t /h* jđ/tck ,uy nh<t tho"t #0 /hỏi b7nh? 7( công th>c +hân tf,
viết công th>c c<u t-o và g.i t=n &? ViI thiết t#ong /hông /h* c2 TU• ‹
T
, _U• E
T
?
$h"n IE*h
Đlt công th>c cA0 0(in & đơn ch>c là M
x
1
y
E 0 j(olk
M
x
1
y
E ‚
T T T T
y y S
x ‚ xM‹ 1 ‹
Y T T
¸ _
Ο → + + Ν
÷
¸ ,
0

x0 ‚
y0
Y

x0


y0
Y


0
T
(ol
M‹
T
‚ M0 j‹1k
T


M0M‹
W
↓ ‚ 1
T

0 c2: n
T
M‹ Ž x0 Ž
]
U, U]
SUU
·
(ol s n
T
‹ c!n ,Cng Ž x0 ‚
y0
Y
(ol

Y ? U,U] ‚ y0 ‚ U,Z0 Ž U,YW

y0 ‚ U,Z0 Ž U,S` jSk
bhPi l$;ng &: STx0 ‚ y0 ‚ SY0 Ž S,S_

y0 ‚ SY0 Ž S,S_ - ST? U,U] Ž U,Y] jTk
t jSk và jTk


U, U]
x W
y0 U,S_ U, UT
0 U, UT U,S_
y `
U, UT
¹
· ·
¹
· ¹
¹

' '
·
¹
¹
· ·
¹
¹
4ậy công th>c +hân tf cA0 & là M
W
1
`
Es Mông th>c c<u t-o cA0 & là:
M1
W
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
E1 M1
T
M1
W
D#o+yl 0(in jbậc Sk gtyl(htyl 0(in jbậc Tk
M1
W
E M1
W
M1
W

M1
W
M1 M1
W
E1
T
#i(htyl 0(in jbậc Wk pso+#o+yl 0(in jbậc Sk
'í d1 2N ĐPt ch"y hoàn toàn SZ g han h;+ gK( 0(in đơn ch>c no ˆ (-ch h% và 0ncol
đơn ch>c no & (-ch h% bxng oxi l<y ,$ #Ki cho sIn +hN( ch"y vào b7nh đRng n$8c vôi
JS
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
t#ong c2 ,$ thu đ$;c ^U g /ết tA0? 1an h;+ /h* #0 /hỏi b7nh c2 thể t*ch SS,T l*t jđ/tck và
c2 tq /hPi hơi so v8i hiđ#o là SZ,]? &iết ~
&
Ž ~
ˆ
‚ SZ? 7( công th>c ˆ, & •
$h"n IE*h
Đlt ˆ: M
n
1
Tn‚W
E j~
ˆ
Ž SYn ‚ S^k x (ol
&: M
(
1
T(‚S
‹1 j~
&
Ž SY( ‚ S_k y (ol
t ~
&
Ž ~
ˆ
‚ SZ

SY( ‚ S_ Ž SYn ‚ S^ ‚ SZ

( Ž n ‚S jSk
ĐPt ˆ, & cho sIn +hN(: M‹
T
, hơi n$8c, E
T
sinh #0, ‹
T
còn ,$? du0 ,ung ,\ch M0j‹1k
T
th7 M‹
T
và hơi n$8c b\ h<+ thn?
M‹
T
‚ M0j‹1k
T


M0M‹
W


‚ 1
T


n
M‹T
Ž n
M0M‹W
Ž
^U
U, ^
SUU
(ol ?
1an h;+ E
T
‚ ‹
T
,$ c2 sP (ol:
SS, T
U, Z
TT, Y
·
và c2
Μ
Ž SZ,] x T Ž WS,T jđvMk
Đlt n
ET
Ž 0, n
‹T
,$ Ž b

Μ
Ž
0 b U, Z
0 U,S
T_0 WTb
WS, T
b U, Y U,Z
+ · ¹
¹
· ¹ + ¹
· ⇒
' '
·
¹
¹
¹
¹
bhPi l$;ng han h;+ ˆ, &: jSYn ‚ S^kx ‚ jSY( ‚ S_ky Ž SZ jTk
M
n
1
Tn‚W
E ‚
T T T T
Yn W Tn W S
nM‹ ‚ 1 ‹
T T T
+ +
Ο → + Ν
x nx x ‘ T
M
(
1
T(‚S
‹1 ‚
T T T
W(
(M‹ ‚ j( Sk1 ‹
T
Ο → +
y (y
0 c2: n
T
E
:
T
M‹
x
U,S x U, Ts n : nx
T
· ⇒ ·
‚ (y Ž U,^ jWk
t jTk

SY jnx ‚ (yk ‚ S^x ‚ S_y Ž SZ

SY?U,^ ‚ S,^?U,T ‚ S_y Ž SZ

y Ž U,S
t jWk

Tn ‚ ( Ž ^

Tn ‚ n ‚ S Ž ^

n Ž T, ( Ž W?
4ậy ˆ là M
T
1
^
E s & là M
W
1
^
‹1
J/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Nhcn •€I N '3i 2 ví d1 1 v ví d1 2, ./ 8hEng nhQng cBn +hải nbm vQng 8iKn thức v*
%min m cLn nbm vQng 8iKn thức v* tính ch(t c$% !%aG, 8hả năng t%n c$% các ch(t 8hí
tr,ng nư3c, ti 8hHi c$% hrn hợ+ 8hí W, v3i 8hí 8hác.
'í d1 CN Mho SU jgk 0(in đơn ch>c c +hIn >ng hoàn toàn v8i 1Ml j,$k, thu đ$;c SZ jgk
(uPi? BP đKng +hân c<u t-o cA0 c là:
ˆ? _ &? ^ M? Z [? Y
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
DDX: …E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

(
1Ml Ž
(
(uPi
- (
0(in
Ž SZ - SU Ž Z jgk

n
1Ml
Ž Z‘W],Z (ol
hho DDX: n
0(in
Ž n
1Ml
Ž Z‘W],Z (ol


T
…E1
Z, `
~
U,S
·
Ž Z`

~

Ž YW

… là M
Y
1
`
-
4ậy MD 0(in đơn ch>c M
Y
1
`
E1
T
h0y M
Y
1
SS
E?
M"c MM >ng v8i MD M
Y
1
SS
E?
A@n ~c* 2
M1
W
M1
T
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
M1 M1
T
E1
T
M1
W
&utyl0(in psobutyl0(in
M1
W
M1
T
M1 M1
W
E1
T

M E1
T
M1
W
M1
W
M1
W
Bhcbutyl0(in h#t butyl0(in
A@n ~c* 9
M1
W
M1
T
M1
T
E1 M1
W

M1
W
M1 E1 M1
W
M1
W

gtyl(htyl0(in ~htyliso+#o+yl0(in

M1
W
M1
T
E1 M1
T
M1
W

Đihtyl0(in
JJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
A@n ~c* M
M1
W
M1
T
E M1
W
M1
W

gtylđi(htyl0(in


Dh$ơng "n ˆ?
Nhcn •€I N 0i tT+ ny ng,i 89 năng giải t,án ./ cBn !iKt cách viKt các )Sng +hTn
Xmin.
'í d1 IN c là ˆ(ino 0xit jchq ch>0 M, 1, ‹, Ek đ$;c chuyển ho" thho sơ đK s0u:
c ‚ M1
W
‹1 j,$k U
1Ml b o ho
t
e
÷÷÷÷÷→

W
‚E1
÷÷÷→Ζ ( )
,•
W, U^
bb
·
Đun n2ng U,S^_ g • v8i Mu‹ #Ki ,9n toàn b' sIn +hN( /h* và hơi l!n l$;t Qu0
b7nh đRng 1
T
B‹
Y
đlc và b7nh đRng b‹1 đlc s0u /hi h<+ thn xong /hPi l$;ng (ai b7nh
tăng l!n l$;t U,ST] g và U,T]Y g, /h* tho"t #0 /hỏi b7nh là /h* ,uy nh<t c2 thể t*ch TT,Y
(l jđ/tck? 7( công th>c +hân tf, công th>c c<u t-o c, €, •?
$h"n IE*h:
Đun n2ng U,S^_ g • j~ Ž W,U^ x T` Ž _`k v8i Mu‹ j+hIn >ng ch"yk thu đ$;c
U,ST] 1
T
‹ s U,TYg M‹
T
và U,UTTY l*t E
T
jđ/tck, suy #0 đ$;c công th>c +hân tf cA0 • là:
M
W
1
^

T
E?
t sơ đK:
c ‚ M1
W
‹1
1Ml
÷÷÷→€
W
E1
÷÷÷→ • jM
W
1
^

T
Ek


c là 0(ino 0xit c2 T c0cbon? 4ậy c là : M
T
1
Z

T
E : 1
T
E-M1
T
-M‹‹1
1
T
E-M1
T
-M‹‹1 ‚ M1
W
‹1
1Ml
÷÷÷→
¬÷÷÷
1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ 1
T

jck
1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ 1Ml ÷÷→ Ml1
W
E-M1
T
-M‹‹-M1
W
j€k
Ml1
W
E-M1
T
-M‹‹-M1
W
‚ E1
W
÷÷→ 1
T
E-M1
T
-M‹‹M1
W
‚ E1
Y
Ml
j•k
'í d1 \ N M2 W đKng +hân ˆ, &, M c2 công th>c +hân tf M
Y
1
`

T
E?
ˆ t"c ,nng v8i 1Ml và E0
T

&
1 0ng sinh ) +
÷÷÷÷÷→&
S

T Y
‚1 B‹
÷÷÷÷→ &
T

E0‹1 +
÷÷÷→&
S
s
M
E0‹1 +
÷÷÷→ S (uPi ‚ E1
W
s
JO
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
7( công th>c c<u t-o cA0 ˆ, &, M và viết c"c +hIn >ng (inh ho-?
$h"n IE*h
ˆ jM
Y
1
`

T
Ek vt0 t"c ,nng 1Ml vt0 t"c ,nng E0
T
‹ n=n ˆ l$Gng t*nh, v7 vậy ˆ c2
thể là 0(ino 0xit holc (uPi 0(ino cA0 0xit hJu cơ đơn ch>c? Eh$ng M /hi t"c ,nng v8i
E0‹1 cho S (uPi và E1
W
ch>ng tỏ M là (uPi 0(ino cA0 0xit hJu cơ suy #0 ˆ là 0(ino
0xit? & t"c ,nng 1 đ0ng sinh n=n & là h;+ ch<t nit#o?
4ậy công th>c c<u t-o cA0 :
ˆ là : 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1 s & là: M
Y
1
`
E‹
T
s M là: M
W
1
Z
M‹‹E1
Y
M"c +hIn >ng cA0 ˆ:
1‹‹MM
W
1
]
E1
T
‚ 1Ml
÷÷→
1‹‹MM
W
1
]
E1
W
Ml
T1
T
EM
W
1
]
M‹‹1 ‚ E0
T

÷÷→
T 1
T
EM
W
1
]
M‹‹E0 ‚ 1
T

M"c +hIn >ng cA0 &:
M
Y
1
`
E‹
T
‚ ] –1—
Šh ‚ 1Ml
÷÷÷÷→
M
Y
1
`
E1
T
‚ T1
T

j&
S
k
T M
Y
1
`
E1
T
‚ 1
T
B‹
Y

÷÷→
jM
Y
1
`
E1
W
k
T
B‹
Y
j&
T
k
jM
Y
1
`
E1
W
k
T
B‹
Y
‚ TE0‹1
÷÷→
TM
Y
1
`
E1
T
‚ T1
T
‹ ‚ E0
T
B‹
Y
j&
S
k
DhIn >ng cA0 M:
M
W
1
Z
M‹‹E1
Y
‚ E0‹1
÷÷→
M
W
1
Z
M‹‹E0 ‚ E1
W

‚ 1
T

Nhcn •€I N '3i 2 ví d1 I v ví d1 \, ./ 8hEng nhQng cBn c& +hưGng +há+ giải m c,n
+hải c& 8iKn thức tFng hợ+ v* cách viKt )Sng +hTn N Rác )Sng +hTn c& cEng thức +hTn
th R
n
.
2ng1
`
2
N lN %min, %>its %min, AWtAs muHi %min, h,Pc muHi %min, c$% %>it hQu
cG chư% n,s hợ+ ch(t nitr,.
-3F3J3 [\ng ài t!" L6 'Wn >9yện nRng >ực tư d9y s5ng t/o
'í d1 1N Mho han h;+ c gK( h0i ch<t hJu cơ c2 cCng công th>c +hân tf M
T
1
^
E‹
T
t"c
,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1 và đun n2ng, thu đ$;c ,ung ,\ch € và Y,Y_ l*t han
JZ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
h;+ • j% đ/tck gK( h0i /h* jđ6u là( x0nh gi<y Qu™ N(k? q /hPi cA0 • đPi v8i 1
T
bxng
SW,^Z? Mô c-n ,ung ,\ch € thu đ$;c /hPi l$;ng (uPi /h0n là:
ˆ? S],Z jgk &? SY,W jgk M? _,` jgk [? SZ,^ jgk
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ[)
$h"n IE*h
hh• ~ Ž SW,^Z?T Ž T^,Z

S /h* là E1
W
j~ Ž S^ ‰ T^,Zk và /h* còn l-i là M1
W
E1
T
j~ Ž
WS ’ T^,Zk? 0 c2 sơ đK +hIn >ng:
M
T
1
^
E‹
T
W W W E0‹1
T
W W W T
M1 M‹‹E1Y E1 M1 M‹‹E0
hh€ hh• 1 ‹
1M‹‹1 EM1 M1 E1 1M‹‹E0
¹ ¹ ¹
÷÷÷→ + +
' ' '
¹ ¹ ¹
[R0 vào sơ đK t0 c2: n
T ^ T
M 1 E‹
Ž n
E0‹1
Ž n
T
1 ‹
Ž n
hh•
Ž U,T (ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng, t0 c2:
n
T ^ T
M 1 E‹ Ž (
E0‹1
Ž (
(uPi /h0n
‚ (
hh•
‚ (
T
1 ‹

(
(uPi /h0n
Ž (
T ^ T
M 1 E‹
‚ (
E0‹1
- j(
hh•
‚ (
T
1 ‹
k
Ž U,T?^^ ‚ U,T?YU - U,T?T^,Z - U,T?S_ Ž SY,W jgk

Dh$ơng "n &?
Rách 8hácN
0 c2:
hh• ~ Ž SW,^Z?T Ž T^,Z
47 han h;+ ‚ ,ung ,\ch E0‹1
[R0 vào +h$ơng t#7nh t0 c2:
n
hh•
Ž n
hhc
Ž n

T
1 ‹
Ž n
E0‹1
Ž
Y, Y_
U, T
TT, Y
·
(ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng, t0 c2: (
x
‚ (
E0‹1
Ž (

‚ (
hh•
‚ (
T
1 ‹

(

Ž (
c
‚ (
E0‹1
- j(
hh•
‚ (
T
1 ‹
k
Ž U,T?^^ ‚ U,T?YU - jU,T?T^,Z ‚ U,T?S_k Ž SY,W jgk?

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I N m<t !i t,án c& th" c& nhi*u cách giải )" )ư% r% cfng m<t )á+ WH
gi@+ 8ích thích tư duy Wáng t7, c$% ./.
O0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í d1 2N c là S
α
- 0(ino 0xit c2 công th>c teng Qu"t ,-ng 1
T
E - … - M‹‹1? Mho _,` g
c t"c ,nng v8i TUU(l ,ung ,\ch 1Ml S~, thu đ$;c ,ung ,\ch €? Để +hIn >ng hết v8i
c"c ch<t ,ung ,\ch € c!n ,Cng WUU(l ,ung ,\ch E0‹1 S~? MM đFng cA0 c là:
ˆ? 1
T
E - M1
T
- M‹‹1 &? 1
T
E - M1
T
- M1
T
- M‹‹1
M? M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1 [? M1
W
- M1
T
- M1jE1
T
k - M‹‹1
$h"n IE*h
0 c2 : n
E0‹1
Ž U,W?S Ž U,W (ols n
1Ml
Ž U,T?S Ž U,T (ol
1
T
E - … - M‹‹1 ‚ 1Ml

Ml1
W
E - … - M‹‹1 jSk
ViI sf s0u +hIn >ng jSk: 1Ml hết

,ung ,\ch € ch>0 (uPi và c2 thể còn 0(ino 0xit
,$?
Ml1
W
E - … - M‹‹1 ‚ TE0‹1

1
T
E - … - M‹‹E0 ‚ E0Ml ‚ 1
T
‹ jTk
hho DDX jSk, jTk:
n
E0‹1 +hIn >ng
Ž T?n
1Ml
Ž T?U,T Ž U,Y (ol

n
E0‹1 b0n đ!u
Ž U,W (ol

1Ml ,$ s0u +hIn >ng jSk, xIy #0 +hIn >ng t#ung hoà 1Ml b%i ,, E0‹1?
1Ml ‚ E0‹1

E0Ml ‚ 1
T
‹ jWk
V.i x là sP (ol 0(ino 0xit +hIn >ng, thho DDX jSk, jTk, jWk t0 c2:
Tx ‚ jU,T - xk Ž U,W

x Ž U,S (ol

~
0(ino 0xit
Ž
_,`
U,S
Ž _`

~

Ž _` - jS] ‚ YZ k Ž T_

… là - M
T
1
Y
-
47 x là S
α
- 0(ino 0xit n=n MM đFng cA0 x là : M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1

Dh$ơng "n M?
Nhcn •€I : '3i !i tậ+ tr?n, ./ thư=ng nhBm ljn 8hi ch, t tác d1ng v3i dung dMch
N%`. chi c& nh&m Y R``. +hản ứng m thưGng 8hEng )" V )Kn nh&m Ml1
W
E - h,Pc
8hEng ngh9 )Kn lượng .Rl cLn dư.
'í d1 CN ˆ(ino 0xit c (-ch /hông nh"nh ch>0 0 nh2( M‹‹1 và b nh2( E1
T
? bhi cho
S (ol c t"c ,nng hết v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c S]`,Z jgk (uPi? Mho S (ol c t"c ,nng
hết v8i ,ung ,\ch E0‹1 thu đ$;c S^^jgk (uPi? MD cA0 c là:
ˆ? M
W
1
^
E‹
T
&? M
Y
1
^
E‹
Y
M? M
Y
1
]
E
T

T
[? M
Z
1
^
E‹
T
?
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(ino 0xit c là: j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
O2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ b1Ml

jMl1
W
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
S (ol b (ol S (ol
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
c
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi

h0y ~
c
‚ W],Zb Ž S]`,Z jSk
j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ 0E0‹1

j1
T
Ek
b
- … - jM‹‹1k
0
‚ 01
T

S (ol 0 (ol S (ol
M> S (ol 0(ino 0xit

S (ol (uPi, /hPi l$;ng tăng jTW - Sk?0 Ž TT0jgk

(
(uPi
Ž (
0(ino 0xit
‚ TT0 h0y S^^ Ž ~
c
‚ TT0 jTk
0 c2 h:
x
x
~ W],Zb S]`, Z
TT0 W], Zb ^,Z
~ TT0 S^^
+ · ¹
⇒ − ·
'
+ ·
¹
jšk
[o 0(ino 0xit c c2 (-ch M /hông +hân nh"nh

sP nh2( ch>c M‹‹1 tPi đ0 là T h0y
0

T?

