You are on page 1of 2

Trưởng Phòng Kinh Doanh

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC * Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực Kinh doanh.

• Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng trong lĩnh vực kinh doanh. • Tổ chức và thực hiện huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên của Phòng.
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN (RESPONSIBILITIES & AUTHORITIES) • Trách nhiệm

o Đảm bảo mục tiêu doanh số của Công ty theo kế hoạch. o Đảm bảo thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng. o Kiểm soát sự tuân thủ hệ thống quản lý Công ty trong giới hạn phạm vi được phân quyền. • Quyền hạn o Được quyền yêu cầu các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức n ăng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy
định của Công ty. o Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Kinh doanh của Công ty. o Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật hoặc quy trình làm vi ệc c ủa Công ty. o Được quyền yêu cầu cung cấp các nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài chính, vật lực, thông tin) để đi ều hành hoạt động của Phòng. o Được quyền đề nghị Phòng HC – NS khen thưởng/k luật hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Nhân sự thuộc Phòng Kinh doanh. o Được quyền s! dụng hạn mức tài chính trong phạm vi được Ban Giám đốc phân quyền. o Ký các văn bản lĩnh vực hành chính hoặc nghiệp vụ trong phạm vi quyền hạn được Giám đốc Công ty giao.

• Công việc chính o Tham mưu cho giám đốc Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh. o Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, n ăm của công ty (Bao
gồm: các công việc cần triển khai, nguồn lực cần thiết, doanh số đạt được,..). o Tham mưu, đề xuất với Giám đốc trong việc xây dựng chính sách bán hàng của Công ty áp dụng cho Khách hàng/Đối tác và cho Nhân viên Sales để mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất. o Làm việc với phòng Marketing, phòng Sản ph"m, phòng Điều hành để xây dựng và triển khai các chư#ng trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng của Công ty. o Phối hợp với phòng Điều hành để giải quyết các khiếu nại chính đáng của khách hàng. o Tổ chức, giám sát công tác chăm sóc khách hàng của Phòng. o Tổ chức, triển khai và giám sát nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh; theo dõi tiến độ thực hiện ch$ tiêu doanh số của từng nhân viên và cả Công ty. o Tổ chức và quản lý hệ thống dữ liệu Khách hàng/Đối tác của Công ty. o Quản lý và mở rộng mạng lưới Khách hàng/Đối tác của Công ty theo kế hoạch trong từng giai đoạn. o Phối hợp với Phòng HCNS và các Phòng liên quan trong Công ty để xây dựng Kế hoạch Mục tiêu chất lượng hàng năm. o X! lý, giải quyết các công việc hàng ngày. o Giám sát nhân viên trong Phòng việc tuân thủ hệ thống quản lý của Công ty. o Phân tích và đề xuất cải tiến hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kinh doanh c%ng như các Phòng ban khác trong Công ty. o Kiểm tra, giám sát nhân viên trong việc s! dụng có hiệu quả và quản lý tài sản của Công ty. o Luôn luôn cập nhật các văn bản pháp luật, quy định,.. về quản lý Kinh doanh để phổ biến, hướng d&n lại cho nhân viên cấp dưới. o X! lý, giải quyết các công việc hàng ngày. o Xây dựng Action plan của Phòng và g!i cho Giám đốc vào thứ sáu hàng tuần.

. • Thực hiện các công việc khác theo sự giao việc của Ban giám đốc. h( trợ kịp th)i. báo cáo cho Giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch Doanh thu Công ty. o Đánh giá năng lực. giữa năm.. k* năng của nhân viên để h( trợ việc hoàn thiện hoặc bố trí công việc phù hợp h#n. • Hệ thống báo cáo o Định k' hàng tháng. o Biên soạn giáo trình và tổ chức huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trong Phòng (huấn luyện định k' và huấn luyện cho nhân viên mới). CÁC Đ+I T. quý. năm) báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lượng của Phòng cho Phó giám đốc Công ty. hòa đồng. hàng quý. Quy trình làm việc. điều động nhân sự. các Quy định/Quy chế nội bộ. • Quan hệ với cấp dưới: Nhân viên trong phòng o Quản lý. o Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu công việc của từng nhân viên trong Phòng. o Quản lý cấp dưới o Phân công nhiệm vụ và kiểm tra.Nhiệm vụ. ký kết hợp đồng o Chăm sóc khách hàng o Giải quyết khiếu nại khách hàng • Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Giám đốc o Báo cáo và nhận sự ch$ đạo trong công việc. luôn tìm cách tạo động lực làm việc cho cấp dưới. . • Quan hệ hàng ngang với đồng nghiệp: các Phòng ban o Phối hợp giải quyết công việc.).NS và các Phòng khác để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý c ủa Công ty trong lĩnh vực Kế toán (S# đồ tổ chức. o Tạo môi trư)ng làm việc thân thiện.o Hàng tháng. quy chế của Công ty. o Phối hợp với Phòng HC . giám sát. giám sát công việc nhân viên trong Phòng. đánh giá hiệu quả công việc của phòng Kinh doanh. o Định k' (hàng tháng. h( trợ và đánh giá hiệu quả công việc. o Kiểm tra. o Theo dõi tiến độ. o Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Giải thích cho Nhân viên trong phòng hiểu về các Nội quy. của Nhân viên trong Phòng và g!i cho Giám đốc vào ngày 04 của tháng sau. Mô tả công việc. Biểu m&u. kết quả mục tiêu công việc của nhân viên để có những hướng d&n.-NG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC • Khách hàng / Đối tác o Đàm phán. Chức năng .