You are on page 1of 4

CUZA VODĂ LA SFAT PERSONAJE : domnitorul Alexandru Ioan Cuza Mihail Kogâlniceanu Alexandru Odobescu Dimitrie Bolintineanu Moş

Ioan Roată un re rezentant al !ransil"aniei un re rezentant al Buco"inei un re rezentant al Basarabiei un #ecior de casă

Undeva în Iaşi într- ! "#in$% &it#at% !'n(% Sa!a Unirii) i*ediat d#+% d#,!a a!e(ere a !#i A!e-andr# I an C#.a/ O "a*er% "# !#*in% &!a,% şi *a&% în *i0! "/ La *a&% &ta# aşe.a$i !a &1at de tain% d *nit r#! A!e-andr# I an C#.a) 2i3ai! 4 ('!ni"ean#) A!e-andr# Od ,e&"#) Di*itrie 5 !intinean# şi 2 ş I an R at%/ De a1ar% &e a#de ,#"#ria * !d veni! r +entr# rea!i.area #nirii/ $%ora &nirii'( $Cei rezen)i *n cameră ciocnesc aharele cu "in şi aduc urări de bine domnitorului + ,ă ne trăieşti Măria !a -. !răiască &nirea -. !răiască România - /a mul)i ani -' 2i3ai! 4 ('!ni"ean# : 2%ria Ta 6 La (rea *i&ie te-ai a+#"at 6 Fie "a t# &% 1i "eea "e t at% !#*ea d reşte : ))!a !e(i n #%) * n # 6 7/ Fie "a t# &% şter(i &#d area &#te! r de ani de &#1erin$% 6 S% ne tr%ieşti 2%ria Ta 6 $to)i cei rezen)i ridică aharele'( A!e-andr# I an C#.a : Dre+t (r%it-ai ,#n#! *e# +rieten 6 8ntr-adev%r +rin *#n"a *ea d re&" "a + + r#! * !d -va!a3 &% rena&"%) &% r%&ar% şi +entr# e! &tea#a ,ir#in$ei şi a de.v !t%rii/ C%"i n#*ai #ni$i +#te* r%.,i n i) na$i#ne *i"% +e "er#! E#r +ei/ 2 ş I an R at% : A+ i) 2aria Ta) &%-*i 1ie "# iertare) dar aşa &-a înt'*+!at şi "# , ier#! a"e!a) "'nd a* 1 &t "3e*a$i "# t $ii &% 3 t%r'* #nirea "# 1ra$ii n ştrii *#nteni/ La v r,a a &#nat 1 arte ,ine : ))Unde-i #n# n#-i +#tere La nev i şi !a d#rere Unde-& d i +#terea "reşte 9i d#ş*an#! n# &+ reşte/ Dar "'nd a 1 &t v r,a de 1a+ta) t t n i) ta!+a $%rii a tre,#it &% ridi"%* , ! van#!) aşa "#* înd#r%* din ve"i &#1erin$e!e a"e&tei $%ri) şi n#