Eghi:( ,uy nh<t cA0 +h$ơng t#7nh jšk là 0 Ž T và b Ž S

~
c
Ž SWW

S] ‚ ~

‚ YZ?T Ž SWW

~

Ž T^

… là M
T
1
W
-

MD c là: 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
h0y M
Y
1
^
E‹
Y

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I: '3i m<t !i t,án c& ít dQ 8i#n nhưng l7i c& nhi*u th%m WH +hải tcm, !bt !u<c
./ +hải lậ+ luận chPt chn )" tcm r% )á+ WH.
'í d1 IN Mho U,S (ol ch<t c jM1
]

W
E
T
k t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,T (ol E0‹1 đun
n2ng thu đ$;c ch<t /h* là( x0nh Qu™ t*( N( và ,ung ,\ch €? Mô c-n ,ung ,\ch € thu
đ$;c (jgk ch<t #ắn /h0n? Vi" t#\ cA0 ( là:
ˆ? Z,^ &? ST,Z M? SZ [? TS,_?
$h"n IE*h
Mh<t /h* b0y l=n là b0•ơ nh$ng /hông thể là E1
W
v7 đây /hông thể là (uPi 0(oni,
,o đ2 /h* +hIi là 0(in, t>c ch<t c +hIi là (uPi (htyl 0(onit#0t M1
W
E1
W
E‹
W
?
M1
W
E1
W
E‹
W
‚ E0‹1
U
t
÷÷→
M1
W
E1
T

‚ E0E‹
W
‚ 1
T

U,S U,S U,S
bhPi l$;ng (jgk gK( U,S (ol E0E‹
W
và U,S (ol E0‹1 ,$?
( Ž U,S?_Z ‚ U,S?YU Ž ST,Z jgk

Dh$ơng "n &?
O9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
'í d1 \N Mho U,S (ol ch<t c jM
T
1
_

W
E
T
,

~ Ž S_Uk t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,T (ol
E0‹1 đun n2ng thu đ$;c ch<t /h* là( x0nh gi<y Qu™ t*( N( $8t và ,ung ,\ch €? Mô
c-n ,ung ,\ch € thu đ$;c ( jgk ch<t #ắn /h0n? Vi" t#\ đFng cA0 ( là:
ˆ? Z,^g &? ST,Zg M? SZg [? TS,_g
$h"n IE*h
Mh<t /h* b0y l=n là b0•ơ nh$ng /hông thể là E1
W
v7 đây /hông thể là (uPi 0(oni
,o đ2 /h* +hIi là 0(in, t>c ch<t c +hIi là (uPi htyl0(oni nit#0t:
M
T
1
Z
E1
W
E‹
W
‚ E0‹1
U
t
÷÷→
M
T
1
Z
E1
T
E0E‹
W
‚ 1
T

U,S (ol U,S (ol U,S (ol U,S (ol
bhPi l$;ng ( gK( U,S (ol E0E‹
W
và U,S (ol E0‹1 ,$:
U,S?_Z ‚ U,S?YU Ž ST,Z j jgk k

Mh.n +h$ơng "n &
Nhcn •€I N '3i 2 ví d1 tr?n, )% +hBn ./ Wn ngh9 ng%y )Kn muHi %m,ni c$% %min, %>it,
d, )& Wn gP+ !K tbc 8hi viKt cEng thức c(u t7, c$% hợ+ ch(t.
'í d1 ]: Mho U,S (ol h;+ ch<t ˆ t"c ,nng vt0 đA v8i _U (l ,ung ,\ch 1Ml S,TZ~, s0u
đ2 cô c-n ,ung ,\ch đ$;c S_,^Z g (uPi?~lt /h"c, nếu cho U,S (ol ˆ t"c ,nng v8i ,ung
,\ch E0‹1 vt0 đA #Ki cô c-n th7 đ$;c S^,W g (uPi?
7( công th>c +hân tf, công th>c c<u t-o cA0 ˆ? &iết #xng ˆ là
α
- 0(ino 0xit và c2
/hI năng +hIn >ng v8i &#
T
‘Šh cho h;+ ch<t c2 công th>c +hân tf là M
_
1
^

T
E&#
T
?
$h"n IE*h
n
1Ml
Ž U,U_ x S,TZ Ž U,S (ol?
ˆ +hIn >ng v8i &#
T
jŠh xFc t"ck suy #0 ˆ c2 nhân bhn•hn và c2 T nguy=n tf 1 t#=n nhân
bhn•hn cA0 ˆ đ$;c th0y thế b%i b#o(? ~lt /h"c, U,S (ol ˆ t"c ,nng U,US (ol 1Ml jtq l:
+hIn >ng S : S n=n ˆ c2 S nh2( - E1
T
k?
ˆ ‚ T&#
T

U
Šh, t
÷÷÷→
M
_
1
^

T
E&#
T
‚ T1&#
ˆ t"c ,nng v8i E0‹1 cho (uPi n=n ˆ c2 thể là 0xit holc hsth

ˆ là : M
_
1
`

T
E
ˆ là
α
- 0(ino 0xit c2 nhân bhn•hn

công th>c c<u t-o cA0 ˆ là:
OM
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
M1
E1
T
M‹‹1
‚ ;ác d1ng v3i .RlN
1‹‹M - M1jM
]
1
Z
k- E1
T
‚ 1Ml ÷÷→ 1‹‹M - M1jM
]
1
Z
k- E1
W
Ml
(
(uPi
Ž U,S x S_^,Z jgk j+hC h;+k?
‚ ;ác d1ng v3i N%`.N
1
T
E- M1jM
]
1
Z
k- M‹‹1 ‚ E0‹1 ÷÷→ 1
T
E- M1jM
]
1
Z
k- M‹‹E0 ‚ 1
T

(
(uPi
Ž U,S x S^W Ž S^,W jgk j+hC h;+k?
Nhcn •€I: '3i !i tT+ ny ./ cBn nbm ru hGn v* c(u t7, c$% vLng thGm v các nh&m thK.
-3F323 [\ng ài t!" L6 'Wn >9yện nRng >ực tự h+c và tư d9y LMc >!"
'í d1 1: 4iết công th>c c<u t-o, g.i t=n c"c đKng +hân, chq #v bậc cA0 c"c 0(in c2 cCng
công th>c +hân tf s0u:
0k M
W
1
`
E bk M
^
1
`
E j,9n xu<t bhn•hnk
$h"n IE*h
0k M
W
1
`
E
M1
W
M1
T
M1
T
E1
T

M1
W
E1 M1
T
M1
W
D#o+yl 0(in jbậc Sk gtyl(htyl 0(in jbậc Tk
M1
W
E M1
W
M1
W

M1
W
M1 M1
W
E1
T
#i(htyl 0(in jbậc Wk pso+#o+yl 0(in jbậc Sk

bk M
^
1
`
E j,9n xu<t bhn•hnk
M1
T
E1
T

E1
T
M1
W

E1
T
M1
W

&hn•yl0(in jbậc Sk +-(htyl 0nilin jbậc Sk o-(htyl 0nilin jbậc Sk
O3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

E1 M1
W

E1
T
M1
W
~htyl+hhnyl0(in j bậc Tk +-(htyl 0nilin j bậc Sk
Nhcn •€I : '3i !i tậ+ d7ng ny, t(t cả ./ )*u c& th" Wuy ngh9 v viKt )ược m<t WH
)Sng +hTn, v3i ./ 8há, givi Wn viKt )ược nhi*u )Sng +hTn hGn. RLn ./ trung !cnh v
yKu viKt )ược ít )Sng +hTn hGn nhưng t(t cả )*u c& th" tự lm vi#c )<c lậ+ )ựGc.
'í d1 2N Bo s"nh t*nh b0•ơ c"c ,5y ch<t s0u:
0k M1
W
E1
T
, jM1
W
k
T
E1, E1
W
bk M
T
1
Z
E1
T
, M
]
1
Z
E1
T
, E1
W
ck jM
]
1
Z
k
T
, M
]
1
Z
E1
T
, jM1
W
k
T
E1?
$h"n IE*h
0k *nh b0•ơ cA0 E1
W
‰ M1
W
E1
T
‰ jM1
W
k
T
E1
bk *nh b0•ơ cA0 M
]
1
Z
E1
T
‰ E1
W
‰ M
T
1
Z
E1
T
ck *nh b0•ơ cA0 jM
]
1
Z
k
T
E1 ‰ M
]
1
Z
E1
T
‰ jM1
W
k
T
E1?
Nhcn •€I: ./ >ác )Mnh )ược các nh&m h@t A v )wy A n?n chi cBn nhcn v, cEng thức
c(u t7, c& th" W, Wánh tính !%aG c$% các %min.
'í d1 CN Để t#ung hoà WZ jgk ,ung ,\ch cA0 ('t 0(in đơn ch>c c nKng đ' ST,Y• c!n
,Cng SUU (l ,ung ,\ch 1Ml S~? Mông th>c cA0 c là:
ˆ? M
W
1
Z
E &? M
T
1
^
E M? M1
Z
E [? M
W
1
^
E
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X Y năm 2ZZ[)
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in là: …E1
T
0 c2: (
T
…E1 Ž
TZ?ST, Y
SUU
·
W,S jgk s n
1Ml
Ž U,US?S Ž U,S (ol
DDX: …E1
T
‚ 1Ml

…E1
W
Ml
U,S U,S

(
T
…E1
Ž
W,S
WS
U,S
· ⇒
~

Ž SZ

… là M1
W
-
OS
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

Dh$ơng "n M?
Nhcn •€I: ;6 !i t,án tr?n ./ cBn >ác )Mnh )ược 8hHi lượng m,l c$% %min thEng :u%
WH m,l c$% .Rl v +hưGng trcnh +hản ứng.
'í d1 IN Mho T,] jgk han h;+ T 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ t"c ,nng v8i
,ung ,\ch 1Ml lo5ng ,$? B0u +hIn >ng cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c Y,YTZg (uPi? MD
cA0 T 0(in là:
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
Z
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
và M
Y
1
`
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
và M
Z
1
SS
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c chung cA0 T 0(in no đơn ch>c là
T
n Tn S
M 1 E1
+
T W
n Tn S n Tn S
M 1 E1 ‚ 1Ml M 1 E1 Ml
+ +
→ Η
M> S (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng W],Z jgk?
4ậy: 0 (ol 0(in đơn ch>c

(uPi clo#u0 /hPi l$;ng tăng Y,YTZ - T,] Ž S,_TZ jgk

0 Ž
S,_TZ
U, UZ
W],Z
·
(ol

~
0(in
Ž
T, ]
ZT SYn S^ ZT n T,Z
U, UZ
· ⇔ + · ⇒ ·

MD cA0 T 0(in là M
T
1
Z
E1
T
và M
W
1
^
E1
T

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I : x' hư3ng djn ./ tính WH m,l .Rl !kng )Mnh luật !ả, t,n 8hHi lượng v
hư3ng djn cách tính WH nguy?n th R trung !cnh. ;6 )& ./ tự tcm r% 8Kt :uả.
'í d1 \N Mho TU jgk han h;+ W 0(in no đơn ch>c là đKng đwng /ế tiế+ c2 tq l: (ol t$ơng
>ng là S: SU : Z t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c WS,]_ jgk han h;+ (uPi?
MD cA0 0(in nhỏ nh<t là:
ˆ? M1
W
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
M? M
W
1
^
E1
T
[? M
Y
1
`
E1
T
$h"n IE*h
V.i công th>c teng Qu"t cA0 0(in th> nh<t là M
n
1
Tn‚W
E


Mông th>c teng Qu"t cA0
0(in th> h0i là M
n‚S
1
Tn‚Z
E

và 0(in th> W là M
n‚T
1
Tn‚^
E, sP (ol t$ơng >ng là x, SUx và
Zx?
{+ ,nng đ\nh luật bIo toàn /hPi l$;ng t0 c2: (
0(in
‚ (
1Ml
Ž (
(uPi
O/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

n
1Ml
Ž
SS, ]_
U,WT
W], Z
·
(ol
47 cI W 0(in no đơn ch>c n=n: n
0(in
Ž n
1Ml
Ž U,WT (ol

U,UT?jSYn ‚ S^k ‚ U,UT?SU?jSYn ‚ WSk ‚ U,UT?Z? jSYn ‚ YZk Ž TU

n Ž T

W 0(in là M
T
1
^
E
,
M
W
1
`
E và M
Y
1
SS
E

Dh$ơng "n &?
Nhcn •€I : ;6 hrn hợ+ 2 %min, tưGng tự t% c& th" giải hrn hợ+ C %min3
'í d1 ]N Mho S,_T jgk h;+ ch<t hJu cơ đơn ch>c, (-ch h% c c2 công th>c +hân tf
M
W
1
`

T
E t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, đun n2ng thu đ$;c /h* € và ,ung ,\ch
•? Mô c-n • thu đ$;c S,]Y jgk (uPi /h0n? Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là:
ˆ? M1
W
M1
T
M‹‹E1
Y
&? M1
W
M‹‹E1
W
M1
W
M? 1M‹‹E1
T
jM1
W
k
T
[? 1M‹‹E1
W
M1
T
M1
W
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi X,0 Y năm 2ZZ_)
$h"n IE*h
0 c2: n
c
ŽS,_T : `S Ž U,UT (ol
c jM
W
1
`

T
Ek t"c ,nng v8i ,ung ,\ch E0‹1, đun n2ng thu đ$;c /h* €

c là (uPi 0(oni : V.i Md cA0 c là …M‹‹E1
W
…”
…M‹‹E1
W
…” ‚ E0‹1

…M‹‹E0 ‚ …”E1
T
‚ 1
T

U,UT U,UT

~

‚ ]^ Ž S,]Y : U,UT Ž _T

~

Ž SZ

… là M1
W
-

~
…”
Ž `S - ^] Ž SZ

~
…”
Ž SZ

…” là M1
W
4ậy MM cA0 c là: M1
W
M‹‹E1
W
M1
W

Dh$ơng "n &?
'í d1 [N Mho _,` jgk ('t h;+ ch<t hJu cơ c c2 công th>c +hân tf M
W
1
^

T
E +hIn >ng
v8i SUU (l ,ung ,\ch E0‹1 S,Z~? B0u +hIn >ng xNy #0 hoàn toàn, cô c-n ,ung ,\ch thu
đ$;c SS,^ jgk ch<t #ắn? Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là
ˆ? 1M‹‹E1
W
M1Ž M1
T
&? 1
T
EM1
T
M1
T
M‹‹1
M?M1
T
ŽM1M‹‹E1
Y
[? 1
T
EM1
T
M‹‹M1
W
(;rích )* thi tuy"n Winh )7i h-c 8hHi 0 Y năm 2ZZ^)
OJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$h"n IE*h
0 c2: n
E0‹1
Ž U,S?S,Z Ž U,SZ (ols n
x
Ž
_, `
U,S
_`
·
(ol
c : M
W
1
^

