You are on page 1of 1

(Tên đơn vị thực tập) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(Tên đơn vị thực tập)

Họ và tên cán bộ nhận xét: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chức vụ
Nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhận xét:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

TpHCM, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của cán bộ nhận xét