You are on page 1of 2

Rancangan Pengajaran Sains Tahun 1 Tajuk: Ringkasan : Kandungan Standard Standard %embelajaran Temp'h masa Sumber MANUSIA Di dalam

tajuk ini murid diperkenalkan dengan bahagian-bahagian tubuh manusia.. SAINS A!AT ".# Memahami bahagian dan $ungsi tubuh manusia. ".#.# Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata&telinga&hidung&mulut&lidah&tangan dan kaki.. " (aktu #. )ahan maujud *murid+ ". Kad Imbasan ,. -arta bahagian tubuh manusia. .. /embaran Kerja #- %enilaian 0. /embaran Kerja " 1%emulihan 2. /embaran Kerja , - %enga3aan 4asa %ersediaan #. Se'rang murid dipanggil ke hadapan kelas . #.# Murid-murid 3ang lain men3ebut bahagian tubuh badan murid 3ang di hadapan kelas. #. 5uru meminta murid memba3angkan jika murid han3a mempun3ai sebelah mata apa akan terjadi67a(apan murid8 pandangan kita kurang jelas dan terhad. #. Murid menunjukkan bahagian tubuhn3a dan rakan 3ang lain men3ebut nama bahagian tubuh seperti telinga&mata&hidung dll. #." Murid mengeja mengikut kad perkataan 3ang ditunjukkan 'leh guru. #. 5uru membimbing dan men3'al murid. a+ 5uru menunjukkan 9arta tubuh manusia dan murid melabelkan kad perkataan di tempat 3ang betul.

4asa Imaginasi

4asa %erkembangan

Tindakan

Men3iapkan /embaran Kerja # Arahan:Namakan bahagian tubuh mengikut gambar 3ang diberi..hidung . telinga Murid men3iapkan lembaran kerja . tangan 0. #. hidung :.Arahan:)ulatkan perkataan 3ang sepadan dengan gambar...tangan . mulut ". Akti..lidah ".iti %enga3aan .mata 0. #. kaki 2.kaki 5uru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik 3ang bersesuaian. Murid men3iapkan lembaran kerja ". lidah .%enilaian #. mata .telinga :.mulut 2.iti %emulihan Akti. Arahan:Murid melukis gambar muka manusia dan melabelkann3a.