T
E ‚ E0‹1

SS,^ jgk ch<t #ắn

c là 0xit đơn ch>c holc hsth đơn ch>c holc (uPi 0(oni?
V.i công th>c teng Qu"t cA0 c : …M‹‹…” j…” c2 thể là 1 holc E1
Y

k?
…M‹‹…” ‚ E0‹1

…M‹‹E0 ‚ …”‹1
U,S U,S U,S

n
E0‹1 ,$
Ž U,SZ - U,S Ž U,UZ (ol
4ậy: (
ch<t #ắn
Ž (
…M‹‹E0
‚ (
E0‹1 ,$

(
…M‹‹E0
Ž (
ch<t #ắn
- (
E0‹1 ,$

(
…M‹‹E0
`, ^
`, ^
U,S
· ·


~

Ž WU

… là 1
T
E - M1
T
-
4ậy: MM thu g.n cA0 c là: 1
T
E - M1
T
- M‹‹M1
W

Dh$ơng "n [?
Nhcn •€I : ;6 các !i t,án nhv v* %>it c%c!,>ylic, %min v AWtA ./ c& th" giải :uyKt
các !i t,án v* %min, %>it v các !i t,án v* AWtA c$% %min, %>it m<t cách nh%nh
ch&ng, )Gn giản m<t cách )<c lậ+.
TI•U ToT CH7<NG 9
EhJng v<n đ6 (à chFng tôi đ5 nghi=n c>u t#ong ch$ơng này là:
S? Eghi=n c>u n'i ,ung, c<u t#Fc, (nc ti=u, đlc điể( +h!n 0(in - 0(ino0xit -
+#othin t#ong ch$ơng t#7nh ho" h.c l8+ ST nâng c0o?
T? cây ,Rng, tuyển ch.n và +hân lo-i c"c bài tậ+ c"c +h!n: ˆ(in, 0(ino0xit,
+#othin ('t c"ch c2 h: thPng gK( SZW bài tậ+, t#ong đ2 đ5 +hân t*ch ^T bài?
W? Đ6 xu<t ('t sP +h$ơng +h"+ sf ,nng bài tậ+ để +h"t t#iển t$ ,uy, nhận th>c
cho h.c sinh thho h$8ng ,-y h.c t*ch cRc nh$: …On luy:n năng lRc +h"t hi:n và giIi
Quyết v<n đ6, #On luy:n năng lRc suy luận và /h"i Qu"t h20„ #On luy:n năng lRc teng h;+
/iến th>c, #On luy:n năng lRc t$ ,uy s"ng t-o, #On luy:n năng lRc tR h.c và t$ ,uy đ'c
lậ+?
OO
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
CH7<NG M
TH^C NGHIf+ 67 $Hn+
M121 +K* GE*h *Ya Ih=* nghN@ -% 'ha@
Đ"nh gi" hi:u QuI n'i ,ung và bi:n +h"+ (0ng t*nh +h$ơng +h"+ luận đ5 đ6 xu<t,
cA0 h: thPng c"c bài tậ+ đ5 n=u #0, thông Qu0 xây ,Rng tiến t#7nh luận giIi (à +h"t t#iển
t$ ,uy, nhận th>c cho 1B thông Qu0 +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc?
ĐPi chiếu /ết QuI cA0 l8+ thRc nghi:( và /ết QuI cA0 l8+ đPi ch>ng để đ"nh gi" /hI
năng "+ ,nng nhJng bi:n +h"+ đ5 đ6 xu<t vào Qu" t#7nh ,-y h.c ho" h.c % t#$3ng 1D?
M191 NhN@ #K *Ya Ih=* nghN@ -% 'ha@
Bf ,nng bài tậ+ ho" h.c, thông Qu0 Qu" t#7nh giIi bài tậ+ (à cn thể là +h$ơng
+h"+ giIi, c"ch tiế+ cận v<n đ6 và (>c đ' thông hiểu /iến th>c ho" h.c (à #On năng lRc
t$ ,uy, nhận th>c cho ng$3i h.c?
biể( t#0, đ"nh gi" t*nh hi:u QuI cA0 nhJng n'i ,ung, bi:n +h"+ đ5 đ6 #0 nhx(
+h"t t#iển năng lRc t$ ,uy, nhận th>c cho 1B?
Dhân t*ch, xf lz /ết QuI thRc nghi:( để #Ft #0 /ết luận c!n thiết?
M1M1 ĐU I%Vng *Ya Ih=* nghN@ -% 'ha@
1.c sinh l8+ ST cA0 Y t#$3ng 1D:
#$3ng 1D 1Kng )0( jc 1Kng )Lnh, 1à Lnhk?
#$3ng 1D 1Kng )Lnh jc 1Kng )Lnh, 1à Lnhk?
#$3ng 1D MN( &7nh jMN( cuy=n, 1à Lnhk?
#$3ng 1D EghOn jM0n )'c, 1à Lnh k?
M131 Nb (ung #C IQn I|‚nh Ih=* nghN@ -% 'ha@
F3J3,3 NMi d9ng thực nghiệ$ sư "h/$
E'i ,ung cA0 luận văn là cây ,Rng và sf ,nng h: thPng bài tậ+ +h!n 0(in -
0(ino 0xit - +#othin t#ong ch$ơng t#7nh h20 h.c ST nâng c0o thho h$8ng ,-y h.c t*ch
cRc. [o vậy +hIi ch.n c"c l8+ ST cA0 c"c t#$3ng 1D?
~ai t#$3ng thRc nghi:( sy ch.n #0 T l8+:
‚ )8+ đPi ch>ng: V4 /hông ,-y thho n'i ,ung và +h$ơng +h"+ (à luận văn đ5 đ6
xu<t?
OZ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
‚ )8+ thRc nghi:(: c2 sP l$;ng và t#7nh đ' t$ơng đ$ơng v8i l8+ đPi ch>ng, đ$;c
V4 ,-y thho n'i ,ung và +h$ong +h"+ (à luận văn đ5 đ6 xu<t?
10i l8+ này sy cCng là( ('t đ6 /iể( t#0 t#ong th3i gi0n YZ +hFt và so s"nh /ết
QuI thu đ$;c?
F3J3-3 EiUn t')nh thực nghiệ$ sư "h/$
• Mh.n V4 thRc nghi:(
MhFng tôi ch.n V4 ,-y thRc nghi:( thho ti=u chuNn s0u:
‚ Ehi:t t7nh, c2 tinh th!n t#"ch nhi:( c0o?
‚ M2 chuy=n (ôn vJng vàng, c2 /inh nghi:( t#ong giIng ,-y?
‚ Đ5 ,-y Qu0 cI b0 /hPi SU, SS, ST để c2 c"i nh7n teng Qu"t nh<t v6 ch$ơng t#7nh
ho" h.c 1D?
Mn thể c"c V4 thRc nghi:( gK(:
‚ Mô Eguyun h\ Đqnh jV4 t#$3ng 1D 1Kng )0(, c 1Kng )Lnh,1à Lnhk
‚ h!y ôn Đ>c 4œ jV4 t#$3ng 1D 1Kng )Lnh, c 1Kng )Lnh, 1à Lnh k
‚ h!y #!n 4ăn 1$%ng jV4 t#$3ng 1D MN( &7nh, MN( cuy=n, 1à Lnhk
‚ h!y #!n ˆnh Bơn jV4 t#$3ng 1D EghOn, M0n )'c, 1à Lnhk
• Mh.n l8+ thRc nghi:( và l8+ đPi ch>ng
MhFng tôi ch.n l8+ thRc nghi:( và l8+ đPi ch>ng t$ơng đ$ơng v6 c"c (lt:
‚ BP l$;ng 1B
‚ Mh<t l$;ng h.c tậ+ b' (ôn
‚ MCng ('t V4 giIng ,-y
Mn thể, sP l$;ng và /ết QuI h.c tậ+ (ôn ho" cA0 c"c l8+ đPi ch>ng và thRc
nghi:( nh$ s0u:
#$3ng )8+ BL sP 1.c lRc (ôn ho"
Viỏi, /h" & €ếu
1D 1Kng )Lnh E STˆW YS SY TW Y
ĐM STˆY YU SZ TS Y
1D 1Kng )0( E STˆ WZ TW ST U
ĐM STM W^ TZ SU T
1D MN( &7nh E ST& W_ S] S` W
ĐM ST[ W` SZ TU Y
1D EghOn E STˆT YU S_ TS S
ĐM STˆY YU S] TT T
Z0
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
• #0o đei v8i V4 là( thRc nghi:(
MhFng tôi đ5 t#0o đei v8i V4 ,-y thRc nghi:( ('t sP v<n đ6 t#$8c /hi thRc
nghi:(:
‚ *nh h;+ lz /hi ch.n c"c l8+ đPi ch>ng và thRc nghi:( đ5 n=u?
‚ 7nh h7nh h.c tậ+, năng lRc nhận th>c cA0 1B c"c l8+ v6 (ôn ho" h.c?
‚ Đ"nh gi" cA0 V4 thRc nghi:( v6 h: thPng bài tậ+ +h!n ˆ(in - 0(ino 0xit - +#othin?
‚ Ehận x@t cA0 V4 thRc nghi:( v6 c"ch th>c xây ,Rng c"c t7nh huPng c2 v<n đ6 và
vi:c đ6 #0 +h$ơng +h"+ giIi, giF+ 1B v$;t Qu0 ch$8ng ng-i nhận th>c?
• iến hành thRc nghi:( s$ +h-(
MhFng tôi cCng v8i V4 thRc nghi:( thho ,vi l\ch t#7nh giIng ,-y, h.c tậ+ t-i c"c
t#$3ng thRc nghi:( để /\+ th3i t#iển /h0i thRc nghi:(?
MhFng tôi nhận th<y th3i gi0n thRc nghi:( h;+ lz là bắt đ!u h.c xong ch$ơng W :
ˆ(in - 0(ino 0xit - +#othin?
V4 thRc nghi:( ,-y c"c l8+ đPi ch>ng thho chuNn /iến th>c và /i năng, còn ,-y
c"c l8+ thRc nghi:( bxng h: thPng bài tậ+ đ5 t#7nh bày % t#=n?
B0u /hi giIng ,-y xong h: thPng bài tậ+ đ5 đ6 #0, 1B đ$;c cAng cP /iến th>c cNn
thận, b0o Qu"t, s0u đ2 ch*nh th>c là( h0i đ6 thRc nghi:(, (ai đ6 gK( TZ +h$ơng "n hỏi
t#ắc nghi:(, th3i gi0n là( bài YZ +hFt?
M1S1 TQI …uP Ih=* nghN@ -% 'ha@
Để đ"nh gi" /ết QuI thRc nghi:( s$ +h-(, chFng tôi cho 1B c"c l8+ thRc nghi:(
và đPi ch>ng là( /iể( t#0 và thu đ$;c /ết QuI nh$ s0u:
Z2
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
0ảng 1. ;Fng hợ+ 8Kt :uả thực nghi#m Wư +h7m
Dh$ơng "n BP Điể( c
i
Điể(
U S T W Y Z ] ^ _ ` SU
S
E YS
S
T
U
U
U
U
U
S
T
T
W
T
ST
^
SS
SW
`
SU
W
]
S
U
U
U
Z,_Z
],UT
ĐM YU
S
T
U
U
U
U
W
W
SZ
SU
SU
SW
]
Y
W
^
T
W
S
U
U
U
U
U
Y,UW
Y,T_
T
E
WZ S
T
U
U
U
U
U
U
Y
U
]
S
]
`
]
SS
Y
^
]
Z
T
T
S
U
Z,_`
],WY
ĐM
W^ S
T
U
U
U
S
Z
Y
SU
_
ST
SU
Z
_
W
W
T
W
U
U
U
U
U
U
W,`T
Y,SS
W
E W_
S
T
U
U
U
U
U
U
W
S
^
S
SS
]
Z
SU
]
`
S
Z
W
]
S
U
Z,ZU
],]_
ĐM W`
S
T
U
U
S
U
T
T
SW
]
_
`
]
`
]
_
W
Y
U
S
U
U
U
U
Y,S_
Y,_U
Y
E YU
S
T
U
U
U
U
S
T
W
U
T
T
SS
_
SS
^
SU
SZ
T
Y
U
S
U
S
Z,]Z
],TZ
ĐM YU
S
T
U
U
U
S
S
S
SZ
]
ST
ST
Z
_
Y
Z
W
]
U
S
U
U
U
U
Y,SW
Y,^W
M1/1 d} !† RQI …uP Ih=* nghN@ -% 'ha@
bết QuI thRc nghi:( đ$;c xf lz thho +h$ơng +h"+ thPng /= to"n h.c nh$ s0u:
‚ )ậ+ bIng +hân +hPi t!n sP, t!n su<t, t!n su<t lui t*ch
‚ 4y đK th\ đ$3ng lui t*ch tt bIng +hân +hPi t!n su<t lui t*ch
‚ *nh c"c th0( sP đlc t#$ng
• #ung b7nh c'ng: Đlc t#$ng cho sR tậ+ t#ung sP li:u

/
i i
i S
n x
c
n
·
·


48i : n
i
là t!n sP cA0 c"c gi" t#\ x
i
n là sP 1B thRc nghi:(?
• Dh$ơng s0i B
T
và đ' l:ch chuNn B: )à c"c th0( sP đo (>c đ' +hân t"n cA0 c"c sP
li:u Qu0nh gi" t#\ t#ung b7nh
Z9
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
T
T
i i
n jx -xk
B Ž
n - S


T
i i
n jx -xk
B Ž
n - S

Vi" t#\ B cIng nhỏ ch>ng tỏ sP li:u *t +hân t"n?
• B0i sP ti=u chuNn (
B
( Ž
n
s gi" t#\
c
sy biến thi=n t#ong đo-n –
c
- (s
c
‚ (—
• 1: sP biến thi=n 4 :
B
4 Ž ?SUU•
c
- bhi T bIng sP li:u cA0 T nh2( c2 gi" t#\
c
t$ơng đ$ơng th7 căn c> vào gi" t#\
đ' l:ch chuNn B, nh2( c2 B nhỏ là nh2( c2 ch<t l$;ng tPt hơn?
- bhi T bIng sP li:u cA0 T nh2( c2
c
/h"c nh0u th7 so s"nh gi" t#\ cA0 4?
Eh2( c2 gi" t#\ 4 nhỏ là nh2( c2 ch<t l$;ng đKng đ6u hơn?
• Để /hwng đ\nh sR /h"c nh0u giJ0 T gi" t#\
c
E

c
ĐM
là c2 z nghL0 v8i (>c z
nghL0 ˜, chFng tôi ,Cng +h@+ thf t - Btu,hnt
E M
T T
E M
n
t Ž jc - c k
jB ‚ B k
Ñ
Ñ
Mh.n ˜ tt U,US đến U,UZ, t#0 bIng +hân +hPi stu,hnt t7( gi" t#\ t
˜, /
v8i đ' l:ch tR
,o / Ž Tn - T?
- Eếu t • t
˜, /
th7 sR /h"c nh0u giJ0
c
E

c
ĐM
là c2 z nghL0 v8i (>c z nghL0 ˜
- Eếu t ‰ t
˜, /
th7 sR /h"c nh0u giJ0
c
E

c
ĐM
là ch$0 đA z nghL0 v8i (>c z
nghL0 ˜?
ZM
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
0ảng 2. 0ảng +hTn +hHi tBn WH, tBn Wu(t, tBn Wu(t luy tích (!i WH 1)
Điể( c
i
BP 1B đ-t điể( c
i
•1B đ-t điể( c
i
•1B đ-t điể( c
i

t#% xuPng
E ĐM E ĐM E ĐM
U U U U,UU U,UU U,UU U,UU
S U S U,UU U,]Y U,UU U,]Y
T S SS U,]Z ^,UZ U,]Z ^,]`
W ST ZW ^,^` WW,`^ _,YY YS,]]
Y S` YT ST,WY T],`T TU,^_ ]_,Z_
Z YU TT TZ,`^ SY,SU Y],^Z _T,]_
] WW S] TS,YW SU,T] ]_,S_ `T,`Y
^ T` SU S_,_W ],YS _^,US ``,WZ
_ ST S ^,^` U,]Y `Y,_U SUU,UU
` ] U W,`U U,UU `_,^U SUU,UU
SU T U S,WU U,UU SUU,UU SUU,UU

n
E
Ž SZY n
ĐM
Ž SZ] SUU,UU SUU,UU
.cnh 1. 2hBn trăm ./ )7t )i"m p
i
trở >uHng (!i 1)
0ảng C. 2hTn +hHi tBn WH, tBn Wu(t, tBn Wu(t luy tích (!i WH 2)
Điể( c
i
BP 1B đ-t điể( c
i
•1B đ-t điể( c
i
•1B đ-t điể( c
i

t#% xuPng
E ĐM E ĐM E ĐM
U U U U,UU U,UU U,UU U,UU
S U T U,UU S,T_ U,UU S,T_
Z3
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
T W SU S,`Z ],YS S,`Z ^,]`
W W WU S,`Z S`,TW W,`U T],`T
Y ] YY W,`U T_,TS ^,_U ZZ,SW
Z WU T` S`,Y_ S_,Z` T^,T_ ^W,^T
] YS TW T],]T SY,^Y ZW,`U __,Y]
^ YS S] T],]T SU,T] _U,ZT `_,^T
_ TU T ST,`` S,T_ `W,ZS SUU,UU
` ` U Z,_Y U,UU ``,WZ SUU,UU
SU S U U,]Z U,UU SUU,UU SUU,UU

n
E
Ž SZY n
ĐM
Ž SZ] SUU,UU SUU,UU
.cnh 2. 2hBn trăm ./ )7t )i"m p
i
trở >uHng (!i 2)
ZS
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
0ảng I. 0ảng +hTn l,7i 8Kt :uả h-c tậ+
Đ6 bh" - giỏi #ung b7nh €ếu - /@(
E ĐM E ĐM E ĐM
S Y` SS ^W W_ WS SU^
T ^S S_ ^S ZT ST _]
Ng9y7n t^c "hân >o/i:
bh" - giỏi: Điể( tt ^ t#% l=n
#ung b7nh: Điể( tt Z đến ]
€ếu - /@(: Điể( ,$8i Z
0ảng \. 0ảng tFng hợ+ các th%m WH )Pc trưng
Đ6
c
t
( B 4 j•k
E ĐM E ĐM E ĐM
S Z,^Z
t
U,SW Y,U]
t
U,SS S,] S,Y T^,_W WY,Y_
T ],WT
t
U,ST Y,Y_
t
U,ST S,Z S,Z TW,^W WW,Y_
M1J1 $h"n IE*h RQI …uP Ih=* nghN@ -% 'ha@
du0 /ết QuI thRc nghi:( s$ +h-(, chFng tôi nhận th<y /ết QuI h.c tậ+ cA0 l8+
thRc nghi:( c0o hơn l8+ đPi ch>ng, thể hi:n %:
‚ ƒ l: • 1B /@( % c"c l8+ thRc nghi:( luôn th<+ hơn so v8i c"c l8+ đPi ch>ng
và ng$;c l-i, tƒ l: • 1B /h", giỏi, t#ung b7nh cA0 l8+ thRc nghi:( c0o hơn l8+ đPi
ch>ng
‚ ĐK th\ c"c đ$3ng lui t*ch cA0 l8+ thRc nghi:( nx( b=n +hIi và +h*0 ,$8i đK th\
c"c đ$3ng lui t*ch cA0 l8+ đPi ch>ng
‚ #ung b7nh c'ng điể( cA0 l8+ thRc nghi:( c0o hơn l8+ đPi ch>ng
‚ [Cng +h@+ thf stu,hnt đPi v8i T bài /iể( t#0
Đ6 /iể( t#0 sP S:
t
S
Ž jZ,^Z - Y,U]k?
T T
W_
jS, ]k ‚ jS,Yk
Ž Y,`
#ong bIng +hân +hPi Btu,hnt, l<y ˜ Ž U,US v8i / Ž W_?T - T Ž ^Y “ t
/,˜
Ž T,]YY
Eh$ vậy, t
S
’ t
/,˜
n=n sR /h"c nh0u giJ0
c
E

c
ĐM
là c2 z nghL0
Z/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Đ6 /iể( t#0 sP T:
t
T
Ž j],WT - Y,Y_k?
T T
W`
jS, Zk ‚ jS,Zk
Ž Z,Y
#ong bIng +hân +hPi stu,hnt, l<y ˜ Ž U,US v8i / Ž W`?T - T Ž ^] “ t
/,˜
Ž T,]YT?
Eh$ vậy, t
T
’ t
/,˜
n=n sR /h"c nh0u giJ0
c
E