!e v i da îna+ i +%*'nt#! "e !e-a a+ar$in#t de dre+t/ 8i v i 1a"e &%-şi i#.#i &% a""e+te ))+ !iti"a 1a+t#!#i î*+!init</ Di*itrie 5 !intinean# : 2%ria Ta şi "#* vei re#şi &% #ni1i"i $ara : A!e-andr# I an C#.it "#v'nt#! şi &% te a0#te D#*ne. ierii "e &e î*.a : Fa+te!e *ari &e + t rea!i. ierii &a !e dea dr#*#!: A!e-andr# I an C#.e# în 1a+t% 2%ria Ta/ 2i3ai! 4 ('!ni"ean# : A"#* "-a* rea!i.i"/ A!e-andr# I an C#.e&"# : Dar "#* vei 1a"e a&ta 2%ria Ta : A!e-andr# I an C#.#i.e&"# : O +arte din +#teri!e (arante &#nt a!%t#ri de n i/ Ave* în +ri*#! r'nd &+ri0in#! Fran$ei) $ar% de #nde şi 1ra$ii n ştri de !a =>?> şi-a# tra& &eva/ A+ i ita!ienii şi (er*anii d re&" d re&" #ni1i"area $%ri! r ! r) 1iind de +artea n a&tr%/ Iar *ari!e i*+erii v r tre.#i &% .i 1%r% d#rere/ 2 ş I an R at%: S%-$i 1ie a#.ertatea a&t1e! în"'t &% n# *ai 1ie nev i$i &% +!e"e "a+#! în 1a$a ni*%n#i Di*itrie 5 !intinean#: Dar v r v i . ieri! r a# "# "e &%-i $in% !a ş" a!% iar ai n ştrii t t !a +!#( a0#n( 6 .a : V i da îna+ i $%rani! r "eea "e !e a+ar$ine şi "eea "e a# a+%rat "# via$a at'tea &#te de ani .a d ar "# ri&"#ri *ari/ N# + $i 1a"e 1 " 1%r% 1#*) !a 1e! "#* n# + $i &% "ree.$ine* re"#n aşterea #nirii +e +!an e#r +ean/ A!e-andr# Od .at vi&#! r *'ni! r de #nire) ))"-a* &e"at 2i!" v#!< şi n# *ai &#nte* * !d veni &a# *#nteni "i r *'ni ) va tre.a : E +rea devre*e &% *% +r n#n$ a"#* "# 3 t%r're/ V i avea nev ie de &+ri0in#! d#*neav a&tr% +entr# a-*i +#ne în a+!i"are ('nd#ri!e şi d rin$e!e/ O &% în"er" "a +rin 1a+te!e *e!e &% n# 1a" di1eren$e între * !d veni şi *#nteni/ 8n +ri*#! r'nd) +entr# a0#t r#! a" rdat 5#"#reşti#! &% devin% "a+ita!a $%rii/ A+ i în&e*ne!e t'n%r#!#i n &tr# &tat &% 1ie #ni1i"ate/ S#nt *#!te !#"r#ri de 1%"#t în $%riş ara a&ta şi +rea +#$in ti*+/ 2 ş I an R at% : Dar "# +r#n"ii n ştrii "e vei 1a"e 2%ria Ta : C% d ar " +iii .ea&"% (!ia &tr%* şea&"% *ai *#!t de"'t ri"e ) !e v i reda !i.a : Aşa a 1 &t 2 ş I ane/ V i) $%ranii a"e&tei $%ri a$i +#& #*%r#! !a (re#/ De a"eea d re&" &% va 1a" +%rtaşi !a #nire/ A!e-andr# Od ..% din *#n"a n a&tr%/ Da"-a 1i t t aşa at#n"i n# şti# "e &% .