c
ĐM
là c2 z nghL0?
Nhcn •€I
‚ 4i:c lR0 ch.n và sf ,nng bài tậ+ đFng đắn, te ch>c ho-t đ'ng giIi bài tậ+ c2
hi:u QuI (0ng l-i sR thông hiểu /iến th>c sâu sắc cho 1B ?
‚ hông Qu0 giIi bài tậ+, 1B đ$;c be sung /iến th>c để lắ+ đ!y le heng /iến th>c
/\+ th3i, v$;t Qu0 đ$;c ch$8ng ng-i nhận th>c?
‚ 1B c"c l8+ thRc nghi:( /hông chq +h"t t#iển t$ ,uy, nhận th>c (à còn đ$;c (%
#'ng v6 c"ch hiểu, c"ch tiến hành, c"ch vận ,nng và chiế( lLnh t#i th>c? du0 vi:c giIi
bài tậ+ ho" h.c, 1B l8+ thRc nghi:( đ$;c #On c"ch sf ,nng ngôn ngJ, +hong c"ch là(
vi:c, h.c tậ+ và /hI năng tR nhận th>c bIn thân (7nh?
‚ &ài tậ+ ho" h.c đlc bi:t là bài tậ+ ho" h.c ch>0 đRng yếu tP t$ ,uy là công cn
Quz b"u giF+ V4 hoàn thành xu<t sắc nhi:( vn giIng ,-y, giF+ 1B hoàn thi:n t#i th>c,
/i năng và c2 t$ ,uy +h"t t#iển?
TI•U ToT CH7<NG M
#ong ch$ơng này chFng tôi t#7nh bày Qu" t#7nh và /ết QuI thRc nghi:( s$ +h-(
• MhFng tôi đ5 ch.n Y cl+ l8+ thRc nghi:( và đPi ch>ng thu'c c"c đPi t$;ng 1B
thu'c c"c /hu vRc /h"c nh0u?
• du0 vi:c ,Cng thPng /= để t*nh to"n /ết QuI thRc nghi:(, chFng tôi Dhân t*ch sP
li:u, t*nh c"c th0( sP đlc t#$ng? t /ết QuI đ2 cho +h@+ chFng tôi đ"nh gi" h: thPng,
bi:n +h"+ và bài tậ+ đ6 xu<t là h;+ lz, c2 t"c ,nng t*ch cRc t#ong vi:c #On t$ ,uy và
nhận th>c cA0 1B?
• 2( l-i, c"c /ết QuI thu đ$;c căn bIn x"c nhận giIi thuyết /ho0 h.c cA0 đ6 tài?
du0 so s"nh /ết QuI /iể( t#0 cA0 T l8+ đPi ch>ng và thRc nghi:(, chFng tôi /hwng
đ\nh:
ZJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon


T$ ,uy +h"t t#iển
hông hiểu /iến th>c
4ận ,nng linh ho-t
ZO
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ToT LU]N CHUNG VÀ TIoN NGHp
21 TQI !ucn *hung
ĐPi chiếu v8i (nc đ*ch và nhi:( vn nghi=n c>u, đ6 tài căn bIn hoàn thành nhJng
v<n đ6 s0u đây:
S? Eghi=n c>u cơ s% lz luận, cơ s% thRc tiun cA0 đ6 tài b0o gK(: lz luận v6 bài to"n
ho" h.c, +hân lo-i bài tậ+ ,R0 vào (>c đ' ho-t đ'ng cA0 t$ ,uys v<n đ6 +h"t t#iển năng
lRc t$ ,uy, nhận th>c cho 1B Qu0 ho-t +h$ơng +h"+ ,-y h.c t*ch cRc t#ong Qu" t#7nh
giIi bài tậ+s là( #v v0i t#ò cA0 bài tậ+ ho" h.c t#ong Qu" t#7nh ,-y h.c và t7nh h7nh sf
,nng bài tậ+ ho" h.c % t#$3ng 1D hi:n n0y?
T? Bf ,nng bài tậ+ h20 h.c thho h$8ng ,-y h.c t*ch cRc: 17nh thành và +h"t t#iển
/h"i ni:(, /iến th>c (8i,#On luy:n /L năng vận ,nng /iến th>c, +h"t t#iển t$ ,uy, vận
,nng /iến th>c vào thRc tiun, /*ch th*ch sR s"ng t-o t#ong h.c tậ+?
W? MhFng tôi cP gắng /ế tht0 z t$%ng xây ,Rng bài tậ+ cA0 c"c nhà gi"o đ!u ngành
nh$ng đ5 th0y đei t$ ,uy xây ,Rng bài tậ+, h$8ng #0 bài tậ+ và c"ch th>c #0 đ6 thi s0o
cho bài tậ+ đ$0 #0 /hông thho lPi (òn cA0 c"c t"c giI đi t#$8c, (0ng đ$;c đlc t#$ng
#i=ng cA0 ng$3i #0 đ6 (à v9n b"( s"t ch$ơng t#7nh +he thông, /hông đ"nh đP, /hông
đlt nlng to"n h.c vào bài tậ+ ho" h.c?
Y? hRc nghi:( s$ +h-( v8i đPi t$;ng 1B đ0 ,-ng v6 nhi6u (lt? bết QuI thRc
nghi:( s$ +h-( giF+ chFng tôi /hwng đ\nh Qu0n điể( ,-y h.c bxng bài tậ+ thho h$8ng
,-y h.c t*ch cRc thRc sR hi:u nghi:(, g2+ +h!n thRc hi:n tPt nhi:( vn cơ bIn cA0 Qu"
t#7nh ,-y h.c?
91 TQn ngh‡
S? ăng c$3ng t#0ng b\ cơ c% vật ch<t và nhân lRc +hnc vn chuy=n nghi:+ cho c"c
+hòng th* nghi:( để giF+ đG V4 gắn lz thuyết bài giIng v8i thRc tiun đ3i sPng, +h"t
huy tPi đ0 thế (-nh, đlc t#$ng cA0 (ôn h.c, nâng c0o hi:u QuI ,-y h.c?
T? Đei (8i +h$ơng +h"+ ,-y h.c, tăng c$3ng c"c tiết thRc hành th* nghi:(, c"c
tiết giIi bài tậ+, c"c buei h.c ngo-i /ho"?
ZZ
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
W? MhF t#.ng hơn nJ0 vi:c ,-y 1B +h$ơng +h"+ nhận th>c, sf ,nng hi:u QuI c"c
t7nh huPng c2 v<n đ6 t#ong ,-y h.c?
Y? M"c t#$3ng luôn t-o đi6u /i:n và /huyến /h*ch V4 đei (8i +h$ơng +h"+ giIng
,-y, /iể( t#0 đ"nh gi", c"ch #0 đ6 thi, xây ,Rng ngân hàng +h$ơng "n hỏi t#ắc nghi:(,
tR luận cA0 #i=ng (7nh để +hnc vn giIng ,-y và /iể( t#0?
200
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
TÀI LIfU THA+ TH;O
S? Ng9y?n [9y _i % Ng9y?n Einh [9ng % E'#n Ehành K9U % E'#n `9ốc Sơn %
Ng9y?n ARn Eang? m<t WH v(n )* ch-n l-c c$% h&% h-c Y tậ+ 1, 2, C3 Ec&
Vi"o ,nc, TUUT?
T? =h/$ :8c Q)nh3 2hưGng +há+ giải !i tậ+ hợ+ ch(t hQu cG c& nh&m chức.
Np0 giá, d1c,TUU].
W? QM bi5o [ục và :ào E/o? O* thi tuy"n Winh v, các trư=ng O., RO 8hHi X, 0
t6 năm 2ZZC )Kn 2ZZ_.
Y? Ng9y?n cương % Ng9y?n Ng+c `9ang % [ương X9ân E'inh3 UV luận d7y
h-c h&% h-c tậ+ 1. Ec&V[ 1à E'i S``Z.
Z? Ng9y?n cương? 2hưGng +há+ d7y h-c h&% h-c ở trư=ng +hF thEng v )7i
h-c, m<t WH v(n )* cG !ản3 Ec& Vi"o ,nc, TUU^1
]? cao cự bi5c3 0i giảng tr-ng tTm chưGng trcnh chuwn h,á h-c 123 Ec&
Đ1dV 1à E'i, TUSU?
^? cao cự bi5c3 0i tậ+ lí thuyKt v thực nghi#m h,á h-c,tậ+ 2,.,á h-c hQu RG.
Np0 xiá, d1c, TUU]?
_? cao cự bi5c? 2hTn tích nh%nh !i tậ+ h&% h-c, tậ+ 21 Ec& Đ1dV 1à E'i, TUUU1
`? :d X9ân Kưng3 2hTn tích nh%nh !i tậ+ trbc nghi#m h,á h-c3 Ec& Đ1dV
1à E'i,TUU_?
SU? :d X9ân Kưng? 2hTn tích nh%nh các d7ng !i tậ+ trbc nghi#m h&% h-c Y hQu
cG1 Ec& Đ1dV 1à E'i? TUU_1
SS? E'#n X9ân 4h5nh3 pTy dựng h# thHng !i tậ+ nhkm r5n tư duy v trí thEng
minh ch, h-c Winh tr,ng d7y h-c +hBn 8im l,7i thu<c chưGng trcnh nTng c%,
trư=ng ;.2;. Uuận văn th7c W9 8h,% h-c. #$3ng Đ1 4inh, TUU`?
ST? `95ch ARn eong3 45n năng lực tư duy nh%nh nh7y ch, ./ ;.2; thEng :u%
!i t,án v* %min, %>it. .,á h-c v ứng d1ng. 21(1Z\),tr 2.
SW? =han Ehanh Na$3 pTy dựng h# thHng !i tậ+ )" c$ng cH v +hát tri"n 8iKn
thức ch, h-c Winh l3+ 1Z ;.2;. Uuận văn th7c W9 8h,% h-c. #$3ng Đ1 4inh,
TUU]?
SY? e7 ARn NR$3 m<t WH v(n )* )7i cưGng c$% lí luận d7y h-c h,á h-cY 0i giảng
chuy?n )* ch, c%, h-c th7c W91 #$3ng Đ1 4inh, TUU_?
SZ? e7 ARn NR$1 D7y h-c n?u v(n )* Y UV thuyKt v ứng d1ng„ Ec& Đ1dV 1à
E'i, TUU_?
S]? e7 ARn NR$1 Uí luận d7y h-c h,á h-c Y 0i giảng chuy?n )* c%, h-c th7c W9.
#$3ng Đ1 4inh,TUU_?
202
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
S^? :d :)nh Vfng gchI i7nh % :Cng :)nh Q/ch % Ng9y?n Ehi Ehanh =hong?
.,á h-c hQu cG 2. Ec& Vi"o ,nc, TUU_.
S_? E'#n `9ốc Sơn? ;i li#u giá, 8h,% chuy?n h,á h-c 11 Y 12„ Ec& Vi"o ,nc,
1à E'i,TUU_?
S`? E'#n `9ốc SơnT :Cng ARn eiU9T Ng9y?n ARn Eang? xiá, trcnh cG W3 h,á
h-c hQu cG tậ+ C, Ec& Đ1BD, 1à E'i, TUU^1
TU? Ng9y?n Ehi Sử9 % e7 ARn NR$3 2hưGng +há+ giảng d7y m<t WH v(n )* :u%n
tr-ng c$% chưGng trcnh h,á h-c +hF thEng, Ec& b1b, TUU`?
TS? :Cng Như E/i % E'#n `9ốc Sơn3 .,á h-c hQu cG. Ec& Đ1dV 1à E'i,
TUUY?
TT? e7 =h/$ Ehành gchI i7nh % Ng9y?n Ehành Sơn % eương ARn Eâ$ %
Ng9y?n Kjng Eh5i? .# thHng +hưGng án hvi v !i tậ+ trbc nghi#m h,á h-c
;.2; thA, c(u tr@c )* thi tuy"n Winh3 Ec& 1à E'i, TUU`1
TW? Ng9y?n E'+ng Eh+ % =h/$ Xinh Ng9yệt % e7 ARn Kjng % Ak Xinh :8c %
=han SP Eh9!n? xiải t,án h,á h-c 123 Ec& Vi"o ,nc,TUUW3
TY? Ng9y?n ARn Eho/i % Ng9y?n KG9 Eh/c? xi3i thi#u )* thi tuy"n Winh năm h-c
1___ Y 2ZZZ (v, O. v RO tr,ng t,n :uHc) mEn h&% h-c3 Ec& 1à E'i,
S```1
TZ? Ng9y?n ARn Eho/i % Ng9y?n KG9 Eh/c? xi3i thi#u )* thi tuy"n Winh năm h-c
2ZZZ Y 2ZZ1 (v, O. v RO tr,ng t,n :uHc) mEn h&% h-c. Ec& 1à E'i,
TUUU1
T]? Ng9y?n cYnh Eoàn % Ng9y?n 4l % e7 4h5nh Qmng % Ak ARn EYo1 .-c v
d7y cách h-c3 Ec& Đ1BD, TUUY?
T^? Ng9y?n cYnh Eoàn % Ng9y?n 4l % e7 4h5nh Qmng % Ak ARn EYo3 .-c v
d7y cách h-c. Ec& Đ1BD, TUUY.
T_? Ng9y?n EHn Eoàn? 2hưGng +há+ giải nh%nh !i t,án h,á h-c hQu cG Xmin,
%>it. .,á h-c v ứng d1ng. _(_C). ;r 1_3
T`? e7 X9ân E'+ng % Ng9y?n KG9 :nnh? 0i tậ+ nTng c%, h,á h-c 12, tậ+1 Y
.,á h-c hQu cG. Ec& Vi"o ,nc, TUUY.
WU? e7 X9ân E'+ng g E]ng chI i7n ki7$ chI i7nh % Ng9y?n KG9 :nnh % Eo
A+ng Nghi % :d :)nh Vfng % cao Ehi EhCng3 .,á h-c 12 Y nTng c%,3 NdB
G>) (K*„ 900J1
WS? e7 X9ân E'+ng gE]ng chI i7n ki7$ chI i7nh % Ng9y?n X9ân E'ưpng %
E'#n `9ốc :^c % :oàn Aiệt Nga % cao Ehi EhCng % e7 E'+ng E0n % :oàn
209
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
Ehanh Eưpng3 /x' .,á h-c 12 nTng c%,3 Ec& Vi"o ,nc,TUU^3
WT? Ng9y?n X9ân E'ưpng? /h d1ng !i tậ+ tr,ng d7y h-c h&% h-c ở trư=ng +hF
thEng? Ec& Đ1BD, TUU]1
WW? Ng9y?n X9ân E'ưpng1 xiải !i t,án !kng nhi*u cách m<t !i#n +há+ nhkm
+hát tri"n tư duy. 1o" h.c và >ng ,nng U]‘TUUZ?
WY? Ng9y?n cqng rsn g chI i7n hT E'#n KG9 e9yUnT E'#n `9ốc Ehành1 ;Tm lí
h-c )7i cưGng. Ec& Đ1dV 1à E'i, S``_?
WZ? =h/$ AiUt Aư;ng1 2hưGng 2há+ nghi?n cứu 8h,% h-c giá, d1c. Ec& 1à
E'i, S``^?
W]? e7 Ehanh X9ân. Rác d7ng t,án v +hưGng +há+ giải h,á h-c 12 ( +hBn hQu
cG). Ec& Vi"o ,nc,TUU_3

20M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
$HD LDC
21 $hK !K* 2:
+bI -U ~C Ic' I|u* nghN@ #C G>' >n 'htn A@n 8 A@n)a•I 8 '|)Iyn1
BÀI T]$ ThsC NGHIf+ A+IN
C"u 2? ĐPt ch"y ( g0( han h;+ gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% thu đ$;c T_,] g0(
M‹
T
và S_,YZ g0( 1
T
‹? ( c2 gi" t#\ là :
ˆ? SW,WZ g0( &? ST,]Z g0( M? SW g0( [? SS,`Z g0(
C"u 91 ĐPt ch"y han h;+ gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ thu đ$;c
E
T
, M‹
T
và hơi 1
T
‹ c2 tq l:
2
2
H O
CO
V
251
V 176
·
? • /hPi l$;ng c"c 0(in t#ong han h;+ l!n l$;t
là :
ˆ? YT,^W• và Z^,T^• &? YY,^U• và ZZ,WU•
M? YW,T^• và Z],^W• [? YS,WT• và Z_,]_•
C"u M? ĐPt ch"y han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ thu
đ$;c M‹
T
và hơi 1
T
‹ c2 tq l:
2
2
CO
H O
V
7
V 13
·
? Eếu cho TY,` g0( han h;+ c t"c ,nng v8i
,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu đ$;c b0o nhi=u g0( (uPi•
ˆ? W`,Z g0( &? YW,SZ g0( M? Y],_ g0( [? ZT,T^Z g0(
C"u 3? SW,WZ g0( han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ t"c
,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu đ$;c ,ung ,\ch ch>0 TT,Y^Z g0( (uPi ? Eếu đPt
SW,WZ g0( han h;+ c th7 t#ong sIn +hN( ch"y c2
2
2
CO
H O
V
V
bxng :
ˆ? _‘SW &? Z‘_ M? SS‘S^ [? T]‘YS
C"u S? c và € là T 0(in đơn ch>c (-ch h% l!n l$;t c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng Eitơ là
WS,SS• và TW,^W•? Mho ( g0( han h;+ gK( c và € c2 tq l: sP (ol n
c
:n

ŽS:W t"c ,nng
v8i ,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu đ$;c ,ung ,\ch ch>0 YY,S] g0( (uPi ? ( c2 gi" t#\ là :
ˆ? TT,T g &? TT,SY g M? WW,W g [? T],]Y g
203
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u /? 1an h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ c2 +h!n t#ă(
/hPi l$;ng nitơ là TU,SYY•? Dh!n t#ă( sP (ol c"c 0(in t#ong c thho chi6u tăng ,!n
+hân tf /hPi là :
ˆ? ZU• và ZU• &? TZ• và ^Z• M? TU• và _U• [? WU và ^U•
C"u J? c là ,ung ,\ch 0nilin t#ong bhn•hn? ĐPt ch"y hoàn toàn ST,`W g0( c c!n SWZ,TY
l*t /hông /h* j ch>0 TU• thể t*ch ‹
T
% đ/tck? Dh!n t#ă( sP (ol 0nilin t#ong c là :
ˆ? S_,^Z• &? TS,Z_• M? _S,TZ• [? ^_,YT•
C"u O? ĐPt ch"y hoàn toàn han h;+ gK( S 0(in no đơn ch>c (-ch h% c và S 0(in
/hông no đơn ch>c (-ch h% € c2 S nPi đôi MŽM c2 cCng sP nguy=n tf M v8i c c!n
ZZ,YY l*t ‹
T
jđ/tck thu đ$;c han h;+ /h* và hơi t#ong đ2
2
2
CO
H O
V
10
V 13
·

2
N
V 5, 6lit ·
jđ/tck? bhPi l$;ng cA0 han h;+ 0(in b0n đ!u là :
ˆ? T_,` g0( &? TS,` g0( M? T`,` g0( [? T`,_ g0(
C"u Z1 1an h;+ c gK( (htyl0(in, htyl0(in và +#o+yl0(in c2 teng /hPi l$;ng TS,]
g0( là và tq l: v6 sP (ol là S:T:S? Mho han h;+ c t#=n t"c ,nng hết v8i ,ung ,\ch 1Ml
thu đ$;c ,ung ,\ch ch>0 b0o nhi=u g0( (uPi•
ˆ?W],T g0( &? W`,ST g0( M? YW,Z g0( [? YU,Z_ g0(
C"u 20? c là S 0(in no (-ch h% T ch>c jcI T ch>c 0(in đ6u bậc Sk c2 +hân tf /hPi
bxng +hân tf /hPi cA0 S hsth đơn ch>c c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng oxi là W],W]•? c c2 b0o
nhi=u đKng +hân c<u t-o•
ˆ? ] &? ^ M? _ [? `
C"u 22? Mho TY,` g0( han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+
t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ŠhMl
W
,$ thu đ$;c TS,Y g0( /ết tA0? Mông th>c và • /hPi l$;ng
cA0 T 0(in là :
ˆ? M
T
1
^
Ej T^,SS•k và M
W
1
`
E j^T,_`•k
&? M
T
1
^
Ej W],SY•k và M
W
1
`
E j]W,_]•k
M? M1
Z
Ej S_,]^•k và M
T
1
^
E j_S,WW•k
[? M1
Z
Ej WS,ST•k và M
T
1
^
E j]_,__•k
20S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 29? Để /ết tA0 hết YUU(l ,ung ,\ch han h;+ 1Ml U,Z~ và ŠhMl
W
U,_~ c!n b0o
nhi=u g0( h'n h;+ gK( (htyl0(in và htyl0(in c2 tq /hPi so v8i 1
T
là S^,TZ•
ˆ?YS,Y g0( &? YU,UT g0(
M? ZS,^Z g0( [? bhông đA đi6u /i:n để t*nh?
C"u 2M1 ĐPt ch"y ('t han h;+ 0(in ˆ c!n 4 l*t ‹
T
jđ/tck thu đ$;c E
T
và WS,]_ g0(
M‹
T
và ^,Z] g0( 1
T
‹? Vi" t#\ 4 là :
ˆ? TZ,ZW] &? TU,S] M? TU,_WT [? T],__
C"u 23? Mho U,SY (ol ('t 0(in đơn ch>c t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,S (ol 1
T
B‹
Y
?
B0u đ2 cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c SY,SY g0( han h;+ T (uPi ?Dh!n t#ă( /hPi l$;ng
(ai (uPi t#ong han h;+ (uPi là :
ˆ?]^,WZ• và WT,]Z• &? YZ,T]• và ZY,^Y•
M? ZW,U]• và Y],`Y• [? ^W,Y^• và T],ZW•
C"u 2S? ĐPt ch"y ('t 0(in thơ( c thu đ$;c W,U_ g0( M‹
T
s U,`` g0( M‹
T
và WW] (l
E
T
jđ/tck? ~lt /h"c U,S (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i WUU (l ,ung ,\ch 1Ml S~? Dhân tf
/hPi cA0 c là :
ˆ?SZS &? SW^ M? S]Z [? S^`
C"u 2/? c là 0(in no đơn ch>c (-ch h% và € là 0(in no T l!n 0(in (-ch h%?c2 cCng
sP c0cbon?
#ung hò0 han h;+ gK( 0 (ol c và b (ol € c!n ,ung ,\ch ch>0 U,Z (ol 1Ml và
t-o #0 YW,SZ g0( han h;+ (uPi?
#ung hò0 han h;+ gK( b (ol c và 0 (ol € c!n ,ung ,\ch ch>0 U,Y (ol 1Ml và
t-o #0 + g0( han h;+ (uPi?
+ c2 gi" t#\ là :
ˆ? YU,` g0( &? W_ g0( M? Y_,`Z g0( [? WT,ZTZ g0(
C"u 2J? Mho ( g0( 0(in đơn ch>c bậc ('t c t"c ,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu
đ$;c ( ‚ ^,W g0( (uPi? ĐPt ( g0( c c!n TW,ZT l*t ‹
T
jđ/tck? c c2 thể là :
ˆ? M1
W
E1
T
&? M
T
1
Z
E1
T
M?M
W
1
^
E1
T
M? M
W
1
Z
E1
T
C"u 2O? 1an h;+ /h* c gK( E1
W
và (htyl0(in c2 tq /hPi so v8i M‹
T
là U,YZ? ĐPt hoàn
toàn ( g0( c bxng l$;ng oxi vt0 đA thu đ$;c han h;+ gK( M‹
T
, hơi 1
T
‹ và E
T
c2
/hPi l$;ng là T],^ g0(? Vi" t#\ cA0 ( là
20/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? S`,_ g0( &?`,` g0( M? SS,__ g0( [? Z,`Y g0(
C"u 2Z: Eg$3i t0 đi6u chế 0nilin bxng sơ đK s0u:
&iết hi:u su<t gi0i đo-n t-o thành nit#obhn•hn đ-t ]U• và hi:u su<t gi0i đo-n t-o thành
0nilin đ-t ZU•? bhPi l$;ng 0nilin thu đ$;c /hi đi6u chế tt SZ] g0( bhn•hn là
ˆ? SSS,] g? &? ZZ,_ g? M? S_],U g? [? `W,U g?
C"u 90? ˆ(in …E1
T
đ$;c đi6u chế thho +hIn >ng : E1
W
‚…p ÷÷→…E1
T
‚1p
#ong …p , pot chiế( _S,YS•? ĐPt U,SZ (ol …E1
T
c!n b0o nhi=u l*t ‹
T
jđ/tck•
ˆ? ^,Z] l*t &? ST,] l*t M? S^,]Y l*t [? SZ,`] l*t
C"u 92? t M0nxi c0cbu0 c2 thể đi6u chế 0nilin thho sơ đP +hIn >ng :
0
3 2 4 2
HNO / H SO H O C,600 C Fe HCl NaOH
2 2 2 6 6 6 5 2 6 5 3 6 5 2 hs 80% hs 75% hs 60% hs 80% hs 95%
CaC C H C H C H NO C H NH Cl C H NH
+
· · · · ·
÷÷÷→ ÷÷÷÷→ ÷÷÷÷÷→ ÷÷÷→ ÷÷÷→
jhsŽhi:u su<tk?t S t<n M0nxi c0cbu0 ch>0 _U• M0M
T
c2 thể đi6u chế đ$;c b0o nhi=u
/g 0nilin thho sơ đK t#=n •
ˆ? SU],UT /g &? SUS,^_ /g M?S]T,_Z /g [? SWU,T_ /g
BÀI T]$ ThsC NGHIf+ A+INOAdIT
C"u 2: Mho ttng ch<t 1
T
EžM1
T
žM‹‹1, M1
W
žM‹‹1, M1
W
žM‹‹M1
W
l!n l$;t t"c ,nng
v8i ,ung ,\ch E0‹1 jt
o
k và v8i ,ung ,\ch 1Ml jt
o
k? BP +hIn >ng xIy #0 là
ˆ? W? &? Z? M? ]? [? Y?
C"u 9: 1M1M c c2 công th>c M
W
1
`

T
E? Mho c +hIn >ng v8i ,, E0‹1, đun nh} thu
đ$;c (uPi € và /h* • là( x0nh gi<y Qu™ t*( N(? Mho € t"c ,nng v8i E0‹1 #ắn, đun
n2ng đ$;c M1
Y
, c c2 công th>c c<u t-o nào s0u đây•
ˆ? M
T
1
Z
-M‹‹-E1
Y
&? M1
W
-M‹‹-E1
Y
M? M1
W
-M‹‹-1
W
EM1
W
[? & và M đFng
C"u M: ~'t hchc c c2 công th>c M
W
1
^

T
E? c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch b#o(, c t"c ,nng
v8i ,, E0‹1 và 1Ml? Mh<t hJu cơ c c2 công th>c c<u t-o:
ˆ? 1
T
E - M1 Ž M1 - M‹‹1 &? M1
T
Ž M1 - M‹‹E1
Y

M? E1
T
- M1
T
- M1
T
- M‹‹1 [? ˆ và & đFng?
C"u 3: ĐPt ch"y S(ol 0(ino 0xit 1
T
E - –M1
T

n
- M‹‹1 +hIi c!n sP (ol oxi là:
20J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? jTn‚Wk‘T &? j]n‚Wk‘T M?j]n‚Wk‘Y [? jTn‚Wk‘Y
C"u S: Mho c"c lo-i h;+ ch<t: 0(ino0xit jck, (uPi 0(oni cA0 0xit c0cboxylic j€k, 0(in
j•k, hsth cA0 0(ino0xit jk? [5y gK( c"c lo-i h;+ ch<t đ6u t"c ,nng đ$;c v8i ,ung ,\ch
E0‹1 và đ6u t"c ,nng đ$;c v8i ,ung ,\ch 1Ml là
ˆ? c, €, •, ? &? c, €, ? M? c, €, •? [? €, •, ?
C"u /: Mho h0i h;+ ch<t hJu cơ c, € c2 cCng công th>c +hân tf là MW1^E‹T? bhi
+hIn >ng v8i ,ung ,\ch E0‹1, c t-o #0 1TEM1TM‹‹E0 và ch<t hJu cơ •s còn € t-o
#0 M1TŽM1M‹‹E0 và /h* ? M"c ch<t • và l!n l$;t là
ˆ? M1WE1T và E1W? &? MT1Z‹1 và ET?
M? M1W‹1 và M1WE1T? [? M1W‹1 và E1W?
C"u J: #ong +hân tf 0(ino0xit c c2 ('t nh2( 0(ino và ('t nh2( c0cboxyl? Mho
SZ,U g0( c t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, cô c-n ,ung ,\ch s0u +hIn >ng thu
đ$;c S`,Y g0( (uPi /h0n? Mông th>c cA0 c là
ˆ? 1
T
EM
Y
1
_
M‹‹1? &? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1?
M? 1
T
EM
T
1
Y
M‹‹1? [? 1
T
EM1
T
M‹‹1?
C"u O: jck là 1M1M c2 thành +h!n v6 /hPi l$;ng +hân tf là ZT,S_•M, `,YU•1,
T^,WZ•‹, còn l-i là E? bhi đun n2ng v8i ,, E0‹1 thu đ$;c ('t han h;+ ch<t c2 công
th>c +hân tf M
T
1
Y

T
EE0 và ch<t hJu cơ j€k, cho hơi j€k Qu0 Mu‹‘t
U
thu đ$;c ch<t hJu
cơ j•k c2 /hI năng th0( gi0 +hIn >ng t#"ng g$ơng? Mông th>c c<u t-o cA0 c là:
ˆ? M1
W
jM1
T
k
Y
E‹
T
&?E1
T
-M1
T
M‹‹-M1
T
-M1
T
-M1
W
M? E1-M1
T
-M‹‹ŽM1jM1
T
k
W
[?1
T
E-M1
T
-M1
T
-‹‹M
T
1
Z
C"u Z: Dhân t*ch đ\nh l$;ng U,SZ g0( h;+ ch<t hJu cơ c th<y tq l: /hPi l$;ng c"c
nguy=n tP M:1:‹:E Ž Y,_:S:],Y:T,_? Eếu +hân t*ch đ\nh l$;ng ( g0( ch<t c th7 tq l:
/hPi l$;ng c"c nguy=n tP M:1:‹: E là b0o nhi=u•
ˆ? Y : S : ] : T &? T,Y : U,Z : W,T : S,Y
M? S,T : S : S,] : T,_ [? S,T : S,Z : S,] : U,^
C"u 20: Mho U,UT (ol 0(ino 0xit c t"c ,nng vt0 đA v8i TUU (l ,ung ,\ch 1Ml U,S~
thu đ$;c W,]^ g0( (uPi /h0n? ~lt /h"c U,UT (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i YU g0( ,ung
,\ch E0‹1 Y•? Mông th>c cA0 c là
20O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T?
&? j1
T
Ek
T
M
W
1
Z
M‹‹1?
M? 1
T
EM
T
1
Wj
M‹‹1k
T
? [? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1?
C"u 22: ~'t 1M1M c c2 tq l: /hPi l$;ng M:1:‹:E Ž `: S,^Z: _: W,Z t"c ,nng v8i ,,
E0‹1 và ,, 1Ml thho tq l: (ol S: S và (ai t#$3ng h;+ chq t-o ('t (uPi ,uy nh<t? ~'t
đKng +hân € cA0 c cHng t"c ,nng v8i ,, E0‹1 và ,, 1Ml thho tq l: (ol S: S nh$ng
đKng +hân này c2 /hI năng là( (<t (àu ,, &#
T
? Mông th>c +hân tf cA0 c và công th>c
c<u t-o cA0 c, € l!n l$;t là:
ˆ? M
W
1
^

T
Es 1
T
E-M
T
1
Y
-M‹‹1s 1
T
E-M1
T
-M‹‹-M1
W

&? M
W
1
^

T
Es 1
T
E-M
T
1
Y
-M‹‹1s M1
T
ŽM1-M‹‹E1
Y
M? M
T
1
Z

T
Es 1
T
E-M1
T
-M‹‹1s M1
W
-M1
T
-E‹
T

[? M
W
1
Z

T
Es 1
T
E-M
T
1
T
-M‹‹1s M1≡M-M‹‹E1
Y
C"u 29: gsth ˆ đ$;c đi6u chế tt 0(ino 0xit &jchq ch>0 M, 1, ‹, Ek và 0ncol (htylic?
ĐPt ch"y hoàn toàn _,` g0( hsth ˆ thu đ$;c SW,T g0( M‹
T
, ],W g0( 1
T
‹ và S,ST l*t
E
T
jđo % đ/tck? &iết MD cA0 ˆ t#Cng v8i MĐVE? MM cA0 ˆ là:
ˆ? E1
T
- M1
T
-M‹‹M1
W
&? E1
T
- M1jM1
W
k- M‹‹M1
W

M?M1
W
- M1jE1
T
k-M‹‹M1
W
[?E1
T
-M1jE1
T
k - M‹‹M1
W
C"u 2M: Mh<t ˆ c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng c"c nguy=n tP M,1, ‹, E l!n l$;t là WT,UU•,
],]^•, YT,]]•, S_,]^•? ƒ /hPi hơi cA0 ˆ so v8i /hông /h* nhỏ hơn W? ˆ vt0 t"c ,nng
v8i ,, E0‹1 vt0 t"c ,nng v8i ,, 1Ml? MM cA0 ˆ là:
ˆ? M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 &? 1
T
E-jM1
T
k
T
-M‹‹1
M? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1 [? 1
T
E-jM1
T
k
W
-M‹‹1
C"u 23: Mh<t ˆ c2 +h!n t#ă( c"c nguy=n tP M,1, E, ‹ l!n l$;t là YU,YZ•, ^,_]•,
SZ,^W•, còn l-i là ‹? bhPi l$;ng (ol +hân tf cA0 ˆ nhỏ hơn SUUg‘(ol? ˆ vt0 t"c ,nng
v8i ,, E0‹1 vt0 t"c ,nng v8i ,, 1Ml, c2 nguKn gPc tt thi=n nhi=n? Mông th>c c<u t-o
cA0 ˆ là:
ˆ? M1
W
-M1jE1
T
k-M‹‹1 &? 1
T
E-jM1
T
k
T
-M‹‹1
M? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1 [? 1
T
E-jM1
T
k
W
-M‹‹1
C"u 2S: 1;+ ch<t c là ('t
α
- 0(ino 0xit? Mho U,US (ol c t"c ,nng v8i _U(l ,ung
,\ch 1Ml U,STZ~? B0u đ2 đh( cô c-n đ5 thu đ$;c S,_WZg (u8i? Dhân tf /hPi cA0 c
bxng b0o nhi=u •
ˆ? SYZ &? SY` M? SY^ [? S_`
20Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 2/: Đun SUU(l ,ung ,\ch ('t 0(ino0xit U,T~ t"c ,nng vt0 đA v8i _U(l ,, E0‹1
U,TZ~? B0u +hIn >ng ng$3i t0 ch$ng /hô ,ung ,\ch thu đ$;c T,Zg (uPi /h0n? ~lt
/h"c, l-i l<y SUUg ,ung ,\ch 0(ino0xit n2i t#=n c2 nKng đ' TU,]• +hIn >ng vt0 đA v8i
YUU(l ,ung ,\ch 1Ml U,Z~? MD cA0 0(ino0xit:
ˆ? 1
T
EM1
T
M‹‹1 &? 1
T
EM1
T
M1
T
M‹‹1
M? 1
T
EjM1
T
k
W
M‹‹1 [? ˆ và M đFng
C"u 2J: ~'t (uPi c c2 công th>c M
W
1
SU