e.#n% &%n%tate de !a r *'nii arde!eni "% *are a 1 &t .eti de v% &t i$i &#1!et#! şi a+ i &+#ne$i : de #nde veni$i) "% v%.a şi #ra dintre n i şi "# t $ii &% " ntri.entant#! Ardea!#!#i : 2%ria Ta) e# vin t "*ai de !a 5!a0) din ini*a Ardea!#!#i/ A* +rivit ve&te de "e &e înt'*+!% ai"i) !a Iaşi şi de "ea!a!t% +arte a #n$i! r) !a 5#"#reşti şi-a* venit &%-$i ad#" .entant#! Ardea!#!#i : C# *are tain% 2%ria Ta) "% a#&trie"ii a# +#& +a.i#a *% a&"#ndea* &a n# 1i# +rin&) "% n# +#tea* &% n# veni*/ A!e-andr# I an C#.entant#! 5#" vinei : I vin t "*ai de !a Cern%#$i şi a* 1 &t tri*i& &% v% &a!#t din +arte a 1a*i!iei @#r*#.#"#ria "'nd a* a#.#ne/ C +i!#! de "a&% : 2%ria Ta 6 te "a#t% trei a*eni A!e-andr# I an C#.% +e&te t t/ A* "%!%t rit n a+tea) .it "% ai"ea &e 1a"e #nire/ C% de !a @ rea d ar d *n#A T#d r !a 1ra$ii *#nteni şi d *n#A Ian"# a# *ai în"er"at &% ne &" at% din ne"a.A!e-andr# I an C#.ert%$ii a!%t#rea de v i şi *-a* întri&tat "'nd an#! #r*%t r a# ! vit a#&trie"ii/ Dar "#* ai a0#n& +'n% ai"ea : Re+re.#ni/ L#a$i de . a oi merge du ă cei trei oas e)i'( Cei trei) !a #ni& n : S% ne tr%ieşti) 2%ria Ta 6 A!e-andr# I an C#. du ă care luară cu"ântul' Re+re.#"#rat +e C'*+ia Li.aBi/ .#i* !a +r +%şirea (!iei &tr%.a : S+#ne-!e &% intre/ 9i t arn%-!e în +a3are "% r 1i &teni$i de dr#*/ $co ilul toarnă *n ahare./ Dar d#*neav a&tr% şti$i "% a$i 1 &t a!%t#rea de n i !a 5!a0/ A!e-andr# I an C#.i te v * a0#ta/ A venit ti*+#! &% #it%* vra0.a : 9ti# şi *-a* .a : Va veni şi vre*ea a"eea 2 ş I ane în "are t $i " +iii n ştri v r avea şi "arte şi +arte/ Dar t ate v r 1i !a ti*+#! ! r/ A!e-andr# Od . "% &#nte$i tare &teni$i : $cei trei beau aharele dintr0o sorbitură.a : $uitându0se s re re rezentantul Buco"inei' + Dar d#*neata de #nde vi : Re+re.e&"# : S#nt *#!te de 1%"#t în $ara n a&tr% şi n i &%-$i 1i* a!%t#ri/ Ce vei d ri &% rea!i.a : 5#n% v% 1ie ini*a a*eni .

entant#! 5a&ara.e$i şi v% .i r *'neşte şi a !#"ra +%*'nt#! "e-! ave* din vea"#ri) de !a .a : $arătând s re basarabean' + 9i d#*neata: Re+re./ 9i r#&#! în"ear"% &% ne 1#re !i*.#"#ria * !d veni! r şi &+eran$a "% +'n% !a #r*% v * 1i a!%t#rea +e ve"i/ $*ntre tim băiatul de casă um le din nou aharele' A!e-andr# I an C#.a şi " ntr a!e!e/ Dar n i r *'nii ne a0#t%* între n i şi-a* re#şit &% a0#n( +'n% !a Iaşi/ A!e-andr# I an C#. iar cei rezen)i *l intonează *m reună cu sala'( .a : Le *#!$#*e&" 1ra$i! r n ştri "% &#nt a!%t#ri de n i în a"e&te "ea&#ri de *are .a şi .2i3ai! 4 ('!ni"ean# : Straşni"i a*eni şi de *enie/ Re+re.i"ei#ri!e) dar n i n# ne !%&%*/ 9i e# a* venit +entr# a-$i ad#"e .!at +a.entant#! 5#" vinei : La 1e! a* +%$it şi e# "a şi 1rate!e *e# arde!ean "# &t%+'nirea a#&tria"%) "% de "'nd &-a a#.#"#rie şi î*+!inire/ S% ridi"%* +a3are!e 6 L#a$i de .#"#ra$i "%"i "ea&#ri (re!e ne aştea+t%/ Ave* de î*+!init *are *i&ie) iar r *'nii de +ret#tindeni aştea+t% "ea&#! #nirii/ $to)i cei rezen)i ridică aharele 1 *n #undal se aude %ora &nirii.it "% ai"ea &e va 1a"e #nire a# d#.iei: E# &#nt din 2 !d va de din" ! de Pr#t şi !a 1e! "a "ei!a!$i *#!t *ai ave* de tra& din +artea &tr%ini! r şi *#!t ne *ai r +&e&" *%"ar "% n i n# v i* de"'t a v r.#n#! 5a&ara.