W
E
T
? l<y SY,]Yg c cho +hIn >ng hết v8i
STU(l ,ung ,\ch b‹1 S~? Mô c-n ,, s0u +hIn >ng thu đ$;c +h!n hơi và ch<t #ắn?
#ong +h!n hơi c2 ('t ch<t hJu cơ € jbậc Sk? #ong +h!n #ắn chq là ('t ch<t vô cơ?
Mông th>c +hân tf cA0 € là:
ˆ? M
T
1
Z
E1
T
&? M
W
1
^
‹1 M? M
W
1
^
E1
T
[? M1
W
E1
T
C"u 2O: 1;+ ch<t hJu cơ c chq ch>0 h0i lo-i nh2( ch>c 0(ino và c0cboxyl? Mho
SUU(l ,ung ,\ch c U,W~ +hIn >ng vt0 đA v8i Y_(l ,, E0‹1 S,TZ~? B0u đ2 đh( cô
c-n ,ung ,\ch thu đ$;c đ$;c Z,WSg (uPi /h0n? &*=t c c2 (-ch c0cbon /hông +hân
nh"nh và nh2( E1
T
% v\ t#* 0l+h0? MM cA0 c:
ˆ? 1‹‹MM1
T
M1jE1
T
kM‹‹1 &?M1
W
MjE1
T
kjM‹‹1k
T

M? M1
W
M1
T
MjE1
T
kjM‹‹1k
T
[? M1
W
M1
T
M1jE1
T
kM‹‹1
C"u 2Z: hRc hi:n +hIn >ng hsth giJ0 0(ino 0xit c và 0ncol M1
W
‹1 thu đ$;c hsth €
c2 tq /hPi hơi so v8i /hông /h* bxng W,U]`? MM cA0 c:
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1 &? 1
T
E-M1
T
-M1
T
-M‹‹1
M? M1
T
-M1jE1
T
k-M‹‹1 [? 1
T
E-jM1
T
k
W
-M‹‹1
C"u 90: ĐPt ch"y hết 0 (ol ('t 0(ino 0xit c đơn ch>c bxng oxi vt0 đA #Ki ng$ng tn
hết hơi n$8c đ$;c T,Z0 (ol hh M‹
T
và E
T
? MD cA0 c:
ˆ? M
Z
1
SS
E‹
T
&? M
W
1
^
E
T

Y
M? M
W
1
^
E‹
T
[? M
T
1
Z
E‹
T
C"u 92: Mho
α
-0(ino 0xit (-ch /hông +hân nh"nh ˆ c2 công th>c ,-ng
1
T
E…jM‹‹1k
T
+hIn >ng hết v8i U,S (ol E0‹1 t-o `,ZZ g0( (uPi? ˆ là
ˆ? 0xit T-0(ino+#o+0nđioic &? 0xit T-0(inobut0nđioic
M? 0xit T-0(ino+hnt0nđioic [? 0xit T-0(inohhx0nđioic
220
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 99: c là ('t 0(ino0xit tR nhi=n, U,US (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i U,US (ol 1Ml t-o
(uPi €? )$;ng € sinh #0 t"c ,nng vt0 đA v8i U,UT (ol E0‹1 t-o S,SS g0( (uPi hJu
cơ •? c là:
ˆ? 0xit 0(ino0xhtic &? 0xit
β
-0(ino+#o+ionic
M? 0xit
− α
0(ino+#o+ionic [? 0xit
− α
0(inoglut0#ic
C"u 9M: Mho U,US (ol ('t 0(ino0xit ˆ j('t 0(ino 0xit thiết yếu, (-ch /hông nh"nh,
c2 ch>0 nh2( 0(in cuPi (-chk t"c ,nng vt0 đA v8i SUU (l ,ung ,\ch 1Ml U,T~, thu
đ$;c ,ung ,\ch &? [ung ,\ch này t"c ,nng vt0 hết v8i SUU (l ,ung ,\ch E0‹1 U,W~,
thu đ$;c T,_Z g0( (uPi? ˆ là
ˆ? 1
T
jM1
T
k
W
M1jE1
T
kM‹‹1 &?1
T
EjM1
T
k
Y
M1jE1
T
kM‹‹1
M? j1
T
Ek
T
M1jM1
T
k
W
M‹‹1 [? j1
T
Ek
T
M1jM1
T
k
Y
M‹‹1
C"u 93: Mho U,S (ol
α
-0(ino 0xit ˆ j,-ng 1
T
E…M‹‹1k +hIn >ng hết v8i 1Ml t-o #0
SS,SZ g0( (uPi? ˆ là
ˆ? Vly &? ˆl0 M? Dhh [? 40l
C"u 9S: M2 b0 l. (<t nh5n, (ai l. ch>0 ('t t#ong c"c 0(ino 0xit s0u: glyxin, lysin và
0xit glut0(ic? huPc thf nào s0u đây c2 thể nhận biết đ$;c cI b0 ,ung ,\ch t#=n•
ˆ? Qu™ t*( &? ,ung ,\ch E01M‹
W

&? bi( lo-i ˆl [? ,ung ,\ch E0E‹
T
‘1Ml
C"u 9/: c là ('t
α
-0(ino 0xit ch>0 ('t nh2( M‹‹1 và ('t nh2( E1
T
? Mho _,`
g0( c t"c ,nng v8i TUU(l ,ung ,\ch 1Ml S~ thu đ$;c ,ung ,\ch €? Để +hIn >ng v8i
c"c ch<t c2 t#ong € c!n ,Cng WUU (ol ,ung ,\ch E0‹1 S~? Mông th>c đFng cA0 c là:
ˆ? M1
W
M1jE1
T
kM‹‹1 &? jM1
W
k
T
MjE1
T
kM‹‹1
M?M1
W
M1
T
M1jE1
T
kM‹‹1 [?jM1
W
k
T
M1M1jE1
T
kM‹‹1
C"u 9J: ˆ(ino 0xit € ch>0 ('t nh2( M‹‹1 và T nh2( E1
T
? Mho S (ol € t"c ,nng
hết v8i ,ung ,\ch 1Ml và cô c-n th7 thu đ$;c TUZ g0( (uPi /h0n? Mông th>c +hân tf
cA0 € là
ˆ?M
Y
1
SU
E
T

T
&?M
Z
1
ST
E
T

T
M?M
]
1
SY
E
T

T
[?M
Z
1
SU
E
T

T
C"u 9O: ˆ(ino 0xit c ch>0 0 nh2( M‹‹1 và b nh2( E1
T
? Mho S (ol c t"c ,nng hết
v8i ,ung ,\ch 1Ml và cô c-n th7 thu đ$;c S]`,Z g0( (uPi /h0n? Mho c t"c ,nng v8i
E0‹1 thu đ$;c S^^ g0( (uPi? Mông th>c +hân tf cA0 c là
ˆ? M
W
1
^
E‹
T
&? M
Y
1
^
E‹
Y
M? M
Y
1
]
E
T

T
[? M
Z
1
^
E‹
T
222
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 9Z: Mho U,S (ol ch<t c jM
T
1
_

W
E
T
k t"c ,nng v8i ,ung ,\ch ch>0 U,T (ol n0‹1
đun n2ng thu đ$;c ch<t /h* là( x0nh gi<y Qu™ t*( tN( $8t và ,ung ,\ch €? Mô c-n
,ung ,\ch € đ$;c ( g0( ch<t #ắn /h0n? Vi" t#\ đFng cA0 ( là
ˆ? Z,^ g &? ST,Z g M? SZ g [? TS,_ g
C"u M0:
α
8 0(ino 0xit c ch>0 ('t nh2( - E1
T
? Mho SU,W g0( c t"c ,nng v8i 0xit
1Ml j,$k thu đ$;c SW,`Z g0( (uPi /h0n? Mông th>c c<u t-o cA0 c là:
ˆ? 1
T
EM1
T
M‹‹1 &? 1
T
EM1
T
M1
T
M‹‹1
M? M1
W
M1
T
M1jE1
T
kM‹‹1 [? M1
W
M1jE1
T
kM‹‹1
C"u M2: 1;+ ch<t c c2 công th>c +hân tf t#Cng v8i công th>c đơn giIn nh<t, vt0 t"c
,nng đ$;c v8i 0xit vt0 t"c ,nng đ$;c v8i /i6( t#ong đi6u /i:n th*ch h;+? #ong +hân
tf c, thành +h!n +h!n t#ă( /hPi l$;ng cA0 c"c nguy=n tP M, 1, E l!n l$;t bxng
YU,YY`•s ^,_]Z• và SZ,^W•s còn l-i là oxi? bhi cho Y,YZ g0( c +hIn >ng hoàn toàn
v8i ('t l$;ng vt0 đA ,ung ,\ch E0‹1 jđun n2ngk thu đ$;c Y,_Z g0( (uPi /h0n? Mông
th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là
ˆ? 1
T
EM‹‹-M1
T
M1
W
? &? M1
T
ŽM1M‹‹E1
Y
?
M? 1
T
EM
T
1
Y
M‹‹1? [? 1
T
EM1
T
M‹‹-M1
W
C"u MM: Mho S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch 1Ml j,$k, thu đ$;c (
S
g0(
(uPi €? MHng S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch E0‹1 j,$k, thu đ$;c (
T
g0( (uPi •? &iết (
T
- (
S
Ž ^,Z? Mông th>c +hân tf cA0 c là
ˆ? M
Y
1
SU

T
E
T
? &? M
Z
1
`

Y
E? M? M
Y
1
_

Y
E
T
? [? M
Z
1
SS

T
E?
C"u M3: 1;+ ch<t c (-ch h% c2 công th>c +hân tf là MY1`E‹T? Mho SU,W g0( c
+hIn >ng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1 sinh #0 ('t ch<t /h* € và ,ung ,\ch •? bh* €
nlng hơn /hông /h*, là( gi<y Qu™ t*( N( chuyển (àu x0nh? [ung ,\ch • c2 /hI năng
là( (<t (àu n$8c b#o(? Mô c-n ,ung ,\ch • thu đ$;c ( g0( (uPi /h0n? Vi" t#\ cA0 (

ˆ? _,T? &? SU,_? M? `,Y? [? `,]?
C"u MS: Mho U,UT (ol 0(ino 0xit c t"c ,nng vt0 đA v8i TUU (l ,ung ,\ch 1Ml U,S~
thu đ$;c W,]^ g0( (uPi /h0n? ~lt /h"c U,UT (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i YU g0( ,ung
,\ch E0‹1 Y•? Mông th>c cA0 c là
229
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T
? &? j1
T
Ek
T
M
W
1
Z
M‹‹1?
M? 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
? [? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1?
C"u M/: Mho S,_T g0( h;+ ch<t hJu cơ đơn ch>c, (-ch h% c c2 công th>c +hân tf
M
W
1
`

T
E t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung ,\ch E0‹1, đun n2ng thu đ$;c /h* € và ,ung ,\ch
•? Mô c-n • thu đ$;c S,]Y g0( (uPi /h0n? Mông th>c c<u t-o thu g.n cA0 c là
ˆ? 1M‹‹E1
W
M1
T
M1
W
? &? M1
W
M1
T
M‹‹E1
Y
?
M? 1M‹‹E1
T
jM1
W
k
T
? [? M1
W
M‹‹E1
W
M1
W
?
C"u MJ: S (ol ∝-0(ino0xit c t"c ,nng v>0 hết v8i S (ol 1Ml t-o #0 (uPi € c2 hà(
l$;ng clo là T_,T_^•? MM cA0 c là :
ˆ? M1
W
- M1jE1
T
k - M‹‹1? &? 1
T
E - M1
T
- M1
T
-M‹‹1?
M? 1
T
E - M1
T
- M‹‹1? [? 1
T
E - M1
T
- M1jE1
T
k -M‹‹1?
C"u MO: bhi t#Cng ng$ng SW,S g 0xit ε - 0(inoc0+#oic v8i hi:u su<t _U•, ngoài
0(ino0xit còn ,$ ng$3i t0 thu đ$;c ( g0( +oli(h và S,YY g n$8c? Vi" t#\ ( là ˆ?
SU,YS &? `,UY M? SS,UT [? _,YW
BÀI T]$ ThsC NGHIf+ $i$TIT8$hOTiIN
C"u 2: #i+h+tit là h;+ ch<t
ˆ? (à (ai +hân tf c2 W li=n /ết +h+tit?
&? c2 li=n /ết +h+tit (à +hân tf c2 W gPc 0(ino 0xit giPng nh0u?
M? c2 li=n /ết +h+tit (à +hân tf c2 W gPc 0(ino 0xit /h"c nh0u?
[? c2 T li=n /ết +h+tit (à +hân tf c2 W gPc ˜-0(ino 0xit?
C"u 9: #ong c"c ch<t ,$8i đây, ch<t nào là đi+h+tit •
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹-E1-M1
T
-M1
T
-M‹‹1?
&? 1
T
E-M1
T
-M‹-E1-M1jM1
W
k-M‹‹1?
M? 1
T
E-M1
T
-M‹-E1-M1jM1
W
k-M‹-E1-M1
T
-M‹‹1?
[? 1
T
E-M1jM1
W
k-M‹-E1-M1
T
-M‹-E1-M1jM1
W
k-M‹‹1
C"u M: t glyxin jVlyk và 0l0nin jˆl0k c2 thể t-o #0 tPi đ0 (<y lo-i đi+h+tit •
ˆ? S? &? T? M? W? [? Y?
C"u 3: M2 tPi đ0 b0o nhi=u lo-i t#i+h+tit (à +hân tf ch>0 W gPc 0(ino 0xit /h"c nh0u•
22M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
ˆ? W? &? Z? M? ]? [? _?
C"u S: BP đKng +hân t#i+h+tit t-o thành tt S +hân tf glyxin và T +hân tf 0l0nin là
ˆ? T? &? W? M? Z? [? Y?
C"u /: BP đKng +hân t#i+h+tit c2 ch>0 gPc cA0 cI glyxin và 0l0nin là
ˆ? ]? &? W? M? Z? [? Y?
C"u J: BIn +hN( cuPi cCng cA0 Qu" t#7nh thAy +hân c"c +#othin đơn giIn nh3 ch<t xFc
t"c th*ch h;+ là
ˆ? 1an h;+ c"c ˜-0(ino0xit? &? 1an h;+ c"c Ÿ-0(ino0xit?
M? 0xit c0cboxylic? [? hsth?
C"u O: huƒ +hân hoàn toàn +oli+h+tit s0u thu đ$;c b0o nhi=u 0(ino 0xit•
H
2
N CH
2
CO NH CH
H
2
C COOH
CO NH CH
H
2
C
CONH CH
2
COOH
ˆ? T &? W M? Y [? Z
C"u Z: huPc thf đ$;c ,Cng để +hân bi:t Vly-ˆl0-Vly v8i Vly-ˆl0 là
ˆ? Muj‹1k
T
‘‹1
-
? &? ,ung ,\ch E0Ml?
M? ,ung ,\ch 1Ml? [? ,ung ,\ch E0‹1?
C"u 20: Đun n2ng ch<t 1TE-M1T-M‹E1-M1jM1Wk-M‹E1-M1T-M‹‹1 t#ong ,ung
,\ch 1Ml j,$k, s0u /hi c"c +hIn >ng /ết thFc thu đ$;c sIn +hN( là:
ˆ? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1, 1
T
E-M1
T
-M1
T
-M‹‹1?
&? 1
W
E-M1
T
-M‹‹1, Ml- 1
W
E‚-M1
T
-M1
T
-M‹‹1Ml-?
M? 1
W
E‚-M1
T
-M‹‹1Ml-, 1
W
E‚-M1jM1
W
k-M‹‹1Ml-?
[? 1
T
E-M1
T
-M‹‹1, 1
T
E-M1jM1
W
k-M‹‹1?
C"u 22: &#0,i/inin c2 t"c ,nng là( giI( huyết "+, đ2 là ('t n0no+h+tit c2 công th>c
là : ˆ#g - D#o - D#o - Vly-Dhh-Bh#-D#o-Dhh-ˆ#g? bhi thAy +hân /hông hoàn toàn +h+tit
này c2 thể thu đ$;c b0o nhi=u t#i +h+tit (à thành +h!n c2 ch>0 +hhnyl 0l0nin j+hhk?
ˆ?W &?Y M?Z [?]
C"u 29: M2 Y ,ung ,\ch lo5ng /hông (àu đRng t#ong bPn Png nghi:( #i=ng bi:t, /hông
,"n nh5n: ˆbu(in, Vlixh#ol, M1
W
M‹‹1, E0‹1? Mh.n ('t t#ong c"c thu'c thf s0u để
+hân bi:t Y ch<t t#=n:
ˆ? du™ t*( &? Dhhnol +ht0lhin? M? 1E‹
W
đlc? [? MuB‹
Y
?
223
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 2M: Để nhận biết c"c ch<t lỏng ,!u hoI, ,!u (O, gi<( ăn và lòng t#ắng t#>ng t0 c2
thể tiến hành thho th> tR nào s0u đây:
ˆ? [Cng Qu™ t*(, ,Cng vài gi.t 1E‹
W
đlc, ,Cng ,ung ,\ch E0‹1?
&? [Cng ,ung ,\ch E0
T
M‹
W
, ,Cng ,ung ,\ch 1Ml, ,Cng ,ung ,\ch E0‹1?
M? [Cng ,ung ,\ch E0
T
M‹
W
, ,Cng ,ung ,\ch iot, ,Cng Muj‹1k
T
?
[? [Cng +hhnol+ht0lhin, ,Cng 1E‹
W
đlc, ,Cng 1
T
B‹
Y
đlc?
C"u 23 : /hi thAy +hân c"c +hnt0+h+tit ,$8i đây :
jSk : ˆl0-Vli-ˆl0-Vlu-40l jTk : Vlu-Vli-40l-ˆl0-Vlu
jWk : ˆl0-Vli-40l-40l-VlujYk : Vli-Vli-40l-ˆl0-ˆl0
+hnt0+h+tit nào ,$8i đây c2 thể t-o #0 đi+h+tit c2 /hPi l$;ng +hân tf bxng S__•
ˆ? jSk, jWk &? jTk,jWk M? jSk,jYk [? jTk,jYk
C"u 2S: )<y SY,]g ('t đi+h+tit t-o #0 tt glixin và 0l0nin cho t"c ,nng vt0 đA v8i ,ung
,\ch 1Ml S~? hể t*ch ,ung ,\ch 1Ml th0( gi0 +hIn >ng:
ˆ? U,S lit &? U,T l*t M? U,W l*t [? U,Y l*t
C"u 2/: huƒ +hân STZU g0( +#othin c thu đ$;c YTZ g0( 0l0nin? Eếu +hân tf /hPi
cA0 c bxng SUU?UUU đvM th7 sP (ắt x*ch 0l0nin c2 t#ong +hân tf c là
ˆ? WT_? &? YZW? M? Y^`? [? W_T?
C"u 2J : t#i+h+tit c t-o thành tt W α-0(ino 0xit no đơn ch>c (-ch h% và c2 +hân tf
/hPi nhỏ nh<t? hAy +hân ZZ,YY g0( c bxng TUU (l ,ung ,\ch E0‹1 Y,_~ đun n2ng,
s0u đ2 cô c-n ,ung ,\ch thu đ$;c b0o nhi=u g0( ch<t #ắn /h0n•
ˆ? _`,ZTU g0( &? `T,U`] g0( M? `W,]S_ g0( [? ^W,SY g0(
C"u 2O : hAy +hân ^W,_ g0( ('t +h+tit chq thu đ$;c `U g0( glixin j0xit 0(ino0xhtick?
Dh+tit b0n đ!u là :
ˆ? đi+h+tit &? t#i+h+tit M? tht#0+h+tit [? +hnt0+h+tit
C"u 2Z : ~'t +oli+h+tit đ$;c t-o #0 tt glyxin và 0l0nin c2 +hân tf /hPi Z_^ đvM? 1ỏi
c2 b0o nhi=u (ắt x*ch t-o #0 tt glyxin và 0l0nin t#ong chuai +h+tit t#=n•
ˆ? Z và Y &? T và ] M? Y và Z [? Y và Y
C"u 90 : Mho ST,ZZ g0( (uPi M1
W
M1jE1
W
MlkM‹‹1 t"c ,nng v8i SZU (l ,ung ,\ch
&0j‹1k
T
S~? Mô c-n ,ung ,\ch s0u +hIn >ng thu đ$;c ( g0( ch<t #ắn? Vi" t#\ cA0 ( là:
ˆ? SZ,]Z &? T],UZ M? WY,] [? WZ,Z
22S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 92 : hAy +hân hoàn toàn SY,]g ('t đi+h+tit thi=n nhi=n c bxng ,ung ,\ch E0‹1,
thu đ$;c sIn +hN( t#ong đ2 c2 SS,Sg ('t (uPi ch>0 TU,^T• E0 v6 /hPi l$;ng? Mông
th>c cA0 c là :
ˆ? 1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1?
&? 1
T
E - M1jM1
W
k - M‹ - E1 - M1jM1
W
k - M‹‹1?
M? 1
T
E - M1jM1
W
k - M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 holc 1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1jM1
W
k -
M‹‹1?
[? 1
T
E - M1jM
T
1
Z
k - M‹ - E1 - M1
T
- M‹‹1 holc 1
T
E - M1
T
- M‹ - E1 - M1jM
T
1
Z
k -
M‹‹1?
C"u 99 : bhi thuƒ +hân ('t ch<t +#othin jˆk t0 thu đ$;c ('t han h;+ W 0(ino 0xit /ế
tiế+ t#ong ,5y đKng đwng? ~ai 0(ino 0xit ch>0 ('t nh2( 0(ino, ('t nh2( c0cboxyl?
Eếu đPt ch"y U,T (ol han h;+ W 0(ino 0xit t#=n #Ki cho sIn +hN( ch"y Qu0 b7nh đRng
,ung ,\ch E0‹1 đlc, /hPi l$;ng b7nh tăng WT,_ g, biết #xng sIn +hN( ch"y c2 /h* E
T
?
M"c 0(ino 0xit đ2 là
ˆ?M1
Z

T
E, M
T
1
Z

T
E, M
T
1
^

T
E &?M1
W

T
E, M
T
1
Z

T
E, M
W
1
^

T
E
M?M
T
1
Z

T
E, M
W
1
^

T
E, M
Y
1
`

T
E [?M
T
1
^

T
E, M
W
1
`

T
E, M
Y
1
SS

T
E
C"u 9M : jck là h;+ ch<t hJu cơ c2 công th>c +hân tf M
Z
1
SS

T
E? Đun c v8i ,, E0‹1
thu đ$;c ('t han h;+ ch<t c2 công th>c +hân tf M
T
1
Y

T
EE0 và ch<t hJu cơ j€k, cho
hơi j€k Qu0 Mu‹‘t
U
thu đ$;c ch<t hJu cơ j•k c2 /hI năng th0( gi0 +hIn >ng t#"ng
g$ơng? Mông th>c c<u t-o cA0 jck là:
ˆ?M1
W
jM1
T
k
Y
E‹
T
&? 1
T
E - M1
T
M‹‹ - M1
T
- M1
T
- M1
W
M? 1
T
E - M1
T
- M‹‹ - M1jM1
W
k
T
[?1
T
E - M1
T
- M1
T
- M‹‹M
T
1
Z
C"u 93 : c c2 công th>c +hân tf là M
Y
1
ST

T
E
T
? Mho U,S (ol c t"c ,nng v8i SWZ (l ,ung
,\ch E0‹1 S~? Mô c-n ,ung ,\ch s0u +hIn >ng thu đ$;c SS,S g0( ch<t #ắn? c là:
ˆ? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹E1
Y
&? 1
T
EM1
T
M‹‹E1
W
M1
T
M1
W
M? 1
T
EM
T
1
Y
M‹‹E1
W
M1
W
[? j1
T
Ek
T
M
W
1
^
M‹‹1
C"u 9S : c,€,• là W 0(ino 0xit no đơn ch>c (-ch h%? ĐPt ch"y c thu đ$;c han h;+
sIn +hN( M‹
T
, hơi 1
T
‹ và E
T
t#ong đ2
T T
M‹ 1 ‹
4 : 4 _: ` ·
? ~

Ž S,SZW^~
c
#ong • +h!n
t#ă( /hPi l$;ng M là ZY,`]•? Dh+tit nào ,$8i đây c2 +hân tf /hPi là T^W•
ˆ?c-c-c-€ &? c-•-c M? c-c-€ [?c-•-€
22/
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 9/ : c là tht#0+h+tit , € t#i+h+tit đ6u t-o n=n tt S lo-i α-0(ino0xit j•k c2 S nh2(
-M‹‹1 và S nh2( -E1
T
và ~
c
ŽS,WSSY×~

? Mho U,ST (ol +hnt0+h+tit t-o thành tt •
t"c ,nng v8i ,ung ,\ch E0‹1 vt0 đA s0u đ2 cô c-n thu đ$;c b0o nhi=u ch<t #ắn /h0n•
ˆ? ^Z,U g0( &? Z_,T g0( M? ]],] g0( [? _W,Y g0(
C"u 9J: c và € là T tht#0+h+tit, /hi thAy +hân t#ong (ôi t#$3ng 0xit đ6u thu đ$;c T lo-i
0(ino 0xit no đơn ch>c (-ch h% là ˆ và &? Dh!n t#ă( /hPi l$;ng oxi t#ong c là
TW,TZ]• và t#ong € là TY,TY•?ˆ và & l!n l$;t là :
ˆ? 0l0nin và v0lin &? glyxin và 0l0nin
M? glyxin và 0xit α-0(inobuti#ic [? 0l0nin và 0xit α-0(inobuti#ic
C"u 9O : c và € l!n l$;t là t#i+h+tit và tht#0+h+tit t-o thành tt S lo-i 0(ino0xit no (-ch
h% c2 S nh2( -E1
T
và S nh2( -M‹‹1? ĐPt ch"y U,S (ol € thu đ$;c M‹
T
, 1
T
‹ và E
T
t#ong đ2 teng /hPi l$;ng M‹
T
và 1
T
‹ là Y^,_ g0(? Eếu đPt U,S (ol c c!n b0o nhi=u
(ol ‹
T

ˆ? U,Z]U (ol &? U,_`] (ol M? U,]^Z (ol [? U,W^Z (ol
C"u 9Z : c là hhx0+h+tit ˆl0-Vly-ˆl0-40l-Vly-40ls € là tht#0+h+tit Vly-ˆl0-Vly-Vlu?
hAy +hân ( g0( han h;+ gP( c và € t#ong (ôi t#$3ng 0xit thu đ$;c Y lo-i 0(ino0xit
t#ong đ2 c2 WU g0( glixin và T_,Y_ g0( 0l0nin? ( c2 gi" t#\ là :
ˆ? _^,Y g0( &? ^W,Y g0( M? ^^,] g0( [? _W,T g0(
C"u M0 : Mh<t hJu cơ ˆ c2 S nh2( 0(ino và S ch>c hsth? 1à( l$;ng nitơ t#ong ˆ là
SZ,^W•?cà +hòng h20 ( g0( ch<t ˆ, hơi 0ncol b0y #0 cho đi Qu0 Mu‹ nung n2ng đ$;c
0nđhhit &? Mho & thRc hi:n +hIn >ng t#"ng b-c th<y c2 S],T g0( ˆg /ết tA0? Vi" t#\ cA0
( là : ˆ? ^,^TZ g0( &? W,WW^Z g0( M?],]^Z g0( [? Z,]TZ g0(
C"u M2 : c là S +hnt0+h+tit c<u t-o tt S 0(ino 0xit no (-ch h% c2 S nh2( -M‹‹1 và S
nh2( -E1
T
jˆk, ˆ c2 teng +h!n t#ă( /hPi l$;ng oxi và nitơ là ZS,]_Z•? bhi thAy +hân
hết ( g0( c t#ong (ôi t#$3ng 0xit thu đ$;c WU,T g0( tht#0+h+tits WU,UW g0( t#i+h+tits
TZ,] g0( đi+h+tit và __,SS g0( ˆ? ( c2 gi" t#\ là :
ˆ? SY`,T g0( &? S]^,_Z g0( M? SZ],]] g0( [? SYS,^Y g0(
C"u M9 : ~'t +h+tit c t-o thành tt S 0(ino0xit no (-ch h% c2 S nh2( -M‹‹1 và S
nh2( -E1
T
t#ong đ2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng oxi là S`,WTY•? c là :
ˆ? đi+h+tit &? t#i+h+tit M? tht#0+h+tit [? +hnt0+h+tit
22J
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
91 $hK !K* 9 : ĐH #C G>' >n *>* ~C RB@ I|a 3S 'hˆI
BC RB@ I|a -U 02
C"u 2? Mho c"c ch<t s0u: +-M1
W
M
]
1
Z
E1
T
jSk, m-M1
W
M
]
1
Z
E1
T
jTk, M
]
1
Z
E1M1
W
jWk,
M
]
1
Z
E1
T
jYk? *nh b0•ơ tăng ,!n thho ,5y nào •
ˆ? jSk ‰ jTk ‰ jYk ‰ jWk &? jYk ‰ jTk ‰ jSk ‰ jWk
M? jYk ‰ jWk ‰ jTk ‰ jSk [? jYk ‰ jWk ‰ jSk ‰ jTk
C"u 9? Mho vài gi.t 0nilin vào n$8c, s0u đ2 th=( ,ung ,i ch 1Ml j,$k vào, #Ki l-i nhỏ
tiế+ ,ung ,\ch E0‹1 vào, sy xIy #0 hi:n t$;ng :
ˆ? )Fc đ!u ,ung ,i ch b\ vâ¡ n đnc, s0u đ2 t#ong suPt và cuPi cCng b\ vâ¡ n đnc l-i?
&? )Fc đ!u ,ung ,i ch t#ong suPt, s0u đ2 b\ vâ¡ n đnc và cuPi cCng t#% l-i t#ong suPt?
M? [ung ,\ch t#ong suPt?
[? [ung ,\ch b\ v9n đnc hoàn toàn
C"u M? ĐPt ch"y T 0(in no đơn ch>c đKng đă¡ ng li=n tiế+ nh0u thu đ$;c T,TY li¢ t M‹
T
jđ/tck và W,]g n$8c? 10i 0(in c2 MD là:
ˆ? M1
Z
E và M
T
1
^
E &? M
W
1
`
E và M
Y
1
SS
E
M? M
T
1
^
E và M
W
1
`
E [? M
Y
1
SS
E và M
Z
1
SW
E
C"u 31 M2 W ch<t hJu cơ : 1
T
E-M1
T
-M‹‹1s M1
W
-M1
T
-M‹‹1 và M1
W
-M1
T
-M1
T
-E1
T
?
Để nhận #0 ,ung ,\ch cA0 c"c h;+ ch<t t#=n, ng$3i t0 chq c!n thf v8i ('t ch<t nào t#ong
c"c ch<t s0u đây
ˆ? E0‹1 &? 1Ml M? M1
W
‹1‘1Ml [? du™ t*(
C"u S? 1an h;+ /h* c gK( đi(htyl0(in và h0i hiđ#oc0cbon đKng đwng li=n tiế+? ĐPt
ch"y hoàn toàn SUU (l han h;+ c bxng ('t l$;ng oxi vt0 đA, thu đ$;c ZZU (l han h;+
€ gK( /h* và hơi n$8c? Eếu cho € đi Qu0 ,ung ,\ch 0xit sun£u#ic đlc j,$k th7 còn l-i
TZU (l /h* jc"c thể t*ch /h* và hơi đo % cCng đi6u /i:nk? Mông th>c +hân tf cA0 h0i
hiđ#oc0cbon là
ˆ? M
T
1
]
và M
W
1
_
? &? M
W
1
]
và M
Y
1
_
?
M? M1
Y
và M
T
1
]
? [? M
T
1
Y
và M
W
1
]
?
C"u /? Mho Z,` g han h;+ c gK( W 0(in: +#o+yl0(in, htyl(htyl0(in, t#i(htyl0(in c
t"c ,nng vt0 đA v8i 4 (l ,ung ,\ch 1Ml S~? Vi" t#\ cA0 4 là
ˆ? SUU(l &? SZU (l M? TUU (l [? bết QuI /h"c
22O
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u J? ĐPt ch"y hoàn toàn han h;+ c gK( Y 0(ino0xit cCng ,5y đKng đwng thu đ$;c
ZZ g0( M‹
T
s TZ,T g0( 1
T
‹ và 4 l*t E
T
jđ/tck? Vi" t#\ cA0 4 là:
ˆ? ],^T &? Y,Y_ M? W,W] [? Z,]
C"u O? c và € là T 0(in đơn ch>c (-ch h% l!n l$;t c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng Eitơ là
WS,SS• và TW,^W•?
Mho ( g0( han h;+ gK( c và € c2 tq l: sP (ol n
c
:n

ŽS:W t"c ,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml
vt0 đA thu đ$;c ,ung ,\ch ch>0 YY,S] g0( (uPi ? ( c2 gi" t#\ là :
ˆ? TT,T g0( &? TT,SY g0( M? WW,W g0( [? Đ"+ "n /h"c
C"u Z? BP t#i+h+tit tPi đ0 c2 thể t-o #0 tt ('t han h;+ gK( 0l0nin và glyxin là:
ˆ? Z &? ]? M? ^? [? _?
C"u 20? Mho _,` g0(
α −
0(ino0xit c t"c ,nng v8i U,W (ol ,ung ,\ch E0‹1 đ$;c
,ung ,\ch ˆ? Để t"c ,nng hết v8i c"c ch<t t#ong ˆ c!n U,Y (ol 1Ml? &iết ,ung ,\ch
0(ino0xit t#=n /hông là( đei (àu Qu7 t*(? =n g.i cA0 c là:
ˆ? Vlyxin &? ˆl0nin
M? ˆxit
α −
0(inobuti#ic [? ˆxit
α −
0(inoc0+#oic
C"u 22? huƒ +hân /hông hoàn toàn tht#0 +h+tit jck, ngoài c"c α- 0(ino 0xit còn thu
đ$;c c"c đi +htit: Vly-ˆl0s Dhh-40s ˆl0-Dhh? M<u t-o nào s0u đây là đFng cA0 c?
ˆ? 40l-Dhh-Vly-ˆl0? &? ˆl0-40l-Dhh-Vly?
M? Vly-ˆl0-40l-Dhh [? Vly-ˆl0-Dhh - 40l?
C"u 29? ĐPt ch"y han h;+ gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ thu
đ$;c E
T
, M‹
T
và hơi 1
T
‹ c2 tq l:
·
2 2
H O CO
V / V 251/ 176
? • /hPi l$;ng c"c 0(in t#ong
han h;+ l!n l$;t là :
ˆ? YT,^W• và Z^,T^• &? YY,^U• và ZZ,WU•
M? YW,T^• và Z],^W• [? YS,WT• và Z_,]_•
C"u 2M? c là ('t 0(ino0xit tR nhi=n? U,US (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i U,US (ol 1Ml t0o
(uPi €? )$;ng € sinh #0 t"c ,nng vt0 đA v8i U,UT (ol E0‹1 t-o S,SS g0( (uPi hJu
cơ •? c là :
ˆ? ˆxit 0(ino0xhtic? &? ˆxit Ÿ-0(ino+#o+ionic?
M? ˆxit ˜-0(ino+#o+ionic? [? ˆxit ˜-0(inoglut0#ic?
22Z
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 23? ˆ(ino0xit c ch>0 0 nh2( -M‹‹1 và b nh2( -E1
T
? Mho S (ol c t"c ,nng hết
v8i ,ung ,\ch 1Ml thu đ$;c S]`,Z g (uPi? Mho S (ol c t"c ,nng hết v8i ,ung ,\ch
E0‹1 thu đ$;c S^^ g (uPi? MD cA0 c là:
ˆ? M
W
1
^
E‹
Y
&? M
Y
1
^
E‹
Y
M? M
Y
1
]
E
T

T
[? M
Z
1
^
E‹
T

C"u 2S? Mho U,US (ol ('t 0(ino0xit ˆ j('t lo-i 0(ino0xit thiết yếu, (-ch thwng, c2
ch>0 nh2( 0(in cuPi (-chk t"c ,nng vt0 đA v8i SUU () ,ung ,\ch 1Ml U,T~, thu
đ$;c ,ung ,\ch &? [ung ,\ch & này +hIn >ng vt0 hết v8i SUU () ,ung ,\ch E0‹1
U,W~, thu đ$;c T,_Z g0( (uPi? ˆ là :
ˆ? j1
T
Ek
T
M1–M1
T

W
-M‹‹1 &? 1
T
E-–M1
T

W
-M1jE1
T
k-M‹‹1
M? 1
T
E-–M1
T

Y
-M1jE1
T
k-M‹‹1 [? j1
T
Ek
T
M1–M1
T

Y
-M‹‹1
C"u 2/?ĐPt ch"y hoàn toàn han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c /ế tiế+ nh0u t#ong ,5y
đKng đwng, thu đ$;c TT g M‹
T
và SY,Y g 1
T
‹? MD cA0 h0i 0(in là
ˆ? M1
W
E1
T
và M
T
1
^
E &? M
T
1
^
E và M
W
1
`
E
M? M
W
1
`
E và M
Y
1
SS
E [? M
Y
1
SS
E và M
Z
1
SW
E
C"u 2J? Mho T] g0( han h;+ T 0(in no đơn ch>c (-ch h% bậc ('t c2 sP (ol bxng
nh0u t"c ,nng hết v8i 0xit nit#ơ % nhi:t đ' th$3ng thu đ$;c SS,T l*t E
T
jđ/tck? bết luận
nào s0u đây là s0i•
ˆ? T 0(in t#=n là T đKng đwng /ế tiế+?
&? Eếu đPt ch"y hoàn toàn T] g0( han h;+ c thu đ$;c ZZ g0( M‹
T
?
M? eng /hPi l$;ng T 0ncol sinh #0 là T],Z g0(
[? Mho 0(in c2 +hân tf /hPi nhỏ t"c ,nng v8i M1
W
p thho tq l: (ol S:S thu đ$;c 0(in
bậc h0i c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng nitơ là S`,S^_•?
C"u 2O? ĐPt ch"y hoàn toàn ( g0( han h;+ c gK( h0i 0(ino0xit c
S
, c
T
li=n tiế+
nh0u t#ong ,5y đKng đwng sinh #0 WZ,T g0( M‹
T
và S],]Z g0( 1
T
‹? ~lt /h"c ( g0(
c t"c ,nng vt0 hết v8i TZU(l ,ung ,\ch E0‹1 S~? Dh!n t#ă( /hPi l$;ng c
S
t#ong c
là:
ˆ? _U• &? TU• M? TT,YY• [? ^^,Z]•
C"u 2Z? c là 0(in no đơn ch>c (-ch h% và € là 0(in no T l!n 0(in (-ch h%?c2 cCng
sP c0cbon?#ung hò0 han h;+ gK( 0 (ol c và b (ol € c!n ,ung ,\ch ch>0 U,Z (ol 1Ml
290
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
và t-o #0 YW,SZ g0( han h;+ (uPi? #ung hò0 han h;+ gK( b (ol c và 0 (ol € c!n
,ung ,\ch ch>0 U,Y (ol 1Ml và t-o #0 + g0( han h;+ (uPi? + c2 gi" t#\ là :
ˆ? YU,` g0( &? W_ g0( M? Y_,`Z g0( [? WT,ZTZ g0(
C"u 90? Mho U,UT (ol 0(ino 0xit c t"c ,nng vt0 đA v8i TUU (l ,ung ,\ch 1Ml U,S~
thu đ$;c W,]^ g0( (uPi /h0n? ~lt /h"c U,UT (ol c t"c ,nng vt0 đA v8i YU g0( ,ung
,\ch E0‹1 Y•? Mông th>c cA0 c là
ˆ? 1
T
EM
T
1
W
jM‹‹1k
T
? &? 1
T
EM
W
1
Z
jM‹‹1k
T
?
M? j1
T
Ek
T
M
W
1
Z
M‹‹1? [? 1
T
EM
W
1
]
M‹‹1?
C"u 92? Mho c"c +h"t biểu s0u:
jSk? Dhân tf đi+h+tit c2 h0i li=n /ết +h+tit?
jTk? Dhân tf t#i+h+tit c2 W li=n /ết +h+tit?
jWk? BP li=n /ết +h+tit t#ong +hân tf +h+tit (-ch h% c2 n gPc α- 0(ino 0xit là n -S?
jYk? M2 W α-0(ino 0xit /h"c nh0u, c2 thể t-o #0 ] t#i+h+tit /h"c nh0u c2 đ!y đA c"c
gPc α-0(ino 0xit đ2?
BP nhận đ\nh đFng là:
ˆ? S &?T M?W [?Y
C"u 99? 1;+ ch<t 1
T
E-M1
T
-M‹‹1 +hIn >ng đ$;c v8i: jSk? E0‹1? jTk? 1Ml? jWk?
M
T
1
Z
‹1
ˆ? jS,Tk &? jT,Wk M? jS,Wk? [? jS,T,Wk?
C"u 9M? ˆl0nin c2 thể +hIn >ng đ$;c v8i b0o nhi=u ch<t t#ong c"c ch<t cho s0u đây:
&0j‹1k
T
s M1
W
‹1 s 1
T
E-M1
T
-M‹‹1s 1Ml, Mu, M1
W
E1
T
, M
T
1
Z
‹1, E0
T
B‹
Y
, 1
T
B‹
Y
?
ˆ? Y &?Z M?] [?^
C"u 93? Mho th=( SUUg ,ung ,\ch b‹1 ^• vào SZUg ,ung ,\ch 0xit 0(ino0xhtic Z•?
M• cA0 c"c ch<t t#ong ,ung ,\ch thu đ$;c s0u +hIn >ng là:
ˆ? U,Z]• và Y,ZT• &? U,Z]• và Y,Z]•
M? Z,]• và Y,ZT• [? Z,]• và Y,Z]•
C"u 9S? Mho W 0(in (-ch h% l!n l$;t c2 công th>c +hân tf là M
W
1
`
E, M
Y
1
SS
E và
M
Z
1
SW
E? M2 teng sP b0o nhi=u 0(in bậc h0i •
ˆ? _ &? ` M? SU [? SS
292
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
BC RB@ I|a -U 09
C"u 2? bhwng đ\nh nào s0u đây luôn đFng:
ˆ? *nh b0•ơ cA0 0(in tăng ,⤠n thho th$¢ t$ : bậc p ‰ bậc pp ‰ bậc ppp?
&? *nh b0•ơ cA0 0nilin là ,o nh2( -E1
T
Inh h$%ng l=n gô¢ c -M
]
1
Z?
M? 47 c2 t*nh b0•ơ n=n 0nilin là( đei (àu ch<t chq th\ (àu?
[? [o Inh h$%ng cA0 nh2( -M
]
1
Z
là( giI( (ật đ' h t#=n Eitơ n=n 0nilin c2 t*nh
b0•ơ yếu?
C"u 9? BP đKng +hân 0(in bậc pp cA0 M
Y
1
SS
E là :
ˆ?S &? T M? W [? Y
C"u M? BP đKng +hân 0(in bậc pp cA0 M
Y
1
SS
E là :
ˆ?S &? T M? W [? Y
C"u 3? ˆncol và 0(in nào s0u đây cCng bậc •
ˆ? jM1
W
k
W
M‹1 và jM1
W
k
W
ME1
T
&? M
]
1
Z
E1M1
W
và M
]
1
Z
M1‹1M1
W
M? jM1
W
k
T
M1‹1 và jM1
W
k
T
M1E1
T
[? jM1
W
k
T
M1‹1 và jM1
W
k
T
M1M1
T
E1
T
?
C"u S? Mho c"c ch<t: M1
W
M1
T
E1M1
W
jSk, M1
W
M1
T
M1
T
E1
T
jTk, jM1
W
k
W
E jWk?*nh b0•ơ
tăng ,!n thho ,5y nào
ˆ? jSk ‰ jTk ‰ jWk &? jTk ‰ jWk ‰ jSk
M? jWk ‰ jTk ‰ jSk [? jWk ‰ jSk ‰ jTk
C"u /? 1an h;+ /h* c gK( E1
W
và (htyl0(in c2 tq /hPi so v8i M‹
T
là U,YZ? ĐPt hoàn
toàn ( g0( c bxng l$;ng oxi vt0 đA thu đ$;c han h;+ gK( M‹
T
, hơi 1
T
‹ và E
T
c2
/hPi l$;ng là T],^ g0(? *nh (•
ˆ? S`,_ g0( &?`,` g0( M? SS,__ g0( [? Z,`Y g0(
C"u J? Mho S,_^ g hô¥ n hơ + 0nilin và +hhnol t"c ,nng vt0 đA v8i TUg ,ung ,i ch &#o(
Y_•? bhPi l$;ng /ết tA0 thu đ$;c là:
ˆ? ],]Sg &?SS,^YZg M? W,WUZg [? S,^Zg
C"u O? Mho c"c ch<t s0u đây:
S? 1
T
E-M1
T
-M1
T
-M‹‹1 T? M1
T
Ž M1-M‹‹1 W? M1
T
‹ và M
]
1
Z
‹1
Y? 1‹-M1
T
-M‹‹1
M"c t#$3ng h;+ nào s0u đây c2 /hI năng th0( gi0 +hIn >ng t#Cng ng$ng •
ˆ? S,T,W &?S,T,Y M? S,W,Y [? T,W,Y
299
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u Z? Mho ,5y c"c ch<t s0u: ˆ(oni 0xht0t, ˆl0nin, gtyl 0(in, (htyl0(oni 0xht0t,
0(onic0cbon0t? BP ch<t t#ong ,5y thể hi:n t*nh l$Gng t*nh là:
ˆ? T &? W M? Y [? Z
C"u 20? ˆ là h;+ ch<t hJu cơ ch>0 M,1,‹,E ? ĐPt ch"y ˆ đ$;c hen h;+ M‹
T
, hơi n$8c
, E
T
c2 tq /hPi so v8i hi,#o là SW,^Z? &iết thể t*ch M‹
T
Ž thể t*ch hơi n$8c và sP (ol ‹
T
đ5 ,Cng bxng nJ0 teng sP (ol M‹
T
, 1
T
‹ đ5 t-o #0? ˆ là
ˆ? M
T
1
Z
E‹
T
&? M
T
1
^
E‹
T
M? M
Y
1
^
E‹
T
[? M
Y
1
`
E‹
C"u 22? ĐPt ch"y han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ thu
đ$;c M‹
T
và hơi 1
T
‹ c2 tq l:
·
2 2
CO H O
V / V 7/ 13
?Eếu cho TY,` g0( han h;+ c t"c ,nng
v8i ,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu đ$;c b0o nhi=u g0( (uPi•
ˆ? W`,Z g0( &? YW,SZ g0( M? Y],_ g0( [? ZT,T^Z g0(
C"u 29? SW,WZ g0( han h;+ c gK( T 0(in no đơn ch>c (-ch h% đKng đwng /ế tiế+ t"c
,nng v8i ,ung ,\ch 1Ml vt0 đA thu đ$;c ,ung ,\ch ch>0 TT,Y^Z g0( (uPi ? Eếu đPt
SW,WZ g0( han h;+ c th7 t#ong sIn +hN( ch"y c2
2 2
CO H O
V / V
bxng :
ˆ? _‘SW &? Z‘_ M? SS‘S^ [? T]‘YS
C"u 2M? Mho n$8c b#o( vào ,ung ,\ch 0nilin thu đ$;c S],Z g0( /ết tA0 T,Y,]-
t#ib#o(0nilin? bhPi l$;ng 0nilin th0( gi0 +hIn >ng là:
ˆ? W,U g0( &? Y,]Z g0( M? W,] g0( [? W,T g0(
C"u 23? c là S 0(in no (-ch h% T l!n 0(in jcI T ch>c 0(in đ6u bậc Sk c2 /hPi l$;ng
+hân tf bxng /hPi l$;ng +hân tf cA0 S hsth đơn ch>c c2 +h!n t#ă( /hPi l$;ng oxi là
W],W]•?? c c2 b0o nhi=u đKng +hân c<u t-o•
ˆ? ] &? ^ M? _ [? `
C"u 2S? Mho ˜-0(ino 0xit (-ch thwng ˆ c2 công th>c 1
T
E…jM‹‹1k
T
+hIn >ng hết v8i
U,S (ol E0‹1 t-o `,ZZ g0( (uPi? ˆ là :
ˆ? 0xit T-0(ino+#o+0nđioic &? 0xit T-0(inobut0nđioic?
M? 0xit T-0(inohhx0nđioic [? 0xit T-0(ino+hnt0nđioic
C"u 2/? BP t#i+h+tit tPi đ0 c2 thể t-o #0 tt ('t han h;+ gK( 0l0nin và glyxin là:
ˆ? Z &? ]? M? ^? [? _?
C"u 2J? Mông th>c nào s0u đây cA0 +hnt0+h+tit jˆk thỏ0 đi6u /i:n s0u:
29M
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
hAy +hân hoàn toàn S (ol ˆ th7 thu đ$;c c"c α- 0(ino 0xit là: W (ol Vlyxin , S
(ol ˆl0nin, S (ol 40lin?
hAy +hân /hông hoàn toàn ˆ, ngoài thu đ$;c c"c 0(ino 0xit th7 còn thu đ$;c T
đi +h+tit: ˆl0-Vly và Vly- ˆl0 và ('t t#i +h+tit Vly-Vly-40l?
ˆ? ˆl0-Vly-Vly-Vly-40l? &? Vly-Vly-ˆl0-Vly-40l?
M? Vly-ˆl0-Vly-Vly-40l? [? Vly-ˆl0-Vly-40l-Vly
C"u 2O? Mho c"c nhận đ\nh s0u, t7( nhận đ\nh /hông đFng?
A. ‹ligo+h+tit gK( c"c +h+tit c2 tt T đến SU gPc α-0(ino 0xit?
. Doli+h+tit gK( c"c +h+tit c2 tt SS đến ZU gPc α-0(ino 0xit?
M? Doli0(it là t=n g.i chung cA0 ‹ligo+h+tit và +oli+h+it?
[? D#ôthin là nhJng +oli+h+tit c0o +hân tf c2 +hân tf /hPi tt vài v-n đến vài t#i:u?
C"u 2Z? Mho h0i h;+ ch<t hJu cơ c, € c2 cCng công th>c +hân tf là M
W
1
^
E‹
T
? bhi
+hIn >ng v8i ,ung ,\ch E0‹1, c t-o #0 1
T
EM1
T
M‹‹E0 và ch<t hJu cơ •s còn € t-o #0
M1
T
ŽM1M‹‹E0 và /h* ? M"c ch<t • và l!n l$;t là
ˆ? M1
W
‹1 và E1
W
? &? M1
W
‹1 và M1
W
E1
T
M? M1
W
E1
T
và E1
W?
[? M
T
1
Z
‹1 và E
T
?
C"u 90? Mho S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch 1Ml j,$k, thu đ$;c (S g0(
(uPi €? MHng S (ol 0(ino 0xit c +hIn >ng v8i ,ung ,\ch E0‹1 j,$k, thu đ$;c (T
g0( (uPi •? &iết (T - (S Ž ^,Z? Mông th>c +hân tf cA0 c là
ˆ? M
Y
1
SU

T
E
T
? &? M
Z
1
`

Y
E? M? M
Y
1
_

Y
E
T
? [? M
Z
1
SS

T
E?
C"u 92? BR sắ+ xế+ nào s0u đây đFng v8i t#7nh tR giI( ,!n t*nh b0•ơ:jSk M
]
1
Z
E1
T
s jTk
M
T
1
Z
E1
T
s jWk jM
]
1
Z
k
T
E1 s jYk jM1
W
k
T
E1 s jZk E0‹1 và j]k E1
W
?
ˆ? jSk ’ jWk ’ jZk ’ jYk ’ j]k ’ jTk
&? jZk ’ jYk ’ jTk ’ j]k ’ jSk ’ jWk
M? jZk ’ jSk ’ jYk ’ j]k ’ jTk ’ jWk
[? jZk ’ jYk ’ jSk ’ j]k ’ jWk ’ jTk
C"u 99? ~uPi c c2 công th>c +hân tf là M
T
1
_

W
E
T
? Đun n2ng c v8i E0‹1 thu đ$;c
T,TY l*t /h* € j€ là h;+ ch<t ch>0 M, 1, E và c2 /hI năng là( x0nh gi<y Qu™ t*( N(k?
*nh /hPi l$;ng (uPi thu đ$;c•
ˆ? _,T g0( &? _,Z g0( M? ],_ g0( [?_,W g0(
293
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon
C"u 9M? ĐPt SS,_ g0( 0(in no đơn ch>c (-ch h% bxng ‹
T
,$ đ$;c sIn +hN( là M‹
T
,
1
T
‹ và T,TY l*t E
T
jQuy v6 đ/tck? 15y ch.n công th>c +hân tf cA0 0(in đ2•
ˆ? M
Y
1
SS
E &? M
W
1
`
E M? M1
Z
E [? M
T
1
^
E
C"u 93? ĐPt ch"y hoàn toàn 0(in đơn ch>c c thu đ$;c S,]_ l*t M‹
T
s T,UTZ g0( 1
T
‹ và
U,T_ l*t E
T
jđ/tck? 4ậy công th>c +hân tf cA0 0(in là:
ˆ? M1
Z
E &? M
]
1
^
E M? M
T
1
^
E [? M
W
1
`
E
C"u 9S? Để t"ch #i=ng ttng ch<t tt han h;+ bhn•hn, 0nilin và +hhnol t0 chq c!n ,Cng c"c
ho" ch<t j ,nng cn, đi6u /i:n th* nghi:( đ!y đA k là:
ˆ? ,ung ,\ch E0‹1, ,ung ,\ch &#
T
và /h* M‹
T

&? ,ung ,\ch E0‹1, ,ung ,\ch E0Ml và /h* M‹
T

M? ,ung ,\ch 1Ml, ,ung ,\ch &#
T
và /h* M‹
T

[? ,ung ,\ch E0‹1, ,ung ,\ch 1Ml và /h* M‹
T

Đ>' >n GH RB@ I|a1
Đ6
US
S& Tˆ Wˆ Y[ Z[ ]ˆ ^M _[ `[ SU& SS[ STˆ SWM
SY& SZM S]& S^[ S_[ S`[ TU& TS& TT[ TW[ TYˆ TZM
Đ6
UT
S[ TM WM Y& ZM ]& ^ˆ _M `M SU& SSM ST[ SW&
SY[ SZ[ S][ S^M S_M S`ˆ TU& TS& TT& TW& TY[ TZ[
29S
www.daykemquynhon.ucoz.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->